فهرست مطالب

تحقیقات مالی - پیاپی 53 (بهار 1398)
 • پیاپی 53 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا راعی، کاظم فیاض حیدری، حامد باسخا*، هادی موقری صفحات 1-18
  هدف
  بر اساس نظریه‎های موجود، متغیرهای بسیاری ممکن است بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎ها، اثرگذار باشند. از طرفی بروز نقاط دورافتاده در متغیرهای مالی پدیده‎ای شایع است. این مسئله باعث می‎شود عملکرد بسیاری از روش‎های انتخاب متغیر که مبتنی بر کمترین توان‎های دوم معمولی (OLS) هستند، تحت تاثیر قرار گیرند. در این مقاله با استفاده از تکنیک انتخاب متغیر استوار مهم‎ترین عوامل موثر بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت‎های عضو بورس اوراق بهادار تهران شناسایی می‎شوند.  
  روش
  برای شناسایی عوامل موثر بر وجه نقد نگهداری شده، از انتخاب متغیر استوار مبتنی بر تابع تاوان SCAD استفاده شد. بدین منظور، داده های 196 شرکت بورسی برای سال های 1388، 1389 و 1390 بررسی شدند.   یافته‎ها: نتایج به‎دست آمده نشان می دهد که انتخاب متغیر استوار، متغیرهایی را به‎عنوان عوامل اثرگذار بر وجه نقد نگهداری شده معرفی می‎کند که روش‎های متداول رگرسیونی نظیر OLS، قادر به شناسایی آنها نیستند.   نتیجه‎گیری: وجود مشاهدات دورافتاده در متغیرهای مالی، عملکرد روش کلاسیک کمترین توان‎های دوم معمولی (OLS) را تحت تاثیر قرار می‎دهد. این مسئله ضرورت توجه به روش‎های استوار را در تحلیل‎های مالی پررنگ‎ می‎کند.
  کلیدواژگان: انتخاب متغیر، تابع تاوان، رگرسیون استوار، نقاط دورافتاده، وجه نگهداری شده
 • سعید فلاح پور، حسن حکیمیان* صفحات 19-34
  هدف
  معاملات زوجی از معروف‎ترین و قدیمی‎ترین سیستم‎های معاملات الگوریتمی است که کارایی و سودآوری آن در بسیاری از پژوهش‎هایی که تاکنون در بازارهای مالی مختلف صورت گرفته است، اثبات و نشان داده شده است. مهم‎ترین اصل در معاملات زوجی، وجود روابط تعادلی بلندمدت یا همان خاصیت بازگشت به میانگین است. از طرفی در سال‎های اخیر تحقیقات شایان توجهی روی معاملات الگوریتمی با استفاده از یادگیری ماشین صورت گرفته است.
  روش
  در این پژوهش از روش یادگیری تقویتی که برای مدل‎سازی و بهینه‎سازی مسائل با انواع مختلف روابط بلندمدت مناسب است، به‎منظور انتخاب آستانه‎های معاملاتی و پنجره‎های زمانی مناسب با هدف ماکزیمم‎سازی بازده و مینیمم‎سازی ریسک‎های منفی در معاملات زوجی با رویکرد هم‎انباشتگی استفاده شده است. پژوهش حاضر با به کارگیری ترکیبی از روش یادگیری تقویتی و رویکرد هم‎انباشتگی در معاملات زوجی اجرا شده است.
  یافته‎ها: نتایج آزمایش روی دیتاهای درون‎روزی زوج سهام‎ منتخب، نشان می‎دهد که استفاده از روش یادگیری تقویتی در طراحی سیستم معاملات در معاملات زوجی نسبت به کارهای قبلی انجام شده، برتری چشمگیری دارد.
  نتیجه گیری
  استراتژی معاملات زوجی با الگوریتم پیشنهادی می‎تواند به‎عنوان استراتژی بازار خنثی در تمامی شرایط بازار اعم از رونق و رکود توسط سرمایه‎گذاران و معامله‎گران حقیقی و حقوقی استفاده شود. همچنین می توان در نظر گرفتن هزینه‎های معاملاتی در انجام معاملات در استراتژی معاملات زوجی را به‎عنوان موضعی برای پژوهش‎های آتی پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: معاملات زوجی، یادگیری تقویتی، هم‎انباشتگی، نسبت سورتینو، فرایند بازگشت به میانگین
 • محمدرضا فرج پور بی بالان*، فرشاد فاطمی، علی ابراهیم نژاد صفحات 35-58
  هدف
  سهام داری هرمی و ضربدری یکی از پدیده های رایج در بازارهای درحال توسعه است که از یک سو به سهامدار امکان می دهد با داشتن سهم مشخصی از جریانات نقدی یک شرکت، کنترل بیشتری روی آن شرکت به دست آورد و به عبارت دیگر، حق رای سهامدار از حق جریان نقدی (مالکیت) وی پیشی بگیرد. از سوی دیگر، در صورت ضعف بازارها و نهادهای مالی شرکت ها می توانند با ایجاد روابط سهام داری با سایر شرکت ها، بر مشکلات ناشی از ضعف بازار مالی و دسترسی به منابع مالی فایق آیند. این پژوهش به بررسی اثرات ساختار سهامداری هرمی و ضربدری در بازار سهام ایران می پردازد.
  روش
  این پژوهش ابتدا با استفاده از داده های ترکیب سهامداری شرکت های حاضر در بورس تهران و فرابورس ایران، شبکه های بنگاه داری در ایران را با سه تعریف مدیریتی، سهامداری و مالکیتی شناسایی کرده و سپس به بررسی رابطه میان عضویت در یک شبکه با هم زمانی بازده سهام شرکت ها می پردازد. یافته‎ها: یافته ها نشان می دهد بیش از 40 درصد شرکت های مورد بررسی در شبکه های بنگاه داری هستند و رابطه مثبت و معناداری بین عضویت در هر یک از شبکه ها با هم زمانی بازده با سایر شرکت های هم شبکه وجود دارد. همچنین با افزایش فاصله دو شرکت در یک شبکه بنگاه داری، هم زمانی بازده آنها کاهش می یابد. نتیجه‎گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که وجود رابطه سهامداری و مالکیتی میان شرکت ها می تواند از طریق اشتراک در تصمیمات میان این شرکت ها، باعث ایجاد حرکت هم سو در بازده سهام آنها شود.
  کلیدواژگان: شبکه بنگاه داری، سهامداری ضربدری، سهامداری هرمی، هم زمانی بازده
 • سید علی حسینی ابراهیم آباد، حسن حیدری*، خلیل جهانگیری، مهدی قائمی اصل صفحات 59-78
  هدف
  از جمله دغدغه‎های بسیار مهم سرمایه‎گذاران، اثر سرایت بین دارایی‎های مالی است. بازارهای مالی در برخی مقاطع، از وقایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر زیادی می‎پذیرند و دچار بی‎ثباتی و تلاطم می‎شوند و سرمایه‎گذاران و تحلیلگران مالی را دچار آشفتگی می‎کنند. از این‎رو هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر شوک‎ها بر تلاطم بازده سهام گروه‎های منتخب است.
  روش
  در این مطالعه از رویکرد بیزی برای کاربرد تکنیک‎های شبیه‎سازی تصادفی مدل‎های GARCH با توزیع‎های چندمتغیره چوله استفاده شده است. برای این منظور از داده‎های روزانه بازده شاخص سهام گروه‎های خودرو و ساخت قطعات، بانکی و فراورده‎های نفتی طی بازه زمانی 24/9/1387 تا 29/5/1397و انواع انعطاف‎پذیر از توزیع‎های چندمتغیره که می‎تواند هم چولگی و هم دنباله پهن را مدل‎سازی کند، استفاده شده است. یافته‎ها: نتایج مدل Bayesian DCC GARCH (1,1)نشان از یکسان نبودن شدت تاثیر شوک‎ها بر تلاطم بازده سهام گروه‎های منتخب دارد. در رابطه با سرایت تلاطم، نتایج نشان داد که بازده سهام گروه خودرو و ساخت قطعات نسبت به بازده سهام گروه بانکی، و بازده سهام گروه بانکی در مقایسه با بازده سهام گروه فراورده‎های نفتی تلاطم بیشتری را از روز قبل به روز جاری سرایت می‎دهد. نتیجه‎گیری: شوک‎های وارد بر متغیرها، همبستگی بین آنها را تحت تاثیر قرار می‎دهد. همچنین توزیع GED به‎عنوان توزیع مناسب برای لحاظ ویژگی‎ چولگی شاخص‎های در دست بررسی شناسایی شد. بنابراین، در برآوردها از ریسک دارایی‎ها و انتخاب سبد بهینه از میان آنها، می‎توان از ایده اصلی به‎کار گرفته شده در این مطالعه بهره جست.
  کلیدواژگان: سرایت، همبستگی متغیر با زمان، رویکرد بیزی، واریانس شرطی
 • رحمان ساعدی*، وحید رضاییان صفحات 79-100
  هدف
  هدف این مقاله بررسی تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل بر بازده و ریسک غیر سیستماتیک سهام با توجه به نقش دوگانگی وظیفه مدیر عامل در بورس اوراق بهادار تهران است.
  روش
  جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 142 شرکت طی دوره هشت ساله 1395-1388 است. روش نمونه گیری، حذف سیستماتیک بوده و روش مورد استفاده برای برآورد الگو، روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. یافته‎ها: نتایج نشان داد مدیران بیش اعتماد هم باعث افزایش بازده سهام می‎شوند و هم ریسک بیشتری تقبل می‎کنند. نتایج دیگر نشان داد اگر مدیر عامل هم بیش اعتماد بوده و هم عضو هیئت مدیره باشد، تاثیر معنادار مثبتی بر بازده و تاثیر معنادار منفی بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت دارد. نتیجه‎گیری: اغلب مدیران دارای اعتماد به نفس شروع به سرمایه گذاری بیشتری می کنند. همچنین به فکر توسعه و گسترش و نوآوری های بیشتر هستند که این عوامل موجب می شود شرکت آنها ارزش بیشتری کسب کند، بنابراین بازده شرکت افزایش می یابد. همچنین مدیری که اعتماد به نفس بیش از حدی دارد و جسورانه عمل می کند، همواره می کوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممکن رسانده و سطح وام های کوتاه‎مدت را به حداکثر برساند، بنابراین این عوامل موجب افزایش ریسک شرکت خواهد شد. در شرایطی که مدیر عامل بیش اطمینان، عضو هیئت مدیره نیز باشد، درک وی از بازار و خواسته های سهام داران و فرایند گزارشگری مالی افزایش یافته و از قدرت و نظارت و نظرهای بالاتری برخوردار خواهد بود، در نتیجه بازده شرکت افزایش می یابد و شرکت ریسک کمتری را متحمل خواهد شد.
  کلیدواژگان: اعتماد به نفس بیش از حد، دوگانگی وظیفه، بازده سهام، ریسک غیرسیستماتیک، مدیر عامل
 • مهدی آسیما*، امیر علی عباس زاده اصل صفحات 101-120
  هدف
  از مدل‎های پرکاربرد در برآورد نرخ بازده مورد انتظار، مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای است. در مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد، ضریب بتا ثابت و رابطه بین بازده سهام و بازده بازار خطی فرض می‎شود، در حالی ‎که در بازارهای مالی این امکان وجود دارد که با تغییر هزینه منفعت سرمایه گذاران در خصوص بازده و ریسک، ضریب بتا نسبت به زمان متغیر شده و همچنین در محیط غیرخطی، تخمین ضریب بتا به‎صورت خطی ناسازگار و  با اریب همراه شود. بنابراین استفاده از مدل‎های دیگر در برآورد بازده موردانتظار ضروری به نظر می‎رسد.
  روش
  در این پژوهش علاوه‎بر مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد، از مدل‎های رگرسیون آستانه‎ای و رگرسیون کرنل به‎منظور برآورد مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استفاده شده است. با توجه به اینکه اساس هر یک از مدل‎های یادشده را مفروضات متفاوتی شکل می‎دهد، در این پژوهش تلاش شده است که با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در بازه زمانی 1387 تا 1396 به ارائه مدل ترکیبی به‎منظور برآورد بازده مورد انتظار پرداخته شود. یافته‎ها: بازده مورد انتظار از طریق مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استاندارد، آستانه ای، رگرسیون کرنل موضعی و ترکیب هر سه مدل مذکور، برآورد شده و نتایج آن با بازده تحقق یافته مقایسه شدند. از شاخص میانگین مجذور خطا برای سنجش قدرت پیش بینی مدل های تحقیق استفاده شده است. همچنین، به‎کمک آزمون مقایسه زوجی روی شاخص میانگین مجذور خطا مدل های تحقیق با یکدیگر مقایسه شده اند. نتیجه‎گیری: نتایج نشان می‎دهد که در نظر گرفتن مدل ترکیبی موجب شده است قدرت پیش‎بینی بازده تحقق‎یافته در مقایسه با سایر مدل های تحقیق افزایش یابد.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، رگرسیون آستانه‎ای، رگرسیون کرنل موضعی، مدل ترکیبی، مدل قیمت‎گذاری دارایی سرمایه‎ای استاندارد
 • علی رحیمی باغی، مهدی عرب صالحی*، محمد واعظ برزانی صفحات 121-142
  هدف
  ریسک سیستمی زمانی اتفاق می‎افتد که شکست یا بحران در یک بخش از بازار به دیگر بخش‎ها سرایت کند و به بحرانی فراگیر تبدیل ‎شود؛ به گونه‎ای که زیان یک یا چند نهاد مالی مهم و اثرگذار به سایر نهادها نیز منتقل شود. در نظام مالی هر کشوری شناسایی دقیق و به‎‎موقع ریسک سیستمی با‎ هدف پیشگیری از وقوع بحران مالی ضرورتی انکارناپذیر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور ارزیابی شده است.  
  روش
  در پژوهش حاضر با استفاده از روش شبکه علیت گرنجر، ریسک سیستمی در نظام مالی کشور، شامل بانک‎ها، شرکت‎های سرمایه‎گذاری و بیمه در فاصله زمانی 1390 تا 1396 ارزیابی شده است.
  یافته‎ها: نتایج پژوهش نشان می‎دهد بخش بانکی و بیمه به‎ترتیب دارای بیشترین و کمترین میزان ریسک سیستمی هستند. همچنین مشخص شد که میزان ارتباط سیستمی بین نهاد‎های مالی در گذر زمان تغییر می‎کند. در بررسی اعتبار نتایج پژوهش، با استفاده از رگرسیون رتبه‎ای مشخص شد که نتایج استخراج شده از اعتبار کافی برخوردارند.
  نتیجه‎گیری: بخش بانکی دارای بیشترین درجه تاثیرگذاری بر سایر بخش‎هاست که این موضوع بر بالا بودن ریسک سیستمی در بخش بانکی دلالت دارد. به بیان دیگر، بخش بانکی به‎عنوان جزئی از نظام مالی کشور نسبت به سایر بخش‎ها اهمیت سیستمی بیشتری دارد و در صورت وقوع بحران مالی در این بخش، به‎علت تاثیرگذاری به نسبت بالای آن، به‎راحتی می‎تواند به سایر بخش‎ها سرایت کند.
  کلیدواژگان: ریسک سیستمی، شبکه علیت گرنجر، نهاد‎های مالی، نظام مالی
|
 • Reza Raei, Kazem Fayyaz Heydari, Hamed Basakha *, Hadi Movaghari Pages 1-18
  Objective
  Based on the existing theories, many variables may affect stored corporate cash. And on the other hand, occurrence of outliers in financial variables is common. This affects the performance of statistical methods, especially variable selection based on the ordinary least squares (OLS). In this article using robust variable selection, the most important factors affecting stored cash by firms accepted in Tehran stock exchange (TSE) are identified.
  Methods
  To identify the most important predictors of stored cash, we apply robust variable selection technique based on the SCAD penalty function. For this purpose, the data from 196 stock firms in the period of 2009-2011 were analyzed.
  Results
  Findings showed that robust variable selection identifies variables affecting stored corporate cash which traditional regression methods such as OLS can't identify.
  Conclusion
  Presence of outliers in financial variables may spoil the performance of the traditional ordinary least squares (OLS) method. This problem highlights the importance of using robust techniques in empirical finance.
  Keywords: Cash Holdings, Outliers, Penalty Function, Robust Regression, Variable Selection
 • Saeid Fallahpour, Hasan Hakimian * Pages 19-34
  Objective
  Paired trading is among the most well-known and oldest algorithmic trading systems. The efficiency and profitability of this system have been demonstrated in many studies conducted so far in financial markets. Paired trading is principally based on long-run equilibrium relationships or reverting to the mean characteristic. In recent years, a large number of studies have been conducted on algorithmic trading using machine learning.
  Methods
  In this research, the reinforcement learning method - an appropriate method for modeling and optimizing problems involving different long-run relationships - was used in order to select appropriate trading thresholds and time windows for the purpose of maximizing efficiency and minimizing negative risks in paired trading through adopting the co-integration approach. Results are obtained by applying a combination of reinforcement learning method and co-integration approach in paired trading.
  Results
  Empirical results based on the intraday dataof paired stocks showed that the reinforcement learning method used to design trading systems in paired trading had significant advantages over the other methods in previous works.
  Conclusion
  A pair trading strategy with the proposed algorithm can be used as a neutral market strategy in all market conditions, including prosperity and recession, by investors and individual and institutionaltraders.Also, for future research, it is possible to consider transaction costs in a pair trading strategy.
  Keywords: Co-integration, Mean-Reverting Process, Pairs Trading, Reinforcement Learning, Sortino Ratio
 • Mohammadreza Farajpour Bibalan *, Farshad Fatemi, Ali Ebrahimnejad Pages 35-58
  Objective
  Pyramidal ownership structures and cross-ownership are common phenomena in developing economies. These structures result in a divergence between voting rights and cash flow rights on the one hand, and create internal capital markets through which firms can raise capital internally instead of going to the public market when they need additional financing. In the present study, the effects of firm interlock and stock price synchronicity in Iran Stock Market was investigated.
  Methods
  We used a unique data set containing stock ownership and directors of all companies listed on the Tehran Stock Exchange considering three definitions of management, stockholding, and ownership and examined interlock through both equity ties and interlocking directors.
  Results
  We found that over 40 percent of all listed companies belong to networks of interconnected companies and there was a significantly positive relationship between being a member in each of these networks and the profitability of the firm alongside other colleagues. We also documented a complex set of networks among listed and unlisted companies, which have not been previously documented. We further find that pairwise interlocks through equity ties – either direct ownership or common owner – are correlated with higher stock price synchronicity, whereas common directorship is not linked to return co-movement. We can also claim that the effect is decreasing as firms become farther away from each other within a network.
  Conclusion
  The results show that firm interlock, particularly through cross holdings and common ownership, can increase stock price synchronicity.
  Keywords: Pyramidal Ownership, Business Groups, Joint Control, Stock Return Co-movement
 • Seyed Ali Hoseini Ebrahimabad, Hassan Heidari *, Khalil Jahangiri, Mahdi Ghaemi Asl Pages 59-78
  Objective
  The effect of the contagion between financial assets is one of the most important challenges that investors are faced with. Financial markets have been severely affected by economic, political, and social events and they are subject to volatility and turmoil that causes financial investors and analysts to be disturbed. Therefore, the main objective of the present study is to investigate the effect of shocks on the return volatility of the selected indices.
  Methods
  The main objective of this study is to use random simulation techniques for GARCH models considering multivariate skewed distributions using the Bayesian approach. For this purpose, we used the daily return data of selected Tehran Stock Exchange (TSE) indices during the period from December 13, 2009 to Jan 29, 2003 and also the flexible types of multivariate distributions that can model both skewedness and fat tail.
  Results
  The results of the Bayesian DCC GARCH (1.1) model showed that the effect of shocks on the return volatility is not the same  for the selected indices and this situation implies different risk conditions and uncertainty in the returns of these groups. The results also showed that the stock returns of the automotive group spread more volatility from the previous day to the current day in comparison to Banking group and Petroleum group respectively.
  Conclusion
  Shocks on variables affects the correlations among them. Also, GED distribution was identified as an appropriate distribution in line with the characteristics of the skewedness of the studied indices. Therefore, in estimating the risk of assets and portfolio optimization, one can exploit the main idea used in this study.
  Keywords: Contagion, Time Varying Correlation, Bayesian Approach, Conditional Variance
 • Rahman Saedi *, Vahid Rezaein Pages 79-100
  Objective
  The purpose of this paper is to investigate the effect of excessive CEO's self-confidence on the returns and unsystematic risk given the dual role of managing director in Tehran Stock Exchange.
  Methods
  The statistical population of this research includes all the companies accepted in Tehran Stock Exchange and its statistical sample includes the data of 142 companies for the period of 8 years from 2009 to 2016.  Systematic method of elimination was used for sampling. The method used to estimate the pattern was multi-variable regression model based on the combination method.
  Results
  Results showed that, overconfident managers can lead to increasing stock return and unsystematic risk of companies. Other results showed that if the manager is overconfident and also is a member of Board of Directors, it has a significantly positive effect on the returns, yet a significantly negative impact on the company's unsystematic risk.
  Conclusion
  Most self-assured managers are beginning to invest more, they are also thinking of more development and innovation, which brings more values to their company, so the company's returns are rising. Also, a moderately self-confident manager is bold enough to always make cash and securities available for sale as low as possible and maximize the level of short-term loans. So, these factors may increase the risk of the company. In the event that the over-confident CEO is also a member of the board, his understanding of the market and the demands of the shareholders and the financial reporting process will be enhanced and will enjoy higher power and control, and thus the company's returns will increase and the company will face less risk.
  Keywords: Overconfident, Duality of Duty, Stock Return, Unsystematic Risk, Managing Director
 • Mehdi Asima *, Amir Ali Abbaszadeh Asl Pages 101-120
  Objective
  Capital asset pricing model (CAPM) has been among the most common models to estimate the expected return. In the standard CAPM model, a) the beta coefficient is fixed and b) the relationship between stock returns and market returns is assumed to be linear. While in financial markets, it is possible that the beta coefficient varies over time by changing the cost-benefit analysis on returns and risks, and also in a nonlinear environment, the beta coefficient estimate will be linearly inappropriate and oblique. Therefore, it seems necessary to use other models in estimating expected return.
  Methods
  In this study, in addition to the standard CAPM model, the threshold regression and kernel regression models were used to estimate the CAPM model. Considering that the basis of each of these models is based on different assumptions; therefore, this research has tried to use a genetic algorithm in the time period from 2008 to 2017 to propose a hybrid model in order to estimate the expected return.
  Results
  Expected return was calculated using standard CAPM, threshold regression, kernel regression and the hybrid model of these three models, and the results were compared with the realized returns. The mean square error (MSE) index was used to measure the predictive power of research models. Using the paired t-test on the mean square error, the research models were compared with each other.
  Conclusion
  The results show that applying the hybrid model increases the predictive power of realized return compared to other research models.
  Keywords: : Genetic Algorithm, Hybrid Model, Local Kernel Regression, Standard Capital Asset Pricing Model, Threshold Regression
 • Ali Rahimi Baghi, Mehdi Arabsalehi *, Mohammad Vaez Barzani Pages 121-142
  Objective
  Systemic risk occurs when failure or crisis in a particular segment of a market propagates to other segments and develops into a pervasive crisis, so that the loss incurred by one or more influential major institutions spreads to others.The precise and timely identification of systemic risk is an indispensable necessity in each country's financial system to prevent a financial crisis. In this regard, this study seeks to evaluate the systemic risk in Iran financial system.
  Methods
  In the present study, we try to evaluate the systemic risk in the financial system of the country including banks, investment and insurance companies between 2011 and 2017 using Granger Causality Network method.
  Results
  According to the results of this study, banking and insurance sectors have the highest and lowest systemic risk, respectively. In addition, the results showed that the systemic relationship between financial institutions changes over time. Finally, the Rank regression was used to validate the results of the research and it was found that the extracted results enjoy adequate validity.
  Conclusion
  The results showed that, among the three sectors, banking sector imposed the largest impacts on others indicating high level of systemic risk in this sector. In other words, as a part of financial system of the country, banking system is of higher systemic importance than the other sectors, so that a possible crisis in this sector may easily spread to other sectors given its relatively large influence on other sectors.
  Keywords: : Financial Institutions, Financial Systems, Granger Causality Network, Systemic Risk