فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال نهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سودابه والی زاده، علی پروری* صفحات 121-134
  زمینه و هدف

  با بیان اینکه اولین کاربرد که از ساختمان های امدادی (ایستگاه آتش نشانی و بیمارستان) به ذهن می آید، رسیدگی به مصدومان و مجروحان حوادث و بلایا است. عملکرد ساختمان های امدادی (آتش نشانی و بیمارستان) واکنشی در جهت کاهش آسیب های ناشی از بحران است که این عملکرد بیشتر در بحث بحران های همیشگی و غیر قابل پیش بینی از جمله: زلزله و آتش سوزی ارجحیت دارد؛ بنابراین مقاله حاضر به تبیین و تحلیل این ساختمان های امدادی در جهت کاهش آسیب های ناشی از بحران با مطالعه موردی بیمارستان منطقه یک شهرستان بروجرد تاکید کرده است.

  روش

  این تحقیق از نوع هدف کاربردی و با روش تجزیه- تحلیلی است که با هدف تبیین و تحلیل ساختمان های امدادی در جهت کاهش آسیب های ناشی از بحران نگارش شده است؛ بنابراین ما در این تحقیق بر آن شدیم که از طریق مستندات و شرایط وضعیت موجود بیمارستان (نقشه های معماری) از لحاظ عملکردی و طبق مطالعات پیشین که در جهت کاهش آسیب های ناشی از بحران مورد بررسی قرار گرفته اند، به 13شاخص که در کاهش بحران نقش به سزایی دارند دست پیدا کنیم؛ سپس بررسی وضعیت میانگین این شاخص ها از طریق آزمون T تک نمونه ای و با استفاده از نرم افزار spss استفاده می شود. شاخص هایی که مقدار میانگین بدست آمده آنها کمتر از میانگین نظری (عدد3) باشد از تحقیق حذف می شود.

  یافته ها

  مقدار میانگین شاخص ها در عملکرد بیمارستان منطقه یک شهرستان بروجرد در جهت کاهش بحران عبارتند از: قابلیت اضافه کردن تخت در بخش اتاق عمل و اورژانس (07/4)، بررسی سیستم های اضطراری بیمارستان، سیستم اطفاء حریق (00/4)، آشنایی کامل کارشناسان آتش نشانی مربوطه با محیط بیمارستان (00/4)، رعایت الزامات آیین نامه ها و مقررات ملی ساخت ساختمان بیمارستان (93/3)، استاندارد بیمارستان در کشور ایران 1. 6 تخت به ازای هر 1000نفر جمعیت (87/3)، قابلیت استفاده از انرژی خورشید و باد در مواقع قطع شدن برق و گاز و آب. . . (87/3)، ساخت سریع بیمارستان به منظور بروز بودن و در دسترس بودن در مواقع بحران های غیر قابل پیش بینی (80/3)، طراحی پله های اضطراری (73/3)، مقاوم سازی و ایمن کردن سازه بیمارستان در برابر بحران های طبیعی (47/2)، رویت فرایند طراحی و مستندسازی کلیه مراحل ساخت (33/2)، محل استقرار آمبولانس (33/2)، طراحی شبکه های معابر شهری به منظور دسترسی سریع و آسان در مواقع امدادرسانی (27/2)، ایجاد تمهیداتی جهت باز بودن همه درهای خروجی بعد از ساعت اداری بیمارستان (20/2).

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق، نتایج نشان می دهد که از بین 13 شاخص، میانگین مشاهده شده (میانگین بدست آمده) برای 8 شاخص بزرگ تر از مقدار عدد سه و 5 شاخص کوچک تر از مقدار عدد سه (میانگین نظری) است که با توجه به اینکه مقدار سطح معناداری بدست آمده برای این شاخص ها بزرگ تر از سطح خطای 05/0=α است (05/0< p)؛ بنابراین می توان بیان کرد که آزمون t تک نمونه ای برای میانگین مشاهده شده این شاخص ها معنادار نیست و این 5 شاخص مطلوب و مورد تایید نمی باشد و حذف می گردند.

  کلیدواژگان: ساختمان های امدادی، آتش نشانی، بیمارستان، کاهش آسیب، بحران
 • مهسا عزیزی* صفحات 135-145
  زمینه و هدف
  بلایای طبیعی همواره جان انسان ها را به مخاطره انداخته است. سیل یکی از مهم ترین بلایای طبیعی است که خسارات زیادی را سالانه در مناطق مختلف کشور تحمیل می کند. در این مقاله سیل و مشخصات حوضه آبریز رودخانه کن در استان تهران بررسی می شود. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی چالش های فراروی مدیریت سیل در بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای مناسب در جهت مدیریت ریسک سیل در حوضه  آبریز کن است.
  روش
  در این مقاله با استفاده از نرم افزار GIS دوره بازگشت سیل در مقیاس 5، 10، 25 و 50 ساله با در نظرگرفتن کاربری اراضی کشاورزی در حوضه آبخیز کن در شمال تهران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. برای حوضه آبخیز کن سطوح خطر 1 تا 5 درصد با سطح آسیب ناچیز، 5 تا 10 درصد با سطح آسیب کم، 10 تا 15 درصد با سطح آسیب متوسط، 15 تا 20 درصد سطح آسیب زیاد، 20 تا 25 درصد سطح آسیب بسیار زیاد و 25 تا 30 درصد سطح آسیب ویران کننده تعریف گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که با افزایش دوره بازگشت از 5 به 10، 25 و 50 میزان آسیب در حوضه افزایش پیدا می کند. در دبی سیلابی 5 ساله و 10 ساله سطح آسیب در حوضه بسیار کم پیش بینی می شود. در دبی سیلابی 25 ساله نیز سطح آسیب متوسط ارزیابی می گردد. اما با توجه به وجود سطح آسیب ویران کننده در دبی سیلابی 50 ساله به طور میانگین 066/2 درصد اراضی در سطح آسیب متوسط تا ویران کننده قرار می گیرند.
  نتیجه گیری
  روند رو به افزایش سیل در دهه های اخیر در حوضه کن استان تهران لزوم توجه و مطالعه هر چه بیشتر مناطق خطرپذیر سیل به منظور مدیریت ریسک سیل و توسعه برنامه های مدیریت حوضه رودخانه به خصوص در اراضی کشاورزی این حوضه را می رساند.
  کلیدواژگان: دوره بازگشت، باغات کشاورزی، آسیب پذیری، مدیریت بحران، سیل، حوضه آبخیز کن
 • فاطمه دهقان فاروجی*، علی بیت اللهی صفحات 146-166
  زمینه و هدف
  پدیده فرونشست به طور معمول با مخاطرات فراوانی همراه است. این پدیده می تواند سبب آسیب های زیربنایی، طبیعی و در نهایت منجر به افزایش خطرپذیری جامعه و اقتصاد گردد. محور بیشتر مطالعات، بر مدل سازی و تکنیک های آن است و به جز دو مطالعه موردی در شهر تهران، ریسک یا خطرپذیری این پدیده و المان های در معرض این خطر به طور خاص مورد توجه نبوده است. بررسی خطرپذیری ناشی از این پدیده به منظور اقدامات پیشگیرانه و آمادگی ضرورت می یابد. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی ریسک ها و در معرض قرارگیری  المان های مهم و کلیدی در محدوده فرونشست است.
  روش
  در این پژوهش، محدوده فرونشست با استفاده از تحقیقات پیشین تعیین و المان های مهم و مورد نظر در این پهنه شناسایی و اطلاعات مربوط به آنها از منابع معتبر و مستند، جمع آوری و به صورت رقومی تهیه شد. این اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی پردازش و جانمایی گردید. لایه های اطلاعاتی  مورد نظر در این مطالعه شامل جمعیت و مراکز جمعیتی مهم، ساختمان های مهم و سازه های مربوط به ابنیه فنی راه، سیستم حمل و نقل، زیرساخت ها و شریان های حیاتی است که پس تهیه نقشه المان های تحت خطر، خطرپذیری مربوط به آنها تحلیل گردید. در بررسی های سازه ای ابنیه راه و ساختمان از بررسی های میدانی استفاده شد.
  یافته ها
  بررسی ریسک جمعیتی (مراکز مهم جمعیتی)، ریسک فیزیکی المان های نقطه ای، خطی و محدوده ای حوزه ساختمان و شهرسازی نظیر راه ها، خطوط ریلی، خطوط مترو، فرودگاه، ابنیه فنی راه، صنایع و تاسیسات شهری و شریان های حیاتی و تاسیسات وابسته به آن در این بخش بیانگر در معرض قرارگیری بالای المان های مهم در محدوده فرونشست است.
  نتیجه گیری
  براساس اطلاعات رقومی موجود،120 کیلومتر از خط راه آهن، 25 کیلومتر از خطوط مترو،2300 کیلومتر از راه ها و معابر شهری و بین شهری، 21 دهنه پل،2 انبار مواد نفتی و سوختی و حدود 44 جایگاه پمپ بنزین و 15 جایگاه پمپ گاز،7 ایستگاه گاز،30 کیلومتر طول لوله نفت و  بیش از 70 کیلومتر خطوط فشار قوی برق، 5 منطقه از شهر تهران، 8 شهر، 99 آبادی در این پهنه واقع شده اند. جمعیت در زون فرونشست 1793264 است و تعداد زیادی از شاغلین و مراکز آموزشی و درمانی و تولیدی در این محدوده قرار دارد.
  کلیدواژگان: فرونشست، ریسک، جنوب غرب، شهر تهران
 • فرانک لشنی، نعمت حسنی، حمید صفاری* صفحات 167-178
  هدف
  به هنگام بروز حادثه یا بلایای طبیعی، بخش عمده آسیب متوجه کم توانان شامل کودکان، سالخوردگان و معلولان است. معلولان به دلایلی مورد کم توجهی قرار گرفته اند. در هر یک از مراحل چرخه مدیریت بحران این کم توجهی مشهود است. این مشکل در شرایط اضطراری برجسته تر است و اغلب نیاز به خدمات توان بخشی در شرایط اضطراری بویژه 72 ساعت طلایی بعد از زلزله، به فراموشی سپرده می شود.
  روش
  در این پژوهش بعد از مروری اجمالی بر پیشنه موضوع با روش کتابخانه ای، اصول و مبانی نظری ارائه شده است. سپس با روش نظرسنجی از صاحب نظران، تدوین و تحلیل نظرات صاحب نظران مورد بحث قرار گرفته و براساس کلیت مطالب مورد بحث، مدلی ساده و کاربردی برای توان بخشی فیزیکی معلولان، سالمندان و مصدومین در شرایط اضطراری بعد از زلزله پیشنهاد شده است.
  یافته ها
  اهم یافته های تحلیل پرسشنامه ها عبارتند از: حوادث ترافیکی اصلی ترین عامل معلولیت؛ معلولیت حرکتی به عنوان مبنای مدل مدیریت توان بخشی ، موقعیت یابی، روش های نوین هشدار و ارتباط، تیم های سیار توان بخشی محله با سرتیمی متخصصین طب فیزیکی و توان بخشی ، ضرورت حضور تیم توان بخشی از 72 ساعت اول پس از زلزله، آموزش امداد گران با تمرکز بر پیشگیری از ایجاد معلولیت در مصدومین زلزله، از اهم یافته های نظرات صاحب نظران است.
  نتیجه گیری
  ارائه مدلی جامع و کاربردی، اصلی ترین نتیجه این پژوهش است. در این مدل اقداماتی که در مراحل مختلف چرخه مدیریت بحران به ویژه در شرایط اضطراری باید صورت پذیرد تا آسیب های وارد به معلولین و مصدومین در زلزله ها کاهش یابد، وارد شده است.
  کلیدواژگان: زلزله، معلولین، سالمندان، مصدومین، توانبخشی اضطراری
 • محسن آرمین*، وجیهه قربان نیا خیبری صفحات 179-192
  زمینه و هدف
  با وجود سابقه چند ساله بحث مدیریت خطر یا بحران در محافل علمی کشور، هنوز برنامه ریزی مناسبی جهت برخورد صحیح با بلایای طبیعی ارائه نشده است. عدم نگرش سیستمی به پدیده زمین لغزش و نبود برنامه های از پیش تعیین شده در مورد مسئولیت سازمان های متولی و  عدم هماهنگی بین آنها، دست یابی به مدیریت جامع را مشکل نموده که معمولا باعث افزایش پیامدهای سوء بلایای طبیعی نیز می شود.
  روش
  در این مطالعه مروری، بر اساس منابع علمی داخل و خارج کشور و همچین مطالعات موردی که راجع به ابعاد مختلف تحقیقاتی پدیده زمین لغزش در نقاط مختلف دنیا صورت گرفته است، بررسی های ضروری در خصوص مدیریت جامع پایش خطر زمین لغزش شامل اتخاذ تدابیر و انجام فعالیت هایی که موجب پیشگیری، کنترل و ترمیم خسارات ناشی از زمین لغزش می شود، به تفصیل ارائه شده است. این مدیریت جامع می تواند به طور قابل ملاحظه ای زیان های ناشی از بلایای طبیعی را به حداقل برساند.
  یافته ها
  به طور کلی جهت مدیریت جامع پایش خطر زمین لغزش باید دو جزء ابزار مدیریت و شیوه مدیریت را در نظر داشت. پایش شیب دامنه و تثبیت و کنترل آن را می توان به عنوان ابزار مدیریت؛ و جلوگیری از توسعه های جدید در نواحی پر خطر، حذف یا تبدیل توسعه فعلی، ایجاد تشویق ها یا بدهی های مالی و قانونمند کردن توسعه جدید در نواحی مخاطره آمیز را می توان به عنوان شیوه های مدیریت در نظر گرفت.
  نتیجه گیری
  بررسی های انجام گرفته نشان می دهد که در کشورهای پیشرفته برای کاهش خطر زمین لغزش بیشتر از شیوه های پیشگیری استفاده می کنند تا شیوه های درمان و در نتیجه چارچوب مدیریت خطر زمین لغزش در این کشورها را، قوانین و دستورالعمل های کاربری اراضی و برنامه های آموزش به عموم تشکیل می دهد. اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، روش های درمانی، اساس برنامه های مدیریت کاهش خطر زمین لغزش را تشکیل می دهند.
  کلیدواژگان: زمین لغزش، مدیریت جامع، پایش، خطر
 • صادق صیدبیگی*، محمد نصیری، سروش برازان لطفی، سید حسن رسولی صفحات 193-206
  زمینه و هدف

   افزایش آسیب پذیری شهرها باعث خسارات و تلفات جانی و مالی زیادی می شود، این موضوع در سکونتگاه های غیررسمی با توجه به ویژگی های ساخت و شکل گیری این سکونتگاه ها از درجه و شدت آسیب پذیری بیشتری برخوردار هستند. هدف پژوهش بررسی و تحلیل نقش شاخص های کالبدی در کاهش آسیب پذیری سکونتگاه های غیررسمی در برابر زلزله با رویکرد مقاوم سازی ساختمان ها در محدوده محله فرحزاد شهر تهران می باشد.

  روش 

  روش پژوهش، از نوع توصیفی- تحلیلی است تحقیق حاضر بر حسب هدف از نوع تحقیقات کاربردی است . برای تعیین میزان آسیب پذیری کالبدی از مدل AHP، و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) استفده شده است.

  یافته ها

   و به منظور سنجش میزان آسیب پذیری کالبدی، هفت معیار معیار (عمر بنا، کیفیت بنا، مساحت قطعات تفکیکی، عرض معابر، تعداد طبقات، نوع مصالح) انتخاب شده است. در ادامه پژوهش میزان آسیب پذیری محله فرحزاد براساس هر یک از شاخص ها کالبدی محاسبه شده است.

  نتیجه گیری

    نتایج این پژوهش نشان می دهد که بالغ بر 49 درصد از ابنیه محله فرحزاد در پهنه با آسیب پذیری بالا قرار گرفته اند. همچنین حدود 22 درصد از ابنیه محله مذکور در پهنه ای با آسیب پذیری بسیار بالا قرار گرفته اند. این آمار نشان می دهد که محله مذکور در برابر زلزله بسیار آسیب پذیر بوده و باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، سکونتگاه غیر رسمی، مقاوم سازی، زلزله، محله فرحزاد
 • فرشته اصلانی*، نعیمه اسدیان زرگر، مریم منتظریون صفحات 207-218
  زمینه و هدف
  در بازسازی پس از سوانح، درختان از چهار منظر به عنوان عاملی تاثیرگذار نقش مهمی ایفا می کنند. درختان می توانند به عنوان «مصالحی برای اسکان موقت»، «باززنده سازی خاطرات جمعی»، «ایجاد آرامش و انگیزه ای برای بازسازی» بکار گرفته شوند. همچنین به عنوان «یادبودهای زنده»، یادآور سانحه و شرایط پس از آن بوده و ضرورت آمادگی و تاب آوری جامعه در برابر سوانح احتمالی را نشان دهند.
  روش
  هدف از این مقاله بررسی پیامدها و تاثیرات برنامه بازسازی بم بر نخلستان های این شهر و میزان موفقیت و توانمندسازی آن ها در ایفای نقش خود می باشد. مقاله حاضر با به کارگیری روش تحقیق کیفی نظریه ی زمینه ای، مصاحبه های عمیق انجام شده با مردم شهر بم را تحلیل نموده و درباره اهمیت نقش نخلستان ها در بازسازی شهر بم بحث کرده است. بدین منظور، داده های موردنیاز، از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. جهت تحلیل داده ها، مجموعه  منظمی از رویه ها در سه مرحله کدگذاری «باز»، «محوری» و «گزینشی» به کار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که نقش نخلستان ها در بازسازی پس از زلزله کمرنگ شده و باززنده سازی هرچه سریع تر آن ها ضروری است. هدف از بازسازی بم، تنها حیات کالبدی بوده و متاسفانه در روند بازسازی شهر، توجه خاصی به عوامل طبیعی هویت بخش نشده است. پس از زلزله، نخلستان ها به حال خود رها شده  و بازسازی نیمه کاره ی آن ها، روح شهر را آزار می دهد.
  نتیجه گیری
  این مقاله نتیجه می گیرد برنامه ریزان بازسازی با شناسایی پوشش های گیاهی هویت بخش منطقه سانحه دیده و میزان آسیب دیدگی آن ها می توانند از طریق طراحی و اجرای برنامه هایی همچون باغچه های عمومی و بازسازی نخلستان ها و پارک های محله ای، سبب مشارکت مردم و ایجاد انگیزه برای بازسازی شوند و نهایتا تاب آوری جامعه در برابر سوانح آتی ارتقاء یابد.
  کلیدواژگان: درخت، بازسازی، نخلستان، زلزله بم، گراندد تئوری
|
 • Suodabeh Valizadeh, Ali Parvari* Pages 121-134
  Background and objective

  Attending the injured and victims of a disaster is a common use of relief buildings (fire stations and hospitals) that cross the mind. The function of relief buildings (fire department and hospital) is a reaction in order to reduce damages due to crisis; the issue which is dominant in perpetual and unpredictable crisis such earthquake and fire. . Therefore, this paper is focused on explain and analyze these relief buildings in order to reduce the damages caused by the crisis with a case study of first district hospital in Borujerd.  

  Method

  This is an applied study using a descriptive and analytical method; the main purpose is to explain and analyze the relief buildings (hospitals) in order to reduce the damages caused by the crisis (Case study: first District Hospital in Borujerd province). Therefore, it was tried to determine 13 parameters which have the main role in reducing crisis, based on documents and current situation of hospital (architectural plans) from the functional point of view according to the previous studies in reducing damages caused by crisis. Then, the average status of these parameters considered through a single-sample T-test using the spss software. The parameters with the average value less than the theoretical average 3 is deleted. 

  Findings

  The average value of parameters in the function of the first district Hospital of Borujerd in order to reduce the crisis include: ability to add beds in the operating room and emergency room (4.07), considering hospital emergencies system, firefighting systems (4/00), Complete familiarity of fire department experts with the hospital environment (00/4), considering  the national rules and regulations of the hospital construction (93/3), the standard of the hospital in Iran is 1.6 beds per 1,000 population (3.87, The ability to use solar and wind energy in the case of electricity, water or gas failure (3.87), the rapid construction of hospitals in order to be up to date and available and in the case of unpredictable crises (3.80) Emergency staircase design (73/3), Strengthening and safety of the hospital structure against natural disasters (2.47), visualize the process of design and documentation the all phases of construction (2.33), location of ambulance (2.33), designing the urban networks for quick and easy access to relief (2.27), to establish arrangements for the opening of all exit doors after the offial hours of the hospital (20/2).

  Conclusion

  According to the findings, the results show that, among the 13 parameters, the obtained average number for the 8 parameters are more than 3 and 5 parameters are less than 3 (theoretical average); since the significant obtained level for these parameters is more than error level of α-0.05 (p <0.05), Therefore, it can be said that the single-sample T-test for observed averages of these parameters in not meaningful, so the 5 parameters are not confirmed and will eliminate.

  Keywords: Relief Buildings, Firefighting, Hospital, Reduce Damage, Crisis
 • Mahsa Azizi* Pages 135-145
  Background and objective
  Natural disasters have always endangered human lives. Flood is one of the most important natural disasters that impose many damages every year in different parts of Iran. This paper tries to study flood and characteristics of Can watershed in Tehran province. The main purpose of this paper is to consider the challenges of flood management in agriculture and provide appropriate strategies in order to flood risk management in Can watershed.

  Methods
  In this paper, using the GIS software, the flood return period of 5, 10, 25 and 50 years considering the agricultural land use in the watershed in north of Tehran will be studied. The risk level of 1 to 5 percent with an unimportant damage level, 5 to 10 percent with a low damage level, 10 to 15 percent with a moderate damage level, 15 to 20 percent with a high damage level, 20 to 25 percent with a very high damage level, and 25 to 30 percent with a destroying damage level was defined for Can watershed.

  Findings
  The results show that increasing the return period from 5 to 10, 25 and 50 will increase the damage in the basin. The 5-year and 10-year floods are expected a very low damage level; the 25 years flood is considered moderate damage level as well. Considering the destroying damage level, by the average 2.066 percent of lands, a 50 years flood is a moderate to destroying damage level.   

  Conclusion
  Considering the flood risk areas in order to flood risk management and development of watershed management plans, especially in agricultural lands in Can basin is necessary due to increasing the flood risk in recent decades in Can basin in Tehran.
  Keywords: Return Period, Agricultural farms, Vulnerability, Crisis Management, Flood, Kan watershed
 • Fateme Dehghan Farouji*, Ali Beitollahi Pages 146-166
  Background and objective
  The land subsidence is commonly associated with many risks. This phenomenon can cause substructure and natural damages, and ultimately leads to an increased risk in society and the economy. The most studies are focused on modeling and its techniques, except for two case studies in Tehran: the risk of subsidence phenomenon and the elements exposed to this risk which has not been specifically addressed. The risk assessment due to the phenomenon is necessary in order to preventive and preparedness measures. The purpose of this study is to identify the risks and the main elements within the subsidence area.

  Method
  In this study, the subsidence area was determined according to the previous researches, and the main elements were identified; data were collected from the valid and documented sources and digitized in the GIS. The data include population and important population centers, important buildings and civil technical structures, transportation system, infrastructures and roots. The risk area map was prepared and then analyzed according to their risk rate. Field studies were used to consider the civil structures. 

  Findings
  The demographic risk assessment (main population centers) consideration and spotted, linear and areal physical risk in buildings and urban constructions such as roads, railways, subway lines, airports, civil technical structures, urban industries and facilities, roots  and associated facilities in this section indicate the high place of important elements in the subsidence area.

  Conclusion
  According to the digital data, 120 km of railroads, 25 km of subway lines, 2300 km of urban and suburbs roads, 21 bridges, 2 oil and fuel depots, about 44 petrol stations and 15 gas pump, 7 gas stations, 30 km of petroleum pipe, and more than 70 km of high voltage power lines, 5 districts of Tehran, 8 cities, 99 villages are located in this area. The population in the subsidence zone is 1793264 people and a large number of workers, educational, therapeutic and manufacture centers are located in this area.
  Keywords: subsidence, Risk, South west, Tehran city
 • Faranak Lashani, Nemat Hassani, Hamid Saffari* Pages 167-178
  Objective and
  Backgrounds
  Children, elderly and people with disabilities are mainly affected by damages in any accident or natural disasters. The people with disabilities are neglected in every phase of crisis management evidently. This negligence is more significant in emergencies, specially the need for rehabilitation of these people during 72 hours after earthquake.


  Method
  In this paper, theoretical principals are present following studying the relevant library sources. Then, questionnaires based on experts’ point of views analyzed; a basic and practical model for rehabilitation of people with disabilities, elderly and injured in emergency after earthquake, based on discussed issues, was proposed. 


  Findings
  According to the analyzed questionnaires, the most important findings are as follow: traffic collisions are main cause of disabilities, physical disability is a basis for rehabilitation management model, positioning, new methods of warning and communication, mobile local rehabilitation teams leading by Physical medicine and rehabilitation specialists, the necessity of presence of the rehabilitation team during 72 hours after earthquake, training the first responders focused on preventing disabilities in earthquake injured.    


  Conclusion
   The main result of this paper is presenting a comprehensive and practical model which involves necessary actions during different phases of crisis management especially in emergencies in order to reduce the injuries to people with disabilities and injured in earthquake.
  Keywords: Earthquake, PWDs (People With Disability), elderly People, Injured, Emergency Rehabilitation
 • Mohsen Armin*, Vajihe Ghorbannia Pages 179-192
  Background and objective
  Although the risk management and crisis management issues were discussed during recent years in scientific meetings, but still there is no proper planning to deal with natural disasters. The lack of systematic attitude to landslide phenomenon and also loss of predetermined plans for responsibility of the trusted organizations and lack of coordination between these organizations have made it difficult to achieve comprehensive management, which usually increases the consequences of natural disasters.

  Method
  this revision study, based on the local and foreign scientific sources, as well as case studies on the various aspects of research in the subject of landslide phenomena in different parts of the world, presents the necessary considerations regarding comprehensive landslide risk management monitoring including decision making and activities to prevent, control and restoration in details. The comprehensive management can reduce the damages due to natural disasters significantly. 

  Findings
  The management tool and management method should generally consider in comprehensive landslide risk management monitoring. The slope parameter monitoring, stabilization and control may consider as management tool to prevent new development, eliminate or transform current development in high risk areas, financial supports and encouragement and regulating new developments in risk areas considered as management method.   

  Conclusion
  The studies show that in developed countries, in order to reduce the risk of landslide, preventive methods are more common than treatment methods and, consequently, the land use rules and guidelines and public education programs make the landslide risk management frameworks in these countries. But in developing countries such as Iran, therapeutic approaches are the basis of landslide risk management reduction program.
  Keywords: Landslide, Integrated management, Monitoring, Risk
 • Sadegh Seidbeigi*, Mohammad Nasiri, Sorosh Berazan Lotfi, Hasan Rasouli Pages 193-206
  Background and objective

  Increasing the vulnerability of cities leads to many damages and financial losses, this issue is more vulnerable in informal settlements due to the characteristics of the construction and formation of these settlements. The purpose of this study was to investigate and analyze the role of physical indicators in decreasing the vulnerability of informal settlements against earthquakes with the approach of building rehabilitation in the area of Farahzad neighborhood of Tehran.

  Method

  The research method is descriptive-analytic. The present research is based on the purpose of applied research. The AHP model and the GIS system have been used to determine the degree of physical vulnerability.

  Findings

  In order to assess the degree of physical vulnerability, seven criteria are considered (building life, building quality, separation area, passage width, number of floors, type of materials). In the next study, the degree of vulnerability of Farahzad neighborhood has been calculated based on each physical index.

  Conclusion

  The results of this study show that over 49% of Farahzad neighborhood buildings are located in high vulnerability zones. Also, about 22 percent of the buildings in the area are located in a very vulnerable zone. The statistics show that the quake is very vulnerable to earthquakes and that basic measures should be taken in this area.

  Keywords: vulnerability, informal settlement, earthquake, farahzad neighborhood
 • Fereshteh Aslani*, Naimeh Asadian Zargar, Maryam Montazeriun Pages 207-218
  Background &
  objective
  Trees, as an influential element, have an important role in post disaster reconstruction in four aspects; they can be used as "temporary settlement materials", "reviving collective memories", "creating calm” and “motivation for reconstruction". In addition, as "living memorials”, they remind the disaster and indicate the necessity of preparedness and resilience of society against future disasters.
  Method
  This paper studies the consequences and effects of the Bam reconstruction program on the palm groves in this city and also their success and empowering rate in playing their role. For this purpose, interviews were done to collect data and then analyzed by the grounded theory, qualitative method; the importance of palm groves role in Bam reconstruction was discussed. To analyze the data, organized set of methods in open, axial and selective coding phase were used.

  Findings
  The findings indicate that the urban reconstruction of Bam was mainly focused on the physical elements and, unfortunately, the palm groves as a part of natural identity elements were eliminated. Since the post disaster reconstruction is a comprehensive issue so it is necessary to revive the palm groves in Bam.  

  Conclusion
  This paper indicates that the palm groves have been neglected in post-earthquake reconstruction. Reconstruction planners should identify the vegetation in the affected area and their damages through the design and implementation of programs such as public gardens, palm groves reviving and making local parks which may create opportunities for people’s contribution and motivations to urban reconstruction which leads to promote social resilience against future disasters.
  Keywords: tree, reconstruction, palm trees, Bam earthquake, Grounded Theory