فهرست مطالب

تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک - سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 123، تابستان 1398)
 • سال سی و دوم شماره 2 (پیاپی 123، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/04
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سجاد یزدانستاد، نادر مصوری*، کیوان تدین، ایرج مهرگان صفحات 2-10
  بورخولدریا مالئی عامل اتیولوژیک بیماری زئونوزی مشمشه، یکی از خطرناک ترین و قدیمی ترین بیماری های واگیردار در تک سمیان است. کشور ایران به عنوان کانون مشمشه در دنیا شناخته شده است. مطالعه حاضر به منظور جداسازی باکتری بورخولدریا مالئی از نمونه خون یک مورد اسب مبتلا به مشمشه در منطقه اشنویه آذربایجان غربی در دهه گذشته و تعیین هویت مولکولی ارگانیسم با استفاده از ژن های اختصاصی BimA ،IS407-flip و 23S rRNA انجام گرفت. نمونه خون اسب مبتلا به مشمشه در محیط دی فازیک حاوی بویون و ژلوز گلیسیرینه همراه با آنتی بیوتیک کشت داده شد. بورخولدریا مالئی با آزمون های بیوشیمیایی شناسایی و خالص سازی شد. ایزوله باکتری با تزریق به میزبان حساس و بررسی علائم پاتوبیولوژیکی آن، تایید شد. تعیین هویت ایزوله کلینیکی بورخولدریا مالئی بر اساس تکثیر و تعیین توالی ژن های اختصاصی BimA ،IS407-flip و 23S rRNA باکتری انجام گرفت. بورخولدریا مالئی از نمونه خون اسب مبتلا به مشمشه جداسازی و شناسایی شد. حدود 72 ساعت متعاقب تزریق سوسپانسیون باکتری بصورت درون صفاقی به خوکچه هندی نر و کلونیزاسیون باکتری در بافت بیضه، علامت بارز تورم بیضه در حیوان مشاهده شد. تکثیر قطعات BimA ،IS407-flip و 23S rRNA محصولات مورد انتظار در اندازه های به ترتیب 989، 250 و 526 جفت باز را نشان داد. بورخولدریا پسودومالئی و پسودوموناس آئروژینوزا به عنوان کنترل منفی استفاده شدند. گزارش مشمشه هشداری برای مراقبت های بیشتر نهادهای بهداشتی است. با توجه به مشکلات تشخیص سریع و دقیق عامل عفونی مشمشه، شناسایی ارگانیسم با استفاده از ژن های اختصاصی BimA ،IS407-flip و 23S rRNA مطابق با استانداردهای تشخیصی سازمان جهانی بهداشت حیوانات (OIE) صورت گرفت.
  کلیدواژگان: بورخولدریا مالئی، BimA، IS407-flip، مشمشه
 • طاهره نوروزی کوه*، سالومه شیرعلی، صادق رهبری صفحات 11-18
  کوکسیدیوز بیماری انگلی شناخته شده در صنعت طیور در سراسر جهان است. این بیماری باعث ایجاد زیان های اقتصادی فراوانی از جمله، کاهش اضافه وزن، افزایش ضریب تبدیل غذایی و مرگ و میر بالا در این صنعت می شود. بنابراین، شناخت، پیشگیری، درمان و کنترل این بیماری برای مدیریت مزارع از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی کیفی داروی سالینومایسین بر روی میزان دفع اواوسیست در پولت های تخم گذار، از طریق مانیتورینگ بستر می باشد. برای این منظور جمع آوری نمونه بستر با تناوب هفتگی در طول یک دوره پرورشی پولت های تخم گذار انجام شد. روش مک ماستر جهت تعیین میزان OPG بستر و لام میکرومتری و چشمی مدرج جهت تشخیص گونه های آیمریا استفاده شد. در تعیین نوع گونه آیمریا، با توجه به سنجش شاخص های مورفومتریک مربوط به 154 اووسیست، چهار گونه از جنس آیمریا شامل Eiemeria acervulina ،Eiemeria tenella ،Eiemeria maxima و Eiemeria necatrix شناسایی شدند که E. maxima بیشترین فراوانی و E. tenella کمترین فراوانی را داشتند. نتایج حاصل از ارزیابی کیفی داروی سالینومایسین نشان دهنده کاهش دفع اواوسیست و کاهش ضریب اسپورولاسیون در طی رشد پولت ها می باشد و بیشترین تاثیر بر روی آیمریا تنلا دیده شد. در این مطالعه ارزیابی تاثیر داروی سالینومایسین، روی دفع اواوسیست آلمیریا، برای اولین بار انجام شد.
  کلیدواژگان: کوکسیدیوز، اواوسیست، ماکیان، سالینومایسین، مانیتورینگ
 • جعفر پیش جنگ آقاجری*، زهرا بدخشان، سمیه تیرانداز صفحات 19-25
  برای شروع و ادامه ی کرچی در مرغ ها ژن پرولاکتین نقش اساسی دارد. دوپامین در غده ی هیپوفیز باعث کاهش اثر پرولاکتین می شود. این تحقیق به منظور بررسی چندشکلی های آللی ژن گیرنده ی شماره ی یک دوپامین (DRD1) در مرغ های بومی نژادهای مرندی و مازندرانی با استفاده از تکنیک PCR-RFLP انجام شد. به طور تصادفی از 200 قطعه مرغ خون گیری و DNAی ژنومی به روش شستشوی نمکی استخراج شد. تکثیر جایگاه ژنی مورد نظر به طول 283 جفت باز به کمک آغازگرهای اختصاصی انجام و برای شناسایی جهش در جایگاه ژنی مورد نظر از آنزیم برشی CfrI استفاده شد. بعد از هضم آنزیمی، برای جایگاه نشانگری DRD1، سه نوع ژنوتیپ AA، AG و GG و دو آلل A (با یک نوار 283 جفت بازی) و G (با دو نوار 183 و 100 جفت بازی) شناسایی شد. توده های مرغ های بومی از نظر شاخص تعادل برای جایگاه ژنی مورد نظر در تعادل هاردی - واینبرگ قرار داشتند. برای توده های مرغ های بومی نژادهای مرندی و مازندرانی شاخص اطلاعات شانون در جایگاه نشانگری DRD1 به ترتیب 59/0 و 67/0، شاخص تثبیت به ترتیب 09/0- و 19/0- و مقدار شاخص هتروزیگوسیتی مشاهده شده به ترتیب 44/0 و 58/0 برآورد شدند. با توجه به وجود چندشکلی و جهش در جایگاه ژنی مورد مطالعه و با مطالعه ی صفات تولیدی ژنوتیپ های مشاهده شده می توان از این جایگاه ژنی به عنوان مارکر مناسب در برنامه های اصلاح نژاد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: چندشکلی، ژن دوپامین، کرچی، مرغ بومی
 • آیدین عزیزپور* صفحات 26-33
  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر فصول بهار و تابستان، سن گله مرغ مادر و وزن تخم مرغ نطفه دار بر صفات جوجه درآوری و کیفیت جوجه بود. بدین منظور، تعداد 1796863 تخم مرغ نطفه دار با قابلیت جوجه درآوری متعلق به سه مزرعه پرورش گله مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 در کارخانه جوجه کشی طی شش ماه نخست سال 95 به دقت مورد بررسی قرار گرفتند. پس از پایان دوره انکوباسیون تخم مرغ های جوجه درآوری شده مزارع ثبت و جوجه های هچ شده درجه بندی و وزن کشی شدند. دامنه سنی گله های مرغ مادر در 9 گروه و وزن تخم مرغ ها در 5 گروه تقسیم بندی گردید. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با روشGLM (SAS 9.1)1 و آزمون Duncan مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. اثر شش ماهه اول سال و دو فصول بهار و تابستان بر میانگین درصد باروری، میانگین درصد جوجه درآوری کل، میانگین درصد جوجه درآوری تخم مرغ های نطفه دار و میانگین درصد جوجه های غیر قابل فروش معنی دار بود (05/0>p)، به طوری که در شهریور ماه و تابستان کمترین فراوانی این پارامترها مشاهده شد. اثر شش ماهه نخست سال بر میانگین وزن تخم مرغ، میانگین وزن جوجه و میانگین درصد وزن نسبی جوجه معنی داری نبود، اما فراوانی این پارامترها در دو فصول بهار و تابستان اختلاف آماری معنی داری داشتند. با افزایش سن گله مرغ مادر میانگین درصد باروری، میانگین درصد جوجه درآوری کل، میانگین درصد جوجه درآوری تخم مرغ های نطفه دار به طور معنی دار کاهش یافت (05/0>p)، درحالی که میانگین وزن تخم مرغ، میانگین وزن جوجه و میانگین درصد وزن نسبی جوجه افزایش پیدا کرد. به طوری که کمترین فراوانی درصد باروری، درصد جوجه درآوری کل، درصد جوجه درآوری تخم مرغ های نطفه دار در مرغان سنین بالای 60 هفته و تخم مرغ های با وزن بیش از 69 گرم مشاهده گردید. اثر سن گله مرغ مادر و وزن تخم مرغ نطفه دار بر فراوانی جوجه های غیر قابل فروش معنی دار نبود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که صفات جوجه درآوری در فصل تابستان و با افزایش سن گله مرغ مادر و وزن تخم مرغ، کاهش می یابد و در مقابل کیفیت جوجه افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: صفات جوجه درآوری، کیفیت جوجه، فصل، سن مرغ مادر، وزن تخم مرغ
 • سالار ضرابی اهرابی، رسول مدنی*، بهار شمشادی، شاهرخ رنجبر بهادری، حسین هاشم زاده فرهنگ، مجید منتظر باویلی صفحات 34-41
  هیداتیدوزیس بعنوان یک بیماری مهم مشترک بین انسان و حیوان مطرح است و در مناطق مختلف جهان، از جمله ایران از شیوع بالایی برخوردار است. روش های سرولوژیکی که بتوانند با حساسیت و ویژگی بالا، هیداتیدوز را تشخیص دهند، از ارزش بسیار بالایی برخوردار می باشد. در این مطالعه، آنتی ژن B مایع کیست هیداتید را جداسازی کرده و بر روی نمونه های سرم بدست آمده از انسان ها و گوسفندان مبتلا به کیست هیداتید و نمونه های سالم، تست دات بلات انجام گرفت تا دقت، حساسیت و ویژگی آن مورد ارزیابی قرار بگیرد. بعد از انجام تمام مراحل تست دات بلات بر روی 200 نمونه جمع آوری شده، مشخص شد که دقت این تست در موارد انسانی معادل با 96% و در موارد گوسفندی معادل با 92% می باشد. حساسیت این تست در موارد انسانی معادل با 92% و در گوسفندی هم معادل با 84% می باشد. ویژگی این تست هم در هر دو مورد معادل 100% بدست آمده است. ارزیابی تمامی این موارد مشخص می کند که آنتی ژن B، در تشخیص هیداتیدوزیس از ارزش بسیار بالایی برخوردار است و روش دات بلات با استفاده از این آنتی ژن، می تواند به عنوان یک روش تشخیصی ارزشمند و هم چنین بعنوان یک روش غربالگری اولیه مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتید، دات بلات، آنتی ژن B، اکینوکوکوس گرانولوزوس
 • بهمن پریزادیان کاوان*، حشمت الله خسروی نیا، رزاق کریمی راد، فاطمه توکلی نسب صفحات 42-49

  تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف گیاهان خارمریم و گزنه بر شاخص‏های تولید، پارامتر‏های ایمنی و کلسترول زرده تخم‏مرغ مرغ‏های تخمگذار نژاد های‏لاین از سن 35 تا 41 هفتگی مورد اجراء قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با استفاده از پنج تیمار و شش تکرار انجام شد. تیمارها شامل شاهد و سطوح مختلف پودر خارمریم (5/0 و 5/1 درصد) و گزنه (5/0 و 5/1 درصد) بودند. نتایج نشان داد که افزودن 5/1 درصد پودر خارمریم به جیره غذایی مرغ‏های تخمگذار سبب بهبود تولید توده‏ای و ضریب تبدیل خوراک شد (05/0>p). اضافه نمودن پودر خا‎رمریم و گزنه تغییر معنی‏داری در کیفیت پوسته ایجاد نکرد. افزودن پودر خارمریم به جیره مرغ‏های تخمگذار موجب افزایش شاخص زرده تخم‏مرغ در مقایسه با شاهد شد (05/0>p). استفاده از پودر خارمریم و گزنه تاثیر معنی‏داری بر مقدار کلسترول زرده و فرآسنجه‏های خونی مرغ‏های تخمگذار نداشت. پودر خارمریم به مقدار 5/1 درصد سبب کاهش درصد هتروفیل و نسبت هتروفیل به لنفوسیت شد (05/0>p). بطور کلی می‏توان نتیجه‏گیری کرد که استفاده از پودر خارمریم در سطح 5/1 درصد در تغذیه مرغ‏های تخمگذار سبب افزایش وزن تخم‎مرغ، تولید توده‎ای، بهبود ضریب تبدیل غذایی و کاهش نسبت هتروفیل به لنفوسیت می‏شود.

  کلیدواژگان: مرغ تخمگذار، خارمریم، گزنه، کلسترول، ایمنی
 • آیدین عزیزپور* صفحات 50-57
  هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان شیوع انواع ناهنجاری های مادرزادی در جوجه های گوشتی هچ شده مزارع مرغ مادر گوشتی در پایان دوره جوجه کشی می باشد. بدین منظور، جوجه های هچ شده سه مزرعه پرورش مرغ مادر گوشتی سویه راس 308 در کارخانه جوجه کشی طی شش ماه نخست سال 95 به دقت مورد بررسی قرار گرفت. پس از پایان دوره انکوباسیون جوجه های هچ شده مزارع ثبت و جوجه های هچ شده از لحاظ عوارض ظاهری درجه بندی شدند. سپس انواع ناهنجاری های مادرزادی به طور جداگانه ثبت گردید. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با روش (GLM SAS 9.1) و آزمون Duncan مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از بین جوجه های هچ شده مورد بررسی، تعداد 1740832 جوجه سالم (88/96%) و تعداد 56031 جوجه با ناهنجاری مادرزادی (12/3%) بدست آمد. 18 نوع ناهنجاری مادرزادی  برای جوجه های غیر نرمال شناسایی شد که ستاره نگری (31/30 %) و نوک ضرب دری (43/27 %) بیشترین و کوچکی کره چشم (12/0%) و انگشتان اضافی (08/0%) کمترین میزان ناهنجاری بودند. اثر شش ماهه اول سال بر میانگین درصد ناهنجاری های مادرزادی معنی دار بود (05/0>p)، بطوری که فروردین ماه با 87/4% و شهریور ماه با 47/0%  به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند. نتایج این مطالعه نشان داد که عمده ترین عوامل تاثیر گذار در بروز ناهنجاری های مادرزادی ژنتیک و عوامل مدیریتی می باشد.
  کلیدواژگان: ناهنجاری مادرزادی، جوجه های گوشتی، ستاره نگری، ماه
 • مظاهر صفدریان*، حسین نورالهی، مجید هاشمی صفحات 58-65
  در این تحقیق تاثیر جایگزینی یونجه با بنتونیت سدیم و سیلوی ذرت در قالب یک طرح کاملا تصادفی با سه تیمار بر عملکرد پرواری، فرآسنجه های خونی و کیفیت لاشه 27 راس بزغاله نر بومی فارس با میانگین وزن  9/1 ± 5/22 کیلوگرم به مدت 84 روز بررسی شد. تیما‎رهای آزمایشی شامل جیره شاهد (بدون سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم)، جیره حاوی سیلوی ذرت و جیره حاوی سیلوی ذرت و پنج درصد بنتونیت سدیم بودند. بزغاله ها با جیره های غذایی فوق و بر اساس ماده خشک و به روش کل جیره مخلوط تغذیه شدند. نتایج نشان داد که جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم تاثیر معنی‎داری بر مصرف خوراک، افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی نداشت. بزغاله های تغذیه شده با جیره حاوی سیلوی ذرت مقدار کلسترول خون کمتری را نشان دادند (05/0>p). بیشترین وزن لاشه گرم در بزغاله های تغذیه شده با جیره حاوی یونجه (گروه شاهد) بدست آمد (05/0>p). کمترین مقدار چربی محوطه شکمی در تیمار حاوی سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم مشاهده شد (05/0>p). کمترین هزینه خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن با استفاده از جایگزینی یونجه با سیلوی ذرت و بنتونیت سدیم حاصل شد (01/0>p).  با توجه به کمبود مواد علوفه ای مرغوب به دلیل خشک سالی های مکرر و لزوم استفاده از مواد غذایی ارزان برای پرواربندی بزغاله ها، استفاده از بنتونیت سدیم در سطح پنج درصد در جیره غذایی بزغاله های نر پرواری مناسب می باشد.
  کلیدواژگان: بنتونیت سدیم، کیفیت لاشه، بزغاله، فرآسنجه های خونی
 • فاطمه ثعلبی*، هدیه جعفری، محمود نظری، حسین موذن رضا محله صفحات 66-74
  کرم ساقه خوار نیشکر ((S. nonagrioides (Lef.i) در خوزستان یکی از مهم ترین آفات نیشکر محسوب می شود. در این مطالعه اثر سمیت زهر عقرب Hottentotta saulcyi در برابر آفت ساقه خوار نیشکر ((S. nonagrioides (Lef.i) به سه روش تزریقی، اسپری و خوراکی بررسی شد. برای این منظور، سم عقرب جمع آوری شد و پس از اندازه گیری میزان پروتئین آن، دوز های مختلف زهر تهیه گردید. دوز های مختلف زهر (15/0، 35/0، 50/0، 75/0 و 1 میکروگرم) به 5 گروه آزمایشی با 15 لارو در هر گروه تزریق گردید و درصد مرگ و میر در طول آزمایش بصورت روزانه ثبت شد. در نهایت LD50, LD100 و واحد سمیت (TU) با استفاده از روش تحلیل آماری پروبیت (Probit Analysis) محاسبه گردید. بر اساس نتایج حاصل از تزریق، S.nonagrioides تحت تاثیر زهر عقرب قرار گرفت. مقادیر LD50 ،LD100 و واحد سمیت (TU) برای لاروهای ساقه خوار نیشکر پس از گذشت 24 ساعت از تزریق زهر به ترتیب 96/0، 23/2 میکرو گرم بر میلی گرم و 17/104 به دست آمد. تزریق سم بلافاصله باعث فلج حرکتی و به دنبال آن مرگ تمام لاروهای تیمار شده با دوز بالای سم (75/0 و 1 میکروگرم) پس از 48 ساعت شد. در حالی که نتایج اثر تجویز پوستی و خوراکی غلظت های مختلف سم عقرب بر میزان مرگ و میر لاروها معنی دار نبود. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشانگر کشندگی زهر عقرب در روش تزریقی بوده در حالی که لاروها نسبت به تجویز اسپری و خوراکی زهر عقرب مقاومت نشان دادند.
  کلیدواژگان: ساقه خوار نیشکر، کنترل بیولوژیکی، Sesamia nonagrioides، سم عقرب
 • سعید مشکینی*، هیمن رسولی اقدم صفحات 75-83
  فلزات سنگین جزو آلاینده های غیرقابل تجزیه می باشند که بر موجودات زنده آب ها از جمله ماهی ها اثر می گذارند. در این مطالعه به بررسی غلظت سه فلز سنگین جیوه، مس و روی در بافت عضله و کبد ماهی کپور وحشی (Cypinus carpio) دریای خزر و کپور پرورشی (مزرعه ای در اطراف شهر ارومیه با منبع آب چاه) بترتیب به عنوان نمونه های دریایی و پرورشی و برآورد میزان خطر پرداخته شد. در این تحقیق 20 نمونه ماهی کپور معمولی از این منابع تهیه گردید. فلزات سنگین با استفاده از دستگاه جذب اتمی مجهز به سیستم شعله اندازه گیری گردیدند. نتایج نشان داد حداکثر میانگین میزان این فلزات در ماهی کپور، مربوط به فلزات روی و مس در ماهی کپور دریایی بترتیب 52/7 ± 29/78 و 46/2 ± 24/6، و در کپور پرورشی بترتیب 5/21 ± 31/134و 9/7 ± 8/22 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بوده است و میزان فلز سمی و غیر ضروری جیوه در کپور پرورشی و دریایی به ترتیب 33/0 ± 48/1 و 13/0 ± 54/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن خشک بوده است. بین مقادیر فلزات اندازه گیری شده در دو بافت عضله و کبد اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). میزان فلزات سنگین با شاخص های زیست سنجی (سن، طول و وزن) ماهی کپور در هر دو محل نمونه برداری ارتباط معنی داری مشاهده نشد (05/0<P). علاوه بر این، جنسیت ماهی کپور با تجمع دو فلز روی و جیوه ارتباط معنی داری داشته (05/0>P) در حالی که با تمرکز مس ارتباط معنی دار نداشت (05/0<P). مقایسه این فلزات با حد مجاز استانداردهای جهانی نشان داد که مقدار روی در کپور پرورشی از حد مجاز تمامی استانداردهای ذکر شده بالاتر است.
  کلیدواژگان: آلودگی فلزات سنگین، کبد و عضله، جیوه، روی، مس، کپور معمولی
 • لیدا نوبخت، آی ناز خدانظری*، سید مهدی حسینی، سهیلا مطرودی صفحات 84-95
  بهبود کیفیت غذا در میان مصرف کنندگان دارای اهمیت بالایی است. این مورد در گوشت ماهی بر طبق فسادپذیری سریع آن بسیار قابل مشاهده است. بنابراین در این مطالعه به منظور ماندگاری و بهبود کیفیت گوشت ماهی، تاثیر سه ترکیبات فسفات متفاوت از جمله سدیم تری پلی فسفات 2%، تتراسدیم پیرو فسفات 2% و مخلوط آنها به نسبت 1:1 بر فیله ماهی پنجزاری راه راه (Aurigequula fasciata) (120 فیله) ذخیره شده در یخچال به مدت 16 روز (روزهای 0، 4، 8، 12 و 16) مورد مطالعه قرار گرفته است. به منظور بسته بندی فیله ماهی از کیسه زیپ معمولی استفاده شد و تغییرات خصوصیات میکروبیولوژی، فیزیکوشیمیایی، رنگ سنجی، بافت سنجی و ارزیابی حسی مورد سنجش قرار گرفت. تعداد باکتری های کل و سرمادوست در نمونه های غوطه ور شده در فسفات ها در مقایسه با نمونه شاهد دارای کمترین میزان بودند (05/0>p). میزان بازهای ازته فرار، pH، تیوباربیتوریک اسید، اسیدهای چرب آزاد، ظرفیت نگهداری آب و سولفیدریل کل در نمونه شاهد در مقایسه با نمونه های غوطه ور شده در فسفات ها دارای بالاتری میزان بودند (05/0>p). نتایج ارزیابی حسی نشان داد که فیله های تیمار شده در مقایسه با نمونه شاهد دارای امتیاز بالاتری بودند. در مجموع نتایج نشان داد که پوشش سدیم تری پلی فسفات باعث بهبود بار میکروبیولوژیکی، تاخیر فساد اکسیداتیو و افزایش زمان نگهداری فیله ماهی پنجزاری در یخچال شدند. تیمار شاهد (فیله غوطه ور شده در آب مقطر) 2-فیله های غوطه ور شده در سدیم تری پلی فسفات 2% (تهیه شده از شرکت سیگما) 3-فیله های غوطه ور شده در تتراسدیم پیروفسفات 2% 4- فیله های غوطه ور شده در سدیم تری پلی-فسفات به همراه تتراسدیم پیرو فسفات (به نسبت 1:1) که نمونه ها به طور مجزا 5 دقیقه در محلول ها غوطه ور شدند.
  کلیدواژگان: Aurigequula fasciata، سدیم تری پلی فسفات، تترا سدیم پیرو فسفات، ماندگاری، یخچال
 • رسا سادات غرابی*، آی ناز خدانظری صفحات 96-104
  فساد به دلیل واکنش های زیستی مانند رشد میکروبی، اکسیداسیون لیپیدها و فعالیت آنزیم های اتولیتیک رخ می دهد که سبب کوتاه شدن عمر مفید ماهی و سایر فراورده های دریایی می گردد. در مطالعه حاضر اثرات پوشش نانوکیتوزان بر کیفیت فیله ی ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) در طی نگه داری در دمای فرا سرما (دمای 3- درجه سانتی گراد) اندازه گیری شد. برای این منظور، فیله های ماهی کفشک زبان گاوی را در سه گروه به ترتیب نانوکیتوزان (کیتوزان 2% و تری پلی فسفات 2%)، محلول اسید استیک و محلول آب مقطر به عنوان نمونه شاهد غوطه ور شدند. نمونه های کنترل و پوشش داده شده (محلول اسید استیک و نانوکیتوزان) از نظر میکروبیولوژی (شمارش باکتری های کل (TVC))، فیزیکوشیمیایی (بازهای ازته فرار (TVBN)، تیوباربیتوریک اسید (TBA) و تری متیل آمین (TMA)) و خواص حسی (طعم و بو) به طور دوره ای ارزیابی شدند (تعداد نمونه ها=45). نتایج نشان داد که نمونه های پوشش داده شده با نانوکیتوزان ازنظر شمارش باکتری های کل، میزان بازهای ازته فرار، تیوباربیتوریک اسید، تری متیل آمین و خواص حسی کمتر از گروه شاهد و نمونه های غوطه ور شده در اسید استیک بودند. به طورکلی، نتایج نشان داد پوشش ماهی با محلول نانوکیتوزان می تواند به طور موثر سبب حفظ کیفیت مطلوب نمونه ها و افزایش عمر مفید آن ها در مقایسه با گروه کنترل در طول نگه داری در دمای فرا سرما (دمای 3- درجه سانتی گراد) گردید.
  کلیدواژگان: کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) پوشش، نانوکیتوزان، دمای فراسرما
 • شهلا شاهسوندی*، شهین مسعودی، محمد مجید ایراهیمی، لیلا پیشرفت ثابت صفحات 105-111
  برونشیت عفونی بیماری بسیار مسری ویروسی ماکیان است و عامل مشکلات بهداشتی عمده صنعت طیور در بیشتر کشورهای دنیا به شمار می رود. بروز تغییرات پیوسته آنتی ژنی و ژنتیکی در ویروس برونشیت عفونی پاسخ های ایمنی بدن پرنده را به چالش وا می دارند. بنابراین واکسنی که برای پیشگیری از این بیماری در ماکیان جوان مورد استفاده قرار می گیرد هنگامی موثر خواهد بود که دارای سروتیپ در گردش باشد. در این راستا واکسن زنده برونشیت عفونی 793B/08IR در موسسه رازی و در مقیاس آزمایشگاهی تولید شد. اثر بخشی این واکسن در جوجه های صنعتی گوشتی در شرایط کنترل شده ارزیابی شد. دویست و پنجاه قطعه جوجه سویه Ross-308 یک روزه در چهار گروه تیمار و یک گروه کنترل (هر گروه 50 قطعه) تقسیم شدند. دو گروه واکسن 793B/08IR و دو گروه دیگر یک واکسن زنده وارداتی را به صورت قطره چشمی دریافت کردند. سه هفته پس از واکسیناسیون اولیه، نوبت یادآور تجویز شد. پیش از واکسیناسیون و در فواصل دو هفته ای پس از آن از جوجه های هر گروه نمونه خون تهیه شد. توانمندی واکسن 793B/08IR با انجام آزمایش های خنثی سازی سرم و الایزا ارزیابی شده و نتایج با واکسن وارداتی مقایسه گردید. داده های شاخص خنثی سازی ویروس و نیز روند افزایشی عیار پادتن سرمی در طیور گوشتی تحت آزمایش بیانگر این است که واکسن زنده برونشیت عفونی سروتیپ 793B/08IR از کارایی مناسب علیه این بیماری برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: برونشیت عفونی، سویه 793، B، توانمندی، Ross-308
|
 • Sajjad Yazdansetad, Nader Mosavari *, Keyvan Tadayon, Iraj Mehregan Pages 2-10
  Burkholderia mallei is a causative agent of glanders, a zoonotic disease and one of the most dangerous and oldest contagious diseases in equidae. Iran has still been recognized as the major center for glanders. The present study was conducted to isolate B. mallei from blood specimen of an infected horse with glanders reported from Oshnavieh-West Azerbaijan in the past decade and molecular identification based on specific genes BimA, IS407-flip, and 23S rRNA.The blood sample of infected horse were cultured in biphasic medium containing nutrient broth and nutrient agar supplemented with glycerin and antibiotic. The bacterial isolate was identified by biochemical tests. The isolate was inoculated to male guinea pig intraperitoneally as a sensitive host for pathobiological studies. B. mallei isolate was verified by PCR and sequencing of BimA, IS407-flip, and 23S rRNA genes. B. mallei was isolated from blood sample of infected horse. The major sign of testicular swelling was seen in the male guinea pig after about 72 h IP inoculation with B. mallei and testicular colonization. The PCR amplification of BimA, IS407-flip, and 23S rRNA genes of B. mallei resulted in expected sizes of 989 bp, 250 bp, and 526 bp, respectively. Burkholderia pseudomallei and Pseudomonas aeruginosa were used as negative control.The report of glanders is alarming for healthcare organizations and need to monitor carefully. Due to the complication of diagnosis of glanders infectious agent, the identification of B. mallei using BimA, IS407-flip, and 23S rRNA is according to the diagnostic standards of World Organisation for Animal Health (OIE).
  Keywords: Burkholderia mallei, BimA, IS407-flip, glanders
 • Tahereh Nouroozikoh *, Saloomeh Shirali, Sadegh Rahbari Pages 11-18
  Coccidiosis is well known parasitic disease for the poultry industry worldwide. The disease causes a lot of economic losses by causing poor growth, feed efficiency and high mortality  in the industry. Therefore, taking measures to prevent, diagnose, treat and control it become very important in farm management. The aim of this study is to qualitatively assess the Salinomycin efficacy against oocyte excretion in pullets by litter monitoring. To this end the litter samples were collected weekly during the growth period. Litter’s OPG was measured by McMaster and Eimeria species diagnosed using ocular micrometer and stage micrometer. Species identification carried out by morphometric indices of 154 oocysts. Basen on which four species of the Eimeria were identified, including Eiemeria acervulina, Eiemeria tenella, Eiemeria maxima and Eiemeria necatrix. E. maxima has the highest frequency and E. tenella had the lowest. According to this study Salinomycin prescription leads to the decrease in oocyst excretion and reduce the sporulation rate during pullets’ growth and Eimeria tenella oocysts showed the highest decrease following Salinomycin treatment. In this study, for the first time,  salinomycin efficacy on the oocyst excretion was studied.
  Keywords: Coccidiosis, Oocyst, Poultry, Salinomycin, monitoring
 • Jafar Pish Jang Aghajeri *, Zahra Badakhshan, Somayeh Tirandaz Pages 19-25
  Prolactin gene plays a key role in the initiation and continuation of broodiness in chickens. Dopamine in the pituitary gland reduces the effect of prolactin. This research was conducted to investigate the allelic polymorphism of dopamine D1 receptor gene (DRD1) using PCR-RFLP method in Marandi and Mazandarani indigenous chickens. In this study, blood samples were collected randomly from 200 chickens and genomic DNA was extracted using salting out method. Amplification of the desired locus with 283 bp was performed using specific primers and the CfrI enzyme was used to identify the mutation in the desired locus. After digestion, for DRD1 marker site, three genotypes AA, AG and GG, and two alleles of A (with on band of 283 bp) and G (with two bands of 183 and 100 bp) were identified. Indigenous chicken masses were in the Hardy-Weinberg equilibrium. For Marandi and Mazandarani indigenous chicken masses, the Shannon information index in DRD1 marker site was 0.59 and 0.67, respectively, the fixation index was -0.09 and -0.19, respectively and the observed heterozygosity index was 0.44 and 0.58, respectively. Regarding the presence of polymorphism and mutation in the studied locus and by studying the traits of related to the observed genotypes, it is suggested that this locus can be used as an appropriate marker for breeding programs.
  Keywords: Polymorphism, DRD1 gene, Broodiness, Indigenous chicken
 • Aidin Azizpour * Pages 26-33
  The aim of this study was to investigate the effect of spring and summer seasons, broiler breeder age and egg weight on hatchability traits and chick quality. For this purpose, 1796863 fertile eggs with hatchability from three broiler breeder flocks (Ross 308) were thoroughly inspected in hatchery from March to September 2016. After the incubation period, the hatched eggs of farms were recorded and the hatching chicks were graded and weighed. The age range of broiler breeder flocks in 9 groups and egg weight were classified into 5 groups. Data were analyzed in a completely randomized design with GLM (SAS 9.1) and Duncan test. The effects of six -months period and spring and summer seasons were significant (p<0.05) on average percentage of fertility, average percentage of hatchability of set eggs, average percentage of hatchability of fertility eggs and average percentage of non-salable chicks, so that in september and summer were observed the lowest frequency of these parameters. the effects of the six-months period on average percentage of egg weight, average percentage of chicken weight and average percentage of relative weight of chick were not significant, but these parameters were statistically significant in the two seasons of spring and summer. Average percentage of fertility, average percentage of hatchability of set eggs and hatchability of fertility eggs decreased significantly (p<0.05) in step with increase in the flock age, whereas average percentage of egg weight, average percentage of chicken weight and average percentage of relative weight of chickens increased. Therefore, the lowest frequency of fertility, hatchability of set eggs and hatchability of fertility eggs were recorded in broiler chickens over the age of 60 weeks and eggs weighing more than 69 gr. The effect breeder flock age and fertile egg weight on the frequency of non-salable chicks were not significant. The results of this study showed that hatchability traits decrease and chick quality increase in summer as the breeder flock age and egg weight increases.
  Keywords: Broiler breeder age, Chick quality, Egg weight, Hatchability traits, Season
 • Salar Zarrabi Ahrabi, Rasool Madani *, Bahar Shemshadi, Shahrokh Ranjbar, Bahadori, Hossein Hashemzadeh Farhang, Majid Montazer Bavili Pages 34-41
  Hydatidosis has been recognized as one of the most important zoonotic diseases in different parts of the world, including Iran. Serological methods that can detect hydatidosis with high sensitivity and specificity are have high value. In this study, the antigen B fluid of hydatid cysts was isolated and Dot-Blot technique performed on serum samples from human and sheep with hydatid cysts and healthy samples to evaluate their accuracy, sensitivity and specificity. After completing all stages of the dot blot test on 200 samples, it was found that the accuracy of the test in human cases is equivalent to 96% and in sheep cases it is equivalent to 92%. The sensitivity of this test is 92% in human cases and 84% in sheep. The test specificity is also 100% in both cases calculated. The evaluation of all of these cases indicates that B antigens have a high value in the diagnosis in hydatidiosis, and the dot blot technique using this antigen can be valuable as a diagnostic method and also as a method initial screening should be used.
  Keywords: Hydatid cyst, Dot blot, Antigen B, Echinococcus granulosus
 • B.Parizadian Kavan*, Heshmatollah Khosravinia, Razzagh Karimirad, Fateme Tavakolinasab Pages 42-49

  The present study was carried out in order to investigate the effect of different levels of herbal additives of milk thistle and nettle on performance indices, immune parameters and egg yolk cholesterol. A total of 90 laying hens were randomly assigned to 5 treatment groups, 6 replicates of 3 birds each in a completely randomized design. Dietary treatments included control group and different amounts of milk thistle (0.5 and 1.5%) and nettle (0.5 and 1.5%). Results showed that adding of milk thistle (1.5%) to laying hens ration improved egg mass and feed conversion ratio (P<0.05). Using of milk thistle and nettle had not effect on shell quality. The highest yolk index was found out in the eggs from hens that were fed 1.5% of milk thistle in contrast to hens fed the control treatment without milk thistle (P<0.05). Egg yolk cholesterol amount was not affected by different levels of milk thistle and nettle powder. There were no significant differences in concentrations of glucose, triglyceride, cholesterol and HDL in plasma. Using of milk thistle (1.5%) fortified immune indices by decrease of heterophile percentage and heterophile to lymphocyte ratio (P<0.05). Therefore, it can be concluded that the supplementation of laying hens diet with milk thistle (1.5%) has positive effects on performance and immune system.

  Keywords: Laying hen, Milk thistle, Nettle, Cholesterol, Immune
 • Aidin Azizpour * Pages 50-57
  The aim of this study was to investigate the prevalence of congenital anomalies in hatched broiler chickens of broiler breeder flocks at the end of the incubation period. For this purpose, hatched broilers from three broiler breeder flocks (Ross 308) were thoroughly inspected in hatchery from March to September 2016. After the incubation period, the hatched broilers of farms were recorded and the hatching chicks were graded for apparent complications and then recorded kinds of congenital anomalies. Data were analyzed in a completely randomized design with GLM (SAS 9.1) and Duncan test. During a period of 6 months. Among the hatching chicks examined, 1740832 normal chicks (96.88%) and 56031 chicks with congenital anomalies (3.12%) were observed. Eighteen types of congenital abnormality were identified for abnormal chicks. Stargazing (30.31%) and cross beak (27.43%) were the the highest abnormality. whereas small eyes (0.12%) and extra fingers (0.08%) had  the lowest abnormality. The effects of six -months period were significant (p<0.05) on average percentage of congenital anomalies. so that, March with 4.87% and September with 0.47% had the highest and lowest frequency of abnormality, respectively. The results of this study showed that genetics and management factors were the most causes of congenital anomalies.
  Keywords: Congenital abnormalities, Broiler chicks, Month, Stargazing
 • Mazaher Safdarian *, Hossein Norollahi, Majid Hashemi Pages 58-65
  In this research, the effect of alfalfa replacement with sodium bentonite and corn silage on fattening performance, blood metabolites and carcass quality of goat kids in a completely randomized design with using of three treatments for 84 days were examined. The treatments were included control ration (without corn silage and sodium bentonite), ration contain corn silage and ration contain corn silage and sodium bentonite. The results showed that replacing alfalfa with corn silage and sodium bentonite had no significant effect on feed intake, body weight gain and feed conversion ratio. Goat kids were fed with corn silage had the lowest amount of blood cholesterol (P<0.05). The highest hot carcass weight was obtained in goat kids were fed with control group diet (P<0.05). The lowest amount of abdominal fat was obtained in goat kids were fed with corn silage and sodium bentonite (P<0.01). The lowest feed costs per kilogram weight gain were obtained by replacing alfalfa with corn silage and sodium bentonite (P<0.01). Due to the lack of quality foragers because of frequent droughts and the necessity of using cheap food for the feeding of goat kids, adding of sodium bentonite (5%) to goat kids diet can be a good solution.
  Keywords: Sodium bentonite, Carcass quality, Goat kid‎s, Blood metabolites
 • Fatemeh Salabi *, Hedieh Jafari, Mahmood Nazari, Hossein Moazen Reza Mahaleh Pages 66-74
  Polyphagous Sesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae) is an important pest of sugarcane in Khuzestan province. This study aimed to evaluate the toxicity effects of Hottentotta Saulcyi scorpion venom on S. nonagrioides using three methods; orally, microinjection and spraying through skin contact. After the venom collection and measuring the protein content of the venom, different venom doses were prepared. larvae were injected with five doses of venom (0.15µg, 0.35µg, 0.5µg, 0.75µg and 1µg; fifteen larvae per each dose) and the mortality percentage were recorded during the experiment. Finally, lethal doses (LD50 and LD100) and toxicity unit (TU) were calculated using Probit analysis. According to the results, S. nonagrioides was affected by the toxicity of scorpion venom. LD50, LD100 and TU values for stem borer larvae at 24h was obtained 0.96, 2.23 µg/mg and 104.17 respectively. This study demonstrated that injection of H. Saulcyi venom immediately causes locomotive paralysis and then death in all larvae injected by high doses of scorpion venom (1µg and 0.75µg) after 48h. The effect of orally and spraying through skin contact administration of different doses of scorpion venom in stem borer mortality were not statically significant. The results of this study indicated that the scorpion venom was effective in the injection method while larvae showed resistance to spraying and oral administration of the venom.
  Keywords: Stem borer, Biological pest management, Sesamia nonagrioides, Scorpion venom
 • Saeed Meshkiniy *, Himan Rasooli Aghdam Pages 75-83
  Heavy metals are non-degradable pollutants affecting living creatures of waters including fish. In this study, concentration of three heavy metals of mercury, copper and zinc in liver and muscle tissues of Caspian Sea carp  and grown carp (in a farm around Urmia with a well water resource) were studied as marine  and grown samples, respectively and the risk was estimated. In this research, 20 specimens of carp were prepared from this resource. The heavy metals were measured using an atomic absorption device equipped with a flame system. The results showed that the maximum means of heavy metals in carp related to zinc and copper in Caspian Sea carp were 78.29 ± 7.52 and 6.24 ± 2.46, respectively and in grown carp were 134.31 ± 21.51 and 28.88 ± 7.9 ppm dry weight, respectively. The content of toxic and unnecessary metal of mercury in grown and sea carp was 10.48 ± 0.13 and 0.54±0.13 ppm dry weight, respectively. There was no significant difference between values of measured metal in both muscle and liver tissues (P>0.05). There was no significant relationship between the content of heavy metals with biometric indices (age, length, weight) of carp in both places of sampling (P>0.05). In addition, there was a significant relationship between carp sex and accumulation of zinc and mercury metals (P<0.05), while there was no significant relationship between carp sex and copper concentration (P>0.05). Comparison of these metals with the limit of global standards showed that the amount of mercury metal in grown carp was higher than all above mentioned standards.
  Keywords: Cu, Cyprinus carpio, Fish Tissue, Hg, Pollution of heavy metal, Zn
 • Lida Nobakht, Aynaz Khodanazary *, Seyed Mehdi Hosseini, Soheila Matroodi Pages 84-95
  Improving food quality among consumers of highis of high importance. This case in fish meat due to its quick spoilage is the more obvious. Therefore in this study in order to maintaine and improve the quality of fish meat, effect of three different phosphate compounds including sodium tripolyphosphate 2%, tetra sodium pyrophosphate 2% and mixture of them with ration 1:1 on Aurigequula fasciata fillets (120 fillets) stored in refrigerator during 16 days (0, 4, 8, 12 and 16 day) was investigated. Common zipper pouches were used for packing fish fillets and microbiological, physicochemical, colorimeter, texture and sensory characteristics were measured. Total bacterial count and psychrotriphic count in coated samples with phosphates was lower than control sample (p<0.05). Total volatile bases, pH, thiobarbituric acid, free fatty acid, water holding capacity and total sulfhydryl in control sample was lower than coated samples with phosphates (p<0.05). The results of sensory characteristics were showed that treated fillets had high score compared to control samples. The results showed that Sodium tripolyphosphates was found to improve the microbiological count and delay the spoilage and extend the shelf life of Aurigequula fasciata at refrigerator.
  Keywords: Aurigequula fasciata, Tetra sodium tripolyphosphate, Sodium pyrophosphate, Shelflife, Refrigerator
 • Rasa Ghorabi *, Aynaz Khodanazary Pages 96-104
  Fish corruption is due to biological reactions such as microbial growth, lipid oxidation and the activity of fish autolysisenzymes, resulting in a shorter shelf life of fish and other marine products. In the present study, the effects of nanochitosancoating on the quality of fillets of Cynoglossus arel fish were measured during superchilling (-3°C). Thus, largescaletonsole fillets were coated at three groups including the following: nanochitosan (% w/v chitosan and 2% sodiumtripolyphosphate, Nanochitosan), treated with 1% glacial acetic acid and distilled water as control sample. The controland coated sample were periodically evaluated for microbiological (total bacterial count (TVC)), physicochemical (totalvolatile nitrogen (TVBN), thiobarbituric acid (TBA), and trimethylamine (TMA)) and sensory properties (flavor andodor) (the number of sapmles= 45). Results showed that the samples coated with nano-chitosan, had lower Total viablebacteria, volatile nitrogen, thiobarbituric acid, trimethylamine and sensory properties than the control group.In general,the results showed that fish coating with nano-chitosan solution could effectively preserve the optimum quality of thesamples and increase their useful life compared to the control group during superchilling at -3°C.
  Keywords: Cynoglossus arel, Coating, Nanochitosan, Superchiling
 • Shahla Shahsavandi *, Shahin Masoudi, Mohammad Majid Ebrahimi, Leila Pishraft Sabet Pages 105-111
  Infectious bronchitis is an extremely contagious viral disease and causes the major health problems of the poultry industry in most countries of the world. The incidence of continuous genetic and antigenic changes in infectious bronchitis viruses challenges the bird's immune responses. Therefore, a vaccine to prevent the disease in young chickens may effective when formulated with circulating serotype. In case, live infectious bronchitis 793B/08IR was developed in Razi Institute at laboratory scale. The potency of the vaccine was evaluated in commercial broiler chickens in controlled conditions. Two hundred and fifty one-day-old Ross-308 chickens were divided into the four treatment groups and one control group (n=50). The two treatment groups were received 793B/08IR vaccine and other groups received an imported one via eye drop method. The booster was administrated three weeks post vaccinations. Blood samples were collected from chickens in each group before vaccination and at intervals of two-week. The potency of 793B/08IR vaccine was evaluated using ELISA and serum neutralization assays and compared with an imported vaccine. The neutralizing index data and increase in serum antibody titer in treatment chicken groups indicated that live infectious bronchitis 793B/08IR has proper potency against the disease.
  Keywords: Infectious bronchitis, 793, B strain, Potency, Ross-308