فهرست مطالب

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات - سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر اسمعیلی، صالح رحیمی*، محمود مرادی صفحات 7-26
  هدف
  تعیین رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه در تشخیص اخبار جعلی براساس مولفه های ایفلا با استفاده از مدل معادلات ساختاری. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. 22787 نفر از اعضای کتابخانه های عمومی شهر کرمانشاه، جامعه آماری پژوهش حاضر هستند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 377 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگرساخته توانایی تشخیص اخبار جعلی که براساس هشت مولفه اطلاع نگاشت ایفلا طراحی شده بود و نیز پرسشنامه استاندارد سنجش سواد اطلاعاتی قاسمی (1385) استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل و آزمون ضریب همبستگی پیرسون در اس پی‏اس اس بهره گرفته شد.
  یافته ها
  سطح سواد اطلاعاتی و نیز توانایی تشخیص اخبار جعلی (به جز مولفه پرسش از کتابدار) در میان کاربران، اندکی بالاتر از حد متوسط است.  میان سواد اطلاعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی به طور کلی و نیز سواد اطلاعاتی با تک تک مولفه های توانایی تشخیص اخبار جعلی رابطه وجود دارد. همچنین از میان متغیرهای جمعیت شناختی، فقط سطح تحصیلات و رشته تحصیلی با متغیر سواد اطلاعاتی و سطح تحصیلات و سن با متغیر توانایی تشخیص اخبار جعلی ارتباط دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه مثبت میان سواد اطلاعاتی و توانایی تشخیص اخبار جعلی، کتابخانه های عمومی باید آموزش فنونی نظیر سواد اطلاعاتی را به کاربران برای تشخیص اخبار جعلی مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، اخبار جعلی، اطلاع نگاشت ایفلا، کتابخانه های عمومی
 • یعقوب نوروزی، حمید کشاورز* صفحات 27-53
  هدف
  شناسایی دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های برتر کشور نسبت به ابعاد گوناگون باورپذیری اطلاعات موجود در وب. روش شناسی: پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شد که دیدگاه دانشجویان پنج دانشگاه برتر کشور را با پرسشنامه پژوهشگرساخته گردآوری کرد. برای توصیف و تحلیل داده های به دست آمده از آزمون همبستگی کانونی، تی تک نمونه ای، و تحلیل واریانس یک عاملی در نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  مدل همبستگی کانونی میان متغیرهای ترکیبی اعتمادپذیری با تخصص در سطح اطمینان 95% به لحاظ آماری معنادار است. زیرمولفه های متغیر اعتمادپذیری با متغیر ترکیبی حاصل از زیرمولفه های تخصص همبستگی معناداری دارند و بیشترین میزان همبستگی مربوط به «هویت وبگاه» است. همچنین زیرمولفه های متغیر تخصص با متغیر ترکیبی حاصل از زیرمولفه های اعتمادپذیری همبستگی معناداری دارند و بیشترین میزان همبستگی مربوط به «دقت» است. مردان و زنان در هر سه متغیر با یکدیگر تفاوت معنادار دارند. به طور کلی، زنان در هر سه بعد اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری اطلاعات وب نسبت به مردان میانگین بیشتری دارند. متغیر تخصص اولویت اول و اعتمادپذیری اولویت دوم در جامعه مدنظر بودند. میانگین سطوح تحصیلی در متغیرهای اعتمادپذیری، تخصص، و باورپذیری وب و همچنین سطح معناداری آزمون تحلیل واریانس در ارتباط با متغیرهای سن، تحصیلات، محل دانشگاه، و میزان آشنایی با اینترنت بررسی شدند.
  نتیجه گیری
  دیدگاه ها و اولویت های دانشجویان دانشگاه های برتر ایران نکات مهمی درباره ارزیابی اطلاعات وبگاه ها در اختیار پژوهشگران، سیاست گذاران، طراحان وبگاه ها، و کتابداران قرار می دهد؛ بنابراین، از آنها می توان در بهینه سازی وبگاه های موجود، طراحی وبگاه های بهینه، و نیز آموزش و خدمت رسانی بهتر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: باورپذیری اطلاعات وب، دانشجویان دانشگاه های برتر ایران، ارزیابی اطلاعات وب، اعتبارسنجی اطلاعات
 • مژگان عروجی*، داریوش علی محمدی، سمیه سادات آخشیک صفحات 55-79
  هدف
  ارزیابی ظرفیت برنامه های درسی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی جهت توانمندسازی دانشجویان برای تصدی فرصت های شغلی مدیریت داده های پژوهشی. روش شناسی: این مطالعه با روش تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه مورد مطالعه عبارت است از کلیه متون مدیریت داده های پژوهشی که به زبان انگلیسی منتشر شده  است، برنامه های درسی دوره کارشناسی و دوره کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی (گرایش مدیریت اطلاعات) و 14 نفر از کارشناسان و مدیران داده های پژوهشی دانشگاه های دولتی تهران.
  یافته ها
  روایی سیاهه وارسی مهارت های مدیران داده های پژوهشی توسط متخصصان و صاحب نظران رشته علم اطلاعات و دانش شناسی مورد تایید قرار گرفت و پس از بررسی، یافته ها نشان داد برخی از دروس مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد هم راستا با مهارت های مدیریت داده های پژوهشی است، که نیاز به تقویت و توسعه بیشتر دارد.
  نتیجه گیری
  بازنگری برنامه های درسی رشته و در صورت لزوم اضافه کردن برخی دروس بالاخص در مقطع کارشناسی می تواند به توسعه مهارت های مربوطه کمک کند، تا از ابتدای تحصیل، دانشجویان بتوانند به عنوان مدیران داده های پژوهشی تربیت شوند و تحولات نوین ارائه خدمات مدیریت داده های پژوهشی را در حیطه کار حرفه ای خود ارائه دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت داده های پژوهشی، علم اطلاعات و دانش شناسی، فرصت های شغلی، برنامه های درسی
 • عبدالاحد غیبی، مسعود باوان پوری*، مریم دریانورد صفحات 81-95
  هدف
  بررسی کتاب سنجی مقالات مجله پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی. روش شناسی: با روش کتاب سنجی همه مقاله های منتشرشده اساتید و دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی در پژوهشنامه نقد ادب عربی در دوره ای پنج ساله از ابتدای سال 1389 تا 1394 (برابر با 11 شماره) به تعداد 86 مقاله بررسی شدند. بعد از یادداشت برداری از قسمت های مدنظر هر مقاله (صفحه عنوان و فهرست منابع)، داده های جمع آوری شده برای تحلیل وارد نرم افزار اکسل شدند.
  یافته ها
  69 مقاله به زبان فارسی و 17 مقاله به عربی نوشته شده است. 125 نویسنده مرد و 47 نویسنده زن در نگارش مقالات مشارکت داشته اند. 16 مقاله به صورت انفرادی و 70 مقاله نیز به صورت مشترک نگاشته که 54 مقاله از مقالات مشترک، به صورت هم موسسه ای و 16 مقاله نیز به صورت غیرهم موسسه ای تالیف شده است. حجت رسولی با 5 مقاله بیشترین تولید علمی را داشته است. نقد، 3/44 درصد از موضوعات مقالات را به خود اختصاص داده است. 19 مقاله را اعضای هیئت تحریریه (میانگین 09/22) نوشته اند. درمجموع، 2346 منبع به کار رفته است که میانگین استفاده شده برای هر مقاله 27/27 درصد است. همچنین 1540 منبع (65/65 درصد) آنها میانگین عمری بالای 14 سال دارند. برحسب جنسیت، تفاوت معناداری بین نویسندگان مرد و زن وجود دارد. میزان بالایی از هم تالیفی بین نویسندگان وجود دارد که از نقاط مثبت مجله است. دانشگاه های شهید بهشتی و تهران، حدود یک سوم تعداد کل نویسندگان را به خود اختصاص داده اند که از نقاط ضعف مجله محسوب می شود.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود مجله با تقسیم بندی دانشگاه های کشور به صورت قطبی، امکان حضور بیشتر و فعال تر برخی دانشگاه هایی را که امکان حضور کمتر و کمرنگ تری در مجله داشته اند فراهم کند. بدین ترتیب، زمینه حضور پررنگ تر نویسندگان زن نیز در مجله فراهم می شود. با توجه به عنوان و موضوع مجله، بهتر به نظر می رسد بیشتر مقالات به زبان عربی نوشته می شد. پیشنهاد می شود مجله با تغییر سیاست فعلی، دست کم به طور متناوب به دو زبان فارسی و عربی مقاله منتشر شود.
  کلیدواژگان: کتاب سنجی، مجله، مقاله، پژوهشنامه نقد ادب عربی
 • فریبا هاشمی، محبوبه قربانی*، افشان تاج بخش صفحات 97-110
  هدف
  آسیب شناسی چالش های بخش مستندسازی کتابخانه ملی ایران و ارائه راهکارهای مطلوب. روش شناسی: پژوهش حاضربا روش کیفی و رویکرد نظریه پردازی بنیادی با استفاده از مصاحبه با متخصصان و کارشناسان حوزه مستندسازی کتابخانه ملی ایران انجام شده است.
  یافته ها
  پس از تحلیل و کدگذاری پاسخ های دریافتی، آسیب ها و مشکلات در شش مقوله نیروی انسانی، فرایند مستندسازی، مدیریت، استانداردها، و ارتباط بخش مستندسازی با سایر گروه ها و سازمان ها، و آموزش شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  مدیریت به ویژه مدیریت نیروی انسانی به عنوان مقوله مرکزی شناخته شد. کمبود نیروی انسانی به عنوان عامل تعیین کننده مهمی در ایجاد مسائل و مشکلات موجود در این گروه موثر بود.
  کلیدواژگان: مستندسازی، کتابخانه ملی، نظریه زمینه ای، تحلیل کیفی
 • زهره دوگچی، زهرا اباذری*، زهره میرحسینی، نجلا حریری صفحات 111-127
  هدف
  بررسی نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران بر اطلافرینی کاربران. روش شناسی: پژوهش کاربردی حاضر به روش پیمایشی-تحلیلی انجام شد. براساس جدول مورگان (با80% ضریب اطمینان) از میان 320 نفر از کتابداران کتابخانه ملی، 94 نفر با نمونه‎گیری تصادفی ساده به منظور تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند که درنهایت 92 نفر پرسشنامه‎ها را تکمیل کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه‏ پژوهشگرساخته استفاده‎ شد. روایی پرسشنامه نیز با استفاده از روایی محتوایی نشان داد که متخصصان در روش کیفی، روایی محتوایی را تایید کردند و در بخش کمی، ضریب نسبی روایی محتوایی برای هر یک از پرسش ها بالاتر از 49/0 گزارش شد. همچنین شاخص روایی محتوایی برای پرسشنامه نیز برابر 92/0 بوده است. پایایی آن نیز بر اساس ضریب آلفای کرونباخ برابر با 97/0 سنجیده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمار توصیفی میانگین و آمار استنباطی آزمون تی تک‎متغیری» بهره‎گرفته شد. یافته‏ها: با توجه به نظر کتابداران نقش مولفه‎های محصولات اطلاعاتی بر اطلافرینی کاربران (61%)، محصولات اطلاعاتی بر راه‏اندازی پیشه‏های اطلافرینی (62%)، زیرساخت‎های اطلاعاتی و فناورانه بر اطلافرینی کاربران (64%)، و زیرساخت‏های فناورانه بر راه‏اندازی حرفه‎های اطلاعاتی (66%) است که همگی بیانگر آن است که معرفی محصولات اطلاعاتی توسط کتابداران بر اطلافرینی کاربران تا حد زیادی (در حدود 63%) نقش دارند. نتیجه‏گیری: با توجه به اهمیت کتابخانه‏ها به عنوان کانون فرهنگی- آموزشی در اشاعه فرهنگ کارآفرینی و کار اطلاعاتی باید کتابداران طوری آموزش داده شوند که بتوانند کاربران را با فناوری‎های روز آشنا کنند و کار با اطلاعات و نحوه استفاده و ارائه و عرضه اطلاعات و محصولات اطلاعاتی را به آنها آموزش دهند تا به اشتغال‎زایی و ایجاد کسب وکار الکترونیک و درنهایت درآمدزایی مستقل برای کاربران کتابخانه‏ ها منجر شود.
  کلیدواژگان: اطلافرینی، کارآفرینی اطلاعاتی، کسب و کار اطلاعاتی، کسب و کار الکترونیک، فناوری‎ اطلاعات
 • محمدرضا حسنی، افشین موسوی چلک*، هادی شریف مقدم، مریم سلامی صفحات 134-155
  هدف
  بررسی نگرش فهرست نویسان ایرانی نسبت به فهرست نویسی اجتماعی. روش شناسی: به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته میان 123نفر از فهرست نویسان که با روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شده بودند توزیع و جمع آوری شد.علاوه بر آن، به منظور تایید و تکمیل داده های فهرست نویسان، این نتایج با یافته های حاصل از مصاحبه با 11 نفر از صاحب نظران تکمیل شد.
  یافته ها
  میانگین شاخص نگرش فهرست نویسان نسبت به فهرست نویسی اجتماعی به طور کلی 17/3 است که در بعد عاطفی و عملی به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را داشته است. تاثیر میزان رضایت از زندگی حرفه ای، میزان فایده مندی فهرست نویسی اجتماعی، میزان سرگرم کننده بودن فهرست نویسی اجتماعی، میزان تاثیرپذیری از گروه های مرجع، میزان پیروی فهرست نویسان از انتظارات مهم دیگران، امکانات رسانه ای فهرست نویسی اجتماعی، ارزیابی فهرست نویسان از سهولت یادگیری و استفاده از فهرست نویسی اجتماعی، و میزان تعلق گروهی بر نگرش فهرست نویسان سنجیده شد. به جز تعلق گروهی تاثیر سایر عوامل بر نگرش فهرست نویسان تایید شد.
  نتیجه گیری
  باید ویژگی هایی از فهرست نویسی اجتماعی به فهرست کتابخانه افزوده شود که برای کتابخانه مفید باشد، جنبه سرگرمی و لذت داشته باشد، یادگیری و کاربرد آن برای کاربران آسان باشد، و از تنوع امکانات وبگاه های فهرست نویسی اجتماعی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: فهرست نویسی اجتماعی، نگرش فهرست نویسان، فولکسونومی
 • لیلی سیفی*، معصومه رهدار صفحات 156-174
  هدف
  شناسایی عوامل و موانع موثر در به کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری های فارسی. روش شناسی: به روش توصیفی-پیمایشی (دلفی) و با استفاده از پرسشنامه پژوهشگرساخته در جامعه ای 30 نفره انجام شد. روایی پرسشنامه از طریق شاخص نسبت روایی محتوایی و پایایی نیز با بهره گیری ازنظر متخصصان ارزیابی شد.
  یافته ها
  از میان 45 گویه که برای این پژوهش ضروری شناخته شدند 10 گویه به عنوان عامل موثر و 22 گویه به عنوان موانع تاثیرگذار در به کارگیری شناساگر شیء رقمی معرفی شدند که «ارائه فراداده های توصیفی مانند عنوان مقاله، نام نویسندگان، و واژه های کلیدی» (با میانگین 6/4) و «عضویت نداشتن ایران در نظام شناساگر اشیای رقمی به علل مختلف ازجمله تحریم علمی» (با میانگین 65/4) به ترتیب به عنوان موثرترین عامل و مانع نقش زیادی در به کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری های فارسی داشتند.
  نتیجه گیری
  شناسایی عوامل موثر و موانع در به کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری های فارسی می تواند به دست اندرکاران نشریات ادواری و شناساگر شیء رقمی کمک کند تا با تقویت عوامل موثر و ازمیان بردن موانع موجود زمینه های لازم برای اجرای شناساگر شیء رقمی و بهره گیری از مزایا آن را در کشور فراهم کند.
  کلیدواژگان: شناساگر، شناساگر شیء رقمی، ادواری های فارسی
 • مرتضی محمدی استانی، مظفر چشمه سهرابی*، احمد شعبانی، عاصفه عاصمی، سیدمهدی طاهری صفحات 176-199
  هدف
  شناسایی و تعیین ویژگی های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی برای توصیف آنها از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش. روش شناسی: این پژوهش توسعه ای-کاربردی با روش تحلیل محتوا انجام شده است. با استفاده از روش اسنادی و فن دلفی، ویژگی های (داده های) نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی استخراج و تنظیم شد. 14 متخصص و صاحب نظر در حوزه های نسخه پژوهی و سازماندهی اطلاعات و دانش با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین از پرسشنامه برای شناسایی ویژگی های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی استفاده شد.
  یافته ها
  برای توصیف و سازماندهی نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی، 19 ویژگی اصلی و 224 ویژگی فرعی نیاز است. ویژگی های اصلی عبارت اند از: عنوان، نویسنده، نوع نسخه، اصالت، رده بندی، شناسگر، موجودی، شرایط دسترسی، حفاظت، ساختار محتوا، استنساخ، موضوع، تصحیح، حقوق نسخه، زبان، اشیای مرتبط، اجازه (گواهی نقل)، مشخصات ظاهری، و یادداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر می تواند برای ایجاد یک پروفایل کاربردی فراداده ای جهت توصیف و سازماندهی نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی به ویژه در محیط الکترونیکی به کار رود. همچنین نقاط دسترسی مناسبی برای بهبود دسترس پذیری به این منابع برای پژوهشگران فراهم می کند که به پیروی از آن، توسعه مطالعات نسخه پژوهی و افزایش تولیدات علمی مربوط را به دنبال خواهد داشت.
  کلیدواژگان: نسخ خطی، ویژگی، بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی، توصیف و سازماندهی اطلاعات، نسخه شناختی
 • حبیب اله عظیمی*، زهره سادات موسوی صفحات 200-223
  هدف
  بررسی وجوه اشتراک و افتراق موجود در فهرست نویسی نسخه های خطی و چاپ سنگی در 5 کتابخانه بزرگ ایران و امکان سنجی یکسان سازی شیوه فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی. روش شناسی: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات با استفاده از سیاهه وارسی و مصاحبه با متخصصان فهرست نویسی گردآوری، دسته بندی، تحلیل و نتیجه گیری شده است.
  یافته ها
  میزان اشتراک عناصر فهرست برگه های نسخه های خطی و چاپ سنگی با عناصر سیاهه وارسی 75 عنصر (76/5 درصد) و میزان افتراق آنها 23 عنصر (23/4 درصد) است. بنابراین درصد اشتراک عناصر کاربرگه های فهرست نویسی نسخه های خطی و چاپ سنگی کتابخانه های بزرگ ایران با عناصر سیاهه وارسی بیشتر از درصد افتراق آنها است.
  نتیجه گیری
  یکسان سازی فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی امکان پذیر است و می توان کار برگه مشترک فهرست نویسی طراحی و تنظیم نمود؛ بدین نحو که75 عنصر مشترک موجود در هر دو کاربرگه بدون دخل و تصرف و 23 عنصر موارد افتراق با تغییر در عنوان آنها و احیانا ادغام برخی از آنها در برخی دیگر، در کاربرگه مشترک فهرست نویسی نسخ خطی و چاپ سنگی درج نمود.
  کلیدواژگان: فهرستنویسی نسخه های خطی، فهرستنویسی کتاب های چاپ سنگی، فهرستنویسی مشترک نسخ خطی و چاپ سنگی، کتابخانه های بزرگ ایران
|
 • A. Esmaeili, S. Rahimi *, M. Moradi Pages 7-26
  Purpose
  Determining the relationship between information literacy and the ability of users of public libraries in Kermanshah to spot fake news based on IFLA infographic components using the structural equation model.
  Methodology
  The research method is descriptive-correlation. The statistical population of this study was 22787 members of public libraries in Kermanshah. 377 subjects were selected using cluster sampling. To collect data, a researcher-made questionnaire designed to spot fake news based on eight components of IFLA infographic and the Qassemi information literacy standard questionnaire (2006) was used. Structural equation modeling in Lisrel software and Pearson correlation coefficient test in SPSS software were used to analyze the data.
  Findings
  The level of information literacy and the ability to spot fake news (except Ask the experts) among users is slightly higher than the average. The findings indicate that there is a relationship between information literacy and the ability to spot fake news as a whole, as well as information literacy with the components of the ability to detect fake news.
  Conclusion
  Regarding the positive relationship between information literacy and the ability to detect fake news, public libraries should provide skills such as information literacy to users in detecting fake news.
  Keywords: Information literacy, Fake news, IFLA fake news detection Infographic, Public Libraries
 • Yaghoub Norouzi, H. Keshavarz * Pages 27-53
  Purpose
  Identifying viewpoints and priorities of students at top universities in the country regarding dimensions of web information credibility.
  Methodology
  The research is descriptive in survey method through which viewpoints of the students were gathered using a researcher-constructed questionnaire. Gathered data were then analyzed by software SPSS in terms of canonical correlation, one-sample T-test, and one-way variance analysis.
  Findings
  The canonical correlation model indicated significance statistics in a 95% degree of confidence. Components of trustworthiness were significantly correlated to ones of expertise. Regarding dimension trustworthiness, the highest correlation was related to website identity while in dimension expertise, the highest correlation was related to accuracy. Women showed higher degrees of mean in comparison with men. Students showed different viewpoints regarding dimensions of web information credibility in such a way that expertise was prioritized than trustworthiness. Means and significance of variance analysis related to such variables as age, education, university, and familiarity were also analyzed.
  Conclusion
  Viewpoints and priorities of students at top universities in Iran involve important implications for researchers, policy makers, website designers, and librarians. Consequently, they can be used in optimizing available websites, designing improved websites, and also in instructing and providing services.
  Keywords: modeling, credibility evaluation, top universities, information behavior, web information
 • M. Oroji *, D. Alimohammadi, S. Akhshik Pages 55-79
  Purpose
  The target of this paper is to capacity assessment of curriculum in bachelor and master degree of information science and knowledge studies to support students for getting job opportunities in research data management.
  Methodology
  This survey is practical by its goal and is done by content analyzing. The society of this paper include all English texts about research data management, curriculum of bachelor and master degree of information science and knowledge studies in information management (data management field) and 14 research data managers and experts of public universities of Tehran.
  Findings
  The attitude of this paper is to develop expert thinking in determining curriculums so that result in amplifying new skills. The results show some lessons in curriculums in bachelor and master degree are parallel to research data management skills so with developing they can get the skills.
  Conclusion
  So it is needed to add new changes of presenting research data management services in expert librarianship and to assess curriculum so help the skill development in order to train students as research data managers.
  Keywords: Research data management, Information science, knowledge studies, Job opportunities
 • A, Gheibi, M. Bavanpouri *, M. Daryanavard Pages 81-95
  Purpose
  Bibliometric Study of Articles in Shahid Beheshti University Journal of Arabic Literature Criticism.
  Methodology
  To collect data, in the present research, Bibliometrics has been used. Statistical society, in the research, includes all 86 articles prepared by professors and students of Arabic language and literature, which were published during 2010 (or 1389 in Persian) to 2015 (or 1394 in Persian); the journal included 11 numbers. After note-taking based on the required parts of each article (Title-page and the list of References used), the researchers entered the collected data into Microsoft Excel for analysis.
  Findings
  69 articles have been written in Persian and 17 in Arabic. 125 male authors and 47 female authors have participated in the writing of the articles. 16 articles have been single-authored and 70 co-authored: 54 articles have been co-authored by colleagues belonging to the same university and 16 articles have been co-authored by authors belonging to different universities. Hojat Rasouli was the most prolific author with 5 articles. 44.3% of the articles were on criticism. 19 articles were written by the members of the editorial board, representing 22.09% of the total. 2346 resources were used in total, the average number for each article being 27.27%. Also, 1540 sources, i. e. 65.65% of the total, were more than 14 years old.
  Conclusion
  Gender-wise, with regard to the authors, there is a significant difference between the male and female authors. Also, there is a high degree of co-authorship amongst the authors, which comprises a positive point for the journal. The authors at the universities of Shahid Beheshti and Tehran wrote about a third of the articles, which connotes a weak point for the journal.
  Keywords: Bibliometrics, Journal, Article, Journal of Arabic Literature Criticism
 • F. Hashemi, M. Ghorbani *, A. Tagbakhsh Pages 97-110
  Purpose
  Pathology of Issues and Problems in the Documentation Section of the National Library and Archives of Iran and its solutions
  Methodology
  This research is carried out with qualitative method, Grounded Theory approach, using deep interviews with experts and experts in the field of documentation of the National Library of Iran.
  Findings
  After the investigation, the damages and problems were identified in 6 categories of human resources, documentation process, management, standards and the relationship between the documentation sector and other groups and organizations.
  Conclusion
  Manpower is an effective determinant of the issues and problems that exist in this group. In addition, management, especially manpower management, was recognized as a major issue.
  Keywords: Authorization, National Library, Archives of Iran, Grounded theory, Qualitative analysis
 • Z. Doogchi, Z. Abazari *, Z. Mirhosseini, N. Hariri Pages 111-127
  Purpose
  Investigation of the role of information products introduced by librarians of the National Library of the Islamic Republic of Iran on the users 'infopreneurship
  Methodology
  According to the Morgan table (with a confidence coefficient of 80%), out of 320 national library librarians, 94 people were selected by simple random sampling to complete a questionnaire, which finally completed 92 questionnaires. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Validity of the questionnaire by content validity showed that the experts in the qualitative method confirmed the content validity and in the quantitative section, the relative content validity coefficient for each of the questions was higher than 0.49.  The content validity index for the questionnaire was also 0.92. The reliability of the test was also calculated on the basis of the Cronbach's alpha coefficient of 0.97. To analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics of single variable t test were used.
  Findings
  According to the view of librarians, the role of components of information products on the users' information (61%), information products on launching information campaigns (62%), information and technology infrastructure on user information (64%), and infrastructure The technology is based on the establishment of information professions (66%), all of which indicates that the introduction of information products by librarians contributes significantly to the information of users (about 63%).
  Conclusion
  Considering the importance of libraries as a cultural-educational center in promoting the culture of entrepreneurship and information work, librarians should be trained to familiarize users with day-to-day technologies and work with information and how to use and provide information and products. Instruct them to create jobs and create an electronics business and ultimately lead to an independent income for library users.
  Keywords: Infopreneurship, informational entrepreneurship, business intelligence, electronic business, information technology
 • M. R. Hassani, A. Mousavi Chelak *, H. Sharif Moghaddam, M. Salami Pages 134-155
  Purpose
  To study the attitude of Iranian catalogers towards social cataloging.
  Methodology
  The present study is a survey method. A researcher-made questionnaire was distributed and collected from 123 catalogers with available sampling method and with the formula for calculating the unknown sample size, and then completed by finding Obtained from an interview with 11 experts.
  Findings
  The average index of attitude of catalogers towards social cataloging was generally 3.17, which in the emotional and practical dimension had the highest and lowest average score respectively. The effect of professional life satisfaction, the level of social cataloging utilization, the degree to which social cataloging is fun, the level of influence of reference groups, the degree to which catalogers follow other important expectations, social cataloging tools, catalogers' evaluation of the ease of learning and the use of social cataloging, and the group membership was measured by the catalogers' attitude. Except for group membership, the influence of other factors on the attitudes of catalogers was confirmed.
  Conclusion
  The features of social cataloging added to the library list, which is useful for the library, is fun and enjoyment, it is easy to learn and use for users, and have the variety of social cataloging sites.
  Keywords: Social Cataloging, Attitudes of catalogers, Folksonomy
 • L. Seifi *, M. Rahdar Pages 156-174
  Purpose
  This study aimed to identify effective and barriers factors in the application of digital object identifier for the Persian periodicals content.
  Methodology
  This descriptive survey (Delphi) used a Researcher-made questionnaire on a sample of editors and editorial members of Persian scientific journals in the field of knowledge and information science (20 participants).
  Findings
  The results showed that among 45 items that, 10 and 22 items were identified as effective factors and barriers, respectively, for application digital object identifiers. So that “providing descriptor metadata such as title” was the most effective factor with an mean of 4.60, and the barrier “lack of membership of Iran in the digital object identifier system for various reasons including academic sanctions” with an mean of 4.65 in the application of digital object identifier for Persian periodicals content. Conclusion Identification of effective factors and barriers regarding the application of digital object identifier for Persian periodicals content could help the authorities to resolve barriers for implementation of digital object identifier and to gain its benefits in Iran.
  Keywords: Identifier, Digital Object Identifier, Persian Periodicals
 • M. Mohammadi Ostani, M. Cheshmehsohrabi *, A. Shabani, A. Asemi, S. M. Taheri Pages 176-199
  Purpose
  To identifying and determining the attributes of the Iranian-Islamic information contexts' manuscripts from the point of information and knowledge organization.
  Methodology
  The research was considered as a developmental-applied research that done content analysis method. The attributes (data) of Iranian-Islamic information context's manuscripts were extracted by using the Delphi technique and Documentation method. 14 experts in the field of manuscripts studies, and information and knowledge organization were selected by targeted sampling. A questionnaire was also used to identifying the attributes of the Iranian-Islamic information context's manuscript.
  Findings
  To description and organization of the Iranian-Islamic information context's manuscript are needed 19 main attributes and 224 sub-attributes. The main attributes are: title, author, type of manuscript, originality, classification, identifier, holdings, access condition, custody, content structure, transcription, subject, correction, rights, language, related objects, Certificates of transmission (Ijāzah), Physical description, and Note.
  Conclusion
  The results of this research can be used to create a useful metadata application profile for describing and organizing of Iranian-Islamic information context's manuscript, especially in the electronic environment. For researchers provides appropriate access points to improve accessibility to these valuable resources, which will lead to the development of manuscriptology and the increase of relevant scientific outputs.
  Keywords: manuscripts, attribute, Iranian-Islamic information context, description, organization of information, manuscriptology
 • H. Azimi *, Z. Mousavi Pages 200-223
  Purpose
  The purpose of this research is to study the ways of sharing and differentiating the cataloging of manuscripts and lithographs in five major Iranian libraries and the feasibility of uniformizing the cataloging of manuscripts and lithography.
  Methodology
  This research is descriptive-analytic. The information was collected, categorized, analyzed and concluded using a check list and interviews with cataloging specialists.
  Findings
  The amount of subscription elements in the manuscripts and lithographs lists with the elements of the check list is 75 elements (76.5%) and the degree of their differentiation 23 elements (23.4%). Therefore, the percentage share of the elements of the catalogs of manuscripts and lithographs of these libraries with the elements of the check list is greater than the percentage of their differentiation.
  Conclusion
  The uniformization of the cataloging of manuscripts and lithographic printing is possible, and it is possible to design and set up the worksheet of cataloging common catalog, in such a way that the 75 common elements contained in both the worksheets without interference and the 23 elements of differentiation with the change in their title and, possibly, Some of them merged into others in a common catalog of manuscripts and lithographs.
  Keywords: Cataloging of manuscripts, Cataloging of lithography books, Common cataloging of manuscripts, lithography, Large libraries of Iran