فهرست مطالب

شعر - پیاپی 39 (دی 1383)
 • پیاپی 39 (دی 1383)
 • 98 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • اول دفتر
  صفحه 4
 • بازدیدی تازه از شعر جنگ
  محمدرضا تقی دخت صفحه 5
 • شعر جنگ، شعر پایداری
  محمد کاظم کاظمی صفحه 10
 • حماسه های همیشه
  صفحه 12
 • شعر دفااع مقدس فراتر از شعار
  سعید یوسف نیا صفحه 20
 • سیری در کوچه باغهای نیشابور
  علی حاجیان صفحه 22
 • ادبیات مقاومت در نگاهی به سرخ از پرنده و پرواز
  صابر امامی صفحه 25
 • شاهنامه فردوسی نخستین منظومه پایداری
  رضا چهرقانی بر چلویی صفحه 31
 • شاعران از دیدگاه های خود پیرامون شعر دفاع مقدس می گویند
  محمد کاظم کاظمی، بهروز قزلباش، عبدالجبار کاکایی، حمید سبزواری، ضیاءالدین ترابی، مصطفی رحماندوست، محمدحسین جعفریان، زکریا اخلاقی، مجید نظافت، شیرین علی گلمرادی، حسین اسرافیلی، منوچهر آتشی، صابر امامی، احمد نادمی صفحه 37
 • ادبیات پایداری
  محمدرضا سنگری صفحه 45
 • پس از غبار
  حمیدرضا شکار سری صفحه 54
 • شعر دفاع مقدس و پایداری
  سعید نوری، غلامرضا سلیمانی، فاطمه طارمی، عبدالرضا شهبازی، طیبه شامانی، مریم ترنج، مهدی فداکار، علی زارعان، وحید سمنانی، علی خالقی، ناصر صارمی، حسین حاجی هاشمی، حیدر منصوری، نوشین نامداری، مهدی زارعی صفحه 65
  ، سکه ملک سرمدی، نعمت الله سعیدی، سارا جلوداریان، علیرضا کاشی پور، مریم بهمنش، مریم سقلاطونی، حیمدرضا اکبری، حمیدرضا حامدی، الهام فرامرزی نیا، عباس محمدی، علیرضا کرمی، ملیحه سیف آبادی
 • با شاعران مقاومت فلسطین
  صفحه 71
 • هشت یادداشت کوناه درباره ادبیات مقاومت و پایداری
  رضا اسماعیلی صفحه 78
 • سرچشمه شور و حال
  جواد صالحی صفحه 84
 • شعر دفاع مقدس در آینه ی نشر
  صفحه 89