فهرست مطالب

پژوهش در پزشکی - سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 111، پائیز 1383)

نشریه پژوهش در پزشکی
سال بیست و هشتم شماره 3 (پیاپی 111، پائیز 1383)

 • 222 صفحه، بهای روی جلد: 4,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1383/09/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فریدون عزیزی صفحه 159
  از حدود 15 سال پیش مصرف نمک ید دار توسط خانوارها در سطح دنیا دو برابر شده است و در سال 1381 تخمین زده شده است که حدود 79 میلیون نوزاد در دنیا در مقابل خطرات ناشی عوارض کمبود ید مصون شده اند.
  طبق نظر اقتصاددانان بانک جهانی اختلالات مربوط به کمبود ریز مغذی ها (شامل اختلالات ناشی از کمبود ید)، سبب 5 درصد کاهش در تولید ملی (GDP) می شود، بنابراین کنترل و پیشگیری از این کمبودها به بهبود وضع اقتصادی کشورها نیز کمک می کند. در سال 1381، از میان کشورهای جهان بیش از 90 درصد خانوارهای 27 کشور از نمک یددار استفاده می کردند در حالی که در 48 کشور میزان مصرف خانوارها کمتر از 50 درصد بوده و در 35 کشور میزان بین 50 و 90 درصد قرار داشت. با این حال در سال 1382 گزارش شد که مصرف نمک یددار توسط خانوارها که در برخی کشورها در گذشته 90 درصد بوده است به 60 درصد کاهش یافته است.
 • فریده شیوا صفحه 161
  سلامت مردم از عطیه های الهی است. بر اساس موازین شرعی، همه ما در جهت تامین آن تکلیف داریم.
  خانم دکتر، آقای دکتر، بخدا پول ندارم بچه ام را بستری کنم!
  این جمله در گوش تمام پزشکانی که مسولیت سلامتی کودکان را به عهده گرفته اند طنین انداز است.
  وجدان بشری، تکلیف شرعی، قوانین کشور، لزوم آموزش دانشجو و بخشنامه های وزات بهداشت از یک طرف و ضرورت خودکفا بودن بیمارستان های دانشگاهی و تهدیدهای مکرر بر تعطیل شدن بخشهای که مقرون به صرفه نیستند از طرف دیگر اعضای هیات علمی گروه اطفال را سردرگم کرده است. ارگانهای بهداشت و سلامت در جهان در زمینه مقرون به صرفه بودن مراقبت های بهداشتی گامهای بلندی برداشته اند ولی در حیطه ای که مربوط به رضایت بیمار و بهبود کیفیت زندگی او می شود، نیاز به اهتمام بیشتری می باشد.
  بستری نکردن کودکی که احتیاج به بستری شدن دارد، اهمال در کادر پزشکی (malpractice) محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد. طبق آمار، 18% موارد اهمال در کادر پزشکی منجر به مرگ می شوند و 19% به عوارض برگشت ناپذیر مبتلا خواهند شد.
 • آزیتا حکمت دوست، طاهره غازیانی، فاطمه سادات استقامت، سید مؤید علویان، حمید محقق شلمانی، محمدرضا زالی صفحه 163
  سابقه و هدف
  TT ویروس یک DNA ویروس جدید می باشد که اولین بار در افرادی که بعد از تزریق خون دچار افزایش آنزیم های کبدی شده بودند و از نظر سایر مارکرهای ویروسی منفی بودند، یافت شد. هنوز ارتباط این ویروس با بیماری خاصی مشخص نشده است. هدف از این مطالعه، بررسی نقش این ویروس در بیماران مبتلا به هپاتیت اتوایمون می باشد.
  مواد و روش ها
  سرم 90 نفر مبتلا به هپاتیت اتوایمیون و 90 نفر از پرسنل بدون سابقه بیماری کبدی، به روش semi-nested PCR از نظر وجود TTV-DNA بررسی شد.
  یافته ها
  TTV-DNAدر 10 مورد از بیماران 11% و 4 مورد از افراد گروه کنترل 4،4% مثبت بود، اما اختلاف معنی داری در دو گروه مشاهده نشد. همچنین TTV تاثیری بر تظاهرات بیماری نداشت.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، اگرچه فراوانی TTV در بیماران بیش از گروه کنترل می باشد، ولی اختلاف بین دو گروه معنی دار نمی باشد. بنابراین، نتایج ما نقش قانع کننده ای برای TTV در پاتوژنز هپاتیت اتوایمیون را تایید نمی کند.
  کلیدواژگان: هپاتیت اتوایمیون، TTV
 • محمد اسماعیل اکبری، افشین قاسمی، آرش محمدی توفیق صفحه 169
  سابقه و هدف
  مطالعات نشان داده است که تاموکسی فن بر روی غلظت بسیاری از هورمونها و گلوبولینهای باند شونده به آن هورمونها موثر می باشد. گزارشات ضد و نقیض در خصوص تاثیر این دارو بر روی عملکرد تیروئید وجود دارد. ما تلاش کردیم که در یک مطالعه تجربی اثر این دارو را بر غلظت هورمونهای تیروئید مشخص نماییم.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش nonrandomized pre-test post - test study انجام شد. 64 زن مبتلا به سرطان پستان را که روزانه 20 میلی گرم تاموکسی فن را به عنوان درمان کمکی دریافت می کردند، تحت ارزیابی قرار دادیم و در آنها هورمون محرک تیروئیدTSH، T3, T4 و اندیکس تیروکسی آزاد (FT4I) را در زمان قبل از درمان با تاموکسی فن و سپس 6 ماه بعد از درمان با تاموکسی فن وبه دنبال آن بعد از گذشت یک سال اندازه گیری کردیم. روش اندازه گیری T3, T4 رادیوایمنواسی، TSH به روش RIMA و میزان FTI از محاسبه نسبت T3RUT به T4 در آزمایشگاه محاسبه می شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان متوسط 6T4 ماه پس از درمان با تاموکسی فن در مقایسه با قبل از درمان افزایش یافته است.(p<0.0001) در حالی که بعد از گذشت یکسال، نتایج آزمایش نسبت به زمان شروع درمان از لحاظ آماری معنی دار نبود.(NS) تغییرات T3 پس از گذشت 6 ماه و یکسال افزایش یا کاهش معنی داری را نشان نمی داد.(NS) اندازه گیری FT4I نشان دهنده افزایش میزان FT4I در طول یکسال بود. (P<0.005) در حالی که تغییرات TSH در زمان شروع درمان با تاموکسی فن و پس از گذشت 6 ماه و یکسال از درمان با تاموکسی فن افزایش و یا کاهش خاصی را نشان نمی داد.NS
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد درمان با تاموکسی فن در زنانی که دچار سرطان پستان هستند باعث افزایش FT4I در طول یکسال می شود ولی تغییرات در محدوده طبیعی است. همچنین T4 در 6 ماه اول درمان افزایش یافت ولی بعد از گذشت 6 ماه تا 12 ماه به میزان پایه خود رسید.
  کلیدواژگان: تاموکسی فن، تستهای عملکرد تیروئید
 • عیسی نشاندار راصل، بهزاد جذیری، مهنار بالا دست، محمد جواد احسانی اردکانی، بابک شفیعی، زهرا هنرکار، سید محمد ولیزاده طوسی، شهرام سیدی، محمدرضا زالی صفحه 175
  سابقه و هدف
  سو هاضمه بدون زخم یکی از اختلالات شایع بالینی می باشد. در مورد تاثیر عفونت هلیکوباکترپیلوری بر روی اختلالات تخلیه معده بیماران مبتلا به سو هاضمه بدون زخم نظرات متفاوتی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر عفونت هلیکوباکترپیلوری بر روی اختلال تخلیه معده در بیماران مبتلا به سوء هاضمه بدون زخم طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  50 بیمار مبتلا به علایم سو هاضمه بدون زخم مراجعه کننده به مرکز آندوسکوپی بیمارستان آیت الله طالقانی تهران در سال 82-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه شامل اطلاعات بالینی و دموگرافیک برای بیماران تکمیل شد. در حین آندوسکوپی از هر بیمار چهار نمونه بیوپسی معده جهت بررسی میکروب هلیکوباکتر پیلوری (تست اوره از سریع، کشت و دید مستقیم در پاتولوژی) گرفته شد. جهت بررسی اختلال تخلیه معده تست سینتی گرافی معده (فاز جامدات) انجام گرفت.
  یافته ها
  بیماران مورد مطالعه، 20 نفر 40% مرد و 30 نفر 60% زن بودند. شایع ترین شکایت بیماران احساس پری و نفخ شکم 82% بود. سایر علایم به ترتیب شیوع عبارت بودند از: اتساع شکم، درد شکم و سیری زودرس، بیش از دو سوم بیماران مبتلا به درد شکم از درد در ناحیه اپیگاستر شاکی بودند. 35 نفر 70% از بیماران مبتلا به عفونت هلیکوباکتر پیلوری و 23 نفر 46% از بیماران دارای کاهش سرعت تخلیه معده بودند. اختلاف معنی داری بین دو گروه بیماران سو هاضمه بدون زخم مبتلا و غیر مبتلا به عفونت هلیکوباکتر از نظر تخلیه معده یافت نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که میکروب هلیکوباکترپیلوری تاثیری در اختلال تخلیه معده بیماران مبتلا به سو هاضمه بدون زخم ندارد.
  کلیدواژگان: سوء هاضمه بدون زخم، اختلال تخلیه معده، سینتی گرافی معده، هلیکوباکترپیلوری
 • پیمان ادیبی، محمدرضا رضایی اشکاجانی، دلناز روشندل، نگار بهروز، شاهین انصاری، فرانک ساجدنیا، محمدحسین صومی، سعید شهراز، محمدرضا زالی صفحه 183
  سابقه و هدف
  از آنجایی که از یکی از روش های معمول انتقال هپاتیت B در ایران تماس جنسی است، جلوگیری از انتقال همسر به همسر، خصوصا در افراد در آستانه ازدواج و زمانی که آنها جهت انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج مراجعه می کنند، عاقلانه به نظر می رسد، در این مطالعه ما هزینه های انجام این نوع پیشگیری را مورد بررسی قرار داده ایم.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه یک مدل هزینه اثر بخشی (Cost-effectiveness) از دیدگاه سیستم بهداشتی و جامعه، شامل کلیه افرادی است که قبل از ازدواج مجبور به مراجعه برای انجام آزمایشات روتین قبل از ازدواج هستند، صورت گرفته است. اثربخشی شامل افرادی است که در صورت انجام دو روش پیشگیری ذیل از ابتلا به هپاتیت B مزمن نجات پیدا می کنند: 1- غربالگری کلیه افراد در آستانه ازدواج از نظر HbsAg در انجام عملیات پیشگیری برای گروهی که HbsAg منفی هستند ولی همسر آینده آنها HbsAg مثبت است. پیشگیری شامل 3 دوز واکسن هپاتیتB، یک دوز ایمونوگلوبولین ضد هپاتیت B و استفاده از کاندوم به مدت هفت ماه و بررسی HbsAg یک ماه بعد از آخرین دوز واکسن و یک دوز واکسن اضافه به همراه یک ماه استفاده مجدد از کاندوم برای گروهی که HbsAb آنها زیر 10u.ml است. 2- غربالگری کلیه افراد در آستانه ازدواج از نظر HbsAg و سپس غربالگری مجدد افرادی که خودشان HbsAg منفی هستند. ولی همسر آینده آنها HbsAg مثبت است، از نظرHbcAb. سپس انجام عملیات پیشگیری ذکر شده برای کلیه افرادی که HbcAb منفی هستند. این مدل با احتساب احتمالات مورد بررسی قرار گرفته و Sensitivity Analysis (حساسیت سنجی) برای کلیه احتمالات در طیف وسیع حداقل تا حداکثر درمرحله بعد انجام شده و در نهایت آستانه هزینه ای که باید یک بیمار مزمن کبدی در طول عمر داشته باشد تا این روش پیشگیری مقرون به صرف گردد محاسبه شده است.
  یافته ها
  هزینه ای که جلوگیری از ابتلا هر نفر به هپاتیت مزمن B در استراتژی اول در بردارد1.675.500 ریال و در استراتژی دوم 1.633.200 ریال است.Sensitivity Analysis نشان می دهد در هر حال استراتژی دوم ارزانتر از استراتژی اول می باشد. حداقل هزینه ای که یک بیمار مزمن کبدی باید داشته باشد تا استراتژی اول مقرون به صرفه باشد 11.170.00 ریال و برای استراتژی دوم 10.888.000 ریال است.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه به نظر می رسد، هزینه ای که بیمار مزمن کبدی در طول عمر دارد، بسیار بیشتر از آستانه ای است که ما در مطالعه خود محاسبه کرده ایم، این نوع پیشگیری برای ایران و کشورهایی که زمینه فرهنگی و اجتماعی آنها نزدیک به کشور ما باشد مفید و مقرون به صرفه اقتصادی باشد.
  کلیدواژگان: پیشگیری، هپاتیت B
 • حسین صادقی پور، بهنام سیاه کلاه، بهزاد ریاحی اصل، نصرالله رضایی قلعه، مینا هادیان، مریم جلیلوند، مجید بحرینیان، فریدون عزیزی صفحه 191
  سابقه و هدف
  تاثیر طولانی مدت روزه داری در طول بارداری بر روی شد مغزی جنین هنوز نامشخص است، این مطالعه با هدف ارزیابی تاثیر روزه داری مادران در ماه رمضان بر رشد هوشی فرزندشان اجرا شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش همگروهی تاریخی بر روی 191 کودک 4 تا 13 سال انجام شد که 98 نفر آنها مادرانشان در طول ماه رمضان در دوران بارداری روزه بودند (گروه مورد) و 93 نفر از کودکان مادرانشان در طول بارداری روزه نبودند. (گروه شاهد). کودکان از 15 مدرسه از طریق پرسشنامه ای که توسط مادران جمع آور شد. بهره هوشی تمام کودکان سنین 6 تا 13 سال توسط آزمون هوش کودکان وکسلر بازنگری شده (wechsler intelligence scale for children-revised-wisc-ir) و آنهایی که بین 4 تا 6 سال بودند با آزمون هوش کودکان پیش از دبستان وکسلر (WPPSI wechsler preschool and primary scales of intelligence) مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  گروه مورد شامل 47 پسر و 51 دختر با میانگین سنی 8.5±2.5 سال و گروه شاهد شامل 44 پسر و 49 دختر با میانگین سنی 8.7±2.5 سال بودند. هیچ تفاوت معنی داری در جنس و سن گروه ها مشاهده نشد. در میان متغیرهای زمینه ای و مداخله گر، درصد موارد سزارین و طول مدت شیردهی در میان گروه مورد و شاهد به طور مشخص متفاوت بود، 29% سزارین در گروه مورد در مقایسه با 45% در گروه کنترل (P<0.05) و 17.7±9 ماه شیردهی برای گروه مورد در مقایسه با 14.5±9 ماه برای گروه کنترل (P<0.05) تفاوت آماری معنی داری بین خانواده های گروه مورد و شاهد از لحاظ وضعیت اجتماعی - اقتصادی دیده نشد، در حالی که وضعیت اقتصادی - اجتماعی تقریبا 17% از پراکندگی بهره هوشی کل را توجیه می کرد. میانگین و انحراف معیار تعدیل شده بهره هوشی کل، عملی و کلامی به ترتیب برای گروه مورد 111±10، 109±11، 110±11 و برای گروه شاهد 112±10، 110±11 و 110±11 بود. تفاوت معنی داری بین بهره هوشی کودکان گروه مود و شاهد مشاهد نشد.
  نتیجه گیری
  در افراد تحت مطالعه روزه داری مادران در دوران بارداری تاثیر مضر و قابل مشاهده بر رشد هوشی فرزندانشان نگذاشته بود.
  کلیدواژگان: رمضان، بهره هوشی، روزه داری، بارداری، کودکان
 • امیر هوشنگ محمد علیزاده، میترا رنجبر، خسرو مانی کاشانی، محمد طاهری، معصومه بداقی، نسترن نوروزی، نگین شهید صفحه 199
  سابقه و هدف
  ژیاردیا لامبلیا یک عامل مهم بیماری اسهالی در کودکان و بالغین سراسر دنیاست. داروهای گوناگونی از جمله ایمیدازول ها در درمان آن به کار گرفته شده اند. با توجه به مصرف بالای مترونیدازول برای عفونت های مختلف و خطر مقاومت دارویی و نیز عوارض مترونیدازول بررسی درمانهای جدید برای این بیماری ضروری به نظر می رسد. بر این اساس در این کارآزمایی تاثیر آلبندازول و مترونیدازول در درمان افراد مبتلا به ژیاردیا مقایسه شده است.
  مواد و روش ها
  پس از گرفتن رضایت کتبی، 120 بیمار مبتلا به ژیاردیا ساکن همدان به دو گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول آلبندازول (400 میلی گرم روزانه به صورت تک دوز برای 5 روز) و گروه دوم مترونیدازول (250 میلی گرم سه با در روز برای 5 روز) دریافت کردند. شناسایی پرتوزوا در مدفوع به عهده یک انگل شناس بود. او بدون آگاهی قبل و بعد از درمان، تمام نمونه های تر مدفوع که رنگ آمیزی شده بودند را بررسی می کرد. برای آنالیز اطلاعات از آزمون های آماری independent student t tests و مجذور کاری استفاده شد. خطای آلفا مساوی 0.05 و بتا مساوی 0.2 محاسبه شد.
  یافته ها
  پس از اتمام درمان در 6 بیمار از گروه اول و 14 بیمار از گروه دوم شکست درمان دیده شد.(P<0.05) در 54 نفر (90%) از بیماران گروه اول و 46 نفر 76.7% از بیماران گروه دوم پاسخ به درمان دیده شد که از نظر آماری معنی دار بود(P<0.05). عوارض جانبی دارویی در گروه مترونیدازول بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  آلبندازول داروی موثر و بی خطری در درمان ژیاردیازیس می باشد که به آسانی قابل استفاده است.
  کلیدواژگان: ژیاردیازیس، آلبندازول، مترونیدازول
 • سید جواد میر حسنی مقدم، محمد علی دانشمند، نگین شهید، سعید سمیعی، نسترن نوروزی، مریم توکلی، محمدرضا زالی صفحه 205
  سابقه و هدف
  هپاتوسلولار کارسینوما شایع ترین تومور بدخیم اولیه کبد و چهارمین علت مرگ مرتبط با سرطان در جهان می باشد. تاثیر برخی ژنها به خصوص آنهایی که در تنظیم چرخه سلولی نقش دارند، در ایجاد این سرطان در مطالعات بسیاری به اثبات رسیده است. اما هنوز تناقضاتی در این زمینه وجود دارد. در این مطالعه، ما تغییرات بیان برخی ازاین ژنها را مورد بررسی قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  نمونه بافتی پارافینه 25 بیمار (18 مرد و 7 زن) مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوم ثابت شده از 22 مرکز پاتولوژی در تهران طی 2 سال از سال 1379 تا 1380) جمع آوری شدند. با استفاده از روش ایمونوهیستوشیمی (آویدین – بیوتین - پراکسیداز)، این نمونه هارا جهت بررسی از نظر وجود پروتئین های P53,N-ras, c-Fos, RBI, Cyclin-D1 رنگ آمیزی کردیم نتایج مطالعه به صورت فراوانی و نسبت شانس بیان شدند.
  یافته ها
  میانگین ± انحراف معیار سن در بیماران این مطالعه 60.6±12.5 سال بود. نمونه های مثبت از نظر وجود پروتئین های P53، RBI، Cyclin-D1، c-Fos، N-ras به ترتیب 6 مورد (24%)، 3 مورد (12%)، 12 مورد (48%) و 2 مورد (8%) بودند. در 22 نمونه (88%) تغییراتی در پروتئین های checkpoint فاز GI چرخه سلولی Cyclin - DI یا RBI وجود داشت. با استفاده از نسبت این شانس برای Cyclin- DI, C,Fos, N-ras به ترتیب 3.6، 2.75 و 2.66 برابر بود. عدم بیان ژن RBI در تمام موارد مثبت بودن N-ras، 4.75 برابر بیشتر از شانس منفی بودن این ژن محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  با انجام این مطالعه، ما به وجود موتاسیون در برخی ژنها به خصوص ژنهای P53, RBI, c-Fos و نقش کلیدی آنها درکارسینوژنز هپاتوسلولار کارسینوما در ایران پی بردیم. همچنین ارتباط معنی داری که بین موتاسیون های همزمان این ژنها دیده می شود، می تواند در ایجاد هپاتوسلولار کارسینوما نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: هپاتوسلولار کارسینوما، ژنتیک
 • عفت حبیبی، شیرین قربانی، علی جار اللهی، محمدرضا زالی صفحه 211
  سابقه و هدف
  روتاویروس انسانی گروه A شایع ترین عامل اسهال و استفراغ شدید در نوزادان در جهان می باشد.
  مواد و روش ها
  در بررسی حاضر 180 نمونه مدفوع از اطفال و نوزادان با اسهال و استفراغ شدید از دو بیمارستان کودکان در تهران از دی ماه 79 تا دی ماه 80 جمع آوری شد که با استفاده از روش سرلوژی الایزا نمونه های آلوده معین گردید.
  یافته ها
  عفونت گروه A روتاویروس در 66 نمونه تشخیص داده شد. بررسی های تعیین تیپ سرمی نمونه های ویروسی با استفاده از آنتی بادی های مونوکلونال هفت سروتایپG9,G8,G7,G6.G5.G4.G3,G2, G1)) در آزمایشات الایزا نشان داد که سروتیپ های G1 وG4 شایع ترین تیپ های سرمی در حال گردش در بین اطفال و نوزادان آلوده در تهران می باشد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، سروتایپ های G1وG4 بیشترین فراوانی را نشان دادند. همچنین بیشترین شیوع فصلی روتاویروسی در فصل سرما مشاهده شد.
  کلیدواژگان: روتاویروس، تیپ سرمی، اطفال
 • شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر توسط واکنش زنجیره ای پلی مراز
  سیاوش سلمانزاده اهرابی، محسن رضایی همامی، محمدرضا زالی صفحه 215
  سابقه و هدف
  لیستریا مونوسیتوژنز می تواند عامل مننژیت و سپسیس در انسان باشد. این میکروارگانیسم از راه مواد غذایی منتقل می شود. شناسایی سریع و دقیق آن در پیشگیری از موارد عفونت نقش بسزایی دارد.
  مواد و روش ها
  برای شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر پس از غنی سازی در محیط کشت از روش PCR استفاده شد. شیوه کار بدین صورت بود که ابتدا نمونه ها در بروث مغذی کشت داده شد و DNA آنها استخراج شد و با استفاده از روش PCR مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  در تعیین حساسیت ایین روش معلوم شد که شناسایی 37CFU/M از باکتری در شیر امکان پذیر می باشد. DNA چندین باکتری دیگر به جز لیستریامونوسیتوژنز نیز با پرایمرهای مورد استفاده مورد آزمون قرار گرفتند که در همه موارد نتیجه منفی بود.
  نتیجه گیری
  این روش می تواند به عنوان روشی با حساسیت و اختصاصیت بالا و صرف وقت کمتر به صورت کاربردی برای شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز در شیر استفاده شود.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، شیر، PCR
 • مقایسه تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در ماه رمضان با ماه های قبل و بعد از آن در سال 79 - 1378
  نصرالله رضایی قلعه، حسین صادقی پور، فریدون عزیزی صفحه 219
  سابقه و هدف
  تصادفات رانندگی یکی از ده علت شایع مرگ و میر در سراسر جهان بوده و هزینه قابل توجهی را نیز بر اقتصاد کشورها تحمیل می نماید. عوامل متعدد از قبیل تغییر الگوی ترافیک در ماه رمضان، تغییر در میزان رعایت مقررات رانندگی و حقوق دیگران و مانند اینها ممکن است میزان تصادفات را در ماه رمضان در مقایسه با ماه های دیگر کاهش یا افزایش دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تعداد تصادفات درون شهری تهران در ماه رمضان سال های 79 تا 76 و مقایسه آن با ماه های دیگر سال های مذکور می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد تصادفات رانندگی درون شهری تهران در سالهای مذکور از اداره راهنمایی و رانندگی شهر تهران استعلام و اطلاعات به تفکیک ماه های خورشیدی دریفت شد. با در نظر گرفتن میزان همپوشانی ماه رمضان و ماه های خورشیدی در سالهای مزبور و با استفاده از روش میانگین وزنی، تعداد تصادفات در ماه رمضان برآورد و با ماه های خورشیدی و قبل و بعد رمضان مقایسه شد.
  یافته ها
  تعداد تصادفات در ماه های رمضان سال های 76، 77، 78، 79 و درصدی از تصادفات سالانه که در ماه رمضان اتفاق افتاده بود به ترتیب (8.5%) 5283، (8.6%) 5671، (9.2%) 7047 و (10.4%)9412 با میانگین 6853±1866 بود.
  نتیجه گیری
  درصد تصادفات سالانه که درماه رمضان اتفاق افتاده بود، تفاوت معنی داری با ماه های خورشیدی قبل و بعد از آن نداشت.