فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 7 (بهار 1398)
 • سال دوم شماره 7 (بهار 1398)
 • جلد دوم
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد محمدی*، مرضیه مظاهری صفحات 1-19
  هدف از انجام این مقاله بررسی رابطه اخلاق در حسابداری و اجرای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. مسئولیت اجتماعی بنگاه شامل تعهدات متداومی است که از طرف بنگاه ها و بصورت اخلاقی در محیط های اقتصادی رخ می دهد تا کیفیت زندگی نیروی کار و نزدیکان آن ها را بهبود دهند. ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه در راستای تامین منافع جامعه بگونه ای تلاش می کند که تمامی افراد جامعه از حقوق خود محافظت نموده و فعالیت های اقتصادی صرفا در راستای انتفاع مالی نباشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی و پس رویدادی است. همچنین برای بررسی رابطه بین متغیرها از تجزیه و تحلیل رگرسیون که زیر مجموعه تحقیق همبستگی استفاده می گردد، بنابراین پژوهش حاضر از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل داده های شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش نمونه گیری در تحقیق حاضر بصورت تصادفی و با اعمال محدودیت هایی طبق قاعده حذف سیستماتیک141 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شد. نتایج تحقیق نشان می دهد با توجه به سطح معنی داری کلیه متغیرهای تحقیق، می توان گفت که مسوولیت اختیاری، قانونی، اخلاقی و اقتصادی بر اخلاق حسابداری تاثیر می گذارند.
  کلیدواژگان: اخلاق در حسابداری، مسئولیت های اجتماعی، مسئولیت اختیاری، مسئولیت قانونی، مسئولیت اخلاقی و مسئولیت اقتصادی
 • سعید اکبرپور* صفحات 20-32
  مدیریت مالیات به اقدامات و توانایی مدیر در راستای پرداخت مالیات کمتر در بلندمدت اشاره دارد. شرکتی که به دنبال مدیریت مالیات و حداقل سازی هزینه مالیات می باشد، در واقع رویه ای متهورانه پیرامون مالیات در پیش گرفته است. اجتناب از پرداخت مالیات به دلیل پیامدهای اقتصادی فراوانی که دارد ممکن با عوامل بازار همچون قیمت سهام در ارتباط باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام با تاکید بر هزینه های نمایندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا تعداد 110 شرکت با روش نمونه گیری حذفی برای دوره زمانی 1391-1396 انتخاب شد. برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی نیز از تفاوت بین نرخ مورد انتظار مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی استفاده شده است. در این پژوهش به منظور انجام آزمون فرضیه ها از روش تحلیل رگرسیون و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش تفاوت بین نرخ مورد انتظار مالیاتی و نرخ موثر مالیاتی ، احتمال سقوط قیمت سهام در دوره آتی افزایش می یابد. همچنین ارتباط مثبت بین اجتناب مالیاتی و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های با هزینه های نمایندگی بالا، بیشتر است.
  کلیدواژگان: اجتناب مالیاتی، خطر سقوط قیمت سهام، هزینه های نمایندگی
 • اسحاق بهشور*، مسعود شکری کیانی، فرشته احمدی صفحات 33-48
  مالیات یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصادی است. مبنای محاسبه مالیات سود می باشد و بر اساس مسئله نمایندگی، مدیران دارای انگیزه کافی برای دستکاری سود می باشند. از طرفی، دستکاری سود می تواند بر میزان مالیات و میزان اجتناب از مالیات اثرگذار باشد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه دستکاری سود و نرخ موثر مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، رابطه متغیرهای هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری، با نرخ موثر مالیاتی بررسی شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 113 شرکت در دوره زمانی 1389 الی 1395 می باشد. یافته های حاصل از رگرسیون ساده به صورت مقطعی و تجمعی حاکی از آن است که هموارسازی سود و اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری دستکاری سود، دارای رابطه معنادار و مثبت با نرخ موثر مالیاتی است.
  کلیدواژگان: هموارسازی سود، اقلام تعهدی، نرخ موثر مالیاتی
 • مهدی مهرآور، حامد کارگر*، فاطمه آذری جهرمی، نگار بایگان صفحات 49-65
  مسئولیت اجتماعی شرکت، همان باورها واعتقادات شرکت ها می باشد واین گونه بیان می کند که اقدامات شرکت ها (اعم از فرار مالیاتی ومدیریت سود و...) برمنافع تمام ذینفعان شرکت از جمله سهامداران،کارکنان،جامعه،دولت وسایرین اثرگذار می باشد. پس توجه واقعی به مسئولیت های اجتماعی شرکت ،یعنی حذف مدیریت سود از صورتهای مالی و تصمیمات مدیران و ارایه صورتها و گزارشات مالیاتی واقعی و بدون تحریف و تقلب، از موارد مهم استقرار مسئولیت اجتماعی شرکتها می باشد. در همین راستا هدف از انجام این تحقیق تبیین ارتباط بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق با توجه به نوع هدف، پژوهشی کاربردی و از منظر گردآوری داده ها، پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشدکه با استفاده از محدودیت های اعمال شده و پرسش نامه های تکمیل شده دریافتی ، تعداد82 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شد . برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون جهت تبیین رابطه و میزان پیش بینی کنندگی متغیر ها و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین مسئولیت اجتماعی با فرار مالیاتی و مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین ابعاد اقتصادی ، قانونی، اخلاقی و بشردوستانه مسئولیت اجتماعی با متغیرهای وابسته پژوهش رابطه معناداری وجود دارد .
  کلیدواژگان: فرار مالیاتی، مدیریت سود، مسئولیت اجتماعی، بورس اوراق بهادارتهران
 • سمیه صائب نیا*، رقیه افشاری، شهلا فرخی نمین صفحات 66-81
  با توجه به اهمیت مشتری در صنعت خودرو، حفظ و تقویت وفاداری مشتریان و عوامل موثر بر آن یکی از دغدغه هایی حفظ و توسعه جایگاه خویش در بازار هست. به این منظور یکی از راهکارهای شناخته شده تحت عنوان بازاریابی رابطه مند است که مشتریان ناراضی را با تقویت قدردانی در بین آنان، محدود کرده و بدین وسیله باعث فزونی مشتریان وفادار می گردد. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی است در این پژوهش تاثیر ابعاد بازاریابی رابطه مند از قبیل اعتماد، تعهد، ارتباطات، ارزش های مشترک، همدلی، رضایت مشتریان بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی بررسی شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش گردآوری داده توصیفی و از نوع همبستگی است. مشتریان نمایندگی های سایپا در استان اردبیل جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. حجم نمونه 448 نفر پیش بینی شده که به این منظور از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان داد که بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر قدردانی از مشتری و مزیت رقابتی تاثیر مثبت و معناداری دارد؛ که این نگرش مثبت می تواند مشتریان را به ادامه فعالیت بیشتر با نمایندگی ها ترغیب نماید.
  کلیدواژگان: ابعاد بازاریابی رابطه مند، بازاریابی رابطه مند، قدردانی از مشتری، مزیت رقابتی
 • سیدحسن افضل نیا* صفحات 82-94
  در تحقیقات صورت گرفته شده در خارج از کشور استدلال های متفاوتی را از قبیل لزوم حفظ هماهنگی بین سود گزارش شده و میزان سرمایه گذاری ها، یا اتخاذ تصمیم های مربوط به سرمایه گذاری بر اساس سود گزارش شده و اطلاعات نادرست، و یا اطلاع از بهره وری پایین و پذیرش سرمایه گذاری هایی با ریسک بالا به منظور بهبود بهره وری در صنعت بیمه، برانگیخته است. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که آیا نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، از اطلاعات 14 شرکت بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1389 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که نقد شوندگی سهام بر مدیریت سود شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: نقدشوندگی سهام، مدیریت سود، شرکت های بیمه
 • علیرضا زینالی* صفحات 95-107
  موضوع مالیات از زمان های گذشته در جوامع مختلف بشری مطرح بوده است. در زمان انسان های اولیه که گروه های اجتماعی کوچک تر از زمان حال بوده اند، اخذ مالیات به صورت نقدی وجود نداشته اما هر فرد به طور مستقیم در انجام کارهای عمومی جامعه مشارکت داشته است از طرفی جریان های نقدی در یک واحد تجاری از اساسی ترین رویدادهایی است که اندازه گیری حسابداری بر اساس آن ها انجام می شود و به نظر می آید که بستانکاران و سرمایه گذاران نیز برمبنای جریان های نقدی تصمیم می گیرند. هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که آیا حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد یا خیر؟ به این منظور، اطلاعات 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. در نهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای فرضیه تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد بر اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: حساسیت سرمایه گذاری وجه نقد، بر اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی
|
 • Mohamad Mohamadi *, Marzie Mazaheri Pages 1-19
  The purpose of this paper is to investigate the relationship between ethics in accounting and social responsibility in Tehran Stock Exchange companies. The firm's social responsibility includes ongoing commitments that emerge from firms and morally in the economic environment to improve the quality of life of the workforce and those close to them. The social responsibility of the firm in pursuit of the interests of the society as it strives to protect all the people of the community from their rights and not to pursue economic activities solely for the sake of financial gain. The purpose of this research is to apply a post-event study. Also, to investigate the relationship between variables, regression analysis is used as a subset of correlation research, so the present study is a correlation between the nature and method of descriptive-correlational type. The statistical population of the study includes the data of Tehran Stock Exchange companies. Sampling method was selected randomly and with restrictions according to the systematic elimination rule of 141 companies. The results of the research show that considering the significance level of all the variables in the research, it can be said that the legal, moral, and ethical responsibilities affect accounting ethics.
  Keywords: Ethics in Accounting, social responsibility, Optional Responsibility, legal liability, Ethical Responsibility
 • Saeed Akbarpour * Pages 20-32
  Tax administration refers to the manager's actions and ability to pay less taxes in the long run. A company that seeks tax management and minimizes tax expense has actually taken a draconian approach to taxation. Avoiding tax due to the many economic consequences that may be associated with market factors such as stock prices. The purpose of this study is to investigate the relationship between tax evasion and risk of falling stock prices with an emphasis on representation costs in companies listed on Tehran Stock Exchange. In this regard, 110 companies were selected by the sampling method for the period 1961-2012. To measure tax evasion, the difference between the expected tax rate and the effective tax rate is also used. In this research, regression analysis and hybrid data were used to test the hypotheses. The results showed that there is a positive and significant relationship between tax avoidance and the risk of falling stock prices. This means that with the increase in the difference between the expected tax rate and the effective tax rate, the probability of falling stock prices in the upcoming period increases. There is also a positive relationship between tax avoidance and the risk of falling stock prices in companies with high representation fees.
  Keywords: Tax Avoidance, risk of falling stock prices, Agency costs
 • Isaac Behshour *, Masood Shokri Kiani, Fereshteh Ahmadi Pages 33-48
  One of important factors in economic growth and development is tax. Incomes are the basis of tax calculation; and, based on the agency issue, managers have sufficient motivations to manipulate incomes. Manipulation of incomes can affect tax rates and tax evasion/ avoidance levels, on the other hand. On this basis, the main objective of present research is to investigate relationships between income manipulation and effective tax rates within companies listed on Tehran Securities Exchange. In this direction, relationships of variables of income smoothing and optional accrual items with effective tax rates are examined. Research statistical sample includes 113 companies listed during the period of 2010-2016. Findings of simple regression cross-sectionally and collectively indicate that, as 2 measures of income manipulation, income smoothing and optional accrual items have significantly positive relationships with effective tax rates.
  Keywords: affect tax rates, income smoothing, Accrual items
 • Mahdi Mehravar, Hamed Kargar *, Fateme Azari Jahromi, Negar Bayegan Pages 49-65
  Corporate social responsibility is the same beliefs and beliefs of companies, and thus states that corporate actions (tax evasion and profit management, etc.) are beneficial to the benefit of all stakeholders, including shareholders, employees, society, government, and so on. So the real attention to corporate social responsibility, namely, the elimination of earnings management from financial statements and directors' decisions, and the presentation of real and non-distorted tax reports and figures, are one of the important issues of corporate social responsibility. In this regard, the purpose of this research is to explain the relationship between social responsibility with tax evasion and earnings management in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. This research is descriptive research according to the type of purpose, applied research, and from the perspective of data collection. The statistical population of this research includes all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using restrictions and completed completed questionnaires, 82 companies were selected as statistical sample. To analyze the data, regression tests and Pearson correlation coefficient were used to explain the relationship and the predictive value of the variables and test the hypotheses. The results showed that there is a significant relationship between social responsibility and tax evasion and earnings management of the companies listed in Tehran Stock Exchange. There is also a significant relationship between economic, legal, ethical and humanitarian dimensions of social responsibility with dependent variables of research.
  Keywords: Tax Evasion, Profit Management, social responsibility, Stock Exchange
 • Somayeh Saebnia *, Roghayeh Afshari, Shahha Farokhi Namin Pages 66-81
  Considering the importance of the customer in the automotive industry, maintaining and enhancing customer loyalty and the factors affecting it is one of the main concerns of maintaining and developing its position in the market. For this purpose, one of the well-known solutions is "Affiliate Marketing," which restricts unhappy customers by reinforcing their appreciation among them, thereby increasing the loyalty of customers. The main aim of this research is studying the effect of relation – based marketing on Customer appreciation and Competitive Advantage. In this research the effect of relation – based marketing aspects such as trust, commitment, communications, Common value, Sympathy, customer satisfaction On customer satisfaction and competitive advantage have been studied the present research is an appreciation research from objective view, and descriptive research from the way of collecting data and correlational type. Statistical society of the research consists of all customers of Saipa agents in Ardabil City. The sample volume was predicted to 448 people by using simple randomized sampling. The means of collecting data is questionnaire. Structural equation modeling (lisrael. 8.8 software) has been used for analyzing data. The results of this study showed that relational marketing and its dimensions has a positive and meaningful effect on of the research showed that the relationship marketing and its dimensions have a positive and significant effect on customer appreciation and competitive advantage; this positive attitude can encourage customers to continue to engage with dealers.
  Keywords: Relationship Marketing Dimensions, Relationship marketing, Customer Satisfaction, Competitive advantage
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 82-94
  In research outside of the country, there are different arguments, such as the need to maintain consistency between reported earnings and the amount of investment, or to make investment decisions based on reported earnings and incorrect information, or knowledge of low productivity and acceptance of high risk investments in order to improve productivity in the insurance industry. The purpose of this research is to answer the question of whether the stock liquidity has a significant effect on earnings management of Tehran Stock Exchange member companies. For this purpose, the information of 14 insurance companies of Tehran Stock Exchange has been reviewed during the period from 1389 to 1396. Finally, regression models were used to examine each of the hypotheses. The results of the research hypothesis test indicate that stock liquidity has a direct and significant effect on earnings management of Tehran Stock Exchange member companies.
  Keywords: Stock Liquidity, Earnings Management, Insurance Companies
 • Alireza Zeinali * Pages 95-107
  The subject of taxation has been the subject of various human societies since ancient times. At the time of the early humans whose social groups were smaller than they were now, there was no cash for tax, but each person directly contributed to the general work of the community. On the other hand, cash flows in a business unit are among the most basic events in which accounting measurements are performed based on them. And it seems that creditors and investors also decide on cash flows. The purpose of this research is to answer the question of whether the investment sensitivity of tax collection companies in TSE is significant. To this end, information from 126 companies listed in Tehran Stock Exchange has been reviewed during the period from 1390 to 1396. Finally, regression models were used to examine each of the hypotheses. Based on the type of estimation method indicated by F Limer and Hausman tests, the research models were estimated and the estimated results were analyzed for the research hypothesis. The results of the research hypothesis test indicate that the sensitivity of the cash investment in tax levy accepted by the listed companies in Tehran Stock Exchange has a direct and significant impact.
  Keywords: Sensitivity of cash investment, Tax Avoidance, Effective Tax Rate