فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال دوم شماره 8 (تابستان 1398)
 • سال دوم شماره 8 (تابستان 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/04/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سیدحسن افضل نیا* صفحات 1-11
  واژه سرمایه در گردش به سرمایه گذاری سازمان در دارایی های جاری، بدهی های جاری، وجوه نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت، حساب های دریافتنی و موجودی کالا مربوط می شود و مدیریت سرمایه در گردش نیز عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر دوره اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 16 شرکت بیمه ای عضو بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفت. درنهایت به منظور بررسی فرضیه تحقیق حاضر از مدل رگرسیونی و درنهایت برای برآورد مدل جهت رد یا پذیرش فرضیه تحقیق از نرم افزار Eviews نسخه 9 استفاده گردیده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ی تحقیق بیانگر این است که اهرم مالی بر مدیریت سرمایه در گردش شرکت های بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معکوس و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: اهرم مالی، سرمایه در گردش، شرکت های بیمه
 • علیرضا زینالی* صفحات 12-25
  محافظه کاری در حسابداری را می توان به عنوان سازوکاری نام برد که، اگر به درستی اعمال شود، به حل بسیاری از مسائل نمایندگی و عدم تقارن اطاعاتی منجر خواهد شد، که به طورکلی از شکاف روزافزون بین مدیران و تامین کنندگان منابع مالی واحدهای تجاری ناشی می شود که این امر موجب بهبود عملکرد شرکت می گردد. هدف این تحقیق، بررسی نقش واسطه ای کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به این منظور، از اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای پردازش الگوی پژوهش از روش حداقل مربعات معمولی و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. همچنین، برای انجام محاسبات از نرم افزار Eviews نسخه 9 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم و معناداری دارد و کارایی سرمایه گذاری بر رابطه بین محافظه کاری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرمستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: محافظه کاری، عملکرد، کارایی سرمایه گذاری
 • مهدی مهرآور، مصطفی ایزد بخش، نگار بایگان، حامد کارگر* صفحات 26-40
  بنا به نیاز کلیه استفاده کنندگان از صورت های مالی که توجه زیادی به محتوای اطلاعاتی صورت های مالی به خصوص رقم اعلام شده سود حسابداری از سوی شرکت دارند. بایستی این عامل مهم بررسی گردد که آیا دست کاری در رقم سود انجام نشده باشد که این امر در اثر ضعف در کنترل های داخلی صاحب کار ممکن است انجام پذیرد. و با مبنا قرار دادن گزارشگری مالی با کیفیت مطمعنا نقاط ضعف کنترل داخلی باعث نمیشود رقم سود دستکاری شود وگزارشی با کیفیت به بازار وسرمایه گذاران عرضه خواهد شد و محتوای اطلاعاتی سود بالاتر می رود. بنا به همین ضرورت این پژوهش به بررسی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی سود و ضعف کنترل داخلی با نقش تعدیلگر کیفیت گزارشگری مالی شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی)پس رویدادی(می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های1392 تا1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تلفیقی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت ومعناداری بین محتوای اطلاعاتی سود وضعف کنترل داخلی وجود دارد ومتغیر تعدیلگر بر آن تاثیر گذار می باشد واین رابطه را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: محتوای اطلاعاتی سود، ضعف کنترل داخلی، کیفیت گزارشگری مالی
 • وحید حاتمیان* صفحات 41-55
  گزارش حسابرسی محصول نهایی حسابرسی از یک واحد اقتصادی تجاری گزارشی است که حسابرسی در آن نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی ارائه می کند گزارش حسابرسی باید بیانگر این موضوع باشد که صورت های مالی ارائه شده بر اساس استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تهیه شده اند یا خیر؟ هدف این تحقیق، پاسخگویی به این سوال است که دوره تصدی و استقلال حسابرسی بر تعداد بندهای گزارش حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چه تاثیر معناداری دارد؟بدین منظور، از اطلاعات119 شرکت موردپذیرش در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی بین 1390 الی 1396 موردبررسی قرار گرفته شده است. درنهایت به منظور بررسی هر یک از فرضیه ها از مدل های رگرسیونی استفاده گردید. بر اساس نوع روش تخمین مشخص شده طی آزمون های F لیمر و هاسمن، مدل های تحقیق برآورد گردید و نتایج تخمین برای هریک از مدل ها مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که، دوره تصدی حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تاثیر معکوس و معنادار و همچنین استقلال حسابرس بر تعداد بندهای گزارش حسابرسی تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: استقلال حسابرس، بندهای گزارش حسابرس، دوره تصدی حسابرس
 • اسحاق بهشور*، فرشته احمدی صفحات 56-67
  سیستم بانکی ایران بعد از پیروزی انقلاب بازوی اقتصادی دولت به شمار می-رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک مرکزی، این توانمندی مورد هدف واقع شده است. از طرفی تاکنون تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی مثل تحریم های بانکی بر میزان دستکاری سود توسط مدیریت مشخص نشده است. به همین دلیل در این پژوهش تلاش می شود تاثیر تحریم بانک مرکزی بر میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران مورد مطالعه قرار گیرد. برای آزمون این اثرات، تعداد 145 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی دوره زمانی 1389 الی 1393، مورد مطالعه قرار گرفتند. در این پژوهش شاخص های مدیریت سود با استفاده از مدل-های تعدیل شده جونز و نیز میزان هموارسازی سود اندازه گیری و بیان شده است. در تحلیل آماری از آزمون t استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که میزان مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های تحریم بانک مرکزی، افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: تحریم بانک مرکزی، مدیریت سود، هموارسازی سود
 • سیداقبال قدس مفیدی* صفحات 68-84
  امروزه سیستم های اطلاعاتی حسابداری نقش بسیارمهمی درگردش فعالیت سازمانها ایفا نموده، در مجموعه محیط اقتصادی کشورها وظیفه ای با اهمیت برعهده دارند. بسیاری از تصمیمات اقتصادی براساس اطلاعات حاصل ازاین سیستمها اتخاذ شده، سهم عمدهای از مبادلات اوراق بهادار به خرید و فروش سهام شرکتها اختصاص دارد که آن نیز به نوبه خود می تواند تحت تاثیر ارقام واطلاعات حسابداری باشد. هرگونه تحقیق در زمینه اثرگذاری اطلاعات حسابداری برطیف وسیع تصمیم گیرندگان ذینفع در شرکتها، به درک بهتر از چگونگی نقش این اطلاعات وضرورت افشای بیشتر و بهتر آنها کمک می کند. دراین راستا به بررسی تاثیر کمیته حسابرسی بر کاهش تحریفات مالی با تاکید بر تخصص حسابرس در صنعت پرداختیم. این تحقیق در بازه زمانی سال های 1392 تا 1395 برای شرکتهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب وبا استفاده از آزمون رگرسیون لجستیک در نرم افزار آماری EVIEWS نسخه 9 تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان دادند که برخلاف تصور جامعه، بین کمیته حسابرسی(شامل استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی) و تحریفات مالی ارتباط معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد همچنین تخصص حسابرس در صنعت بر رابطه بین کمیته حسابرسی(شامل استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی و تجربه کمیته حسابرسی) و تحریفات مالی تاثیر معنی داری به لحاظ آماری ندارد.
  کلیدواژگان: تحریفات مالی، کمیته حسابرسی ، تخصص حسابرس در صنعت
 • زیبا قوسی* صفحات 85-100
  مدیریت سود، برآیند درجه ای از قابلیت انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه ی سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره ی عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا از 103 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1388-1393 استفاده گردید، شرکت های مورد بررسی متعلق به فعال بورس می باشد. در این مطالعه برای اندازه گیری مدیریت واقعی سود بر اساس تحقیقات روی چوداری (2006) از سه مدل: (1) برآورد سطح عادی هزینه های اختیاری (با تمرکز بر هزینه های اداری، عمومی و فروش)، (2) مدل برآورد سطح عادی هزینه های تولید و (3) مدل برآورد سطح عادی جریانهای نقدی عملیاتی استفاده شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد محتوای اطلاعاتی سود برمدیریت سود واقعی در کل تاثیر منفی و معنی دار دارد، یعنی با افزایش مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود کاهش می یابد. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیر معنی داری دارد ولی مدیریت سود واقعی با عدم تقارن اطلاعاتی بر محتوای اطلاعاتی سود تاثیری ندارد.
  کلیدواژگان: مدیریت سود واقعی، محتوای اطلاعاتی سود، عدم تقارن اطلاعاتی
|
 • Seyed Hasan Afzalnia * Pages 1-11
  The term "working capital" refers to the organization's investment in current assets, current liabilities, cash, short-term securities, accounts receivable and inventory. And the management of working capital is to determine the volume and composition of resources and expenditures on working capital so that shareholders' wealth grows. The purpose of this study was to investigate the effect of financial leverage on the management of capital employed in insurance companies of Tehran Stock Exchange. For this purpose, the information of 16 insurance companies of Tehran Stock Exchange has been reviewed during the period from 1390 to 1396. Finally, regression models were used to examine each of the hypotheses. Based on the type of estimated estimation method used in the F Limer and Hausman tests, the research models were estimated and the estimated results for each model were analyzed. The results of the research hypothesis test indicate that financial leverage has a reverse and significant effect on the management of capital employed in insurance companies of Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Financial Leverage, working capital, Insurance Companies
 • Alireza Zeinali * Pages 12-25
  Conservatism in accounting can be described as a mechanism that, if properly applied, leads to solving many representation problems and information asymmetries. There is a growing gap between directors and suppliers of financial resources for business units, which will improve the company's performance. The purpose of this research is to investigate the role of investment efficiency intermediation on the relationship between conservatism and the performance of accepted companies in Tehran Stock Exchange. To this end, information on 118 companies listed in Tehran Stock Exchange has been reviewed during the period from 1390 to 1396. For processing the research model, ordinary least squares and multivariate regression have been used. Also, Eviews software version 9 and Excel 2010 have been used for computing. The results of the research hypothesis test suggest that the investment efficiency has a direct and significant effect on the relationship between conservatism and the performance of accepted companies in Tehran Stock Exchange. And there is a direct and significant relationship between the conservatism and the performance of the companies accepted in Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Conservatism, performance, investment efficiency
 • Mahdi Mehravar, Mostafa Aizad Bakhsh, Negar Bayegan, Hamed Kargar * Pages 26-40
  According to the need of all users of financial statements that pay much attention to the information content of the financial statements, in particular the declared figure, accounting profit. This important factor must be checked whether there has been a manipulation of the amount of profit that may be due to weaknesses in the internal controls of the worker. And based on the quality of financial reporting, the internal control weaknesses do not cause the amount of profit to be manipulated, and quality reporting to the market and investors will be offered and the information content will be higher. Therefore, this study examines the relationship between profit intelligence content and the weakness of internal control with the role of moderating the company's financial reporting quality. The purpose of the present research is to apply and methodology is a causal (post-event) research. The statistical population of this study is all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using a systematic elimination sampling method, 174 companies were selected as research sample and investigated in a 5-year period between 1392 and 1396. The method used to collect information is a library and to test the hypotheses, multiple regression with the combined data model of use The results of the research show that the positive and sensible relationship between the information content of the gain and control is not effective There is a moderator on its internal variable is impressive and this relationship is moderated.
  Keywords: Profitability information content, weakness of internal control, Financial Reporting Quality
 • VAHID Hatamian * Pages 41-55
  Audit report of the final product of an audit of a commercial entity is a report that the audit provides in terms of its professional judgment about the suitability of the financial statements. The audit report should indicate that the financial statements presented are based on accepted accounting standards or not? The purpose of this research is to answer the question: what is the duration of the tenure and independence of auditors on the number of auditors' reports in Tehran Stock Exchange companies? For this purpose, the data of 119 companies accepted in the Tehran Stock Exchange between 1390 To 1396 has been reviewed. Finally, regression models were used to investigate each of the hypotheses. Based on the type of estimation method used in the F lemmer and Hausman tests, the research models were estimated and the estimated results for each model were analyzed. The results of the research hypothesis test indicate that the auditor's tenure has a direct and significant impact on the number of audit report sections, as well as the independence of the auditor on the number of audit report sections.
  Keywords: Auditor independence, Paragraphs of the auditor's report, Auditor Tenure
 • Isaac Behshour *, Fereshteh Ahmadi Pages 56-67
  Iran's banking system is the economic arm of the government after revolution. Especially in the implementation of the Fourth Economic, Social and Cultural program, an important part of the success of the program influenced by the strength of the banking system that by imposing sanction on the central Bank, this capability is targeted. On the other hand, the effect of some macroeconomic variables such as bank sanctions on profit manipulation by managers are not specified. That's why this research is trying to study the impact of Central Bank sanction on earnings management in listed companies in Tehran Stock Exchange. To test this effect, the number of 145 companies listed in the Tehran Stock Exchange were studied during the period 2009 to 2014. In this paper, earnings management indicators are measured and expressed by using the modified Jones model and the amount of earning smoothing. In the statistical analysis is used T-test. Results suggest that the level of earnings management was increased in the listed companies during the years of imposition sanctions on Central Bank.
  Keywords: Central bank sanction, Earnings Management, earning smoothing
 • Seyedeghbal Ghodsmofidi * Pages 68-84
  Today, accounting information systems play an important role in the operation of organizations, they play an important role in the economic environment of the countries. Many economic decisions are based on the information obtained from these systems, and the major share of stock exchanges is dedicated to buying and selling stocks of companies, which, in turn, can be affected by accounting data and figures. Any research on the impact of accounting information on a broad range of decision-makers in companies will help to better understand how this information is deployed to better and better disclose them. In this regard, we examined the impact of the audit committee on reducing financial distortions, with an emphasis on the auditor's specialty in the industry. This research has been carried out for the companies operating in Tehran Stock Exchange between 2012 and 2017. A total of 101 companies were selected as a statistical sample and analyzed using the logistic regression test in EVIEWS version 9 software. The results showed that, contrary to the society's view, there is no statistically significant relationship between the audit committee (including the independence of the audit committee, the financial expertise of the audit committee and the audit committee's experience) and financial distortions. Also, the auditor's specialty in the industry relates to the relationship between the audit committee (including independence The audit committee, the financial expertise of the audit committee and the audit committee's experience) and financial distortions have no significant statistical effect
  Keywords: Financial distortions, Audit committee , auditor specialization in industry
 • Ziba Ghoosi * Pages 85-100
  Earnings management is a degree of flexibility and theoretical actions that managers have in their financial reporting. Managers may use this power to manage the profit opportunities or transfer confidential information about the company's future performance. The purpose of this research is to examine the effect of effective earnings management on earnings information information, with emphasis on information asymmetry in listed companies. Tehran is In this regard, 103 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of fiscal year 1393-1388 were used. The companies surveyed belong to the stock company. In this study, to measure real estate management based on Chudry's (2006) research, three models (1) estimate the normal level of optional costs (focusing on administrative, general, and sales costs), (2) the normal level estimation model Production costs; and (3) the standard estimation model for operating cash flows. To test the hypotheses of the research, a multivariate regression model has been used. The results of the research show that the information content of the profits on the real profit management in general has a negative and significant effect, that is, with the increase in real profit management, the information content of the profit decreases. Also, information asymmetry has a significant effect on the information content of profit, but genuine profit management does not have any effect on information content information asymmetry.
  Keywords: real profit management, profit information content, Information Asymmetry