فهرست مطالب

یافته - پیاپی 16 (بهار 1382)
 • پیاپی 16 (بهار 1382)
 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/02/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • منصور اسمعیلی دهج، بهرام دلفان، اسدالله توکلی، محمد جواد طراحی صفحه 3
  مقدمه
  اختلال چربی های خون یکی از مهمترین فاکتورهای خطرناک در ایجاد آترواسکلروز شریانهای کرونر قلب هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثر عصاره دی اتیل اتری برگ زیتون و برگ شاه توت و دانه شنبلیله بر سطوح لیپیدهای پلاسما و ایجاد پلاکهای آترواسکاروزی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این آزمایشی 45 خرگوش نر سفید در دمای 22±1C نگهداری و به 9 گروه، پنج تایی تقسیم شدند. به گروه 1و 2 به ترتیب عادی و پرکلسترول و به گروه های 3 تا 9 رژیم پرکلسترول به همراه عصاره های دارویی (بصورت تکی و ترکیبی) به مدت 60 روز داده شد. قبل و بعد از مطالعه سطح پلاسمایی لیپدها و بعد از مطالعه فشارخون مستقیم حیوانات اندازه گیری شد. همچنین جدار شریان آئورت از لحاظ وجود یا عدم وجود پلاکهای آترواسکلروزی بررسی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد عصاره دی اتیل اتری برگ زیتون و برگ شاه توت هر کدام به تنهایی سطح پلاسمایی کلسترول تام و LDL را بطور معنی داری کاهش داده اند؛ اما اثر عصاره دانه شنبلیله بی تاثیر بوده است. از طرفی مصرف عصاره دانه شنبیله به همراه برگ عصاره برگ شاه توت و برگ زیتون اثر آنها را روی کلسترول تام و LDL تقویت کرد. عصاره برگ زیتون سطح پلاسمایی HDL را بالا برد و تری گلیسرید را کاهش داد؛ اما عصاره برگ شاه توت و دانه شنبلیله هیچ گونه اثری بر HDL نداشتند. عصاره برگ زیتون و برگ شاه توت از تشکیل سریع پلاکهای آترواسکلروزی جلوگیری نمود و اثر این دو با هم قوی تر از اثر آنها به تنهایی بود. هیچ کدام از عصاره ها روی فشارخون طبیعی تاثیری نداشتند.
  نتیجه گیری
  بنا به نتایج بدست آمده مصرف مقادیر مشخصی از برگ زیتون و برگ شاه توت خواص هیپوکلسترولمیک و آنتی آترواسکلروتیک دارد اما هیچ گونه اثری روی فشارخون طبیعی ندارد.
  کلیدواژگان: برگ زیتون، برگ شاه توت، دانه شنبلیله، پلاک آترواسکلروزی، کلسترول و تری گلیسرید
 • وحید منتظری، محسن سکوتی، مقصود صدیق صفحه 11
  مقدمه

  صدمات تراکئوبرونشیال عارضه نادر و گاها کشنده ای است که در موارد معدودی از ترومای غیر نافذ قفسه سینه دیده می شود و اگر زود تشخیص داده نشود، عوارض و مرگ و میر بالائی خواهد داشت. آمار 7 ساله این موارد از 4 مرکز تروما در لس آنجلس 9 مورد بوده است؛ ولی اخیرا در مقالات علمی موارد بیشتری از این تروما گزارش شده و علت این افزایش را وجود مراکز پیشرفته و تشخیص زودرس دانسته اند. پارگی برونش راست شایع تر است و اغلب این موارد با شکستگی دنده و ترقوه همراه هستند. در این مطالعه صدمات تراکئوبرونشیال در ترومای غیرنافذ قفسه سینه هدف بررسی بوده است.

  گزارش موارد

  در این مقاله اطلاعات بالینی و پاراکلینیک 3 بیمار که به علت صدمات غیرنافذ تراکئوبرونشیال در 10 سال اخیر به ما مراجعه کرده اند از جمله تظاهرات بالینی و یافته های تشخیصی، نوع درمان و سیر بالینی مورد بررسی قرار گرفته است. در هر 3 بیمار، که به فاصله 5-2 ساعت از بروز حادثه تشخیص داده شده و تحت عمل جراحی قرار گرفته اند نتیجه رضایت بخش بوده و مرگ و میر نداشته ایم.

  نتیجه گیری

  این نتایج با دستاوردهای مطالعات دیگر که براهمیت تشخیص و درمان زودهنگام این گونه صدمات تاکید کرده اند هماهنگ است.

  کلیدواژگان: صدمات تراکئوبرونشیال، تروما، صدمت غیر نافذ
 • حسین خدمت، فاطمه یاری صفحه 17
  مقدمه
  استفراغ یکی از شایع ترین مشکلات دوران بارداری است که در 50% حاملگی ها اتفاق می افتد. استفراغ های شدید حاملگی وضعیت نادری است که تقریبا 1 در 500 حاملگی ها اتفاق می افتد. اگر چه علت استفراغ های شدید نامشخص است؛ ولی چندین مطالعه ارتباط هلیکوباکترپیلوری را با بروز این مشکل مطرح می نماید. با توجه به این امر، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط هلیکوباکترپیلوری و استفراغ های شدید حاملگی و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک بررسی مورد- شاهدی است که در آن 200 نفر از زنان باردار به عنوان گروه شاهد و مورد در درمانگاه های شهرستان خرم آباد مورد بررسی قرار گرفتند. تمامی افراد باردار و از نظر تعداد جنین تک قلو بودند. از افراد واجد شرایط نمونه گیری انجام شد و با استفاده از آزمایشات سرولوژیک و روشELISA غلظتIgG در افراد مورد و شاهد مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد، شیوع عفونت هلیکوباکترپیلوری در گروه مورد 79.8% نسبت به گروه کنترل (46.8%) با P<0.001 اختلاف معنی داری را نشان می دهد. همچنین بین دو گروه از نظر سن، سن حاملگی، وضعیت اقتصادی- اجتماعی و سطح تحصیلات تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان می دهد هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی در اتیولوژی استفراغ های شدید حاملگی به عهده دارد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، استفراغ های بدخیم، حاملگی
 • حسن تیموری، زبیده حاتمی، سید سعید نجفی صفحه 21
  مقدمه
  از آنجا که اولین اقدام در برخورد با بیماران بدحال، نگهداری راه هوائی است و هر گونه تعلل در اینکار عواقب خطرناکی از جمله آسپیراسیون و در نهایت مرگ را بدنبال دارد، لذا بسیاری از این بیماران نیازمند لوله گذاری تراشه می باشند. روش متداول لوله گذاری تراشه، تزریق وریدی دیازپام و پتیدین و گاهی شل کننده های عضلانی می باشد؛ ولی در بیشتر بیماران با GCS≤7، استفاده از داروهای مذکور سبب کاهش بیشتر سطح هوشیاری می گردد. هدف از انجام این مطالعه مقایسه لوله گذاری تراشه با دو روش بلوک عصبی و تزریق وریدی بود.
  مواد و روش ها
  در این کار آزمایی بالینی 60 بیمار نیازمند لوله گذاری تراشه، به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفره تقسیم شدند قبل از لوله گذاری در گروه اول تزریق وریدی پتیدین، لیدوکائین و دیازپام انجام شد و در گروه دوم با استفاده از لیدوکائین 2% عصب سوپرالارنجیال دو طرفه و ترانس تراکئال بلوک شدند. هر دو گروه بیماران از نظر عوارض لوله گذاری مانند شلی فک، حرکت تارهای صوتی و زورزدن مورد مقایسه قرار گرفتند.
  یافته ها
  آزمون آماری نشان داد در گروه بلوک عصبی در مقایسه با گروه تزریق وریدی حرکت تارهای صوتی، قدرت زورزدن بمراتب کمتر و شلی فک بیشتر بود (P<0.001)
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده استفاده از بلوک عصبی در بیماران با GCS≤7 بیماران پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: لوله گذاری داخل تراشه، بلوک عصبی، تزریق وریدی
 • محسن تولیت کاشانی، شعبان مهرورز، فرزاد پناهی صفحه 27
  مقدمه
  اثرات ناشی از اصابت گلوله و ترکشهای با سرعت بالا (High velocity bullets) به خصوص اثرات موج انفجاری آنها روی احشای داخل شکمی امری بدیهی است. اکثر جراحان عقیده دارند که در صورت اصابت گلوله به جدار شکم، بیمار بایستی تحت عمل لاپاراتومی تجسمی قرار گیرد تا ضایعات مخفی نیز کشف و درمان شود. با توجه به وجود موارد زیادی لاپاراتومی منفی و پیشرفت تکنیک های رادیولوژیک (سونوگرافی، سی تی اسکن و (MRI پیشنهاد شده است که این بیماران در صورت نداشتن علائم بالینی دال بر صدمات احشایی داخل شکمی به روش غیرجراحی انتخابی درمان شوند. هدف این مطالعه بررسی درمانهای غیرجراحی در اصابت گلوله به شکم بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت مقاله مروری است و گزارشات منتشر شده از طریق اطلاعات موجود در مدلاین و کتب مرجع جراحی و تروما بررسی گردید و مباحث مربوط به معایب و محاسن این روش درمانی تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  با گرایش روز افزون پزشکی به روش های غیرجراحی و غیرتهاجمی، امروزه بیمارانی که ترومای گلوله به جدار شکم دارند، می توانند درمان حمایتی شوند و نتایج رضایت بخشی نیز داشته باشند. مطالعه مروری ما نشان داده است که درمان انتخابی غیرجراحی در بیمارانی که گلوله به شکم آنها اصابت کرده، یک روش مناسب و مطمئنی است، و لاپاراتومی های غیرضروری و هزینه های بیمارستانی را بطور چشمگیری کاهش می دهد در این روش درمانی بایستی احتیاط لازم به عمل آید تا سلامت این روش درمانی در مطالعات کارآزمایی بالینی بعدی ثابت شود.
  کلیدواژگان: درمان انتخابی غیر جراحی، گلوله های با سرعت بالا، لاپاراتومی
 • بهرام دلفان، رقیه جبرئیلی، مهناز مردانی، اکبر کردی، حسن نیکنام صفحه 35
  مقدمه
  عوارض ناشی از کمبود ید گریبان گیر میلیونها نفر در سراسر جهان است. نمک یددار و ید محلول در روغن برای جبران کمبود مناسب است؛ بطوری که یک دوز ید محلول در روغن می تواند کمبود ید را برای 5-3 سال تصحیح نماید.
  هدف از انجام این مطالعه بررسی عوارض پوستی آمپول لیپدول در شهر خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به بررسی عوارض پوستی ناشی از تزریق ید به میزان 1-0.5 میلی لیتر از ید محلول در روغن Lipiodol در 116 بیمار که با عوارض پوستی به درمانگاه تخصصی پوست خرم آباد طی نیمه اول سال 76 مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود.
  یافته ها
  از 116 نفر نفر مراجعه کننده 115 نفر زن و 1 نفر مرد بودند. حدود 78% عوارض پوستی در عرض یک ماه پس از تزریق روی داده بود. از نظر سنی بیشتر عوارض در گروه سنی 33-24 سال (43.96%) قرار داشتند. 25.8% دارای سابقه حساسیت به انواع داروها و غذاها بودند. اکثر ضایعات 91.3% محدود به ناحیه تزریق بوده (بازو یا باسن) و در بقیه موارد هم (8.7%) به صورت ژنرالیزه بوده است. ضایعات عمدتا با خارش در ناحیه تزریق شروع شده؛ سپس یکسری راشهای اریتماتو با ادم موضعی نیز به آن اضافه شده بود. در تعدادی از موارد، ادم و اریتم کل اندام را گرفتار کرده بود.
  نتیجه گیری
  بنا به اطلاعات موجود می توان استنباط کرد که مکانیزم احتمال بروز ضایعات پوستی افزایش واکنش حساسیتی تاخیری می باشد (Delayed Hypersensivity) بنابراین با توجه به بروز بسیار کم عوارض پوستی ناشی از تزریق Lipiodol، هنوز هم این روش یدرسانی در مناطق هیپراندمیک گواتر می تواند مفید باشد؛ البته مشروط به اینکه برای افراد پرخطر تمهیدات ویژه در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: لیپیدول، کمبود ید، شهر خرم آباد
 • محمود صدوقی، محمد صوفی زاده صفحه 39
  مقدمه
  التهاب گوش میانی یکی از عفونتهای شایع کودکان است. بالغ بر 80% کودکان سنین یک تا شش سال به عفونت حاد باکتریال گوش میانی دچار می شوند و علی رغم استفاده وسیع آنتی بیوتیک ها در درمان التهاب گوش میانی عوارض عفونی به وفور در این بیماران دیده می شود. هدف از انجام این مطالعه بررسی التهاب مزمن گوش بود.
  مواد و روش ها
  روش این مطالعه توصیفی است که با استفاده از پرونده بیماران به بررسی مشخصات کلینیکی، نحوه درمان و اتیولوژی کلیه بیمارانی که طی شش ماه اول سال 1380، التهاب مزمن گوش میانی به بیمارستان امیراعلم تهران مراجعه کرده بودند، پرداخته شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که 212 بیمار جهت درمان در طول شش ماهه اول سال به بیمارستان مراجعه نمودند. در بیشتر بیماران، بیماری در سنین بلوغ پیدا شده بودند. نسبت مرد به زن مساوی بود. شکایت عمده بیماران در هنگام مراجعه در 115 مورد (54%) ترشح از گوش و 55 مورد (26%) کاهش شنوایی و بقیه شامل سردرد، تهوع، استفراغ، تب و لرز بود. یافته های پاتوبیولوژیک نشان داد که 120 مورد (57%) دارای پارگی بزرگ مرکزی، 82 مورد (39%) کلستاتوم، 80 مورد (38%) پارگی حاشیه ای خلفی فوقانی و بقیه شامل تمپانو اسکروز، پولیپ، بافت گرانولوسیون، اوتیت میانی و چسبنده و کلستاتوم مادر زادی بود. گزارش اتاق عمل نشان می دهد که در 76% بیماران تخریب زنجیره استخوانی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که بیماری التهاب مزمن گوش میانی در ایران بیشتر در سنین بالا بوده که می تواند به علت سابقه بیماری در کودکی و عدم درمان به موقع و کامل بیماری در سنین کودکی باشد که این خود می تواند موضوع مطالعات بیشتر در این زمینه باشد.
  کلیدواژگان: عفونت مزمن گوش میانی، علائم بالینی، اتیولوژی، درمان
 • سیدمحمود رضا طاهریان صفحه 43
  مقدمه
  مطالعات مربوط به بیولوژی و اکولوژی عقربها در ایران با محدودیت شدیدی مواجهه است و این مطالعات می بایست با شناسایی زیستگاه ها و فون عقربهای هر منطقه در کشور آغاز و با بررسی خصوصیات زیستی (بیولوژی) و زیست محیطی (اکولوژی) آنها کامل می گردد. هدف از این بررسی نیز شناسایی و تعیین فون عقربهای استان لرستان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی پنج منطقه از شهرستان خرم آباد تا شعاع بیست کیلومتری از هر طرف شهر انتخاب و در دو فصل بهار و تابستان با تعیین دمای محیط اقدام به صید عقرب گردید. در مجموع 52 عقرب از این مناطق صید شد. جهت تغذیه عقربها از بندپایان مختلف مثل سوسرهای شرقی Blatta orientalis و آلمانی Blatella gremania لارو پروانه، خرخاکی و مگس بالغ خانگی در آزمایشگاه استفاده شد تا تمایل تغذیه ای عقرب ها مشخص شود.
  یافته ها
  براساس نتایج بدست آمده، از مجموع 52 عقرب صید شده 29 عقرب آن از خانواده بوتیده Buthidae و 23 عقرب از خانواده اسکورپیونده Scorpionidae بودند. وفور جمعییت برای خانواده بوتیده در شهرستان خرم آباد 56% و برای خانواده اسکورپیونیده 44% می باشد که برای هر دو خانواده با توجه به مدت زمان محدود نمونه برداری وفور قابل توجه و نسبتا بالایی را نشان می دهد. برای نگهداری عقربها در آزمایشگاه لانه های مصنوعی از مقوا تهیه و در دسترس آنها قرار داده شد که به خوبی مورد استقبال واقع گردید. بیشترین تمایل تغذیه ای عقرب به مگس خانگی بالغ بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده بیشتر عقربها مربوط به خانواده بوتیده و از نوع Buthuthus Snulcyi بود که این عقرب دارای نیش دردناکی است و روی سیستم عصبی تاثیر می گذارد. در کودکان و افراد مسن بسیار کشنده است. لذا شناخت این گونه راه های مقابله با آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
  کلیدواژگان: عقرب، بوتیده، اسکوریونیده، تغذیه آزمایشگاهی، لرستان
 • رقیه جبرئیلی، مرضیه مومن نسب، افشین قنبری، حسن علی ویسکرمی صفحه 47
  مقدمه
  سلاحهای شیمیایی که سابقه آنها به جنگ جهانی اول بر می گردد به کلیه عواملی اطلاق می شود که اثرات مستقیم سمی بر روی انسان، حیوانات و گیاهان دارند. رژیم عراق در طی دوران جنگ تحمیلی از سموم مختلف به خصوص گاز خردل و اعصاب به طور قابل ملاحظه ای استفاده نمود که اثرات آن پس از گذشت سالها همچنان مشهود است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی با هدف بررسی ضایعات پوستی درجانبازان شیمیایی استان لرستان در سال 81 انجام شد. اطلاعات به وسیله معاینه بالینی جمع آوری و در پرسشنامه ثبت شد و در مجموع 95 جانباز که در دوران جنگ در معرض مستقیم با گازهای شیمیایی بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  کلیه جانبازان شیمیایی مورد مطالعه، مرد با میانگین سنی 39.26 سال و همگی مبتلا به ضایعات پوستی بودند. شایعترین علائم پوستی: خارش، سوزش، خشکی و پوسته پوسته شدن بود. از نظر نوع ضایعه، اریتم (81%)، اکسکوریاسیون (87.9%) و پاپول (49.5%) فراوان ترین ضایعات پوستی بودند. تشخیص نهایی در 78 درصد جانبازان شیمیایی مورد مطالعه درماتیک مزمن و 7.7 درصد درماتیت سبوره ئیک و 8.8 درصد درماتیک مزمن و سبوره ئیک به صورت توام بوده است. در هنگام مواجهه با گازهای شیمیایی فقط 37.9 درصد جانبازان از ماسک و 40 درصد از لباس بطور کامل و صحیح استفاده کرده و بقیه یا استفاده نکرده یا بطور ناقص این وسایل را به کاربرده بودند. ضایعات اکثرا در نواحی سینه، کمر و پشت، اندام تحتانی، شکم و سرو صورت بوده و 78 درصد جانبازان دارای ضایعات متعدد بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، کلیه جانبازان شیمیایی این استان از ضایعات پوستی مختلف و با درجات متفاوت رنج می برند. هر چند پیش از نیمی از آنان نوع گاز را نمی دانستند. لذا پیشنهاد می شود مطالعات گسترده تری بر روی اثرات دراز مدت این گازها انجام شود.
  کلیدواژگان: ضایعات پوستی، جانبازان شیمیایی، لرستان
 • میترا صفا، علی فرهادی، بهروز خوردبین صفحه 51
  مقدمه
  در سالهای اخیر مطالعات گوناگونی در رابطه با نگرش اقشار مختلف جامعه نسبت به بیماری های روانی انجام شده است که نتایج آن توانسته است که با برنامه ریزی بهینه در این مقوله، تحولات مثبتی در بهبود نگرش جامعه ایجاد نماید. هدف از انجام این مطالعه نیز بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به اختلالهای روانی بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی به بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به اختلال های روانی پرداخته شدند. تعداد 600 دانش آموز (شامل 301 دانش آموز دختر و 299 دانش آموز پسر) به صورت تصادفی و چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات یک پرسشنامه شامل: سوالاتی پیرامون مشخصات دموگرافیک و سنجش نگرش دانش آموزان بود. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار SPSS 9.1 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان داد که 58.8 درصد دانش آموزان دارای نگرش منفی و 41.2 درصد دارای نگرش مثبت نسبت به اختلال های اعصاب و روان بودند. آزمون آماری t اختلاف معنی داری بین میزان نوع و نگرش دانش آموزان دختر و پسر نشان نداد (p>0.05). بین پایه تحصیلی با نگرش دانش آموزان نسبن به اختلالات اعصاب و روان از لحاظ آماری رابطه معنی دار وجود داشت (p<0.05). 77 درصد دانش آموزان اظهار داشتند در صورت برخورد با بیماران مبتلا به اختلال اعصاب و روان به آنها توصیه مراجعه به پزشک و افراد واجد صلاحیت را می دهند. 54 درصد دانش آموزان، عدم آگاهی و توجه والدین به فرزندانشان را در بروز اختلالهای اعصاب و روان موثر دانستند. 46.3 % تنبیه بدنی از طرف معلم و مسئولین مدرسه را در بروز اختلالات اعصاب و روان موثر دانستند. 90% آنها به آموزش از طریق روانپزشک یا روانشناس درمدرسه علاقه زیادی نشان دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر خرم آباد نسبت به اختلالات اعصاب و روان در سطح مطلوبی نیست. با توجه به اینکه ریشه اختلالهای اعصاب و روان از عدم آگاهی و نگرش نادرست به این مقوله است، ضروری است که با نگاهی ژرف به این مسئله با برنامه ریزی صحیح در جهت تغییر نگرش دانش آموزان گام موثری در جهت سلامت و بهداشت روانی نوجوانان برداشته شود.
  کلیدواژگان: نگرش، اختلالهای روانی، دانش آموزان
 • سعید فروغی صفحه 57
  مقدمه
  ارزیابی و برنامه ریزی بر مبنای آمارها و اطلاعات غیردقیق باعث ناکامی ما در برخورد با پدیده اعتیاد خواهد شد. این پژوهش به بررسی ویژگی های فردی و الگوهای مصرف مواد مخدر و در معتادین خودمعرف پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی به روش گذشته نگر، ویژگی های معتادین خود معروف مرکز پذیرش درمان بهزیستی شهرستان الیگودرز، با بازنگری پرونده های مراجعه کنندگان به مرکز از بدو تاسیس (1377) تا نیمه اول مرداد 1380 (در مجموع 384 پرونده) مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات مورد نظر از پرونده ها استخراج شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه 97.5% مراجعین مرد و میانگین سنی آنها 34.5 سال بود. 70% متاهل و دارای میانگین 2.6 فرزند بودند. از نظر میزان تحصیلات بیشترین درصد، تحصیلات راهنمایی داشتند (37.5%)93% نمونه ها سابقه استعمال دخانیات و 24.4% نمونه ها در بستگان درجه اول سابقه خانوادگی مصرف مواد افیونی داشتند. متوسط سن شروع اعتیاد 26.7 سال و میانگین طول مدت اعتیاد تا مراجعه جهت ترک 8 سال بود. 67.4% نمونه ها یک تا پنج بار سابقه ترک داشتند. 3% به استفاده از سرنگ مشترک و 4% به ارتکاب سایر جرائم (غیر از اعتیاد) معترف بودند. موارد مصرف شامل 74% تریاک، 20% هروئین و 6% مصرف تواما تریاک و هروئین بود. روش های رایج مصرف شامل: تدخین 66%، خوردن مواد 15.3%، تزریق 9.9% و مصرف توام خوراکی و تدخین 8.8% بود. بین نوع ماده مصرفی با سن، سن شروع مصرف مواد، محل تولد، دفعات مصرف روزانه و روش مصرف مواد و وضعیت تاهل رابطه معنی دار وجود داشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده لزوم انجام پژوهش های مشابه جهت توصیف و تحلیل اپیدمیولوژیک دقیق تر وضعیت اعتیاد در سطح استان و شهرستانهای دیگر ضروری است.
  کلیدواژگان: معتاد، خود معرف، الیگودرز
 • روح الله یگانه، امیر هومن کاظمی مطلق صفحه 63
  مقدمه
  کیست مزانتریک، توده های داخل شکمی نادری هستند که شیوع آنها در افراد بالغ یک در 140000 مورد در بیمارستانهای جنرال گزارش شده است. این بیماری بیشتر در کودکان مشاهده می شود و شیوع آنها یک مورد در 20000 در بیمارستانهای اطفال است. کیست های مزانتر اکثرا دارای ماهیت خوش خیم بوده و با تظاهرات بالینی بسیار متنوعی باعث مراجعه به پزشک می شوند. تشخیص بالینی آنها بسیار مشکل است. و ظن قوی به کیست با کمک گرفتن از روش های پاراکلینیک تشخیص را مسجل می کند. در این مطالعه یک مورد کیست مزانتر با تظاهرات غیرمعمول مورد بررسی قرار گرفته است.
  معرفی بیمار: بیمار معرفی شده آقای 50 ساله ای که با شکایت از اتساع شکم به همراه درد مبهم مراجعه کرده بود. در معاینه شکم، توده ای واضح لمس نشد؛ اما دیستانسیون منتشر وجود داشت. برای بیمار در ابتدا تشخیص انسداد روده مطرح بود؛ اما با توجه به یافته های تصویربرداری، سونوگرافی و نمای سی تی اسکن و در پی شک بالینی، بیمار با تشخیص کیست مزانتر مورد عمل جراحی قرار گرفت و کیست های متعددی از شکم بیمار خارج شد. پاتولوژی توده ها Lymphatic cysts of mesentry گزارش گردید. بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد.
  کلیدواژگان: کیست، مزانتر، توده شکمی
 • علی اکبر طاهریان، کتایون برجیس صفحه 69
  بارداری چهارقلو خو به خودی یک رخداد نادر است. که با عوارض شدید سقط، زایمان زودرس، خونریزی سه ماهه اول و کم خونی همراه است.
  بیمار مورد معرفی خانمی 29 ساله با سابقه یک مورد بارداری دوقلوی نافرجام است. در ماه سوم بارداری دوم، با انجام سونوگرافی متوجه چهار قلو بودن جنین می شود که عمل سرکلاژ برای وی انجام می گیرد. در 26 هفتگی با تشخیص سونوگرافی زودرس در بیمارستان الزهرا بستری می شود و در سن 29 هفته و دو روز بارداری، تحت سزارین قرار می گیرد. از چهار نوزاد متولد شده دو نوزاد دختر و یک نوزاد پسر سالم هستند و نوزاد پسر دیگر به علت سندرم زجر تنفسی بعد از 24 ساعت فوت کرد.
  کلیدواژگان: حاملگی چهار قلو خود بخودی، چند قلویی
|
 • Mansour Esmaili Dahaj, Bahram Delfan, Asadollah Tavakoli, Mohammad Javad Tarrahi Page 3
  Introduction
  dyslipidemia is one of the most important risk factors that cause arteriosclerosis in the coronary artery. The aim of this study was to investigate olive and mulberry leaf, fenugreek seed– dyethylether extract on plasma lipid levels and arteriosclerosis plaques.
  Materials and Methods
  45 white male rabbits divided into nine groups of five at 22 ±1C.The first and second group were given regular and high cholesterol (%1) diet respectively. The seven remaining groups were given cholesterol diet as well as olive and mulberry leaf and fenugreek seed extract (in the form of single and compound) during 60 days. Before and after two months plasma lipid levels and direct blood pressure were measured, and also the wall of aorta was studied from view point of presence and absence of arteriosclerosis plaques).
  Findings
  Results showed that olive and mulberry leaf extract significantly decreased total cholesterol and LDL, but fenugreek seed extract had no effect. However, fenugreek seed extract together with olive and mulberry leaf extract potentate their effects on the total cholesterol and LDL. Olive leaf extract enhanced HDL-c and decreased triglycerid, but mulberry leaf and fenugreek seed extract had no effect. Also olive and mulberry leaf seed extract prevented rapid from arteriosclerosis plaques and their effects all together was a little potent. None of the extracts influenced the normal blood pressure.
  Conclusion
  According to the results adjunct use of olive and mulberry leaf extract has hypocholesterolemic and antiatherosclerosis properties, but no effect on the normal blood pressure.
  Keywords: Olive, mulberry leaf, Fenugreek seed, Arteriosclerosis plaques, Total cholesterol, Triglycerid, LDL
 • Vahid Montazeri, Mohsen Sokouti, Maghsoud Sadique Page 11
  Introduction

  Tracheobronchial injuries are uncommon but potentially fatal complication of blunt thoracic trauma harboring a high morbidity and mortality if not diagnosed early. A recent series gleaning cases from four major Trauma Center in Los Angeles nine cases in a seven- year period, but the incidence of these injuries has been increasing recently. This has been attributed to improvement in hospital care and advanced Trauma Centers and earlier diagnosis of such injuries. Disruption of tight main bronchus is more common, such injuries are often associated with rib or clavicular fractures.

  Findings

  Clinical and paraclinical data gathered from records of three patients referred with tracheobronchial injuries during the recent ten years have been reviewed. These include clinical manifestations, diagnostic findings, treatment modality and clinical course. The outcome has been satisfactory in all three patients who have undergone operation 2-5 hours after sustaining the injury. We have not had any mortality.

  Conclusion

  These results are similar to those of other series emphasizing over early diagnosis and treatment of such injuries.

  Keywords: Tracheobronchial injuries, Trauma, Blunt chest trauma
 • Hosein Khedmat, Fatemeh Yari Page 17
  Introduction
  Vomiting is one of the most common problems during pregnancy periods which happens in 50% of the pregnant women. Hyperemesis gravidarum is a rare status that 1 out of 500 pregnant women suffer from it. Although the reason of HG is unknown, but several studies indicate a relationship between HG and helicobacter pylori. So the aim of this study was to assess the relation between H.pylori infection and hyperemesis gravidarum and to compare it with healthy ones.
  Materials And Methods
  In this case control study 100 pregnant women with HG and 100 pregnant controls, at the same gestational weeks, referred to the city clinics were studied. Then H.pylori serum immunoglobulin IgG concentration was determined in the case and control groups by ELIZA method and serologic tests and analyzed using SPSS software.
  Findings
  Results showed that the prevalence of H.pylori infection was significantly higher in patients with HG (79.8%) than in controls (46.8%) with a P<0.001. There were no significant differences in maternal age, gestational age and social economic status between case and control groups.
  Conclusion
  Results of this study indicate that H. pylori can play an important role for etiology of hyperemesis gravidarum.
  Keywords: Helicobacter pylori, Hyperemesis gravidarum, Pregnancy
 • Hasan Taymouri, Seyed Saeed Najafi, Zobeide Hatami Page 21
  Introduction
  As endotracheal intubation is the first action which must be done for serious and very ill patients, so any procrastination leads to dangerous consequences including aspiration and finally death. Routine method for endotracheal intubation is injection of intravascular diazepam- Pethidine and sometimes muscle relaxants, but these drugs in Patients with GCS under 7 cause more decrease in level of consciousness.
  Materials and Methods
  In this clinical trial 60 patients who needed to intubation were divided into two groups of 30 patients randomly. The two groups were matched from view point of age, sex and weight. In the experimental group before endotracheal intubation, bilateral supralaryngeal and transtracheal nerves were blocked by lidocain 2%. In the control group, petidine – diazepam and lidocaine were administrated intravenously before intubation. Then the two groups were compared from view point of complications of intubation such as jaw resistance, vocal cord movement and bucking.
  Finding
  Statistical test showed that Jaw resistance, vocal cord movement and bucking in the experimental group were lower than control group. This difference was statistically significant (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results, use of nerve block for intubation in Patients with GCS under 7 is suggested.
  Keywords: Endotracheal Intubation, Nerve block, Intravenous injection
 • Mohsen Towliat Kashani, Shaban Mehrvarz, Farzad Panahi Page 27
  Introduction
  Effects of high velocity bullet in Abdominal wall injuries specially the blast effect on intra abdominal organs needs mandatory explorative laparatomy to manage any major and minor injuries. Usually many explorative laparatomies are negative, but it can be reduced by advanced radiologic techniques such as ultrasonography, CT – Scan, MRI preoperatively. In patients with negative physical examination to diagnose any intra abdominal bleeding, or gastrointestinal tract perforations, other techniques are suggestive for selective non-operative management.
  Materials and Methods
  This is a review article study. We searched all Medline, surgery and trauma text books.we have analyzed the advantages and disadvantages of the selective non-operative managements. Findings and
  Conclusion
  Because of today affinity to conservative and non aggressive management, many surgeons try to manage the abdominal trauma by conservative management. We found satisfied results in our study, we found that if we manage these patients in a trauma center, the selective non operative management for abdominal gunshot wounds would be a safe way, reduces hospital costs, and stops the unnecessary laparatomies. We should be enough careful to approve the selective non-operative management in next clinical trials studies.
  Keywords: Selective non, operative management, High velocity Bullets, laparatomy
 • Bahram Delfan, Roghaye Jabraili, Mahnaz Mardani, Akbar Kordi, Hasan Niknam Page 35
  Introduction
  Complications due to iodine deficiency involve millions of people throughout the world. Suitable ways to restore iodine deficiency are iodized salt and iodized oil, so that one dose of iodized oil can meet iodine deficiency for 3-5 years. The aim of this study was to assess dermatological complications of Lipiodol injection in Khorramabad.
  Materials And Methods
  In this retrospective study dermatological effects due to injection of 0.5-1 ml Lipiodol in 116 patients who referred to Khorramabad dermatology clinic during the second half of the year 1998, were studied. Data collecting tool was a questionnaire.
  Findings
  From 116 patients 115 were female and one of them was male. About 78% of the skin complications have been occurred one month after the injection and more in the age group of 24-33(43.96%). 25.8% of the cases had history of allergy to food and drug. 91.3% of the lesions belonged to injection place (hip and arm) and the rest (8.7%) was generalized. Lesions had been mostly started with itching of injecting area and then some erythema rashes and local edema have been added. In some cases edema and erythema involved the body surface completely.
  Conclusion
  According to the present data it can be deduced that skin lesions probable mechanism is delayed hypersensitivity reaction. Thus regarding too less dermatological complications due to Lipiodol injection, this method of iodizing can still be a useful treatment in goiter hyper endemic regions provided considering special arrangements for high risk people.
  Keywords: Lipiodol, Iodine deficiency, Khorramabad city
 • Mahmood Sadoughi, Mohammad Soufizadeh Page 39
  Introduction
  Otitis media is among the common infections in children. Over 80% of 1-6 years old children are infected with acute bacterial otitis media and despite the widespread using antibiotics for its treatment too much infectious complications are seen in these patients. The purpose of this study was to study chronic otitis media.
  Materials and Methods
  This study was a descriptive study by using patients, files clinical manifesation, treatment method and etiology of all cases with chronic otitis media referred to Tehran Amir Aalam hospital were studied.
  Findings
  Results showed that 212 patients with chronic otitis media referred to Amir Aalam hospital during the first half of 1380 (2001). Majority of the patients were at adult age and male to famale ratio was same. The chief complaints were secretion from ear (115 cases – 54%), hearing loss (55 cases – 26%). Other symptoms were headache, nausea, chill, and fever. Surgical reports of the patients showed central and subtotal perforation in 120(57%) cholesteatoma in 82(39%) and perforation of marginal and posteriosuperior in 80 (38%) of the cases. The rest included polyp, granulation tissue adhesive OM, and congenital cholesteatoma. The post operation reports showed that more than 76% of the patients had ear bon chain damage.
  Conclusion
  Results of this study showed that the chronic otitis media in Iran is detected at adult age, and incomplete treatment or lack of uneffective treatment in childhood acute otitis media may contribute to majority of cases in adulthood age.
  Keywords: Chronic otitis media, Clinical manifestation, Etiology, Management
 • Mahmood Reza Taherian Page 43
  Introduction
  Studies concerning the biology and ecology of scorpions in Iran are very limited, and these studies must be begun with identification of habitats and funa of scorpions of each region in the country and completed with biological and ecological charactristics. The aim of this study was to identify and determine the funa of Lorestan scorpions.
  Materials And Methods
  In this descriptive study five regions of Khorramabad with a 25-kilometer distance from the city, were chosen for caching scorpion in the spring and summer. Totally 52 scorpions were caught from these regions. To determine their food habits, different arthropoda including Blatta orientalis (eastern coac roach), Blattela germanica (germany coac roach), larva of butterfly and adult house fly were provided for them in the form of laboratory feeding.
  Findings
  According to the results from 52 caught scorpions 29 belonged to the Buthidae family and 23 belonged to the Scorpionidae family. Population of Buthid and Scorpionidae family in Khorramabad is 56% and 44% respectively. The scorpions, nutrition in the lab was mostly house fly.
  Conclusion
  Results shows that most of the scorpions belonged to the Buthidae family and Buthuthus Snulcyi kind which have painful stings which affect on nervous system, and are very dangerous and fatal for children and aged people, so it is important to know the treatment methods to fight against their poisons.
  Keywords: Scorpions, Buthidae, Scorpionidae, Laboratory feeding
 • Roghaye Jebraili, Marziye Momennasab, Afshin Ghanbari, Hasan Ali Veiskarami Page 47
  Introduction
  Chemical weapons, which their history dates back to the first world war, refer to any factor that has direct toxic effects on human being, animals and plants. Iraqi regime used chemical weapons and various poisons during the imposed war against Iran of which mustard and nervous gases are examples that their effects are seen in victims even after passing many years.
  Materials And Methods
  This descriptive cross – sectional study was carried out in2001-2002 to evaluate skin manifestations in 95 chemically wounded combatants of Lorestan province whom were exposed to the chemical weapons during the war. Data was collected by clinical examination and information recorded in a questionnaire.
  Findings
  All of the studied cases with mean age of 39.26 years old had skin manifestations among which the most common symptoms were itching, burning, dry skin, scaling. From view point of lesions, the most common signs were erythema (81%), excoriation (87.9%) and pruritic papules (49.5%). Final diagnosis in 78% of the patients was chronic dermatitis and in 7.7% of them was seborrhoeic dermatitis and in 8.8% both chronic and seborrhoeic dermatitis were observed. During exposure to chemical gases only 37.9% of these combatants had used special masks and 40% had properly worn special clothes to protect themselves which covered their body completely, but rest of them had either used protection instruments improperly or had not used them at all. Most of the lesions were in trunk, lower extremities, abdomen, head and neck. 78% of the cases had multiple lesions.
  Conclusion
  Regarding the results of this study all of the chemical wounded combatants of Lorestan province suffer from different degrees of skin lesions, although more than half of them were not aware of kind and nature of the chemical gases, but it is suggested to do further studies on long-term effects of these chemical gases.
  Keywords: Skin lesions, Chemically wounded combatants, Lorestan
 • Mitra Safa, Ali Farhadi, Behroz Khordbin Page 51
  Introduction
  In the recent years different studies have been performed to determine attitude of different groups of the society towards psychiatric disorders, that their results could develop positive changes to improve the attitude of society with proper planning in this respect.
  Materials and Methods
  This descriptive cross – sectional study has designed to determine the attitude of 600 high school students (301 girls and 299 boys) to psychiatric disorders. The samples were chosen using multistage randomized sampling method. Data collecting tool was a questionnaire including students, demographic characteristics and their attitude measurement, then data were analyzed by SPSS software version 9.1.
  Findings
  Results showed that 58.8% of the students had negative attitude and 4.2% had positive attitude to psychiatric disorders. Statistical test (T.test) didn,t show any relationship between gender and kind of attitude. Relationship between students, grade and type of attitude was statistically significant (P<0.05). 54% of the students believed that parents inattention to their children and 46.3% believed that physical punishment by parents or school staff could effect on occurrence of psychiatric disorders. 90% of the students interested in receiving education by psychiatrist or psychologist in their schools.
  Conclusion
  Results of this study show that high school students, attitude in Khorramabad city to psychiatric disorders is negative. It seems that with exact perception of this problem and proper planning we can develop a positive change in students, attitude to psychiatric disorders and take effective steps to improve mental health of the adolescents.
  Keywords: Attitude, Psychiatric disorders, Students
 • Saeed Foroughi Page 57
  Introduction
  Evaluation and planning based on inaccurate statistics and information will disappoint us in fighting against the addiction phenomenon. This study has considered the personal characteristics and consumption patterns of the narcotics among self – introduced addicts.
  Materials and Methods
  in this retrospective and descriptive–analytic study the characteristics of the self-introduced addicts referred to Aligoudarz admission and treatment office of the welfare organization were studied using their files and recorded data and information (totally 384 files).
  Findings
  Results showed that 97.5% of the clients were male with mean age of 34.5 years old. 70% were married with average of 2.6 children. The most frequency of educational degree of the addicts was guidance level (37.5%), 93% of the samples had the history of cigarette smoking and 24.4% of the cases had the history of opium consumption in their first class family members. The mean age of starting of addiction was 26.7 years old and the average time between addiction till referring for giving it up was 8 years. 67.7% of the samples had five times history of abandonment of addiction. 3% of them had used syringe in common and 4% of them had committed other offences in addition to addiction. The consumed narcotics were opium(74%),heroin(20%),both opium and heroin(6%).The common ways of consumption were. fumigation (66%),eating(15.3%),injection(9.9%), and both eating and fumigation(8.8%).There was a significant relation between kind of consumed narcotics and age, addiction starting age, place of birth, daily using times, consumption way and marital status.
  Conclusion
  According to the results it is necessary to carry out similar researches for epidemiological description and analysis of precise status of addiction throughout the Lorestan province, its cities and townships.
  Keywords: Addict, Self, introduced, Aligoudarz
 • Rohollah Yeganeh, Amir Hooman Kazemi Motlagh Page 63
  Introduction
  Mesenteric cysts are rare intra abdominal masses and its prevalence is 1 out of 140000 in general hospitals and 1 out of 20000 in pediatric hospitals. In majority of the cases it is benign with several manifestations. Diagnosis is difficult, but with suspicion to cyst and using paraclinical procedures can be led to definite diagnosis. Case report: In this study a mesenteric cyst with unusual manifestation was studied. Our patient was a 50 - year old man with complaint of abdominal distention and dull pain in his abdomen. In abdominal examination, there was not any definite mass, but he had a generalized distention. At first we thought of bowel obstruction, but according to the radiologic findings, chess pattern of abdominal fluid in sonography, and CT-Scan pattern and with high suspicion to mesenteric cyst, the patient underwent operation and there was lots of cysts in his abdomen. Pathologic report was lymphatic cyst of mesentery. Patient left hospital with general good health and condition.
  Keywords: Cyst, mesentery, Abdominal mass
 • Ali Akbar Taherian, Katayon Berjis Page 69
  Spontaneous quadruplet is rarely seen. Quadruplet pregnancy is accompanied with severe complications such as abortion, premature labor, first trimester vaginal bleeding, anemia and …etc. Our patient was a 29- year old lady with history of first pregnancy twin that was aborted. In the second pregnancy at three months of gestation sonography showed quadruplet pregnancy so cerclage was performed for the patient. At 26 weeks gestation she was admitted to Alzahra hospital with diagnosed premature labor at 29 weeks plus 2 days of gestation the pregnancy was terminated by cesarean section, 4 newborns 2 healthy girls and one boy and the second boy expired after 24 hours due to RDS.
  Keywords: Spontaneous quadruplet pregnancy, Multiple gestation