فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 6 (بهار 1398)
 • سال دوم شماره 6 (بهار 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/01/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اکبر نونهال نهر، سعید اکبرپور* صفحات 1-16
  این پژوهش به بررسی تاثیر تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 95 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب، و دوره زمانی آن بین سال های 1388 تا 1393 است. از روش داده های تابلویی و رگرسیون حداقل مربعات معمولی با به کارگیری نرم افزار EVIEWS جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که تجربه حسابرس بر حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبت و معنادار دارد. یعنی حسابرس هرچقدر با تجربه تر باشد حق الزحمه بیشتری دریافت می کند و تجربه حسابرس بر کیفیت حسابرسی تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: تجربه حسابرس، حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی
 • آرش درخشان مهر، صبا کرمی* صفحات 17-30
  این پژوهش به بررسی تاثیر دوره تصدی مدیرعامل و اندازه موسسه حسابرسی بر کیفیت اطلاعات حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد . پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) بوده جامعه آماری پژوهش ، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک ، 112 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و دوره ی زمانی آن بین سال های 1390 تا 1395 می باشد . روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات ، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده هایی تابلویی استفاده شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه معناداری بین دوره تصدی مدیرعامل و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود ندارد ولی رابطه منفی معناداری بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری وجود دارد . همچنین کیفیت اطلاعات حسابداری در شرکتهایی با دوره تصدی مدیرعامل بیش از 3 سال متفاوت از سایر شرکتها نیست ، ولی کیفیت اطلاعات حسابداری که توسط موسسات حسابرسی رتبه 1 رسیدگی می شود متفاوت از سایر شرکتها است.
  کلیدواژگان: دوره تصدی مدیر عامل، اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت اطلاعات حسابداری
 • بهزاد جمالی*، سعید علیپور، مینا شیخی گرجان صفحات 31-48
  در این مطالعه به بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است با توجه به نقش مهم مدیران در موفقیت شرکتها و اهمیت تصمیمات و اختیارات مدیران در چارچوب عملکردی شرکت و همچنین اهمیت بازده سهام برای سرمایه گذاران که بی شک تحت تاثیر تصمیمات مدیران می باشد.بر این اساس بررسی ارتباط بین اختیار مدیران، خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1390 تا1395 در 126 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت و نیز برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با داده های پانلی از روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که طبق فرضیه اصلی خالص دارایی های عملیاتی بر بازده سهام شرکت ها تاثیرمستقیم و معناداری داردو همچنین طبق فرضیه فرعی اول و سوم تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود بر رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت ها تاثیر مستقیم و معناداری دارد و همچنین طبق فرضیه فرعی دوم تصمیمات تامین مالی بر رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و بازده سهام شرکت ها تاثیر معکوس و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: اختیار مدیران، خالص دارایی عملیاتی، بازده سهام
 • مهراب نصیری*، فهیمه ایروانی قلعه سرخ صفحات 49-63
  هدف این تحقیق بررسی نقش تعدیل کنندگی راهبری شرکتی در رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، اطلاعات مربوط به 100 شرکت پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در طول سال های 1392-1396 مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق پیش رو از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. برای انجام این تحقیق از سیاست تقسیم سود به عنوان متغیر وابسته، از مدیریت سود به عنوان متغیر مستقل و از راهبری شرکتی به عنوان متغیر تعدیلی استفاده شده است؛ شاخص مزبور متشکل از سه معیار استقلال هیات مدیره، استقلال حسابرس و مالکیت نهادی می باشد. تحلیل رگرسیونی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزار Eviews نشان می دهد که استقلال هیات مدیره یک تاثیر منفی و معنی دار و استقلال حسابرس یک تاثیر مثبت و معنی دار بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود دارد. ولی مالکیت نهادی تاثیر معنی داری بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و مدیریت سود ندارد.
  کلیدواژگان: راهبری شرکتی، مدیریت سود، سیاست تقسیم سود
 • یوسف سلیمی*، سجاد خاکزاد کهق صفحات 64-79
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت سود بر سطح نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی و ارزش نهایی آنها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه مورد مطالعه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران با در نظر محدودیت های خاص، که از این میان نمونه ای شامل 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید. قلمرو زمانی تحقیق شامل یک دوره هفت ساله بر اساس صورت های مالی شرکت های مورد مطالعه طی سال های 1388 الی 1396 است و برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون خطی چند متغیره با استفاده از نرم افزار EVIEWS نسخه 9، استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است نگهداشت وجه نقد مازاد بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری و مثبتی دارد. همچنین کیفیت سود بر ارتباط بین نگهداشت وجه نقد مازاد و ارزش شرکت تاثیر تاثیر معنی داری به لحاظ آماری دارد. همچنین کیفیت سود بر ارزش شرکت تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، نگهداری وجوه نقد مازاد شرکتی، کیفیت سود
 • محمد محمدی*، حمزه عنبری صفحات 80-91
  وجود معیارها و سازوکارهای حاکمیت شرکتی به تغییر رفتار شرکت ها منجر می شود. تاثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر تصمیم های مدیریت در قبال سود از جمله مدیریت سود، اهمیت فراوانی دارد. توجه به حاکمیت شرکتی کارا و افزایش کارایی در قراردادهای فی ما بین به منظور تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای شفافیت اطلاعات در شرکت ها و واحدهای اقتصادی که تمام یا بخشی از سرمایه آنها از طریق مردم تامین شده است، منجر به تخصیص کارای منابع و در نهایت رشد توسعه اقتصادی می گردد. هدف این تحقیق بررسی تغییرات حاکمیت شرکتی بر گردش اعضای هیئت مدیره و هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری به صورت قضاوتی و حذفی سیستماتیک در بازه زمانی سال 1391 الی 1395 انتخاب شده است. فرضیه تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی و داده های ترکیبی و روش اثرات ثابت مقطعی مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه رگرسیون در میان نمونه مورد مطالعه نشان داد حاکمیت شرکتی تاثیر مثبت و معنادار بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای اهرم مالی، اندازه شرکت و بازده دارایی بر هموارسازی سود و گردش اعضای هیات مدیره تاثیر مثبت و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، گردش اعضای هیئت مدیره، هموارسازی سود
 • فرهنگ صالحی ساعی*، سعید قاضی نژاد، فریبا یوسفی اورو صفحات 92-104
  در این تحقیق به شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر تمایل کاربران بر خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. این عوامل می تواند بازار تولید و فروش این برنامه ها را رونق بخشیده و تصویر روشن تری از فرایند بازاریابی این برنامه ها ارائه دهد در این پروژه به بررسی نقش متغیرهای درگیری کاربران، سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده، نفوذ اجتماعی، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، خودکارآمدی موبایل، نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده بر تمایل کاربران به خرید اپلیکیشن های کاربردی پرداخته ایم. نتایج نشان داد که تاثیر درگیری کاربران در اپلیکیشن های کاربردی بر نگرش به استفاده از برنامه ها مثبت و معنادار است.
  کلیدواژگان: نفوذ اجتماعی، سودمندی ادراک شده، کنترل رفتاری ادراک شده، تمایل به خرید
|
 • Ali Akbar Ninahal Nahr, Saeed Akbarpour * Pages 1-16
  This research studies the impact of auditor's audit on audit fees and audit quality in listed companies in Tehran Stock Exchange. The statistical population of the research is listed companies in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 95 companies are selected as research sample, and its period is between 2009 and 2014. The data of panel and regression methods of ordinary least squares are used with the use of EVIEWS software to test the hypotheses. The results of the research show that auditor's experience has a positive and significant effect on audit fees. That is, the auditor receives more remuneration to the more experienced, and the auditor's experience does not affect the quality of the audit.
  Keywords: Auditor's Experience, Audit fees, Audit Quality
 • Arash Derakhshanmehr, Saba Karami * Pages 17-30
  This study examines the impact of the chief executive officer tenure and Audit firm size on the accounting information quality in Tehran stock Exchange in the companies listed in Tehran stock Exchange . The present study is practical in purpose and considered as a causal research ( post event ) after methodology . Statistical Society of the study are the companies listed in Tehran stock Exchange . Using systematic elimination method for sampling , 112 companies were chosen as study samples for the period of 2011 to 2016 . The data collection process was done using library and the method used for testing the hypothesis was multi – variable regression with panel data model . This results show that the chief executive officer tenure doesn`t have meaningful effect on the accounting information quality , but Audit firm size has meaningful effect on the accounting information quality , also the quality of accounting information in companies with a ceo tenure over than 3 years is not different from other companies , but The quality of accounting information handled by the first-rank audit firm is different from that of other companies.
  Keywords: chief executive officer tenure, Audit firm size, accounting information quality
 • Behzad Jamali *, Saeed Alipour, Mina Sheikhy Garjan Pages 31-48
  In the present study, with regard to the important role of the directors in the success of companies and the importance of managers' decisions and powers in the company's functional framework, as well as the importance of return on equity for investors, which is undoubtedly influenced by the decisions of managers, the relationship between directors' discretion, the operational net assets and stock returns in accepted companies in Tehran Stock Exchange has been investigated. The statistical population of this research consists of 126 companies accepted in Tehran Stock Exchange during 2011-2016. The required data is collected from the 'Rahavard Novin' database. The analysis and testing of research hypotheses along with their results, were made according to the outputs obtained from Eviews software version 9. Finally, the results of the research indicate that according to the main hypothesis, the operational net assets have a direct and significant effect on the stock returns of companies. Also, according to the first and third sub-hypotheses, investment decisions and profit sharing decisions have a direct and significant effect on the relationship between the operational net assets and stock returns of companies. Also, according to the second sub-hypothesis, financing decisions have a reverse and significant effect on the relationship between the operational net assets and the stock returns of companies.
  Keywords: The discretion of directors, the operational net assets, Stock Returns
 • Mehrab Nasiry *, Fahimeh Iravni Pages 49-63
  The goal of this research is for the role of adjusting the corporate governance and connection between the absence of the earnings management and dividend policy in accepted policies Tehran stock market .because of this, the information of 100 accepted companies in the following organization and Tehran stock market between 1391 and 1395 has been studied. To do this dividend policy has been used as dependent indignant absence of earnings management as independent indignant, and corporate governance as modulatory indignant; this index consists of three criteria of independence of the board of directors, auditor independence and institutional ownership. moreover, usual squares have been used to know the answers of inquiries. The results show that there are of the board has a negative and significant effect and the independence of the auditor has a positive and significant impact on the relationship between dividend policy and earnings management. But institutional ownership has no significant effect on the relationship between dividend policy and profit management.
  Keywords: Corporate Governance, Earnings Management, Dividend Policy
 • Yousef Salimi *, Sajad Khakzad Kahagh Pages 64-79
  The purpose of this study was to investigate the effect of earnings quality on the maintenance level of corporate surplus cash and their final value in Tehran Stock Exchange. The sampled companies of Tehran Stock Exchange were selected according to specific constraints, including a sample of 120 active companies in Tehran Stock Exchange. The time domain of the research consists of a six-year period based on the financial statements of the companies under study during the years 2011-2018. For testing of assumptions, multivariate linear regression was used using EVIEWS software version 9. The results indicate that excess cash holdings have a significant and positive effect on the company's value. Also, the quality of profit on the relationship between surplus cash and company value has a significant statistical effect. Finally, the quality of profits on the company's value does not have a statistically significant effect.
  Keywords: Frim value, Hohding surplus cash, Earnings Quality
 • Mohammad Mohammadi *, Hamze Anbari Pages 80-91
  The existence of criteria and mechanisms of corporate governance leads to a change in corporate behavior. The effect of corporate governance mechanisms on management decisions related to profit, including profit management, is very important. Considering effective corporate governance and increasing the efficiency of our contracts, in order to strengthen the accountability culture and improve the transparency of information in companies and economic units that have been provided with all or part of their capital through the people, leads to the allocation of resources and in The growth of economic development will ultimately be. The purpose of this research is to investigate changes in corporate governance on the circulation of board members and the smoothing of profits in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.The sampling method was chosen as a systematic judgment and elimination during the period of 1391 to 1395. The research hypothesis was studied using linear regression, combined data and cross-sectional fixed effects method. The result of regression among the sample showed that corporate governance has a positive and significant effect on the smoothing of profits and circulation of the members of the board of directors. Also, the results showed that financial leverage variables, company size and return on assets had a positive and significant effect on smoothing the earnings and circulation of the board members.
  Keywords: Corporate Governance, circulation of board members, profit smoothing
 • Farhang Salehi Saei *, Saeed Ghazinejad, Fariba Yousefi Oro Pages 92-104