فهرست مطالب

مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی - پیاپی 46 (بهار 1398)
 • پیاپی 46 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمد شیرزاد وزمتر، تیمور آمار*، نصرالله مولایی هشجین، محمدصادق اللهیاری صفحات 1-18
  تدوین سیاست گذاری های اصولی از جمله مسائل مهم کشاورزی است که با توجه به جمعیت روستایی کشور و تخصصی شدن تولیدات کشاورزی در شکوفایی اقتصاد و توسعه کشاورزی نقش به سزایی دارد. پژوهش حاضر در صدد بررسی نقش سیاست-گذاری های حمایتی زراعی در تحولات اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال بعد از انقلاب اسلامی و ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت این سیاست گذاری های در شهرستان ماسال، تحولات و حفظ کاربری زمین، آشنایی کشاورزان با روش های جدید کشاورزی، افزایش میزان تولید در واحد سطح و در نتیجه افزایش درآمد، کاهش هزینه ها و ارتقای سطح زندگی آن ها می باشد. شهرستان ماسال دارای پتانسیل های زیادی در زمینه فعالیت های زراعی می باشد. اما متاسفانه در برنامه های توسعه و سیاست-گذاری های اقتصادی به بخش کشاورزی این شهرستان بسیار کم توجهی شده و در نتیجه کشاورزان بخصوص روستاییان کشاورز با مشکلات جدی روبرو می باشند که ضرورت توجه به بخش کشاورزی در برنامه های توسعه و ضرورت جهت گیری اهداف طرح های پژوهشی را به این بخش ایجاب می کند. روش بررسی در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی - تحلیلی می باشد. جهت بررسی وضعیت سیاست گذاری های حمایتی زراعی از عواملی مانند: عامل موقعیت، سطح اجرا، فاصله و دوری یا نزدیکی به مراکز بازاری استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که اعمال سیاست گذاری های حمایتی زراعی باعث حفظ 18/52 درصد کاربری اراضی زراعی، افزایش 2 برابری سطح کشت دوم نسبت به سال 1380، افزایش درآمد و کاهش 25 درصدی هزینه ها در روستاهای شهرستان ماسال شده است.
  کلیدواژگان: سیاستگذاری زراعی، توسعه زراعی، تحولات اقتصادی، روستاهای شهرستان ماسال
 • یاسر رمضان نژاد*، عبدالرضا رکن الدین افتخاری صفحات 19-34
  کرانه های ساحلی گیلان با برخورداری از جاذبه های طبیعی و همچنین داشتن سواحل ماسه ای و مناظر زیبا می تواند یکی از بزرگترین کانون های گردشگری ساحلی باشد. با وجود اینکه بیش از یک دهه از ایجاد مقاصد گردشگری ساحلی در استان گیلان می گذرد ولی این مقاصد نتوانسته اند به سطح قابل قبولی از توسعه دست یابند. بدین سان، این پرسش مطرح می باشد که چه راهبردهایی برای توسعه گردشگری ساحلی روستایی نیاز می باشد؟ موفقیت در توسعه گردشگری ساحلی، نیازمند برنامه ریزی راهبردی است. لذا، هدف پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه گردشگری ساحلی روستایی در استان گیلان می باشد. بدین منظور، پرسشنامه ای باز در اختیار جمعی از اساتید و متخصصین قرار گرفت و از این طریق فهرستی از مشترکات نقاط ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدات شناسایی شد. با استفاده از مدل swot راهبردها تدوین شدند که اولویت آنها بر اساس نمره نهایی جذابیت ها به شرح زیر می باشد: واگذاری امور گردشگری ساحلی (طرح های سالم سازی) به سازمان گردشگری در جهت برنامه ریزی، مدیریت و بازاریابی کارآمد و اثربخش (102/4)، برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی در جهت ایجاد تخصص و توانمندی در منابع انسانی سازمان ها با نمره (079/4)، تخصیص تسهیلات مالی و تسهیل فرآیند اخذ مجوز جهت ایجاد مشاغل مرتبط با گردشگری ساحلی توسط جوامع محلی (989/3)، تشویق و حمایت از سرمایه گزاران بخش خصوصی برای ایجاد و توسعه امکانات مناسب در مقاصد گردشگری ساحلی (963/3)، تشویق و حمایت از ایجاد سازمان های مردم نهاد در جهت آموزش و ارتقاء فرهنگ زیست محیطی در راستای حفظ محیط-زیست روستا و ساحل (636/3).
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری ساحلی، روستا، راهبرد، SWOT، گیلان
 • علی اکبر تقی لو*، علی اکبر عنابستانی، رضا خسرو بیگی صفحات 35-53
  هدف تحقیق حاضر بررسی نحوه توزیع شاخصهای جمعیتی بر اساس سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی شهرستان ارومیه است. همچنین ساختار جمعیتی نواحی روستایی را بر اساس ظرفیتهای محیطی مورد بررسی قرار داده است. در این پژوهش، ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و تطبیقی بکار گرفته شده است. روش جمع آوری اطلاعات، روش اسنادی بوده و از مرکز آمار، تصاویر ماهواره ای و اسناد و آمار اطلاعات منابع طبیعی و کشاورزی جمع آوری شده است. به منظور سنجش سطح توسعه یافتگی نواحی روستایی از مدلهای تاپسیس و مدل تحلیل خوشه ایو برای تحلیل شاخصهای جمعیت نیز از ضریب جینی و شاخص نابرابری استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخصهای جمعیتی در بین روستاهای پراکنده در خرده نواحی اکولوژیک توزیعی متفاوت تر نسبت به نواحی توسعه ای دارند. ضریب جینی تمام شاخصهای جمعیتی نواحی اکولوژیک بغیر از شاخص تراکم جمعیت را یکسان نشان می دهد و ضریب جینی نواحی توسعه ای، رشد جمعیت و میانگین جمعیت روستاها را نابرابر نشان می دهد
  کلیدواژگان: ساختمان جمعیت، ناحیه اکولوژیک، ناحیه توسعه ای، توزیع جمعیت، شهرستان ارومیه
 • انور امان الله پور*، حسین نظم فر، عطا غفاری گیلان ده صفحات 55-74
  آنچه در فرآیند ارزیابی توان اکولوژیک مد نظر قرار می گیرد، تاثیر متقابل منابع اکولوژیک پایدار و ناپایدار است که به صورت ویژگی های هر اکوسیستم خرد اثرات متقابل بر یکدیگر و محیط زیست می گذارند؛ لذا ذکر این نکته ضروری است که بهره مندی از طبیعت به گونه ای که کمترین زیان به محیط وارد شود و در کنار آن بهترین بهره وری برای انسان به دست آید، مدنظر است. به همین منظور با توجه به هدف اصلی در این تحقیق، شهر جدید بهارستان واقع در استان اصفهان، جهت ارزیابی توان اکولوژیک به منظور توسعه شهری بر اساس اصول آمایش سرزمین، با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) مورد مطالعه قرار گرفت. بر این اساس ابتدا مطالعات پایه انجام و نقشه های موضوعی منطقه تهیه و سپس رقومی سازی شد . آنگاه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) با استفاده از نقشه توپوگرافی در محیط Arc gis 10.2 تولید شد. سپس با همپوشانی و تلفیق نقشه های ارتفاع، شیب، جهت، انواع خاک، بافت خاک، عمق خاک، پوشش گیاهی، زمین شناسی، کاربری اراضی، اقلیم و فاصله از گسل با روش های ANP و منطق فازی در محیط Arc gis 10.2، نقشه توان اکولوژیکی توسعه شهری تهیه شد. نتایج کلی بیانگر آن است که کل محدوده ی توسعه با مساحتی حدود 068/3264 هکتار در قسمت جنوب شرقی و شمالی بهارستان قرار دارد که با تدقیق این محدوده و در نظر نگرفتن محدوده هایی که در ارتباط با تامین اراضی مناسب توسعه کارآیی ندارند، محدوده ای حدود 717/2800 هکتار جهت برنامه ریزی توسعه ی آتی شهر بهارستان در نظر گرفته شده است
  کلیدواژگان: توان اکولوژیکی، توسعه ی شهری، شهر جدید بهارستان، سامانه اطلاعات جغرافیایی
 • نسرین جعفری، حمید برقی*، یوسف قنبری صفحات 75-91
  امروزه حکمروایی به عنوان پیش شرطی برای توسعه پایدار و الگویی جهت مدیریت روستایی معرفی می شود. با این حال حکمروایی در جهان امروز با مشکلات زیادی روبه روست که چاره رهایی از این بحران ورود و تزریق سرمایه ای از جنس خود مردم با نام سرمایه اجتماعی است که بر حکمروایی در مناطق روستایی تاثیر گذاشته و در توانمندی مدیریت محلی اثرگذار می باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات سرمایه اجتماعی بر حکمروایی در مناطق روستایی شهرستان زنجان می باشد. نوع تحقیق کاربردی، روش مورد استفاده توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها از روش های اسنادی و میدانی بهره گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق طبق فرمول کوکران، 319 نفر از خانوارهای ساکن در مناطق روستایی شهرستان زنجان می باشند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماراستنباطی tتک نمونه ای، همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره و تحلیل مسیر می باشد. نتایج حاصل از آزمون t از دیدگاه خانوارها در رابطه با حکمروایی نشان داد که شاخص مشروعیت با میانگین 36/3 بالاتر از مطلوبیت عددی (3) و شفافیت با میانگین 62/2 کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند و در میان شاخص های سرمایه اجتماعی نیز همه شاخص ها بالاتر از مطلوبیت عددی (3) قرار دارند. بین شاخص های سرمایه اجتماعی و حکمروایی رابطه معناداری (375/0) وجود دارد. از بین شاخص های سرمایه اجتماعی اعتماد با 366/0 دارای بیشترین تاثیر بر حکمروایی و انسجام با 200/0 دارای کمترین تاثیر است.
  کلیدواژگان: مشارکت، حکمروایی خوب، شهرستان زنجان
 • پاکزاد آزادخانی*، جعفر حسین زاده، زهره حیدری صفحات 93-109
  امروزه با توجه به اهمیت حفظ منابع طبیعی و کاهش آثار زیست محیطی توسعه بی رویه شهرها، توسعه میان افزا به عنوان یکی از رویکردهای شهرسازی مطرح شده است. در نتیجه به جای گسترش افقی شهرها، رشد آنها در محدوده موجود و با حداکثر استفاده از امکانات اراضی توسعه یافته واقع در محدوده شهر اولویت دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی پهنه های مناسب رشد توسعه میان افزا در شهر ایلام به شیوه توصیفی -تحلیلی با تکیه بر اطلاعات کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است است. جامعه آماری این پژوهش را متخصصین مدیریت شهری تشکیل می دهد که تعداد 20 نفر از آنها به صورت در دسترس انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نقشه های GIS مرتبط با شاخص های موردنظر و روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای رتبه بندی و اولویت بندی پهنه-ها، انجام شده است. نتایج بررسی ها نشان داد که معیار کالبدی-فضایی با وزن نهایی 408/0 مهمترین عامل تعیین پهنه های میان افزا می باشد و پس از آن عامل کارکردی-مدیریتی با 311/0 و در نهایت معیار اقتصادی- اجتماعی با 281/0 در رتبه های بعدی قرار دارند. از دیگر نتایج این پژوهش شناسایی پهنه های مناسب توسعه میان افزا در شهر ایلام بود. چنانچه نتایج نشان داد از میان 162 هکتار اراضی فاقد کاربری، فرسوده و مخروبه موجود در سطح شهر ایلام تنها 13 هکتار دارای قابلیت بسیار مناسب و 38 هکتار دارای قابلیت مناسب جهت توسعه میان افزار هستند و ما بقی آن فاقد قابلیت لازم به منظور این مهم می باشند
  کلیدواژگان: توسعه میان افزا، زمین شهری، کاربری شهری، شهر ایلام
 • شمسی صالح پور*، وحید ریاحی، اصغر عزیزی، فرح فتحی زاده صفحات 111-127
  گردشگری روستایی به عنوان رویکردی جدید برای توسعه نواحی روستایی و حفاظت از محیط زیست، امروزه جایگاه چشمگیری یافته است. این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری مورد مطالعه بخش تخت سلیمان بوده است. حجم نمونه، شامل 357 خانوار بوده که با استفاده از جدول مورگان مشخص شده است. تحلیل اطلاعات با نظر سنجی از ساکنان روستایی با استفاده از مدل ترکیبی AHP-SWOT(A’WOT) انجام شده است. نتایج نشان می دهد که مناسب ترین راهبرد برای توسعه گردشگری روستایی در محدوده مورد مطالعه، راهبرد تدافعی(WT) با امتیاز 6143/0است. بر این اساس لازم است اقداماتی نظیر تدوین مقررات جدید برای نگهداشت محیط زیست، آثار تاریخی و جلوگیری از برهم خوردن تعادل اکولوژیکی منطقه، بسترسازی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در صنعت گردشگری و ایجاد زیرساخت ها و تسهیلات مناسب، توسعه و ترویج برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی به ساکنان بومی در زمینه گردشگری، آموزش افراد متخصصین برای استفاده بهینه از سرمایه های طبیعی و انسانی، بازاریابی و تبلیغات پتانسیل های گردشگری در سطح محلی، ملی و فراملی انجام گیرد.
  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری روستایی، توسعه پایدار، تخت سلیمان، تکاب
 • سعید امان پور، سمیرا مرادی مفرد*، اکبر حسین زاده صفحات 129-146
  با رشد سریع شهرنشینی، سلامت کودکان یکی از مهمترین مشکلات در بسیاری از کشورها است که از آن به عنوان یکی از دلایل اصلی فقدان محیط دوستدار کودک در شهر یاد شده است. یک شهر دوست داشتنی برای همه ساکنان آن دوستانه است. ایجاد یک شهر دوستدار کودک شامل تخصیص زیرساخت ها و امکانات عمومی (فضای سبز، زمین بازی، فضاهای مشارکتی) به نفع کودکان است. هدف این تحقیق، شناسایی و برنامه ریزی برای فضاهای دوستدار کودک شهری زنجان می باشد. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. به منظور تحلیل داده ها و نمایش نتایج از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نتایج نشان داد که محلاتی چون بهارستان، امیرکبیر، زیبا شهر و اراضی پایین کوه به دلیل وجود معابر فرعی و محلی مسدود(بن بست) همراه با دوربرگردان جهت گردش وسایل نقلیه، درصد تصادفات کمتری داشته و از سویی کودکان بیشتری از فضای خیابان به عنوان زمین بازی استفاده می کنند. از طرف دیگر، محله اسلام آباد با داشتن شبکه معابر شطرنجی بیشترین درصد تصادفات در خیابان های محلی را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که این محله به دلیل داشتن تراکم بالای جمعیت، اشغال و حاکمیت طبقه کم درآمد در آن، همچنان از خیابان ها به عنوان فضای اصلی بازی کودکان استفاده می کنند که این امر نیاز به توجه و بازنگری اساسی دارد.
  کلیدواژگان: انسان محور، برنامه ریزی شهری، محیط دوستدار کودک، ترافیک، شهر زنجان
 • ابوالفضل مشکینی، زهرا تردست* صفحات 147-161
  روند فزاینده ی شهرنشینی مسائل را در ابعاد مختلف در پی داشته که یکی از این مسائل سکونتگاه های مساله دار شهری هستند که به شکلی خودرو و بدون برنامه شکل می گیرند. حل این مسئله نه با برخورد مقطعی، گزینشی و پراکنده کاری یا رهاسازی بلکه باید از طریق یک راهکار بنیادینی و بصورت ریشه ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. جدای از روش های برخورد با این سکونتگاه ها، لحاظ کردن دیدگاه و نگرش ساکنین محلی از مهمترین مولفه های تاثیرگذار در فرآیند ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه های مسئله دار بشمار می رود. این پژوهش امکان سنجی نقش مشارکت اجتماعی در توانمندسازی سکونتگاه مساله دار بانبرز و همچنین بسترسازی برای ارتقای شرایط محله به نحوی پایدار از طریق مشارکت ساکنین را هدف خود قرار داده است. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش ساکنین محله بانبرز می باشند ، حجم نمونه با فرمول کوکران با 5 درصد خطا، 376 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار spss از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد مشارکت اجتماعی به میزان 566/0 بر توانمندسازی سکونتگاه مورد بررسی موثر می باشد. همچنین 8/91 درصد از ساکنان محله تمایل به مشارکت فراگیر جهت ساماندهی و توانمندسازی محله از طریق مشارکت های تصمیم گیری و مدیریت، تامین مالی هزینه ها(انجام طرح ها) ، تامین نیروی انسانی برای توسعه محله دارند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، سکونتگاه های غیر رسمی، مشارکت اجتماعی، محله بانبرز
 • امین دهقانی* صفحات 163-176
  ارتقاء کیفیت محیط و به تبع آن کیفیت زندگی، یکی از رویکردهایی است که در زمینه اصلاح و تکامل مفهوم توسعه بوجود آمده است . لذا توجه به معیارهای موثر بر میزان رضایتمندی و نارضایتی ساکنین می تواند در درک وضعیت موجود کیفیت سکونت، موثر واقع گردد. تحقیق حاضر با هدف بررسی متغیرهای موثر بر رضایتمندی ساکنان از کیفیت محیط زندگی از دیدگاه ساکنان چهار شهرک اسکان در دشت بکان استان فارس انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردی و توسعه ای، از لحاظ روش انجام تحقیق، توصیفی - تحلیلی بوده و بر اساس ماهیت داده ها از نوع کمی می باشد.. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای محدوده مورد نظر 384 نفر محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از عملیات میدانی از دو روش آمار توصیفی و استباطی (آزمون t ، و تست دانکن) استفاده شده است یافته های پژوهش حاکی از این است که بین متغیرهای جنسیت، تاهل، سن، تحصیلات، درآمد خانوار با رضایت مندی از کیفیت محیط سکونتی ارتباط معنادار وجود دارد و در محدوده مورد مطالعه بین دو متغیر میزان تحصیلات و میزان درآمد با میزان رضایتمندی از کیفیت محیط زندگی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تست دانکن نشان داد که سکونتگاه ایگدر و صفی خانی به طور کلی به لحاظ سطح رضایتمندی روستائیان از محیط سکونتی خود، در بالاترین و پایین ترین سطح رضایت در سکونتگاه آردکپان قرار دارد.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، کیفیت محیط سکونتی، مناطق روستایی، دشت بکان
 • حمداله سجاسی قیداری سجاسی قیداری*، ثریا عزیزی صفحات 177-197
  امروزه با توجه به آشکار شدن اثرات سوء مصرف داروهای شیمیایی برای بیشتر مصرف کنند گان، تمایل جوامع محلی از جمله مناطق روستایی که انسان به طبیعت نزدیکتر می باشد نیز به مصرف گیاهان دارویی افزایش یافته است. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و به شیوه توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمام خانوارهای روستایی دهستان زوارم(N=2095) شهرستان شیروان است که با استفاده از فرمول کوکران و اصلاح نمونه ها، تعداد 139 نفر خانوار به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزاراصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ(908/0) محاسبه شد که نشان دهنده اعتبار مناسب ابزار پژوهش می باشد. نتایج یافته ها نشان داد بیشترافراد ترجیح می دهند از گیاهان دارویی که از طبیعت تهیه می کنند جهت درمان و حداقل یک بار در طول عمرکه تاثیر تجربه استفاده از آن در مقایسه باطب شیمیایی بهتر بوده است استفاده نمایند. منبع آگاهی افراد در استفاده از گیاهان دارویی به صورت سینه به سینه از نسلهای قبل بوده است. بین عوامل موثر در گرایش روستائیان به استفاده از گیاهان دارویی شاخص سازگاری فرهنگی و سازگاری گیاهان دارویی با بدن نسبت به دیگر شاخص های تحقیق به ترتیب(39.37و39.93) موثرترین عوامل در تمایل روستائیان به استفاده از گیاهان دارویی محسوب می شوند. همچنین الویت بندی روستاها با استفاده از مدل وایکور نشان داد که میزان تمایل افراد در استفاده از گیاهان دارویی برمبنای شاخص های (20گانه) در روستای حسین آباد با کسب رتبه (1) بالاترین رتبه و روستای عبدآباد باکسب رتبه (10) پایین ترین رتبه را دارا می باشد.
  کلیدواژگان: واژه گان کلیدی: گیاهان دارویی، طب شیمیایی، سازگاری فرهنگی، سازگاری گیاهان دارویی با بدن، مدل وایکور
 • حامد قاسم پور*، رضا غفاری نیا، کرم خلیلی صفحات 199-217
  هر منطقه ای برای دستیابی به توسعه پایدار و نیز افزایش رقابت پذیری، به طرحی راهبردی نیازمند است. تحقیق حاضر به منظور ارائه راهبردهای موثر توسعه گردشگری در روستای هدف کلم از توابع شهرستان بدره در استان ایلام، روش شناسی و ابزارهای چارچوب جامع تدوین راهبرد و همچنین تکنیک AHP را مطمح نظر قرار داده است. براین اساس، با توجه به موضوع، تحقیق به لحاظ روش، از نوع توصیفی تحلیلی و بر مبنای هدف، کاربردی و از طریق دو شیوه گردآوری داده ها؛ اسنادی و میدانی به شناخت وضعیت موجود، تحلیل وضعیت و سپس ارائه پیشنهادات راهبردی پرداخته شده است. برای رسیدن به این مهم و ارزش گزاری عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه در قالب روش SWOT با استفاده از پرسشنامه میان 30 نفر از کارشناسان در سازمان های ذی نفع (میراث فرهنگی و گردشگری، جهاد کشاوزی، بنیاد مسکن، امور روستایی استانداری و منابع طبیعی و آبخیزداری) مبتنی بر روش قضاونی هدفمند، توزیع و نتایج استخراج شده است. در مجموع با عنایت به 30 نقطه قوت و فرصت و 35 نقطه ضعف و تهدید و نمره های حاصل از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و همچنین نمودار 9 خانه ای، راهبرد استخراجی، حفظ و نگهداری می باشد. در نهایت، راهبردهای موضوعی توسعه با استفاده از فرایند AHP اولویت بندی و سپس برنامه های اجرایی به منظور پیاده سازی هریک از راهبردهای توسعه گردشگری برای حفظ و ارتقاء وضعیت موجود ارایه شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، برنامه ریزی راهبردی، روستای کلم، راهبرد، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • علیرضا سلیمانی، علی مجنونی توتاخانه، احمد آفتاب* صفحات 219-237

  هدف این مقاله بررسی اثرات گردشگری در ارتقای دانش و آگاهی زیست محیطی روستاییان در روستاهای توریستی صور و توتاخانه شهرستان بناب است. تحقیق از لحاظ هدف، توسعه ای، از لحاظ ماهیت، توصیفی و نیز از نوع علی- مقایسه ای و تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق روستاییان ساکن در روستاهای توریستی صور و توتاخانه می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران، تعداد نمونه تحقیق 234 نفر به دست آمد؛ از سویی برای برابری در آزمون، 234 از روستاییان ساکن در بدون گردشگرپذیر (روستاهای آلقو و روشت کوچک) که نسبت به بقیه روستاهای از نظر ویژگی های اجتماعی و محیطی شباهت بیشتری به روستاهای صور و توتاخانه داشتند به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کولموگروف اسمیرنوف، آزمون t مستقل و تحلیل همبستگی پیرسون استفاده شده است. با استفاده از فرمول ویژه کرونباخ آلفا در نرم افزار SPSS، پایایی پرسش نامه تحقیق 89/0 به دست آمد. نتایج یافته های پژوهش در ارتباط با آگاهی های زیست محیطی دو گروه نشان می دهد که بین متغیرهای حفاظت از پوشش گیاهی و جانوری، حفاظت از خاک، عدم آلودگی صوتی، عدم رهاسازی زباله و پسماند در طبیعت ، ضرورت کاهش تولید سوخت های فسیلی، ضرورت دفن اصولی زباله ها و عدم استفاده از زباله های تجدیدناپذیر با متغیر وابسته(گردشگری) رابطه معنی داری وجود دارد. درنهایت، با توجه به نتیجه پژوهش در زمینه اثرات مثبت و سازنده گردشگری بر ارتقای آگاهی های زیست محیطی، پیشنهاد های کاربردی درزمینه ی استفاده هرچه بهتر از قابلیت های صنعت گردشگری در جهت افزایش آگاهی های زیست محیطی روستائیان ارائه شده است.

  کلیدواژگان: گردشگری، آگاهی زیست محیطی، توسعه روستایی، محور توریستی صور- توتاخانه، شهرستان بناب
 • حمید حیدری مکرر*، حمیدرضا نسیمی، مهرداد رشیدفر صفحات 239-257

  جامعه ی روستایی و عشایری کشور، جامعه ای است که اساس دامداری آن به شیوه ی سنتی و بهره برداری از مراتع بناشده است. علی رغم سهم بسزای نظام های دامداری سنتی در تولید بخش اعظمی از شیر و گوشت موردنیاز کشور، از شرایط ناپایداری برای ادامه حیات خود برخوردارند، مهم ترین این عوامل: تحلیل منابع طبیعی، روی آوردن به تکنولوژی های مدرن صنعتی، بالا رفتن سطح بهداشت و فرهنگ و یالله می باشد که موجب گردیده تا این شیوه سنتی معیشت، در برخی از نقاط روستایی باسابقه ای دیرینه رو به رکود نهد. ازاین رو، هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر رکود دامداری سنتی در روستاهای موردمطالعه است. روش شناسی تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، توصیفی - تحلیلی می باشد. جامعه ی آماری تحقیق حاضر شامل خانوارهای دامدار ساکن دهستان القچین از توابع شهرستان چرام است. حجم نمونه با بهره گیری از فرمول کوکران، دربرگیرنده ی تعداد 198 خانوار دامدار معین شد. داده های مربوط به دو ناحیه به وسیله ی نرم افزار SPSS از طریق به کارگیری آزمون های آماری مناسب، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. طبق آزمون آماری مان ویتنی که در سطح اطمینان 95 درصد گرفته شد، نتایج به دست آمده نشان می دهند در شاخص های میزان برگزاری دوره های آموزشی- ترویجی و هزینه ی دارو و دامپزشک با مقدار Sig. (2-tailed) =.000 بیشترین اختلاف معنی دار بین دو ناحیه استنتاج می شود؛ و در شاخص های اجرای طرح و عملیات هایی جهت حفظ محیط زیست با مقدار Sig. (2-tailed) =.833 و سرمایه گذاری در سایر فعالیت های دامدار با مقدار Sig. (2-tailed) =.567 بیشترین یکسانی وضعیت در دو ناحیه و عدم وجود تفاوت معنادار حاصل گردیده است.

  کلیدواژگان: دامداری سنتی، دام، عوامل رکود، اهمیت مرتع، دهستان القچین
 • زهرا شعبان پور*، سپیده زارع صفحات 259-273

   با توجه به رشد سریع جمعیت در شهرهای کشور و افزایش روزافزون سفرهای شخصی و مشکلات جانبی از قبیل مصرف بیهوده انرژی و آلودگی زیست محیطی و تراکم ناشی از ازدیاد ترافیک خودروهای شخصی تک سرنشین، ازدحام در معابر مرکزی شهر، سیستم حمل ونقل خاصی را به ویژه در شهرهای پرجمعیت می طلبد که این امر نیازمند برنامه ریزی دقیق تر است,از سوی دیگر با گسترش شهر رشت و افزایش جمعیت آن، ترافیک به یکی از مشکلات اساسی آن تبدیل شده که علاوه بر اتلاف وقت شهروندان، موجب گردیده مقدار زیادی سوخت بیهوده مصرف شود. ازجمله اهداف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر عدم تمایل شهروندان رشت به استفاده از دوچرخه, نوع استفاده آن ها از دوچرخه و رابطه ی بین شغل, تحصیل,درامد و علاقه ی شهروندان در استفاده از دوچرخه جهت عبور و مرور برای سفرهای درون شهری است, زیرا که استفاده از دوچرخه و ترویج فرهنگ آن به عنوان بهترین جایگزین خودروهای آلاینده محیط زیست در سفرهای کوتاه درون شهری ، سال هاست که در کشورهای مهم و صنعتی نهادینه شده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی -تحلیلی و توزیع پرسش نامه در سطح شهر به جمع آوری اطلاعات پرداخته و با استفاده از تکنیک های آماری و نرم افزارهایی مانندSPSSوExcel تجزیه تحلیل صورت گرفته است,نتایج بیانگر آن است که بین استفاده از دوچرخه و متغیرهایی چون:, علاقه شهروندان, تحصیلات شهروندان, درآمد آن ها و شغلشان رابطه معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: دوچرخه، حمل و نقل شهری، رشت
|
 • Mohammad Shirzad Vezmatar, Timur Amar *, Nasrollah Molaee, Mohammad Sadegh Allahyari Pages 1-18
  Codifying agricultural policies is one of the important agricultural issues, which has a significant role in the economic growth and development of agriculture due to the rapid growth of the rural population and the specialization of agricultural products. The present study seeks to explain the role of agronomic support policies in the economic developments of the villages of Masal after the Islamic Revolution and provide solutions to improve the status of these policies in Masal, the development and conservation of land use, farmers' familiarity with New farming methods, increasing production per unit area, and thus increasing revenues, reducing costs and improving their living standards. Masal has a lot of potential in the field of crop activities. Unfortunately, in the agricultural development program, the city has received very little attention As a result, farmers, especially farmer villages, face serious problems The necessity of paying attention to the agricultural sector in development plans and the necessity of orienting research research goals into this section. The research method in this research is based on descriptive-analytic approach. To assess the status of agro-environmental support policies, factors such as: position factor, level of implementation, distance, distances, or proximity to market centers have been used. The results of this research indicate that the application of agronomic supportive policies would save 52.18% of the land use, increase the 2 level of the second cultivar compared to 2001, increase income and reduce the cost of 25% in the villages of the city Masal has been.
  Keywords: Supportive Policy, Agronomic Development, Economic Developments, Villages in Masal
 • Yaser Ramezannezhad *, Abdolreza Roknoddin Eftekhari Pages 19-34
  Coastal shores of Guilan with have the natural attractions, as well as sandy beaches and beautiful scenery can be one of the most centers of coastal tourism. Success in the development of coastal tourism requires strategic planning. The aim of this paper is the formulation of strategies of rural coastal tourism development in the province of Guilan. For this purpose, an open questionnaire gave to the group of professionals and through were Identified a list of common points of weaknesses, strengths, opportunities and threats. Whit using of Swot model, strategies were formulated that based on the final score priority of strategies are as follows: assignment of coastal tourism Affairs (coastal tourism destinations) to tourism organizations in order to effective and efficient planning, management and marketing (4.102), The holding of workshops and training courses to build expertise and capabilities in human resource of organizations and local communities with a score (4.079), the allocation of financing and facilitate the process of obtaining a license to create a coastal tourism-related jobs by local communities (3/989), encouraging and supporting the private sector investors to create and the development of appropriate facilities in the coastal tourism destinations (3.963), and encourage and support the creation of NGOs in order to education and promote environmental culture in order to preserve of environment of the village and coast (3.636).
  Keywords: Coastal tourism development, Village, strategy, SWOT, Guilan
 • Ali Akbar Taghiloo *, Ali Akbar Anabestani, Reza Khosrobeygi Pages 35-53
  The purpose of this study is to investigate the distribution of demographic indicators based on the development levels of villages in the Urmia region. It also examines the demographic structure of rural areas based on environmental capacities. In this research, a combination of descriptive, analytical and comparative methods has been used. The method of data collection is a documentary method and has been compiled from the statistics center, satellite images and documents, and statistics on natural resources and agriculture. The TOPSIS model for development analysis and model cluster analysis was used, and to analysis Population indicator was used of Gini index and measures inequality. The results show that have measures of population distribution in different ecological areas than in rural developmental areas. The Gini index show the same all parameters of population ecological region except density population areas And the Gini index of regional development show that is unequal population growth and mean of rural population.
  Keywords: population structure, ecological regions, regional development, distribution of population, the city of Urmia
 • Anvar Amanolapour *, Hossein Nazmfar, Atta Ghaffari Gilandeh Pages 55-74
  The reciprocal effect of sustainable and unsustainable ecological resources is considered in the course of assessment of ecological capacity. These resources have reciprocal effects to each other and environment as specifications of each micro ecosystem. So, it is obligatory to utilize nature as it less harms environment and at the same time it benefits human more. Therefore, the main objective of this research, to assess the ecological capacity for surface expansion of town based on principles of reclamation of land, Baharestan new town in Esfahan Province was studied through geographical information system (GIS). At first, the basic studies were done and the theme maps of the area were prepared and then numerated. Digital Elevation Model (DEM) was produced in Arc gis 10.2 using topographic map. Then, the ecological resources Urban development map were produced by overlying the maps of elevation, slope, aspect, soil types, soil texture, soil depth, vegetation cover, geology, landuse, climate and distance to fault with ANP and Fuzzy logic methods in Arcgis 10.2. According to the obtained results, the total development zone with an area of 3264/068 hectares located in the south-east and north baharstan which make these areas and the lack of consideration in connection with the provision of suitable land areas that do not improve performance, 2800/717 hectare area around the planned future development of the city is considered
  Keywords: Ecological Competence, urbun Expansion, Baharestan new town, GIS
 • Nasrin Jafari, Hamid Barghi *, Yusef Ghanbari Pages 75-91
  Today governance as a precondition for sustainable development and a model for rural management is introduced. The aim of this study was to evaluate the effects of social capital on governance in rural areas of Zanjan Township. Applied research, descriptive and analytical methods used for data collection of documentary and field methods have been used. The sample population of this study, 319 of the households in rural areas are Zanjan township. Inferential information for the analysis of one sample t, correlation, multiple regression analysis and path. The results of the test t from the perspective of households in relation to the rule indicated that the legitimacy of the average 3.36 higher than the utility value (3) and transparency with an average of 2.62 lowest on account of the indicators of social capital as well as all indicators higher than the utility value (3), respectively. A significant relationship between indicators of social capital and governance (0.375) there. Among the social capital of trust with the greatest impact on governance 0/366 and 0/200 solidarity with the least effect.
  Keywords: participation, Good governance, Zanjan Township
 • Pakzad Azadkhani *, Jafar Hosseinzadeh, Zohreh Heidari Pages 93-109
  .Nowadays, owing to the importance of natural resources maintenance and reducing the environmental influences of irregular urban developments, the infill development has been introduced as one of the urban planning approaches. Therefore, urban developments in existing areas and maximum using of developed lands facilities located in the cities are the first priorities rather than horizontal developments of the cities. The aim of this paper is to investigate proper arenas for the infill developments in Ilam City. It’s an analytical-descriptive research using field study and data from the libraries. The population includes urban management experts that 20 of them were chosen as the sample by Convenience Sampling Method. To analyze the data, GIS maps related to intended indexes were used and the analytic hierarchy process (AHP) for ranking and prioritizing the arenas was done. The findings reveal that the spatial-body criterion with the total weight of .408 is the most important factor in determining the infill arenas. The functional-managerial factor with the total weight of .311 and social-economic criterion with the total weight of .281 respectively are the next important factors. Determining proper arenas for the infill developments in Ilam City was another objective of this study. According to the results, among 162 hectares of land pieces in Ilam City which are poor, ruined and without any uses, just 13 hectares were highly suitable and 38 hectares were suitable for infill developments and the rest lack the criteria for the mentioned purpose.
  Keywords: infill development, urban land, urban use, Ilam City
 • Shamsie Salehpour *, Vahid Riahy, Asghar Azizi, Farah Fathizade Pages 111-127
  Rural tourism as a new approach to rural development and environmental protection, nowadays has found a significant position. The study, In terms of target Practical, and research method is descriptive – analytical. Data gathering is Survey - librarary method. Statistical population the studied rural settlements were Takht-e Soleyman district. The sample size consisted of 357 households that are specified using Morgan table. Data analysis survey of rural residents is done, using the mixed model AHP-SWOT (A'WOT). The results show that the most appropriate strategy for rural tourism development in the study area is Defensiveness strategy (WT) with a score of 0.6143. Accordingly, it is necessary to actions such as new regulations codification for maintain the environment, Historical monuments and prevent ecological imbalance, Bedder for public and private sectors investment in the tourism industry and the creation of appropriate infrastructures and facilities, Developing and promoting programs to educate and inform the local population in tourism, Training of specialists for the optimal use of natural and human resources, Marketing and advertising capabilities of tourism done At the local level, national and transnational.
  Keywords: Tourism, Rural Tourism, Sustainable Development, Takht-e Soleyman, Takab
 • Saeid Amanpour, Samira Moradi Mofrad *, Akbar Hossienzadeh Pages 129-146
  With the rapid growth of urbanization, children's health is one of the most important problems in many countries, which it is mentioned one of the main reasons for the lack of a child friendly environment in the city. Creating a child friendly city, including the allocation of infrastructure and public facilities (green space, playground, and participatory spaces) is in the interest of children. The purpose of this research is to identify child-friendly spaces to separate urban neighborhoods of Zanjan is based on safety. The method to be applied and the nature of descriptive and analytic that the data collection tools including library studies and documents have benefited. To analyze the data and results of GIS is used. The results suggest that neighborhoods such as Baharestan,Amir Kabir, Zibashahr and Arrazy Payyn, Due to Local Street blocked (deadlock) in the end, Space For the circulation of vehicles As well as of children's games Percent lower accident And also more children from the streets as their playground. In contrast to these areas, Islamabad district with network chess the highest percentage of accidents on the Streets of the local is allocated. This is due to the high population density, the neighborhood. The occupation and sovereignty of the low income class, they continue to use the streets as the main game space for children which require attention and review is essential.
  Keywords: Human-centered, Urban planning, Child-friendly environment, traffic, Zanjan city
 • Abolfazl Meshkini, Zahra Tardast * Pages 147-161
  Increasing trend of urbanization has led to problems in various dimensions that one of these issues are the settlements problematic urban that car way and without unplanned formed. Solving this problem, not with, sectional deal and selective or ignoring must go through a fundamental solution and can be analyzed radically. Apart from methods of dealing with these settlements, in terms of the attitude of local residents of The most important influencing factors in the process of regularize and enabling is considered problematic settlements. This research is targeted feasibility of the role social participation in enabling settlements problematic neighborhoods banbrz,and also infrastructure for improving neighborhood sustainable way through the participation of residents. The research method is descriptive - analytic and to collect data from the tool library and questionnaires were used.The study population are neighborhood residents banbrz, cochran's sample size by 5 percent error rate 376 students were randomly selected.To analyze of data in spss software was used, pearson correlation test and simple linear regression.The results of this study show that social participation and enabling of the settlements studied 566/0 is effective. 91/8 percent of residents also tend to be pervasive participation of cause of regularize and enabling neighborhood through Participation in decision-making and management , financing costs (the projects),supply human resources for the development of their neighborhood.
  Keywords: Enabling, Problematic settlement, Social participation, Banbrz neighborhood
 • Amin Dehghani * Pages 163-176
  Enhancing environmental quality and consequently life quality is one of the approaches created regarding reformation and completion of the issue of development. Therefore, paying attention to factors and criteria affecting the degree of satisfaction and dissatisfaction of residents can be effective on understanding the status quo of the residence quality. The present study is aimed at investigating variables affecting residents’ satisfaction with the environmental quality of life from the perspectives of four settlement towns in Dasht Bakan in Fars Province. The study is applied and developmental in terms of objective, descriptive-analytical in terms of method, and quantitative in terms of the nature of data. The sample size was calculated as 384 participants using Cochrane formula. To analyze data obtained from the field study, two descriptive and inferential statistics (including t-test, multivariate regression, and Duncan’s test) were used. Findings of the research indicate that there is a significant correlation of variables of gender, marital status, age, education, and income with satisfaction with environmental quality of life. In addition, using the results of regression analysis, variables of age, education, income, and distance from the center of the township, and household dimension explains about 56% of variations of participants’ satisfaction with residential quality. In addition, the results of Duncan’s test indicated that Igdar and Safikhani Settlements were at the highest level and the lowest level respectively in Ardkapan Settlement in terms of villagers’ satisfaction with their own residential environments.
  Keywords: Satisfaction, environmental quality of life, rural regions, Dasht Bakan
 • Hamdollah Sojasi Qhidari *, Soraya Azizi Pages 177-197
  Regarding various side-effects of chemical medicine today, we witness modern people’s everyday widespread tendency, especially in rural areas where people are very close to nature, toward using home-made remedies and herbal medicine. Present study has an applied format in purpose and its approach is descriptive-analytical. Statistical population of this study includes all rural families (N=2095) in Zooeram - a small city located near Shirvan, Northern Khorassan Razavi – of which we took just 139 families after editing participant samples using Cockran Formula. We established a self-made questionnaire with reliability level of 0.908 using α-Chronbach coefficient. The results show that most people all over the country and also in this area prefer to use and apply medicinal herbs (medical herbs) rather than chemical medicine at least once during their life time, achieving better health results. The main reason behind this idea is oral sayings and chest to chest communication originating from previous generations. Among many effective factors behind this general tendency, we can mention cultural compatibility index and acceptability of human body to these herbal treatments in rural population (37, 39, 93, 39 respectively). Also the rank of village priorities show the extent of individual preferences to be 1 (top rank) in Hossein Abad village and 10 (the lowest rank) in Abd Abad village based on a 20-item Vikor Model.
  Keywords: Medicinal Herbs, Chemical Medicine, Cultural Compatibility Index, Acceptability of Human Body, Vikor Model
 • Hamed Ghasempour *, Reza Ghafarnia, Karam Khlili Pages 199-217
  Therefore, every region to achieve sustainable development and increased competitiveness, the strategic plan is needed. Research in order to provide effective strategies for tourism development in the village of cabbage goal of functions Badra city in Ilam province, methodology and tools and techniques AHP framework of a comprehensive strategy to put Mtmhnzr. Braynasas, according to the research in terms of methodology, a descriptive analysis based on objective, functional and via two-way data collection, documentation and field present situation, situation analysis and strategic recommendations are discussed. Qzavny targeted methods, distribution, and results obtained. In addition to looking at 30 and 35 strength and weakness opportunities and threats and scores matrix of internal and external factors as well as the diagram 9 house, extractive strategy, is maintenance. Finally, strategies for development using AHP process of prioritizing and implementing programs to implement each of the strategies of tourism development to maintain and enhance the current situation is presented.
  Keywords: Rural Tourism, Strategic Planning, Kolm Village, strategy, Analytic Hierarchy Process
 • Alireza Soleimani, Ali Majnoony Pages 219-237

  The purpose of this research is developmental with a descriptive and survey nature and it is an analytical and casual-comparative research. The research population consisted of all residents in Touristic villages of Bonab (Savar and Tutakhaneh Villages) which was more similar to the tourstic villages of Savar and Tavakkane in terms of social and environmental characteristics. Using the random sampling method based on Cochran formula, the sample size for this study obtained 234 persons and for equality of test results, 234 persons of the villagers living in non-touristic villages (Algoo and Rovesht e Koochak villages) were chosen as control group. Data analysis is done using Kolmogorov Smirnov, Pearson and T tests. Validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. Pilot study was done in the same region with a population of 45 questionnaires and using the data obtained and Cronbach's alpha special formula in SPSS software, the reliability of the questionnaire obtained 0/89. T-test results in relation to environmental awareness of these two groups’ shows that the relation among the variables of protection of flora and fauna coverage, soil conservation, lack of noise, using organic farming methods, the need to reduce fossil fuel production, the need for systematic waste disposal and the use of non-renewable waste with the dependent variable (tourism) is significant. Finally, according to the findings of the study, practical suggestions on making best use of the capabilities of the tourism industry in order to protect of the environment are provided

  Keywords: Tourism, environmental awareness, rural development, touristic route of Savar- Tutakhaneh, Bonab Count
 • Hamid Heydari Pages 239-257

  The country's rural and tribal society, a society which is based on its livestock is built in the traditional way. Despite the traditional farming systems play a vital role in the production of milk and meat needed a large part of the country, the unstable conditions for the survival of their own. The most important factors: the use of natural resources, turning to modern technology industries, higher levels of health and culture and etc, is that has led to this traditional livelihoods, in some rural areas the recession put a long history. Hence, the aim of this study was to investigate the factors influencing the decline of traditional livestock in the villages of research methods in terms of purpose, applied and descriptive - analytic.The population consisted of households living in rural ranchers Alqchyn is Choram city functions. A sample using Cochran formula consists of 198 farmer households were given. Data on two areas by SPSS software through the use of appropriate statistical tests, were analyzed.The Mann-Whitney test was used at the %95 confidence level, the results show that the dosage of extension-education courses and the cost of medication and veterinarian with the Sig. (2-tailed) = .000 most significant difference between the two areas must be concluded and the measures to protect the environment with the implementation and operations Sig. (2-tailed) = .833 and investment in other pastoral activities with the Sig. (2-tailed) = .567 same situation in the two areas and the most significant difference is achieved.

  Keywords: traditional animal husbandry, animal husbandry, factors recession, the importance of pasture, Alqchyn vill
 • Zahra Shabanpoor *, Sepideh Zaree Pages 259-273

  . Due to the rapid growth of population in cities and the increasing increase in personal travel and side-effects such as foggy consumption of energy and environmental pollution and congestion caused by the increased traffic of single-person private cars, congestion in the city central transit runs a particular transport system, in particular In crowded cities, this requires more precise planning, on the other hand,with the expansion of the city of Rasht and its population increase, traffic has become one of the main problems that, in addition to wasting time for citizens, has caused a lot of fuel to be consumed in vain. Among the objectives of this research is to study the factors affecting the reluctance of citizens of Rasht to use bikes, their use of bicycles, and the relationship between occupation, education, income and the interest of citizens in using bicycles to navigate for inland city trips, because the use of bicycles and the promotion of its culture as the best substitute for polluting environments on short-range intra-city trips has long been institutionalized in major industrialized countries. This paper uses descriptive-analytical method and distributed questionnaires in the city to collect information. Using statistical techniques and software such as SPSS and Excel, analyzes have been done. The results indicate that between use of bikes and variables such as: citizen's interest There is a significant relationship between citizenship education, their income and their occupation.

  Keywords: Bicycle, City transportation, Rasht