فهرست مطالب

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • امین خطیبی*، محمد خبیری، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-22
  جو جذاب از مهم ترین انگیزه های تماشاگران برای حضور در یک رویداد ورزشی است. هدف این پژوهش شناسایی مهم ترین عوامل شکل دهنده جو ورزشگاه های فوتبال با رویکرد بازاریابی بود که به روش کیفی انجام گرفت. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه، مصاحبه های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با نخبگان انجام گرفت. مصاحبه ها تا رسیدن به مرحله اشباع نظری و شناسایی همه عوامل ادامه یافت (15= N). در مجموع 194 عامل شکل دهنده جو ورزشگاه های فوتبال شناسایی شد که در قالب شش عامل اصلی زیر دسته بندی شدند: عوامل مربوط به فعالیت های تبلیغاتی (با دو آیتم رسانه ها و بیانیه ها و مراسم)، عوامل مربوط به ورزشگاه (با دو آیتم امکانات فیزیکی ورزشگاه،معماری ورزشگاه)، عوامل مربوط به رویداد (با دو آیتم ویژگی های رویداد، بازیکنان و مربیان)، عوامل مربوط به برگزارکننده رویداد (با دو آیتم برنامه های تفریحی ورزشگاه و مدیریت اجرای رویداد)، عوامل مربوط به جامعه (با دو آیتم جایگاه باشگاه در جامعه و جایگاه فوتبال در جامعه) و عوامل مربوط به تماشاگران. چارچوب مفهومی ارائه شده در این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای فعالیت های بازاریابان و مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی و پژوهش های بعدی استفاده شود.
  کلیدواژگان: پژوهش کیفی، تماشاگران، جو ورزشگاه، جوسازی، فوتبال
 • وحید اسکندری پور، علی اکبرنژاد*، فاطمه شب خیز صفحات 23-31
  بالا بردن آستانه بی هوازی به کاهش انباشت لاکتات، به تعویق انداختن خستگی و بهبود عملکرد ورزشی منجر می شود؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مکمل دهی حاد ال-کارنیتین بر آستانه بی هوازی طی فعالیت بیشینه در دوندگان دانشگاهی بود. بدین منظور 12 دونده تمرین کرده دانشگاهی با سابقه تمرینی حداقل 3 سال با میانگین سن: 93/2±33/23 سال، وزن: 21/7±00/66 کیلوگرم، قد: 49/6±00/176 سانتی متر و شاخص توده بدن: 35/1±27/21 کیلوگرم بر مترمربع داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به طور تصادفی به دو گروه مکمل و دارونما تقسیم شدند. طرح مطالعه به صورت متقاطع و دوسوکور بود. 90 دقیقه پیش از اجرای پروتکل ورزشی دو گرم ال-کارنیتین به گروه مکمل و به گروه کنترل پلاسیبو داده شد. نمونه گیری خونی پیش و پس از اتمام پروتکل ورزشی کانکانی به منظور سنجش تغییرات لاکتات خون انجام گرفت. به منظور برآورد نسبت تبادل تنفسی و نقطه شکست ضربان قلب از دستگاه گاز آنالایزر استفاده شد. پس از یک دوره هفت روزه جای گروه ها تغییر کرد و مراحل پیشین مجددا تکرار شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی LSD در سطح معناداری کمتر از 05/0 استفاده شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد مکمل دهی ال-کارنیتین، سبب بهبود چشمگیر در مدت زمان (001/0P=) و مسافت طی شده تا آستانه بی هوازی (001/0P=)، نسبت تبادل تنفسی (001/0P=)، تجمع لاکتات (001/0P=) در مقایسه با گروه دارونما شد؛ اما تاثیر زیادی در به تعویق انداختن نقطه شکست ضربان قلب (173/0P=) در سرعت های بالاتر نداشت. با توجه به نتایج می توان نتیجه گرفت که مکمل دهی حاد ال-کارنیتین موجب به تعویق انداختن خستگی و نیز بهبود عملکرد ورزشی دوندگان می شود.
  کلیدواژگان: آستانه بی هوازی، ال-کارنیتین، دوندگان نیمه استقامت، مکمل دهی حاد، نقطه شکست ضربان قلب
 • مهدی مرادی*، سید عبدالحمید احمدی، حبیب هنری، سینا کلهر صفحات 33-47
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثرگذاری رسانه های جمعی در توسعه نگرش، فرهنگ و نهادینه سازی ورزش همگانی در کلانشهر تهران و ارائه راهکارهای رسانه ای بود.
  روش تحقیق از نوع پیمایشی، به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای و روش گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان ورزشی و رسانه ای و مشتمل بر 100 نفر بودند که به وسیله پرسشنامه محقق ساخته از نظر آنها استفاده شد. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و برای بررسی معناداری فرضیه ها از آمار استنباطی و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی، فریدمن و دوجمله ای استفاده شد.
  از دیدگاه کارشناسان، شاخص های رسانه های دیداری (سریال تلویزیونی با مضمون ورزش همگانی، برنامه های ورزشی تلویزیون در خصوص ورزش همگانی، بخش خبری ویژه ورزش همگانی در تلویزیون، پخش تیزر آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش زیرنویس آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، پخش انیمیشن آموزشی ورزش همگانی در تلویزیون، برنامه های ورزشی ماهواره در خصوص ورزش همگانی)، رسانه های شنیداری (رادیو ورزش و سایر شبکه های رادیویی صداوسیما)، رسانه های نوشتاری (مطبوعات ورزشی، سایر مطبوعات، کتاب های علمی - ورزشی، پوسترهای علمی - ورزشی، انتشار بروشور ورزش همگانی، نصب بیلبورد در خصوص ورزش همگانی، نصب جملات کوتاه آموزشی ورزش همگانی بر روی اتوبوس ها، نصب جملات کوتاه آموزشی ورزش همگانی در مترو)، رسانه های مجازی (سایت ها و وب سایت های ورزشی، سایر سایت ها و وب سایت ها، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، وبلاگ های ورزشی)، رسانه های هنری (فیلم های سینمایی با مضمون ورزش همگانی، اجرای تئاتر با مضمون ورزش) در رشد و توسعه نگرش، فرهنگ و نهادینه سازی ورزش همگانی کلانشهر تهران موثر است.
  کلیدواژگان: رسانه های دیداری، رسانه های شنیداری، رسانه های نوشتاری، رسانه های مجازی، رسانه های هنری، کلانشهر تهران، ورزش همگانی
 • محمدحسن فردوسی*، ابوالفضل فراهانی، لقمان کشاورز صفحات 61-75
  جمله عوامل درون سازمانی موثر بر کارآفرینی به عنوان متغیرهای پیش بین و همچنین توانمندسازی روانشناختی به عنوان عامل میانجی، در نظر گرفته شدند. جامعه آماری پژوهش 430 نفر شامل کلیه کارشناسان و مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 203 نفر از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای سنجش عوامل درون سازمانی و کارآفرینی سازمانی از پرسشنامه حق شناس با پایایی 87/0 و برای سنجش توانمندسازی روان شناختی کارکنان از پرسشنامه 12 سوالی اسپریتزر با ضریب پایایی 81/0 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری t- تک نمونه و تحلیل مسیر و در نهایت برای طراحی الگو از نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد سطح ساختار، استراتژی، توانمندسازی روان شناختی و کارآفرینی سازمانی کمتر از حد متوسط است. همچنین ارتباط مثبت و معناداری بین هر یک از عوامل درون سازمانی با کارآفرینی سازمانی و توانمندسازی روان شناختی مشاهده شد و الگوی ارتباطی آنها از برازش مطلوب برخوردار بود. نتایج تحقیق بیانگر آن است که وزارت ورزش و جوانان فاقد ساختار و استراتژی کارآفرینانه است.
  کلیدواژگان: استراتژی سازمانی، توانمندسازی روانشناختی، ساختار سازمانی، کارآفرینی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان
 • محمدعلی ربیعی، مهدی مقرنسی*، هادی سریر، محسن خراشادی زاده صفحات 77-89
  ایسکمی موجب افزایش تولید گونه های واکنش پذیر اکسیژن و تنش اکسایشی می شود که به طور مستقیم، با اثر بر غشا و پروتئین ها یا غیرمستقیم با تحریک مسیرهای آپوپتوز به آسیب سلولی منجر می شود. یکی از گیاهان دارای خاصیت ضداکسایشی، عناب است که می تواند تولید رادیکال های آزاد را کاهش دهد. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر تمرین تناوبی هوازی و عصاره عناب بر عوامل آپوپتوزی در رت های مبتلا به سکته قلبی بود. در این مطالعه تجربی تعداد 36 سر رت نر نژاد ویستار که از طریق القای ایسکمی قلبی با تزریق زیرجلدی ایزوپرنالین دچار سکته قلبی شدند، انتخاب شدند. رت های این مطالعه به طور تصادفی در شش گروه شامل کنترل سالم، کنترل سکته، شم، کنترل سکته+ عصاره عناب، تمرین تناوبی هوازی+ سکته، تمرین تناومی هوازی+سکته+عصاره عناب قرار گرفتند. پروتکل تمرین تناوبی هوازی با 5 تناوب 4 دقیقه ای معادل 75-70 VO2max% ، و استراحت فعال با 5 تناوب 4 دقیقه ای معادل60-55 VO2max% انجام گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری شاپیرو-ویلک، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0>α تحلیل شدند. نتایج نشان داد در گروه سکته نسبت به گروه سالم، القای سکته به وسیله ایزوپرنالین مقادیر کاسپاز3 بافت قلب را به طور معناداری افزایش می دهد (05/0>P)، که در این شاخص در هیچ یک از گروه های تمرین تناوبی هوازی، عصاره عناب و تمرین+عصاره تفاوت معناداری با گروه سکته نداشت (05/0<P). با وجود این در گروه تمرین تناوبی هوازی+عصاره عناب افزایش معناداری در شاخص Bcl-2 بافت قلب مشاهده شد (05/0>P)، درحالی که در هیچ یک از گروه های دیگر در این شاخص تغییر معنادار مشاهده نشد (05/0<P). بنابراین به نظر می رسد، تمرین تناوبی هوازی و عصاره عناب با افزایش Bcl-2 بافت قلب می تواند موجب مهار آپوپتوز سلول های قلبی پس از وقوع سکته قلبی و همچنین موجب کاهش آسیب بافت قلبی شود.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، تمرین تناوبی هوازی، عصاره عناب، سکته قلبی
 • محمد سالاری محمداباد*، مهران آذریان سوسهاب، محمد مازیاری صفحات 91-102
  هدف از این تحقیق بررسی تاثیر میزان مشارکت در فعالیت های ورزشی فضای باز بر دانش و رفتار زیست محیطی بود. جامعه آماری تحقیق را افرادی تشکیل می دادند که برای شرکت در فعالیت های فضای آزاد مانند راهپیمایی، کوه پیمایی، دوچرخه سواری در طبیعت و،... به خارج شهر آمده بودند و 241 نفر از افراد در دسترس، به طور تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های رفتار زیست محیطی زافیرودی و هاتزیگیورگیادیس (2012)، و پرسشنامه دانش زیست محیطی کوترل (2003)، استفاده شد. برای تحلیل داده های تحقیق از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار  SmartPLS.2استفاده شد. نتایج نشان داد میزان فعالیت های ورزشی فضای باز بر رفتار زیست محیطی گروهی اثرگذار است، ولی میزان فعالیت های ورزشی فضای باز بر رفتار زیست محیطی فردی و دانش زیست محیطی اثرگذار نیست. همچنین دانش زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی گروهی و فردی تاثیرگذار است. در حالت کلی پژوهش حاضر نشان داد که حضور در فعالیت های ورزشی فضای باز در ایجاد یک تماس مستقیم تر با محیط زیست به مردم کمک می کند.
  کلیدواژگان: رفتار زیست محیطی، دانش زیست محیطی، فضای باز، فعالیت ورزشی
 • سیده زهره هادئی، محمدعلی سمواتی شریف* صفحات 103-115
  هدف از این مطالعه مقایسهاثر سه شیوه گرم کردن نیم اسکات، بکسل سورتمه و گرم کردن معمولی بر برخی از متغیر های فیزیولوویکی و عملکرد توان بی هوازی در ورزشکاران نخبهمی باشد. آزمودنی ها شامل14مرد ورزشکار تمرین کرده بودند. ورزشکاران در سه روز متفاوت، سه پروتکل: 1- گرم کردن معمولی، 2- گرم کردن (PAP)  با اجرای یک نوبت سه تکراری  نیم اسکات (SQ) 3- گرم کردن (PAP) با اجرای حمل سورتمه (SL) را اجرا کردند. بعد از هر پروتکل گرم کردن، آزمون رست انجام گرفت .بعد از آزمون رست،  نمونه خونی جهت برآورد لاکتات گرفته شد. برای تحلیل آماری داده ها، از آنالیز واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری 05/0P< استفاده شد. یافته ها نشان داد، زمان آزمون رست بعد از اجرای هر دو پروتکل گرم کردن PAP ، نسبت به روش گرم کردن معمولی کاهش (006/0P = و001/0P =) یافت. اوج توان بی هوازی در هر دو پروتکل گرم کردن PAP نسبت به گرم کردن معمولی کاهش (001/0P = و 005/0P =) داشت. سطح لاکتات تنها در گرم کردن بکسل سورتمه نسبت به گرم کردن معمولی افزایش (007/0P =) داشت.نتایج نشان می دهد روش گرم کردن با استفاده از هر دو پروتکل PAP (اسکات و سورتمه) می تواند اجرای آزمون رست را در ورزشکاران بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: آزمون رست، توان بی هوازی، گرم کردن، نیرومندسازی پس فعالی
 • اعظم شادی وند*، طاهره ازمشا، عبدالرحمن مهدی پور صفحات 117-128
  هدف از این مطالعه مقایسه عوامل موثر بر ارزش ویژه برندهای ورزشی داخلی و خارجی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. تعداد 210 نفر از ورزشکاران نخبه شهر اهواز با استفاده از نمونه گیری تصادفی و جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه انتخاب شدند (N=450). ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی آن توسط تعدادی از استادان صاحب نظر در این حوزه سنجش و ارزیابی و پایایی آن به مقدار 91/0 محاسبه شد. برای تحلیل توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS بهره گرفته شد. نتایج مقایسه ارزش ویژه و آمیخته های بازاریابی برندهای ورزشی داخلی و خارجی نشان داد میزان ارزش ویژه برندهای خارجی و مقدار آگاهی و شناخت، کیفیت مورد انتظار و تلاش برای خرید مجدد آنها به مراتب بیشتر از برندهای داخلی است و همچنین آمیخته های بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترویج) در برند خارجی بیشتر به اجرا درمی آید. مهم ترین عامل ترجیح محصول خارجی نسبت به نمونه داخل کشور کیفیت آن است. ازاین رو تولیدکنندگان ورزشی داخلی باید کیفیت محصول خود را بیشتر یا همسطح با نمونه خارجی آن قرار دهند.
  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، ارزش ویژه برند، مقایسه برندوفاداری به برند
 • سودابه شرابیانی*، حمید رجبی، پژمان معتمدی، محمدرضا دهخدا، مجتبی کاویانی صفحات 129-143
  اگرچه اختلال عملکرد اندوتلیال و کاهش اکسید نیتریک دلایل فشار خون یائسگی اند، مکانیسم های پایه ای آن کاملا شناخته شده نیست. اخیرا به نقش محوری آدروپین در این خصوص اشاره شده است. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین ترکیبی بر سطوح آدروپین، اکسید نیتریک سرم و فشار خون در زنان یائسه مبتلا به پرفشار خونی بود. بدین منظور، 20 زن یائسه مبتلا به پرفشارخونی مرحله 1 به طور تصادفی به دو گروه تمرین و کنترل تقسیم شدند. گروه تمرین در برنامه تمرینات ترکیبی (پیاده روی با شدت متوسط 60 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بیشینه) و تمرینات مقاومتی با شدت 10 تکرار بیشینه (معادل 70 درصد 1 تکرار بیشینه)، 3 روز در هفته به مدت 8 هفته شرکت کردند. نمونه های خونی قبل و بعد از اجرای برنامه تمرینی جمع آوری و غلظت آدروپین به روش الایزای ساندویچی و اکسید نیتریک سرم به روش کالری متری اندازه گیری شدند. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها در هر گروه از آزمون تی همبسته و برای بررسی تفاوت بین گروه ها از آزمون تی مستقل استفاده شد. سطح معنا داری در تمام آزمون ها 05/0> α در نظر گرفته شد.نتایج نشان داد کهسطوح آدروپین و سطوح اکسید نیتریک سرم در گروه تمرین در مقایسه با کنترل به طور معنا داری افزایش یافت (000/0 P=). به علاوه، فشار خون سیستولی و دیاستولی به طور معنا داری در گروه تمرین نسبت به کنترل کاهش یافت (000/0= P). در مجموع، به نظر می رسد تمرین ترکیبی از طریق افزایش آدروپین سرم و اکسید نیتریک در کاهش فشار خون زنان یائسه نقش دارد.
  کلیدواژگان: آدروپین، اکسید نیتریک، تمرین ترکیبی، زنان یائسه
 • محمد صیادفر*، فرشاد تجاری، علی زارعی، محمدرضا اسمعیلی صفحات 145-156
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط علی بازاریابی حسی با رضایت مندی از تجربه حسی و وفاداری مصرف کنندگان استخرهای شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بوده و به صورت پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه آقایان و بانوانی که در سال 1393 از استخرهای شهر تهران استفاده می کردند، بود، که طبق فرمول کوکران 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بازاریابی حسی، پرسشنامه رضایت مندی از تجربه حسی بیتنر و هابرت (1994) و پرسشنامه وفاداری یچین لیو (2008) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که از میان حواس پنجگانه، حس بینایی و شنوایی ارتباط علی معناداری با رضایت مندی از تجربه حسی و وفاداری مصرف کنندگان استخرها دارند، اما حس چشایی، لامسه و بویایی ارتباط علی معناداری ندارند. همچنین مشخص شد که حس بینایی از بیشترین اهمیت و حس چشایی از کمترین اهمیت برخوردار بود. ازاین رو برای تاثیرگذاری بیشتر روی رفتار مصرف کننده، ضروری است که حواس چشایی، لامسه و بویایی را هم درگیر کرد.
  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، تجربه حسی، حواس پنجگانه، رضایت مندی، وفاداری
 • محمد امین صفری، مریم کوشکی جهرمی*، فرهاد خرمایی، علی رضا صالحی صفحات 157-170
  عملکرد ورزشی تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و محیطی قرار دارد. اما اغلب موارد تاثیر این عوامل بر همه افراد یکسان نیست که احتمال نقش عوامل موثر واسطه ای دیگری را مطرح می کند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر نوع مزاج و مصرف مکمل بی کربنات سدیم بر روی توان بی هوازی و شاخص خستگی بود. به این منظور 200 دانشجو داوطلب شرکت در تحقیق شدند. 40 نفر که به طور مشخص دارای مزاج سرد و گرم و سایر معیارهای موردنظر بودند، انتخاب و براساس نوع مزاج [(سرد (تعداد=20 نفر) گرم(تعداد= 20نفر)] به دو گروه تقسیم شدند. آزمودنی ها در دو جلسه آزمون رست بعد از مصرف مکمل یا دارونما با فاصله یک هفته و به صورت متقاطع شرکت کردند. مصرف مکمل بی کربنات سدیم در گروه مزاج گرم، توان بی هوازی بیشینه و متوسط و در گروه مزاج سرد، توان بی هوازی متوسط را افزایش داد، اما در هر دو گروه مزاجی بر شاخص خستگی تاثیر معنا داری نداشت. مقایسه بین دو گروه مزاج گرم و سرد نشان داد که در پی مصرف مکمل، توان بی هوازی بیشینه و متوسط در مزاج گرم بالاتر از مزاج سرد بود، اما شاخص خستگی در مزاج سرد کمتر از مزاج گرم بود. نوع مزاج (بدون مکمل) بر توان بی هوازی بیشینه و متوسط و شاخص خستگی تاثیر معنا داری نداشت. در نتیجه، نوع مزاج به تنهایی بر شاخص های توان بی هوازی موثر نیست، اما مصرف مکمل بی کربنات سدیم توان بی هوازی را در گروه مزاج گرم افزایش و شاخص خستگی را در گروه مزاج سرد بیش از گروه مزاج گرم به طور معنا داری کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: بی کربنات سدیم، توان بی هوازی، شاخص خستگی، مزاج سرد، مزاج گرم
 • فریبا عسکریان*، ملازاده ملازاده، شادی مجیدخواه صفحات 171-182
  رشد روزافزون جمعیت و پایین بودن ظرفیت های تولید، موجب به وجود آمدن بحران بیکاری شده است. هدف از تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین میزان سرمایه گذاری و وضعیت اشتغال در استخرهای شنای شهر تبریز است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جامعه آماری تمامی استخرهای فعال تبریز (49 مورد) بود، که 43 استخر به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی قابل قبول (89/0=α) است. برای بررسی داده ها، از روش های آماری توصیفی و استنباطی (کولموگروف-اسمیرنوف، ضریب همبستگی فی و کرامر، تی کندال و یومن ویتنی)، در سطح معنا داری 05/0α≤ استفاده شد. نتایج نشان داد، متوسط سرمایه گذاری در استخرها حدود 919-643 میلیارد ریال و تعداد شغل ایجادشده 436 مورد است. براساس نتایج به دست آمده بین میزان سرمایه گذاری اولیه استخرها (006/0=P،576/0=t)، درآمد خالص (004/0=P،394/0=t) با تعداد شاغلان رابطه مستقیم وجود دارد. همچنین تعداد شاغلان استخرهای دولتی به طور معناداری بیشتر از استخرهای خصوصی است (029/0=P،338/2=z). بنابراین لزوم توجه بیشتر به جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در ورزش به خوبی حس می شود.
  کلیدواژگان: استخرهای شنا، اشتغال زایی، درآمد خالص، سرمایه گذاری، سرمایه گذاری اولیه
|
 • Amin Khatibi *, Mohammad Khabiri, Majid Jalali Pages 9-22
  An attractive atmosphere is one of the most important motivations of spectators to attend a sport event. The aim of this study was to identify the most important formative indicators of atmosphere in football stadiums with marketing approach which was conducted with the qualitative method. So, after the literature review, semi-structured and deep qualitative interviews with elites were carried out. Interviews continued until theoretical saturation and identification of all indicators (N=15). Totally, 194 formative indicators of atmosphere in football stadiums were identified and categorized in 6 main factors: factors related to advertising activities (with two items: media and statements and celebrations), factors related to stadium (with two items: physical facilities of stadium and stadium architecture), factors related to event (with two items: event attributes and players and coaches), factors related to event organizer (with two items: stadium entertainment programs and event management), factors related to society (with two items: club position in society and football position in society) and factors related to spectators. The proposed conceptual framework in this study can be used as guidance to the activity of marketers and sport event managers and future research.
  Keywords: qualitative research, spectators, Stadium Atmosphere, propaganda, Football
 • Vahid Eskandaripour, Ali Akbarnejad *, Fatemeh Shabkhiz Pages 23-31
  Increasing the anaerobic threshold reduces lactate accumulation, postpones fatigue and improves exercise performance. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of acute L-carnitine supplementation on the anaerobic threshold during maximum activity in collegiate runners. For this purpose, 12 trained collegiate runners participated voluntarily in this study (exercise experience: at least 3 years, mean age: 23.33 ± 2.93 years, weight: 66.00 ± 7.21 kg, height: 176.00 ± 6.49 cm, body mass index 21.27 ± 1.35 kg/m2). The subjects were divided randomly into two groups: placebo and supplement. The study design was crossover and double-blind. Subjects in supplement group received 2g of L-carnitine while the control group received placebo 90 minutes before the exercise protocol. Blood samples were collected before and after the CONCONI protocol to measure blood lactate changes. The gas analyzer was used to estimate the respiratory exchange ratio (RER) and heart rate deflection point. After a 7-day period, the position of the two groups changed, and the previous steps were repeated again. One-way ANOVA and LSD post hoc test were used to analyze the data at a significance level less than 0.05. The results of this study showed that L-carnitine supplementation significantly improved the running time (P=0.001), the distance traveled until the anaerobic threshold (P=0.001), respiratory exchange ratio (P=0.001), and lactate accumulation (P=0.001) compared with the placebo group. But, it had no significant effect on delaying the heart rate deflection point at higher speeds (P=0.173). According to these results, it can be concluded that acute L-carnitine supplementation delays fatigue and improves the performance of runners.
  Keywords: Anaerobic Threshold, Heart Rate Deflection Point, L-carnitine, Acute Supplementation, Middle-Distance Runners
 • Mehdi Moradi *, Seyyed Abdolhamid Ahmadi, Habib Honari, Sina Kalhor Pages 33-47
  The aim of this study was to investigate the influence of mass media in the development of attitudes, culture and institutionalization of public sport in Tehran and provide solutions to the media. The method of present research was survey, in terms of goal, application development, and a field study conducted to collect data. The study population consisted of 100 people, including sport experts and media whom their points used in researcher-made questionnaire. Descriptive statistics was used to describe data, and to search for hypotheses to be meaningful inferential statistics, Kolmogorov-Smirnov tests, Confirmatory factor analysis, Friedman and binomial were conducted.
  From experts’ point of view, indicators of visual media (public sports-themed TV series, TV sports programs on public sport, special public sport News on TV, broadcast educational public sport teaser on TV, play educational subtitle of public sport on TV, broadcast educational animated movies on public sport on TV, Satellite sports programs on public sport), audio media (Sports Radio and other State radio networks), print media (sports press, other press, scientific- sports books, scientific-sports posters, published brochure on public sport, install billboards on public sport, writing short educational sentences on public sports on buses, writing short educational sentences on public sports in the subway), virtual media (sports web sites and sites, other web sites, News, social networks, sports blog), art media (public sports-themed movies, sports-themed theater) are effective in the development of attitudes, culture and institutionalization of public sport in Tehran Metropolis.
  Keywords: visual Media, Audio Media, Print Media, Virtual Media, art media, Tehran Metropolis, Public Sport
 • Mohammad Hasan Ferdowsi *, Abolfazl Farahani, Loghman Keshavar Pages 61-75
  The aim of this study was to design an organizational entrepreneurship model in the Ministry of Sport and Youth of the Islamic Republic of Iran. Organizational strategy and structure (the internal organizational factors affecting entrepreneurship) were considered as the predicting variables and the psychological empowerment was considered as the mediator factor. The statistical population included all experts and managers of the Ministry of Sport and Youth (N=430) and 203 subjects were selected as the samples by stratified random sampling method. To assess internal organizational factors and organizational entrepreneurship, Haghshenas questionnaire (reliability =0.87) and to assess psychological empowerment of employees, Spritzer questionnaire (reliability coefficient=0.81, 12 items) were used. For the analysis of data, statistical methods including one-sample t test and path analysis were used. Finally, the LISREL software was used to design the model. The results showed that the levels of structure, strategy, organizational entrepreneurship and psychological empowerment were less than average. Also, there was a positive and significant relationship between each of the internal organizational factors and the organizational entrepreneurship and psychological empowerment. The model of their relationship had a good fit. These results indicate that the Ministry of Sport and Youth lack the entrepreneurial structure and strategy.
  Keywords: Organizational Strategy, Psychological empowerment, Organizational Structure, Organizational Entrepreneurship, Ministry of Sport, Youth
 • Mohammad Ali Rabiee, Mehdi Mogharnasi *, Hadi Sarir, Mohsen Khorashadizadeh Pages 77-89
  Ischemia increases the production of reactive oxygen species (ROS) and oxidative stress which leads to cellular damage, either through directly affecting membrane and proteins or indirectly stimulating apoptotic pathways. One of the plants with anti-oxidative effect is Jujube, which can decrease the production of free radicals. The aim of the present study was to investigate the effect of interval aerobic training and Jujube extract on apoptotic factors in rats with myocardial infarction. In this experimental study, 36 male wistar rats which received myocardial infarction with cardiac ischemia induced by subcutaneous injection of Isoprenaline were selected. The rats were then randomly assigned to one of the following six groups: control-healthy, control infraction, sham, control infraction + jujube extract, interval aerobic training + infarction, interval aerobic training + infarction + jujube extract. The interval aerobic training protocol consisted of five 4-min. sets at 70-75%Vo2max, and five 4-min. sets of active rests with 55-60%Vo2max. Data were analyzed applying Shapiro–Wilk test, One-way ANOVA, and Tukey post-hoc test at >α0.05. The results showed that Isoprenaline-induced infarction significantly increased the caspase3 levels of the heart tissue in the infarction group compared with the healthy group (P<0.05). There was no significant difference between interval aerobic training, jujube extract and training + extract group and infarction group in this index (P>0.05). Interval aerobic training + jujube extract showed a significant increase in Bcl-2 index of heart tissue (P<0.05). However, no significant changes were observed in other groups in this index (P>0.05). Therefore, it seems that interval aerobic training and jujube extract can help to suppress heart cell apoptosis after myocardial infarction and also decrease the damage to the heart tissue by increasing Bcl-2 in the heart tissue.
  Keywords: Apoptosis, Interval Aerobic Training, Jujube Extract, Myocardial Infarction
 • Mohammad Salari Mohammadabad *, Mehran Azarian, Mohammad Salari Pages 91-102
  The aim of this study was to investigate the effect of participation in the outdoor sport activities on environmental knowledge and behavior. The statistical population consisted of those who had come to the suburbs to participate in the outdoor activities such as hiking, trekking, biking in the nature, etc. and 241 available subjects were selected randomly as the sample. The environmental behavior questionnaire by Zafeiroudi & Hatzigeorgiadis (2012) and environmental knowledge questionnaire by Cottrell (2003) were used to collect the data. The structural equation modeling and SmartPLS.2 software were used to analyze the research data. The results showed that the outdoor sport activities affected the social environmental behavior but these activities did not affect the personal environmental behavior and environmental knowledge. Also, the environmental knowledge affected the social and personal environmental behaviors. In general, this study showed that the participation in the outdoor sport activities helps people to create a more direct contact with the environment
  Keywords: environmental behavior, environmental knowledge, Outdoors, Sport Activity
 • Seyede Zohreh Hadei, Mohammad Ali Samavati Sharif * Pages 103-115
  The aim of the present study was to compare the effects of three warm-up methods (half squat, sled towing and traditional) on some physiological variables and anaerobic power performance in elite athletes. Subjects were 14 trained male athletes. Athletes performed the three protocols in three different days: 1- traditional warm-up 2- PAP warm-up with one set with 3 repetitions of half SQ 3- sled towing PAP warm-up. After each warm-up protocol, the RAST test was conducted. Following the RAST test, subjects’ blood samples were collected to evaluate lactate. For data statistical analysis, analysis of variance with repeated measures was used (significance level: P<0.05). Results showed that the duration of the RAST test reduced after both PAP warm-up protocols compared with traditional warm-up protocol (P=0.001, P=0.006). The maximal anaerobic power reduced in both PAP warm-up protocols compared with traditional warm-up protocol (P=0.001, P=0.005). Lactate level increased only in the sled towing warm-up compared with traditional warm-up protocol (P=0.007). Results showed that both PAP warm-up protocols (half squat, sled towing) can improve RAST test in athletes.
  Keywords: Rast Test, anaerobic power, Warm-up, Post-Activation Potentiation
 • Azam Shadivand *, Tahere Azmsha, Abdulrahman Mehdi Pour Pages 117-128
  The aim of this study was to compare those factors affecting the equity of domestic and foreign sport brands. The study was a descriptive survey. 210 elite athletes in Ahvaz city were randomly selected as the sample using Morgan and Krejcie Table (N = 450). A researcher-made questionnaire was used. Its validity was measured and evaluated by a number of professors and its reliability was calculated as 0.91. SPSS software was used for descriptive and inferential analysis. The results of the comparison of the brand equity and the marketing mix of domestic and foreign sport brands showed that the amount of the equity of foreign brands and the amount of knowledge, expected quality and trying to buy them again were far more than domestic brands and also marketing mix (product, price, distribution and promotion) were more implemented in foreign brands. The most important factor of the foreign product's preference to the domestic product was the quality, hence the domestic sport manufacturers should promote their product quality higher or equal to its foreign model.
  Keywords: brand equity, Marketing mix, Brand Loyalty, Brand Comparison
 • Soudabeh Sharabiani *, Hamid Rajabi, Pezhman Motamedi, Mohammadreza Dehkhoda, Mojtaba Kaviani Pages 129-143
  Even though endothelial dysfunction and reduction of nitric oxide are considered to be responsible for postmenopausal hypertension, the underlying mechanisms are not yet to be fully recognized. Adropin has been shown to play a key role in this regard. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of 8 weeks of combined training on adropin, serum nitric oxide as well as blood pressure in hypertensive postmenopausal women. For this purpose, 20 postmenopausal women with satge-1 hypertension were randomly divided into two groups: training and control. The training group participated in combined exercise (walking with a moderate intensity of 60-70% of maximum heart rate (HRmax)) and resistance training with an intensity of 10 repetitions maximum (equivalent to 70% of 1RM) 3 sessions per week for 8 weeks. Blood samples were collected before and after training intervention. Adropin concentration was measured by sandwich ELISA method and serum nitric oxide was measured by calorimetric method. Dependent and independent t tests were used to analyze and compare the differences within groups and between groups respectively.The significance level was set as α<0.05. The results indicated thatadropin and serum NO levels significantly increased in the training group compared with the control group (P=0.000). Furthermore, systolic and diastolic blood pressures were significantly lower in the training group compared with the control group (P=0.000).In conclusion,it seems that combined training contributes to the reduction of blood pressure in postmenopausal women through an increase in serum adropin and nitric oxide.
  Keywords: Adropin, nitric oxide, Combined training, Postmenopausal women
 • Mohammad Sayyadfar *, Farshad Tojari, Ali Zaree, Mohammad Reza Esmaeili Pages 145-156
  The aim of the present study was to determine the casual relationship of sensory marketing with sensory experience satisfaction and loyalty of consumers of swimming pools in Tehran city. The research method was descriptive-correlation conducted as a survey. The population included all males and females who used swimming pools in Tehran city in 2014, and 385 subjects were selected as the sample by Cochran formula. The researcher-made questionnaire of sensory marketing, the questionnaire of sensory experience satisfaction by Bitner and Hubbert (1994) and the questionnaire of loyalty by Liu (2008) were used to collect data. For data analysis, Partial Least Squares (PLS) was used. Findings showed that among the five senses, sight and hearing senses had significant casual relationships with sensory experience satisfaction and loyalty of swimming pools consumers, but the sense of taste, touch and smell had no significant causal relationship. It was also found out that the sense of sight was the most important and taste was the least important. Therefore, it is essential to involve the senses of taste, touch and smell in order to have higher effect on consumer behavior.
  Keywords: Sensory Marketing, Sensory Experience, Five Senses, Satisfaction, Loyalty
 • Mohammad Amin Safari, Maryam Koushkie Jahromi *, Farhad Khormae, Alireza Salehi Pages 157-170
  Sport performance is affected by various individual and environmental factors. But often the same factor exerts effects on individuals differently which proposes the probability of the role of other effective mediating factors. The aim of the present study was to investigate the effect of temperament type and sodium bicarbonate supplementation on anaerobic power and fatigue index. For this purpose, 200 students volunteered to participate in the study, and 40 students who had distinct cold and hot temperaments and other inclusion criteria were selected and divided into cold (n=20) and hot (n=20) groups based on their temperament. Subjects participated in two sessions of RAST test by one-week interval, after consuming placebo or supplementation in a crossover method. Sodium bicarbonate supplementation increased maximum and mean anaerobic power in hot group and mean anaerobic power in cold group, but it did not significantly affect fatigue index in both groups. A comparison between hot and cold temperament groups indicated that following supplementation, maximum and mean anaerobic power was higher in hot temperament group than cold temperament group, but fatigue index was lower in cold temperament group than hot temperament group. Temperament type (without supplementation) did not have a significant effect on maximum and mean anaerobic power and fatigue index. In conclusion, temperament type per se does not have an effect on anaerobic power indices, but sodium bicarbonate supplementation improves anaerobic power in hot temperament group, and significantly decreases fatigue index in cold temperament group more than hot temperament group.
  Keywords: sodium bicarbonate, anaerobic power, Fatigue Index, Cold Temperament, Hot Temperament
 • Fariba Askarian *, Elham Molazadeh, Shadi Majidkhah Pages 171-182
  Rapid population growth and low production potentials have led to unemployment crisis. The aim of this study was to investigate the relationship between investment and employment statusin the swimming pools in Tabriz city. In this descriptive method-analytical study, the statistical population included all of the working swimming pools (N=49) in Tabriz, and 43 swimming pools were randomly selected as the sample. The data were collected by a researcher-made questionnaire with acceptable validity and reliability (α=0.89). To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, phi and Cramer Correlation Coefficients, Kendall’s tau-b, U Mann-Whitney) were used at α≤0.05. The results indicated that the mean investment in the pools was about 643-919 billion Rials and 436 jobs were created. Based on these results, there was a direct relationship between the initial investment (t=0.576, P=0.006) and net income (t=0.394, P=0.004) of the pools and number of employees. Also, the number of employees in public swimming pools were significantly more than private swimming pools (z=2.338, P=0.029). Therefore, it is essential to pay more attention to the attraction of investment in private sector in sport.
  Keywords: Swimming pools, employment, Net Income, Investment, Initial Investment