فهرست مطالب

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت - پیاپی 30 (تابستان 1398)
 • پیاپی 30 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نسیم شاه مرادی، هاشم نیکومرام*، بهمن بنی مهد، فریدون رهنمای رودپشتی صفحات 1-14
  دنیای کنونی، دوران نمایش ها بوده و قسمت عمده ای از اطلاعات ما در موارد گوناگون از راه تصاویر حاصل می شود و در حالی که دارای معنای بسیار عمیق و غنی می باشند، ارزش آنها بیشتر در حد نمایش یا تبلیغات در نظر گرفته می شود. هدف از پژوهش حاضرتجزیه و تحلیل ماهیت ارتباطات دیداری در زمینه حسابداری و ارائه نظریه ای در این زمینه می باشد که منجر به بهبود درک استفاده کنندگان از صورت های مالی شرکت ها در زمینه مفاهیم مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها گردد و سعی نموده تاثیر متغیرهایی همچون سن، جنس و سابقه کاری را به عنوان متغیر تعدیلگر  مورد بررسی قرار دهد. به این منظور دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری به عنوان جامعه آماری انتخاب گردیده و تعداد 302 پرسشنامه در بین آنها توزیع شده است . برای بررسی پرسشنامه ها از تحلیل عاملی تاییدی و برای آزمون فرضیات از مقایسات زوجی استفاده گردیده که نتایج حاکی از کارایی روش استفاده شده در بهبود درک استفاده کنندگان از مفاهیم مورد نظر و تاثیرگذاری جنسیت پاسخگویان بر آن می باشد.
  کلیدواژگان: گزارش های مالی مصور، مسئولیت پذیری اجتماعی، متغیرهای دموگرافیک
 • نادر اسدی نهاری*، قدرت اله طالب نیا، حمید رضا وکیلی فرد، رمضان علی رویائی صفحات 15-26

  در تحقیق حاضر به چگونگی بررسی و تعیین تاثیر پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل (IFRS) بر رابطه میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. یافته های حاصل از برآورد مدل تحقیق به شیوه حداقل مربعات تعمیم یافته و همچنین به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل های رگرسیون خطی و چند گانه استفاده شده و نشان می دهد که بعد از دوره پذیرش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) بانک ها و شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری کاهش قابل ملاحظه ای را در زمینه هزینه حقوق صاحبان سهام را تجربه کرده اند. همچنین ارتباط معکوس میان کیفیت سود و هزینه حقوق صاحبان سهام در دوره بعد از اجرای استانداردهای گزارشگری مالی بین الملل (IFRS) افزایش یافته است.

  کلیدواژگان: استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی، کیفیت سود، هزینه حقوق صاحبان سهام
 • جواد بختیاری، زهرا پورزمانی*، رمضان علی رویایی صفحات 27-39

  حسابرسان از یک سو با اعتباربخشی به صورتهای مالی به دنبال حفظ منافع عموم هستند و از سوی دیگر بمنظور کسب درآمد نیاز به حفظ ارتباط با صاحبکاران خود دارند. لذا یکی از نگرانیهای اصلی حرفه، قانون گذاران و عموم مربوط به زمانی است که این دو مقوله با هم در تضاد باشند. این پژوهش با توجه به نظریه پیوندهای اجتماعی به بررسی ارتباط بین رابطه مداری بعنوان یک مولفه اجتماعی با استقلال حسابرس می پردازد. بدین منظور در سال 1396 تعداد 249 پرسشنامه میان حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران به شیوه تصادفی توزیع و جمع آوری و داده های بدست آمده از آنها با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق متغیر مستقل، رابطه مداری و متغیر وابسته، استقلال حسابرس می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد هر چه تمایل به رابطه مداری در حسابرسان بیشتر باشد احتمال آن که حسابرسان حتی با وجود نظارتهای حرفه ای، استقلال خود را زیر پا بگذارند، افزایش می یابد. این تحقیق نشان داد فرهنگ رابطه مداری به عنوان یک عامل تاثیرگذار در روابط بین حسابرس و صاحبکار در بازار حسابرسی کشور محسوب می شود. حسابرسان به منظور حفظ ارتباط با صاحبکاران خود سعی می کنند تا قضاوت خود را منطبق با روابط خود با صاحبکارانشان انجام دهند. این موضوع بیانگر آن است که ارتباطات و پیوندهای اجتماعی می تواند تاثیر منفی بر استقلال و کیفیت حسابرسی بگذارد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، کیفیت سود، مدل های فرهنگ سازمانی
 • ایمان زارع، رضا غلامی جمکرانی* صفحات 41-57

  در دهه 1970 آنتونی گیدنز نظریه ساخت یابی را ارائه کرد. این نظریه و اصطلاح برخاسته از آن بیشتر به دنبال این مسئله بود که بتواند بر دوگانگی عاملیت و ساختار غلبه کند. تعریف مفاهیم عامل (کنش) و ساختار و میزان تاثیرگذاری هر یک از آن ها بر تحولات اجتماعی، یکی از مضامین اصلی نظریات غالب جامعه شناسی مدرن است به گونه ای که مرزبندی این نظریات بر اساس چگونگی نگرش هر یک از آن ها به مفاهیم فوق شکل گرفته است. نظریات قائل به کنش عاملین در رخدادهای اجتماعی، نقش ساختارها را نادیده گرفته و نظریات ساختارگرا، کنشگران را موثر در وقوع تحولات نمی دانند. در این میان نظریه "ساخت یابی" آنتونی گیدنز با نگاهی نو به مفاهیم فوق و ارائه تعاریف جدید از آن ها، تحولات اجتماعی را به صورت توامان متاثر از این دو مفهوم دانسته و از این رهگذر توانایی خود را در جهت تبیین پدیده های اجتماعی ارتقاء داده است. این مقاله ضمن بررسی تئوری ساخت یابی گیدنز و جایگاه کنش (عاملیت) و ساختار در آن، با توجه به جایگاه تئوری های جامعه شناسی در حوزه حسابداری، تئوری ساخت یابی را برای تفسیر نحوه تعامل بین ذینفعان بر مبنای عوامل موثر به عملیات پاسخگویی سازمانی، در برابر تصویر تاثیر نسبی و ارزش های آن ها و تعیین مدل پاسخگویی سازمانی معرفی می نماید.

  کلیدواژگان: تئوری ساخت یابی، ساختار، عاملیت، دوگانگی ساختار، پاسخگویی
 • امیر مهاجر، علی اکبر چهار محالی* صفحات 59-72
  یکی از مکانیزم های تصمیم گیری های مدیران در استفاده بهینه ار فرصت های مناسب سرمایه گذاری و ‏دست یابی به عملکرد بهینه شرکت ها، ساختار دارایی های نقدی شرکت ها است که در ادبیات تئوریک در ‏کشورهای توسعه یافته یکی دیگر از مکانیزم های تصمیم گیری های مدیران در استفاده بهینه از فرصت های مناسب سرمایه گذاری و ‏دست یابی به عملکرد بهینه شرکت ها میباشد. این پژوهش، از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 250 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1395 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزار،10 Eviews استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیهات پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین ارزش افزوده اقتصادی و‎ ‎سطح نگهداشت وجوه نقد در‎ ‎شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنا داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سطح نگهداشت وجوه نقد، ارزش افزوده اقتصادی، داده های تابلویی
 • فاطمه ژولانژاد*، وحید بخردی نسب صفحات 73-93

  آنفلانزای شغلی بیماری شایع اداری است که بیشتر شاغلین با آن مواجه اند. ولی بدلیل نامشهود بودن آن، برخی شاغلین از ابتلاء به آن بی اطلاع هستند. این بیماری ریشه در تنش ها و استرس های روانی داشته و هنگامی که فرد دارای گرایش های مذهبی و دینی ضعیف تری باشد، تشدید می یابد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آنفلانزای شغلی بر کیفیت حسابرسی است. این هدف در بین حسابرسان دارای گرایش مذهبی بیشتر و کمتر دینی مورد بررسی قرار گرفته شده است.
  روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش موسسات حسابرسی می باشد. با توجه به حجم نامشخص جامعه آماری، نمونه با استفاده از فرمول کوکران بالغ بر 410 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی می باشد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها از طریق متخصصین موضوعی بررسی و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (90%) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل  داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری Spss و Eviews در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که استرس کاری 095/0 درصد، کار بیش از حد 415/0 درصد، فشار زمانی 853/0 درصد، تعارض کار با خانواده 162/0 درصد و  فشار اثرات اجتماعی 008/0 درصد، کیفیت کار حسابرسان دارای گرایش مذهبی پایین را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش، استرس کاری 043/0 درصد، کار بیش از حد 074/0 درصد، فشار زمانی 001/0 درصد، تعارض کار با خانواده 045/0 درصد و  فشار اثرات اجتماعی 0002/0 درصد، کیفیت کار حسابرسان دارای گرایش مذهبی بالا را کاهش می دهد.
  به صورت کلی نتایج در سطح خطای (05/0>P) نشان داد که آنفلانزای شغلی بر کیفیت حسابرسی تاثیر معکوس و معناداری دارد. همچنین این اثر در حسابرسان دارای گرایش مذهبی کمتر دینی به نسبت حسابرسان دارای گرایش مذهبی بیشتر دینی تشدید می یابد.

  کلیدواژگان: آنفلانزای شغلی، کیفیت حسابرسی، گرایشات مذهبی
 • بابک سالم دزفولی، اله کرم صالحی*، سعید نصیری، علی رضا جرجرزاده صفحات 95-115

  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر معیارهای عدم اطمینان اقتصادی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی(دستکاری فعالیت های واقعی) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان مدیریت سود واقعی از سه معیار هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی و برای اندازه گیری عدم اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی از چهار معیار رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره با استفاده از شاخص های آرچ و گارچ استفاده شده است. بدین منظور چهار فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 142 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های 1386 تا 1395 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و اثرات تصادفی، بررسی و آزمون شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی،نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی دارد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می دهد که معیارهای عدم اطمینان اقتصادی(رشد تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ ارز و نرخ بهره) تاثیر مثبت و معناداری بر مدیریت سود واقعی(هزینه اختیاری غیرعادی، هزینه تولید غیر عادی و جریان های نقدی عملیاتی غیرعادی) دارد.

  کلیدواژگان: عدم اطمینان اقتصادی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی
 • کیمیا اسلامی، زهرا مرادی* صفحات 117-127

  رقابت جهانی باعث شده شرکت ها به سمت افزایش کیفیت، انعطاف پذیری و به موقع بودن سوق داده شوند. یکی از روش های دستیابی به این اهداف، تفکر ناب است. هنگام اجرای تولید ناب، شرکت ها به دنبال کاهش ضایعات و دستیابی به بهبود مستمر هستند. در این مقاله با استفاده از مدل پذیرش فناوری (TAM) بررسی شده است که آیا درک حسابداران مدیریت از سهولت استفاده درک شده و فایده درک شده هزینه یابی جریان ارزش بر انگیزه رفتاری آنها برای اجرای هزینه یابی جریان ارزش اثر می گذارد یا خیر. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد (دیویس،1989) و اعضای انجمن حسابداری مدیریت استفاده شده است. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و تجزیه و تحلیل رگرسیون OLS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین فایده درک شده در سطح افراد (PU-I) و پذیرش هزینه یابی جریان ارزش رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین فایده درک شده در سطح سازمان (PU-O) ، سهولت استفاده درک شده در سطح افراد (PEOU-I) و سهولت استفاده درک شده در سطح سازمان (PEOU-O) و پذیرش هزینه یابی جریان ارزش رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: حسابداری ناب، هزینه یابی جریان ارزش، سهولت استفاده درک شده، فایده درک شده، انگیزه رفتاری
 • محمد رضا عبدلی، حسن ولیان*، مهدی واسعی چهارمحالی، مهران اورویی صفحات 129-148
  استرس شغلی نیز یکی از عوامل روانی در کارکنان است که به میزان زیادی، عملکرد های فردی را تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند باعث بروز اختلالات و عوارض نامطلوب متعدد بر روی سلامت فرد و همچنین پیامدهایی در محیط کار گردد. حرفه ی حسابرسی نیز به عنوان یکی از مشاغل پر استرس امروز مطرح است و عدم توجه به آن می تواند باعث کاهش کیفیت عملکردهای فردی و حرفه ای گردد. هدف این پژوهش مفهوم سازی مدل ساختار-تفسیری () استرس در حرفه ی حسابرسی بر اساس روش ارزیابی انتقادی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 12 نفر از متخصصان رشته های حسابداری و حسابرسی بود که بر اساس روش نمونه گیری همگن به عنوان یکی از روش های نمونه گیری کیفی، انتخاب شدند. روش پژوهش کیفی می باشد که مبتنی بر سه تحلیل ارزیابی انتقادی ()، تحلیل دلفی و تحلیل ساختاری-تفسیری () است. در این پژوهش ابتدا بر اساس روش ارزیابی انتقادی سه مولفه ی شکاف مسئولیت های حرفه ای، شکاف انتظارات حرفه ی حسابرسی و شکاف تناسب حرفه ای در قالب 16 شاخص شناسایی شدند، سپس بر اساس تحلیل دلفی 4 شاخص حذف و 2 شاخص ادغام شدند که مجموعا 10 شاخص برای تحلیل ساختاری-تفسیری و تشکیل ماتریس دستیابی، در نهایت مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش 6 سطح دارای اهمیت در ایجاد استرس حرفه ی حسابرسی را مشخص نمود و  دو شاخص تضاد منافع به عنوان شاخص شکاف انتظارات حرفه ی حسابرسی و شاخص عدم تناسب ویژگی های شخصی حسابرسان با حرفه حسابرسی تحت مولفه ی شکاف تناسب حرفه ای به عنوان اولین سطح تاثیرگذار بر استرس حرفه ای تعیین گردیدند. همچنین مشخص شد، نامتناسب بودن حجم کار حسابرسی با بودجه بندی زمانی به عنوان شاخص مولفه ی شکاف مسئولیت های حرفه ای در سطح ششم به عنوان کمترین عامل تاثیر گذار بر استرس حرفه ای قرار گرفت.
  کلیدواژگان: استرس حرفه ی حسابرسی، تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM)، روش ارزیابی انتقادی، روش تحلیل دلفی
 • محمد علی نصر، شکراله خواجوی*، عزت الله عباسیان، محمدعلی آقایی صفحات 149-174
  علی رغم نفش تعیین کننده موسسات حسابرسی و نهاد ناظر در کیفیت حسابرسی،  در پژوهش های انجام شده به عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خود آنها کمترپرداخته شده است. از نظر روش شناسی نیز بیشتر پژوهش های انجام شده در زمینه کیفیت حسابرسی، در سطح کار و به صورت تجربی، مروری، آرشیوی بوده و به پژوهش های کیفی کمتر توجه شده است.  در پژوهش حاضر به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساخت یافته با 23 نفر از  افراد شاخص حرفه حسابرسی در ایران در سال  1396، که به روش نمونه گیری نظری انتخاب شده بودند، یک مدل کیفی با هفت حوزه کلیدی در زمینه عوامل تاثیرگذار برکیفیت موسسات و نهاد ناظر شامل استاندارد کنترل کیفیت یک، کنترل کیفیت جامعه، نهاد ناظر، گزارشگری، بحث های انضباطی، مشکلات ساختاری حرفه حسابرسی، عوامل محیطی شناسایی شدند که از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین پیشنهادهایی در خصوص بهبود کیفیت موسسات حسابرسی و فرآیند نظارت فعلی بر حرفه حسابرسی ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: نظریه داده بنیاد چند وجهی، استاندارد کنترل کیفیت یک، کیفیت موسسات حسابرسی، کیفیت نهاد ناظر
 • یاسر شیرزادی، فروزان دولت یاری* صفحات 175-188

  مطابق با تئوری چرخه عمر، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارای منحنی یا چرخه عمر هستند. یکی از عوامل مهم در تصمیم های مالی شرکت ها هزینه سرمایه می باشد که انتظار می رود تحت تاثیر مراحل چرخه عمر شرکت قرار گیرد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه است. برای این منظور تعداد 120 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1385 تا 1394 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری چرخه عمر شرکت از الگوی جریان های نقدی دیکینسون و برای هزینه سرمایه از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مراحل رشد و بلوغ با هزینه سرمایه ارتباط منفی و معنادار دارد یعنی در این مراحل هزینه سرمایه کمتر است. در حالی که مرحله افول با هزینه سرمایه ارتباط معنادار و مثبت دارد یعنی هزینه سرمایه در این مرحله بیشتر است. ولی مرحله ظهور با هزینه سرمایه هیچ گونه ارتباطی ندارد.

  کلیدواژگان: هزینه سرمایه، چرخه عمر دیکینسون، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، الگوی جریان های نقدی
 • مصطفی رهگذر، محسن قدمی*، سید رضا صالحی امیری صفحات 189-199

  هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریت استراتژیک فرهنگی متکی بر مولفه های اقتصاد نوآوری و کیفیت گزارشگری آن بوده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی است. جامعه آماری شامل کلیه صاحب نظران و اساتید حوزه مدیریت فرهنگی و علوم اقتصادی دانشگاه های شهر تهران بودند. 34 نفر از اعضای جامعه به عنوان نمونه پژوهش به صورت هدفمند انتخاب شده اند.  در تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای و میدانی به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری، محتوا و سازه استفاده شده است. برای سنجش پایایی ابزار نیز پرسشنامه پس از توزیع آزمایشی، از طریق آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت که ضریب 83/0 به دست آمد. پس از اطمینان از نرمال بودن داده ها، با استفاده از بسته نرم افزاری لیزرل، به مدل سازی معادلات ساختاری پرداخته شده است. پس از انجام چندین گام، شناسایی شاخصها و مولفه های مدل (شامل 7 مولفه و 72 شاخص) و اعتبار بخشی و تایید آنها به کمک تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در مرحله کمی، شاخص ها و مولفه های مدل مدیریت استراتژیک فرهنگی متکی بر اقتصاد نوآوری(شامل 68 شاخص و 7 مولفه) بدست آمد و بدین ترتیب اجزای مدل مشخص گردید. در ادامه به کمک آزمون تحلیل عاملی تاییدی، مدل ساختاری طراحی گردید که روابط بین تک تک مولفه ها را نشان می دهد. مولفه سازماندهی بر اساس محتوا با بار عاملی 0.86 بیشترین همبستگی را با مدیریت استراتژیک فرهنگی دارد. سپس مولفه انتخاب های زیاد با بار عاملی 0.80، حداکثر برون سپاری با بار عاملی 0.79 ، زیربناهای بازار با بار عاملی 0.74 ، تمرکز بر منابع ناملموس با بار عاملی 0.70، سینرژی فزاینده با بار عاملی 0.69 و ارائه خدمات جایگزین بر اساس نیاز مشتری با بار عاملی 0.67 قرار دارند.

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک، مدیریت استراتژیک فرهنگی، اقتصاد نوآوری، طراحی مدل، کیفیت گزارشگری
 • مسعود حاجی هاشم، زهرا امیرحسینی* صفحات 201-220
  پیش بینی ورشکستگی در مطالعات و مقالات موجود در حوز های حسابداری و  مدیریت بسیار مورد بحث واقع شده است و مطالعات فراوانی در رابطه با روش های تجربی بهتر برای پیش بینی ورشکستگی انجام شد ه است. هدف تحقیق حاضر استفاده از نسبت های مالی و شاخص های راهبری شرکتی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از نظر روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در پژوهش حاضر ورشکستگی شرکت ها به عنوان متغیر وابسته و تعداد40 شاخص در پیش بینی ورشکستگی در دو گروه 31 تایی نسبت های مالی و 9 تایی شاخص های راهبری شرکت به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته شده است. در این پژوهش نسبت به مقایسه چهار مدل پیش بینی معروف شامل مدل ماشین بردار، شبکه های عصبی مصنوعی، شبکه های عصبی مصنوعی بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک و رگرسیون لاجیت اقدام شده است که نهایتا شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک بهترین کارایی را نسبت به سایر مدل ها از خود نشان داد. همچنین با مقایسه ویژگی نسبت های مالی و شاخص های راهبری، نسبت های مالی خود را به عنوان ویژگی های تاثیرگذار و ارزشمندتری برای پیش بینی ورشکستگی نشان دادند. چنانچه دقت تخمین به ازای نسبت های مالی در بالاترین سطح خود قرار دارند که در پایان می توان نتیجه گرفت که بهترین مدل برای پیش بینی ورشکستگی مدل استفاده از نسبت های مالی در شبکه عصبی مصنوعی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک می باشد. این الگوریتم بیشترین دقت را بدست آورده است و خطای آن کمینه است و می توان آن را بعنوان یک مدل قابل اعتماد، پایدار و عملی در نظر گرفت.
  کلیدواژگان: پیش بینی ورشکستگی، نسبت های مالی، راهبری شرکتی
 • ترانه بدیعی، کامبیز فرقان دوست حقیقی*، بهمن بنی مهد صفحات 221-236

  از لحاظ تاریخی، بسیاری از جمله چارلز لیتلتون معتقدند که دفترداری دوطرفه در حدود قرن سیزدهم میلادی در ایتالیا رواج یافته است. بسیاری لوکا پاچیولی را به عنوان مبدع این سیستم می دانند. لیتلتون هفت مورد را تحت عنوان پیش شرط های حسابداری دوطرفه بیان کرده است،او معتقد است که این هفت پیش شرط تا قبل از قرن سیزدهم میلادی در هیچ زمانی و در هیچ کشوری یکجا جمع نشده بودند . هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا واقعا هفت پیش شرطی که چارلز لیتلتون برای بوجود آمدن دفترداری دوطرفه در نظر گرفته است تا قبل از قرن سیزدهم میلادی در هیچ زمانی و در هیچ کشوری یکجا جمع نشده بودند ؟ در راستای پاسخ به این سوال ابتدا پیش شرط هایی که برای ظهور دفترداری دوطرفه مورد نیاز است،مورد بررسی و سپس منابع و اسناد تاریخی جهت یافتن مدرک یا قرینه ی کاربرد سیستم دوطرفه مورد واکاوی قرار گرفت. پژوهش حاضر،از نوع تحقیقات نظری و روش تحلیلی به عنوان روش تحقیق در آن مد نظر بوده است.طبق شواهد و قرائن بدست آمده از زمان هخامنشیان سیستم حسابداری بسیار منظم و دقیقی در تخت جمشید وجود داشته است.در نهایت رویدادها و حوادثی که باعث ارتباط علمی و اقتصادی بین خاورمیانه و اروپا به ویژه ایتالیا در قرون وسطی شد، مورد بررسی قرار گرفت. شایان ذکر است در متن حاضر منظور از ((ایران))، کشور ایران محصور در مرزهای جغرافیائی کنونی نیست و در واقع پهنه و محدوده ی جغرافیائی گسترده فرهنگی ایران زمین در ازمنه و ادوار تاریخی است.

  کلیدواژگان: دفترداری دوطرفه، پیش شرطهای دفترداری دوطرفه، سیاق، تاریخ، سیستم حسابداری
 • امین نوشادی، عطاالله محمدی ملقرنی*، ایرج نوروش، پیمان امینی صفحات 237-263

  تحولات چند دهه اخیر مدیریت بنگاه های اقتصادی، چالشهایی را فرا روی مدیران قرار داده است که نادیده گرفتن و عدم شناسایی آنها منجر به حذف از عرصه رقابت می شود. پیدایش شتاب آمیز این تحولات و پیچیدگی فعالیت های کنونی شرکت ها علاوه بر ضرورت توانمندی مهارت های مالی مدیران امروزی در راستای اتخاذ تصمیمات بهینه، ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی به جامعه را نیز ضروری ساخته است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هوش مالی مدیران و کیفیت حسابرسی (تخصص حسابرس در صنعت، شهرت موسسه حسابرسی، مدت تصدی حسابرس و وجود واحد حسابرسی داخلی) با نقش تعدیلگری رفتار اخلاقی حسابرسان می پردازد. رفتار اخلاقی حسابرسان و هوش مالی مدیران با پرسشنامه محقق ساخته سنجیده شده و آزمون فرضیه ها با استفاده از اطلاعات 110 شرکت منتخب انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت حسابرسی با هوش مالی مدیران شرکت های مورد مطالعه رابطه معنادار و مثبتی دارد و رفتار اخلاقی حسابرسان نیز شدت این رابطه را تقویت می کند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد انتخاب حسابرس با حسن شهرت، افزایش دوره تصدی حسابرس، حسابرس متخصص و وجود حسابرس دخلی با هوش مالی مدیران ارتباط دارد و رفتار اخلاقی حسابرسان بر رابطه کیفیت حسابرسی و هوش مالی مدیران تاثیر مثبتی دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، رفتار اخلاقی حسابرسان، هوش مالی مدیران
|
 • Nassim Shahmoradi, Hashem Nikoomaram *, Bahman Banimahd, Fraydoon Rahnamayroodposhti Pages 1-14
  Nowadays is the world of images and a major portion of our information about various subjects is obtained through images. They are underestimated and mostly used to demonstrate and advertise. However, the meaning behind these images is much deeper and richer. This study tries to analyze the nature of visual rhetoric in the field of accounting and introduces views to improve users' perception of financial statements of companies about concepts of corporate social responsibility and examine moderator variables such as age, gender and work experience .To carry out the study 302 questionnaires were distributed among Master of Accounting students. Confirmatory factor analysis was used to evaluate the questionnaire and structural equation modeling technique was applied to test the research hypotheses. The results confirmed the use of the approaches lead to the improvement of the users' perception of Intended aspects and showed the impact of gender on the results.
  Keywords: Visual Financial Statements, Corporate Social Responsibility, Demographic Variables
 • Nader Asadi Nahari *, Ghodratollah Talebnia, Hamid Reza Vakilifard, Ramezanali Royayee Pages 15-26

  In the present study, we investigate and determine the effect of the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) on the cost of shareholders' equity of banks and insurance firms and Investments firms , Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) Adoption on the Relationship Between Quality of Earnings and Cost of Equity , in banks and insurance and investment  firms in Tehran Stock Exchange. The question of the present research phrase is Does the adoption of the IFRS modify the relationship between the quality of earnings with the cost of equity? In order to test the hypothesis of the research, multiple linear regression model has been used with generalized least squares method. Findings show In the period after the adoption of the IFRS The cost of equity has decreased The inverse relationship between the quality of earnings and the cost of equity is increased.

  Keywords: International Financial Reporting Standards, Earning Quality, Equity Cost
 • Javad Bakhtiari, Zahra Poorzamani *, Ramezanali Royaee Pages 27-39

  On the one hand, auditors seek to maintain public interest by accrediting financial statements and on the other hand, they need to keep in touch with their clients in order to earn income. Therefore, one of the main concerns of the profession, legislators and the general public is when these two categories conflict with each other. This research will consider the relation between guanxi and auditor's independence based on social connections theory. For this purpose, in 1396, 249 questionnaires distribute and collect between auditors working in an audit organization and institutions of Iranian Association of Certified Public Accountants randomly and the data obtained from them has been analyzed using the structural equation modeling. In this research independent variable is guanxi and dependent variable is auditor's Independence. The result of research shows that whatever the tendency to guanxi between Auditors is the more, increase the likelihood of defeat your independence even the professional controls. This research showed that guanxi culture is an effective factor in the relationship between auditor and audit client in the country's audit market. Auditors try to keep in touch with their clients to make their judgment consistent with their relationship with their clients. This subject shows that relationship and social connections can have a negative impact on the independence quality of auditing.

  Keywords: Social Connections, Guanxi, Auditor's Independence
 • Iman Zarea, Reza Gholami Jamkarani * Pages 41-57

  In the 1970s, Anthony Giddens presented the Structurational Theory. This theory and the term derived from it were mostly sought after by the fact that it could overcome the duality of agency and structure. Defining the concepts of agency (action) and the structure and impact of each of them on social transformation is one of the main themes of the prevailing views of modern sociology, in which the delimitation of these theories is shaped based on how each of them is conceived of the above concepts. The opinions of the perpetrators in social events ignore the role of structures, and structuralist ideas do not consider actors to be effective in the development of change. In this context, Anthony Giddens's " Structuration " theory, with a new look at the above concepts and the presentation of new definitions of them, considers social developments to be mutually affected by these two concepts, thereby enhancing their ability to explain social phenomena. This paper examines Giddens construction theory and examines the place of action and structure in it, considering the position of sociology theories in the field of accounting, the construction theory to interpret the interaction between the stakeholders, against the image of their relative impact and their values (or Their viewpoint about the importance of events) and the definition of organizational accountability model.

  Keywords: Structuration theory, structure, agency, structure duality, Accountability
 • Amir Mohajer, Aliakbar Chaharmahali * Pages 59-72
  One of the mechanisms in which managers make optimal investment opportunities and achieve optimal corporate performance is the structure of corporate cash assets, which in the theoretical literature in developed countries is another mechanism of decision making by managers in using Optimal for investment opportunities and success. Good performance of companies. This research is a causal library and analytical study, based on the analysis of panel data (data panel). In this research, the financial information of 250 companies in Tehran Stock Exchange during the period from 2009 to 1395 was investigated. To analyze the results of the software, 10 Eviews have been used. According to the analysis of the hypotheses of the research, we concluded that there is a meaningful relationship between the economic value added and the amount of cash assets in the companies that have been granted to the Tehran Stock Exchange.
  Keywords: cash holdings, economic value added, panel data
 • Fatemeh Zholanezhad *, Vahid Bekhradinasab Pages 73-93

  Occupational flu is the administrative illness most people are facing. But because of its intangible nature, some workers are unaware of being infected. This disease is rooted in mental stress and stress, and it intensifies when a person with less religious and religious orientations. The purpose of this study was to investigate the effect of occupational influenza on audit quality. Therefore, the statistical community of this research is the audit firms. This goal has been examined among auditors with more religious and less religious beliefs.
  The research method is descriptive correlational. Regarding the uncertain size of the statistical community, the sample is based on the Cochran formula of 410 auditors working in the audit firms. A standard questionnaire was used to collect information. The content validity of the questionnaires was verified by subject specialists and the reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient (90%). Data analysis was done using SPSS and Eviews software at two levels of descriptive and inferential statistics.
  The results of the research showed that stress was 0.095%, overload was 0.451%, time pressure of 85.03%, work-family conflict with 162.0%, social impact pressure 0.20%, quality of work Reduced religious auditors. Other results of the research were stress 0.43%, overworking 0.074%, time pressure 0.001%, conflict with the family 0.0445%, social impact pressure 0.22%, quality of work of auditors with a tendency Religious lowering.
  Overall, the results at the error level (p <0.05) indicated that the occupational influenza had an inverse and significant effect on audit quality. Also, this effect is exacerbated by less religious religious auditors than audiences with a more religious religious orientation.

  Keywords: Occupational Flu, Audit Quality, Religious Attitudes
 • Babak Salem Dezfuli, Allahkaram Salehi *, Saeid Nasiri, Alireza Jorjorzadeh Pages 95-115

  The aim of this study is to investigate the effect of  Economic Uncertainty on Accrual Based Earnings Management and Real Earnings Management(Abnormal real operations) of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These three dimensions of Real Earnings Management in our tests: abnormal discretionary expenses, abnormal production cost and abnormal cash flows from operations and also These Four dimensions of Economic Uncertainty in our tests: GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rates. Using ARCH and GARCH For this purpose four hypotheses are developed and data on the 142 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1386 to 1395 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach and Random, reviews and tests.  The results showed that the concentration of Economic Uncertainty(GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) has significant positive impact on Accrual Based Earnings Management. Moreover,the results showed that the concentration of Economic Uncertainty(GDP growth, inflation rate, exchange rate and interest rate) has significant positive impact on Real Earnings Management(abnormal discretionary expenses, abnormal production cost and abnormal cash flows from operations).

  Keywords: Economic Uncertainty, Real Earnings Management, Accrual Based Earnings Management
 • Kimia Eslami, Zahra Moradi * Pages 117-127

  Global competition lead to companies going to the increase of quality, flexibility and timeliness. One way to achieve these goals is lean thinking. When implementation lean production, companies are looking for waste reduction and Continuous improvement. This article Using the technology acceptance model (TAM) examined whether management accountants’ perceptions of the ease of use (PEOU), or perceived usefulness (PU) of value-stream costing may influence their intention (BI) to implement value-stream costing. In order to data collection by the Davis (1989) questionnaire and members of the forum management accounting was used. Furthermore using SPSS and OLS regression. Results show don’t significance relationship between perceived use to the Individual  (PU-I) and the intention to implement value-stream costing.  But statistically significant positive relationships emerged between perceived ease of use for the organization (PEOU-O), perceived ease of use for the individual (PEOU-I), perceived use to the organization (PU-O) and the intention to implement value-stream costing.

  Keywords: Lean accounting, value stream costing, perceived ease of use, perceived usefulness, behavioral intention
 • Mohammadreza Abdoli, Hasan Valiyan *, Mehdi Vaseyi Chaharmahali, Mehran Orooyee Pages 129-148
  Job stress is one of the psychological factors in employees that greatly affects individual performance and can lead to many adverse health effects and consequences in the workplace. Audit profession is also considered as one of today's stressful occupations. Failure to pay attention to it can reduce the quality of individual and professional activities. The purpose of this research is The concept of structure-interpretive model (ISM) stress in the auditing profession based on a critical evaluation. The statistical population of the study consisted of 12 experts in accounting and auditing, which were selected as one of the qualitative sampling methods based on homogeneous sampling method. Qualitative research methodology is based on three critical analysis (CASP), Delphi analysis and Structural-Interpretative Analysis (ISM). In this research, based on the critical evaluation method, three components of the gap between professional responsibilities, the auditor's expectations gap and the professional fitness gap were identified in 16 indicators, then, based on Delphi analysis, 4 indicators of the elimination and 2 indicators were combined, which total 10 indicators for analysis Structural-interpretation and the formation of the matrix of achievement were eventually analyzed. The results of the research identified six levels of importance in creating professional audit stress, and two indicators of the conflict of interest as an indicator of the gap between the expectations of the audit profession and the indicator of the imbalance between the personal characteristics of the auditors and the audit profession under the component of the professional fitness gap as the first level affecting Professional stress was determined. It was also found that the disproportion of the audit workload with time budgeting as the index of the fraction of professional responsibilities at the sixth level was considered as the least factor affecting professional stress.
  Keywords: Stress, Audit Profession, Structure-Interpretive Model, Critical Analysis, Delphi Analysis
 • Mohammad Ali Nasr, Shokrollah Khajavi *, Ezatollah Abbasian, Mohammad Ali Aghaei Pages 149-174
  The effect of audit firms and oversight board on audit quality is crucial. However, the factors affecting their qualities have not been studied as well. Most of studies in audit quality era have been done at audit work level by using empirical, reviewing or archival methods. On the other hand, the qualitative method has not been considered as it should be. In order to satisfy these needs, in this research by using multi-grounded theory and doing semi structured interview with 23  famous persons in audit profession in Iran in 2017, that have been selected by using theoretical sampling, a qualitative model including seven key eras have been detected that effect quality at firms and oversight boy level, namely: ISQC 1, quality control process of the oversight body, the new oversight body challenge, reporting, sanctions, the fundamental problems of the profession, and the environmental factors. These aspects will be further discussed and suggestions will be presented.
  Keywords: Multi-grounded theory, ISQC 1, Quality of audit firms, Quality of oversight body
 • Yaser Shirzadi, Foroozan Dolatyari * Pages 175-188

  According to the theory of life cycle, companies have a life curve or life cycle. The cost of capital is one of the important factors in the financial decisions of a corporation that is expected to be affected by its life cycle stages. The purpose of this study is to investigate the relationship between companies' life cycle and cost of capital. For this purpose, 120 companies listed in Tehran Stock Exchange from 2006 to 2015 were investigated. Dickinson's cash flows model and capital asset pricing model were used. Findings show that the stages of growth and maturity have a negative and significant relationship with the cost of capital, while the declining stage has a significant and positive relationship with the cost of capital. However, there is no relationship between the Introduction stage and the cost of capital.

  Keywords: Cost of Capital, Dickinson Life Cycle, Capital Asset Pricing Model, Cash Flow Model
 • Mostafa Rahgozar, Mohsen Ghadami *, Seyed Reza Salehi Amri Pages 189-199

  The purpose of this study was to design a strategic cultural management model based on the components of the innovation economy. The research is applied in terms of purpose and in terms of data type is quantitative. The statistical population consisted of all the experts and professors in the field of cultural management and economic sciences of the universities of Tehran. 34 members of the community were chosen as a sample of the research purposefully. In the present study, the library and field method has been used to collect information. The data collection method was a researcher-made questionnaire. For determining the validity of the questionnaire, formal validity, content and structure have been used. To measure the reliability of the instruments, the questionnaire after the distribution of the test was measured through Cronbach's alpha, which was 0.83. After assuring the normalization of the data, the structural equation modeling has been used using the Lizerl package. After several steps, identifying the indicators and components of the model (including 7 components and 72 indicators) and validating them and verifying them by exploratory and confirmatory factor analysis in the quantitative stage, indicators and components of the strategic cultural-management model based on the innovation economy (Including 68 indicators and 7 components) and thus the model components were identified. In the following, with the help of confirmatory factor analysis, a structural model was designed that shows the relationships between each component. The factor-based component of factoring 0.86 has the highest correlation with strategic cultural management. Then, the components of high selection with factor load 0.80, maximum outsourcing with factor load of 0.79, market infrastructure with factor load of 0.74, focus on intangible resources with factor load of 0.70, increasing synergy with factor load of 0.69, and provision of alternative services based on customer demand with load The factor is 0.67.

  Keywords: Strategic Management, Strategic Cultural Management, Innovation Economy, Designing model, Report quality
 • Masoud Haji Hashem, Zahra Amirhosseini * Pages 201-220
  Bankruptcy prediction in studies and articles in the areas of Accounting and Management are discussed and many studies on the experimental method is more effective for bankruptcy prediction was carried out. The aim of this study is to compare the financial and indicators of corporate governance for bankruptcy prediction of companies listed on Tehran stock exchange. As the sample were selected variables into two categories that bankruptcy as the dependent variable and the number of 40 indicators or factors affecting predicted the crisis or financial distress in two groups of 31 rats financial ratios and 9-indices corporate governance as an independent variable used is taken. In this study we compare the 4 methods famous prediction models vector machines, artificial neural networks, artificial neural networks optimized by genetic algorithm and logit regression action. Which ultimately artificial neural network optimized by the genetic algorithm works best compared to other models showed. It also has a feature comparison ratios and financial indices of governance, Ratios your finances as characteristics of effective and valuable for predicting bankruptcy showed. The precision of the estimates for properties Ratios Financial is the highest level. At the end it can be concluded that the best model for bankruptcy prediction is the use of ratios financial artificial neural network optimized algorithms Genetics is. This algorithm has the highest accuracy achieved and error is minimal. Therefore it could make it as a model of reliable, sustainable and practical.
  Keywords: Bankruptcy Prediction, financial ratios, Corporate Governance
 • Taraneh Badiei, Kambiz Forghandoost Haghighi *, Bahman Banimahd Pages 221-236

  Historically, many people such as Charles Littleton believe  that Double-entry bookkeeping has become common nearly in the 13th Century in Italy. Some consider  Luca Pacioli as the inventor of this system. Littleton has stated seven items as the double-entry accounting requirements ; he assumes that these seven preconditions have never been gathered together in anywhere and anytime else before 13th century. The main purpose of the present article is to answer this question: have those seven preconditions, which had been considered by Charles Littleton for creating double-entry bookkeeping, really not gathered together in anywhere and anytime else before the 13th century? In line with answering this question, firstly the preconditions required for double-entry bookkeeping have been considered and then the historical resources and documents are analyzed for finding documents and analogy of mutual system application. The present study, in terms of theoretical research and analytical method was considered as the research methodology. According to the signs and evidences obtained from the Achaemenid, there was a regular and exact accounting system in that era. Finally, the events and incidents which made scientific and economic relations  possible among Middle East and Europe, especially Italy in Medieval era, were studied. It is also noted that in the present text “Iran” not just refers to the country of Iran surrounded in the current geographical borders, in fact it refers to the geographical and cultural area of Iran during historical times and periods.

  Keywords: Double-entry Bookkeeping, Preconditions of Double-entry Bookkeeping, Seyagh, History, Accounting System
 • Amin Noshadi, Ata Mohammadi Malqarani *, Iraj Norvesh, Peyman Amini Pages 237-263

  The recent decades of business-management have put managers at the heart of the challenge, which ignoring and failing to identify them leads to the elimination of competition. Accelerating the evolution of these developments and the complexity of the current activities of companies, in addition to the need for financial managers' skills to make optimal decisions, has also made it necessary to provide an audit report to the community. The present study examines the relationship between financial intelligence of managers and audit quality (auditor's specialty in industry, reputation of the audit firm, auditor's term, and internal audit unit) with moderating role of auditor's ethical behavior. The ethical behavior of the auditors and the financial intelligence of the managers were measured by a researcher-made questionnaire and the hypothesis test was performed using information from 110 selected companies. The results of the research showed that audit quality has a positive and positive relationship with financial intelligence of the managers of the companies and the ethical behavior of the auditors also strengthens the relationship. The results of this study showed that the auditor's choice with good reputation, the increase of the auditor's tenure period, the auditor's auditor and the presence of the auditor is related to the financial intelligence of the managers, and the ethical behavior of the auditors has a positive effect on the relationship between audit quality and financial intelligence of the managers.

  Keywords: Audit Quality, Ethical Behavior of Auditors, Financial Intelligence of Managers