فهرست مطالب

تحقیق در علوم دندانپزشکی - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 60، تابستان 1398)

مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 60، تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرنا سیار، رویا شریعتمدار احمدی، مریم رضازاده سفیده، علیرضا فتحی آذر* صفحات 72-77
  سابقه و هدف
  ژنژویت وابسته به پلاک یکی از رایج ترین بیماری های دهان است. محدودیت هایی در روش های مکانیکی، که به عنوان رایج ترین روش کنترل پلاک میکروبی است، وجود دارد. با توجه به عوارض خمیردندان های شیمیایی مانند حساسیت  و ایجاد رنگیزه، تمایل به استفاده ازخمیردندان های گیاهی افزایش پیدا کرده است. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر خمیردندان حاوی آلوئه ورا بر ژنژویت است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی یک سوکور-متقاطع بود، بر روی 20 دانشجوی دندانپزشکی (شامل 10 زن و 10 مرد و با میانگین سنی (4±24.5) که ژنژویت داشتند، انجام گرفت. داوطلبان به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: گروه اول ابتدا از خمیردندان آلوئه ورا به مدت 30 روز استفاده کرده و سپس PI و GI آن ها ثبت شد و پس از آن 2هفته Wash out  داشتند. سپس خمیردندان فلورایددار برای 30 روز به آن ها داده شد تا از آن استفاده کنند، سپس PI و GI آن ها ارزیابی شد و در گروه دوم این موارد به صورت معکوس صورت گرفت. در این بررسی از آزمون ویلکاکسون برای انجام آنالیز آماری استفاده شد. سطح معنی داری 05/0 =P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  هیچ تفاوت معنی داری میان دو خمیردندان در شاخص های پریودونتال افراد قبل و بعد از استفاده از آلوئه ورا و در مقایسه دو خمیردندان با هم پس از 30 روز مشاهده نشد. به این ترتیب که پس از دوره سی روزه مطالعه، PI از 1/3±2/14   به 1/02±1/84 0/98=P) و GI از 0/62±0/74  به 0/46±0/25  (0/068P=) رسید و P-Value بین گروهی نیز برای PI 0/07 P= و برای GI 0/308P< بود.
  نتیجه گیری
  تاثیر خمیردندان آلوئه ورا روی PI و GI مشابه خمیردندان فلورایددار بود، این خمیردندان می تواند به جای خمیردندان های شیمیایی تجویز گردد.
  کلیدواژگان: آلوئه ورا، خمیردندان، شاخص پلاک دندانی، شاخص لثه ای، ژنژویت
 • فرنوش فلاح زاده، مریم پیرمرادیان، سولماز محمدزاده قاسمی، علی طیبی*، حمیده خانی صفحات 78-86
  سابقه و هدف
  تاکنون پیشرفت های زیادی در زمینه مواد و روش ها به منظور تسهیل پروسه باندینگ کلینیکی انجام گرفته است.  TransbondTM Plus Self Etching Primer یکی از این گروه مواد می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آلودگی سطح دندان با بزاق و توالی زمانی کیور متعاقب کاربرد TransbondTM Plus Self Etching Primer  بر استحکام باند برشی براکت های ارتودنسی می باشد.
  مواد و روش ها
  50 دندان پرمولر سالم انسانی به 5 گروه 10 تایی تقسیم شدند. براکت های فلزی توسط سیستم Transbond XT (3M, unitek) مطابق گروه بندی زیر به مینا باند شدند: 1- TransbondTM Plus Self Etching Primer(SEP) (3M,Unitek) ،Transbond XT(XT) ، کیورینگ 2-SEP ، کیورینگ ، XT ، کیورینگ 3- SEP ، کیورینگ، بزاق ، XT، کیورینگ 4- SEP، کیورینگ، بزاق،SEP  ، XT، کیورینگ 5- SEP ، کیورینگ، بزاق ، SEP، کیورینگ ، XT، کیورینگ. نمونه ها پس از نگهداری به مدت 24 ساعت در آب مقطر، به تعداد 1000 سیکل (55-5 درجه سانتی گراد) ترموسایکل شدند. استحکام باند برشی گروه ها توسط universal testing machine مورد ارزیابی قرار گرفت. برای مقایسه گروه ها با هم از آنالیز واریانس یک طرفه، Tukeyو Scheffe استفاده شد. (05/0>P)
  یافته ها
  استحکام باند برشی در همه گروه ها قابل قبول بود درحالی که تفاوت آماری معنی داری بین گروه ها یافت نشد.(0/05<P)
  نتیجه گیری
  آلودگی با بزاق تاثیرآماری معناداری بر استحکام باند برشی براکت های باند شده با این سیستم ندارد اما کیورینگ پرایمر، قبل از آلودگی با بزاق، استحکام باند را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: استحکام باند برشی، لایت کیورینگ، براکت ارتودنسی، بزاق، پرایمر سلف اچ
 • آزیتا مظاهری تهرانی، مهران نوربخش، عزت الله جلالیان، آرش زربخش، هادی حمزه خسروشاهی* صفحات 87-96
  سابقه وهدف
  میکروگپ  در ناحیه اتصال ایمپلنت-اباتمنت یکی از چالش های اساسی درمان ایملپنت های دو تکه ای (Two-piece implants) است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دو نوع اباتمنت زیرکونیا (Zirconia) و تیتانیوم (Titanium) بر میکروگپ محل تماس ایمپلنت - اباتمنت تحت Oblique cyclic loading (نیروی تکرار شونده مایل)  در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی  تعداد 12 مجموعه ایمپلنت-اباتمنت در گروه 6 عددی با دو جنس اباتمنت زیرکونیا و تیتانیوم به صورت عمودی درون بلوک های رزینی اصلاح شده با بیس پلی استر اتوپلیمریزه شونده مانت شدند. نمونه ها تحت 75 نیوتن Oblique cyclic loading با زاویه 2 ±30 درجه نسبت به محور طولی ایمپلنت با فرکانس 1 هرتز در 500000 سیکل که معادل 20 ماه نیروی جویدن انسانی است، قرار گرفتند. برای آنالیز میکروگپ از مشاهده مستقیم از بالا توسط میکروسکوپ الکترونی (SEM) با بزرگ نمایی 5000× استفاده شد. جهت آنالیز آماری برای مقایسه قبل و بعد load از paired t-test و برای مقایسه دو گروه مستقل از Independent sample t test استفاده شد.
  یافته ها
    میزان میکروگپ قبل از وارد کردن نیرو در گروه اباتمنت های تیتانیومی (0/7±2/6 میکرون) بیشتر از اباتمنت های زیرکونیایی (0/9±1/5 میکرون) بود (0/033= P). میزان میکروگپ در گروه اباتمنت های تیتانیومی بعد از وارد کردن نیرو کاهش (0/047= P)، اما در گروه اباتمنت های زیرکونیایی به صورت معنی داری افزایش یافت (0/0350= P). در نهایت میزان میکروگپ بعد از وارد کردن نیرو در گروه اباتمنت های تیتانیومی (0/8±2/0 میکرون) با اباتمنت های زیرکونیایی (0/9±2/7 میکرون) نداشت(0/262= P)
  نتیجه گیری
  میزان میکروگپ به دنبال Oblique cyclic loading در دو نوع اباتمنت تیتانیومی و اباتمنت زیرکونیایی تفاوتی ندارد و هر دو در محدوده قابل قبول از نظر بالینی قرار دارند.
  کلیدواژگان: گپ، آلیاژ تیتانیوم، زیرکونیا، اباتمنت ایمپلنت
 • ترانه فرخ نیا، مهدی گودرزی، آتوسا نوبخت* صفحات 97-101
  سابقه و هدف
  دهانشویه ها یکی از ابزار هایی هستند که برای کاهش پوسیدگی کاربرد دارند .دهانشویه فلورین توتال دهانشویه جدیدی است که تاکنون تحقیقی در مورد تاثیر آن بر استرپتوکوکوس موتانس انجام نشده است .
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، قطر هاله مهار رشد باکتری استرپتوکوکوس موتانس بین دو دهانشویه فلورین توتال و کلر هگزیدین مقایسه  شد.ابتدا باکتری  را روی محیط بلاد آگار کشت دادیم  و 24 ساعت در دمای 37 درجه درون انکوباتور قراردادیم.سپس روی 21 پلیت بلاد آگار کشت دادیم. به طور تصادفی بر روی 10 پلیت، 1 دیسک کلر هگزیدین و روی 10 پلیت دیگر، 1 دیسک فلورین توتال گذاشتیم.همچنین روی 1 پلیت، دیسک آنتی بیوگرام و دیسک بلانک بدون دهانشویه قرار دادیم.پلیت ها را در دمای 37 درجه به مدت 24 -48 ساعت درون انکوباتورقراردادیم و سپس هاله مهار رشد را اندازه گیری کردیم.
  یافته ها
  هاله ی مهار رشد در گروه کلر هگزیدین به میزانmm 15.4 و در گروه فلورین توتالmm 11.4 بود،که در گروه کلر هگزیدین به میزان 4 mm بیشتر بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنادار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به عوارض دهانشویه کلرهگزیدین ،این دهانشویه نمی تواند به صورت روزانه استفاده شود .به نظر می رسد  دهانشویه فلورین توتال می تواند به عنوان یک روش کمکی برای افرادی که ریسک پوسیدگی بالایی دارند، استفاده شود.
  کلیدواژگان: استرپتوکوک موتانس، کلرهگزیدین، فلورین، دهانشویه
 • ماندانا خطیبی*، سعید ذاکربستان آباد، محمدکریم رحیمی، یلدا سمساراصل صفحات 102-109
  سابقه و هدف
  استوماتیت ناشی از دنچر در 60-24 درصد از دارندگان دنچر رخ می دهد. تا کنون علل مختلفی برای ایجاد آن مطرح شده ولی هنوز اختلاف نظر در این رابطه وجود دارد . در برخی از مطالعات علاوه بر کاندیداآلبیکانس به عنوان مسبب اصلی ، برخی از باکتری ها نیز مطرح گردیده اند . نظر به شیوع این ضایعه و نیز گزارش موارد راجعه یا مقاوم به درمان های ضد قارچ ، این تحقیق جهت بررسی نقش اکتینومایست در بروز استوماتیت ناشی از دنچر صورت پذیرفت
  مواد و روش ها
    در این تحقیق مورد- شاهدی نمونه ها از 15 فرد دارای دنچر کامل فک بالا و پایین که فاقد استوماتیت ناشی از دنچر بودند و 15 فرد دارای دنچر کامل فک بالا و پایین که دارای ضایعه استوماتیت ناشی از دنچر بودند ، جمع آوری گردید.مشابه سازی در دو گروه به لحاظ سن ،جنس ، ابتلا به بیماری سیستمیک به ویژه دیابت، مصرف سیگار ، خشکی دهان ، مصرف دارو ، مدت زمان استفاده از دنچر و بهداشت دهان صورت گرفت . پس از جمع آوری، نمونه ها در محیط کشت تایو به آزمایشگاه منتقل شده و در انکوباتور 37 درجه سانتیگراد به مدت یک هفته فرار گرفتند، سپس به محیط brain & heart infusion  منتقل شدند . پس از یکماه لام های تهیه شده زیر میکروسکوپ به منظور بررسی حضور اکتینو مایست مورد مشاهده قرار گرفتند . نتایج حاصل از تشکیل کلونی های اکتینو مایست در دو گروه با استفاده از نرم افزار SPSS14  و آزمون آماری کای دو مورد قضاوت قرار گرفت.
  یافته ها
  میان 15 نمونه گروه شاهد 5 نمونه (3/33 درصد) اکتینو مایست مثبت بودندو از بین 15 نمونه گروه مورد 11 نمونه (73/3 درصد) اکتینومایست مثبت بودند. (0/03>P)
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد  اکتینومایست می تواند  در بروز استوماتیت ناشی ازدنچر علاوه بر کاندیدا آلبیکانس ایفای نقش دارد.
  کلیدواژگان: استوماتیت، دنچر، اکتینومایس، کاندیدا آلبیکانس
 • زهرا عموزاد خلیلی، شهریار شهاب، فرید عباسی* صفحات 110-116
  سابقه و هدف
  اختلالات داخلی(ID)، شایع ترین علت اختلال مفصل گیجگاهی فکی(TMD) می باشد که به طور گسترده ای عملکرد دیسک را تحت تاثیر قرار می دهد. با توجه به این که جا به جایی قدامی دیسک (ADD) یکی از مهمترین یافته ها در (ID) می باشدواهمیت اطلاع از اتیولوژی آن و اینکه تا کنون، نقش بسیاری از شاخص های ساختاری با TMD بررسی نشده است ،لذا این پژوهش با کمک تصاویر MRI به ارزیابی ارتباط ساختار مفصل گیجگاهی فکی با جابه جایی دیسک پرداخت.
  روش اجرای پژوهش
  تحقیق به روش case-control انجام شده است. 31 مفصل مبتلا به اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی فکی(ID) و 57 مفصل نرمال مورد بررسی قرار گرفتند و افراد دو گروه به لحاظ سن ، جنس ، وضعیت اقتصادی و اجتماعی از نظر مراجعین مشابه بودند .یافته های MRI شامل، موقعیت دیسک در دهان باز و بسته ، مورفولوژی کندیل اگزیال و کرونال  می باشد. وجود یا میزان آن در دو گروه با آزمون کایدو یا دقیق فیشر مورد قضاوت آماری  قرار گرفت.
  یافته ها
  افراد مبتلا به اختلالات داخلی مفصل گیجگاهی فکی(ID)، درهر سه گروه جا به جایی قدامی دیسک با بازگشت(DDWR) و جا به جایی قدامی دیسک بدون بازگشت (DDWOR) ،جا به جا به جایی قدامی دیسک (ADD) ، از نظر موقعیت دیسک در مواجهه بیشتر قدامی ،قدامی-تحتانی دردهان بسته  می باشد واز لحاظ آماری معنی دار می باشد(001/0>P). مورفولوژی کندیل در نمای کرونال و اگزیال اختلاف معنی دار نبوده است(4/0> P) .
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد جا به جایی قدامی دیسک با موقعیت قدامی ،قدامی_تحتانی دیسک در دهان بسته ، مرتبط می باشد. مورفولوژی کندیل در نمای کرونال و اگزیال ارتباطی با جا به جایی قدامی دیسک ندارد .
  کلیدواژگان: TMD، MRI، دیسک، کندیل، جا به جایی قدامی دیسک
 • ترانه موحد، حسین باقری، محبوبه دهقانی*، مهدی پورتقی، زیبا شیرخانی کلاگری صفحات 117-126
  سابقه و هدف
  یکی از روش های موثر در پیشگیری از پوسیدگی دندان استفاده از خمیردندانهای فلورایددار است. هدف این مطالعه اندازه گیری میزان غلظت کلی و محلول فلوراید چند نوع خمیردندان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه غلظت کلی و محلول فلوراید در 8 نوع خمیردندان داخلی و 5 نوع خارجی اندازه گیری شد.
  نمونه ها از ابتدا و انتهای هر تیوب تهیه شد و پس از تهیه سوسپانسیونی یکنواخت،  غلظت کلی و محلول فلوراید توسط دستگاه پتانسیومتر اندازه گیری شد. غلظت فلوراید کلی و محلول در ابتدا و انتهای هر تیوب و در خمیردندانهای داخلی و خارجی با آزمون Mann-Whitney مقایسه شدند.
  یافته ها
  از 13 خمیردندان مورد آزمایش، 5 خمیردندان مربوط به اطفال و 8 خمیردندان مربوط به بزرگسالان بود.
  11 خمیردندان (84.6درصد) ترکیب فلورایدشان از نوع مونوفلوئورو فسفات بود. در خمیردندانهای بزرگسال، تنها در خمیردندان داخلی آ.ب.ث و خارجی Signal مقدار مورد تایید غلظت کلی فلوراید بین المللی وجود داشت و نیز میزان غلظت کلی فلوراید آنها به میزان ثبت شده روی تیوب نزدیک بود.
  خمیردندانهای اطفال ایرانی بس، فریس، گلدنت و کومودو میزان غلظت کلی فلوراید آنها کاملا بالاتر از میزان استاندارد بین المللی بود. درهیچ یک از خمیردندانهای اطفال ایرانی میزان غلظت کلی فلوراید با میزان ثبت شده روی تیوب سازگار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می سد نیاز به کنترل کیفی دقیق تر میزان غلظت فلوراید خمیردندانها وجود دارد. خصوصا در زمینه خمیردندانهای اطفال باید توجه بیشتری به حد استاندارد و مجاز شود. چنانچه غلظت فلوراید محلول نیز روی تیوب ثبت گردد به انتخاب خمیردندان مناسب کمک بیشتری می نماید.
  کلیدواژگان: خمیردندان، غلظت کلی فلوراید، غلظت فلوراید محلول
 • بهزاد نظری، هاجر شکرچی زاده*، حمیدرضا روح افزا صفحات 127-139
  سابقه و هدف
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر یک مداخله آموزشی در قالب واحد درسی "سلامت دهان و دخانیات" بر دانش و نگرش دانشجویان دندانپزشکی در زمینه عوارض دخانیات و نقش دندانپزشک در برنامه های ترک دخانیات می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به صورت مداخله نیمه تجربی روی 62 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گروه کنترل و 63 دانشجوی دانشگاه آزاد اصفهان در گروه مداخله، صورت گرفت. پرسشنامه ای در رابطه با دانش و نگرش آنان از کلیه افراد داوطلب جمع آوری شد. سپس مداخله آموزشی در طول یک ترم تحصیلی صورت گرفت. داده ها توسط Paired sample t-test،Independent sample t-test ، Chi square،  Fisher exact test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره دانش دانشجویان قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (0.46P=)، اما بعد از مداخله، در گروه مداخله بیشتر بود (0.001P<). میانگین نمره نگرش دانشجویان قبل از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار نداشت (0.93P=)، اما بعد از مداخله، در گروه مداخله بیشتر بود (0.001P<). میانگین نمره نگرش دانشجویان هم در گروه مداخله و هم در گروه کنترل بعد از مداخله بیشتر از قبل مداخله بود (0.001P<). به دنبال مداخله، میانگین تغییرات نمره دانش و نگرش دانشجویان در گروه مداخله بیشتر از گروه کنترل بود (0.001 P <).
  نتیجه گیری
  واحد درسی"سلامت دهان و دخانیات" باعث افزایش دانش و نگرش دانشجویان در مورد برنامه های ترک دخانیات شد. هرچند عملکرد دانشجویان مورد سنجش قرار نگرفت ولی به نظر می رسد بتوان با آموزش، در جهت ارتقا توانایی های دانشجویان نیز نتایج قابل قبولی به دست آورد.
  کلیدواژگان: سلامت دهان، دخانیات، دانش، نگرش، دانشجویان دندانپزشکی، کوریکولوم دندانپزشکی
 • سید حسین طباطبایی، فاطمه عزیزیان، امین انصاری نیا* صفحات 140-151
  سابقه و هدف
  اتخاذ تصمیم در مورد مراقبت های بالینی می بایست با آخرین شواهد علمی همسو باشد. با وجود افزایش کمیت و کیفیت تحقیقات دندانپزشکی در دنیا و ایران، بسیاری از دندانپزشکان اطلاع کافی از نتایج مطالعات نداشته و از آن در بالین استفاده نمی کنند. هدف از این مطالعه بررسی برخی موانع موجود در بکارگیری نتایج تحقیقات از دیدگاه متخصصین دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی - مقطعی بود که در آن کلیه متخصصین دندانپزشکی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1396 به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. 57 نفر در مجموع ارزیابی شدند. داده ها توسط پرسشنامه ای دو بخشی گرد آوری شدند. بخش اول پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل 22 گویه برگرفته شده از پرسشنامه فونک بود که توسط مقیاس 5 نمره ای لیکرت سنجیده می شد. پس از گرد آوری پرسشنامه ها، داده ها توسط آمار توصیفی توسط نرم افزار  17 SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان مشارکت نمونه ها 100% بود. در بین حیطه های مختلف مانع از بکارگیری نتایج در بالین، حیطه ی ارتباط و دسترسی به یافته های تحقیق با میانگین و انحراف معیار 04/3±42/21 و در بین موانع، عدم وجود برنامه ای از طرف مسئولان مربوطه برای به کار بستن نتایج تحقیق در عمل با میانگین و انحراف معیار80/0±09/4 به ترتیب مهم ترین حیطه و مهم ترین مانع شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  به منظور افزایش کاربرد نتایج منتج از تحقیقات در عملکرد بالینی، نیاز به تلاش های زیادی در جهت ایجاد برنامه ای نظام مند با پیگیری مستمر از طرف مسئولان زیربط و افزایش توانمدی علمی و اعتماد بنفس در بین اساتید، دانشجویان دندانپزشکی و فارغ التحصیلان این رشته احساس میشود.
  کلیدواژگان: عملکرد بالینی، دانشکده دندانپزشکی، عضو هیات علمی دانشگاه
 • مائده قربان پور، افشین حراجی، فاطمه شاهسواری، ساره فرهادی، دنیا صدری* صفحات 152-161
  سابقه و هدف
  ژانت سل گرانولومای فکی (مرکزی و محیطی) دو ضایعه نسبتا شایع با اتیولوژی و پاتوژنز نامشخص می باشند. همچنین علت تفاوت در رفتار بیولوژیک آنها هنوز بدرستی مشخص نشده است. این مقاله مروری با هدف ارزیابی نشانگرهای مختلف ایمونوهیستوشیمی بررسی شده در این ضایعات و بررسی ارتباط بیان این نشانگرها با رفتار و پاتوژنز آنها طراحی شد.
  مواد و روش ها
  مقالات منتخب با استفاده از پایگاه های اطلاعاتی Google scholar، Pubmed، Science direct با واژه های کلیدی giant cell granuloma، pathogenesis، biologic behavior در فاصله سالهای 2010 تا ماه آوریل 2019 گردآوری گردید. تمامی 27 مطالعه گردآوری شده که از تکنیک ایمونوهیستوشیمی استفاده کرده بودند، از نظر نوع سلولهای مورد بررسی، تفاوت بیان نشانگر بین گروه های مختلف ضایعه، ارتباط نشانگر مورد بررسی با رفتار بیولوژیک و پاتوژنز ضایعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. 
  یافته ها
  از نظر بیان نشانگرهای عروقی به ترتیب در %55/5  و %33/3 مطالعات، ارتباط مثبت با رفتار و پاتوژنز ژانت سل گرانولوماها بیان شد. بررسی بیان نشانگرهای استئوکلاستوژنز هم به ترتیب در %45/5 و %77/2 مقالات ارتباط مثبت با رفتار و پاتوژنز را نشان داد. از نظر بررسی پروتئین های سیکل سلولی نیز با اختلاف اندکی %43/8  مقالات ارتباط و %57/1 عدم ارتباط با رفتار را ذکر کردند؛ اما از نظر تاثیر آنها در پاتوژنز %7/85 مقالات ارتباط واضحی را بیان نکردند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که فرایندهای دخیل در القاء تمایز استئوکلاستها بیشترین ارتباط را با پاتوژنز، و آنژیوژنز بیشترین ارتباط را با رفتار بیولوژیک ژانت سل گرانولوماها دارد.
  کلیدواژگان: ژانت سل گرانوما، پاتوژنز، رفتار بالینی
|
 • Ferena Sayar, Roya Shariatmadar Ahmadi, Maryam Rezazadeh Sefideh, Alireza Fathiazar* Pages 72-77
  Background and AIM
  Plaque-induced gingivitis is a common gingival disease. There are some limitations in mechanical methods to promote plaque control which is why chemical methods have been introduced. Chemical toothpastes have side effects like hypersensitivity and staining, so the tendency is growing towards herbal toothpastes. Our aim in this study was to evaluate the effectiveness of Aloevera tooth paste on gingivitis.
  Materials and methods
  This was a Single blind cross over clinical trial study which was conducted on 20 dental students ( 10 male, 10 female with the average of 24.5±4 years) who had gingivitis. Then, they were divided into 2 groups: The first group used the Aloevera toothpaste for 30 days and PI and GI was recorded. They had been washed out for 2 weeks and after that they used the Fluoride toothpaste for another 30 days. Again, PI and GI was recorded. In the second group the toothpastes were used in an opposite order. The Wilcoxon test was used to evaluate statistical analysis.the level of significance was set as 0.06.
  Results
  There was no significant difference in periodontal records between toothpastes after 30 days of administration. After 30 days, PI changed from 2.14±1.3 to 1.84±1.02(P<0.098) and GI changed from
  0.74 ±0.62 to 0.25±0.46(P<0.068) and the P-value between the toothpastes was P<0.07 for PI and P<0.308 for GI.
  Conclusion
  Aloevera toothpaste may have the same effect on PI and GI as the Fluoride tooth paste, So it can be concluded the this toothpaste could be used instead of conventional chemical toothpastes.
  Keywords: Aloe vera, Toothpaste, dental palque index, Periodontal index, Gingivitis
 • Farnoosh Fallahzadeh, Maryam Pirmiradian, Solmaz Mohammadzadeh Ghasemi, Ali Tayebi*, Hamideh Khani Pages 78-86
  Background and aim
  Over the years, improvments have been done to simplify clinical bonding procedure. One of these material is Transbond™ Plus Self Etching. The aim of this study was to evaluate the effect of saliva contamination and reusing Transbond™ Plus Self Etching Primer (SEP) on shear bond strength of orthodontic brackets.
  Materials and Methods
  Fifty premolars divided into five groups of 10. Orthodontic brackets were bonded with Transbond XT adhesive (3M, Unitek) using the following treatment: Group1- Transbond™ Plus Self Etching Primer(SEP)/ Transbond XT adhesive/ Curing. Group2- Self-Etching Primer/ Curing/ Transbond XT adhesive / Curing. Group3- Self-Etching Primer/ Curing/ saliva contamination/ Transbond XT adhesive/ Curing. Group4- Self-Etching Primer/ Curing / saliva contamination/ Self-Etching Primer/ Transbond XT adhesive/ Curing. Group5- Self-Etching Primer/ Curing/saliva contamination/ Self-Etching Primer/ Curing/ Transbond XT adhesive/ Curing. Samples were stored for 24h in distilled water at 37 ˚C, then thermocycled for 1000 cycles (5-55˚C). Shear bond strength of each sample was obtained using a universal testing machine. Data were analyzed statistically. Using one way anaylisis & variance, Tukeey and Scheffe.
  Result
  Clinically acceptable bond strength was in all groups. There was no statistically significant difference between the groups.
  Conclusion
  Saliva contamination has no statistically significant effect on the shear bond strength of Self etching primer, however light curing of Self etching primer, before saliva contamination, increased the bond strength.
  Keywords: Shear Bond strength, Light curing, Orthodontic brackets, Saliva, Self-etching Primer
 • Azita Mazaheri, Mehran Nourbaksh, Ezatolha Jalalian, Arash Zarbakh, Hadi Hamzehkhosroshahi * Pages 87-96
  Background and Aim
  Microgap in the implant-abutment interface is one of the main challenges in the treatment of two-piece implants. This study aimed to investigate the effect of two types of abutments (zirconia and titanium) on microgap at implant-abutment interface area under oblique cyclic loading in vitro.
  Methods and Materials
   In this in vitro study, 12 implant-abutment assemblies were used, each containing six sets with either zirconia or titanium abutments and vertically mounted in the modified resin blocks of auto-polymerized polyester base. The specimens were then subjected to oblique cyclic loading of 75 N at a 30 ± 2 degrees angle to the longitudinal axis of the implant with a frequency of 1 Hz in 500,000 cycles, equivalent to 20 months of human mastication. For the microgap analysis, direct observation from the top was used with a scanning electron microscopy (SEM) with a magnification of 5000×. Statistical analysis was used to compare the microgap before and after the application of loading with the paired t-test.
  Results
    The amount of microgap before force application in the titanium abutment group was (2.6±0.7) significantly higher than the zirconia abutments (1.9±0.5) (P = 0.033). The dimension of the microgap in the titanium abutment group significantly decreased following cyclic loading (P = 0.047), but in the zirconia group showed a significant increase (P = 0.035). Finally, the dimension of the microgap following oblique cyclic loading in the titanium abutment group (2.0±0.8) was not significantly different with the zirconia abutments (2.7±0.9) (P = 0.262).
  Conclusion
  The difference of microgap after oblique cyclic loading between two types of titanium abutment and zirconium abutment is not significant, and both are clinically acceptable.
  Keywords: Gap, Titanium alloy, Zirconium, Implant abutment
 • Taraneh Farrokhnia, Mehdi Goudarzi, Atoosa Nobakht* Pages 97-101
  Background and Aim
  Mouthwashes are one of the tools used to reduce decay. Fluorin total mouthwash is a new mouthwash, so far no research has been done on its effect on streptococcus mutans.
  Materials and Methods
  In this study, the diameter of growth inhibition zone for streptococcus mutans bacteria was compared between fluorin total and chlorhexidine mouthwash. First, we cultured the bacteria on blood agar and incubated for 24 hours at 37° C. Then, we cultivated it on 21 blood agar plates. We randomly put one chlorhexidine disk on 10 plates and one fluorin total disk on other 10 plates. We also placed antibiogram disk and a blank disk without mouthwash on 1 plate. We placed the plates at 37° C for 24 to 48 hours into the incubator and then measured the growth inhibition zone.
  Results
  The growth inhibition zone in the chlorhexidine and fluorin total group was 15.4 mm and 11.4 mm, respectively, which was 4mm higher in the chlorhexidine group,which is statistically significant.
  Conclusion
  Due to the complications of chlorhexidine mouthwash, this mouthwash cannot be used on a daily basis. It seems that fluorin total mouthwash can be used as an auxiliary method for those who are at high risk of decay.
  Keywords: Streptococcus mutans, Chlorhexidine, Fluorin, Mouthwash
 • Mandana Khatibi*, Saeed Zaker Bostan Abad, Mohammad Karim Rahimi, Yalda Semsar Asl Pages 102-109
  Background & Aim
  Denture induced stomatitis occurs in 24-60 percents of edentulous people who have dentures.Up to now some etiologic factors have been introduced for denture stomatitis but there are some controversies.In some literatures some other microorganisms have been isolated besides candida albicans as main reasons. According to the incidence of denture induced stomatitis and the resistance and recurrence to treatment with antifungal drugs in some of these cases
  this research was done to evaluate the role of actinomycets in these lesions
  Material and methods
  In this case control study the samples were collected from15 persons with removable full dentures without any denture stomatitis and 15 persons with removable full dentures with denture stomatitis lesions. Both groups were matched according to age, gender،duration of denture wearing، systemic diseases ,oral hygine, smoking,xerostomia,use of medicines and The samples were transported to the lab in thyo culture and incubated in  37 C for 1 week and then transported to Brain and Heart infusion culture .After sample processing for microscopic evaluation for detecting actinomycets ،the results were  analyzed with chi-square test by using spss soft ware version14.
  Results
  The results shows that 5 of 15 (33.3%)  in control group and 11 of 15 (73.3%) in case group  were actinomycets positive. (p <0.03)
  Conclusions
  It seems that, actinomycets can play a role in denture stomatitis، besides candida albicans.
  Keywords: Actinomyces, Denture, Stomatitis, Candida albicans
 • Zahra Amoozad Khalili, SH SHAHAB, Farid Abbasi* Pages 110-116
  Background and Aims
  The most frequent cause of TMJ dysfunction is internal derangement which that largely involves  the function of the articular disc. Anterior disc displacement (ADD) is one of the major findings in TMJ internal derangement.
  Since the importance of knowledge of its etiology and also The role of all structural indicators association with TMD was not evaluated, in this research was investigated Correlation between  TMJ structure and disc displacement.
  Materials and Methods
  This study was done based on case-control method. 31 Joints  with TMJ internal derangements and 57 normal joint Were examined. The two groups of clients were matched in age, sex , Economic and social situation. MRI finding was Disk position in Open and closed mouth and  condyle morphology coronal and axial view.MRI findings were Disk position in Open and closed mouth and  condyle morphology coronal and axial view. The data were analyzed using  x2 and Fisher's test.
  Results
  Patients with  TMJ internal derangement (ID), In all three groups  inchiding disk displacement with reduction(DDWR), disk displacement without reduction(DDWOR), anterior disc displacement(ADD), was encountered more frequently in Anterior, Anterior-inferior disk position in closed mouth,A statistically significant correlation was found( P 0.001> ). Also no significant difference was found in measurements between the three groups, for condyle morphology  in coronal and axial view. ( P > 0.4)
  Conclusion
  It seems there is relationship between Anterior disc displacement (ADD) and Anterior, Anterior-inferior disk position in closed. But There is no obvious relationship between Anterior disc displacement (ADD)  And  condyle morphology coronal and axial view.
  Keywords: TMD, MRI, Disc, condyle, disc displacement
 • Taraneh Movahhed, Hossein Bagheri, Mahboobe Dehghani*, Mahdi Pourtaghi, Ziba Shirkhanikelagari Pages 117-126
  Objective
  Using fluoridated toothpaste is one of the effective preventive methods of dental caries. The aim of this study was to evaluate the total and soluble fluoride concentration in different toothpastes available in the Iranian market.
  Methods & Materials
  In this study, total and soluble fluoride concentration of eight brands of Iranian and five brands of non-Iranian toothpastes were measured. The samples were extracted from top and bottom end of each tube. Then they were mixed until homogenous suspension was achieved. Total and soluble concentration of fluoride ion was measured by potentiometer. To compare results of total and soluble fluoride concentration in the top and bottom of each tube and results between domestic and foreign toothpastes, the Mann-Whitney test was used.
  Results
  A total of 13 toothpastes were tested, of which five products were for children and eight products were for adults. Eleven toothpastes had Sodium Monofluorophosphate agent.
  Among adult toothpastes, only ABC and Signal toothpastes had international standard range of fluoride concentration and the total fluoride concentration was near to the amount printed on the tube.
  Bass, Ferris, Goldent and Komodo Iranian Children toothpastes showed higher concentration of total fluoride compare to international standard range of fluoride for children. None of Iranian children toothpastes had the total fluoride concentration same as what printed on the tube.
  Conclusion
  More serious supervision and accurate quality control on the concentration of fluoride in toothpastes is required, especially in Children toothpastes, it should be paid more attention. If soluble fluoride concentration is printed on toothpaste tube, it helps to select the right toothpaste.
  Keywords: Toothpaste, Total fluoride, Soluble fluoride
 • Behzad Nazari, Hajar Shekarchizadeh*, Hamidreza Roohafza Pages 127-139
  BACKGROUND & AIM
   The purpose of this study was to investigate the effect of an educational intervention - course of "smoking and oral health"- on knowledge and attitude of dental students about the complications of smoking and the role of the dentist in smoking cessation.
  Material & Methods
   A quasi-experimental study was conducted on 62 dental students from Isfahan University of Medical Sciences as control group, and 63 dental students from Isfahan Azad University as experimental group. Volunteer students filled out a self-administered questionnaire about their knowledge and attitude regarding dentist’s role in smoking cessation. During the ongoing semester, educational intervention was conducted. Then, the students filled out the questionnaires again. Paired sample t-test، Independent sample t-test ، Chi square، and Fisher exact test served for statistical analysis.
  Results
   Before the intervention, no significant difference existed between two groups regarding their knowledge score (P=0.46). Following the intervention however, knowledge score in intervention group was significantly higher than control group (P<0.001). Students' attitude was not significantly different between two groups before the intervention (P=0.93). Following the intervention, attitude score was significantly higher in intervention group than control group (P<0.001). Following the intervention, the mean scores of attitude increased significantly in both groups (P<0.001). However, the increased score of knowledge and attitude in intervention group was significantly higher than control group (P<0.001).
  Conclusion
    Course of “Smoking and Oral Health” improved students’ knowledge and attitudes towards smoking cessation. Although, students’ performance was not evaluated, it seems that educational programs may improve their performance as well.
  Keywords: Oral health, Smoking, knowledge, attitude, dental students, dental curriculum
 • Seyed Hossein Tabatabaie, Fatemeh Azizian, Amin Ansarinia* Pages 140-151
  BACKGROUND & AIM
   Despite the increasing number and quality of dental research, many dentists are not adequately informed about the results of the studies and don’t use it at clinic. The aim of study to evaluated obstacles in use of research results from the perspective of dental specialists of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd.
  Material & Methods
   In this descriptive cross-sectional study, all dental specialists of the faculty member of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd in 2016 were studied by census method. 57 people were evaluated. Data were collected by a questionnaire,that consisted of demographic information and 22 items derived from the Funk questionnaire, measured by 5 scale Likert. Data were analyzed by SPSS 17 software and descriptive statistics.
  Results
   Participation rate was 100%. Among the different domains of not being possible to use the results in the clinic, the area of communication and access to research findings with a mean and standard deviation of 21.42±3.04 and among the barriers, the lack of a plan by the relevant authorities to apply the results of the research in operation with the mean and standard deviation of 4.09±0.80 were the most important domain and most important barrier respectively.
  Conclusion
    In order to increase the application of the results of research into clinical practice, many efforts are needed to establish a systematic program with continuous follow up by relevant authorities and to increase the scientific ability and confidence among professors, dental students and graduates of this field.
  Keywords: Clinical practice, Dental faculty, Academic Member
 • Maedeh Ghorbanpour, Afshin Haraji, Fatemeh Shahsavari, Sareh Farhadi, Donia Sadri * Pages 152-161
  Background and Aim
  Giant cell Granulomas (central and peripheral) are two fairly common lesions of the oral cavity with uncertain etiology and pathogenesis. As well, the reason for their different biologic behavior is not well understood yet. This study aimed to review the immunohistochemical profile of giant cell granuloma and its correlation with pathogenesis and biologic behavior.
  Materials and Methods
  The articles in scientific databases including Google Scholar, PubMed, and ScienceDirect published between 2010 to April 2019, were searched by using relevant keywords including giant cell granuloma, pathogenesis, and biologic behavior. Twenty seven articles which used immunohistochemistry technique were reviewed regarding immunoexpression of protein in different type of cells, difference of expression between groups, correlation between expression of the marker and biologic behavior and pathogenesis.
  Results
  According to the findings of the reviewed studies, angiogenic markers had positive relation with behavior and pathogenesis in 55.5% and 33.3% of the studies, respectively. Review of the proteins related to osteoclastogenesis demonstrated that 45.4% and 77.2% of the studied proteins had positive relation with behavior and pathogenesis, respectively. Regarding the cell cycle proteins, 42.8% and 57.1% of the articles showed positive and negative correlation with biologic behavior, respectively. However, 85.7% of the studies observed no obvious correlation with pathogenesis.
  Conclusion
  It seems that osteoclastogenesis and the related proteins and its signaling pathways has the greatest correlation with pathogenesis. In addition, the most relevant factor to biologic behavior was angiogenesis.
  Keywords: giant cell granuloma, pathogenesis, biologic behavior