فهرست مطالب

نجوم - سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 142، دی 1383)
 • سال چهاردهم شماره 4 (پیاپی 142، دی 1383)
 • 56 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/10/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • تازه ترین خبرها
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 6
 • دنیای اسرار آمیز ستاره نوترونی
  محمد تقی میر ترابی صفحه 9
 • بیگانه ای در منظومه شمسی
  بابک امین تفرشی صفحه 13
 • اکتشافات تازه در قلمرو ارباب حلقه ها
  بابک امین تفرشی صفحه 14
 • ما در حال حرکت ایم
  ابراهیم ویکتوری صفحه 21
 • آسمان در این ماه (بهمن 1383)
  فریبا پایروند ثابت و محسن ایرجی صفحه 22
 • مسیر استثنایی یک دنباله دار
  علی کوهپایی صفحه 27
 • پیمایش آسمان با دوربین های دو چشمی
  کاظم کوکرم و حمید رضا پیرایش صفحه 28
 • وقتی یک روز، دیگر یک روز نیست
  همام حسینی، محدثه عظیم لو صفحه 31
 • پاریس، یادگار تاریخ نجوم
  شهریار کابلی صفحه 32
 • سفر به ایستگاه فضایی
  شادی حامدی آزاد ترجمه: شادی حامدی آزاد صفحه 34
 • دور نما (تصویر برگزیده)
  صفحه 37
 • رصد خانه ملی ایران
  صفحه 38
 • اخبار داخلی
  صفحه 39
 • صفحه شما
  فاطمه عظیم لو صفحه 41
 • گزارش ویژه
 • زروان از گذشته تا امروز، نتایج 13 سال فعالیت در ایران
  صفحه 42
 • صفحه انگلیسی
  کیارا عباس زاده صفحه 44