فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:1 Issue: 2, Autumn and Winter 2017
 • Volume:1 Issue: 2, Autumn and Winter 2017
 • تاریخ انتشار: 1396/08/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس علی زارعی *، محبوبه گیلانیان صفحات 9-30
  به منظور بررسی نقش پیش بینی کننده انواع استراتژی های یادگیری زبان در یادگیری اجزای فرا شناختی و انگیزشی خود ساخته (ارزش تکلیف، کنترل باورهای یادگیری، و اضطراب آزمون)، تعداد 149 دانشجوی دختر و پسر مقطع کارشناسی رشته زبان انگایسی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها ، از آزمون مهارت زبانی میشیگان، پرسشنامه استراتژی های زبان آموزی و پرسشنامه استراتژی های انگیزشی زبان آموزی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از فرایند آماری، چهار رگراسیون جداگانه مورد پردازش قرار گرفتند. نتایج پردازش و تحلیل آماری نشان داد که از میان استراتژی های زبان آموزی، استراتژی های شناختی، فرا شناختی، و جبرانی در پیش بینی یادگیری فرا شناختی خود ساخته نقش معنی داری داشتند. همچنین، نقش استراتژی های فرا شناختی، به خاطر سپاری و عاطفی در پیش بینی ارزش تکلیف معنی دار بود. یافته های پژوهش هچنین رابطه معنی داری بین استراتژی های فرا شناختی و کنترل باورهای یادگیری نشان داد. علاوه بر این، استراتژی های ارتباطی بعنوان تنها عامل پیش بینی کننده منفی آزمون هراسی مشخص شدند.
  کلیدواژگان: استراتژی های یادگیری زبان، یادگیری فرا شناختی خود ساخته، یادگیری انگیزشی خود ساخته، کنترل باورهای یادگیری، اضطراب آزمون
 • محمود رضا عطایی، عصمت بابایی، بهروز لطفی گسکریی * صفحات 31-56
  تدریس انگلیسی برای اهداف آکادمیک نیازمند کسب مهارت های خاص از جانب مدرسین و بازسازی ذهنیت آنها متناسب با اهداف این رشته می باشد. مطالعات قبلی کیفیت ذهنیت مدرسین را بدیهی دانسته و پژوهشهای اندکی به موضوع ذهنیت شناسی این معلمین در ضمن خدمت پرداخته است. در مطالعه حاضر، ذهنیت مدرسین ضمن خدمت انگلیسی برای اهداف آکادمیک در مورد مسائل مهم این رشته شامل اهداف آموزشی آن، تفاوتهای آموزش انگلیسی برای اهداف آکادمیک با آموزش انگلیسی عمومی و ویژگی ها و نقشهای مدرسین مربوطه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مصاحبه و روایتگری، اطلاعات لازم از تعداد نه مدرس انگلیسی برای اهداف آکادمیک در یکی از دانشگاه های دولتی ایران گردآوری شد. نتایج نشان داد که ذهنیت معلمین، بطور گسترده ای با اصول نگلیسی برای اهداف آکادمیک همخوانی ندارد. یافته ها همچنین نشان داد که بین ذهنیت هرکدام از مدرسین برروی مسائل مختلف و مهم رابطه نزدیک وجود دارد. این مطالعه بر اساس یافته ها نتیجه می گیرد که ذهنیت مدرسین ضمن خدمت انگلیسی برای اهداف آکادمیک، علی رغم تجربه آنها ممکن است محدود و نیازمند بازسازی باشد. در پایان، این مقاله پیشنهادهایی برای برنامه تربیت دبیر و پژوهشگران انگلیسی برای اهداف آکادمیک ارائه می نماید.
  کلیدواژگان: انگلیسی برای اهداف آکادمیک، انگلیسی برای اهداف عمومی، ذهنیت معلم، کیفیت ذهنیت، مدرسین ضمن خدمت انگلیسی برای اهداف آکادمیک
 • مهسا هاشمی * صفحات 57-72
  رمان حراج کالای شماره 49 (1965)، نوشته ی تامس پینچن، روایتی هنرمندانه و درهم پیچیده است که در آن جهان های موازی و جایگزین پیوسته و همواره در یکدیگر رخنه کرده و نمونه ی بی نقصی از آنچه که در نظریه هرج و مرج سیستم باز خوانده میشود، به وجود می آورد. کشف ارتباطات پرهرج ومرج دراین روایت با ایجاد حس نامعلومی، عدم قطعیت و چندگانگی به همراه است که بر سرتاسر این داستان چیره گشته و شخصیت اصلی این رمان، ایدیپا ماس، را پیوسته سردرگم میکند. با وجود این که ایدیپا با جریان بی نظمی از اطلاعات و داده ها احاطه شده است که سرسختانه و آگاهانه هرنوع ترتیب علت و معلولی و خطی روایت را نقض می کند، وی می کوشد تا رابطه ای نظم یافته میان حوادث غریبی که بر سرراهش قرار می گیرد، برقرار کند و این را ازطریق پناه بردن به پارانویا انجام می دهد. برای ایدیپا، پارانویا فرایندی سازنده و درمانگرست چراکه تصور یک دسیسه ضامن راه گریزی از دیوانگیست که ویژگی ذاتی هرج و مرج می باشد. دو عامل مهم و تعیین کننده در این روایت پارانویا و هرج ومرج می باشد و ارتباطات پیچیده میان آنها داستانی وسوسه انگیز، پرهرج و مرج و پسامدرن راشکل می دهد. برخلاف شیوه متداول درخوانش های این رمان که پارانویا را تنها موضوعی زمینه ای و غالب می بینند، این تحقیق خوانش جدیدی ازاین روایت راارایه می دهد که در آن تمرکز بر کنش های پویا میان پارانویا و هرج ومرج بوده و به نقش آن در به تصویر کشیدن ایدیپا به عنوان کسی که نویسنده گونه جهان خود را می سازد، تاکید دارد. اگرچه این جهان بر اساس قانون ها و اصول سیستم های باز اداره میشود، این خلق جهان، برای ایدیپا ضامن هستی و قدرت است.
  کلیدواژگان: تامس پینچن، حراج کالای شماره 49، نظریه هرج و مرج، پارانویا، سیستم های باز
 • محدثه فانی *، محمد حشم دار صفحات 73-87
  مهارت نوشتار مهارت پرچالشی برای فراگیران زبان ایرانی بوده است زیرا نیازمند برنامه ریزی دقیق و پیوستگی قابل قبولی است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مقایسه ای استفاده ازدرونداد ارتقا یافته سمعی و بصری بر استفاده از ابزار انسجامی در مهارت نوشتار زبان آموزان زمینه وابسته و غیر وابسته ایرانی است. شرکت کنندگان این پژوهش 60 نفر زبان آموز زمینه وابسته و 60 نفر زبان آموز غیر وابسته با مهارت زبانی سطح متوسط بودند. این پژوهش با مدل پیش آزمون – پس آزمون انجام شد و داده ها از طریق به کار بردن آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد که درونداد ارتقا یافته بصری بطور چشمگیری از لحاظ تاثیر بر استقاده از ابزار انسجامی در هر دو گروه زبان آموزان زمینه وابسته و غیر وابسته، موثرتر از درونداد ارتقا یافته سمعی بود. در انتها نتایج مورد بحث قرار گرفت و کاربرد های این پژوهش نیز بیان شد.
  کلیدواژگان: ابزار انسجامی، درونداد ارتقا یافته، مهارت نوشتاری زبان مقصد، درونداد ارتقا یافته سمعی و بصری
 • مونا هوروش *، سلما رضوانجو صفحات 89-105
  این مقاله رمان جزیره گنج اثر ماندگار رابرت لوئیس استیونسن در ژانر رمانس ماجراجویانه را از طریق تحلیل نمودهای تقابل طبقات اجتماعی و هژمونی طبقه غالب بررسی می کند. از نظریه های آنتونیو گرامشی پیرامون نقش هژمونی و فرهنگ در کشمکش میان طبقات اجتماعی، اجبار و رضایت، مفهوم روشنفکر ارگانیک استفاده می شود. تحلیل دقیق این رمان نشانگر دیدگاه منتقدانه نویسنده نسبت به نظام اجتماعی حاکم در عصر خود و امید او برای تغییری نهایی در این سیستم است. رمان، چارچوب های فکری زیربنایی هژمونیک را به تصویر می کشد که بر روابط اجتماعی حاکم هستند و تنها معدودی از شخصیت های داستان می توانند از قیدوبند آن ها فرار کنند، و به این نکته اشاره می کند که انقلاب های مردمی ممکن است در سرنگون کردن هژمونی موجود موفقیت آمیز نباشند. با شخصیت پردازی لانگ جان سیلور که در در اینجا به روشنفکر ارگانیک نظریه های گرامشی تشبیه می شود، رمان روشی هوشمندانه را برای مقاومت در برابر نیروهای هژمونی مطرح می کند که همسو با مفهوم جنگ موضع در نظریه های گرامشی است و می تواند مردم را از تسلیم در برابر هژمونی رها و به سمت موفقیت هدایت کند.
  کلیدواژگان: گرامشي، هژموني، تقابل طبقاتي، روشنفکر ارگانيک، رمانس ماجراجويانه ويکتوريايي
 • محمد ظهرابی *، فرهمن فرخی، محمدحسن چهرآزاد صفحات 107-129
  هدف این تحقیق مطالعه تاثیر روش های مختلف بازخورد تصحیحی بر صحت، شکست روانی کلام و روابط آنها در بین زبان آموزان ایرانی بود. بدینمنظور 4 کلاس پیش متوسط بطور تصادفی بترتیب بعنوان گروه های شاهد، بازخورد تصحیحی صریح و فرازبانی متاخر، بازخورد بازتولیدی کلامی گسترده و بازخورد بازتولیدی کلامی متمرکز انتخاب شدند. همه گروه ها 6 جلسه در فعالیت بازگویی داستان شرکت کردند و به خطاهای کلام آنها به روش های مختلف واکنش نشان داده شد. تمامی داده های کلام آنها نوشته شده و صحت و روانی آنها محاسبه شد. نتایج تجزیه آماری نشان داد که روش های مختلف بازخورد تصحیحی بر روی تعداد واحد های تجزیه گفتاربدون خطا، شاخص صحت کلام، تاثیر معنی داری نداشتند.علاوه بر این،با اینکه تاثیر آنها بر روی روانی کلام و تعداد مکث هایی که زبان آموزان داشتند معنی دار نبود، تاثیر آنها بر روی تعداد کل مکث ها معنی دار بود. بین مکث های زبان آموزان و تعداد کل مکث های ایجاد شده همبستگی معنی داری، با میزان تاثیر متوسط، وجود داشت.همبستگی بین صحت و شکست روانی کلام منفی و غیر معنی دار بود. همچنین، توازن معنی داری بین صحت و روانی کلام وجود نداشت. به علاوه، روش های مختلف بازخورد تصحیحی تاثیر معنی داری بر این همبستگی نداشتند. نتایج این تحقیق حاکی از آنست که روش های مختلف بازخورد تصحیحی تاثیر معنی داری بر روی صحت و روانی کلام زبان آموزان ایرانی و ارتباط بین آن دو ندارند
  کلیدواژگان: صحت کلی کلام، شکست روانی (فصاحت) کلام، تمرکز بر ساختار، بازخورد تصحیحی، فرضیه توازن
 • زهره نفیسی *، آناهید رمضانی صفحات 131-152
  تعمق در دنیای شگفت انگیز کودکان چهار، پنج وشش ساله که ماهرانه وکاملا مجدانه زبان را برای اهداف بیشماری بکار میبرند همواره برای محققین فراگیری زبان اول مورد توجه بوده است. این تحقیق تلاشی برای آشکا ر کردن برخی از ویژگی های ناروانی گفتاری معمولی زبان کودکان سنین پیش دبستانی می باشد. ناروانی گفتاری معمولی، اصولا در زمان رشد زبانی شتاب یافته اتفاق می افتد (Guitar, 2013) و بر خلاف لکنت زبان که یک حالت پاتولوژیک می باشد موقتی است. در طی سالها، محققین ناروانی گفتاری کودکان معمولی را به منظور درک بهتر رفتارهای زبانی کودکان بررسی کرده اند. اما بیشتر این تحقیقات بر روی ناروانی گفتاری کودکان انگلیسی زبان از فرهنگ های انگلیسی-اروپایی، افریقایی-امریکایی، پرتغالی، اسپانیایی انجام شده است. بررسی ادبیات نشان داد که اطلاعات کافی در زمینه ناتوانی گفتاری معمولی در کودکان فارسی زبان وجود ندارد. بنابر این هدف این مطالعه توصیف ناتوانی گفتاری کودکان پیش دبستانی فارسی زبان ایرانی بوده است. این مطالعه در یک مهد کودک در شهر تهران انجام گرفته است. برای اهداف این مطالعه از کلاس هر رده سنی 6 کودک (3 پسر و3 دختر) به صورت تصادفی انتخاب شدند. نمونه هایی از گفتار آنان ثبت، با دقت بازنویسی ومورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. مقایسه ای بین سه گروه سنی تا جایی که مقوله های درون ذهن مورد نظر است (سخن فی البداهه، توصیف، توضیح، تفسیر وداستان سرایی) صورت گرفت. علاوه برآن، در هر رده ای ماهیت ناروانی گفتاری (تکرار، سکوت ویا پر کننده) وهدف از بکار بردن آن (برنامه ریزی، باز سازی یا جایگزینی) مورد شناسایی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: روانی گفتار، ناروانی گفتار، زبان اول، پیش دبستانی ها، تکرارها
|
 • Abbas Ali Zarei *, Mahboubeh Gilanian Pages 9-30
  To investigate the predictive power of language learning strategy types on meta-cognitive and motivational self-regulated learning components (task value, control of learning beliefs, and test anxiety), 149 male and female BA level students, majoring in English translation and English language teaching were selected to participate in this study. To collect data, a Michigan Test of English Language Proficiency (MTELP) was given to homogenize the students. In addition, the participants were also asked to answer the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Four separate stepwise multiple regression procedures were used to analyze the obtained data. The results showed that cognitive, meta-cognitive and compensation strategies had predictive power for meta-cognitive self-regulated learning. Moreover, meta-cognitive, memory, and affective strategies were predictors of task value. The findings also showed significant relationships between meta-cognitive strategies and control of learning beliefs. In addition, the only negative predictor of test anxiety were communication strategies.
  Keywords: Meta-cognitive self-regulated learning, Motivational self-regulated learning, Language Learning Strategies (LLS)
 • Mahmoud Reza Atai, Esmat Babaii, Behruz Lotfi Gaskaree * Pages 31-56
  Teaching English for Academic Purposes (EAP) requires specific qualifications on the part of teachers for which reconstruction of cognitions on EAP is a prerequisite. Previous studies have largely taken the quality of teachers' EAP cognitions for granted and few studies, if any, have sought to examine in-service teachers' tacitly-held cognitions on EAP. This study aimed to examine in-service teachers' cognitions on key EAP issues including EAP goals, distinction between EAP and English for General Purposes (EGP), and EAP teacher qualifications as well as roles. Data were collected through semi-structured interviews and life-history narratives from nine EAP practitioners at a state university in Iran. Results showed that the teachers' cognitions were mainly incongruent with the EAP principles. A close relationship was also found among individual teachers' cognitions on different key issues. It is concluded that despite their past practical experience, in-service EAP teachers' cognitions might be limited and in need of reconstruction. The findings may promise some implications for EAP teacher education and research.
  Keywords: Content teachers, EAP, EGP, In-service EAP teachers, Teacher cognition, Quality of cognition
 • Mahsa Hashemi * Pages 57-72
  Pynchon’s The Crying of Lot 49 (1965) is an artistically convoluted narrative in which parallel, alternative worlds interpenetrate consistently and continuously, providing a fine instance of what, in Chaos Theory, is called an open system. The discovery of the chaotic connections in this narrative is in harmony with effecting a sense of indeterminacy, plurality and uncertainty which prevails all through the story and keeps flustering Pynchon’s protagonist, Oedipa Maas. Oedipa, engulfed by the chaotic flux of information which most tenaciously and purposefully resists any linear, causative ordering, struggles to fabricate, against all odds, an orderly nexus among the bizarre set of incidents that she encounters through resorting to paranoia. Paranoia, in Oedipa’s case, becomes therapeutic and constructive since fantasizing a conspiracy would warrant an escape from insanity which is an intrinsic attribute of chaos. The two consequential determinants in this narrative, therefore, are chaos and paranoia the convoluted interactions of which create an intriguing, chaotic, postmodern tale. Unlike the dominant trend of considering paranoia merely as a prevalent thematic concern in Pynchon, this study seeks to provide a new reading of the mentioned narrative in the light of the dynamic interplay of chaos and paranoia and its function in portraying Oedipa as the one who projects, author-like, a world of her own which, though still governed by the regulations and principles of chaotic, open systems, guarantees sanity, existence and authority.
  Keywords: Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49, Chaos Theory, Open Systems, Paranoia
 • Mohadeseh Fani *, Mohammad Hashamdar Pages 73-87
  Writing has been a troublesome skill for Iranian EFL learners as it needs accurate planning and acceptable coherence. The current study aimed as investigating the comparative effect of visual and auditory input enhancement on the use of cohesive devices in the writing of Iranian EFL learners. Participants of the study were 60 field dependent and 60 field independent language learners at intermediate level of language proficiency. The study adopted a pretest posttest design and data were analyzed through employing statistical test of ANCOVA. Results of statistical analysis showed that visual input enhancement was significantly more effective than auditory input enhancement in terms of their effects on the use of cohesive devices in both field dependent and field independent language learners. Results were discussed and implications of study were also presented.
  Keywords: Cohesive devices, input enhancement, L2 writing, Visual, auditory input enhancement
 • Mona Hoorvash *, Selma Rezvanjoo Pages 89-105
  This research looks at Robert Louise Stevenson’s renowned adventure romance, Treasure Island, in the light of its representation of social class struggles and the function of hegemonic conditioning in those struggles. It draws upon Antonio Gramsci's theories of hegemony and culture, coercion and consensus, and his notion of the organic intellectual. The careful analysis of the novel demonstrates the author’s critical attitude toward the dominant social system and his hope for an eventual breach in that system. The novel depicts the underlying hegemonic mind-frames that rule over social relationships from which very few characters can escape, and suggests that mass revolutions might not be successful in the toppling of the existing hegemony. Through the figure of Long John Silver, who is here compared to the organic intellectual of Gramsci’s theories, the novel proposes a cunning method of resistance against hegemonic forces similar to the Gramscian notion of war of position that could free people from hegemonic subjugation and lead them to success.
  Keywords: Gramsci, hegemony, Class Struggle, organic intellectual, Victorian Adventure Romance
 • Mohammad Zohrabi *, Farahman Farrokhi, Mohammad Hassan Chehr Azad Pages 107-129
  The purpose of the current study was to explore the effects of different corrective feedback (CF) conditions on Iranian EFL learners’ spoken general accuracy and breakdown fluency and their relationships. Consequently, four pre-intermediate intact classes were randomly selected as the control, delayed explicit metalinguistic CF, extensive recast, and intensive recast groups; these groups participated in spoken reproduction tasks for six sessions and their errors were treated differently. Then, the data was transcribed, coded for accuracy and fluency, and analyzed. The results indicated that the different CF conditions had insignificant effects on the number of error free Analysis of Speech (AS)-units, as an index of the spoken general accuracy. Considering the fluency, although different CF conditions had insignificant effects on the number of pauses the participants produced, it had a significant effect on the whole number of pauses; there was a significant correlation between participants' pauses and the whole number of pauses, with a medium effect size. The correlations between the general accuracy and breakdown fluency of all groups were negative and insignificant. In addition, different CF conditions had insignificant effects on the relationship between the accuracy and fluency. These findings suggest that there is no trade-off between spoken general accuracy and breakdown fluency. In addition, different CF conditions have insignificant effects on the EFL learners' spoken general accuracy, breakdown fluency, and their relationships.
  Keywords: spoken general accuracy, spoken breakdown fluency, focus on form, corrective feedback (CF), trade-off hypothesis
 • Zohreh Nafissi *, Anahid Ramezanee Pages 131-152
  Delving into the amazing and confounding language of four-, five-, or six-year olds, who dexterously and quite diligently use language for a myriad of purposes has always been intriguing to the pundits of first language acquisition. This scrutiny was an attempt to unravel some features germane to the normal disfluency in the preschoolers’ language. Normal disfluency is justifiably deemed to occur during periods of accelerated speech development (Guitar, 2013( and, unlike stuttering- a pathological condition-is a temporary condition. Over the years, researchers have investigated speech disfluencies of normally fluent young children in order to better understand the expected speech behaviors of young children but they have mainly focused on disfluencies of speech of English speaking children from Anglo-European, African-American, Hispanic, and Spanish cultures. Literature review proved there is not enough information regarding normal disfluency in Farsi speaking children. Therefore, the aim of this study was to describe the speech disfluencies in Farsi speaking Iranian preschoolers. The study was conducted in a kindergarten in Tehran in which from each age group 6 kids (3 boys and 3 girls) were randomly selected. Samples of their speech were recorded, carefully transcribed, and analyzed. A comparison was made among the three age groups as far as the in-mind categories were concerned (spontaneous speech, description, explanation, interpretation, and narration). Furthermore, in each category, the nature of the disfluency (repetition, silence, or filler) and the purpose behind its application (planning, reformulation, or replacement) was identified.
  Keywords: fluency, disfluency, L1, preschoolers, repetitions