فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:1 Issue: 1, Spring and Summer 2017
 • Volume:1 Issue: 1, Spring and Summer 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا احمدی *، سلما پرهیزگار صفحات 9-37
  یکی از کلیدی ترین عناصر در ساختار هر نوشته ای انسجام آن است. تا امروز، طرح های بسیاری در خصوص تعریف، تحلیل، و ارزیابی انسجام متنی ارائه شده است. در راستای اهداف تحقیق حاضر، نظر به شناسایی دقیق شکاف های انسجامی در نمونه ای از نوشته های انگلیسی به عنوان زبان خارجی، نظریه ی ساختار بلاغی من و تامپسون (1988) به عنوان روش تحلیل متن برگزیده شد. به منظور پی بردن به مشکلاتی که زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی در رابطه با انسجام متنی دارند، 64 انشاء در ژانرهای توصیفی و استدلالی که توسط دانشجویان پسر یکی از آموزشگاه های زبان در شیراز به رشته ی تحریر در آمده بود مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل ساختارهای گفتمانی ارتباطی داده های به دست آمده، نرم افزار آر اس تی تول تحت ویندوز مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها روشن نمود که زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی مرتکب هشت نوع مختلف از خطاهای انسجامی می شوند که عبارتند از: محتوای نامربوط، نقض تمامیت داشتن، نقض مرتبط بودن، جایگاه نادرست، رابطه ی نادرست، وابستگی قطع شده، واحد های پراکنده، و عنوان. علت نهفته در پس این خطاها تا اندازه ای از تمایل فراگیران به نوشتن به شیوه ی استقرایی نشات می گیرد، و تا حدودی نیز ناشی از ناتوانی آنان در پیوند دادن منسجم اجزای تشکیل دهنده ی متن هایشان به یکدیگر است. نتایج همچنین نشان داد که تفاوت میان ژانر ها در تعداد رابطه های انسجامی و نیز در گونه و تعداد خطاهای انسجامی موثر است. به طور کلی، نمونه های نوشتاری ژانر توصیفی منسجم تر از نمونه های ژانر استدلالی بودند.
  کلیدواژگان: خطای انسجامی، نظریه ی ساختار بلاغی، رابطه های انسجامی، سبک متنی
 • الهام ناییج * صفحات 39-51
  این مقاله به بررسی سه رمان فو، رسوایی، زندگی و دوران مایکل کی، اثر جان مکسول کوئتزیا می پردازد تا الگوی استعماری کاراکترهای زیردست را بررسی کند. چهارچوب تئوریک بر آراء هومی بابا و اسپیواک پیرامون اقتصاد هویت مردانه در بستر پسا استعماری بنا شده است. از بابا نظریاتی همچون تقلید، چند رگه بودن، و تغییر، از اسپیواک ایده ی زیردست و از دریدا مفهوم تکرارپذیری اتخاذ شده است. هدف آن است که موارد تقلید را در آثار کوئتزیا ببینیم و در نتیجه تاثیر سیاسی اخلاقی کوئتزیا را بر اساس باور اسپیواک بررسی کنیم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که مقاومت در رمان های کوئتزیا لحظه های تکرارشونده ای هستند که در پی جا به جایی مکرر نقش مستعمره و استعمارکننده معنی پیدا می کنند. اگرچه رمان های کوئتزیا با تحقق فعالیت سیاسی ختم نمی شوند اما ماهیت تکرار شوندگی دلالت گری های نویسنده در گفتمان سیاسی ما را به بازخوانی آثارش دعوت می کند تا به بررسی دغدغه های سیاسی و اخلاقی بپردازیم. مفاهیمی که رمان های او در نهایت در ذهن مخاطب ایجاد می کنند اگرچه ظاهرا استعاری و غیرسیاسی هستند، ذهنیت وی را به اتخاذ فعالانه تصمیمات سیاسی دعوت می کند.
  کلیدواژگان: کوئتزیا، تقلید، تکرارپذیری، هومی بابا، اسپیواک
 • علی روحانی *، محمد هاشمیان، زهرا کاظمیان صفحات 53-75
  تفکر انتقادی و خواندن و درک مطلب به عنوان بخشی از اهداف آموزش زبان اخیرا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تدریس راهکارهای تجزیه و تحلیل بلاغی و خود تنظیمی بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی و درک مطلب آنها در خواندن متون استدلالی می پردازد. برای این منظور، سه گروه از زبان آموزان انگلیسی (یک گروه شاهد و دو گروه آزمایشی) متشکل از 20 زبان آموز دختر در سطح متوسطه به بالا برای شرکت در این تحقیق در یک آموزشگاه زبان انگلیسی به صورت غیر تصادفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، سه آزمون مورد استفاده قرار گرفت: آزمون تعیین سطح آکسفورد، آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و آزمون خلاصه نویسی از درک مطلب. از آزمون تعیین سطح جهت اطمینان حاصل کردن از یکسان بودن سطح شرکت کنندگان و از آزمون مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا و دو آزمون خلاصه نویسی به منظور ارزیابی مهارت تفکر انتقادی و خواندن و درک مطلب آنها به عنوان پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد. در گروه آزمایشی اول، راهکار تجزیه و تحلیل بلاغی که شامل راهکارهای ترسیم نقشه استدلالی و پرسش سقراطی می باشد و در گروه آزمایشی دوم، راهکار خودتنظیمی تدریس شد و در گروه شاهد هیچ راهکار آموزشی صریح تدریس نگردید. بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس و تحلیل متغیر چندگانه ، تدریس هر دو راهکار تجزیه و تحلیل بلاغی و خودتنظیمی بر مهارت شرکت کنندگان در تفکر انتقادی و خواندن متون استدلالی تاثیر مثبتی داشت. علاوه بر این، هیچ گونه تفاوت معناداری بین تاثیر این دو راهکار مشاهده نگردید. یافته های این پژوهش، دستآوردهای آموزشی برای مدرسان و زبان آموزان زبان دوم در بر خواهد داشت.
  کلیدواژگان: خواندن و درک مطلب، تفکر انتقادی، راهکار تجزیه و تحلیل بلاغی، خودتنظیمی، زبان آموز انگلیسی
 • عباسعلی رضایی *، سمیرا کاظم پوریان صفحات 77-93
  آموزش انگلیسی برای اهداف ویژه بخش مهمی از برنامه های آموزشی دانشگاهی در اکثر کشورها از جمله ایران را تشکیل می دهد. به منظور کمک به دانشجویان برای کسب توفیق در تحصیل خود و همچنین بدست آوردن شغل مناسب در آینده، واحدهای درسی انگلیسی برای اهداف ویژه باید براساس نیازهای تحصیلی و حرفه ای دانشجویان به زبان تهیه و تنظیم شود. بنابراین، مطالعه حاضر به نیازهای زبانی دانشجویان رشته مهندسی الکترونیک و همچنین فارغ التحصیلان این رشته و نیز شرکت های مهندسی الکترونیک از دیدگاه خودشان پرداخته است. در این راستا، یک پرسشنامه به سه گروه پاسخ دهنده شامل 97 دانشجوی مهندسی الکترونیک، 62 فارغ التحصیل این رشته، و 39 تن از کارکنان انتخاب شده از 15 شرکت مهندسی الکترویک معتبر داده شد. علاوه برآن، مصاحبه نیمه-سازمان یافته و مشاهده نیز انجام گرفت. پس از گردآوری داده های مورد نیاز، پژوهشگران حاضر واکاوی محتوایی انجام دادند و سپس با استفاده از آزمون تی مستقل به تحلیل آماری داده ها پرداختند. نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که جنبه های مختلف مهارتهای خواندن، گفتن، شنیدن، و نوشتن و همچنین مهارتهای مطالعه با درجات مختلف برای آزمودنی های این پژوهش حائز اهمیت بود. مضافا اینکه نتایج نشان داد شرکت های مهندسی بیشتر به دنبال فارغ التحصیلانی هستند که توانش بیشتری در "خواندن"، "مهارتهای خواندن" و "صحبت کردن" داشته باشند. یافته های این پژوهش می تواند مورد استفاده طراحان دروس انگلیسی برای اهداف ویژه قرار گیرد تا امکان پاسخگویی نیازهای زبانی شرکت های مهندسی فراهم آید.
  کلیدواژگان: انگلیسی برای اهداف ویژه، نیاز سنجی، مهندسی الکترونیک، استخدام-پذیری، شرکتهای مهندسی الکترونیک
 • آرش مرادی *، علیرضا انوشیروانی صفحات 95-107
  رمان دریای پهناور جین ریس پیش درآمدی است بر رمان معروف جین ایر اثر شارلوت برونته. این رمان داستان زندگی آنتوانت کازوی که وارثی سفیدپوست اما دو رگه است را از زمان جوانیش در جاماییکا تا ازدواج ناموفقش با یک اشراف زاده انگلیسی خاص که نویسنده هرگز نامش را نمی برد بیان می کند. این اشراف زاده انگلیسی خیلی زود نام او را به برتا تغییر می دهد، او را دیوانه اعلام می کند، اموال او را تصرف می کند و او را وادار به آمدن به انگلستان می کند. با دستگیری جامعه ای سرکوبگر و مردسالار که در آن آنتوانت نه به سفیدپوستان اروپایی تعلق دارد و نه به سیاه پوستان جامایکاییا، رمان ریس زن دیوانه اهریمنی در اتاق زیر شیروانی برونته را به صورت تخیلی بازآفرینی می کند. مانند بسیاری از رمان های پسااستعماری، این رمان عمدتا با مضامین نابرابری نژادی و خشونت جابجایی و یکسان سازی سر و کار دارد. بر طبق نظر لیندا هاچن هر اقتباسی را باید در موقعیت خلق آن بررسی کرد. اقتباس سینمایی جان دویگان (1993) از رمان دریای پهناور (1966) جین ریس در واقع یک تصرف است که رمان ریس را تبدیل به پیوستی به رمان جین ایر شارلوت برونته می کند. اهداف جان دویگان در پرتو مشکلات و اضطراب های استرالیا در مورد جمعیت بومی خود روشن تر می گردد. با ایجاد تغییراتی بسیار آشکار و فاصله گرفتن از متن اصلی رمان، این فیلم صدای شخصیت های سرکوب شده رمان جین ریس را (که می توانند نمایانگر جمعیت بومی استرالیا باشند) دوباره ساکت می کند و به شخصیت های سرکوبگر (که می توانند نمایانگر استرالیایی های سفید پوست باشند) قدرت عمل کامل می دهد. در این فرایند، این فیلم برتری فرهنگ بریتانیا را بازمی گرداند، درستی ماموریت های استعماری و "ترویج تمدن" بریتانیا را توجیه می کند، و لذتی ذهنی را به بینندگان سفید پوست فیلم القا می کند و آنان را مطمئن می سازد که هنوز بر روی "برده های" بومی پیشین خود قدرت و کنترل دارند. در این مقاله پژوهشگر تلاش می کند اهداف پنهان فیلم را نشان دهد.
  کلیدواژگان: رمان ضدگفتمانی، اقتباس، بومی ها، ماموریت ترویج تمدن، دیگری سازی
 • آزاده حاجی کریم *، الهه ستوده نما صفحات 109-133
  یکی از جنبه های قابل توجه ارتباط ، جنبه غیر کلامی آن می باشد. ضرورت دنیای امروز برای یک ارتباط طبیعی ، تمام افراد را بر می انگیزد تا یک زبان را با تمام ویژگی های آن یاد بگیرند. این ویژگی ها شامل جنبه کلامی و غیر کلامی آن زبان می شود. در این تحقیق تلاش بر آن بوده تا این بعد از آموزش زبان در بافت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. یافته ها حاکی از آن است که چهار دسته اصلی از ارتباطات غیر کلامی شامل: حرکات دست، ارتباط چشمی، حالات صورت و زیرو بم صدا به ترتیب بیشترین و کمترین میزان استفاده را داشته اند. به علاوه نتایج نشان می دهد که استفاده ی معلم از ارتباط غیر کلامی به زبان آموز کمک می کند تا از بافت یادگیری بیشتر بهره برد. همچنین نتایج نمایانگر آن است که چگونه ممکن است ارتباط غیر کلامی به ابعاد گوناگون یادگیری زبان (واژگان، گرامر و تلفظ) کمک کند. شواهد دال بر آن است که بیشتر زبان آموزان از ارتباط غیر کلامی بهره می برند اما به میزان متفاوت. بر اساس نظرات زبان آموزان شش مضمون در قالب نقش های معلم به دست آمد: معلم به عنوان مصنف، معلم به عنوان سازنده ، معلم به عنوان آینه، معلم به عنوان هدایت کننده، ، معلم به عنوان مشاور، و معلم به عنوان صدا پرداز.
  کلیدواژگان: غیر کلامی، ارتباط، یادگیری زبان، تحقیق کیفی، درک
|
 • Alireza Ahmadi *, Salma Parhizgar Pages 9-37
  One of the key elements in the organization of any piece of writing is its coherence. To date, many propositions have been given regarding the definition, analysis, and evaluation of text coherence. In the current study, Mann and Thompson's (1988) Rhetorical Structure Theory (RST) was adopted as the method of text analysis to detect the coherence breaks in writing samples. In order to see what problems Iranian EFL learners have with regard to text coherence, 64 essays in descriptive and argumentative genres written by male students of a language institute in Shiraz were analyzed. The essays were analyzed for discourse errors using RST. The findings indicated that Iranian EFL learners committed eight different types of coherence errors, namely irrelevant content, violation of completedness, violation of connectedness, incorrect place, incorrect relation, crossed dependency, scattered units, and topic. The reason behind these errors partly came from the learners' tendency to write in an inductive order, and partly from their inability to coherently connect the constituent parts of their texts together. Genre difference was also proved to be significant in the number of coherence relations and in the type and number of coherence errors. In general, descriptive writing samples were more coherent than argumentative ones.
  Keywords: Rhetorical Structure Theory (RST), coherence errors, descriptive writing, argumentative writing, Genre
 • Elham Naeej * Pages 39-51
  This Article investigates John Maxwell Coetzee’s three well known novels, Foe (1986), Disgrace (1999) and Life and Times of Michael K (1983) to analyze the colonial pattern of the marginal characters. The theoretical framework is based on Bhabha and Spivak concentrating on the economy of the male identity in post-colonial context. From Bhabha, notions like mimicry, hybridity and change and from Spivak the subaltern’s inaudibility of voice are appropriated. Derrida’s idea of iterability is also applied. The intention is to follow the instances of mimicry and examine if Coetzee’s literature manages to have political and ethical significance, as Spivak believes. It was concluded that resistance in Coetzee’s novels is an iterative moment signifying through recurring role reversions in the colonial discourse. Coetzee’s novels do not conclude with actualization of political betterment, yet the iterative quality of his significations invites us to reread his novels and reconsider the political and ethical questions. The ultimate meanings of his novels in the mind of the reader is inviting him to make political decisions, though seemingly metaphorical and apolitical.
  Keywords: Coetzee, mimicry, iterability, Bhabha, Spivak
 • Ali Roohani *, Mahmood Hashemian, Zahra Kazemian Pages 53-75
  A lot of attention has been recently devoted to critical thinking (CT) and reading comprehension as  part of the goals of language pedagogy. This study examined the effects of rhetorical analysis and self-regulated strategies on EFL learners’ CT and reading comprehension of argumentative texts. To this end, three groups (one control and twoexperimental groups), each consisting of 20 high intermediate female EFL learners, were selected conveniently from an English language institute. To collect the data, three instruments were used: Oxford Placement Test (OPT), California Critical Thinking Skills Test (CCTST), and reading summary tests. OPT was used to ensure the homogeneity of the participants; CCTST and two reading summary tests were used as the pretests and posttests to assess the participants’ CT and reading comprehension skills, respectively. The first experimental group was taught rhetorical analysis strategies of argument mapping and Socratic questioning and the second group received self-regulated strategy instruction. In the control group, no explicit instructional strategies were taught. Analysis of covariance and mutivariate anlsysis indicated the positive effects of rhetorical analysis and self-regulated strategies on the participants’ CT and reading comprehension skills. Nevertheless, no significant differential effect was found between the effects of the two strategies. Findings provide pedagogical implications for L2 instructors and learners.
  Keywords: Reading comprehension, Critical thinking, Rhetorical analysis strategies, self-regulated, EFL learners
 • Abbas Ali Rezaee *, Samira Kazempourian Pages 77-93
  English for Specific Purposes (ESP) program constitutes a significant part of university curricula in most countries. Iran is no exception. To aid students to succeed in their academic studies and later in their future job, ESP courses should be based on their academic and professional language needs. Therefore, this study intended to investigate the English language needs of Electrical Engineering (EE) students and graduates from their own perspectives, along with the English language expectations of Electrical companies from the employers’ point of view. To fulfill this end, a questionnaire was administered to three different groups of stakeholders, including 97 EE students, 62 EE graduates, and 39 EE employers from 15 well-reputed Electrical companies in Iran. Moreover, semi-structured interviews and observations were conducted. Having collected the required data, the researchers did content analysis and ran independent sample t-test for doing the statistical analyses. The results indicated that different aspects of ‘reading’, ‘speaking’, ‘listening’, ‘writing’, and ‘study skills’ with different degrees of emphasis were important for each group of stakeholders. Moreover, the findings revealed that EE companies expected their prospective EE graduates to be more proficient in ‘reading’, ‘study skills’, and ‘speaking’. The findings have some implications for ESP curriculum developers so that they would consider the English requirements of relevant companies.
  Keywords: ESP, Employability, Electrical Engineering, Needs Analysis
 • Arash Moradi *, Alireza Anushirvani Pages 95-107
  Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea is a prequel to Charoltte Bronte’s famous novel Jane Eyre. It is the story of Antoinette Cosway, a white but Creole heiress, from the time of her youth in Jamaica to her unhappy marriage to a certain English gentleman who is never named by the author. This English gentleman soon renames her Bertha; declares her mad; seizes her property and then forces her to come to England. Arresting an oppressive patriarchal society in which she belongs neither to the white Europeans nor to the black Jamaicans, Rhys’s novel re-imagines Bronte’s devilish madwoman in the attic. As with many postcolonial works, the novel deals largely with the themes of racial inequality and the harshness of displacement and assimilation. According to Linda Hutcheon any adaptation must be examined in its context of creation. John Duigan’s 1993 film adaption of Jean Rhys’s Wide Sargasso Sea (1966) is in fact an appropriation re-canonizing Rhys’s novel as an extension of Charlotte Bronte’s Jane Eyre. Duigan’s intentions become more manifest in the light of Australia’s problems and anxieties over its native population of aborigines. By introducing very conspicuous changes and deviating from the original text, the movie re-silences the oppressed characters of Jean Rhys’s novel (who can stand for Australia’s native population) and re-grants the oppressor characters (who can stand for white Australians) full agency and power. In this process, the movie reclaims the superiority of the British culture, justifies the rightness of the British colonial and “civilizing” missions, and grants a kind of psychological pleasure to its white audience ensuring them that they still have power and control over their former aboriginal ‘slaves’. In this paper the researcher attempts to show the hidden purposes of the movie.
  Keywords: Counter-discursive novel, Adaptation, aborigines, civilizing mission, othering
 • Azadeh Haji Karim *, Elaheh Sotoudehnama Pages 109-133
  One of the significant aspects of the communication is its nonverbal aspect. In this study there was an attempt to explore this aspect of language teaching qualitatively from the learners’ point of view through observation and interview in Iranian context. It was revealed that four main categories of nonverbal communication(NVC) including: hand gesture, eye-contact, facial expression and tone of voice are used from the most frequently used to the least used respectively. Moreover, it was found that a teacher’s use of nonverbal communication can help learners to get more benefit from the learning context. Also, the findings indicate how utilizing NVC may contribute to different aspects (vocabulary, grammar, and pronuciation) of language learning. According to the students’ comments, six main themes as different roles of the teacher were found including: Teacher as a composer, Teacher as a constructor, Teacher as a mirror, Teacher as a conductor, Teacher as a mentor, and Teacher as a vocalist.
  Keywords: non-verbal, communication, lanugage learning, qualitative study, perception