فهرست مطالب

دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی - پیاپی 76 (تابستان 1398)
 • پیاپی 76 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی پیام، کیومرث بشلیده*، اسماعیل هاشمی، عبدالزهرا نعامی صفحات 1-12
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر هوش معنوی و قدردانی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید و همچنین رابطه غیر مستقیم آن ها از طریق تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بود. جامعه آماری پژوهش را همه کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز تشکیل می دهند که از این تعداد 195 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار این پژوهش شامل پرسشنامه های هوش معنوی، قدردانی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار ضد تولید، تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بودند. داده ها از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و تحلیل واسطه ای تحلیل شدند. تحلیل های الگویابی معادلات ساختاری برازندگی الگوی پیشنهادی را با داده ها مورد حمایت قرار دادند. نتایج، حاکی از اثر هوش معنوی و قدردانی بر اشتیاق شغلی ، تعهد سازمان ، رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید و اثر تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید و اثر غیرمستقیم هوش معنوی و قدردانی از طریق تعهد سازمانی و اشتیاق شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار ضد تولید بود. (05/0>p) بر مبنای نتایج به دست آمده ارزش ها و رفتارهایی همانند بخشش، انفاق و فروتنی در سازمان بسط و توسعه می یابد که این کار مستلزم الگویی در سازمان است که همه بتوانند از آن پیروی کنند؛ بنابراین مدیران باید توجه ویژه ای به این موضوع داشته باشند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، قدردانی، تعهد سازمانی، اشتیاق شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار ضد تولید، کارکنان دانشگاه
 • فیض اله رحیمی، سیدحمید آتش پور، محسن گل پرور صفحات 13-23
  هدف پژوهش، پیش بینی تمایل به طلاق بر اساس باورهای فردی شخصیت، نیازهای اساسی و تله های زندگی  است. برای تبیین الگوی همبستگی زنجیره ای و چندسطحی بین متغیرهای پیش بین و متغیر ملاک (تمایل به طلاق) از روش تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی زوج های متقاضی طلاق در سال 1396 شهر اصفهان بود. روش نمونه گیری به صورت در دسترس تعداد 329 نفر (178 زن و 151 مرد) انتخاب شدند. ابزار پژوهش، باورهای فردی شخصیت (بک، 2015)، نیازهای اساسی گلاسر (صاحبی،1390)، تله های زندگی (یانگ، 1994) و پرسشنامه محقق ساخته تمایل به طلاق بود که توسط متقاضیان طلاق تکمیل شد. تجزیه وتحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین همه 39 متغیر پیش بین مورد استفاده در پژوهش حاضر، باورهای فردی شخصیت (199/-=β)، شدت نیاز به لذت و تفریح (162/-=β) و تله های زندگی و طرح واره های استحقاق و بزرگ منشی (142/-=β) قادر به تبیین 5/61درصد از واریانس تمایل به طلاق است (05/0p≤). درمجموع نتایج این تحقیق نشان می دهد که برای مدیریت و کنترل تمایل به طلاق لازم است در فرایند پیشگیری از طلاق بر نقش باورهای فردی شخصیت، شدت نیاز به تفریح، تله های زندگی و طرح واره های استحقاق و بزرگ منشی تاکید شود.
  کلیدواژگان: باورهای فردی شخصیت، شدت نیازها، تله های زندگی، طلاق
 • سجاد اسکندری پیله رود*، بانودخت نجفیان پور، عاطفه نژادمحمد نامقی صفحات 24-33
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های مثبت اندیشی بر عزت نفس و امید به زندگی در نوجوانان 12 تا 17 سال بی سرپرست و بدسرپرست انجام شد. پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان رباط کریم در سال 1397-1396 به تعداد 125 نفر بود. نمونه تحقیق شامل 26 نفر نوجوان بی سرپرست و بدسرپرست بود که با روش نمونه گیری هدفمند در دسترس انتخاب و در دو گروه 13 نفر آزمایش و 13 نفر کنترل جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1967) و پرسشنامه امید به زندگی میلر (1988) بود. داده های پژوهش با روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس تحلیل شد. نتایج نشان داد که در مرحله پس آزمون میانگین نمرات عزت نفس و امید به زندگی افراد گروه آزمایش بیشتر از میانگین نمرات گروه کنترل بود (05/0>P).
  کلیدواژگان: آموزش مهارت مثبت اندیشی، عزت نفس، امید به زندگی، نوجوانان 12 تا 17 سال، بی سرپرست و بدسرپرست
 • اعظم چراغی، فریده یوسفی* صفحات 34-47
  هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش واسطه گری انگیزش (درونی و بیرونی) تحصیلی در رابطه بین ابعاد خودکارآمدی و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دوره راهنمایی شهر شیراز بود. به این منظور پرسشنامه های خودکارآمدی (موریس، 2002)، انگیزش تحصیلی (بحرانی، 1388) و اهمال کاری تحصیلی (شر و استرمن، 2002) به 481 دانش آموز (217 دختر و 264 پسر) که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، ارائه شد. روایی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی بین نمره کل و گویه ها و نیز به کارگیری تحلیل عاملی، رضایت بخش بود. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر با به کارگیری نرم افزار AMOS استفاده شد. نتایج نشان دادند که خودکارآمدی تحصیلی به نحو مستقیم و معنی دار توانست انگیزش درونی (001/0>p، 52/0=β)، انگیزش بیرونی (001/0>p، 16/0- =β)، و اهمال کاری تحصیلی (001/0>p، 36/0- =β)، را پیش بینی کند. خودکارآمدی هیجانی نیز توانست انگیزش درونی (001/0>p، 14/0=β)، و اهمال کاری تحصیلی (001/0>p، 13/0- =β)، را به نحو مستقیم و معنادار پیش بینی نماید. نقش واسطه ای انگیزش تحصیلی در مسیر خودکارآمدی تحصیلی به اهمال کاری تحصیلی با استفاده از آزمون بوت استروپ معنادار بود (005/0>p).
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، انگیزش تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی
 • شهریار فاطمی اصل، محمود گودرزی*، پرویز کریمی ثانی، علی رضا بوستانی پور صفحات 48-57
  هدف پژوهش، بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی بود. پژوهش، کاربردی و به صورت شبه آزمایشی همراه با طرح پیش آزمون و پس آزمون و اجرای مرحله پیگیری  صورت گرفته است. جامعه آماری شامل همه زنانی بود که در ارتباط با مسئله فرازناشویی به مرکز مشاوره خانواده پیوند شهر سلماس مراجعه کرده بودند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 20 زن از مشارکت کنندگانی که نمرات بالاتری در  پرسشنامه احساس تنهایی (راسل،1980) کسب کردند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش 8 جلسه فردی  (90 دقیقه ای) به صورت هفتگی یک جلسه در طی دو ماه، آموزش هیجان مدار دریافت کردند و برای گروه کنترل هیچ مداخله ای انجام نگرفت. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که تفاوت معناداری (05/0 ≥ P) بین دو گروه در احساس تنهایی وجود دارد و میانگین نمرات در گروه آزمایش پایین تر از گروه کنترل بود. در مرحله پیگیری هم مشخص شد که اثربخشی رویکرد مذکور بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده بعد از دو ماه نیز وجود داشت. به این ترتیب رویکرد زوج درمانی هیجان مدار می تواند در کاهش احساس تنهایی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی موثر باشد.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، روابط فرازناشویی، زنان آسیب دیده، زوج درمانی هیجان مدار
 • منصوره نیکوگفتار*، فرشته جزایری صفحات 58-68
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عوامل شخصیتی با پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم در مادران بود. جامعه آماری پژوهش شامل 389 نفر از مادران دانش آموزان ابتدایی شهر تهران بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو (فرم کوتاه)، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری و پرسشنامه پرخاشگری غیرمستقیم IAS-A مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری انجام شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون به غیر از رابطه عامل گشودگی با خشم که معنادار نبود، رابطه معناداری را بین عوامل شخصیت با پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم نشان داد. به این ترتیب که برونگرایی، توافق پذیری و وظیفه شناسی با زیرمقیاس های پرخاشگری و پرخاشگری غیرمستقیم رابطه منفی معنادار داشت، گشودگی به غیر از خشم با بقیه زیرمقیاس های پرخاشگری رابطه مثبت معنادار و با پرخاشگری غیرمستقیم رابطه منفی معنادار و روان رنجورخویی با پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم رابطه مثبت معنادار داشتند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد عوامل توافق پذیری، روان رنجورخویی و گشودگی 5/41درصد از واریانس پرخاشگری بدنی، عوامل توافق پذیری، روان رنجورخویی و گشودگی و وظیفه شناسی 30درصد از واریانس پرخاشگری کلامی، عوامل توافق پذیری، وظیفه شناسی، روان رنجورخویی و گشودگی 31درصد از واریانس خشم، عوامل توافق پذیری، روان رنجورخویی و گشودگی 26درصد از واریانس خصومت و عوامل توافق پذیری و گشودگی 20درصد از واریانس پرخاشگری غیرمستقیم را تبیین می کنند. نتایج پژوهش نشان داد بین عوامل شخصیتی پنج گانه با پرخاشگری مستقیم و غیرمستقیم در مادران دانش آموزان رابطه معنادار (01/0>P) وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل شخصیتی، پرخاشگری مستقیم، پرخاشگری غیرمستقیم، مادران
 • زهرا میرصفیان، علی رضا سوادکوهی* صفحات 69-77
  پژوهش با هدف بررسی تاثیر استقامت ذهنی بر اشتیاق تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش، دانشجویان رشته دبیری دانشگاه فرهنگیان اصفهان (فاطمه الزهرا) در سال تحصیلی  96-1395 بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 145 نفر برای گروه نمونه انتخاب شد و به پرسشنامه استقامت ذهنی و مقیاس اشتیاق تحصیلی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از تحلیل رگرسیون تحلیل شدند. نتایج نشان داد مولفه های استقامت ذهنی بر اشتیاق تحصیلی تاثیر مثبت معناداری دارد (397/0=r)، (01/0>p). نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد 15درصد از تغییرات اشتیاق تحصیلی به وسیله استقامت ذهنی قابل پیش بینی است و مولفه تعهد به تنهایی قادر به پیش بینی اشتیاق تحصیلی است (01/0p<) و (17/5=t). توانایی استقامت ذهنی در پیش بینی اشتیاق تحصیلی، نشانگر آن است که می توان آن را زمینه ساز انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانست. بنابراین با به کارگیری آن در دوره های آموزشی می توان اشتیاق تحصیلی دانشجویان را تقویت کرد.
  کلیدواژگان: استقامت ذهنی، اشتیاق تحصیلی، تعهد، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • حسین علی ابراهیم پور دلاور، علی خالق خواه*، عادل زاهد بابلان صفحات 78-89
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی بر سبک های مدیریت تعارض معلمان شهرستان بابل بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه معلمان مقطع دبیرستان شهرستان بابل (1025 نفر) است که از آن ها تعداد 280 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون، پنج عاملی شخصیت NEO و مدیریت تعارض رابینز استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل از رگرسیون چندمتغیره به روش گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد که پنج عامل عمده شخصیت به صورت های مختلف با سبک های مدیریت تعارض تاثیر داشتند. علاوه بر این مهارت های ارتباطی به طور منفی از سبک های مدیریت تعارض کنترل و عدم مقابله متاثر بود. از سوی دیگر آزمون رگرسیون نشان داد که ویژگی های شخصیتی و مهارت های ارتباطی توانایی پیش بینی سبک های مدیریت تعارض را دارند.
  کلیدواژگان: سبک های مدیریت تعارض، مهارتهای ارتباطی، ویژگی های شخصیتی، معلمان، دبیرستان، شهرستان بابل
 • فرزانه رضائی، سیمین دخت رضاخانی* صفحات 90-99
  هدف این پژوهش بررسی سهم راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و سبک های مقابله ای در پیش بینی میزان نشخوار فکری زنان بود. طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت منطقه 14 تهران در پاییز 1393 بود. 260 نفر به عنوان گروه نمونه به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و با استفاده از پرسشنامه های پاسخ های نشخواری (نولن- هوکسما، 1991)، تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی، 2006) و راهبردهای مقابله ای (رضاخانی، 1388) مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل نتایج با استفاده از رگرسیون چندمتغیری همزمان نشان داد که مولفه های تنظیم شناختی هیجان در مجموع 37درصد و راهبردهای مقابله ای 9/13درصد از واریانس نشخوار فکری جامعه مورد مطالعه این پژوهش را پیش بینی می کنند. همچنین یافته ها نشان داد از بین راهبردهای شناختی تنظیم هیجان، مولفه های سرزنش خود و نشخوارگری به صورت مثبت و معنادار و مولفه پذیرش به صورت منفی و معنادار (p<./0001) و نیز راهبرد مقابله ای هیجان مدار به صورت مثبت و معنادار نشخوار فکری زنان را پیش بینی می کنند (p<./0001).
  کلیدواژگان: نشخوار فکری، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان، سبک های مقابله ای، زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت
 • بهزاد تقی پور*، رقیه برزگران صفحات 100-109
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی گروه درمانی وجودی بر خوددلسوزی و تاب آوری مادران کودکان کم توان ذهنی بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه مادران کودک کم توان ذهنی بود که به مراکز توانبخشی شهر اردبیل در سال 1396 مراجعه کرده بودند. 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه برابر آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایشی طی 8 هفته تحت درمان وجودی قرار گرفت و در این مدت بر گروه گواه مداخله انجام نگرفت. پرسشنامه خوددلسوزی (ریس، پومر، نف و ون جاجت، 2011)  و تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) به عنوان ابزار ارزشیابی مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و تحلیل کوواریانس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مقایسه پس آزمون دو گروه، حاکی از این است که نمرات پس آزمون خوددلسوزی و تاب آوری گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری دارد (P<0.01). به این ترتیب می توان گفت که گروه درمانی وجودی موجب افزایش نمرات خوددلسوزی و تاب آوری در مادران کودکان کم توان ذهنی خواهد شد.
  کلیدواژگان: گروه درمانی وجودی، خوددلسوزی، تاب آوری، مادران کودکان کم توان ذهنی
 • زهرا تقی یار، فرشاد پهلوان زاده* صفحات 110-120
  هدف پژوهش، تبیین اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان شهر اصفهان بود. پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود که در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی زنان متاهل بود که با مورد مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کرده بودند و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار داده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه رضایت جنسی (پینی، 1987) و تعهد زناشویی (ادامز و جونز، 1997) بود. بر روی گروه آزمایشی بسته آموزشی روایت درمانی در 8 جلسه 90 دقیقه ای اجرا شد. یافته های به دست آمده با روش آماری تحلیل کوواریانس در نرم افزار SPSS22 تجزیه وتحلیل شد. یافته های به دست آمده نشان داد که سطح معناداری تعهد زناشویی و رضایت جنسی پس از کنترل پیش آزمون، تفاوت معنی داری دارد (p≤0/05). درنتیجه آموزش رویکرد روایت درمانی بر بهبود تعهد زناشویی و رضایت جنسی زنان متاهل اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: رضایت جنسی، تعهد زناشویی، روایت درمانی
 • پروانه کریمی، فهیمه یارویسی* صفحات 121-129
  هدف از انجام پژوهش، تاثیر آموزش ایفای نقش بر پرخاشگری و ابراز وجود پسران نوجوان (بازده سنی 14 تا 18 سال) مراکز شبانه روزی بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش، شامل همه پسران نوجوان ساکن در مراکز شبانه روزی شهر سنندج بود که با توجه به در دسترس بودن فهرست افراد جامعه از میان آن ها نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و پس از تکمیل پرسشنامه ابراز وجود لی، هالبرگ، سلمون و هاس (1985) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. برای گروه آزمایش 6 جلسه گروهی 90 دقیقه ای آموزش ایفای نقش اجرا و بعد از مداخله برای هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر وابسته ابراز وجود و پرخاشگری در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل، تفاوت معناداری داشته است (p<0/001). بنابراین از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش ایفای نقش در افزایش ابراز وجود و کاهش پرخاشگری پسران نوجوان موثر بوده است.
  کلیدواژگان: ایفای نقش، ابراز وجود، پرخاشگری، نوجوانان بی سرپرست
|
 • Mehdi Payam, Kiumars Beshlideh *, Esmaeil Hashemi, Bdulzahra Naami Pages 1-12
  The aim of this study was to investigate of the effect between spiritual intelligence and appreciation, and organizational citizenship behavior and counterproductive behavior, as well as the indirect relationship through organizational commitment and job engagement. The population included all staffs in Shahid Chamran University. One hundred ninety five staffs were selected through simple random sampling. Data collection instruments included Spiritual Intelligence Scale (King 2008), Appreciation Scale (Mac Kalluk Tsang & Vamans, 2002), Organizational Citizenship Behavior Scale (Smith, Oregon & veneer, 1988), Counterproductive Work Behavior Scale (Bennett, Vrabynsvn, 2000), Organizational Commitment Scale (Maud, Steers & Porter, 1979), and Job Engagement Scale (Askafly & Vbakr, 2003). Data were analyzed through structural equation modeling (SEM). Structural equation modeling analysis supported the proposed model-data fit. The results showed the effect of spiritual intelligence and appreciation on job engagement, organizational commitment, organizational citizenship behavior, and counterproductive behavior, as well as the effect of organizational commitment and job engagement on organizational citizenship behavior and counterproductive behavior (p<0.05), and the indirect effect of spiritual intelligence and appreciation (through organizational commitment and job engagement) on organizational citizenship behavior and counterproductive behavior (p<0.05). Based on the results, values and behaviors such as forgiveness, charity and humility in the organization are expanded, which requires a model in the organization that everyone can follow. Therefore, managers should pay special attention to this issue.
  Keywords: spiritual intelligence, appreciation, commitment, job engagement, organizational citizenship behavior, counterproductive behavior, university personal
 • Feizollah Rahimi, Hamid Atashpuor, Mohsen Golparvar Pages 13-23
  The purpose of this research was Divorce prediction based on individual beliefs of personality, basic needs and traps of life. In this study, the path-based correlation method was used to explain the chain and multilevel patterns correlations. The statistical population included all couples applying for divorce in the winter of 2018 in Isfahan city . A sample of 329 subjects (178 women and 151 men) were selected by available sampling method. The research instrument were: Personality Belief Questionnaire (Beck, 2015), Adaptive basic needs Inventory (Sahebi,1390), Life Tra (Young, 1994), Divorce Desire Questionnaire. For analyzing the data, descriptive statistics and regression analysis were analyzed using SPSS software version 22 and a significant level of P≤0.05 was considered.The results of regression analysis showed that among all the predictive variables used in this study, the individual beliefs of the personality (β =-. 199), the intensity of the need for Fun & enjoyment (β = -.162), and the Entitlement & Grandiosity of life (β=-.142) is able to explain 61.5% of the tendency to divorce variance (p≤0.05). Overall, the results of this study show that in order to manage and control the desire to divorce, divorce prevention process is required to emphasize the role of individual beliefs in Histrionic Personality, the Fun & enjoyment, and the trap of, Entitlement & Grandiosity.
  Keywords: personality individual beliefs, needs, traps, divorce
 • Sajad Eskandaripilehroud *, Banoudokht Najafianpour, Atefeh Nezhad Mohammad Nameqi Pages 24-33
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of training positive thinking skills on Self-esteem and Life Expectancy in adolescents 12 to 17 years old Orphan,s and irresponsible caregiver. Semi-experimental research with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of the study consisted of all. The statistical population of the study consisted of all adolescents Orphan,s and irresponsible under the supervision of the Welfare Office of Robat Karim in 2017-2018 in 125 teens Orphan,s and irresponsible. The sample consisted of 26 Orphan,s and irresponsible teenagers who were selected through targeted sampling and were replaced in Two groups 13 were tested and 13 were controls. The research tools included a Coopersmith Self-esteem questionnaire (1967) and a Miller Life Expectancy (1988). Data were analyzed using descriptive statistics and covariance analysis. The results showed that in the post-test stage, the mean scores of Self-esteem and Life Expectancy in the experimental group were higher than the mean scores of the control group (P <0.05).
  Keywords: Positive Thinking Skills Training, Self-esteem, Life Expectancy, Orphan, s, irresponsible, Teens 12 to 17 years old
 • A&#, Zam Cheraghi, Farideh Yousefi * Pages 34-47
  The main purpose of this study was to investigate the mediating role of the academic motivation in the relationship between self-efficacy and academic procrastination in Shiraz junior high school students. Accordingly, the questionnaires of self-efficacy (Muris, 2002), academic motivation (Bahrani, 1388), and academic procrastination (Scher & Osterman, 2002) were distributed in a group consisted of 481 students (217 girls & 264 boys) which were chosen by random multi-stage cluster sampling method. Validity and reliability of the questionnaires by using of Cronbach's alpha coefficient, item-total correlations, and factor analysis were at satisfactory level. Data analyzed by the Pearson correlation coefficient and path analysis applying AMOS software. The findings showed that academic self-efficacy predicted significantly intrinsic motivation (β = .52, p< .001), extrinsic motivation (β= -.16, p< .001), and academic procrastination (β = -.36, p< .001). Emotional self-efficacy could also predict significantly intrinsic motivation (β = .14, p< .001) and academic procrastination (β = -.13, p< .001). The mediating role of academic motivation in relation of academic self-efficacy to academic procrastination using Bootstrap method was significant (p< .005).
  Keywords: self-efficacy, academic motivation, academic procrastination
 • Shahriar Fatemi Asl, Mahmoud Goudarzi *, Parviz Karimi Sani, Alireza Boostanipour Pages 48-57
  The aim of this study was to examine the effect of emotionally-focused couples therapy (EFCT) on loneliness of hurt women from infidelity. It was a semi-experimental in form of pre & post test in addition follow up group was applied. The statistical population included all the women who referred to Family Counselling center in Salmas city in related with infidelity. In among of them 20 women who had extra point in Russell’s Loneliness Inventory were selected then they were randomly assigned to control and treatment group. Then treatment group underwent eight sessions (90 minutes) weekly about two months,  instructional program on emotionally focused therapy strategies. For control group didn’t give any train . Results of analysis of covariance showed that There was menacingly difference between two groups(P≤ 05) and The average of treatment group was lower than control group. Results in follow up showed that the effect of emotionally-focused couples therapy remained after two months. It was concluded that emotionally-focused couples therapy (EFCT) can play a significant role in decreasing of hurt women from infidelity.
  Keywords: emotionally-focused couple therapy, hurt women, infidelity, Loneliness
 • Mansooreh Nikoogoftar *, Freshteh Jazayeri Pages 58-68
  The purpose of this research is the study of relations between personality factors and direct and indirect aggression among mothers.multi stage cluster random sampling was used to choose 389 mothers of elementary school students in Tehran. Neo Five-factory personality inventory (short form), Buss-Perry aggression questionnaire, The IAS-A indirect aggression questionnaire were utilized. The data were analyzed using Pearson Correlation and Multi-Variables Regression.The findings of Pearson Correlation indicated that excluding openness all the other four factors have significant relationship with direct and indirect aggression. In this way, outgoingness, agreeableness and conscientiousness, have negative significant relation with sub-scales of aggression and indirect aggression. Openness has a positive significant relation with the sub-scales of aggression, other than anger; it also has a negative significant relation with indirect aggression. Neuroticism has a positive significant relation with indirect aggression and aggression. Results from step by step analysis of regression showed that agreeableness, neuroticism and openness factors explain 41.5% of physical aggression variation. Agreeableness, neuroticism, openness and conscientiousness indicate 30% of verbal aggression variation. Agreeableness, conscientiousness, neuroticism and openness factors explain 31% of anger variation. Agreeableness, neuroticism and openness indicate 26% of enmity variation. Agreeableness and openness explain 20% of indirect aggression variation. The result of this study shows that there is a significant relation between the five personality factors and direct and indirect aggression.
  Keywords: Personality factors, direct aggression, indirect aggression, Mothers
 • Zahra Mirsafian, Alireza Savadkouhi * Pages 69-77
  Background and aim
  Academic Passion is associated with a variety of cognitive, emotional and behavioral factors. The purpose of the research is surveying the impact of Mental Endurance on Academic Passion of students.
  Materials and methods
  The research method is descriptive-correlational. The present study selected 145 Students of Isfahan Farhangian University (Fatemeh Alzahra campus) applying Cochran Formula through random Stratified sampling method, and they responded to Mental Endurance questionnaire (MTQ, 48), Peter Kallp et al (2002) and Academic Passion scale Frederic et al (2004). The gathered data were analyzed by regression analysis.
  Results
  Results showed that components of Mental Endurance have a positive and significant impact on Academic Passion (r=0/397), (P ≤ 0/01). The results of Regression Analysis showed that 15% of changes in Academic Passion are predictable by Mental Endurance and only the component of Commitment can predict Academic Passion (t=5/17), (P≤0/01).
  Conclusion
  According to the ability of Mental Endurance to predict Academic Passion, it can be considered as an underlay for motivation and academic achievement. Therefore, it can be applied in training courses to increase students’ academic passion.
  Keywords: mental endurance, academic passion, commitment, academic motivation, academic achievement, students
 • Hossein Ali Ebrahim Pour Delavar, Ali Khalegh Khah *, Adel Zahed Babolan Pages 78-89
  The purpose of this study was to Investigate of The impact of personality traits and communication skills with conflict management styles of teachers in the city of babol. The study population, all high school teachers in the city of Babol (1025 persons). And 280 of them people were selected by cluster sampling. The tools for data collection include the questionnaire of Communicative Skills Barton, Five Factor Personality Inventory NEO and Conflict Management Styles Robbins. To analyze the data, the Pearson correlation coefficient and stepwise multiple regression were used. The results of correlation analysis showed that the five factors of personality, linked to various forms of conflict management styles. Also communication skills were negatively affected by conflict management styles control and avoidance. On the other hand, regression test showed that personality traits and communication skills can predict conflict management styles.
  Keywords: communication skills, conflict management styles, personality trait, Teachers, high school, Babol
 • Farzane Rezaei, Simindokht Rezakhani * Pages 90-99
  The purpose of this study was to predict the rumination in women on the basis of cognitive emotion regulation strategies and coping styles. The research was descriptive and correlational. All women who referred to Health Houses of district 14 in Tehran in autumn 2013 comprised the study population. Sample size was 260 people who were selected voluntarily. Questionnaires of Rumination Response Scale (Nolen-Hoeksema, 1991), Cognitive Emotion Regulation (Garnefski, 2006) and Coping Strategies (Rezakhani, 1388) were completed by sample group. The data was ananlyzied through standard multiple regression and the following results were optained: The components of cognitive emotion regulation predicted 37% and coping strategies 13/9% rumination variance in studied population. The findings also showed that among of cognitive emotion regulation strategies, the components of self- blaming and rumination are predicted positively and significantly (p<./0001) and component of acceptance is predicted negatively and significantly (p<./0001) and emotional- oriented coping strategy predict the rumination in women positively and significantly (p<./0001).
  Keywords: rumination, cognitive emotion regulation strategies, coping styles, women who referred to Health House
 • Behzad Taghipuor *, Rogaye Barzegaran Pages 100-109
  The birth of a child with intellectual disability affectson mothers and place them under multiple stress. The purpose of the research was to examine the effectiveness of group existencetherapy on self-compassion and resilience mothers of childrenintellectual disability. This semi-experimental study was conducted using pre-test and post-test with control group the study universe included all mothers with children with intellectual disability who were referred to rehabilitating center in Ardabil city in the year of2017, 30 mothers were selected through the target sampling method and randomly were availability into two equal experimental and control groups. Experimental group experienced 8 weeks of Existence therapy, while control group were just followed. Self-compassion Questionnaire (Raes, Pommier, Neff & Van Gucht, 2013) and Resilience Questionnaire (connor& Davidson, 2003) were used in pre-test, post-test and follow up as the study instrument. Data were analyzed by descriptive indices and analysis of covariance. The result of comparing post-test of scores in two group showed that there were significant difference in self-compassion and resilience scores intervention group and the control group (p<0.01). Thus, can be said that of existential group psychotherapy increased self-compassion and resilience scores in mothers of children with intellectual disability.
  Keywords: group existence therapy, self-compassion, resilience, mothers of children with intellectual disability
 • Zahra Taghiyar, Farshad Pahlavanzade * Pages 110-120
  The purpose of this study was to explain the effectiveness of narrative therapy approach on marital commitment and sexual satisfaction in Isfahan city. This research was a quasi-experimental in which pretest-posttest with control groups was used. Statistical population consisted of all married women referred to counseling centers with marital problems. By using available sampling, 30 individuals were selected and randomly assigned into two groups of control (15 women) and control (15 women). Questionnaire Pini (Sexual Satisfaction, 1987), Questionnaire Adams & jones (Marital commitment Questionnaire, 1997) were used for research. The experimental group received of Narrative Therapy training in 8 sessions (90 minutes each). The findings were analyzed by SPSS-22 software using covariance analysis. The findings showed that there was a significant difference between marital commitment and sexual satisfaction after pretest control (p≤0.05). Therefore, group therapy of narrative therapy is effective in increasing marital commitment and sexual satisfaction of married women.
  Keywords: sexual satisfaction, marital commitment, narrative therapy
 • Parvaneh Karimi, Fayemeh Yarvisi * Pages 121-129
  The aim of the present study was the effect of education through role-play on aggressionand assertiveness aggression in adolescent boys (age range 14 to 18 years) in boarding centers. The research method was experimental with pre-test, post-test with control group, and research statistical society included all the adolescent boys living in boarding centers of Sanandaj that according to the availability of people list of society,Sample size of 30 patients were selected by simple random sampling method and after completing the assertiveness questionnaires (Yuli Lee, Halbrg, salmon and Haas, 1985) and aggression (Buss and Perry 1992) they randomly assigned to two experimental and control groups. 6 sessions of 90-minute training role play was performed for experimental group and after the intervention post-test was done for both groups. Covariance Analysis statistical method was used for data analysis. The results showed that the dependent variable in the experimental group compared with the control group have had significant upgrade. So from the results, it can be concluded that the role -play training have been effective in increasing assertiveness and decreasing Aggression in adolescent boys.
  Keywords: role -playing, assertiveness, aggression, Orphan Teenagers