فهرست مطالب

 • Volume:25 Issue: 3, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/03/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین بزرگیان صفحات 1-18
  این مطالعه با هدف بررسی انگیزه معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایران برای اجرای دستورالعملMALL انجام شده است. این تحقیق به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر از روش تحقیق ترکیبی و ابزاری ازجمله پرسشنامه ها، مصاحبه های ساختار یافته و مشاهده استفاده میکند. در مجموع 87 معلم زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در پرسشنامه شرکت کردند که ب عد کم ی این مطالعه را تشکیل میداد. علاوه بر این، با 10 معلم زبان انگلیسی بهعنوان زبان خارجه مصاحبه شده و کلاسهای آنها برای مرحله کیفی مطالعه مورد مشاهده قرار گرفت. معلمان شرکت کننده در این مطالعه در تعدادی از یک t دانشگاه ها و موسسات آموزشی زبان در مازندران تدریس میکردند. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون نمونه ای استفاده شد و نتایج نشان داد که معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه در ایران نسبت به اجرای دستورالعمل نگرش مثبتی داشتند، اما داده های مشاهده شده نشان داد که اکثر معلمان روش های سنتی آموزش زبان انگلیسی را MALLدر MALL در کلاسهای انگلیسی بهعنوان زبان خارجه ترجیح میدادند. داده های مصاحبه نیز نشان داد که اجرای دستورالعمل عبارت اند از عدم MALL ایران با توجه به برخی موانع موجود چالش برانگیز است. مهمترین چالش ها در اجرای دستورالعمل وجود امکانات و منابع آنلاین، عدم تعامل در آموزش آنلاین و معلومات محدود معلمان در رابطه با آموزش آنلاین. یافته های در کلاسهای درس زبان انگلیسی به عنوان MALL این مطالعه بینش قابل ملاحظه ای درباره نگرش معلمان نسبت به استفاده از زبان خارجه در ایران را فراهم میکند.
  کلیدواژگان: معلمان زبان خارجه به عنوان زبان انگلیسی، نگرش، یادگیری از طریق موبایل، TAM
 • نرگس سردابی، رضا بی ریا *، احمد عامری گلستان صفحات 19-32
  دوره های تربیت معلم با رویکرد انتقال اطلاعات در آموزش زبان انگلیسی اغلب رایج هستند. با در نظر گرفتن جایگاه مهم اصول آموزش انتقادی در درک دانشجو معلمان از نقشها و مسئولیت های حرفه ای خود، نیاز اساسی ای در زمینه تحقیقات عمیق درباره شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان از طریق تعامل با مفاهیم انتقادیای که در دوره های تربیت معلم مطرح شده، احساس میشود. ازآنجاکه تاثیر چنین دوره هایی بر هویت حرفه ای دانشجو معلمان در محیط آموزش زبان تاکنون به ندرت بررسی شده است، هدف این پژوهش پرداختن به این خلا است. این (EFL) انگلیسی بهعنوان زبان خارجی پژوهش کیفی نقش دوره های تربیت معلم با رویکرد انتقادی را در شکلگیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی بررسی میکند. شرکتکنندگان عبارت بودند از 19 دانشجو معلم زبان انگلیسی که فرآیند شکل گیری هویت حرفهای آنها از رهگذر یادداشت های متفکرانه ، بحث های کلاسی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته قبل و بعد از اجرای از » دوره ها تجزیه و تحلیل شده است. نتایج این پژوهش سه تغییر عمده را در هویت حرفه ای دانشجو معلمان نشان داد: تغییر از دید محدود درباره آموزش زبان انگلیسی به » و ،« از نگرش غیرانتقادی به رشد عاملیت » ،« صدای دانشجو به صدای معلم در پایان برای تسهیل فرهنگ سازی درباره اتخاذ دیدگاه های انتقادی دانشجو معلمان استفاده از بحث های .« دید وسیع گفتوگومحور و تکلیفهای نوشتاری متفکرانه در دوره های تربیت معلم زبان انگلیسی پیشنهاد میشود.
  کلیدواژگان: آموزش انتقادی، تربیت معلم با رویکرد آموزش اصول انتقادی، هویت حرفه ای، دانشجو معلمان
 • رویا الهی*، امیر علی نجومیان صفحات 33-48

  این مقاله به مطالعه چگونگی شکل گیری فاعلیت در ارتباط با مسئله جنسیت در دو رمان تسطیح (1979) و آسیب جسمانی (1983) اثر مارگارت اتوود در چهارچوب چارچوب امر نامانوس می پردازد. امر نامانوس(das unheimliche) که دست کم به طور مفصل در مقاله ای از زیگموند فروید و با همین عنوان در سال 1919 مطرح گردید در ابتدا مربوط به حوزه زیبایی شناسی و یا روانشناختی بوده است. اما متفکران معاصر با توجه به تشویش های فروید پرداخته اند. این مقاله بر آن است تا با « امر نامانوس » عصر مدرن همچون مسئله جنسیت به بازخوانی مقاله تکیه بر خوانش جدید از امر نامانوس و با استفاده از نظرات متفکرانی همچون ژان-فرانسوا لیوتار، میخاییل باختین و جولیا کریستوا روشی جدید از بازخوانی مسئله جنسیت در دو رمان اتوود ارائه دهد. مسئله امر متعالی مهمترین محور این مقاله است که در رمان های اتوود با تکیه بر بازخوانی امر نامانوس، چگونگی شکل گیری فاعلیت را در ارتباط با مساله ی جنسیت به امری نمود ناپذیر بدل می کند. با توجه به مفهوم پای های امر نامانوس، امر متعالی روش های آشنا، مسلم و تغییرناپذیر ذهنی ما را نسبت به مسئله جنسیت به ناگاه در فضایی ناآشنا، مبهم و نامعین و معلق قرار داده و درنهایت به امری نمودناپذیر بدل میکند.
  کلیدواژگان: امر متعالی، امر نامانوس، جنسیت، مارگارت اتوود، نمود ناپذیری
 • بهزاد پورقریب *، سمیه کیانی، سپیده زیادبخش صفحات 49-62

  هدف این مطالعه بررسی مسئله مهاجرت و تحلیل چندگانگی و بی خانمانی در رمان شرافت اثر الیف شاکاف از منظر مطالعات پسااستعماری هومی کی بابا است. هومی بابا با طرح مفهوم پیوندخوردگی، به زوایای اجتماعی تحلیل های پسااستعماری می پردازد. پیوندخوردگی زمانی روی میدهد که رابطه بین استعمارگر و استعمارشده به گونه ای شکل میگیرد که مرزهای میان آن دو را کمرنگ و نامشخص میسازد. هومی بابا در پی آن است تا امکان وجود فضای پیوندخوردگی را کشف کند تا بتواند به توضیح یادآوری های مهاجران و بیخانمانیشان بپردازد. او هویت پیوندخورده را هویتی میداند که از طریق جابه جایی و جدایی در منطقه تماس شکل گرفته است. درواقع، این همان چیزی است که او فضای سوم بیان مینامد، فضایی که در آن هر فکری توسط استعمارگر و یا استعمارشده امکان و ابزار بیان و یا تبادل می یابد. این مطالعه تلاش دارد تا از طریق استفاده از نظریات مربوط به پیوندخوردگی و بی خانمانی به خوانش رمان شرافت بپردازد و استدلال کند که درون ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و همچنین گفتمان کشور جدید، شخصیت های مهاجر داستان، که از سرزمین خود کنده شده اند و احساس بی خانمانی میکنند، سعی دارند تا به بازتعریف هویت خویش بپردازند. تلاش این شخصیت ها منتج به تجربیات و احساساتی نو شامل انزوا، عدم احساس امنیت، در هم شکستن شخصیت، و حس بیرون بودگی میگردد.
  کلیدواژگان: پسااستعمار، هومی بابا، بی خانمانی، الیف شافاک، رمان شرافت
 • محمدباقر شعبانی*، گودرز علی بخشی، علیرضا بهرمند، علیرضا کریمی صفحات 63-78
  به نظر میرسد فعالیت های توسعه حرفه ای ضمن خدمت معلم ها برای معلم هایی که در زمینه آموزش یا مسائل مرتبط با آموزش، نظیر ارزشیابی و برنامه درسی با مشکلاتی روبهرو میشوند، مهم هست. با وجود پیشینه هنوز ارزیابی نشده است. بدین منظور، EFL غنی رشد حرفه ای معلم ها، نیازهای آموزشی حرفه ای اختیار معلمان از روش پژوهش آمیخته استفاده شده است. در مرحله کیفی، نیازهای رشد حرفه ای با مصاحبه با 20 معلم زبان انگلیسی که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله کمی، سنجه رشدحرفه ای به 220 معلم ارائه شد. داده ها با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آلفای کرونباخ تحلیل شدند.نتایج نشان داد که نیازهای رشد حرفهای استخراج شده به چهار حوزه اصلی تقسیم شده است: الف) تدریس،مهارت های ارتباطی و ارزیابی، ب) روانشناسی و تکنولوژی آموزشی، ج) تدوین مطالب درسی و د) مهارت زبانی و فرازبانی. یافته ها میتواند توسط مدارس زبان و مراکز آموزشی برای تامین ضروریترین نیازهای حرفهای معلمان زبان انگلیسی استفاده شود.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، رشد معلم، معلم های زبان انگلیسی، رشد حرفه ای
 • ضیاء تاج الدین*، عاطفه رضانژاد صفحات 79-97
  با افزایش ارتباط بین فرهنگی در میان ملت های دارای پیشینه متعدد زبانی و فرهنگی، اخیرا ادغام زبان و فرهنگ در آموزش زبان مورد توجه قرار گرفته است. این امر به افزایش نیاز به مطالعات علمی در مورد مهارت های ارتباطی بین فرهنگی منجر شده است. برای پاسخگویی به این نیاز، این تحقیق با هدف بررسی باورهای 20 معلم زبان انگلیسی نسبت به آموزش زبان بین فرهنگی صورت گرفت. براساس روش ترکیبی، از دو ابزار مختلف برای جمع آوری داده ها استفاده شد. ابتدا یک پرسشنامه شامل 12 گویه برای 20 معلم مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه همچنین با استفاده از مصاحبه نیمهساختارمند برای به دست آوردن درک عمیق از نگرش معلمان زبان انگلیسی نسبت به آموزش زبان بین فرهنگی استفاده کرده است. یافته های این پرسشنامه نشان داد که معلمان نسبت به تدریس بین فرهنگی نظر مطلوبی دارند و فکر میکنند آموزش فرهنگ نیز به اندازه آموزش زبان اهمیت دارد. آنها معتقد بودند که معلمان زبان باید دانش آموزان را ازمسائل بین فرهنگی مطلع کنند. همچنین تحلیل محتوای مصاحبه ها به کشف چهار موضوع اصلی، یعنی تعریف فرهنگ، تدریس بین فرهنگی و اهمیت آن، چالش ها در تدریس بین فرهنگی و منابع استفاده شده توسط معلمان برای بهبود دانش بین فرهنگی آنها منجر شد. بااینحال، پاسخ های بسیاری از معلمان در مصاحبه ها نشان دهنده عدم اطمینان در مورد مفهوم تدریس بین فرهنگی بود، چراکه آنان در
  مورد چگونگی ادغام زبان و فرهنگ و یا چگونگی مقابله با چالش ها در اجرای تدریس بین فرهنگی از اعتماد به نفس کافی برخوردار نبودند. این یافته ها به این معنی است که از آنجاکه ادراک معلمان شیوه های عملی تدریس آنها در کلاس درس را هدایت میکند، باید توجه بیشتری به موضوعات مربوط به تدریس بین فرهنگی در دوره های آموزش معلمان زبان شود تا معلمان به مهارت ها و تخصص های لازم مجهز شوند.
  کلیدواژگان: توانش ارتباطی بین فرهنگی، آموزش زبان بین فرهنگی، باورهای معلمان زبان، معلمان غیربومی، آگاهی بین فرهنگی
|
 • Hossein Bozorgian* Pages 1-18
  This study sets out to explore English as foreign language (EFL) and Iranian teachers' attitudes ‎towards the implementation of MALL instruction. For that matter, a mixed-methods design, ‎including questionnaires, structured interviews and observation were employed. A total of 87 ‎EFL teachers participated in the questionnaire, which was the quantitative phase of the study. ‎In addition, 10 EFL teachers were interviewed and their classes were observed for the ‎qualitative phase of the study. The participant EFL teachers have been teaching at a number of ‎universities and language-teaching institutions in Mazandaran. One-sample t-test was used to ‎analyze the questionnaire data and the results suggested that the Iranian EFL teachers adopted ‎moderately positive attitudes towards the implementation of MALL instruction, but the ‎observation data indicated that most teachers preferred traditional ways of teaching English in ‎the EFL context. At the same time, the interview data revealed that the implementation of ‎MALL instruction in Iran is challenging due to a number of perceived barriers and obstacles. ‎The most considerable perceived challenges to the implementation of MALL instruction ‎comprise lack of online facilities and resources, lack of interaction in online instruction, and ‎teachers’ limited knowledge of online instruction. The findings provide crucial insights into ‎teachers’ attitudes towards integrating MALL into their EFL classroom instruction in Iran. ‎
  Keywords: EFL teachers, Attitude, Mobile learning, TAM‎.‎
 • Narges Sardabi, Reza Biria*, Ahmad Ameri Golestan Pages 19-32
  Transmission-based teacher education programs have mostly dominated the field of teaching English as a foreign language. Considering the prominent position of critical pedagogical principles in prospective teachers’ perceptions of their professional roles and responsibilities, there is a need for detailed investigations of teacher education programs informed by the tenets of critical pedagogy in prospective teachers’ professional identity. There has been a paucity of research that addresses the impact of such programs on prospective teachers’ professional identity in an EFL context; therefore, this study intends to address the gap. This qualitative study was conducted to examine the role of a critical-informed teacher education program in influencing prospective EFL teachers’ professional identity construction. Participants were 19 prospective teachers whose process of professional identity construction were analysed through reflective journals, class discussions, and semi-structured interviews before and after the program. Results of the study revealed three major shifts in prospective teachers’ professional identity: “from a student’s voice to a teacher’s voice”, “from an uncritical attitude to developing agency”, “from a narrow view of ELT to a broad view”. To foster critical ideas in EFL prospective teachers, the study recommends the use of dialogic discussions and written reflective tasks in teacher education programs.
  Keywords: Critical pedagogy, Critical pedagogy-informed (CP-informed) teacher education, ‎Professional identity, Prospective teachers
 • Roya Elahi*, Amirali Nojoumian Pages 33-48
  This article is an attempt to study subject formation in relation to gender in Margaret Atwood's (1939-    ) Surfacing (1979) and Bodily Harm (1983) within the frame of the uncanny. The issue of gender has been discussed in Atwood's novels from different perspectives but this article claims that what have been rarely discussed in Atwood's novels are the unrepresentable realities in relation to gender which can be foregrounded by dislodging the uncanny. The uncanny which was once a rather  minor issue in Freudian oeuvre has been reconsidered in the contemporary era by prominent thinkers, such as Jean-François Lyotard and Julia Kristeva whose ideas are used in elaborating the unrepresentability of gender in this article. The idea of the female sublime is the most significant issue in the context of the uncanny in this article which challenges any representational system of gender formation and problematizes our preconceived hence familiar perceptions of gender formation and reevaluates them in an unfamiliar, dynamic and unrepresentable space.
  Keywords: The Uncanny, the Female Sublime, the unrepresentable, gender, Margaret ‎Atwood
 • Behzad Pourgharib*, Somayeh Kiani, Sepideh Ziadbakhsh Pages 49-62
  The present paper examines Elif Shafak’s 2011 novel Honour based on Bhabhaian concepts of hybridity and unhomeliness. Bhabha broached the idea of hybridity in order to address the social dimensions of postcolonial analyses.4 Hybridity occurs when the relationship between the colonizer and the colonized blurs various boundaries. Bhabha explores the possibility of a hybrid space to elucidate the recollections of migrants and their unhomeliness. He defines hybrid identity as one constructed through relocation and separation in the contact zone. In fact, it is in a third space of enunciation in which every thought by both the colonizer and the colonized finds a means of expression or exchange. Using concepts of hybridity and unhomeliness to delve into Shafak's Honour, this research concludes that within the social and cultural structures and discourse of their ‘new’ country, diasporic characters feel unhomed and struggle to fill gaps and redefine their identities. The paper argues that characters in the novel seek refuge in diasporic communities to counter stereotypes. Their attempts, however, result in new experiences and feelings of isolation, nostalgia, insecurity, split self, and a sense of being out of place.
  Keywords: Post-colonialism, Homi Bhabha, Unhomeliness, Elif Shafak, Honour
 • Mohammad Bagher Shabani*, Goudarz Alibakhshi, Alireza Bahremand, Ali Reza Karimi Pages 63-78
  In- service professional development activities seem to be of much significance to teachers who face challenges in teaching or teaching related issues such assessment and curriculum development. Despite the rich literature review of teachers' professional development, in-service professional development needs of EFL teachers have not been assessed yet. The present study aimed at developing and validating an in-service professional development needs scale for EFL teachers. In doing so, a mixed research method was used.  In the qualitative phase, the professional development needs were explored through interviewing with 20 EFL teachers who were selected through purposive sampling. In the quantitative phase, the professional development scale was submitted to 220 teachers. Data were analyzed through running exploratory factor analysis and Cronbach's alpha. Results showed that extracted professional development needs were reduced to four main areas: a) teaching, communication skills and assessment, b) educational psychology and technology, c) material development, and d) language and meta-language skills. The findings can be used by language schools and educational centers to provide EFL teachers with the most urgent professional development needs.
  Keywords: In-service training, Teacher development, EFL Teachers, Professional ‎Development
 • Zia Tajeddin*, Atefeh Rezanejad Pages 79-97
  With increasing intercultural communication among people from diverse linguistic and cultural backgrounds, the integration of language and culture has recently been foregrounded in language education. This has led to a growing need for studies on intercultural communicative competence. To address this need, this study aimed to afford an insight into the beliefs of 20 Iranian language teachers on intercultural language teaching (ICLT). Based on a mixed-method design, two different instruments were used to collect the data. First, an ICLT questionnaire which included 12 items was administered to 20 teachers. This study also used semi-structured interviews to obtain an in-depth understanding of the EFL teachers’ attitudes toward ICLT. The findings from the questionnaire revealed that the teachers were favorably disposed toward ICLT and thought that culture teaching is as important as language teaching. They believed that language teachers are required to inform the learners of intercultural issues. Also, the thematic content analysis of the interviews led to the discovery of four main themes, namely definition of culture, ICLT and its significance, challenges in ICLT, and sources used by the teachers to improve their intercultural knowledge. However, many teachers’ responses in the interviews indicated some degree of uncertainty regarding the concept of ICLT, as they were not confident how to integrate language and culture or how to deal with challenges in implementation of ICLT. These findings imply as the teachers’ perceptions would guide their practices in the classroom, more attention needs to be devoted to the inclusion of ICLT-related topics in language teacher education courses to equip the teachers with requisite skills and expertise.
  Keywords: Intercultural communicative competence, Intercultural language teaching, ‎Language teacher perceptions, Non-native teachers, Intercultural awareness