فهرست مطالب

یافته - پیاپی 17 (تابستان 1382)
 • پیاپی 17 (تابستان 1382)
 • 83 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/05/15
 • تعداد عناوین: 10
|
 • ابراهیم فلاحی، جواد مهتدی نیا، سلطانعلی محبوب صفحه 3
  مقدمه
  کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از مهم ترین و شایعترین مشکلات تغذیه ای دنیاست. این مطالعه به منظور تعیین اثر مصرف نان کامل حاصل از گندم غنی شده با کودهای میکروبر شاخصهای خونی آهن انجام شد.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت کارآزمایی صحرایی و بصورت دوسوکور بر روی دو روستای تجرق و خانقاه (به عنوان تجربی و شاهد) از توابع شهرستان میانه در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. تعداد 350 نفر از گروه های مختلف سنی و جنسی از هر روستا بر اساس نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در مرحله اول خونگیری 5cc خون از هر فرد اخذ شد. 257 نفر از روستای تجربی و 268 نفر از روستای شاهد در این مرحله شرکت نمودند. بررسی مصرف غذایی با روش 24 ساعت یاد آمد (یک روز) و دو روز ثبت مواد غذایی برای هر فرد انجام شد. آزمایشات Hb (هموگلوبین)، آهن،TIBC (ظرفیت باند شدن آهن)، فریتین برای هر یک از نمونه ها بعمل آمد. درصد اشباع ترانسفرین نیز محاسبه گردید. گندم حاصل از خاک غنی شده با کودهای میکرو به آرد کامل تبدیل گردید و به مدت 4 ماه به اهالی روستای تجربی داده شد. روستای شاهد نیز آرد حاصل از گندم معمولی را در همین مدت دریافت نمودند. سپس همان شاخصهای ذکر شده اندازه گیری شد. تعداد افراد شرکت کننده در این مرحله 160 نفر در روستای تجربی و 152 نفر در روستای شاهد بود.
  برای مقایسه یافته های بین گروه های تجربی و شاهد (در هر گروه سنی) از آزمون Independent t test و برای مقایسه یافته ها در آغاز و پایان مطالعه از تست paired t test استفاده شد. در مورد فریتین سرم از تستهای غیر پارامتری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج در گروه های مختلف سنی بصورت زیر بود: تفاوت معنی داری بین مصرف نان و دریافت مواد مغذی در هر دو روستا دیده نشد. Hb در گروه سنی 12-5 سال روستای تجربی و شاهد نسبت به آغاز مطالعه افزایش معنی داری داشت(P<0.05)؛ ولی در سایر گروه های سنی تغییر معنی داری مشاهده نشد. درصد اشباع ترانسفرین در همه گروه های سنی روستای تجربی افزایش معنی داری داشت (P<0.05). این مقادیر در پایان ماه چهارم در روستای تجربی نسبت به روستای شاهد تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). در روستای شاهد گروه سنی 12 و 13 سال حتی کاهش درصد اشباع ترانسفرین را نشان داد (P<0.05). شاخص فریتین سرم در همه گروه های سنی روستاهای تجربی و شاهد کاهش معنی داری داشت (P<0.01).
  نتیجه گیری
  بجز در گروه سنی 12 - 5 سال تفاوت معنی داری در نتایج حاصل از دو گندم بدست نیامد. مصرف هر دو نوع گندم نیز باعث کاهش فریتین سرم شد. برای اظهار نظر در مورد مصرف این نوع گندم نیاز به مطالعات بیشتری است.
  کلیدواژگان: غنی سازی، نان کامل، کود میکرو، آهن، روی
 • کیوان بصیری، محمد زارع، سعید خسروی صفحه 11
  مقدمه
  رفلکس چشمک از تست های جدید الکترودیاگنوستیک است که توسط یک قوس رفلکسی که شاخه آوران آن عصب V و شاخه وابران آن عصب VII کرانیال است ایجاد میشود. پاسخ های این رفلکس بصورت امواج R1 و R2 و R2C است. محل آناتومیک مراکز این رفلکس در مغز هنوز بصورت کامل مشخص نشده است و در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی گزارش شده است؛ از جمله در استروک های نیمکره ای، اختلال در جز R2 به تنهایی و یا اختلال در هر دو جز R1 و R2 (هم بصورت یک طرفی و هم بصورت دو طرفی) گزارش شده است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی مسیر آناتومیک قوس رفلکس چشم بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه، بیست بیمار مبتلا به سکته مغزی نیمکره ای در طول 1.5 سال مورد بررسی قرار گرفتند و با 14 بیمار کنترل سالم (با سن و جنس مشابه) مقایسه شدند. رفلکس چشم با روشی که بوسیله هوکیمررا توصیه شده با استفاده از یک دستگاهToennis multilinear، اندازه گیری شد. در هر دو گروه رفلکس چشم با شرایط مشابه انجام شد و نتایج آنها با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  رفلکس چشم در 19 مورد غیر طبیعی و در یک مورد نرمال بود. پاسخ R1 در 18 بیمار طبیعی و در 2 مورد طولانی بود. پاسخ R2 در 18 مورد بدست نیامد و یا طولانی بود که در 15 مورد بصورت دوطرفی مختل بود. در 2 مورد پاسخ R2 طبیعی بود. شایعترین ریسک فاکتور در بیماران مورد مطالعه هیپرتانسیون و بعد از آن دیابت ملیتوس بود.
  نتیجه گیری
  رفلکس چشمک در 95% بیماران غیر طبیعی بود و اختلال جز R2 در 90% بیماران مشاهده گردید که در 75% بصورت دوطرفی بود. نتیجه گیری نهایی این بود که اگر چه در بیماران مبتلا به سکته های نیمکره ای ممکن است اختلال رفلکس چشمک هم درموج R1 و هم در موج R2 مشاهده شود؛ ولی بیشترین الگوی اختلال، بدست نیامدن یا طولانی شدن موج R2 بصورت دو طرفی می باشد.
  کلیدواژگان: مسیر آناتومیک، رفلکس، چشمک
 • علی اصغر کیانی، حسین مزدارانی، علی اکبر پور فتح الله صفحه 17
  مقدمه
  خونسازی یک سیستم پویا بوده و در مغز استخوان انجام می شود. تعداد محدودی از سلولهای مغز استخوان را سلولهای بنیادی خونساز تشکیل می دهند که شامل سلولهای بنیادی اولیه، سلولهای پیش ساز و سلولهای پیشتاز می باشند. سلولهای بنیادی اولیه دارای توانایی ایجاد کلونی در محیط کشت (CFU-C) و طحال موش اشعه دیده (CFU-S) هستند. آسیب دیدن این سلولها می تواند سبب نوتروپنی، آگرانولوسیتوز، ترومبوسیتوپنی، پان سیتوپنی، یا آمنی آپلاستیک شود. یک سلول خونساز وقتی زنده و فعال به حساب می آید که توانایی تکثیر و ایجاد کلونی را داشته باشد و در غیر این صورت عملا سلولی مرده به حساب خواهد آمد. سنجش عملکرد سلولهای بنیادی توسط دو سیستم in vivo و in vitro انجام شده که سیستمهای in vivo ارجح تر می باشند. اغلب داروهای ضد سرطان دارای آثار مخرب بر سلولهای خونساز مغز استخوان هستند و نوتروپنی عمومی ترین عامل محدود کننده استفاده از شیمی درمانی است.
  مواد و روش ها
  در تحقیق حاضر حدود 150 سرموش Blab/c نر سفید خریداری شده از موسسه رازی مورد استفاده قرار گرفت. همچنین از دانوروبیسین که داروی مهمی در درمان لوسمی میلوئید حاد (AML) است. به عنوان عامل آسیب رسان به مغز استخوان و از سایمتیدین به عنوان عامل محافظ مغز استخوان در مقابل این دارو استفاده شد. در این تحقیق روش سنجش کلونی طحال مورد استفاده قرار گرفت. براساس این روش تزریق سلولهای مغز استخوان به موشهایی است که دوز کشنده اشعه گاما را دریافت نموده اند. 10 - 8 روز پس از تزریق سلولهای خونساز جداشده از مغز استخوان، هر سلول بنیادی در طحال موش اشعه دیده یک کلونی ایجاد می کند. تعداد کلونی ها شمارش شده و سپس نسبت بقا (SF) مورد آنالیز آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  توسط روش سنجش کلونی طحال نشان داده شد که سایمتیدین با غلظت 15 میلی گرم می تواند نسبت بقای سلولهای مغز استخوان موش را در مقابل دانوروبیسین در غلظتهای 5 و 10 و 20 میلی گرم بر کیلو گرم افزایش دهد. احتمالا سایمتیدین توسط جمع آوری رادیکال های آزاد و از طریق مهار سیتوکروم P450 و جلوگیری از متابولیسم کبدی گلوتاتیون ونیز با مهار اثر هیستامین و تعدیل سیستم ایمنی اثر محافظتی خود را اعمال می نماید.
  نتیجه گیری
  سایمیتیدین قادر است اثر سایتولتیک و سایتوتوکسیک را بر روی سلولهای بنیادی مغز استخوان موش کاهش دهد.
  کلیدواژگان: سلولهای بنیادی خونساز، سنجش کلونی طحال، اشعه گاما، سایمتیدیدن، دانوروبیسین
 • افشین نظری، حمید فراهانی صفحه 25
  مقدمه
  در سالهای اخیر کارایی محلولهای هیپرتونیک در احیا شوک هموراژیک در مطالعات آزمایشگاهی و بررسی های کلینیکی نشان داده شده است. از طرفی تجویز ATP-MgCl2 نیز در درمان شوک هموراژیک جهت بهبود برون ده قلبی، کارایی قلب، پرفوزیون بافتی بکار می رود. دراین تحقیق اثرات محلولهای هیپرتونیک همراه با محلول ATP-MgCl2 در درمان شوک هموراژیک رات بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی 21 رات نر از نژاد ویستار به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند. پس از بیهوش نمودن، شوک هموراژیک بوسیله خونریزی ایجاد و حیوانات به مدت 30 دقیقه در حالت شوک نگه داری شدند. سپس به گروه اول محلول هیپرتونیک کلرورسدیم 5%، به گروه دوم ATP-MgCl2 و به گروه 3 هر دو محلول تزریق شد. فاکتورهای فشارخون، الکترولیتهای سرم (سدیم و پتاسیم) هماتوکریت، پروتئین توتال، آلبومین، ضربان قلب، اسمولالیته سرم و ادرار قبل، بلافاصله بعد از شوک و یک ساعت پس از تزریق محلولها اندازه گیری شد. فشار خون با استفاده از دستگاه فیزیوگراف و سدیم و پتاسیم با فلم فتومتر و سایر فاکتورهای خونی توسط کیت های مخصوص اندازه گیری شد. همچنین اسمولالیته سرم و ادرار توسط دستگاه اسمومتر اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین غلظت سدیم یک ساعت بعد از احیا، در گروه 1 و 3 و نسبت به گروه 2 افزایش معنی داری داشت (P<0.05) و میانگین غلظت آلبومین سرم در گروه 2 نسبت به گروه های دیگر افزایش معنی داری از خود نشان داد (P<0.05). از نظر اسمولالیته سرم و ادرار در سه گروه تفاوت معنی داری وجود نداشت. میانگین فشار خون سیستولی در 15 دقیقه اول بعد از احیا در گروه 2 کاهش معنی داری را نسبت به گروه 1 و 3 از خود نشان داد (P<0.05) و دربین گروه 1و3، گروه 3 افزایش بیشتری داشت هر چند که اختلاف معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  اگر چه تغییراتی در غلظت سدیم یا آلبومین پلاسما بعد از درمان در گروه 2 نسبت به سایر گروه ها مشاهده شد و نیز در گروه 3 در 15 دقیقه اول بعد از احیا موفق شد که فشار خون را از دیگر گروه ها بالاتر ببرد؛ ولی نتوانست درپایان احیا، فشار خون را در آن محدوده حفظ کند، به نظر میرسد محلول ATP-MgCl2 به تنهایی و توام آن با محلول هیپرتونیک به تنهایی اثرات مفیدی را در بهبود پارامترهای همودینامیک و آزمایشگاهی در احیا شوک نداشته باشد.
  کلیدواژگان: محلولهای هیپرتونیک، شوک هموراژیک، ATP MgCl2
 • رسول یوسفی مشعوف، سید حمید هاشمی، صفر شمس صفحه 31
  مقدمه
  مننژیت باکتریال هنوز به عنوان یکی از خطرناکترین بیماری های عفونی شناخته شده است که در صورت عدم تشخیص و درمان به موقع، با عوارض و تلفات زیادی همراه خواهد بود. هدف از این مطالعه، بررسی شایعترین عوامل باکتریایی مننژیت کودکان زیر ده سال و تعیین مقاومت دارویی باکتری های جداشده در مراجعین به بیمارستانهای آموزشی شهر همدان بود.
  مواد و روش ها
  در طی دو سال (از خرداد ماه سال 77 لغایت اردیبهشت سال 79) تعداد 582 کودک مشکوک به مننژیت از نظر کشت مایع نخاع، توزیع سنی، جنسی، فصلی و نتایج آنتی بیوگرام مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات ضروری بیماران در پرسشنامه تنظیمی درج و سپس توسط نرم افزار آماری Epi-6 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. گونه های میکروبی با روش های بیوشیمیایی و سرولوژیک شناسایی شدند. برای آزمایش آنتی بیوگرام نیز از روش دیسک دیفیوژن کربی - بائر استفاده شد.
  یافته ها
  از مجمع 582 کودک زیر ده سال مشکوک به مننژیت تنها 46 کودک (7.9%) دارای کشت مثبت باکتریایی بودند که از این تعداد 58.9% باکتری های گرم مثبت و 41.1% باکتری های گرم منفی جداشد. شایع ترین باکتری های جداشده عبارت بودند از: استرپتوکوک پنومونیه 23.9%، استافیلوکوک اورئوس 13.1%، اشریشیاکلی 10.9%، نایسریا مننژیتیدیس و پسودوموناس آئروژینوزا هر کدام 6.5%. بیشترین میزان بروز عفونت (28.3%) در کودکان با گروه سنی 2-0 ساله (28.3%)، جنس مذکر (54.4%) و در فصل پاییز (43.7%) بود. در مورد نتایج آنتی بیوگرام از هشت آنتی بیوتیک تست شد. موثرترین آنتی بیوتیک برای هر دو گروه باکتری گرم مثبت و منفی جدا شده از بیماران، سفتی زوکسیم، کانامایسین و جنتامایسین بود؛ امانسبت به آموکسی سیلین، آمپی سیلین و کلرامفنیکل مقاومت نسبتا بالایی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، می توان چنین نتیجه گیری نمود که باکتری های گرم مثبت بویژه استرپتوکوک پنومونیه و استافیلوکوک اورئوس از عوامل اصلی ایجاد کننده مننژیت باکتریال کودکان منطقه مورد بررسی بشمار میآیند. اکثر گونه ها نسبت به آنتی بیوتیک های رایج مانند آموکسی سیلین، آمپی سیلین و کلرامفنیکل مقاومت نسبتا بالایی داشتند.
  کلیدواژگان: عوامل باکتریال، مننژیت، کودکان، آنتی بیوگرام
 • فریبا طرهانی، امیرهومن کاظمی، محمدرضا عابدینی، مهندس رجب رشیدی صفحه 39
  مقدمه
  عفونت ادراری از بیماری های شایع باکتریال دوران کودکی است. حدود 5-3% دختران و 1% پسران مبتلا به عفونت ادراری می شوند. درمان عفونت ادراری به واسطه افزایش شیوع سوشهای مقاوم، مشکل و درمان تجربی با آنتی بیوتیک های رایج مثل آمپی سیلین، کوتریموکسازول و آموکسی سیلین منجر به ایجاد مقاومت بیشتر و صرف هزینه های بیشتر شده است. هدف ما از این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران زیر 14 سال با کشت مثبت ادرار بر اساس نتیجه آنتی بیوگرام بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی کلیه بیمارانی که در طی یک سال (81-80) با عفونت ادراری به بیمارستان کودکان خرم آباد مراجعه کرده بودند (127 نفر)، مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری برای انجام کشت و آنتی بیوگرام در بیماران واجد کنترل ادراری، گرفتن نمونه وسط ادرار و در اطفال بدون کنترل، اسفنکتری، آسپیراسیون سوپراپوبیک بود.
  یافته ها
  بر اساس یافته های آزمایشگاهی، ارگانیسم رشد کرده درکشت ادرار مبتلایان به این شرح بود: اشرشیاکولی (73.3%)، پروتئوس (12.6%)، کلبسیلا (9.4%)، انتروباکتر(3.1%)، سیتروباکتر (0.8%) و یرسینیا (0.8%) در مجموع مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی بیوتیک های کشت شده به این شرح بود: آمپی سیلین (88.2%)، آموکسی سیلین (86.6%)، کوتریموکسازول (75.6)، نیتروفورانتوئین (18.9%)، نالیدیکسیک اسید (10.2%) سفی کسیم (4.7%)، سفتریاکسون (3.1%)، جنتامایسین (11.8%)، آمیکاسین (3.1%)، سیپروفلوکساسین (4.7%).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد میزان مقاومت به آنتی بیوتیک های خوراکی که به طور رایجی در سایر عفونت ها تجویز می شوند بارزتر است.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، کودکان، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • فرناز خیراندیش، ابراهیم بادپروا، محمد جواد طراحی صفحه 45
  مقدمه
  در کشور ما از دیرباز مسئله انگل مورد توجه مردم و پزشکان بوده است و در حال حاضر بیماری های انگلی در جامعه ما هنوز از مسائل مهم بهداشتی است. هدف ما از انجام این مطالعه بررسی میزان شیوع انگل های روده ای در کارگران نانوایی شهر خرم آباد بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کلیه نانوایی های شهر خرم آباد به تعداد 270 مورد و تمامی کارگران شاغل در نانوائی ها به تعداد 933 نفر به صورت سرشماری انتخاب شدند و مدفوع آنها به روش فرمل - دترجنت مورد آزمایش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فراوانی کلی انگل های روده ای 13.2 درصد است. از این تعداد 12.4% به یک انگل و 0.8% به دو نوع انگل آلوده بودند. بیشترین فراوانی در عفونت با تک یاخته ها مربوط به ژیاردیا (7.9%) بود. یافته ها بیانگر این بود که افراد با سطح سواد بالا دارای میزان آلودگی انگلی روده ای کمتری هستند. همچنین اگر چه آگاهی از راه انتقال بیماری باعث کمتر شدن شیوع آلودگی می شود اما این تفاوت از نظر اماری معنی دار نبود. از نظر میزان آلودگی، بین دو گروه دارای کارت تندرستی و گروه فاقد کارت تندرستی نیز تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  جهت کاهش آلودگی در این افراد، مواردی مثل آزمایش مدفوع هر سه ماه یکبار با روش های برتر تغلیظی، نظارت و اعمال ضوابط و مقررات دقیق بهداشتی از سوی کارشناسان بهداشت، آموزش های مستقیم در مورد بهداشت فردی و اجتماعی و آموزش نحوه انتقال انگل ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: کارگران نانوایی ها، آلودگی انگلی روده ای، خرم آباد
 • فرامرز کریمیان، مریم منصوری پور صفحه 51
  مقدمه
  تشخیص غده های مهاجم و یافتن مکان آنها دربیماران دچار هیپرپاراتیروئیدیسم موضوعی است که همیشه مورد توجه جراحان بوده است. تا دو دهه پیش این کار صرفا با جستجوی کامل گردن توسط جراح امکان پذیر بود؛ اما در دهه های اخیر با عرضه شدن روش های تصویربرداری بهتر نظیر سونوگرافی پیشرفته و اسکن های ایزوتوپیک پیشرفت قابل ملاحظه ای دراین زمینه حاصل شده است. برای ارزیابی این روش ها مطالعه ای طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه توصیفی گذشته نگر در بیماران مبتلا به هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه است که طی سالهای 1368 تا 1377 در بیمارستانهای امام خمینی و دکتر شریعتی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت عمل جراحی پاراتیروئیدکتومی قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه ارزیابی حساسیت (sensitivity) و صحت (Accuracy) تشخیص و تعیین محل غده های مهاجم توسط تجهیزات تصویربرداری موجود در مقایسه با یافته های حین عمل است.
  یافته ها
  61 بیمار واجد شرایط مطالعه بودند (11 نفر مرد 18% و 50 نفر زن 82%)، 47 مورد آدنوم منفرد (77%)، دو مورد آدنوم متعدد (3%) و 12 مورد هیپرپلازی (20%) گزارش شده بود. اسکن MIBI برای 24 بیمار انجام شده بود. حساسیت و صحت آن برای آدنوم منفرد به ترتیب 70% و 100% بود. نتیجه اسکن MIBI در تمام بیماران دچار هیپرپلازی و آدنوم متعدد که مورد بررسی قرار گرفتند، منفی کاذب بود. حساسیت اسکن Th-Tc برای آدنوم منفرد 33.3% بود. حساسیت سونوگرافی برای آدنوم 71.5% و برای هیپر پلازی 40% محاسبه شد. صحت تشخیص در هر دو مورد 100% بود. حساسیت و صحت تشخیص جراح، در حین عمل، برای آدنوم بترتیب 100% و 96% و برای هیپرپلازی 83.3% و 100% بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده قضاوت جراح با تجربه در تشخیص و تعیین محل غده (های) مهاجم در هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه حساسیت و صحت بالاتری از نتایج تصویربرداری های موجود دارد که بخصوص در آدنوم متعدد و هیپرپلازی صدق می کند. بنابراین توصیه می گردد، هنوز هم به هنگام جراحی هیپرپاراتیروئیدیسم، تمام غدد بررسی شده و از جستجوی محدود با اتکا به یافته های تصویربرداری خودداری شود. گرچه باکسب تجربه روزافزون و عرضه تکنولوژی های جدید نظیر (Radiotracing) می توان هر روز انتظار نتایج بهتری از تصویر برداری داشت.
  کلیدواژگان: هیپرپاراتیروئیدیسم، تصویربرداری، جراحی
 • مهرداد نامداری، ساسان ساکت، بابک بهاروند، محمد جواد طراحی، زنده یاد طاهره زهتاب صفحه 59
  مقدمه
  بیماری عروق کرونر از شایع ترین، جدی ترین، مزمن ترین و کشنده ترین بیماری ها در جهان است. این گروه بیماری ها شامل طیفی از بیماری هاست که یک سر آن انفارکتوس حاد و سر دیگر آن ایسکمی بدون علامت است. CRP در تعیین پیش آگهی آنژین صدری ناپایدار و انفارکتوس حاد قلبی اهمیت خاص دارد. هدف از انجام این مطالعه سنجش سطح سرمی CRP در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به سندرمهای حاد کرونری بود.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه مقطعی، بیماران بستری در بیمارستانهای شهر خرم آباد با تشخیص آنژین صدری ناپایدار (32 نفر) و انفارکتوس حاد قلبی (32 نفر) با افراد سالم (32 نفر) مقایسه شدند. کلیه یافته های کلینیکی و آزمایشگاهی در هنگام بستری، 12 ساعت بعد، 48 ساعت بعد و هنگام ترخیص جمع آوری شد. تمام بیماران برای 14 روز پس از ترخیص پیگیری شدند.
  یافته ها
  در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد قلبی میزان CRP بسیار بالاتر از بیماران مبتلا به آنژین صدری ناپایدار بود. وقوع حوادث قلبی در طی 14 روز پس از با میزان CRP در 48 ساعت اول ارتباط معنی دار داشت (P= 0.02). میزان CRP باکسر تخلیه بطنی ارتباط معکوس داشت(r = -0.44).
  نتیجه گیری
  براساس این مطالعه میزان CRP در بیماران انفارکتوس حاد قلبی بالاتر از بیماران با آنژین صدری ناپایدار بود و بالا بودن CRP با وقایع خارج از بیمارستان در طی 14 روز پیگیری ارتباط داشت.
  کلیدواژگان: انفارکتوس حاد قلبی، آنژین صدری ناپایدار، پیش آگهی
 • حمیدرضا کدخدایی صفحه 63
  مقدمه
  تروما یکی از عوامل اصلی مرگ و میر، مخصوصا در جوامع شهری است و در این میان صدمات قلبی از جمله مهمترین موارد آن بشمار می رود. وضعیت علایم حیاتی بیمار در بدو ورود، مکانیسم صدمه، وجود تامپوناد قلبی از عوامل موثر بر پیش آگهی می باشند. چون بسیاری از این مجروحین (70%) که زنده به مراکز درمانی می رسند، علایم دال بر وجود صدمه قلبی را از خود نشان نمی دهند؛ لذا تشخیص سریع مبتنی بر علایم بالینی و نیز استفاده مناسب از روش های تشخیصی (اکوکاردیوگرافی دوبعدی - پونکسیون مایع پریکارد - کاتتراسزیون قلبی) در صورت ثابت ماندن علایم حیاتی بیمار از جمله مهمترین راه های تشخیصی است که در نجات جان بیماران موثر خواهد بود. انجام عمل جراحی و ترمیم زخم قلب در تمام مجروحین به عنوان تنها روش قابل قبول درمانی پیشنهاد می گردد.
  معرفی موارد: در این مطالعه تعداد پنج بیمار که در فاصله کمتر از یکسال (دی ماه 81 لغایت آبان ماه 82) به اورژانس بیمارستان شهدای عشایر خرم آباد ارجاع داده شده بودند، مورد بررسی قرارگرفتند. این بیماران در سه مرحله، داخل اورژانس، حین عمل جراحی، و از نظر عوارض بعد از عمل مورد بررسی قرار گرفتند. یک مورد از این بیماران (دختر بچه 8 ساله) به طور تصادفی دچار صدمه و یا ساچمه شده بود و 4 مورد دیگر، همگی توسط ضربه چاقو دچار صدمه با ساچمه شده بود و 4 مورد دیگر، همگی توسط ضربه چاقو صدمه شده بودند. محل صدمه در 3 بیمار کناره چپ استرنوم بود. یک مورد محل صدمه کناره راست استرنوم و در یک مورد زیرزانو گزیفوئید بود. محل پارگی قلب در دو مورد بطن چپ، دو مور بطن راست و در یک مورد دهلیز راست بود در 3 مورد عوارض بعد از عمل وجود نداشت. در یک مورد بلوک شاخه ای راست قلب و در یک بیمار ضعف در عضلات دست راست ناشی از صدمه به شبکه بازویی وجود داشت.
  کلیدواژگان: ترومای نافذ، قلب، پارگی حفرات
|
 • Ebrahim Falahi, Javad Mohtadinia, Soltan Ali Mahboob Page 3
  Conclusion
  In age group of 5-12 no significant difference was observed between the two kinds of wheat.
  Introduction
  Iron deficiency anemia is one of the most common problems in the world. This study was carried out to determine the effect of consumption of whole bread baked from cultivated wheat with microfertilizers on blood indices of iron.
  Materials And Methods
  In this field trial and double blind research two villages (Tajaragh as case and Khaneghah as control) in East Azarbaijan province of Iran were studied. Three hundred and fifty persons of each village were selected based on random sampling. In beginning of the study 5cc blood was taken of each participant. The number of participants were 257 and 268 in Tajaragh and Khaneghah, respectively. Hemoglobin (Hb), Iron, TIBC (Total iron binding capacity), and serum ferritincopper were determined. Transferrin saturation (TS) was calculated. Food consumption was carried out using 24 hours recall (one day) and foodstuff record (two days). Bread was provided in bakeries of the villages. Case village consumed whole bread cultivated with micro fertilizers while the control village has taken regular whole bread for 4 months. At the end of the study the same mentioned above indices were measured. The number of participants in this stage decreased to 160 and 152 persons in case and control, respectively. Independent t test and paired t test, Wilcoxson and Mann whitney’s tests were used for comparing.
  Findings
  Results in different groups were as follow: Consumption of bread and intake of micronutrients were similar in the two villages. Hb concentration in 5-<12 age group was increased in both case and control groups (P<0.05). But in other age groups it was not significant. In all age groups of the case village, TS was increased (p<0.05).Serum ferritin in both villages was decreased (p<0.01).
  Keywords: Fortification, Whole, bread, Microfertilizer, Iron, Zinc
 • Keyvan Bassiri, Mohammad Zare, Saeed Khosravi Page 11
  Introduction
  Blink reflex (BR) is a new electro diagnostic test mediated through a reflex arch with fifth cranial nerve in its afferent and seventh cranial nerve in its efferent side. BR responses are designed R1, R2 and R2c responses. Anatomic locations of this reflex arch in central nervous system are still undefined and various results have been reported in different studies, for example in hemispheric strokes, exclusive abnormalities of R2 responses or abnormalities in both R1 and R2 (unilateral or bilateral) have been reported.
  Materials And Methods
  Twenty patients with hemispheric strokes were evaluated during 1.5 year period and were compared with age and sex matched normal volunteers. BR was performed in similar circumstances in both groups and results were compared with each other.
  Findings
  BR was abnormal in 19 patients and was normal in only one patient. R1 response was normal in 18 patients and was prolonged in two patients. R2 response was absent or prolonged in 18 patients (in 15 patients bilaterally) and was normal in two patients. The most prevalent observed risk factors in the study population were Hypertension and Diabetes mellitus respectively.
  Conclusion
  BR was abnormal in 95% of the patients and R2 response abnormalities were detected in 90% of the patients (Bilateral in 75%). The most common observes pattern of BR abnormalities in hemispheric strokes was bilateral absence or prolongation of R2 responses.
  Keywords: Anatomic location, Reflex, Blink
 • Ali Asghar Kiani, Hosein Mazdarani, Ali Akbar Pour Fatollah Page 17
  Introduction
  Hematopoiesis is an on going process mammalian marrow system. A few cells from the nucleated cells of bone marrow are hematopoietic cells which include primary stem cells, precursor cells and progenitor cells. Primary stem cells and progenitor cells are able to produce colonies in culture medium (CFU-C) and irradiated mouse spleen (CFU-S). A hematopoietic cell is alive and active when it can produce colonies and proliferate otherwise it is practically a dead cell. These cells are subject to damage from chemical or physical agents such as chemothrapeutic drugs or ionizing radiation.
  Materials And Methods
  In the present research 150 balb/c mice were bought from Razi institute, as well as daunorubicin, which is an important drug for treatment of acute myeloid leukemia, was used as a destructive agent for bone marrow and cimetidine was used as a protective agent for bone marrow against daunorubicin. In this research one of the methods of in vivo stem cell assay. Which is called spleen colony assay, is used. The basis of this method is injection of bone marrow hematopietic cells into irradiated mouse (Supralethal irradiation). 8 to 10 days after injecting bone marrow cells stem cells produce colonies in spleen of irradiated mouse each colony represents one primary hematopoietic cell.
  Findings
  By the method of spleen colony assay it was shown that daunorubicin at doses of 5 to 20 mg/kg will decrease the number of colonies formed in spleen. On the other hand it was shown that cimetidine in concentration of 15 mg/kg will decrease the toxic effects of these drugs and will cause an increase in spleen colonies and relative survival of mouse bone marrow cells. Cimetidine will possibly cause its relieving effects by neutralizing histamine free radicals through decreasing the activity of cytochrome P450 and increasing glutathione and increasing glutathione activity.
  Conclusion
  Cimetidine is able to reduce the cytolytic and cytotoxic effect of daunorubicin on nucleated cells of mouse bone marrow.
  Keywords: Hematopietic nucleated cells, Spleen colony assay, Gama irrodiation, Cimetidine, Daunorubicin
 • Afshin Nazari, Hamid Farahani Page 25
  Introduction
  In the recent years, effect of hypertonic solution in resuscitation of shock has been shown by clinical and laboratory studies. On the other hand ATP-MgCl2 is used for better tissue perfusion and cardiac output in shock. The aim of this study is evaluation of ATP-MgCl2 with hypertonic solution in resuscitation of hemorrhagic shock.
  Materials And Methods
  In this experimental study 21 rats were divided into three groups. After anaesthesia, induced hemorrhagic shock with bleeding and shock was for 30 minutes then the solutions were infused.Group1 received hypertonic solution NaCl 5%, group2 ATP-MgCl2 and group3 both solutions and then systolic, diastolic, mean arterial blood pressure, serum electrolytes (Na+, K+), serum albumin, protein, and serum and urine osmolality before, and after one hour of shock were measured.
  Findings
  Results showed that systolic BP in the first 15 minutes after resuscitation in group 1 and 3 was greater than group 2(p<0.05) and between groups 1 and 3, group3 that received both solutions, showed greater elevation in systolic BP but it was not significant. 60 minutes after resuscitation, mean arterial pressure in group 1 showed significant increase than other groups. Increasing in Na+ concentration in groups 1 and 3 had significant differences than group2. Albumin concentration in-group 2 was significantly greater than the other groups. There was no significant difference in other factors.
  Conclusion
  It seems that ATP-MgCl2 alone or with hypertonic solution have no additional beneficial effect, than hypertonic solution, on hemodynamic and laboratory parameters in hemorrhagic shock.
  Keywords: Hemorrhagic shock, Hypertonic, ATP, MgCl2
 • Rasol Yosefi, Mashouf, Seyed Hamid Hashemi, Safar Shams Page 31
  Introduction
  Bacterial meningitis is still one of the most dangerous infectious diseases and causes serious complications and mortalities in children. The aim of this study was to identify the most common of bacterial agents causing meningitis in children under 10 years old and to detect their resistance to antibiotics in patients who referred to the educational hospital of Hamadan.
  Materials And Methods
  Overall 582 children suspected to meningitis were investigated for CSF cultures, frequency of age groups, sex and seasons and antibiogram patterns from 1998 to 2000. Data were gathered through a questionnaire and analyzed using Epi6 software. The species were identified by biochemical and serological methods. Antibiogram tests were also performed by Gel- diffusion method of Kirby- Bauer.
  Findings
  Out of 582 children suspected to meningitis, 46 cases (7.9%) had positive bacterial culture that 58.9% were gram positive and 41.1% were also gram negative bacteria. The most common species were S. pneumonia 23.9%, S. aureus 13.1%, E. coli 10.9%, N. meningitis and P. aeroginosa each 6.5% respectively. The most positive cases were observed in children 0-2 age group (28.3%), male (54.4%) and during Autumn (43.7%). The results of antibiogram showed that the most effective antibiotics were ceftizoxime, kanamycin and gentamycin for both gram positive and gram negative bacteria, but they showed high resistance to amoxicilin, ampicillin and chloramphenicol.
  Conclusion
  The present study showed that gram positive bacteria in particular, Streptococcus pneumonia and Staphilococcus aureus are predominant causes of bacterial meningitis in children under 10 years old in these regions. Most species showed high resistance to routine antibiotics such as amoxicillin, ampicillin and choramphenicol.
  Keywords: Bacterial agents, Meningitis, Children, Antibiogram
 • Fariba Tarhani, Amir Hooman Kazemi Page 39
  Introduction
  Urinary tract infection is a common bacterial infection in childhood. Approximately 3-5% of girls and 1% of boys acquire a urinary tract infection (UTI). The management of UTI is complicated by the increasing prevalence of antibiotic- resistant strains and over the - counter antibiotics empiric therapy with antibiotics such as ampicillin, amoxicillin and cotrimoxazole world cost more and lead to widespread antibiotic resistance.
  Materials And Methods
  In this study we aimed at assessment of prevalence of antibiotic resistance in 127 patients with positive urine culture based on antibiogram results. This cross- sectional study was performed in Khorramabad Madani hospital during 2001-2002. 62/2% of the patients were female and 37.8% were male.
  Findings
  Culture results were: Ecoli (73.3%), proteus (12.6%), klebsiela(9/4%), Entrobacter(3.1%), Citerobacter (0.8%), Yersinia (0.8%). Overall antibiotic resistance was 96.9% and resistance to antibiotics, were: Ampicillin(88.2%), Amoxicillin (86.6%), Cotrimoxazole (75.6%), Nitrofurantoin (18.9%), Nalidixic acid (10.2%), Cefixim (4.7%), Ceftriaxon (3.1%) Gentamicin (11.8%), Amikacin (3.1%).
  Conclusion
  Results showed that antibiotic resistance for over- the counter antibiotics was significant.
  Keywords: Urinary tract infection, Children, Antibiotic resistance
 • Farnaz Kheirandish, Ebrahim Badparva, Mohammad Javad Tarrahi Page 45
  Introduction
  Since long time ago parasitic problems have been taken into consideration by people and physicians in our country and at present, parasitic diseases are among important healthy problems of our community. This study aims at determination of intestinal parasites prevalence in Khorramabad bakeries’ workers.
  Materials And Methods
  In this study all the bakeries of the city (270 bakeries) were studied. By using formalin- detergent method all of 993 workers of these bakeries were examined.
  Findings
  Results showed that total frequency of intestinal parasites was 13.2%. Among them 12.4% infected with one parasite and 0.8% infected with two parasites. The most frequent infection, related to Giardia lamblia (7.9%). Results also showed that intestinal parasitic infection was less in people with higher education, as well as to be familiar with transmission ways of infection results in reduction of infection prevalence. Compairing between two groups of workers with and without Healthy Card, shows no significant difference from view point of infection rate.
  Conclusion
  stool examination and test in every three month intervals using better methods of concentration, exact supervision and exertion of healthy rules by health responsible and also direct education about individual and social health, and. ....
  Keywords: Bakerie's workers, Intestinal parasitic infection, Khorramabad
 • Farmarz Karimian, Maryam Mansouri, Pour Page 51
  Introduction
  Diagnosis and localization of offending glands in hyperparathyroid patients is a subject that has always concerned surgeons. Until two decades ago this could only be achieved through complete neck exploration by the surgeon. In recent decades, with introduction of better imaging techniques such as advanced sonography and isotopic scans, remarkable progress has been made in this field. To evaluate these techniques a study was designed and performed.
  Materials And Methods
  This is a retrospective descriptive study in a group of patients with primary hyperparathyroidism who underwent parathyroidectomy in Imam Khomeini General hospital and Dr. Shariati General hospital, Tehran university of medical sciences, during the years 1989 to 1998. The purpose of this study is to evaluate the sensitivity and accuracy of the available imaging facilities in diagnosis and localization of the offending gland(s), compared to intraoperative findings.
  Findings
  61 patients were studied. 11 men (18%) and 50 women (82%) 47 single adenoma (77%), 2 multiple adenoma (3%) and 12 hyperplasias (20%) were reported. 24 patients with single adenoma had MIbI scan with a sensitivity and accuracy of 70% and 100%, respectively. In all cases of multiple adenoma and hyperplasia who had MIbI scan, the results was false negative. Sensitivity of Th-Tc scan for single sadenoma was 33.3%. Sonography had a sensitivity of 71.5% for adenoma and 40% for hyperplasa with 100% accuracy for both of them. Sensitivity and accuracy of intraoperative diagnosis and localization for adenoma was 100% and 96.7%, respectively. For hyperplasia these figures were 83.3% sensitivity and 100% accuracy.
  Conclusion
  According to the results in diagnosis and localization of offending gland(s) in primary hyperparathyroidism, intraoperative judgment of experienced surgeon has a higher sensitivity and accuracy than available imaging facilities. This is specially true for multiple adenoma and hyperplasia. Therefore, we suggest that still during surgery for hyperparathyroidism all parathyroid glands should be explored, and limited dissection directed by imaging findings should be avoided. However, with increasing experience and introduction of new technologies such as radiotracing, one may expect better results from imaging day by day.
  Keywords: Hyperparathyroidism, Imaging, Surgery
 • Mehrdad Namdari, Sasan Saket, Babak Baharvand, Mohammad Javad Tarrahi, Tahereh Zehtab Page 59
  Introduction
  Coronary artery disease (CAD) is among the most common, serious, chronic and life- threatening illnesses in the world. CAD represents a spectrum of conditions, with acute myocardial infarction at one end of it and silent ischemia at the other. There is growing evidence on importance of prognosis of C- reactive protein (CPR) in unstable angina and this protein is a maker of an adverse prognosis.
  Materials And Methods
  In this cross- sectional research. We study all of the patients that admitted in the coronary care unit of the Shahid Rahimi hospital with unstable angina (n=32) and acute myocardial infarction (n=32), but exclude the patients with exclusion criteria. Complete clinical data and blood samples for laboratory measurements were collected on admission. A baseline ECG were obtained at entry and 12 hours later. A CFM echocardiogram was performed within initial 24 hours. Serum CPR levels were measured on admission and at time of hospital discharge. All patients were followed up for 14 days after discharge.
  Findings
  Patients with MI showed a striking higher CPR during the duty period than with UA. The occurrence of cardiac events at 14 day follow up was related to CPR level at 48 hours and hospital discharge (p=0.02). CPR levels correlated inversely with ejection fraction (r=-0.44).
  Conclusion
  Our data demonstrated that the CPR were significantly higher in patients with acute myocardial infraction than patients with unstable angina. Elevated levels of CPR were associated with cardiac events out of hospital during a 14- day follow up.
  Keywords: C, reactive protein (CPR), Acute myocardial infraction, Unstable angina, Prognosis
 • Hamid Reza Kadkhodaei Page 63
  Introduction
  Trauma is the 3rd major cause of death in urban areas, and cardiac penetrating injury is one of the most important causes of it. Vital signs, mechanism of injury and cardiac tamponad are the important prognostic factors in this patients. At about 70% of alive injured patients have not any clinical symptoms related to cardiac injury, for this reason early diagnosis according to clinical setting with proper use of diagnostic procedure influence on the patients, survival. Early thoracotomy and cardiography is the management of choice in this patients. Cases Report: This study considered five patients who were referred to Shohada hospital in Khorramabad during 8 months. All of them were evaluated in 3 stages (pre operative, intra operative and post operative) One patient (an 8- year old girl) injured with small shot accidentally and the other 4 patients were injured due to stab wound. Sites of injury include left parasternal border (3 patients) right parasternal border (1 patient) and subxyphoid area (1 patient). Sites of laceration include left ventricle (2 patients) right ventricle (2 patients) and right atrium (1 patient). Two patients showed post operative complications including Rt.B.B.B and weakness in right brachial plexus due to thoracotomy position.
  Keywords: Cardiac penetrating trauma, Cardiac chambers injury