فهرست مطالب

یافته - پیاپی 20 (بهار 1383)
 • پیاپی 20 (بهار 1383)
 • 74 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/01/15
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمد علی بی طرف، مزدک عالیخانی، هوشنگ صابری، حسن هاشمی، امیر سعید صدیقی، مهدی زینلی زاده صفحه 3
  مقدمه
  علی رغم خصوصیات خوش خیم و اکستراآگزیال مننژیوم ها، این تومورها در بیش از %60 موارد با ادم پری تومورال (PTBE) در نسج مغز اطراف همراه هستند.
  هدف این مطالعه مشخص کردن نقش میزان مثبت شدن هسته سلول های تومورال از لحاظ رسپتور پروژسترونی (PR) بعنوان فاکتوری از رفتار سلول و پیدا کردن خصوصیات دیگری در MRI و CT بیماران در این رابطه و در مجموع در ارتباط با ادم پری تومورال بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 77 بیمار مبتلا به مننژیوم درون جمجمه در بیمارستان امام خمینی تهران در سال های فاصل 1382-1378به طور آینده نگر پیگیری شده و برای هر بیمار در ابتدا CT Scan و MRI (T1، T2) انجام و بر اساس تصاویر موجود، قطر، حجم، محل و شکل لبه تومور و وجود PTBE به همراه شکل و اندازه آن بررسی شده است؛ سپس با یافته های هنگام جراحی در آسیب شناسی و در آخر نتایج حاصل از رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی (IHC) از لحاظ رسپتورهای استروژنی و پروژسترونی مقایسه گردیده است.
  یافته ها
  اشکال مننژیوم با میزان رسپتور پروژسترونی (PR Mod-Class) بالاتر اولا حجم کوچکتری داشته؛ ثانیا لبه اطراف تومور به شکل صاف بوده و نمای غیر تهاجمی تری را به نمایش گذاشته، بطوری که فضای آراکنوئید اطراف تومور در بیش از %50 آن قابل مشاهده است و ثالثا احتمال دیدن ادم پری تومورال کمتر بوده؛ اما در مقابل معمولا مدت بیماری طولانی تر و خونریزی هنگام عمل کمتر بوده است.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت قرار گرفتن تومورهای مننژیوم اینتراکرانپال در یک درجه و نوع بافت شناسی برای پیش بینی رفتار تومور کافی نبوده و باید اطلاعات بیشتری را در حد سلولی برای پیش بینی رفتار تومور نمود.
  کلیدواژگان: مننژیوم، ادم پری تومورال در پارانشیم مغز (PTBE)، رسپتور پروژسترونی (PR)، فاکتور رشد سلول های اندوتلیال عروق (VEGF)، خون رسانی از طریق شبکه پیال
 • کبری رضایی، سید سعید شاهرخی، مهنوش داوود زاده، محمد جود طراحی صفحه 11
  مقدمه
  بیماری نارسایی مزمن کلیه (CRF) از جمله بیماری هایی است که درمان قطعی ندارد. افزایش عملکرد کلیه، کاهش فشار خون و وزن از استراتژی های مهم کنترل و جلوگیری از پیشرفت این بیماری است. گیاه گاوزبان دارای فواید افزایش دفع ادرار، کاهش فشار خون و تقویت عملکرد کلیه است.
  هدف از انجام این مطالعه، تعیین تاثیر مصرف دمکرده گل گاوزبان بر بیوشیمی ادرار و خون مبتلایان به CRF غیر دیالیزی شهر خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی یک گروه 25 نفره از بیماران بالغ مبتلا به CRF به طور تصادفی انتخاب و برای آنها دمکرده گل گاوزبان به مدت یک هفته روزی دو بار هر بار 70 گرم تجویز شد. بار اول قبل از مصرف دمکرده و در شروع مطالعه، بار دوم روز پنجم مصرف و بار سوم یک روز بعد از اتمام مصرف گیاه، از بیماران معاینه، مصاحبه و آزمایش های ادرار و خون به عمل آمد. نتایج هر سه بار بررسی ثبت گردید. اطلاعات مرحله اول به عنوان نتایج قبل از مصرف و میانگین اطلاعات مراحل دوم و سوم به عنوان نتایج بعد از مصرف گیاه محسوب گردید. برای تعیین تاثیر گیاه از آزمون های آماری T و مقایسه زوج ها استفاده شد. همین طور، اختلاف میانگین نتایج هر پارامتر آزمون و تفسیر گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بعد از مصرف دم کرده گل گاوزبان، حجم ادرار 24 ساعته، دفع اسید اوریک و پتاسیم ادرار و GFR به طور معنی داری افزایش یافته بود (p<0.05). وزن و فشار خون بیماران نیز به طور محسوسی کاهش یافته بود (p<0.05). گرچه شاخص هایی نظیر نیز مثل کراتی نین، اسیداوریک، سدیم و پتاسیم در سرم خون کاهش یافت اما تفاوت آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مصرف دمکرده گل گاوزبان بر بیوشیمی ادرار و خون بیماران با نارسایی مزمن تاثیر داشته و باعث کاهش فشار خون و وزن بیماران شده بود.
  کلیدواژگان: دمکرده گل گاو زبان، نارسایی مزمن کلیه، بیوشیمی ادرار و خون، بیمار غیر دیالیزی
 • فریده دوستان، شهریار اقتصادی، محمد رهبانی نوبر، رضوانیه صالحی، ماه بانو تاتا، پیمان جمشیدی، نادره رشتچی زاده، مهران عسگری صفحه 17
  مقدمه
  در تحقیقات متعدد ثابت شده است که رادیکال های آزاد از طریق اکسیداسیون لیپیدها موجب تغییر LDL، تسهیل رسوب آن و تشکیل پلاک های آترواسکلروتیک می گردند. تولید رادیکال آزاد در حضور آهن، کاتالیز و تشدید می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص های سرمی وضعیت آهن در بیماران مبتلا به بیماری کرونر قلب (CAD)، ارزیابی شده با آنژیوگرافی کرونر در مرکز قلب و عروق شهید مدنی تبریز انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 241 بیمار 182) مرد و 59 زن(مراجعه کننده به مرکز قلب برای انجام آنژیوگرافی کرونر، در محدوده سنی 40-77 سال انتخاب و بررسی شدند. 168 نفر)134 مرد و 34 زن(دچار آترواسکلروز کرونر)گروه با (CAD و 73 نفر) 48 مرد و 25 زن(فاقد آن بودند)گروه بدون (CAD. دو گروه از نظر سن و جنس همسان بودند. عوامل خطر اصلی CAD شامل سن، جنس، لیپیدهای سرم، چاقی، سیگار، فشار خون، شاخص های سرمی وضعیت آهن)آهن، TIBC، درصد اشباع ترانسفرین و فریتین(و CRP با روش های استاندارد تعیین شدند.
  یافته ها
  در مردان با CAD مورد بررسی، میانگین غلظت TIBC سرم بطور معنی دار کمتر از مردان بدون CAD بود (P<0.05). میانگین غلظت سایر شاخص های سرمی آهن (فریتین، آهن و درصد اشباع ترانسفرین) در مردان با CAD، بالاتر از میانگین آنها در مردان بدون CAD بود؛ اما این تفاوت ها معنی دار نبود. در زنان تحت مطالعه در دو گروه میانگین غلظت شاخص های سرمی آهن تفاوت معنی داری را نشان نداد. در افراد بررسی شده، بین غلظت تری گلیسرید سرم با فریتین (r=0.196) و آهن سرم (r=0.239) و ارتباط های مثبت و معنی دار دیده شد (p=0.01).
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن در خور توجه میانگین غلظت سرمی TIBC در مردان با CAD در مقایسه با مردان بدون CAD، چنین استنباط می شود که ذخایر آهن بدن و عروق ممکن است در ایجاد آترواسکلروز کرونر در مردان تحت بررسی نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: بیماری شریان کرونر، آنژیوگرافی کرونر، شاخص های سرمی آهن
 • رقیه عباسعلی پور کبیره، حسین محجوب صفحه 25
  مقدمه
  تغییرات در شکل کلاژن های بافتی همراه با بعضی اختلالات ژنتیکی و متابولیکی گزارش شده است. این تغییرات با اندازه گیری زنجیره های کلاژن از طریق الکتروفورز بر پایه ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات (SDS-PAGE) به طور کمی تخمین پذیر است. این مطالعه به منظور یافتن ارتباط بین کلاژن های جفت انسانی طبیعی و ترم ایرانی و تعیین میزان استاندارد برای کلاژن های جفتی میزان کلاژن، توتال پروتئین، درصد زنجیره های کلاژن ها و حرکت الکتروفورتیکی صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  بدین منظور برای استخراج کلاژن نوع IV تعداد پنج جفت طبیعی و ترم) 38 هفته ای(فقط یک بار و برای استخراج کلاژن نوع I+III تعداد پنج جفت طبیعی و ترم)38 هفته ای(دو بار تحت هضم آنزیمی قرار گرفتند. مراحل استخراج کلاژن ها با الکتروفورز بر پایه ژل پلی آکریل آمید در حضور سدیم دودسیل سولفات کنترل شد.
  یافته ها
  در این بررسی معلوم شد بین میزان کلاژن نوع IV جفت و پروتئین توتال، مقدار ضریب همبستگی (r=0.993) و بین وزن جفت بعد از شستشوی کامل با میزان کلاژن نوع I+III همبستگی (r-0.77) دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که میزان زنجیره? 1 کلاژن نوع III حدود 23 درصد کلاژن تام است.
  کلیدواژگان: کلاژن نوع IV، کلاژن نوع I+III، الکتروفورز بر پایه ژل پلی آکریل آمید، جفت انسان
 • پرستو گلشیری، بهزاد شمس، احمدرضا زمانی، سیامک پور عبدیان، مهندس اکبر حسن زاده صفحه 33
  مقدمه
  بررسی کشوری رشد کودکان نشان داده است که درصد زیادی از کودکان کشور دچار افت رشد هستند. از طرفی، مشارکت مردمی از اصولی است که سازمان بهداشت جهانی و منابع علمی برای ارتقای سلامت بر آن تاکید دارند. بنابراین می توان یکی از راهکارهای بهبود رشد کودکان را توجه به مشارکت بیشتر مادران دانست. در مطالعه حاضر با ارایه یک الگوی مشارکت مادران، بهبود عملکرد آنان در مراقبت از کودکان خود بررسی می شود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی مبتنی بر جامعه (community-based trial) است و بر روی 74 زوج مادر و کودک انجام شده است. بدین منظور الگویی با استفاده از سه منبع)سطوح مشارکت مردمی، تجارب کشور ایران و سایر کشورها در مورد مشارکت و الگوی (CIPP) و هم چنین در نظر گرفتن ویژگی های فرهنگی- اجتماعی و نظام ارایه خدمات بهداشتی کشور طراحی شد. موضوع مشارکت، رشد و تغذیه کودکان بود. برای اجرا با همراهی گروه اصلی مادران داوطلب، نیازسنجی، برنامه ریزی، اجرا، نظارت و ارزشیابی پروژه انجام شد. عملیات با آموزش گروه یاد شده آغاز و توسط آنها به کلیه مادران انتقال داده شد. به منظور ارزشیابی این الگو، شاخص های دستیابی به اهداف در زمینه دانش و عملکرد و توانمندی های فردی و اجتماعی مادران تعیین گردید و از طریق مصاحبه، مشاهده و تکمیل پرسش نامه، اطلاعات جمع آوری و با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری ویل کاکسون، مک نمار و t زوج تحلیل گردید.
  یافته ها
  میانگین مجموع نمرات آگاهی مادران در زمینه محتوای آموزشی الگو، قبل و پس از مداخله به ترتیب 23 و 34 و میانگین مجموع نمرات عملکرد آنان قبل و پس از مداخله 47.3 و 60.2 بود)اختلاف معنی دار با (p<0.001.
  شاخص های حاصل از مشارکت مانند تاثیر بر اعتماد به نفس، اشتیاق به یادگیری مطالب جدید، تمایل به استمرار فعالیت گروه، تمایل به حل مشکلات و ابتکار در زندگی تغییرات شایان توجهی داشت. نتایج طرح از جمله اثر بخشی، حاصل نهایی، استمرار برنامه و قابلیت انتقال آن با الگوی CIPP ارزشیابی شد.
  نتیجه گیری
  افزایش سطوح همکاری مادران در ابعاد مختلف مشارکت شامل ارزیابی نیازها، اجرا، نظارت، ارزشیابی و تشکیل یک تشکل مردمی (NGO) بهبود قابل توجهی را در دانش و عملکرد مادران در زمینه مراقبت از کودکان خود ایجاد کرد. هم چنین سبب افزایش توانمندی های فردی و اجتماعی آنان شد که بیانگر کارایی الگوی ارایه شده بود. از آنجا که در طراحی این الگو به ویژگی های فرهنگی - اجتماعی و نظام ارایه خدمات بهداشتی کشور توجه شده است، می توان آن را در سایر مناطق و برای توسعه خدمات بهداشتی دیگر به کار برد.
  کلیدواژگان: مدل ارزشیابی CIPP، مشارکت مردمی، پایش رشد، تغذیه، آموزش بهداشت، آگاهی، عملکرد، کودک
 • الهام اصغری رودسری، رامین مهرداد، میر سعید عطارچی اشرف، امید امینیان صفحه 43
  مقدمه
  با افزایش تعداد وسایل نقلیه جاده ای، به کارگیری رانندگانی که از مهارتهای حسی و حرکتی بیشتری دارند برای حصول ایمنی ترافیکی اجتناب ناپذیر است. بینایی یکی از حواسی است که به طور مطلق برای رانندگی ایمن لازم است و تقریبا %95 از ورودی های حسی مغز که برای رانندگی لازم است متعلق به حس بینایی است. به همین منظور در کشورهای مختلف استانداردهایی مقرر شده تا در هنگام صدور و تمدید گواهینامه، سلامت بینایی رانندگان با این استانداردها مطابقت داده شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی وضعیت دید رانندگان اتوبوس های بین شهری تهران و مقایسه آن با استانداردهای چهار کشور ایران، انگلستان، فرانسه و فنلاند بود.
  مواد و روش ها
  ابتدا تعداد 312 نفر از رانندگان شاغل در پایانه های جنوب، شرق، غرب و بیهقی تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس پرسش نامه ای شامل مشخصات فردی و اطلاعات شغلی رانندگان با روش مصاحبه حضوری برای هر یک از شرکت کنندگان تکمیل گردید. سپس معاینه حدت و میدان بینایی با استفاده از چارت اسنلن و آزمون رویارویی (Confrontation) انجام شد و اطلاعات به دست آمده با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مربوط تحلیل گردید.
  یافته ها
  متوسط سن افراد مطالعه شده 42.78 سال و متوسط مدت زمان اشتغال به کار رانندگی آنها 18.15 سال بود. به طور متوسط 23.19 ماه)حدود 2 سال(از آخرین معاینه چشمی آنها گذشته بود که بیشترین علت آن معاینه به هنگام تعویض دفترچه مدت کار و بازرسی سرعت بود.
  %51.28 افراد بهترین حدت بینایی در حد 10.10 و %48.71 افراد بهترین میدان دید در حد 180 درجه نصف النهار افقی داشتند. در مقایسه دید افراد مورد مطالعه با استانداردهای بینایی رانندگی در ایران %11.6 واجد صلاحیت رانندگی نبودند.
  هم چنین %7.7 با قوانین انگلستان، %49.7 با قوانین فرانسه و %17.1 با قوانین فنلاند واجد استانداردهای بینایی رانندگی نبودند. میانگین سن افراد واجد صلاحیت بینایی برای رانندگی 42.24 سال و میانگین سن افراد فاقد صلاحیت بینایی برای رانندگی 46.88 سال بود که با استفاده از آزمون آماری T این اختلاف با P=0.009 از نظر آماری معنی دار بود.
  با استفاده از آزمون آماری Kruskal-Wallis مشخص شد که میزان حدت بینایی در گروه سنی بالای 50 سال کمتر از گروه های سنی 20 تا 50 سال و زیر 20 سال است و این اختلاف با P<0.001 از نظر آماری معنی دار بود، اختلاف میدان بینایی بین گروه های سنی معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های به دست آمده لازم است که با یک بررسی اصولی و علمی استانداردهای قابل قبولی را برای صدور انواع گواهی نامه تدوین کرد.
  کلیدواژگان: صلاحیت بینایی، حدت بینایی، میدان بینایی، راننده پایه یک، استاندارد
 • فرهاد شاهسوار، عباس رضایی، محمدحسین نصر اصفهانی، عبد الرضا خیر الهی، علی فرهادی صفحه 51
  مقدمه
  اگر چه لقاح آزمایشگاهی (IVF) برای برطرف نمودن اثر مهاری سطوح بالای آنتی اسپرم آنتی بادی ها بر حرکت اسپرم ابداع شده است؛ ولی در این روش میزان باروری تقریبا در %40 موارد کاهش می یابد. در این مطالعه ارتباط بین آنتی اسپرم آنتی بادی های اندازه گیری شده به روش واکنش آگلوتیناسیون مختلط (MAR) مستقیم و درصد لقاح در زوجهای نابارور کاندید IVF بررسی شد.
  مواد و روش ها
  نمونه های سمن از مردان 80 زوج نابارور کاندید IVF مراجعه کننده به مراکز باروری و ناباروری اصفهان به دست آمد. زوج ها بر اساس درصد لقاح به دو گروه دارای درصد لقاح بالا و درصد لقاح پایین تقسیم شدند. 52 زوج درصد لقاح بالا (%65) و 28 زوج درصد لقاح پایین (%35) داشتند. سپس درصد آنتی اسپرم آنتی بادی ها از کلاس IgA و IgG در نمونه های سمن به روش MAR مستقیم تعیین شدند. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون X2، T مستقل و همبستگی پیرسون انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین درصد آنتی اسپرم آنتی بادی ها در گروه های با درصد لقاح بالا و پایین اختلاف معنی داری داشت (p<0.001). از نظر آماری ارتباط معکوس معنی داری بین درصد لقاح و سطح آنتی اسپرم آنتی بادی ها از کلاس IgA مشاهده شد p<0.001) و (r=0.56. همچنین از نظر آماری ارتباط معکوس معنی داری بین درصد لقاح و سطح آنتی بادی از کلاس IgG مشاهده شد p<0.001) و (r=-0.42.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه به وضوح نشان می دهد که سطوح بالای آنتی اسپرم آنتی بادی درصد لقاح را کاهش می دهد. بنابراین پیشنهاد می گردد که زوجها با سطوح بالای آنتی اسپرم آنتی بادی ها، کاندید تزریق داخل سیتوپلاسمی اسپرم (ICSI) گردند.
  کلیدواژگان: آنتی اسپرم آنتی بادی، لقاح آزمایشگاهی، واکنش آگلوتیناسیون مختلط، ناباروری
 • پروین محزونی، فرشته محمدی زاده صفحه 59
  مقدمه
  حدود نیمی از تومورهای مغزی اولیه و بقیه متاستاتیک هستند. تومورهای سیستم عصبی خصوصیات منحصر بفردی دارند که آنها را از نئوپلاسم های سایر نواحی بدن متمایز می سازد. سازمان بهداشت جهانی تومورهای سیستم عصبی مرکزی را براساس میزان بدخیمی به درجه های 1 تا 4 طبقه بندی نموده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی توزیع سنی- جنسی و محل آنامیک و درجه های مختلف تومورهای اولیه براساس طبقه بندی WHO بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه روی 400 بیمار مبتلا به تومورهای اولیه مغزی بستری شده در بیمارستان الزهرای اصفهان در یک دوره پنج ساله صورت گرفته است. اطلاعات مربوط به سن، جنس و محل آناتومیک از پرونده بیماران استخراج شد. نوع آسیب شناختی هر ضایعه براساس مطالعه ماکروسکوپی و میکروسکوپی نمونه جراحی شده تعیین گردیده و بر پایه تشخیص، درجه هر یک از نمونه ها طبق درجه بندی WHO مشخص شده است.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری بین فراوانی نسبی تومورهای اولیه مغزی در دو جنس مشاهده نشد. اکثریت مبتلایان بیش از 35 سال داشتند. شایعترین محل آناتومیک گرفتاری، نیمکره های مغزی و شایع ترین نوع تومور مننژیوم بود. اکثریت تومورها در درجه 1 درجه بندی سازمان بهداشت جهانی قرار داشتند.
  نتیجه گیری
  برخلاف نتایج به دست آمده در مورد توزیع جنسی تومورهای اولیه مغزی در این مطالعه، در سایر مطالعات ابتلای مردان به این تومورها شایع تر از زنان گزارش شده است. به علاوه در منابع موجود گلیوما به عنوان شایع ترین تومور اولیه مغزی ذکر شده در حالی که در این بررسی مننژیوم فراوان ترین تومور مشاهده شده بود.
  کلیدواژگان: تومورهای اولیه مغزی، طبقه بندی تومور WHO، بیماران بستری
 • فاطمه یاری، هدایت نظری، حسین خدمت، عباس تولایی، فاطمه جنانی، سعید فروغی صفحه 65
  مقدمه
  افسردگی یکی از شایعترین اختلالات روان پزشکی است که شیوع آن در زنان دو برابر بیشتر از مردان است. تستوسترون سرم را با بروز اختلالات رفتاری در زنان و مردان مطرح می نماید. هدف از انجام این مطالعه تعیین سطح آندروژن به خصوص تستوسترون در بیماران افسرده سنین باروری بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر با هدف سطح آندروژن در بیماران افسرده در سنین باروری و مقایسه آن با افراد سالم در سال 1381 انجام شد. پژوهش از نوع case-control بوده که در آن 30 نفر از خانم های سنین باروری در گروه های مورد و 30 نفر در گروه شاهد از نظر تستوسترون، دهیدرواپی آندروسترون سولفات، مورد بررسی قرار گرفتند. این افراد از نظر سن، وزن، شاخص توده بدنی و سیکل قاعدگی کاملا همگن بودند. از افراد واجد شرایط نمونه گیری به عمل آمد و میزان تستوسترون در آزمایشگاه به روش RIA (رادیوایمنواسی) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سطح سرمی تستوسترون توتال 0.4ng/dl) و (202.3 ng/dl و آزاد 0.1ng/dl) و (140.3 ng/dl در گروه مورد نسبت به گروه شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05)؛ در حالی که بین سطح سرمی DHEAS در دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان می دهد آندروژن به خصوص تستوسترون نقش مهمی در پاتوژنز افسردگی دارد.
  کلیدواژگان: آندروژن، افسردگی، سنین باروری، زنان
 • اعظم محسن زاده، مهرداد نامداری، علیرضا قینی، کوروش شاه کرمی، امیر خشایار ور کوهی صفحه 69
  مقدمه
  بیماران تالاسمی ماژور به علت آنمی شدید به طور مداوم به تزریق خون نیاز دارند. یکی از عوارض مهم در این بیماران رسوب آهن در بافت قلب است که باعث فیبروز و اختلال کار قلب می شود. اختلال قلبی یکی از علل اصلی مرگ و میر در این بیماران است. هدف از این مطالعه بررسی عوارض قلبی در بیماران بتا تالاسمی ماژور بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی - تحلیلی انجام گرفت. حجم نمونه کلیه بیماران بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان شهید مدنی خرم آباد در نیمه اول سال 1382(100بیمار(را شامل می شد. متغیرهای این مطالعه شامل سن، جنس، فریتین سرم، سن تزریق خون، سن استفاده از دسفرال، گروه خونی و سطح هموگلوبین بود. از تمام بیماران معاینه کامل و اکوکاردیوگرافی توسط متخصص قلب انجام و اطلاعات با پرسش نامه جمع آوری شد و به وسیله برنامه SPSS تحلیل آماری انجام گرفت.
  یافته ها
  از 100 بیمار مورد مطالعه 33 درصد از بیماران دارای بیماری قلبی بودند. از جمله 6 نفر اختلال سیستولیک بطن چپ از نوع محدود کننده و اختلال دیاستولیک بطن چپ با کسر جهشی 50-55 درصد داشتند. بزرگی هر چهار حفره و کاردیومیوپاتی با نارسایی برون ده بالا با کسر جهشی 45-50 درصد در 2 بیمار مشاهده شد. فشار خون ریوی شدید، نارسایی دریچه آئورت و سه لختی، اختلال بطن چپ و راست، پریکاردیال افیوژن با کسر جهشی 45-55 درصد در 2 بیمار و بزرگی بطن چپ به تنهایی یا همراه بزرگی بطن راست با کسر جهشی 60 درصد در بقیه بیماران قلبی وجود داشت.
  %54.5 بیماران قلبی مذکر و %45.5 مونث بودند. در %23 فریتین سرم بین 2000-1501 نانوگرم در میلی لیتر بود. بیشترین تعداد بیماران در گروه سنی 11-20 سال قرار داشتند. سن شروع تزریق خون در %20 بین یک تا دو سالگی بوده است. سن استفاده از دسفرال در %25 بعد از پنج سالگی بود. بیشتر بیماران تالاسمی مبتلا به بیماری قلبی، گروه خونی O داشتند. دو مورد مرگ به علت نارسایی قلبی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  براساس آزمون آماری کای - دو بین سن بیماران، سن استفاده از دسفرال و فریتین سرم با بیماری قلبی رابطه معنی دار وجود داشت (p<0.05)؛ اما بین جنس بیماران و گروه خونی رابطه معنی دار پیدا نشد.
  پیشنهاد می شود که تزریق خون و استفاده از دسفرال به طور منظم در بیماران بتاتالاسمی ماژور انجام شود. همچنین بررسی های دوره ای کار قلب در این بیماران ضروری است.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، بیماری قلبی، تزریق خون
 • فریبا طرهانی، مهیار زمان، امیر هومن کاظمی مطلق صفحه 73
  مقدمه
  عفونت منتشر باسیل کالمت- گرین (ب.ث.ژ) متعاقب تلقیح واکسن زنده بیشتر به عنوان تظاهری از نقص ایمنی در کودکان در نظر گرفته می شود. ولی در نیمی از موارد که به عنوان موارد ایدیوپاتیک تعریف می شود هیچ گونه نقص ایمنی شناخته شده ای وجود ندارد.
  معرفی بیمار: شیرخوار 8 ماهه پسر که با مشکل وجود زخم در محل واکسیناسیون (ب.ث.ژ) که از پنج ماه قبل ایجاد شده بود، بستری گردید. وی هم چنین از دو هفته قبل دچار تب، سرفه های خلط دار و اختلال تنفسی شده بود. بیمار تحت درمان آنتی بیوتیکی وسیع الطیف قرار گرفت ولی پاسخ درمانی مناسبی نداشت.
  در معاینات بالینی بعدی توده ای به ابعاد 3×3 در (Left Upper Quadrant) LUQ لمس می شد. در عکس قفسه سینه تصویر رتیکولر منتشر و خوردگی در دنده هفتم مشهود بود. بیمار به مدت دوازده روز بستری بود و در نهایت فوت نمود. در کالبد شکافی بیمار در تمام نمونه های برداشته شده از اعضای مختلف تجمع فراوانی از باسیل اسید فاست وجود داشت و تشخیص نهایی عفونت منتشر سلی (BCGOSIS) بود.
  نتیجه گیری
  گرچه واکسن ب.ث.ژ از سال 1921 مورد استفاده می گردد و اثرات آن در پیشگیری از سل منتشر، مننژیال و سل ریوی به اثبات رسیده است ولی اختلاف نظر در مورد این واکسن همچنان ادامه دارد. خطیرترین عارضه واکسن ب.ث.ژ عفونت منتشر است که ممکن است منجر به مرگ بیمار شود.
  کلیدواژگان: عفونت منتشر، واکسن ب، ث، ژ، شیرخوار
|
 • Mmad Ali Bitaraf, Mazdak Alikhani, Hoshang Saberi, Hasan Hashemi, Amir Saeed Sedighi, Mehdi Zeinalizadeh Page 3
  Background
  Meningiomas are considered extra-axial and benign tumors. Though they are pathologically classified as benign, non-benign and other types, it seems that information derived from this classification cannot explain the behavior of the tumor. Pretumoral brain edema (PTBE) is one of the signs that has been less thoroughly studied, and still there is not a single consensus about its mechanism. Despite the benign and extra-axial manifestations of meningioma, in more than 60% of cases, these tumors have PTBE. The goals of this study were to show the role of the level of progesterone positivity in tumor cells as a behavioral factor and to find different features in the MRI and CT scans of meningioma patients that might be related to this issue and also to PTBE.
  Materials And Methods
  In this study, 77 patients with intracranial meningiomas who referred to the Neurosurgery Department of Imam Khomeini Hospital in Tehran were followed prospectivity between 1999-2003. Initial CT scans and MRIs (T1, T2) were performed on each patient, and certain imaging features of the tumors—including the diameter, volume, location, contour, presence or absence of PTBE, and the shape of tumor—were detected. Then a comprehensive comparison of these factors with surgical and pathological findings, clinical presentations, and immunohistochemical (IHC) staining for estrogen receptors (ER) and progesterone receptors (PR) were carried out.
  Results
  Tumors with higher PR levels had smaller sizes, and their contours were smoother. Images showed that these tumors were less invasive, in that in more than 50% of the cases, the arachnoid space (AS) around the tumor could be observed, and it was less probable to see PTBE. Instead, the duration of the disease was longer, and the intrasurgical bleeding was less.
  Conclusions
  The results of this study show that the future behavior of intracranial meningioma tumors cannot be predicted based on such features as diameter, location, contour, and volume. Instead, we must obtain more in formation about the tumors’ cells in order to predict the future behavior of these tumors.
  Keywords: Meningioma, pretumoral brain edema (PTBE), progesterone receptor (PR), vascular endothelial growth factor (VEGF), pial blood supply (PBS)
 • Kobra Rezaei, Seyed Saeed Shahroki, Mahnoosh Davoodzadeh, Mohammad Javad Tarrahi Page 11
  Background
  There is no curative treatment for chronic renal failure (CRF). Important strategies for the control and prevention of the advancement of CRF are increased renal function and decreased blood pressure (BP) and weight. Borage has many benefits, such as increased frequency of urination, decreased BP, and increased renal function. This clinical trial study was designed to determine the effect of borage tea on the urine and blood chemistry of non-dialysis CRF patients in Khorram Abad, Iran, in 2002-2003.
  Materials And Methods
  For 25 adult patients, borage flower was prescribed to be used as a tea substitute twice a day (70 grams each time, at 10 a.m. and 5 p.m.) for seven days. The first assessment stage was done before the use of borage tea. The second and third assessment stages were done five days after the beginning of borage tea use and one day after the end of BT use, respectively. These assessments were clinical examinations, interviews, and urine and blood lab tests. All the results of the three assessment stages were recorded. The first set of data was collected prior to the patients’ use of borage tea, and the mean of the second and third data sets reflect post borage tea use. To determine the effect of borage tea use, a paired samples test was used. Also, the mean of each parameter’s results was described as a significant or insignificant difference.
  Results
  Twenty-four hours after patients used borage tea, the volume of their urine, uric acid, potassium (K) and glomerular filtration rate (GFR) increased (P<5%). Their weight and BP decreased (P<5%). On the other hand, such parameters as urine creatine, sodium (Na), potassium (K), and urine acid in blood serum decreased.
  Conclusions
  The results of this study show that the use of borage tea had an effect on patients’ urine and blood chemistry and renal function. Additionally, patients’ weight and blood pressure decreased.
  Keywords: Borage tea, CRF, urine chemistry, blood chemistry, non, dialysis patients
 • Faride Doostan, Shahriar Eghtesadi, Mohammad Rahbani, Noubar, Rezvaniye Salehi, Mah Bano Tata, Peiman Jamshidi, Nadereh Rashtchizadeh, Mehran Mesgari Page 17
  Background
  It has been demonstrated that free oxygen radicals have a close interaction with lipid peroxidation, causing a modification of low-density lipoproteins (LDL) and facilitating LDL deposition, with the consequent formation of atherosclerosis plaques. Free radical production is catalyzed and accelerated in the presence of iron. This study was conducted to evaluate the possible association between body iron status and coronary artery disease (CAD), confirmed by coronary angiography, in Tabriz Shahid Madani Heart Center.
  Materials And Methods
  Two hundred and forty-one patients (182 males and 59 females) ages 40-77 years who referred for coronary angiography were selected and examined. One hundred and sixty-eight of the patients (134 males and 34 females) had coronary atherosclerosis (with CAD), and seventy-three of them (48 males and 25 females) had no coronary atherosclerosis (CAD). Both groups were matched for age and sex. Major risk factors for CAD—including age, sex, serum lipids, obesity, smoking, and blood pressure—were evaluated. Serum ferritin, serum iron, total iron-binding capacity (TIBC), and transferrin saturation (as indices of iron stores/serum iron status) and C-reactive protein (CRP) were measured by standard methods.
  Results
  In males with CAD, the mean of TIBC was significantly lower than that of males without CAD (P<0.05). The means of the other iron indices in males with CAD were higher than those in males without CAD, but the differences were not significant. No significant differences were noticed in iron indices between the two groups of females. A significant positive correlation was observed between age and ferritin in females (r=0.261, P=0.05). An analysis of the total population showed significant positive correlations between serum ferritin and triglycerides (r=0.196, P=0.01), and serum iron and triglycerides (r=0.239, P=0.01).
  Conclusions
  Because the mean of TIBC for male patients with CAD was significantly lower than the mean of ITBC for males without CAD, it was concluded that the iron status of arteries may have a role in atherosclerosis in males patients.
  Keywords: Coronary artery disease, coronary angiography, iron indices
 • Roghaye Abbasali, Porkabireh, Hosein Mahjob Page 25
  Background
  Alteration in polymorphism of tissue collagens has been reported in association with some genetic and metabolic disorders. These alterations can be estimated quantitatively by measuring alpha-chain monomers derived from the polymeric form of collagens following treatment with sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). We studied the rate of placental collagen, total protein, and percentage of collagen chains and also electrophoretical movement of the collagen to find correlations between placental collagens and also to determine the standard rate of placental collagen.
  Materials And Methods
  To extract collagen type IV, five healthy Iranian placentas at term (38 weeks) were placed under pepsin digestion once. To extract collagen type I+III, five healthy Iranian placentas at term (38 weeks) were placed under pepsin digestion twice. The steps of extraction were controlled by SDS-PAGE.
  Results
  The study showed that there is a high correlation (r=0.993) between the rate of collagen type IV and total protein. Also, there is a correlation (r=0.77) between the rate of collagen type I+III and the weight of the placenta after washing.
  Conclusions
  The rate of α1 (III) collagen chains is about 23% of the total collagen.
  Keywords: Collagen type IV, collagen type I+III, human placenta, quantitation, SDS, PAGE
 • Parasto Golshiri, Behzad Shams, Ahmad Reza Zamani, Siamak Pourabdian, Akbar Hassanzadeh Page 33
  Background
  An assessment of the growth of Iranian children has shown that a large percentage of Iran’s children are afflicted with growth failure. Community participation is one of the principles emphasized by the World Health Organization as necessary for development of health services. The goal of this study is to evaluate the role of the presented model of mothers’ participation on mothers’ practice concerning the development and nutrition of their children.
  Materials And Methods
  A community-based field trial was conducted with 74 mothers with children less than three years of age. A model was designed to increase mothers’ participation. On the basis of this model, a group of mothers’ volunteered and were instructed in the subjects of growth monitoring and child nutrition. Then the mothers who received training instructed other beneficiaries on the basis of the model. The plan was evaluated by the CIPP evaluation model. Changes in the mothers’ knowledge and practice scores were assessed by a questionnaire before and after intervention.
  Results
  The mean score of the mothers’ knowledge, before and after intervention, was 23 and 43 respectively, and the mean score of their practice, before and after intervention, was 47.3 and 60.2 respectively. In the two cases, the difference was meaningful at P<0.001. This plan considerably increased the individual and social capabilities sincluding self confidence, of the participants. Different effects of the project—including impact, effectiveness, sustainability and transportability—were assessed through the CIPP evaluation model, and special indices, criteria and standards were determined for each part.
  Conclusions
  The considerable improvement in the knowledge and practice of mothers concerning the growth and nutrition of their children and the considerable increase in individual and social capabilities of the beneficiaries of the plan show the efficacy of this model. In addition, as the design of the present model is based on the cultural and social background of Iran according to its health system, the model can be used in other regions to develop other health services.
  Keywords: Community participation, nutrition, child, growth monitoring, CIPP evaluation, models, health education, knowledge, practice
 • Elham Asghari, Rodsari, Ramin Mehrdad, Mir Saeed Atarchi, Ashraf, Omid Aminian Page 43
  Background
  With an ever-increasing number of vehicles on the road, it is inevitable that drivers will need to call upon an increasing use of sensory and motor skills in order to negotiate safely through traffic. Vision is one of the major senses in human beings, and it is definitely necessary for safe driving. Approximately 95% of the sensory input to the brain required for driving comes from vision. For this reason, visual standards were set up in different countries in order to evaluate drivers’ vision. The object of this study was the comparison of visual fitness of bus drivers based on the standards of Iran, England, France, and Finland.
  Materials And Methods
  Interviews with and eye examinations of 312 bus drivers were done. First, 312 drivers in South, East and Beihaghi Terminals in Tehran, Iran, were randomly chosen. The drivers were interviewed in order to completed a questionnaire regarding the drivers’ individual characteristics and occupational information. Then the drivers’ vision was examined by Snellen’s chart and a conversation test. The findings were analyzed by the SPSS software and statistical tests.
  Results
  Mean and standard deviations of the age and job duration of the bus drivers were 42.78 and 18.15 years, respectively. Mean time duration after last eye examination was 23.19 months (about two years), and the most common cause for eye examination was exchange of driving permission. The best visual acuity was 10/10 in 51.28% of the cases, and the best visual field was 180 degrees on the horizontal meridian in 48.71% of the cases. 11.6% of the cases were not qualified based on Iran’s driving standard, 7.7% based on England’s driving standard, 49.7% based on France’s driving standard and 17.1% based on Finland’s driving standard. The mean age of qualified persons was 42.24 years, and the mean age of unqualified persons was 46.88 years. This difference was significant (P=0.009). Drivers over 50 years of age were found to have significantly lower visual acuity compared with the two other groups (20-50 years of age and under 20 years of age) (P<0.001). There was not a significant difference in visual field among the three age groups.
  Conclusions
  Based on these findings, it is necessary to conduct a major scientific study to establish appropriate standards of vision for issuing permission to drive.
  Keywords: Visual fitness, visual acuity, visual field, first, degree driver's license, standards
 • Farhad Shahsavar, Abbas Rezaei, Mohammad Hosein Nasr, Esfahani, Abdolreza Kheirollahi, Ali Farhadi Page 51
  Background
  Although in vitro fertilization (IVF) has been found to bypass the inhibitory effect of high levels of antisperm antibodies on sperm motility, fertilization rates are reduced in approximately 40% of the attempts. In this study, we investigated the relationship between antisperm antibodies measured by the direct mixed agglutination reaction (MAR) and the fertilization rate in infertile couples undergoing IVF.
  Materials And Methods
  Semen samples were obtained from men from 80 infertile couples undergoing IVF at the Esfahan Fertility and Infertility Center. After IVF, 52 couples had a high fertilization rate (65%) and 28 couples had a low fertilization rate (35%). The percentage of IgA and IgG antisperm antibodies were detected by a direct MAR test of the semen samples. A statistical anylysis was conducted using the T, X2 test and Pearson’s correlation coefficient.
  Results
  There was a statistically significant difference between the mean of the percentage of antisperm antibodies in high and low fertilization rate groups (P<0.001). Statistically significant inverse relationships were observed between IgA and IgG antisperm antibodies levels and fertilization rates.
  Conclusions
  The results of this study clearly show that high levels of antisperm antibodies decrease the fertilization rate. Therefore, it can be suggested that couples with high levels of antisperm antibodies should become candidate for intracytoplasmic sperm injection.
  Keywords: Antisperm antibody, In vitro fertilization, mixed agglutination reaction
 • Parvin Mahzoni, Fereshte Mohammadizadeh Page 59
  Background
  About half of all brain tumors are primary, and the remainder are metastatic. Tumors of the nervous system have unique characteristics that set them apart from neoplastic processes elsewhere in the body. The World Health Organization (WHO) has classified central nervous system (CNS) tumors as grades I to IV in increasing order of malignancy. The goal of this study was to follow the sex, age, and anatomic site distribution of primary brain tumors and the frequency of various pathologic types and WHO grades of these neoplasms.
  Materials And Methods
  In this five-year interval study, 400 patients with primary brain tumors who were admitted to Alzahra Hospital in Esfahan were studied.
  Results
  There were no significant differences in the frequency of primary brain tumors between males and females. Most patients were over 35 years old, and most of the lesions were located in the hemispheres. Meningioma was the most frequent type of tumor, and most of the cases matched grade I of the WHO grading system for CNS tumors.
  Conclusions
  In contrast to the obtained results, other studies in this field show that the preponderance of primary brain tumors occur in males, and most of the studies mention gliomas as the most frequent type of primary CNS tumors.
  Keywords: Primary brain tumors, WHO grading system, CNS tumors
 • Fatemeh Yari, Hedayat Nazari, Hosein Khedmat, Abbas Tavalaee, Saeed Foroghi, Fatemeh Janani Page 65
  Background
  Women suffer more often from depression than men. Social research suggests that high androgen levels cause aggressive behavior in men and women, and consequently cause depression. The purpose of this study was to determine serum levels of androgens, especially testosterone, in patients with depression.
  Material And Methods
  In this case-controlled study, we measured serum testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate levels in 30 women with depression and 30 control subjects of the same age, weight, body mass index (BMI) and menstruation cycle.
  Results
  Total testosterone and free testosterone levels were significantly higher in patients with depression (202.3 ng/dl and 0.4 ng/dl respectively) than in the control group (140.3 ng/dl and 0.1 ng/dl respectively). There was no significant difference in dehydroepiandrosterone sulfate levels.
  Conclusions
  This study may indicate a role of androgen, especially testosterone in the pathogenesis of depression.
  Keywords: Androgen, depression, age of fertility, women
 • Azam Mohsenzadeh, Mehrdad Namdari, Alireza Gheini, Korosh Shahkarami, Amir Khashayar Varkuhi Page 69
  Background
  Patients with beta-thalessemia major present with severe anemia and need continous transfusion therapy. An important complication of beta-thalessemia major is iron deposition in cardiac tissue, resulting in fibrosis and dysfunction. Cardiac involvement is the major cause of death in beta-thalessemia major. The purpose of this study was to assess cardiac disease patients with beta-thalessemia major.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was done on 100 patients affected by beta-thalessemia major who referred to Shahid Madani Hospital in Khorram Abad in 2003. Factors studied included age, sex, serum ferretin, patient's age at the time of the initial blood transfusion, patient's age at the time of Desferal (deferoxamine mesylate) use, blood group, and hemoglobin level. All patients were examined and had echocardiographies performed by a cardiologist. Data was collected by questionnaire, and an analysis was made using the SPSS program.
  Results
  33% of the patients had cardiac disease. Six patients had restrictive type systolic dysfunction of the left ventrical and diastolic left ventricular dysfunction with 50-55% ejection fraction. Two patients had four-chamber enlargement and high output cardiomyopathy failure with 45-55% ejection fraction. Two patients had severe pulmonary hypertension, aortic and tricuspid valve insuficiency, right and left ventricular dysfunction, pericardial effusion with 45-55% ejection fraction. The remaining patients had left ventricular enlargement alone or with right ventricular enlaregement with 60% ejection fraction. 54.5% of the cardiac patients were male and 45.5% were female. In 23% of the patients, serum ferretin was 1501-2000 nanograms per ml. Most of the patients were 11-20 years old, and the age of initial blood transfusion in 20% of the patients was 1-2 years of age. The age at the time of Desferaluse in 25% of the patients was after five years of age. Most of the patients had type O blood. Two patients died from heart failure.
  Conclusions
  Based on the X2 test, there was a postive correlation between age, age of Desferal use, and serum ferretin with cardiac disease (P<0.05). However, there was no correlation between age and blood group with cardiac disease. It is suggested that patients with beta-thalessemia major have blood transfusions and use Deseral regularly. Also, it is necessary to periodically evaluate the heart function of these patients.
  Keywords: Beta, thalessemia major, heart disease, blood transfusion
 • Fariba Tarhani, Mahyar Zaman, Amir Hooman Kazemi, Motlagh Page 73
  Background
  Disseminated bacilli calmette-Guerin (BCG) infection after inoculation with live vaccine is considered to result from impaired immunity of the child. However, half of the cases are regarded as idiopathic because no well-defined immunodeficiency condition can account for the infection. Case report: An 8-month-old male infant was admitted with an ulcer on his left arm at the site of a BCG inoculation received five mounths previously. He also had a fever, productive cough and respiratory distress for two weeks prior to admission and the patient received a broad–spectrum antibiotic without any response. A clinical examination revealed a 3×3 cm mass in the upper, left quadrant of the patient’s chest. A chest X-ray showed widespread reticulation and corrosion on the seventh rib. The patient died from cardiopulmonary arrest 12 days post admission. In the antopsy of the patient, samples taken from several organs of he body showed a collection of acid–fast bacilli and a spread of tuberculoid infection (BCGosis).
  Conclusions
  Although the BCG vaccine has been in use since 1921 and its protective effect for disseminated, meningial and pulmonary tuberculosis is clear, controversy continues around its use. The most serious complication of BCG vaccine is a disseminated BCG infection that may lead to death.
  Keywords: Disseminated infection, BCG vaccine