فهرست مطالب

یافته - پیاپی 19 (زمستان 1382)
 • پیاپی 19 (زمستان 1382)
 • 85 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا محمدی، حسین ملک افضلی، احمدعلی نوربالا، سیدعباس باقری یزدی، مهدی رهگذر، بیتا مسگرپور، میترا صفا، رامین رادفر صفحه 3
  مقدمه
  بار اختلالات روان پزشکی در کشورهای پیشرفته تا حد زیادی با پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی ساختار یافته شناسایی شده است؛ ولی بار اختلالات روان پزشکی در کشور ما محدود و تعداد مطالعات انجام شده در این زمینه اندک است. برنامه ریزی برای ارائه خدمات اساسی بهداشت روان به افراد، نیازمند آگاهی از وضعیت موجود بیماری های روانی در جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی همه گیری شناسی اختلالات روانی در افراد بالای 18 سال در مناطق شهری و روستایی استان لرستان در سال 1380 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  نمونه مورد مطالعه به روش تصادفی خوشه ایو منظم از بین خانوارهای موجود استان لرستان انتخاب گردید و یا تکمیل پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرینا(SADS) توسط کارشناسان روان شناسی در استان، جمعا 546 نفر مطالعه شدند و بر اساس معیارهای طبقه بندی، DSM-I تشخیص گذاری اختلالات صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این بررسی نشان داد شیوع انواع اختلالات روان پزشکی در استان 19.05 درصد بوده که این شیوع در زنان 23.81 درصد و در مردان 14.29 درصد بوده است. اختلالات اضطرابی و خلقی به ترتیب به 12.46 و 3.48 درصد، شایع ترین اختلالات روانپزشکی در استان بود. شیوع اختلالات روان پریشی در این مطالعه 1.48 درصد، اختلالات عصبی - شناختی 1.47 درصد و اختلالات تجزیه ای 0.18 درصد بوده است. در گروه اختلالات خلقی، افسردگی اساسی با 2.2 درصد و در گروه اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر با 5.68 درصد شیوع بیشتری داشته است.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه 11.36 درصد افراد تحت بررسی دچار حداقل یک اختلال روان پزشکی بوده اند. شیوع اختلالات روان پزشکی در استان در افراد گروه سنی 60-24 سال با 14.57 درصد، افراد طلاق گرفته یا جدا شده با 25 درصد، افراد ساکن در شهر خرم آباد با 14.85 درصد، افراد دارای تحصیلات عالی با 19.51 درصد و افراد بازنشسته با 18.75 درصد بیش از گروه های دیگر بوده است. لذا نتایج این تحقیق مسئولیت سیاست گذاران و برنامه ریزان بهداشتی استان لرستان و کشور را در رابطه با تدوین برنامه های عملی و اجرایی بهداشت روان بیش از پیش روشن می سازد.
  کلیدواژگان: همه گیری شناسی، شیوع، اهتلالات روان پزشکی، پرسش نامه اختلالات عاطفی و اسکیزوفرنیا (SADS)، لرستان
 • حسن حسین زادگان، مرتضی سالاری، عبدالامیر علامه، زهیر محمدحسن، سمینی اصغری صفحه 15
  مقدمه
  وروتوکسین ها سمومی با ساختمان دو بخشی هستند که در پاتوژنز سویه های اشرشیا کولی انتروهموراژیک دخالت دارند. مطالعات اولیه درمان برخی تومورهای سرطانی و نیز بررسی اثر سیتوتوکسیسیته این سموم روی رده های توموری در شرایط محیط کشت (In Vitro) و حیوانات آزمایشگاهی نشان دهنده اثر بخشی آنهاست. این سموم به دلیل دارا بودن گیرنده های اختصاصی بر روی رده های توموری مطالعه شده به صورت انتخابی عمل می نمایند.
  هدف از این تحقیق بررسی سیتوتوکسیسیته وروتوکسین 1 تلخیص شده از سویه مولد وروتوکسین اشریشیا کولی توام با منوفسفوریل لیپید (MPL)A بر روی رده سلولی تومور پستانی انسان به نام MCF-7 بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق ابتدا وروتوکسین 1 تولید شده از 5 سویه مولد وروتوکسین به دست آمده از انستیتو پاستور ایران و آزمایشگاه مرجع بو علی با استفاده از کیت آگلوتیناسیون معکوس1(VTEC-RPLA) تایید و با استفاده از کروماتوگرافی جذبی تخلیص شد. در مرحله بعد رقت های مختلف وروتوکسین 1 و MPL به صورت توام و یا جداگانه بر روی رده سلولی MCF-7 اضافه شد و قابلیت زنده ماندن سلول ها (Viability) با استفاده از تریپان بلو و شکستگی ژنوم آنها با الکتروفورز آگارز بررسی گردید.
  یافته ها
  مطالعات ما نشان داد که سلول های MCF-7 مطابق با تحقیقات قبلی حساسیت فوق العاده ای به وروتوکسین 1 دارند و مقدار 33 نانوگرم در هر میلی لیتر اثری معادل دوز سیتوتوکسیک 50 درصد CD50% ایجاد می کند. بررسی های شکستگی ژنوم سلولی الگوی مشخصی از بروز پدیده آپوپتوزیز را نشان می دهد. در حالی که MPL به تنهایی ماده ای غیر سمی است؛ ولی استفاده توام آن با وروتوکسین 1 اثرات سمی آن را تشدید می کند.
  نتیجه گیری
  اگرچه اثرات ضد توموری وروتوکسین 1 از سال ها قبل روشن شده است؛ ولی کشف و شناسایی عوامل مختلف تشدید کننده اثر سیتوتوکسیک مواد ضد تومورها نیز مورد توجه محافل علمی است MPLیکی از متابولیت های میکروبی است که اثر سینرژیستی آن با وروتوکسین? در مرگ سلول های توموری پستان برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی شده است.
  کلیدواژگان: وروتوکسین 1، سرطان پستان، اثر سیتوتوکسیک، MCF، 7، MPL
 • روح الله یگانه، ناهید رفیعی، امیر هومن کاظمی، مینا احمدی، فرنوش درتاج صفحه 23
  مقدمه
  «خودکشی با گچ» یا «خوردن گچ» یک روش جدید و عجیب از انواع راه های اقدام به خودکشی است که در چند سال اخیر فقط در استان لرستان و حواشی آن مشاهده شده است. با توجه به ناشناخته بودن این پدیده، ویژگی های افراد خودکشی کننده با گچ، علائم و نشانه های بیمار، نحوه برخورد و روش های درمانی مناسب، مطالعه ای با هدف بررسی موارد خودکشی با گچ صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، بیماران گچ خورده مراجعه کننده به بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد طی سال های 74 تا 79 بررسی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای حاوی سوالاتی راجع به داده های دموگرافیک افراد، علائم، نشانه ها، روش های درمانی انجام گرفته و نتایج اقدامات بود. در مجموع 40 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت.
  از تعداد 40 مورد بررسی شده 57.5% زن و 42.5% مرد بودند. بیشترین موارد اقدام به خودکشی با گچ در گروه سنی 10 تا 19 سال قرار داشتند (45%). این روش در تابستان بیشتر شایع بوده است و اکثریت اقدام کنندگان را دانش آموزان تشکیل می دادند (37.5%). نیمی از گچ خورده ها تحت درمان شستشوی معده با نرمال سالین قرار گرفته بودند که از این تعداد فقط یک بیمار نیاز به جراحی پیدا کرده بود. در مجموع فقط 7 بیمار از کل بیماران تحت عمل جراحی (لاپاراتومی+ گاستروتومی+ خروج توده گچ+ گاسترورافی) قرار گرفتند.
  نیمی از بیماران فاقد هر گونه علامت و نشانه بودند؛ اما در بیماران علامت دار، بیشترین علامت درد شکم (42.5%) و بیشترین نشانه لمس توده در شکم (17.5%) بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد شستشوی معده با محلول نرمال سالین با مقادیر بیش از 2 لیتر (بلافاصله در بدو ورود) و سپس درمان نگهدارنده و پیگیری بیماران با معاینات روزانه و عکس برداری ساده از شکم به طور متوالی در این بیماران راهکار درمانی مناسبی باشد و جراحی تنها در بیمارانی که دچار علائم انسداد روده و معده و یا توده شکمی مراجعه کرده باشند کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: خودکشی، گچ، شستشوی معده
 • فریبا هوشمند، حجت الله علایی، مهرآفرین فشارکی صفحه 29
  مقدمه
  مسمومیت با سرب در کودکان با عدم توانایی تکامل عصبی همراه بوده و ممکن است به نارسایی حرکتی و هوشی منجر شود. هدف از انجام مطالعه حاضر ارزیابی اثرات دراز مدت تماس با سطوح پایین سرب در طی دوران جنینی بر روی یادگیری، حافظه و امواج مغزی (EEG) بود.
  مواد و روش ها
  در طی دوران بارداری به راتهای مادر، استات سرب با سه دوز 0.05، 0.1 و 0.2 درصد و به گروه کنترل آب دوبار تقطیر داده شد. از نوزادان نر هر چهار گروه، آزمون رفتاری با استفاده از شاتل باکس و به روش اجتنابی فعال یک طرفه انجام شد. در این روش تعداد شوکهای الکتریکی به عنوان معیاری از یادگیری و حافظه در نظر گرفته شد. آزمون یادگیری در سن 60 روزگی و آزمون حافظه در سن 90 روزگی صورت گرفت. پس از انجام تستهای رفتاری، الکترودهای مورد نیاز در ناحیه حسی - حرکتی قشر مغز کاسته شدند و پس از طی دوره بهبودی امواج مغزی ثبت شدند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان داد که سرب تاثیری بر یادگیری نداشته و تنها دوز 0.1 درصد آن سبب کاهش تعداد شوک دریافتی (0.98±5.185) در مقایسه با گروه کنترل (0.62±1.667) شده است. به عبارتی این دوز استات سرب سبب کاهش حافظه شده است(P<0.005). هم چنین به استثنای یک افزایش در موج دلتا هیچ تفاوت معنی داری در امواج چهارگانه مغزی بین گروه های تست و کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که سرب در دوزهای مورد استفاده تاثیر معنی داری بر روی الگوی امواج مغزی نداشته است و سرب فقط در دوز 0.1 درصد بر رفتار تاثیر داشته و سبب کاهش حافظه شده است.
  کلیدواژگان: استات سرب، طیف امواج مغزی، یادگیری، دوران جنینی، حافظه
 • عارف حسینیان امیری، محمد جواد طراحی صفحه 39
  مقدمه
  اختلال های انعقادی جزء مهم ترین دسته از بیماری هایی است که انسان به آن مبتلا می شود و هر ساله باعث مرگ و میر قابل توجهی در افراد جامعه می گردد. خونریزی از یک طرف و افزایش انعقادپذیری از طرف دیگر همواره خطراتی است که بیماران مختلف را تهدید می کند. هدف از انجام این پژوهش تعیین مقدار متوسط PTT در جامعه شهری خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از بین افراد گروه سنی 60-20 سال تعداد 298 مورد که هیچ گونه بیماری در هنگام آزمایش و سابقه بیماری های خونریزی دهنده یا اختلالات انعقادی را نداشتند و در عین حال از هیچ گونه داروی ضد انعقادی نیز استفاده نمی کردند انتخاب و مقدار PTT این افراد اندازه گیری شد. کلیه آزمایش ها به روش Tilt- Tube Test در یک آزمایشگاه مرجع به طریق استاندارد انجام گرفت. در ضمن برای کاهش خطای اندازه گیری تمام نمونه ها را یک نفر آزمایش نمود.
  یافته ها
  در این مطالعه 298 نفر (149 نفر مرد و 149 نفر زن) مورد بررسی شدند. در مردان تحت مطالعه، مقدار متوسط PTT معادل 13.44 ثانیه و حدود اطمینان آن 34.91-33.97 برآورد شد. در زنان تحت مطالعه، مقدار متوسط PTT معادل 34.59 ثانیه و حدود اطمینان آن بین 35.12-34.06 تعیین شد. در کلیه نمونه ها (زن و مرد) مقدار متوسط PTT معادل 34.51 ثانیه و حدود اطمینان آن 34.86-34.16 بود. مقایسه متوسط PTT در خرم آباد با کتب مرجع تفاوت معنی داری را نشان می دهد (P<0.005).
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود که مقدار متوسط PTT حاصل از این مطالعه در آزمایشگاه های شهر خرم آباد استفاده شود.
  کلیدواژگان: PTT، جامعه شهری، خرم آباد، اختلالات انعقادی
 • فاطمه جوادنیا، محمود هاشمی تبار، مسعود حمادی صفحه 43
  مقدمه
  نوزادان مادران دیابتی در مقایسه با نوزادان مادران سالم نقص های مادرزادی، سقط های جنینی و تاخیر رشد داخل رحمی را به طور معنی داری بالاتر نشان می دهند. بیشترتحقیقات در گذشته در مرحله ارگانوژنز صورت گرفته است. در تحقیق حاضر عوارض سوء ناشی از افزایش قند خون و یا اختلالات متابولیکی دیابت در مرحله قبل از لانه گزینی بر روی جنین ها بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه موش های صحرایی ماده به دو گروه مساوی(60= n) آزمایش وکنترل تقسیم شدند. در گروه آزمایش داروی استروپتوزوسین به میزان gr/kg 30 به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز متوالی تزریق و وضعیت دیابتی ایجاد شد. حیوانات هر دوگروه با موش های نر هم نژاد هم قفس شدند. در صورت مشاهده پلاک واژینال، صبح روز بعد به عنوان روز اول حاملگی درنظر گرفته شد. موش های باردار در روز دوم، سوم و چهارم بارداری به روش قطع نخاعی کشته شدند و با محیط کشت M2 فلاشینگ لوله و شاخ رحم انجام شد. جنین ها به قطراتμl 25 محیط M16 منتقل شدند و سرعت تقسیمات کلیواژی و تعداد جنین ها با استفاده از آزمون Anova و کیفیت بلاستومر های جنین با آزمونChi-squre بررسی شد.
  یافته ها
  تعداد تقسیمات کلیواژی در گروه دیابتی نسبت به گروه کنترل به طور معنی دار ی(P<0.001) کاهش یافت. به طوری که در روز دوم فقط 63% جنین های دیابتی در مقایسه با 8/94% جنین های گروه کنترل به مرحله 2سلولی رسیدند. در روز سوم1/38% جنین های گروه دیابتی در مقایسه با 2/52% گروه کنترل به مرحله 4 سلولی و در روز چهارم 5/8% جنین های گروه دیابتی در مقایسه با 2/78% گروه کنترل به مرحله مورولایی رسیدند. تعداد جنین ها با کیفیت مطلوب در گروه دیابتی بطور معنی دار ی(P<0.001) کاهش یافت؛ به طوری که در صد فراوانی کیفیت مطلوب (A) در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل، در روز دوم (43/74% به 5/95%)، سوم (5/47% به 1/94%) و چهارم (5/8% به 9/88%) کاهش داشته است.
  نتیجه گیری
  به طور کلی دیابت موش های حامله سبب افزایش معنی داری در کیفیت نا مطلوب جنین ها به صورت افزایش تخریب سلولی و کاهش تعداد جنین ها در مقایسه با جنین های گروه کنترل بسته به منظور در روز دوم، سوم و چهارم در مراحل قبل از لانه گزینی شده است.
  کلیدواژگان: دیابت، جنین، مرحله قبل از لانه گزینی، موش صحرایی
 • مصطفی قانعی، سید علی اصغر مشتاقی، زهرا چنگیزی، منیژه تختی، سید حسن سعادت صفحه 51
  مقدمه
  عوارض ناشی از مسمومیت با فلز روی طی مطالعات متعددی بررسی شده است. از جمله این عوارض فیبروز ریه متعاقب استنشاق روی است. در مورد عوارض مزمن استنشاق این فلز در کارگران معادن ابهاماتی وجود دارد. انجام معاینات غربالگری دقیق و صحیح شاغلین معادن روی نیاز به شناخت قبلی از فراوانی نسبی عوارض مزمن ناشی از تماس استنشاقی با این فلز دارد. به منظور شناسایی این عوارض و ارائه آزمون های غربالگری مناسب برای این جمعیت انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی از 400 کارگر شاغل در معدن روی «باما» در مجاورت شهر اصفهان، معاینه کامل بالینی به عمل آمد و آزمایشات لازم از جمله سطح عمومی روی انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده میانگین اشتغال کارگران 8.2 سال بود. حدود 36% از شاغلین فشارخون دیاستولی بالاتر ازmmHg 80 مشاهده گردید. میانگین سطح سرم روی 7.99 mg/dl بود و تنها 13% سطح سرمی معادل مسمومیت داشتند.
  فراوانی 13% مسمومیت با روی و 36% فشارخون بالا نشان دهنده عوارض مسمومیت فلز روی در سیستم قلبی - عروقی است.
  نتیجه گیری
  عوارض تنفسی ناشی از استنشاق روی بعد از 8 سال به صورت ضایعه تحدیدی ریه مشاهده می شود که موید آسیب پارانشیم ریه است. غربالگری اصلی در این افراد باید بر اندازه گیری فشار خون ماهیانه و اندازه گیری حجم های ریه و هم چنین اندازه گیری روی در ادرار یا گلبول قرمز به طور سالیانه متمرکز شود.
  کلیدواژگان: استنشاق، روی، معدن، دستگاه های بدن
 • مهندس قربان عسگری، حسین موحدیان، بیژن بینا صفحه 57
  مقدمه
  امروزه آزمایش های زیست آزمون در اقدامات کنترل آلودگی آب جایگاه ویژه ای به دارد. لذا با تبیین سمیت پساب و بررسی اثرات آن بر منابع آبی با استفاده از روش زیست آزمونی می توان میزان و نوع تصفیه لازم برای رسیدن به شرایط مطلوب را برای آبزیان تعیین کرد. در این تحقیق شاخص سمیت فاضلاب تصفیه خانه جنوب اصفهان با استفاده از دافنیا مگنا مطالعه قرار گردیده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، آزمایش ها با استفاده از نمونه های فاضلاب برداشته شده از چهار محل شامل فاضلاب خام ورودی، قبل و بعد از حوض ته نشینی اولیه و بعد از حوض ته نشینی ثانویه انجام گردید. دافنیای اولیه برای کشت از محیط زندگی طبیعی آنها به تعداد لازم صید گردید؛ سپس یکی از دافنیاهای صید شده، به تنهایی کشت داده شد. پس از آن نوزادهای دافنیای اولیه برای کشت انبوه استفاده گردید. پس از تهیه رقتهای لازم از نمونه های فاضلاب با انجام آزمایش های لازم غلظت کشنده 48 ساعته، یکای سمیت و بازده واحدهای مختلف و کل تصفیه خانه تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که LC50-48h برای فاضلاب خام ورودی 30 درصد حجمی و برابر 3.33 ATUبود. به همین ترتیب LC50-48h برای فاضلاب بعد از تصفیه مقدماتی، اولیه و ثانویه 32، 85 و 52 درصد حجمی و بر اساس یکای سمیت حاد به ترتیب 3.125، 1.92 و 1.76 بود. بازده تصفیه مقدماتی در کاهش سمیت 6% محاسبه گردید. به همین ترتیب بازده تصفیه اولیه، ثانویه و کل تصفیه خانه در کاهش سمیت 38.4%،8%و 50% به دست آمد.
  نتیجه گیری
  اطلاعات حاصل از این تحقیق در مجموع می سازد که زیست آزمونی برای ارزیابی سمیت فاضلاب و کنترل آلودگی آب لازم است. بنابراین می توان زیست آزمونی را به عنوان یک روش مناسب برای ارزیابی اثر و کارایی فرایندهای مختلف تصفیه و کنترل سمیت به عنوان اطلاعات پایه برای پایش پسابها به کار برد. با توجه به گسترش روز افزون سیستم های تصفیه فاضلاب در ایران، ضروری است که در کشور یک استراتژی مناسب برای پایش پساب در کشور ضروری است و که نتایج این تحقیق و تحقیقات مشابه می تواند راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: زیست آزمونی، سمیت حاد، دافنیا مگنا، فاضلاب
 • غلامحسین احمدزاده، آزاده ملکیان صفحه 63
  مقدمه
  فرزندان جانبازان اعصاب و روان به طور دائم در معرض ضربات روانی غیر مستقیم ناشی از جنگ قرار دارند و از طرف دیگر به دلیل همانند سازی با الگوی پدر در معرض بروز علائم رفتاری مشابه آنان هستند. به همین دلیل بررسی وضعیت روانی و رشد اجتماعی این نوجوانان برای شناخت بیشتر مشکلات آنان و برنامه ریزی دقیق تر و آگاهانه تر برای رفع این مشکلات ضروری به نظر می رسد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقایسه ای میزان پرخاشگری، اضطراب و رشد اجتماعی 141 نفر از فرزندان جانبازان در مقطع دبیرستانی با استفاده از 3 پرسشنامه خود ایفا سنجیده شد و با همسالان آنها در دبیرستان های اصفهان مقایسه گردید. دو گروه از نظر جنس، سال تحصیلی، معدل سال قبل و درآمد خانواده همسان (Match) شده بودند.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه نشان داد که پس از کنترل اثر متغیر مخدوش کننده سطح تحصیلات والدین، میزان اضطراب و پرخاشگری در فرزندان جانبازان به طور معنی داری بالاتر از گروه دیگر بوده (p<0.05)؛ ولی رشد اجتماعی آنان تفاوت معنا داری نداشت.
  نتیجه گیری
  بالاتر بودن سطح اضطراب و پرخاشگری از یک سو و وضعیت نه چندان مطلوب اقتصادی - اجتماعی خانواده های جانبازان که فرزندان آنان را بیش از پیش مستعد این گونه اختلالات روانی و رفتاری می کند، از سوی دیگر، اهمیت پرداختن به برنامه های پالایش بهداشت و روان و اقدامات مداخله ای را در این قشر متذکر می شود.
  کلیدواژگان: پرخاشگری، اضطراب، رشد اجتماعی، جانبازان اعصاب و روان، نوجوانان، PTSD
 • مرتضی سعدی نژاد صفحه 69
  مقدمه
  سپسیس نوزادی عنوانی است برای توصیف یک سندرم بالینی که عبارتست از پاسخ نوزاد به عفونت موجود در خون با عفونت اندام های دیگر بدن با بدون آن و ممکن است بر متابولیسم بدن نوزاد از جمله میزان قند خون تاثیر گذار باشد.
  هدف از این مطالعه بررسی فراوانی هیپوگلیسمی در نوزادان بستری شده با تشخیص اولیه سپسیس در بخش نوزادان و NICU بیمارستان کودکان شهرستان خرم آباد در مدت شش ماهه دوم سال 1381 بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش توصیفی - مقطعی انجام شد و جامعه پژوهش شامل کلیه نوزادان بستری شده (43 نوزاد) در بخش های نوزادان و NICU بیمارستان شهید مدنی خرم آباد با تشخیص اولیه سپسیس در طول مدت پژوهش (نیمه دوم سال 1381) بود. ابزار سنجش پرسش نامه مشتمل بر ثبت اطلاعات در زمینه محل بستری (بخش نوزادان و (NICU، سن، جنس، وزن، نتیجه کشت خون، میزان قندخون موقع بستری و نیز علائم بالینی مربوط به سپسیس و هیپوگلیسمی شامل وضعیت واکنش نوزاد، اشتهای نوزاد به شیر مادر و علائم سمپاستومیمتیک و نروگلیکوپنیک بود.
  یافته ها
  از 43 نوزاد پذیرفته شده با تشخیص اولیه سپسیس، 34 نوزاد (79.1%) دارای کشت خون منفی، 9 نوزاد (20.9%) دارای کشت خون مثبت، 7 نوزاد (16.3%) دارای قند خون پایین تر از حد طبیعی (هیپوگلیسمی از نظر یافته های آزمایشگاهی) در بدو بستری بودند. همه نوزادان هیپوگلیسمیک (100%) در گروه سنی 0-7 روزه قرار داشتند، شش نوزاد (85.7%) پسر و یک نوزاد (14.3%) دختر، شش نوزاد (85.7%) در گروه نوزادان با وزن کم (وزن کمتر از 2500 گرم)، پنج نوزاد (71.4%) دارای دو علامت کاهش میل به شیر خوردن و کاهش واکنش های دیگر نوزادی بود. بیشترین علامت نروگلیکوپنیک به شکل آپنه در 5 نوزاد (71.4%) از بین نوزادان هیپوگلیسمیک بروز نمود. بین هیپوگلیسمی و موارد کشت خون مثبت ارتباط معنی داری به دست نیامد.
  نتیجه گیری
  استنباط نهایی از این مطالعه آن است که هر چند از هیپوگلیسمی در کتب مرجع به عنوان یکی از عوارض بیماری سپسیس نام برده می شود، این عارضه فقط در 16.3% بیماران بستری با تشخیص اولیه سپسیس در بدو بستری به ثبت رسید؛ لذا پیشنهاد می شود که درمان هیپوگلیسمی و لاجرم شروع انفوزیون سرم قندی هیپرتونیک (غلظت دکستروز 10% یا بیشتر) در این ارتباط محدود به موارد تایید شده این عارضه پس از دریافت جواب قند خون ارسال شده بدو بستری باشد.
  کلیدواژگان: هیپوگلیسمی، سپسیس، نوزاد
|
 • Mohammad Reza Mohammadi, Hosein Malek Afzali, Ahmad Ali Noorbala, Seyed Abbas Bagheri Yazdi, Mehdi Rahgozar, Bita Mesgarpour, Mitra Safa, Ramin Radfar Page 3
  Introduction
  The burden of psychiatric disorders in the developed countries has identified by the screening questionnaires and standard clinical interviews at a high level, but the epidemiological studies of psychiatric disorders in our country are brief and their numbers are few. Planning for providing essential mental health services to the people requires us to be knowledgeable about the present status of psychiatric disorders in the society. The objective of this research was to carry out the epidemiological study of the psychiatric disorders in the individuals who were 18 years old and above in urban and rural areas in 1380 of Lorestan province.
  Materials and Methods
  546 individuals were selected through randomized systematic and clustered sampling methods from among the existing families of Lorestan province, clinical psychologist completed the Schedule for Affective Disorders, and Schizophrenia (SADS) questionnaires. The diagnosis of the disorders based on DSM-IV classification criteria.
  Findings
  The results of the study showed that the prevalence of psychiatric disorders in the province was 19.05 percent, which was 23.81 percent in the women, and 14.29 percent in the men. The anxiety and mood disorders with 12.46 and 3.48 percent had the higher prevalence in the province respectively. The prevalence of psychotic disorders in this study was 1.48 percent, neuro-cognitive disorders were 1.47 percent and dissociative disorders 0.18 percent. In the group of mood disorders, major depression with 2.20 percent and in the group of anxiety disorders, generalized anxiety disorder with 5.68 percent had the higher prevalence.
  Conclusion
  This study showed that 11.36 percent of individuals that studied suffered from minimum one of the psychiatric disorders. The prevalence of psychiatric disorders in the province among the individuals in the age group of 26-40 with 14.57 percent, divorced or separated individuals with 25 percent, residents of Khorramabad city 14.85 percent, higher educated individuals 19.51 percent and retired individuals 18.75 percent was more than other individuals in the sample. Being aware of this matter reveals the responsibility of the health policy makers and programmers, prevention, treatment and medical education more than before in relation to preparing application and executive plans in Lorestan province for mental health.
  Keywords: Epidemiology, prevalence, Psychiatric disorders, Schedule for Affective Disorders, Schizophrenia (SADS), Lorestan province
 • Hasan Hosain Zadegan, Morteza Salari, Abdol Amir Allame, Zahir Mohammad Hasan, Simin Asgarian Page 15
 • Rohollah Yeganeh, Nahid Rafiei, Amir Hooman Kazemi, Mina Ahmadi, Farnoosh Dortag Page 23
  Introduction
  Suicide with plaster is a new and strange way of suicide which has been only committed in Lorestan province and its vicincy out skirts which have been occurred in recent years. Concerning the points of unclear border of this issue charactristics of victims patient's sign and symptoms, management, suitablecuring way, a study case has been done.
  Materials and Methods
  This study considers the patients who had eaten plaster and been rushed to the Shohaday-e Ashaer Hospital of khorramabad from 1997_2000. The research method was cross_ sectional and performed on 40 patients by using a questionaire cantaining a variety of questions about demographic situation of sick person, signs & symptoms, remedy techniques, and outcome. 37.5% of patients were women and 42.5% were men, the most people who had attempted to suicide with plaster were teenagers (45%). This suiciding still has spread in summer time. And the majority of patient were students (%37.5). Half of victims have been treated to gastric washing by normal salin and among 20 patients only one person needed a surgery. The number of patients who (that) needed operation were 7, totally. (laparatomy, gastrotomy, excision of plaster mass- gastroraphy) Half of the patients were any signs & symptoms, but in symptomstic patients abdominal pain was the most common symptom and abdominal mass was the commonest sign (17.005), and just one case was death, that intoxincated with organophosphate poisoning at the same time.
  Conclusion
  It seems gastric washing by 2 lit of normal salin immediately at the bigining of treatment, then applying conservative management and following up by daily examinations and taking plain abdominal X-RAY consecutivly, is a suitable cure method to save such patients, and surgery is just used for patients who have signs of intestinal and gastric obstruction or mass- abdomen.
  Keywords: Suicide, Plaster, Gastric washing
 • Fariba Hooshmand, Hojatollah Alaie, Mehr Afarin Fesharaki Page 29
  Introduction
  Lead intoxication in children has been associated with neurodevelopment disabilities that may result in motor and cognitive impairment. The aim of the present study is to evaluate in long term effects of prenatal exposure to low-level Pb2+ on learning, memory and EEG.
  Materials and Methods
  Rat pregnant were exposed to distilled water or 0.05, 0.1, 0.2 % of Pb-acetate in the drinking water during of pregnancy. Behavioral analysis was carried out in male offspring by using one way active avoidance. The numbers of electric shock was detected as an index of learning and memory of rats. At 60 days of age (active avoidance learning) and at 90 days of age (memory) behavioral assessment was measured. Then the rats were implanted with electrodes in sensorimotor regain. After a recovery period, EEG was also recorded.
  Findings
  Lead acetate was no affected on learning but dose of 0.1% which was affected on memory of rats (No. of shocks 5.185 ± 0.98%) compared to the control (No. of shocks 1.667 ± 0.62%). This finding also showed that lead acetate (p<0.05) only decreases of memory ability. Except an increase in the delta waves, there was no any statistical signifiucant on EEG spectral power between test and control groups.
  Conclusion
  In this research the lead acetate was no affected on EEG. The results showed that using dose of 0.1% lead acetate was affected on behavior and decrease of memory ability of tested rats.
  Keywords: Lead acetate, EEG, Learning, Prenatal, Memory
 • Aref Hosseinian, Amiri, Mohammad Javad Tarrahi Page 39
  Introduction
  Coagulation disorders are among the diseases which afflict people and result in the death of a great number of them. Bleeding and increase of coagulation most of the time are endangers for many patients. The aim of this research was determination of PTT in urban population of Khorramabad.
  Materials and Methods
  Through this study among 20-60 years old population living in Khorramabad city, 298 cases with no specific disease during testing, having negative history about coagulation or hemorrhagic disorders and in the mean time giving negative anti- coagulant drug history, were selected to detect their PTT value. All experiments have been done by Tilt- Tube Test at a reference lab through standard methods. More ever in order to reduce avaluation errors, all samples were tested by just a single person during the research time.
  Findings
  In this study 298 individuals were experimented (149F, 149M). Incoming results showed that mean PTT value and its confidence limit in men were 13.44 sec & 33.97-34.91 respectively. In women, above PTT values were 34.59 sec & 34.97-35.12 respectively. In all samples, the mean PTT value equals 34.51 sec & 34.16-34.86 respectively. Comparing PTT value results in Khorramabad city showed that these values are significantly lower than those mentioned in reference books (pv<0.005).
  Conclusion
  It is recommended that mean PTT value gained in this study should be presented to Khorramabad labs for their use.
  Keywords: Intrinsic pathway, INR, PTT, Partial thromboplastin time
 • Fatemeh Javadnia, Mahmood Hashemitabar, Masoud Hemadi Page 43
  Introduction
  Women with poorly controlled insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) have a much higher incidence of early pregnancy complications, these include spontaneous miscarriages, early growth delay, and congenital malformations. Most of the investigations have been devoted to the early post implantation and organogenesis period of pregnancy. In this research we studied the hyperglycemia or metabolic insult on the quality and quantity index of rat pre implantation embryo.
  Materials and Methods
  The rats were divided to test group (n=60) and to control group (n=60). The test group was made hyperglycemic by intraperitoneal injection of streptozotocin (30 mg/kg) for to three days. They keep with male rats in one cage. Mating was confirmed by the present of a vaginal plug as first day of pregnancy. Embryos were harvested by cervical dislocation and the uterine horns were flushed by M2 media on second, third, and fourth day after plug observation. The cleavage rate and the number of embryos were comparing by ANOVA and the qualities of embryos were comparing by chi-square in both groups.
  Results
  The cleavage rate in diabetic groups decreased (P<0.001) as 63% in compare to 94.8% of embryos reach to 2 cell stage on the second day of pregnancy and 38.1% in compare to 52.2% of embryo on thethird day have reach to 4 cell stage and 8.5% in compare to 78.2% of embryo on the pourth have reached to morula in normal and diabetic groups respectively. The number of embryos with best quality increased (P<0.0001) from 95.5% to 74.5% on second day and from 94.1% to 47.5% on third day three and from 88.9% to 8.5% on fourth day in normal group in compare to diabetic group respectively.
  Conclusion
  IDDM in rat pregnancy mothers will causes significantly abnormality in quality of embryo as fragmentation and decrease in the number of embryo in compare to normal groups on the second day, third day, and fourth day of preimplantation period.
  Keywords: Diabetes, Embryo, Pre, implantation, rat
 • Mostafa Ghanei, Seyed Ali Asghar Moshtagi, Zahra Changizi, Manizhe Takhti, Seyed Hasan Saadat Page 51
  Introduction
  Complications of zinc poisoning are analyzed in several studies. Among these, pulmonary fibrosis are reported. There is some doubts about chronic complications of zinc inhalation. Precise screening programs in zinc mine workers need previous knowledge of relative frequency of chronic complications due to zinc inhalation. So this study is held to recognize the complications and to find appropriate screening tests.
  Materials and Methods
  Based on a Descriptive study, 400 zinc mine workers near the city of Isfahan were examined and laboratory data were collected.
  Findings
  Mean duration of working was 8.2 years. About 36% of workers suffered from Diastolic hypertension (PB > 80 mmHg). 22% of workers complained of exertional dyspnea but pulmonary function tests abnormality was about 9%. Mean level of zinc serum was 7.99 μgr/dl and zinc toxicity was detected in 13% of them. Density of 13% zinc toxicity and hypertension of 36% is a complication of zinc toxicity in cardiovascular system. Respiratory complications due to zinc inhalation are seen as restrictive pulmonary lesions.
  Conclusion
  The main screening should be focused on monthly blood pressure measurement and measurement of lungs capacity and yearly measurement of zinc in urine and red blood cells.
  Keywords: Inhalation, Zinc, Mine, Body organisms
 • Ghorban Asgari, Hosein Movahdian, Bizhan Bina Page 57
  Introduction
  Bioassay is necessary for assessment of pollution. Because physical and chemical taste are not enough for assessment of potential effects on water ecosystem. Bioassay tests have alot of scientific value inanition doing of them is easy and need less time, also need less space, laboratory equipment’s and expenditure. Therefor such tests have found special attention in water pollution control measure. So whit determine of effluent toxicity and survey of its effects on water ecosystem by bioassay method, can determine the degree and the kind of treatment that are necessary to having optimum condition for water ecosystem. In this research survey of indicator toxicity of Isfahan south wastewater treatment by daphnia magna has been studied.
  Materials And Methods
  In this study experiments were done on samples of wastewater that has been taken from Isfahans south wastewater treatment (samples has been taken from four place, influent raw wastewater, before and after primary settling tank and after secondary settling tank). Primary daphnia were couch from there living sites, then one of them were cultured alone, after infants of primary daphnia were used for culture in large amount. After prepering necessary dilution of wastewater samples by doing necessary experiments LC50-48-h toxic unit, efficiency of different units and total of wastewater treatment plant were determined.
  Findings
  Results reveal that LC50-48-h of influent wastewater is 30%(v/v) and toxic unit is 3.33 and LC50-48-h of wastewater before primary (after preliminary treatment) settling tank, after primary settling tank and after secondary settling tank was determined 32%, 85% and 32% (v/v) respectively, that was on the basis acute toxic unit (ATU) 3.125, 1.92, and 1.76 respectively, efficiency of preliminary treatment in reducing toxicity were determined 6% and efficiency of primary treatment secondary treatment and whole of treatment plant in reducing toxicity were determined 38.4%, 8% and 50% respectively.
  Conclusion
  Data of this research show that bioassay are necessary for assessment of wastewater and control of water pollution. So bioassay can be used as a suitable method for assessment of effect and efficiency of different treatment units and control of toxicity as base information for monitoring of effluent and due to increasingly developing of wastewater treatment systems in Iran, that is necessary appropriate strategy be under taken to monitoring the effluent. The result of this research and same research can be useful.
  Keywords: Bioassay, Acute toxicity, Daphnia magna, Wastwater
 • Gholam Hosein Ahmadzadeh, Azadeh Malekian Page 63
  Introduction
  Children of war veterans with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) are the subjects of continues indirect war-related trauma. Furthermore, identification with their fathers predisposes them to similar behavioural disturbances. So, evaluation of mental health and social development would be necessary to identify their psychological problems and plan more targeted interventions for solving these problems.
  Materials and Methods
  Using three self-administered questionnaires, this descriptive, cross - sectional study was carried out to compare aggression, anxiety and social development in adolescent children of war veterans and those of nonveterans (in Isfahan high schools). The two groups were matched regarding sex, academic achievement, grade of high school and family income.
  Findings
  After controlling the level of parental education (as a confounding variable), aggression & anxiety in adolescent children of war veterans with PTSD was significantly higher than the other group (P<0.05) but the two groups showed no significant difference in social development.
  Conclusion
  The higher rate of anxiety & aggression among children of war veterans with PTSD along with many other factors such as low socioeconomic status in this group, signifies the importance of mental health screening programs & appropriate interventions in this group.
  Keywords: Aggression, Anxiety, Social development, War veterans with PTSD, Adolescent
 • Morteza Sadi, Nezhad Page 69
  Introduction
  Neonatal sepsis, and Neonatal septiemia are terms that have been used to describe the systemic response to infection in newborn infants. Sepsis can affect neonatal metabolism and the level of blood sugar. The aim of this study is to assess the prevalance of “Hypoglycemia” in neonates with primary diagnosis of sepsis in neonatal ward and NICU of khorrammabad pediatric hospital on the admission time, during a six month period.
  Findings
  43 neonates were selected as the sample size. 34 neonates were negative BC (79.1%), 9 cases were positive BC (20.9%). 7 neonates were hypoglycemic (16.3%). The assessment of hypoglycemic neonates showed that: All of them were in 0-7 days of age group (100%). 6 neonates (85.7%) were males and 1 of them (14.3%) was fmale. 85.7% of neonates were below 2500 gr which are known as “Low Birth Weight” neonates. 5 patients of hypoglycemic neonates were poor feeding and the decrease of neonatal reflexes (71.4%). The most common neuroglycopenic component was apnea (71.4%) and no significant relationship observed between hypoglycemia and positive blood culture.
  Conclusion
  Although, hypoglycimia is one of sepsis complications but the diagnosis of hypoglycemia in sepsis is only established by diagnostic laboratory assessment (16.3%) and then management is followed by laboratory findings so treatment of patients with diagnosis of NS with hypertonic glcose (serom D/W 10% or more) confine to cases which hypoglycemia has approved by lab BS exam as soon as possible.
  Keywords: Hypoglycimia, Sepsis, Neonate