فهرست مطالب

بیمارستان - سال هجدهم شماره 1 (1398)
 • سال هجدهم شماره 1 (1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین درگاهی*، رستم زالوند صفحات 9-20
  زمینه و هدف
  حضور تمام وقت پزشکان با ارتقا بسیاری از شاخص های عملکرد بیمارستان ها ارتباط دارد. با توجه به چالش های موجود، پژوهش حاضر با هدف تحلیل موقعیت طرح تمام وقت جغرافیایی پزشکان با استفاده از مدل SWOT و ارائه مدل ماتریس TOWS در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی به روش مقطعی بود که در سال 96-95 انجام شد. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه به تعداد 234 نفر از پزشکان شاغل در این طرح به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری، توسط نرم افزارهای SPSS و با استفاده از مدل SWOT مورد تحلیل قرار گرفت و راهبردهای TOWS ارائه گردید.
  نتایج
  مهمترین نقاط ضعف طرح، افزایش حجم کاری پزشکان، همکاری نامناسب پزشکان متخصص و نبود نظام مناسب پرداخت جبران خدمت و مهمترین نقطه قوت آن نیز جذب و بکارگیری پزشکان جوان و آموزش بهتر دانشجویان پزشکی بود. از مهمترین فرصت ها و تهدیدهای این طرح نیز به ترتیب ایجاد رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی و خروج پزشکان با تجربه از بخش دولتی و جذب آن در بخش خصوصی عنوان شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، راهبردهای مدل TOWS می تواند مبنای پیشنهادات نویسندگان این پژوهش جهت ارتقای طرح مزبور باشد
  کلیدواژگان: طرح تمام وقت پزشکان، تحلیل موقعیت، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • زهرا طهماسبی، مریم تاجور، محمد عرب* صفحات 21-32
  زمینه و هدف
  بدلیل وجود اقلام با ارزش و گرانقیمت در انبارهای بیمارستانها، مدیریت علمی انبار و ارزشیابی مداوم آنها نقش مهمی در حفظ و بهبود عملکرد آنها و عملکرد بخشهای بیمارستانی دارد. مطالعه حاضر با هدف ارزشیابی عملکرد انبارهای مرکزی بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  برای انجام این مطالعه مقطعی، چک لیستی طراحی و اعتبارسنجی گردید که با استفاده از آن، وضعیت 39 انبار مرکزی واقع در 14 بیمارستان از ابعاد ساختاری، فرآیندی و پیامدی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از آنالیزهای توصیفی وضعیت عملکرد انبارها ارزیابی شد و از آزمونهای همبستگی برای بررسی ارتباط بین نمره ارزشیابی عملکرد انبارها و ویژگی های انبارها و انبارداران استفاده شد.
  نتایج
  وضعیت انبارهای بیمارستانها بطور کلی در حد قابل قبولی قرار داشت. با این حال نواقص و مشکلاتی بخصوص از ابعاد ساختاری و سپس فرآیندی مشاهده شد که نیاز به توجه و رسیدگی فوری داشت. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که بین عملکرد انبارها با تعداد تخت های مصوب بیمارستان، مساحت انبار و تعداد کارکنان انبارها همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (p<0/05).
  نتیجه گیری
  با وجود شرایط نسبتا مطلوب انبارها، بعضی از آیتم ها، بخصوص در بعد ساختاری و سپس بعد فرآیندی در وضعیت نامناسبی قرار داشتند و به دلیل اهمیت ویژه آنها نیازمند رسیدگی سریع می باشند. همچنین از آنجا که بیمارستانهای با تخت بیشتر که دارای انبارهای بزرگتر و کارکنان بیشتری در انبارها بودند، نمرات بالاتری در ارزشیابی کسب کردند، انبارهایی که چنین شرایطی نداشند باید در اولویت توجه و رسیدگی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی عملکرد، شاخص های ساختاری، شاخصهای فرآیندی، شاخص های پیامدی، انبارهای بیمارستانها، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • سیما رفیعی*، محمد زکریا کیایی، پژمان صادقی، زهرا رحمتی صفحات 33-41
  زمینه و هدف
  یکی از مهم ترین ارکان سلامتی، بعد معنوی و توجه به آن در کنترل تنش و اضطراب های ناشی از محیط های کاری می باشد که به عنوان عامل مهمی در موفقیت عملکرد شغلی پرستاران و تضمین سلامت جسمی و روانی آنان مطرح است. هدف از مطالعه حاضر پیش بینی نقش سلامت معنوی در استرس شغلی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال 1396 بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی بود که بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان ولایت شهر قزوین انجام پذیرفت. جمع آوری داده هااز طریق دو پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی و استرس شغلی پرستاران انجام گرفت. داده های بدست آمده از طریق نرم افزارSPSS  نسخه 22 و با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون چند متغیره در سطح معناداری کمتر از 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  وضعیت سلامت معنوی پرستاران و استرس شغلی آنان با میانگین  در حد متوسط به ترتیب 2/5±8/70 و 3/2±6/77 ارزیابی شد. سلامت معنوی در هر دو بعد سلامت مذهبی و وجودی، جنسیت، سابقه کاری و وضعیت استخدامی پرستاران با استرس شغلی ارتباط آماری معنادار داشت (p<0.05). همچنین نتایج بدست آمده از مدل رگرسیون چندگانه نشان دادکه این متغیرها 25% از واریانس استرس شغلی را پیش بینی می نمایند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش سلامت معنوی بر استرس شغلی پرستاران، تقویت این بعد از سلامت افراد از طریق آگاهی رسانی به آنان در این خصوص و بیان تاثیرات بالقوه ای که می تواند بر سلامت جسمی و روانی آنها و عملکرد شغلی شان داشته باشد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پرستار، استرس شغلی، سلامت معنوی
 • رضا جهان بازی، مسعود لطفی زاده* صفحات 43-53
  زمینه و هدف
  پرستاری یکی از ارکان نظام سلامت است و خدمات پرستاری بر شاخص های سلامت و بیماری موثر می باشد. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه رفتار حرفه ای و بهزیستی شغلی پرستاران شاغل در دو بیمارستان آموزشی شهرکرد در سال 1396 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی (مقطعی) در بین پرستاران دو بیمارستان آموزشی شهرکرد انجام گرفت. 269 پرستار مرد و زن به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی وارد مطالعه شدند. از دو پرسشنامه استاندارد حرفه ای پرستاران گز و بهزیستی شغلی دمو و پاسکال استفاده شد و داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آزمون های T-Test، ANOVA، کولموگروف اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده و در سطح معنی داری 05/0 تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 2/33 سال بود که 48 درصد بین 31 تا 40 سال (بیشترین فراوانی) و 3 درصد بیش از 50 سال (کمترین فراوانی) سن داشتند، 58 درصد زن و 42 درصد مرد بودند. میانگین نمره رفتار حرفه ای 8/17±5/104(متوسط به بالا) و بهزیستی شغلی 9/12±3/89 (متوسط) بود، نتایج نشان داد که با یک واحد افزایش در رفتار حرفه ای پرستاران، 661/0 واحد به بهزیستی شغلی افزوده می شود، همچنین بین "رفتار حرفه ای" با "بهزیستی شغلی" همبستگی وجود داشت (328/0=2R).
  نتیجه گیری
  برنامه جامع ملی باید به نحوی تدوین گردد که ضمن توجه بیشتر به ایجاد زیرساخت های لازم جهت ارتقاء رفتار حرفه ای که در درازمدت پیامدهای بهبود بهزیستی شغلی را بهمراه دارد، ارتقاء مولفه های بهزیستی شغلی نیز مدنظر قرار دهد.
  کلیدواژگان: رفتار حرفه ای، بهزیستی شغلی، بیمارستان آموزشی، پرستاران
 • سارا بیگدلی، مریم تاجور، محمد عرب* صفحات 55-65
  زمینه و هدف
  اختلالات بینایی در سالمندی می تواند یکی از مهم ترین عوامل موثر بر کاهش کیفیت زندگی سالمندان باشد. این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان شهر تهران و بررسی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه کمی و مقطعی بود که بصورت جامعه محور بر روی 566 سالمند بالای 60 سال ساکن در شهر تهران با مراجعه به درب منازل آنها انجام شد. روش نمونه گیری، خوشه ایو سیستماتیک چند لایه بود و مناطق شهر تهران بعنوان خوشه های نمونه گیری بودند. جهت ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با بینایی، از پرسشنامه NEI VFQ-25 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آنالیز رگرسیون خطی چند سطحی چندگانه استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین نمره کلی کیفیت زندگی مرتبط با بینایی سالمندان 80 از حداکثر 100 تعیین شد. حیطه های «دید رنگ» ، «عملکرد اجتماعی» و «دید محیطی» با کسب نمرات 8/96، 7/96 و 95 به ترتیب بیشترین و ابعاد «رانندگی» و  «وابستگی» با کسب نمرات 6/42 و 3/50 به ترتیب کمترین امتیازها را در بین ابعاد 12 گانه پرسشنامه کسب نمودند. زنان، افراد مسن تر و با تحصیلات کمتر بطور معنی داری نمره کیفیت زندگی بینایی پایینتری نسبت به سایر سالمندان داشتند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر شواهد مفیدی را برای سیاستگزاران سلامت در راستای اولویت بندی خدمات سلامت چشم با توجه به ابعاد ضعیف تر عملکرد بینایی  وهمچنین در سالمندان در معرض خطر فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با بینایی، سالمندان، شهر تهران، NEI VFQ-25
 • سعیده علی دوست، عزیز رضاپور، رحیم سهرابی، رقیه محمدی بخش، علی سرابی آسیابر، نرگس رفیعی* صفحات 67-78
  زمینه و هدف
   با توجه به افزایش روزافزون افراد بیمه شده، اتکای بیمارستان ها به منابع حاصل از سازمان های بیمه گر افزایش می یابد که سهم نسبتا زیادی از این درآمدها به دلایل مختلف دریافت نمی شود و به عنوان کسورات درآمدی بیمارستان ها محسوب می شود. لذا این مطالعه باهدف تعیین علل کسورات درآمدی و راهکارهای کاهش آن ها در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه کیفی بر اساس رویکرد پدیدارشناسی در سال 1396 انجام شد. داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختارمند با 17 نفر از مسئولین و کارشناسان امور مالی و درآمد بیمارستان ها جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA.10 و روش تحلیل چارچوبی گاله (2013) تحلیل شد.
  نتایج
  بر اساس تحلیل چارچوبی، 2 طبقه برای علل اصلی کسورات شامل علل مستقیم و علل ریشه ای شناسایی شد. همچنین 8 طبقه برای راهکارهای کاهش کسورات شامل تعامل با سازمان های بیمه گر؛ ارزیابی، تحلیل و پس خوراند وضعیت کسورات؛ هماهنگی و توانمندسازی نیروی انسانی؛ سازمان دهی صحیح نیروی انسانی؛ تقویت کانال های نظارتی؛ اقدامات انگیزشی، برنامه ریزی صحیح و ساختارسازی شناسایی شدند.
  نتیجه گیری
  کسورات در کل فرآیند تبدیل خدمت به درآمد صورت می گیرد و مهم ترین عامل موثر در آن عدم آگاهی و انگیزه کارکنان برای کنترل کسورات می باشد. برای کنترل کسورات مشارکت همه صاحبان فرآیند در بیمارستان و سازمان های بیمه گر و به ویژه تعهد مدیریت ارشد بیمارستان ضروری است.
  کلیدواژگان: بیمارستان، کسر درآمد، کسورات، سازمان های بیمه گر
 • علی ابرازه، فهیمه ربانی خواه، امیر کاظمی بلبویی، رضا مرادی، امین عقیلی* صفحات 79-88
  زمینه و هدف
  فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین پیش بینی کننده های اثربخشی سازمان است و به عنوان مزیت رقابتی، عاملی اساسی در موفقیت سازمان می باشد. در دنیای متحول کنونی ارزیابی مستمر وضعیت فرهنگ سازمانی یک امر ضروری قلمداد می شود، لذا هدف مطالعه حاضر شناسایی و سنجش فرهنگ سازمانی وزارت بهداشت در حوزه ستادی بود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی - تحلیلی در سال 1396 در ستاد مرکزی وزارت بهداشت انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان وزارت بهداشت(2200 نفر)  بود که 327 نفر با فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه بندی متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرارگرفت (آلفای کرونباخ: 5/86 درصد). برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS  نسخه 24و آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین نمره کلی فرهنگ سازمانی70/0±30/3 از 5 محاسبه شد که بالاتر از میانگین نظری بود. همچنین در بعد مشارکت گرایی برحسب نوع استخدام و در ابعاد مشارکت گرایی، پاسخگویی به مراجع بالادستی و همچنین نمره کلی فرهنگ سازمانی برحسب معاونت اختلاف آماری معنادار وجود داشت. بین ابعاد فرهنگ سازمانی نیز رابطه آماری معنادار مستقیم وجود داشت.
  نتیجه گیری
  مطابق نتایج پژوهش، فرهنگ سازمانی قوی منجر به بهبود عملکرد در سازمان و همسوسازی افراد و فعالیت ها خواهد شد. لذا مدیران منابع انسانی باید با توجه به اختصاصی بودن فرهنگ هر سازمان و نقش قابل توجه آن در موفقیت برنامه ها و استراتژی های تغییر، در راستای بهبود ارتباطات درون و برون سازمانی، ارتقاء کار تیمی و افزایش پاسخگویی اقدامات مناسبی انجام دهند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، منابع انسانی، کارکنان، وزارت بهداشت
 • علی علی زاده زوارم، علیرضا پویا*، زهرا ناجی عظیمی، علی وفایی نجار صفحات 89-101
  زمینه و هدف
  در سازمان های خدماتی نظیر بیمارستان ها، منابع انسانی نقش کلیدی در کیفیت ارائه خدمات دارند. فقدان نگرش سیستمی با لحاظ پویایی های سیستم، برنامه ریزی های منابع انسانی را تا حدودی از واقعیت دور خواهد کرد. در راستای رفع چنین مساله ای، هدف تحقیق حاضر، مدل سازی پویایی های سیستم مدیریت ظرفیت منابع انسانی در خدمات درمانی بود.
  مواد و روش ها
  مورد مطالعه یکی از درمانگاه های مربوط به بیمارستان تخصصی چشم خاتم الانبیاء مشهد می باشد که به منظور مدل سازی از رویکرد پویایی های سیستم بهره گرفته شد. در فرایند اجرایی، پس از مدل سازی و فرموله کردن در نرم افزار Vensim ، به اعتبارسنجی مدل پرداخته شد و با بررسی نتایج شبیه سازی، سیاست های مناسب شناسایی گردید.
  نتایج
  یافته های شبیه سازی نشان داد که وجود شکاف بین ظرفیت خدمت با ظرفیت مطلوب منجر به ایجاد فشار کاری شده و به تبع آن زمان انجام هر خدمت نسبت به زمان استاندارد هر خدمت (333/0 ساعت معادل 20 دقیقه) به عنوان مبنای اصلی کیفیت خدمت کاهش یافته است (برش گوشه های زمانی). برای مقابله با چنین وضعیتی، با استفاده از تحلیل حساسیت، سیاست های مناسب مبتنی بر تغییر نرخ پذیرش بیمار و تغییر منابع انسانی شناسایی شد که منجر به کاهش برش گوشه های زمانی گردید.
  نتیجه گیری
  مدل پیشنهاد شده برای مدیران بیمارستانی این شرایط را فراهم می آورد که بتوانند در شرایط مشابه، با دیدگاهی مبنی بر روابط علی و معلولی با لحاظ پویایی های سیستم، مدیریت مناسبتری بر منابع انسانی خود داشته باشند
  کلیدواژگان: شبیه سازی، پویاشناسی سیستم، منابع انسانی، خدمات درمانی
|
 • Hossein Dargahi*, Rostam Zalvand Pages 9-20
  Background
  Physicians' full time attendance is related to increment of many hospitals performance. Regarding the present challenges, this study aimed to analyze this plan using SWOT technique and present TOWS model in Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
  Materials and Methods
  This study was a descriptive-analytical and cross-sectional one conducted during 2016-2017. Based on Cochran formula, 234 full time attending physicians randomly selected using simple randomization method. The research tool was a researcher made SWOT questionnaire which confirmed its content validity and reliability. Collected data was analyzed by SPSS software using SWOT technique and suggested TOWS strategic model.
  Results
  The most valuable weaknesses of mentioned plan were inappropriate coordination of physicians; lack of compensatory system, and the most important strengths were employment of young physicians and better education for medical students. The most important opportunities and threads of mentioned plan were establishment of competitive work between public and private hospitals and burnout and dispensing of experienced physicians moving to private sector, respectively.
  Conclusion
  Based on study findings, TOWS model strategies can be suggested for improvement of the plan.
  Keywords: Full Time Physicians Plan, Situation Analysis, Tehran University of Medical Sciences
 • Zahra Tahmasebi, Maryam Tajvar, Mohammad Arab* Pages 21-32
  Background
  Due to the presence of valuable and expensive equipments in hospitals’ warehouses, scientific management and continuous evaluation plays an important role to improve the performance of warehouses and whereby the performance of hospitals’ wards. This study aimed to evaluate the performance of the central stores of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences (TUMS).
  Materials and Methods
  In order to conduct this cross-sectional study, a checklist was designed and validated to examine the warehouses’ status considering structural, process and outcome dimensions of 39 depots in 14 hospitals. The status of hospitals’ warehouses were assessed using descriptive analysis and in order to assess association between performance evaluation score and charchetristics of warehouses and its staff Pearson Correlation Coefficient was utilized.
  Results
  Although, warehouses’ performance of studied hospitals in general was satisfactory, there were some items in unsuitable condition particularly in structural and process dimensions which should be addressed quickly. Also, performance of warehouses revealed a positive and significant correlation with number of beds, area and size of warehouse and number of staff (p <0.05).
  Conclusion
  Given that fair warehouses status, some items particularly in structural and process dimensions were in inappropriate condition which needed rapid consideration. Furthermore, hospitals with more beds have more and bigger warehouses achieved better evaluation score, but some of warehouses without these condition should be addressed in priority.
  Keywords: Functional evaluation, Structural indicators, Process iIndicators, Outcome indicators, Hospital warehouses, Tehran University of Medical Sciences
 • Sima Rafiei*, Mohammad Zakaria Kiaiei, Pejman Sadeghi, Zahra Rahmati Pages 33-41
  Background
  One of the main important principles of human health is spirituality which its promotion could lead to an effective control of work related stress; can be considered in nurses’ job performance and assurance of their physical and mental health as a crucial factor. This study aimed to explore the effect of spiritual health on job stress among nurses employed in a training hospital affiliated to Qazvin University of Medical Sciences in 2017.
  Materials and Methods
  This was a descriptive-cross sectional one conducted on 220 nurses at Velayat hospital in Qazvin city. Data gathering was performed using two standard questionnaires including spiritual health and nurses' job stress. Data analysis was carried out with SPSS22 using descriptive statistical methods, Pearson Correlation Coefficient and multivariate regression analysis at a significance level of P < 0.05.
  Results
  The mean score of spiritual health and job stress assessed at a moderate level 70.5±5.2 and77.5±2.3, respectively. Spiritual health in both religious and intrinsic dimensions, gender, job history and type of employment were statistically related to job stress (p<0.05). Furthermore, multiple regression analysis revealed these variables predict 25% of job stress variation.
  Conclusion
  Due to the important role of spiritual health on job stress among nurses, strengthen this dimension of health through acknowledging them about its potential effects on physical and mental health and ultimately on successful job performance recommended.
  Keywords: Nurse, Job stress, Spiritual health
 • Reza Jahanbazi, Masoud Lotfizadeh* Pages 43-53
  Background
  Nursing is one of the health care base and nursing services are in effect on ill-health indicators. This study aimed to investigate the relationship between professional behavior and job well-being of nurses employed at two Shahrekord educational hospitals in 2018.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytic study was performed on nurses employing at two educational hospitals in Shahrekord. A total of 269 nurses in both sexes were selected using stratified random sampling method. The Goz standard professional questionnaire for nurses and the Demo and Paschoal Survival Questionnaire were used. Data were analyzed by SPSS22 software using independent t-test, ANOVA, Kolmogorov Smearnov, Pearson Correlation Coefficient and simple linear regression at a significant level of 0.05.
  Results
  Mean age of the respondents was 33.2 years old, 48% were aged between 31 to 40 years old while 3% were aged more than 50 years old, 58% and 42%were female and male, respectively. The average score of professional behavior and job well-being were 17.8 ± 104.5 (moderate to high) and 89.3 ± 12.9 (moderate), respectively. Regression analysis revealed that per unit increasing in the nurses professional behavior, 0.661 units were added to job well-being; and also, there was a significant correlation between "professional behavior" and "job well-being" (R2=0.328).
  Conclusion
  The comprehensive national plan should be designed paying more attention to creation of the necessary infrastructure to promote professional behavior which can be result in long-range consequences of job well-being improvement; also, promotion of job well-being components should be considered.
  Keywords: Professional behavior, Job well-being, Educational hospital, Nurses
 • Sara Bigdeli, Maryam Tajvar, Mohammad Arab* Pages 55-65
  Background
  Visual disorders in old age is one of the most important factors in decreasing quality of life of older people. This study aimed to access the vision-related quality of life of older people in Tehran and to examine some of the underlying factors.
  Materials and Methods
  This was a population-based cross-sectional study among 566 older people aged 60 years and over, living in Tehran. A multistage cluster randomized sampling method was used to select study population, data was gathered using interviewing them at their home. NEI-25 VFQ (Visual-Functioning Questionnaire) was used to measure the vision-related quality of life of the participants. Multi-level linear regression analysis was used to data analysis.


  Results
  The average score of the vision-related quality of life was 80 out of 100. Among 12 dimensions of Visual-Functioning Questionnaire, the dimensions of color vision (CV), vision specific social functioning (VSSF) and peripheral vision with the scores of 96.8, 96.7 and 95 gained the highest and the dimensions of driving and vision specific dependency (VSD) with the scores of 42.6 and 50.3 had the lowest scores, respectively. Significant associations were observed between being a women, older, and having a lower education with poorer vision-related quality of life.
  Conclusion
  This study results provides an evidence for policymakers in prioritizing visual health services based on more impaired visual function and also at risk older people.
  Keywords: Vision-Related Quality of Life, Elderly, Tehran city, National Eye Institute Visual Function Questionnaire (NEI-VFQ)
 • Saeide Alidoost, Aziz Rezapour, Rahim Sohrabi, Roghayeh Mohammadibakhsh, Ali Sarabi, Asiabar, Narges Rafiei* Pages 67-78
  Background
  The hospitals' reliance on insurer organizations' resources is increasing due to the growing number of insured persons. However, a relatively large share of these revenues cannot be collected for various reasons and is considered as hospital deductions from revenue. Hence, this study aimed to investigate the causes of hospital deductions from revenue and strategies to reduce them in hospitals affiliated to Iran University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This qualitative study was conducted based on the phenomenological approach in 2017. Data was collected through semi-structured interviews consisting 17 finance experts in hospitals. Data analysis was performed using MAXQDA version10 and analytical framework of Gale et al. (2013).
  Results
  Based on the framework analysis, two themes were identified as the underlying causes of hospital revenue deduction including direct causes and root causes of revenue deduction. Also, in order to reduce revenue deduction strategies, eight themes were recognized including interaction with insurance organizations;  analysis, assessment, and feedback on revenue deficit; coordination and empowerment of employees; proper organization of human resources; strengthening regulatory system, motivational strategies; good planning  and creating an organizational structure.
  Conclusion
  The revenue deductions occur in all stages of converting services into income and the most important factor is lack of staff awareness and incentive to control deductions. Contributions of all process owners in the hospital and insurers and in particular the commitment of hospital’s senior managers are necessary to control the deductions.
  Keywords: Hospital, Revenue deficits, Deductions, Insurer organizations
 • Ali Ebraze, Fahimeh Rabbanikhah, Amir Kazemi, Bolboloy, Reza Moradi, Amin Aghili* Pages 79-88
  Background
  Organizational culture is one of the important predictor of organizational effectiveness, and a key factor success of the organization as a competitive advantage. Todays, a continuous assessment of organizational culture status is considered essential; therefore, this study aimed to identify and measure organizational culture of the Ministry of Health and Medical Education.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on the headquarters of the Ministry of Health and Medical Education in 2017. The study population consisted of all employees of the Ministry of Health and Medical Education (N=2200), 327 personals were selected through Cochran formula and stratified sampling method. The data collection instrument was a researcher-made questionnaire whose validity and reliability were confirmed (Cronbach's alpha =86.5%). In order to data analysis SPSS24 using descriptive and inferential statistics tests were utilized.
  Results
  The mean score of total organizational culture was 3.30 ± 0.70 from 5 which was higher than the theoretical average. Also, there was also a significant difference in partnership dimension in terms of employment type and in participation dimensions, accountability to the upstream institutions as well as total organizational culture score in terms of deputy. There was a direct statistical association between dimensions of organizational culture.
  Conclusion
  According to study results, strong organizational culture will lead to improved performance in the organization and alignment of individuals and activities. Given the importance of specific role of culture in each organization, plans success and change strategies, human resources managers should take appropriate actions to improve internal and external communication and increase teamwork and accountability.
  Keywords: Organizational culture, Human resources, Staff, Ministry of Health
 • Ali Alizadeh Zoeram, Alireza Pooya*, Zahra Naji Azimi, Ali Vafaee Najar Pages 89-101
  Background
  In service organizations such as hospitals, human resources (HR) play a key role in the quality of service delivery. Lack of a systemic attitude in terms of system dynamics, HR planning have been somewhat distant from reality. In order to solve such a problem, this study aimed to modeling the dynamics of human resources capacity management system in healthcare services.
  Materials and Methods
  This case study is one of the cases at a clinic of Khatam -al-Anbia Eye Hospital of Mashhad which was used to simulate the system dynamics approach. In the implementation process, after modeling and formulating in Vensim software, the model was validated and appropriate policies were identified based on simulation results.
  Results
  The simulation results revealed a gap existence between service capacity and desired capacity led to a work pressure. Consequently, time per service relative to the standard time per service (0.333 hours equivalent to 20 minutes) as the core of service quality has been reduced (cutting corners of time).  To counteract such a situation, appropriate policies were identified during the time in a dynamic manner using sensitivity analysis based on changing patient acceptance rates and human resource changes.
  Conclusion
  The proposed model provides the status for hospital managers which allows them to manage appropriate human resources in the same conditions with a viewpoint of causal relationships with respect to system dynamics.
  Keywords: Simulation, System dynamics, Human resources, Health care services