فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 53، فروردین و اردیبهشت 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 21
|
 • رحیم مرادی، اسماعیل زارعی زوارکی*، پرویز شریفی درآمدی، محمدرضا نیلی احمدآبادی، علی دلاور صفحات 1-7
  مقدمه
  استفاده از فناوری های جدید در آموزش از جمله موضوع هایی است که در دو دهه گذشته مورد توجه صاحب نظران آموزش و یادگیری قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر غنی سازی برنامه درسی زبان انگلیسی با رویکرد فناوری کمکی و بررسی تاثیر آن بر یادگیری دانش آموزان با آسیب های جسمی- حرکتی بود.
  روش کار
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر با آسیب جسمی-حرکتی که در شهر تهران مشغول به تحصیل بودند، می باشد. با توجه به تعداد کم جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به شکل در دسترس، تعداد 16 نفر از دانش آموزان با آسیب جسمی-حرکتی پایه هفتم متوسطه اول در سال تحصیلی 97-1396 مجتمع امام علی(ع) در شهر تهران انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، آزمون یادگیری متخصص ساخته بود. برای بررسی روایی محتوایی ابزار از دو شاخص شاخص نسبت روایی محتوایی لاوشه (1975) و شاخص روایی محتوایی والتز و باسل (1981) استفاده شد. همچنین پایایی آزمون با استفاده از روش آلفای کرونباخ 88/. به دست آمد که نشان دهنده این است که آزمون از پایایی خوبی برخوردار بود. گروه آزمایش طی شش جلسه درس زبان انگلیسی را با استفاده از الگوی آموزشی غنی شده با فناوری کمکی(آنلاین و آفلاین) آموزش دیدند و گروه کنترل به شیوه معمول آموزش دیدند. در بخش آنلاین از وب سایت کوئیا و در بخش آفلاین از نرم افزار چند رسانه ای درس زبان انگلیسی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین گروه آزمایش و کنترل در متغیر یادگیری وجود دارد (05/0 ≥ P). بنابراین نتایج این پژوهش در راستای سایر پژوهش های انجام شده، بیانگر نقش مثبت استفاده از فناوری های کمکی در افزایش یادگیری دانش آموزان با آسیب های جسمی - حرکتی بود.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های این پژوهش می توان پیشنهاد داد از این الگو به عنوان راهکاری اجرایی برای یکی از اهداف کلان در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش "بهره مندی هوشمندانه از فناوری های نوین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی مبتنی بر نظام معیار اسلامی" استفاده شود.
  کلیدواژگان: زبان انگلیسی، فناوری های کمکی، یادگیری، دانش آموزان با آسیب های جسمی - حرکتی
 • رامین حبیبی کلیبر*، ابوالفضل فرید، جواد مصرآبادی، جعفر بهادری خسروشاهی صفحات 8-15
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی بر بهبود روابط بین فردی در دانش آموزان بود.
  روش کار
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر کلیبر در سال تحصیلی 97-1396 بودند که از این جامعه، تعداد 44 دانش آموز در دو گروه آزمایش (22 دانش آموز) و کنترل (22 دانش آموز) به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابتدا از بین مدارس شهر کلیبر تعداد یک مدرسه متوسطه به صورت تصادفی انتخاب شد. در مرحله بعد از آن مدرسه، دو کلاس دوره دوم متوسطه به صورت تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. به این صورت که ابتدا پرسشنامه روابط بین فردی به عنوان پیش آزمون استفاده شد و بعد برای گروه آزمایشی مهارت های اجتماعی و هیجانی آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بعد از اجرای آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی دوباره پرسشنامه روابط بین فردی بر روی دانش آموزان مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از پرسشنامه دشواری در روابط بین فردی و بسته آموزشی مهارت های اجتماعی و هیجانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون آماری تحلیل کواریانس چندمتغیره انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی، بر روابط بین فردی دانش آموزان تاثیر دارد و باعث کاهش مشکلات بین فردی در دانش آموزان می گردد.
  نتیجه گیری
  بنابراین آموزش مهارت های اجتماعی و هیجانی بر کاهش مشکلات بین فردی در دانش آموزان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: روابط بین فردی، مهارت های اجتماعی و هیجانی، دانش آموزان
 • سحر صفرزاده* صفحات 16-22
  مقدمه
  دوران دانشجویی دوره ای است که می تواند افراد را با چالش های اضطراب آور همراه کند و بر عملکرد تحصیلی آنها تاثیر بگذارد، از این رو آموزش مهارتهای ارتباط موثر بین فردی می تواند این دوره را موثرتر نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ارتباط موثر بین فردی بر نظم بخشی شناختی- هیجانی، سرزندگی تحصیلی و سرسختی روان شناختی در دانشجویان پرستاری انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بودند و 40 نفر با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تنظیم شناختی- هیجانی، سرزندگی تحصیلی و سرسختی روان شناختی استفاده شد. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش ارتباط موثر بین فردی دریافت کردند.
  یافته ها
  تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات نظم بخشی شناختی هیجانی سازگار (14/21 = F، 0004/0 = P)، نظم بخشی شناختی هیجانی ناسازگار (75/16 = F، 004/0 = P)، سرزندگی تحصیلی (11/32 = F، 002/0 = P) و سرسختی روان شناختی (77/14 = F، 001/0 = P) در پیش آزمون و پس آزمون دو گروه تفاوت معنی داری داشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که آموزش ارتباط موثر بین فردی بر افزایش نظم بخشی شناختی هیجانی سازگارانه، سرزندگی تحصیلی و سرسختی روان شناختی و کاهش نظم بخشی شناختی هیجانی ناسازگارانه دانشجویان پرستاری تاثیر دارد. بر این اساس متخصصان آموزش و پرورش باید بر مبنای این یافته در جهت رشد سلامت روان دانشجویان به تعلیم مهارت های ارتباط بین فردی به عنوان برنامه درسی توجه کنند.
  کلیدواژگان: ارتباط موثر بین فردی، نظم بخشی شناختی-هیجانی، سرزندگی تحصیلی، سرسختی روان شناختی
 • سیدمصطفی محسنی زاده، حسین کارشکی، علی مشکین، پروانه سودمند* صفحات 23-28
  مقدمه
  ایجاد و ارتقای یادگیری خودراهبر، یکی از اهداف مهم آموزش عالی محسوب می شود چرا که انتظار می رود دانشجویان به سطحی از توانمندی های فردی برسند که بدون قرار گرفتن در یک نظام آموزشی ویژه، بتوانند نیازهای آموزشی خود را شناسایی کرده و در جهت رفع آن بکوشند و در نهایت یادگیری خود را مورد ارزشیابی قرار دهند. هدف پژوهش حاضر، اعتباریابی مقیاس توانایی یادگیری خودراهبر در دانشجویان پرستاری بود.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی جامعه پژوهش شامل دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد در سال 96- 95 بود. به روش نمونه گیری تصادفی تعداد 210 از بیماران انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه توانایی یادگیری خودراهبر چنگ جمع آوری شد. روایی محتوایی ابزار با استفاده از نظرمتخصصان تایید گردید. برای احراز پایایی از روش همسانی درونی و برای تعیین روایی ساختار، از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
  یافته ها
  اعتبار محتوا، اعتبار سازه و همسانی درونی (آلفای کرانباخ) پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش 10 تن از متخصصان روش تحقیق اعتبار محتوای این پرسشنامه را مورد تایید قرار دادند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان دهنده این است که الگوی چهار عاملی برازش قابل قبولی با داده ها دارد. ضریب آلفای کرانباخ (916/0) نیز نشان داد که پرسشنامه یادگیری خودراهبر از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مقیاس توانایی برای خودراهبری در یادگیری چنگ و همکاران، از روایی و پایایی لازم برای شناسایی قابلیت های یادگیری خودراهبر برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری خودراهبر، روایی، پایایی، دانشجویان
 • مهدی یوسف وند*، عزتاللهقدمپور، هانیه یاوری، آرزو آزادی، آرمان آج صفحات 29-37
  مقدمه
  تاب آوری آموزشی از جمله عوامل بسیار مهمی است که بر نتایج آموزشی تاثیر بسزایی دارد. پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل تاب آوری آموزشی دانشجویان علوم پزشکی انجام گرفت.
  روش کار
  روش تحقیق در این مطالعه توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. نمونه مطالعه را 433 دانشجوی کارشناسی تشکیل می دادند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده مرحله ای و از بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی لرستان انتخاب شدند. پرسشنامه های جهت گیری مذهبی، خوش بینی آموزشی، درگیری آموزشی و تاب آوری آموزشی توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید. داده ها به وسیله تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که مدل اولیه از برازش مطلوبی برخوردار است. در این مطالعه همه مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بجز مسیر مستقیم جهت گیری مذهبی بر درگیری آموزشی، معنادار بودند.
  نتیجه گیری
  بنابراین، در تدوین برنامه های آموزشی جهت بررسی وضعیت تاب آوری آموزشی بهتر است که جهت گیری مذهبی، درگیری آموزشی و خوش بینی آموزشی مورد اهداف بررسی قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: مدل، تاب آوری آموزشی، جهت گیری مذهبی، خوش بینی آموزشی، درگیری آموزشی
 • عباس خاکپور*، فرزانه عباسی صفحات 38-44
  مقدمه
  فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی از جمله مشکلات عمده سیستم های دانشگاهی محسوب میشوند.  عوامل متعددی می تواند در شکل گیری اهمالکاری پژوهشی و فرسودگی تحصیلی نقش داشته باشند.  لذا این مطالعه با هدف مطالعه نقش مدیریت کلاس در تبیین فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی دانشجویان علوم پزشکی،  انجام گرفته است.
  روش کار
  روش تحقیق توصیفی_همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان علوم پزشکی همدان می باشد، 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند. برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد مدیریت کلاس، فرسودگی تحصیلی و اهمالکاری پژوهشی استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری در نرم افزارهای آماری LISREL, SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که رابطه مدیریت کلاس با اهمالکاری پژوهشی (24/0-) با آماره 18/3- در سطح معنی داری 01/0 منفی و معنادار است. رابطه مدیریت کلاس با فرسودگی تحصیلی (38/0-) با آماره 42/3- در سطح معنی داری 01/0 منفی و معنادار است.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که مدیریت کلاس در کاهش اهمالکاری پژوهشی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان می تواند نقش مهمی ایفاء کند. در نتیجه دانشگاه ها، باید در زمینه فنون مدیریت کلاس،  به توانمندسازی اعضای هیات علمی مطابق با الزامات نوین سیستم دانشگاهی، اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت کلاس، فرسودگی تحصیلی، اهمال کاری پژوهشی
 • سعید رومانی*، کبری عالی پور، صدیقه فرخی صفحات 45-57
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در بی انگیزگی تحصیلی در بین دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه فرهنگیان است.
  روش کار
  جامعه آماری پژوهش، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان خرم آباد است که تعداد 15 نفر به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و همچنین اشباع نظری انتخاب شد. داده های استخراج شده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با استفاده از روش کد گذاری و استخراج مضمون های اصلی و فرعی مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که کادر آموزشی شامل: نحوه برخورد کادر آموزشی و جایگاه علمی اساتید، امکانات دانشگاه شامل: تغذیه و امکانات فضایی دانشگاه، محتوی دروس شامل: سنخیت محتوی، کاربرد در آینده و محتوی دروس تخصصی، دوستان و مسائل مربوط به خود دانشجو و همچنین مسائل مربوط به سیاستهای دانشگاه فرهنگیان شامل: سیاست مربوط به شغل و سیاست چگونگی برگزاری کلاس ها از جمله عواملی هستند که در بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان مشغول به تحصیل نقش دارند.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از پژوهش می تواند جزء برنامه های اصلاحی دانشگاه فرهنگیان جهت رفع بی انگیزگی تحصیلی دانشجویان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بی انگیزگی تحصیلی، دانشجو معلمان، پدیدار شناسی
 • نسرین رحمان پور، حسن اسدزاده*، اسماعیل سعدیپور، نورعلی فرخی صفحات 58-67
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تدوین بسته آموزشی خودفرمانی و تعیین اثربخشی آن بر خودراهبری در یادگیری و سبک های تصمیم گیری دانش آموزان متوسطه انجام گرفت.
  روش کار
  روش پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. ابتدا بسته آموزشی خودفرمانی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای تدوین، و سپس میزان نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) آن توسط متخصصین تعیین گردید. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای، یک کلاس 22 نفره و یک کلاس 20 نفره دهم تجربی به ترتیب در گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند (که گروه آزمایشی دو نفر افت داشت). گروه آزمایشی در 8 جلسه 90 دقیقه ای، بسته آموزشی را دریافت نمودند و گروه کنترل هیچگونه آموزشی دریافت نکرد. یافته های پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس، و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شاخص روایی محتوا (CVI) برای تمامی هدف ها در بسته آموزشی بین 9/0 تا 1، و میزان نسبت روایی محتوا (CVR) برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی بین 8/0 تا 1 به دست آمد. یافته ها نشان داد که بسته آموزشی خودفرمانی بیشترین اثربخشی را در متغیر خودراهبری یادگیری به ترتیب بر برنامه ریزی و اجرا، انگیزه یادگیری، خودپایشی و سپس ارتباطات میان فردی، و در سبک های تصمیم گیری، بیشترین تغییر را به ترتیب در سبک های تصمیم گیری آنی، عقلانی و سپس سبک شهودی دانش آموزان داشته است. همچنین بین پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری مشاهده نشد که نشان دهنده ثبات اثرات یادگیری است.
  نتیجه گیری
  بسته آموزشی خودفرمانی، توانایی ارتقاء مهارت های خودراهبری در یادگیری و همچنین کاهش سطح تصمیم گیری های آنی و افزایش سطح تصمیم گیری های منطقی دانش آموزان دوره متوسطه را دارد.
  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: بسته ی آموزشی خودفرمانی، روایی محتوایی، خودراهبری در یادگیری، سبک های تصمیم گیری
 • زهرا ابراهیمی، سکینه سبزواری، نسرین خواجه علی، خلیل برهانزهی، هاجره ابراهیمی، سعیده دادپیشه، عصمت نوحی* صفحات 68-73
  مقدمه
  آموزش بالینی قلب آموزش پرستاری می باشد. یکی از چالش های آموزش بالینی، واضح نبودن ارتباط بین دروس تئوری و بالین بیمار می باشد. از سوی دیگر آموزش براساس شیوه همتا می تواند یک وسیله کمک کننده در آموزش مهارت های بالینی باشد لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مواجهه زودرس توسط همتا بر عملکرد بالینی دانشجویان پرستاری ترم یک اجرا شد.
  روش کار
  در این پژوهش نیمه تجربی 28 نفر از دانشجویان پرستاری ترم یک دانشکده علوم پزشکی ایران شهر واجد شرایط انتخاب و با گمارش تصادفی به دو گروه آموزش توسط مربی و همتا تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست مهارت عملکرد بالینی بود که با مشاهده قبل و بعد از آموزش تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون کای اسکوئر، تی مستقل وتی زوج استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که دانشجویان دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک نظیر سن و جنس و معدل دیپلم تفاوت معنی داری نداشتند (05/0 > P). همچنین نتایج آزمون تی مستقل نشان داد دانشجویانی که توسط همتا آموزش داده شده بودند نمرات بالاتری در عملکردهای آموزش داده شده در واحد مهارت های بالینی و بیمارستان نسبت به دانشجویانی که توسط مربی آموزش دیده بودند کسب کردند (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  مواجهه کردن دانشجویان با محیط بالینی واقعی منجر می شود دانشجویان دیدگاه بهتری نسبت به حرفه پرستاری بدست می آورند. در صورتی که این تجربه توسط همتا صورت گیرد منجر به ارتقاء سطح آموزش بالینی آن ها خواهد شد.
  کلیدواژگان: آموزش همتا، آموزش بالینی، مواجهه زودرس، دانشجوی پرستاری
 • فیروز نوری، کورش فتحی واجارگاه*، اباصلت خراسانی، امیر رضا اصنافی صفحات 74-83
  مقدمه
  رایانش ابری و خدمات ابر به عنوان یک راه حل فناورانه برای توسعه خدمات آموزش می تواند در تسریع و توسعه خدمات این دسته از فعالیت ها بسیار سودمند باشد. هدف از انجام پژوهش حاضر ارائه تصویری جامع از حوزه های کاربردی خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری، به منظور آموزش و یادگیری می باشد.
  روش کار
  رویکرد پژوهش حاضر آمیخته و روش مورد استفاده، پژوهش نظریه ای می باشد. برای شناسایی مجموعه و عناصر خدمات یادگیری مبتنی بر امکانات رایانش ابری با متخصصین حوزه های آموزش و یادگیری سازمانی مصاحبه های نیمه ساختار یافته سازماندهی شد. شرکت کنندگان در فرآیند مصاحبه با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. مصاحبه ها با روش کدگذاری باز سازماندهی شدند. به منظور محاسبه پایایی کدگذاری های انجام شده از روش پایایی بازآزمایی استفاده شد.
  یافته ها
  سطح توافق (PAQ) مساوی با عدد 83/0 محاسبه گردید که نشان دهنده سطح بالایی از توافق درونی دارد. در مرحله دوم برای انسجام بخشی به داده ها و تعیین ارتباط مجموعه های خدمات آموزش و یادگیری مبتنی بر قابلیت های رایانش ابری، از ساختار و روش مدیریت تعاملی (IM) و نرم افزار الگوسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. و در بخش سوم که مرتبط با بخش کمی پژوهش می باشد از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار (Choice Expert) برای وزن دهی به مجموعه های مذکور استفاده گردید.
  نتیجه گیری
  براساس نظر اجماعی مدل جامع خدمات یادگیری مبتنی بر رایانش ابری ارائه گردید که عناصر اصلی به ترتیب اهمیت و وزن، شامل فرآیندهای پشتیبانی مدیریت یادگیری (247/0)، پشتیبانی تدریس (208/0)، ابزارهای آموزش و یادگیری (207/0)، پشتیبانی ثانویه آموزش و یادگیری (206/0)، پشتیبانی پیش از آموزش و یادگیری و تجزیه و تحلیل فراگیران (066/0) می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش، رایانش ابری، خدمات آموزش و یادگیری
 • فاطمه رسولی خورشیدی، غلامرضا صرامی*، حبیباللهنادری، علی اصغر شجاعی صفحات 84-91
  مقدمه
  این که چه عواملی بر پیشرفت و موفقیت تحصیلی دانشجویان تاثیر می گذارد، یا سهم و مشارکت هر عامل چه اندازه است، همواره از حیطه های مورد علاقه پژوهشگران بوده است. این پژوهش با هدف بررسی مدل یابی روابط ساختاری - اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی با پیشرفت با واسطه گری نقش انگیزش پیشرفت انجام شد.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری 32500 نفر از دانشجویان دانشگاه های شهر بابل بودند که تعداد 508 نفر، 253 دختر و 255 پسر، به عنوان نمونه آماری و به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و با پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس، اضطراب امتحان ساراسون و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم ارزیابی شدند. معدل کل نمرات آن ها به عنوان ملاک پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، بین اضطراب امتحان، اهمال کاری تحصیلی و انگیزش پیشرفت با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد و مدل پژوهش با برازش مناسب تایید گردید. همچنین 31/0 از واریانس پیشرفت تحصیلی توسط انگیزش پیشرفت، اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی مورد تبیین قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  از این رو می توان نتیجه گیری کرد، با کاهش اضطراب امتحان و اهمال کاری تحصیلی می توان انگیزش پیشرفت را در دانشجویان بالا برد و پیشرفت تحصیلی آن ها را ارتقاء بخشید.
  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، اضطراب امتحان، اهمال کاری تحصیلی، پیشرفت تحصیلی
 • محمدحیدر یعقوبی*، مجید علی عسگری، عفت عباسی، زهرا نیکنام صفحات 92-101
  مقدمه
  اهمیت و ضرورت طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی از مسائل مهم نظام آموزشی یک کشور است. با توجه به وضعیت نظام آموزشی موجود که بتوان از یک الگوی مفهومی جامع در همه سطوح و پایه ها برای طراحی و تدوین یک برنامه درسی استفاده کرد وجود ندارد؛ لذا این پژوهش بنادارد که یک الگوی مفهومی برنامه درسی جامع ارائه نماید.
  روش کار
  در این تحقیق از روش پژوهش کیفی و از نوع سنتزپژوهی که یکی از روش های تحقیق در برنامه درسی است؛ استفاده شده است. سه مرحله اصلی در این روش مورد استفاده قرار گرفته است. منابع مورد مطالعه، تمام کتاب ها و سایر منابعی است که در طراحی الگوی مفهومی تاثیر دارد استفاده شده است.
  یافته ها
  در این پژوهش تعاریف برنامه درسی، سطوح آن، نقش تصمیم گیرندگان و مراحل برنامه درسی (طراحی، اجرا و ارزشیابی) که با توجه به سوالات تحقیق بوده مورد بررسی قرار گرفته است. به هر یک از کلیدواژه ها و نقش آن در طراحی الگوی مفهومی برنامه درسی پرداخته شده است.

  نتیجه گیری
  در پایان، یک الگوی مفهومی برنامه درسی طراحی شده است که در آن تمامی عناصر و مولفه های مهم یک الگوی برنامه درسی، بررسی شده است. از سویی کاربرد این الگو برای تمامی دوره های رسمی و غیررسمی، بلندمدت و کوتاه مدت و ثابت و متغیر، با توجه به استفاده برای مخاطبین عمومی و خاص وجود دارد.
  کلیدواژگان: الگوی مفهومی، سطوح برنامه درسی، تصمیم گیرندگان برنامه درسی، طراحی برنامه درسی، اجرای برنامه درسی، ارزشیابی برنامه درسی
 • رحیم بدری گرگری*، شهروز نعمتی، شهرام واحدی، اعظم طاهری صفحات 102-109
  مقدمه
  زندگی تحصیلی یکی از مهم ترین دوره های زندگی است که چنانجه با بهزیستی باشد، رشد و پیشرفت بیشتری همراه دارد. پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلات روانشناسی مثبت گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی دانش آموزان بود.
  روش کار
  64 نفر از دانش آموزان دختر پایه اول دوره دوم متوسطه شهر اراک به شیوه تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، با گروه کنترل بود. گروه آزمایش 10 جلسه به مدت 5/1 ساعت مداخله مثبت گرای مبتنی بر مدرسه دریافت نمودند. آزمودنی ها قبل و بعد از مداخله پرسشنامه های مشارکت فعال (وانگ، ویلت و اسکلتس)، سازگاری (سین ها و سینگ) و فرسودگی تحصیلی (برسو، سالانووا و اسکافلی) را پاسخ دادند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که نمرات مشارکت فعال در مدرسه، سازگاری و کارآمدی تحصیلی در گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بود و نمرات خستگی هیجانی، بدبینی و فرسودگی نیز در گروه آزمایش کمتر از گروه کنترل بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین با توجه به موثر بودن آموزش مفاهیم روانشناسی مثبت گرای مبتنی بر مدرسه بر سطوح اجتماعی و رفتاری بهزیستی تحصیلی، به دست اندرکاران امور آموزشی نوجوانان توصیه می شود این مفاهیم را برای بهبود روابط بین فردی و انطباق با محیط تحصیلی و پیشگیری از افت یا ترک تحصیل به کار ببرند.
  کلیدواژگان: روانشناسی مثبت گرای مبتنی بر مدرسه، بهزیستی تحصیلی، دانش آموزان
 • سارا مرادی کلارده، سیهاللهآقاجانی، رضا قاسمی جوبنه*، ایمان بهاروند صفحات 110-115
  مقدمه
  اضطراب امتحان یکی از مشکلات روانشناختی-تحصیلی محسوب می شود که در دانشجویان دختر شیوع بالاتری دارد. عوامل روانشناختی می توانند در تبیین اضطراب امتحان نقش داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش انسجام درونی، اجتناب تجربی و شفقت خود در اضطراب امتحان دانشجویان دختر بود.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر همبستگی است. 171 دانشجوی دختر دانشگاه شهیدچمران اهواز در سال تحصیلی 1397-1396 به شیوه نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به پرسشنامه های اضطراب امتحان، خودشناسی انسجامی، اجتناب تجربی و شفقت به خود پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین خودشناسی انسجامی و شفقت خود با اضطراب امتحان همبستگی منفی وجود دارد (01/0>P). بین اجتناب تجربی و اضطراب امتحان همبستگی مثبت وجود دارد (01/0>P). همچنین از بین متغیرهای پیش بین، خودشناسی انسجامی و اجتناب تجربی دارای توان پیش بین اضطراب امتحان در دانشجویان دختر بودند (01/0>P).
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشانگر اهمیت عوامل روانشناختی در تبیین اضطراب امتحان است. بنابراین توجه به این عوامل به خصوص خودشناسی انسجامی و اجتناب تجربی، نقش مهمی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان دختر دارند.
  کلیدواژگان: خودشناسی انسجامی، اجتناب تجربی، شفقت خود، اضطراب امتحان، دانشجویان
 • فاطمه فقیرنژاد*، محمد فتاحی صفحات 116-122
  مقدمه
  ارتباط و تعامل مناسب با نیروهای انسانی در سازمان در جهت انجام فعالیتهای برنامه ریزی شده موجب کسب اهداف تعیین شده و بقاء و تعادل و رشد سازمانی می گردد. از جمله مهمترین عوامل تاثیرگذار بر فعالیتهای یکپارچه نیروی انسانی در سازمانها میزان حس اعتماد و پذیرش است که کارکنان نسبت به مدیران و سازمان های خود دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی با میانجیگری سرمایه روان شناختی انجام شده است.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد که مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه لرستان بودند که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 210 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد رهبری اصیل و فضیلت سازمانی وسرمایه روان شناختی استفاده شد. اطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و ضریب همبستگی پیرسون، نرم افزار lisrel تحلیل گردید.
  یافته ها
  اثر مستقیم رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی (72/3 = t، 32/0 = β) در سطح (5/0 = P) معنی دار بود. همچنین اثرمستقیم متغیر اصیل بر سرمایه روانشناختی (66/3 = t، 33/0 = β) در سطح (5/0 = P) معنی دار بود. اثر مستقیم سرمایه روانشناختی بر فضیلت سازمانی (45/4 = t، 40/0 = β) در سطح (5/0 = P) معنی دار بود. اثر غیر مستقیم رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی (55/16 = t، 28/0 = β) در سطح (5/0 = P) معنی دار بود. برازش مدل پیش بینی متغیرهای تحقیق در سطح نسبتا خوب (133/2 = X2/df) می باشد و حاکی از همسویی مدل برازش شده با جامعه نظری پژوهش است. زیرا وجود Chi-Square/Df کوچک تر از 3 نشان دهنده برازش مناسب مدل است.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش رهبری اصیل بر فضیلت سازمانی با نقش میانجی سرمایه روانشناختی در بین کارکنان تاثیرگذار است، بنابراین پیشنهاد می گردد، مدیران دانشگاهی نگرش رهبری اصیل را در سازمان پرورش و تقویت نمایند و بر فضیلت و ارتقا و خودآگاهی درونی کارکنانشان تاکید نمایند و کارکنانشان را بعنوان یک سرمایه اصلی سازمانی درک نمایند.
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، فضیلت سازمانی، سرمایه روان شناختی
 • موریس شیخی*، یوسف ادیب، حمدالله حبیبی، فیروز محمودی صفحات 123-129
  مقدمه
  اخلاق حرفه ای، همواره یکی از مهم ترین اهداف نظام آموزشی بوده است. مربیان تعلیم وتربیت دریافتند که برنامه ریزی مبتنی بر شایستگی حرفه ای یک روش آماده کردن فارغ التحصیلان برای یک زمینه در حال تغییر است.
  روش کار
  مطالعه کیفی حاضر با رویکرد گراندد تئوری در پاییز 1397 بر روی 24 نفر از متخصصین تعلیم و تربیت و دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان به روش نمونه گیری هدفمند و تا اشباع داده ها و با رعایت محرمانه بودن اطلاعات و امکان ترک مطالعه درهر زمان که مایل بودند ادامه یافت، روش جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام گرفت؛ داده هابر اساس روش اشتراس وکوربین تحلیل گردیدند.
  یافته ها
  به طور کلی هفت طبقه اصلی و 8 طبقه فرعی ایجاد شد که در نهایت ششتم از این طبقات تحت عناوین عوامل فردی، عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، عوامل جهانی، عوامل علمی موثر بر اخلاق حرفه ای استخراج شدند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان داد که درنقش عوامل مختلف در شکل گیری اخلاق حرفه ای کم توجهی خاصی در بخش های مختلف در جهت توجه عمیق به اخلاق حرفه ای به عنوان یکی از ارکان اصلی رشد و تعالی راندمان کاری مشاهده می شود و لازم است مسئولین و دست اندرکاران تعلیم و تربیت به این امر مهم توجه کرده در برنامه ریزی های آینده برای آموزش و پرورش و دانشگاه ها گام های بلندی بردارند. که این امر می بایست در خصوص دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مورد توجه ویژه قرار گیرد زیرا این دانشجویان در آینده ای نه چندان دور وارد جرگه تعلیم و تربیت می شوند و در صورتی که در حد مطلوب تربیت نشده و رشد نیافته باشند ضربات جبران ناپذیری بر نسل های بعدی وارد خواهد شد.
  کلیدواژگان: متخصصین تعلیم و تربیت، دانشجو معلمان، اخلاق حرفه ای
 • بهمن کرد*، منیره محمدی صفحات 130-134
  مقدمه
  اضطراب یک اختلال روان شناختی است که شناخت عوامل زمینه ساز آن ضروری است. هدف از پژوهش حاضر بررسی در پیش بینی اضطراب دانشجویان بر اساس دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودکار منفی است.
  روش کار
  روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه آزاد شهرستان بوکان است که با روش استفاده از نمونه گیری در دسترس 325 نفر انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب بک، مقیاس دشواری در تنظیم هیجان گرتز و رومر و پرسشنامه افکار خودآیند منفی استفاده شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS 20 و با استفاده از ماتریس همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای دشواری در تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی با اضطراب دانشجویان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که 23% واریانس مربوط به اضطراب به وسیله افکار خودآیند منفی و دشواری در تنظیم هیجان (23=2R) تبیین می شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، اضطراب بر اساس دشواری تنظیم هیجان و افکار خودآیند منفی قابل پیش بینی است. بنابراین، آموزش راهبردهای تنظیم هیجان و کنترل افکار خودآیند منفی برای افزایش سلامت روان و کاهش اضطراب دانشجویان ضروری است.
  کلیدواژگان: اضطراب، دشواری تنظیم هیجان، افکارخودآیند منفی
 • حدیث نژاد مقدم، مهتاب سلیمی* صفحات 135-143
  مقدمه
  هدف تحقیق حاضرتعیین نقش سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت در کیفیت زندگی مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 4 کرج می باشد.
  روش کار
  جامعه آماری مشتمل بر 14906 از دانش آموزان مدارس متوسطه بودند که با استفاده از فرمول کوکران، 370 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب گردیدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود و به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از سه پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واکر و همکاران (1987)، کیفیت زندگی مدرسه سلطانی و همکاران (1390) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با روش های آماری توصیفی و استنباطی (همبستگی و رگرسیون گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت و ابعاد آن (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس حمایت بین فردی و خودشکوفایی) با کیفیت زندگی مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 4 کرج رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  هر شش بعد سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت (تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس حمایت بین فردی و خودشکوفایی) 81% توانایی پیش بینی کیفیت زندگی مدرسه و 86% توانایی پیش بینی سازگاری تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه ناحیه 4 کرج را دارند. لذا پیشنهاد می گردد از نتایج این تحقیق برای ارتقا کیفیت زندگی مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان استفاده شود.
  کلیدواژگان: سبک زندگی ارتقا دهنده سلامت، کیفیت زندگی مدرسه، سازگاری تحصیلی
 • امیدعلی محمدویردی، مسعود شریفی*، جلیل فتح آبادی، وحید نجاتی صفحات 144-151
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر عملکرد ریاضی و حافظه دانش آموزان انجام شد.
  روش کار
  روش پژوهش نیمه تجربی با طرح گروه های کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه یازدهم رشته انسانی دوره دوم متوسطه شهرستان خدابنده در سال تحصیلی 1397- 1396 به تعداد 167 نفر بودند، که از بین آنها دو کلاس به تعداد 40 نفر با روش تصادفی خوشه ایبه عنوان نمونه انتخاب و در گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. برای سنجش عملکرد ریاضی و حافظه از آزمون فرم های موازی سنجش حافظه کلامی و ریاضی محقق ساخته استفاده شد. گروه آزمایش به مدت 13 جلسه تحت آموزش راهبردهای خود تنظیمی قرار گرفتند ولی گروه گواه هیچ گونه آموزش راهبردهای خودتنظیمی دریافت نکرد. هر دو گروه قبل از آموزش، بلافاصله بعد از آموزش و مرحله پی گیری (4 ماه بعد) مورد آزمون قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد گروه آزمایش و گواه در پس آزمون و مرحله پی گیری از نظر آزمونهای ریاضی و حافظه تفاوت معنی داری داشتند. گروه آزمایش در عملکرد ریاضی و حافظه بعد از 4 ماه برتری خود را همچنان حفظ کرده بود.
  نتیجه گیری
  راهبردهای خودتنظیمی قابلیت آموزش و یادگیری دارند و اثرات آنها در طول زمان پایدار است.
  کلیدواژگان: راهبردهای خود تنظیمی، حافظه، عملکرد ریاضی
 • محمد محمودی میمند*، سمانه کمالی مقدم، امید شهبازی صفحات 152-158
  مقدمه
  در فضای رقابتی کسب و کار، عملکرد سازمان ها به شیوه های نوین برندسازی گره خورده است. از سوی دیگر محققین اذعان دارندکه رعایت اخلاق توسط سازمان ها عاملی حیاتی در پنداشت مثبت نسبت به سازمان و عملکرد آن می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برندسازی اخلاقی بر شاخص های عملکردی دانشگاه علوم پزشکی کرمان و از منظر اعضای هیات علمی انجام گرفته است.
  روش کار
  روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به تعداد 402 نفر بوده است، که با استفاده از جدول مورگان تعداد 196 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و نیز روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس و پی آل اس صورت گرفته است.
  یافته ها
  یافته های تحقیق حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین برندسازی اخلاقی با شاخص های عملکردی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
  نتیجه گیری
  تحلیل رگرسیون و معادلات ساختاری نشان داد که برند سازی اخلاقی و مولفه های آن بر شاخص های عملکردی تاثیرگذار است، و تاثیر برندسازی اخلاقی در سطح خدمات و سطح سازمان بر شاخص های عملکردی تقریبا یکسان است.
  کلیدواژگان: برند سازی، اخلاق، برندسازی اخلاقی، شاخص های عملکردی
 • سید مهدی پورسید ، فرهاد خرمایی* صفحات 160-167
  مقدمه
  در سال های اخیر متخصصان تعلیم و تربیت و روان شناسی تربیتی به این باور رسیده اند که انتظارات و باورهای دانش آموزان پیرامون توانایی هایشان نقشی کلیدی در موفقیت تحصیلی آنان دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف تبیین خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با واسطه گری استرس تحصیلی در دانش آموزان انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر یزد بود که از این تعداد 474 دانش آموز (186 پسر و 288 دختر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند و به پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی، فرم کوتاه پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت و پرسشنامه استرس تحصیلی پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج اثر مستقیم توافق پذیری و گشودگی به تجربه بر خودکارآمدی تحصیلی و اثر مستقیم روان نژندگرایی، وظیفه گرایی و گشودگی به تجربه بر استرس تحصیلی و همچنین اثر استرس تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی را مورد تایید قرار داد. این نتایج همچنین نشان داد که استرس تحصیلی نقش واسطه ای بین ویژگی های شخصیتی وظیفه گرایی، گشودگی به تجربه و روان نژندگرایی و خودکارآمدی تحصیلی دارد.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت که ویژگی های شخصیتی با کاهش استرس تحصیلی در مواجهه با مسائل استرس زا به افزایش خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان منجر می شود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی تحصیلی، ویژگی های شخصیتی، استرس تحصیلی
|
 • Rahim Moradi_Esmaei L Zaraii Zavaraki*_Parviz Sharifi Daramadi_Mohammad Reza Nili Ahmadabadi_Ali Delavar Pages 1-7
  Introduction
  The use of new technologies in education is one of the topics that has attracted the attention of educational experts in the past two decades. The purpose of this study was to investigate the effect of Instructional Model enriched with Assistive Technology on learning of Students with Physical-Motor Impairments in English classes.
  Methods
  The research method is semi-experimental with pre-test and post-test design in control group. The statistical population included all boy students with Physical-Motor who were studying in Tehran. With regard to the low numbers of the population, a purposeful sampling method in the form of available, was selected to study on 16 students with physical-motor Impairments in the 7th grade of primary school in the academic year of 2017-2018 in Imam Ali (AS) Educational complex in Tehran. The data collection tool was a specialist learning test. To evaluate the content validity of the tool, two indicators of the content validity scale (1975) and content validity index (Waltz and Bassel, 1981) were used. Also, the reliability of the test was 0.88 by Cronbach's alpha. It was shown that the test was of good reliability. The experimental group was trained in six sessions using an Instructional Model enriched with Assistive technologies (online and offline), and the control group was trained in the usual way. In the online section, we utilized the Quays website, and in the offline section, we applied the English language course software. For analyzing the data, statistical methods were used at both levels of descriptive (central and scatter plot) and inferential (covariance analysis and t test).
  Results
  The results showed that after adjusting the pre-test scores, there is a significant difference between the experimental group and the control group in the educational satisfaction variable; therefore, the results of this research, in line with other researches, show the positive role of using Assistive Technologies to increase students' Achievement Satisfaction with physical-motor Impairments.
  Conclusions
  Based on the findings of this research, it can be suggested that this model be used as an implementation strategy for one of the major objectives in the fundamental study of education, "the smart use of modern technologies in the public education system based on the Islamic criteria system."
  Keywords: English Language, Instructional Model, Assistive Technologies, Learning, Students with Physical-Motor Impairments
 • Ramin Habibi Kaleybar*, Abolfazl Farid, Javad Mesrabadi, Jafar Bahadorikhosroshi Pages 8-15
  Introduction
  Investigate the effectiveness of training social and emotional skills on improving interpersonal relationships among students
  Methods
  A quasi-experimental design was a pre-test, post-test and control group. The statistical population of this study was all students of Secondary School in Kaleybar in the academic year of 2017-2018. From this community, 44 students in two groups of experimental (22 students) and control (22 students) were selected by cluster sampling method. They were selected as multi-stage. At first, a high school was selected randomly from among the schools in Kaleybar. In the second stage of the school, two classes of secondary school were randomly selected and examined. The interpersonal relationship questionnaire was first used as a pretest and then the experimental group received social and emotional skills and the control group received no intervention. After performing social and emotional skills training, again the interpersonal relationship questionnaire was studied on students. To analyze the data, a difficult questionnaire was used in the interpersonal relationships and educational package of social and emotional skills. Data analysis was performed by multivariate analysis of covariance.
  Results
  The results of this study showed that social and emotional skills training influences the interpersonal relationships of students and reduces interpersonal problems in students.
  Conclusions
  Therefore, teaching social skills and emotional skills on reducing interpersonal problems in students is recommended.
  Keywords: Interpersonal relationships, social, emotional skills, students
 • Sahar Safarzadeh* Pages 16-22
  Introduction
  Study period is time that can accompany people with anxiety challenges and affect their academic performance, so effective interpersonal communication skills training can make this course more effective. Therefore, the purpose of this study was to investigate effectiveness of effective interpersonal communication training on cognitive-emotional regulation, academic vitality and psychological hardiness of nursing students in Islamic Azad University of Ahvaz Branch.
  Methods
  This study was a semi-experimental pre-test and post-test with control group. The population included all nursing students of Islamic Azad University of Ahvaz branch in 2015-16 academic years. From them 40 Pearson were selected through simple convenience sampling method. To collect data, Cognitive-Emotional Regulation Questionnaire, Academic Vitality Questionnaire and Psychological Hardiness Questionnaire were used. The experimental group received training on interpersonal communication in 8 sessions of 90 minutes.
  Results
  Multivariate analysis of Covariance (MANCOVA) results showed that the mean scores of adjustable cognitive emotion regulation (F = 21.14; P = 0.004), inconsistent cognitive emotion regulation
  (F = 16.75; P = 0.004), academic vitality (F = 32.11; P = 0.002) and psychological hardiness
  (F = 14.77; P = 0.001) were significantly different in the pretest and post-test of the two groups.
  Conclusions
  This study showed that effective interpersonal communication education has an impact on improving the cognitive adjustment of emotion-oriented adjustment, academic vitality and psychological hardiness and reducing the maladaptive cognitive-emotional regulation of nursing students. Based on this, education professionals should pay close attention to developing interpersonal communication skills as curriculum in order to improve mental health of students.
  Keywords: effective interpersonal communication training, cognitive-emotional regulation, academic vitality, psychological hardiness
 • Mostafa Mohsenizadeh, Hossein Kareshki, Ali Meshkin, Parvaneh Soodmand* Pages 23-28
  Introduction
  Self-directed learning development and promotion is one of the major goals of higher education. Since the students are expected to reach a level of individual competence at which they can detect and meet their educational needs without necessarily being in a special educational system and ultimately they can evaluate their learning. The purpose of this study was to validate the self-directed learning ability scale in nursing students.
  Methods
  This descriptive study included the nursing students of the Nursing and Midwifery Faculty of Mashhad in 2016 - 2017. Among the samples 210 were randomly selected. Data was collected using Chang self-directed learning ability questionnaire. Content validity of the questionnaire was confirmed by experts. For verifying reliability, we measured internal consistency and for verifying and testing factorial structure, we used confirmatory factor analysis.
  Results
  Content and construct validity and the internal consistency (Cronbach's alpha) were studied. The content validity assessment of the Stigma Scale was done by professional experts (n = 10). Confirmatory Factor Analysis (CFA) showed that the four-factor model demonstrated a superior fit to the data. Cronbach’s alpha coefficient (0.916) indicated a good consistency for the Self-directed learning Scale.
  Conclusions
  The results showed that the ability scale for self-directed learning in Chang et al.'s learning has the validity and reliability necessary to identify self-directed learning
  Keywords: Self-directed learning, Validity, Reliability, Students
 • Mahdi Yousefvand*, Ezzatollah Ghadampour, Hanieh Yavari, Arezoo Azadi, Arman Aaj Pages 29-37
  Introduction
  Academic resilience is one of the most important factors affecting educational out comes. The purpose of this study was to develop a model of educational resilience of medical students.
  Methods
  The research method was descriptive and was a structural equation model. The sample consisted of 433 undergraduate students selected by simple random sampling method and selected from among students of Lorestan University. The religious orientation, academic satisfaction, academic engagement and academic resilience were completed by the participants. Data were analyzed by structural equation analysis with AMOS22 software.
  Results
  The results showed that the initial model has a favorable fit. In this study, all direct and indirect paths were significant except for direct religious orientation on educational conflict.
  Conclusions
  Therefore, in developing educational programs to study the status of academic resilience, it is better to examine the religious orientation, academic engagement and academic optimism.
  Keywords: Model, Academic Resilience, Religious Orientation, Academic Optimism, Academic engagement
 • Abbas Khakpour*, Farzane Abbasi Pages 38-44
  Introduction
  Academic burnout and research procrastination are among the major problems of academic systems. Several factors can contribute to the formation of academic burnout and research procrastination. Therefore, this study was conducted with the aim of studying the role of class management in explaining academic burnout and research procrastination of medical students.
  Methods
  The research method is descriptive-correlation. The statistical community includes all Hamedan Medical science Students 384 people using simple random sampling method were selected as the statistical sample. To collect the research data from three standard questionnaire class management, academic burnout and research procrastination research data after collecting by using pearson correlation coefficient and Structural Equation Modeling   in SPSS and LISREL software.
  Results
  The results showed that the relationship between class management with research procrastination (-0.24) with statistics of- 3/18 in the significant level 0.01 is negative and significant. The relationship between class management with academic burnout (-0.38) with statistics of -3/42 in the significant level, 0.01 is negative and significant.
  Conclusions
  Based on the results, it can be argued that classroom management can be used to reduce the research procrastination and academic burnout of students. As a result, universities need to focus on classroom management techniques to empower faculty members to meet the new requirements of the academic system.
  Keywords: Classroom Management, Academic Burnout, Research procrastination
 • Saeed Romanian*, Kobra Aipour, Sadigheh Farrokhi Pages 45-57
  Introduction
  The purpose of the present study was to identify the effective factors in academic immorality among students studying at Farhangian University.
  Methods
  The statistical population of the study consisted of students Farhangian University of Khorramabad. 15students were selected as the sample of the study using purposeful sampling and also theoretical saturation. Data extracted from semi-structured interviews, were analyzed using coding and extraction of main and minor themes.
  Results
  The findings of the research showed that the teaching staff included: the way of dealing with the teaching staff and academic position of the professors, university facilities including nutrition and university facilities, the contents of the courses include: content compatibility, future use and the content of specialized courses, friends and related issues Students themselves, as well as issues related to the policies of the University of Cultural Studies, include: Occupational policy and the policy of conducting classes are among the factors contributing to the students' academic immaturity.
  Conclusions
  The findings of the research can be considered as part of the reform programs of the University of Cultural Studies in order to eliminate students' academic immensity.
  Keywords: Academic Immaturity, Student-Teachers, Phenomenology
 • Nasrin Rahmanpour, Hasan Asadzadeh*, Esmaeel Sadipour, Noorali Farrokhi Pages 58-67
  Introduction
  The purpose of this study was to develop a self-determination educational package and determine its effectiveness on Self-Directed Learning and Decision making Styles of high school students.
  Methods
  The research method was semi-experimental with pre-test, post-test with the control group and follow up. At first, self-determination educational package was compiled using library studies, then the rate of content validity ratio (CVR) and content validity index (CVI) was determined by the experts. Using a multistage cluster random sampling method, a 22-members class and a 20-members class of 10th grade empirical science filed were assigned to the experimental group and the control group, respectively, that experimental group had 2 students drop. The experimental group received an educational package in eight 90-minute sessions, and the control group did not receive any education. The findings were analysed using covariance analysis and repeated measures analysis of variance.
  Results
  The content validity index (CVI) for all goals in the educational package was 0.9 to 1, and the content validity ratio (CVR) for all goals in the educational protocol was 0.8 to 1. Findings showed that the self-determination educational package had the most effectiveness in Self-Directed Learning variable, respectively in planning and implementation, learning motivation, Self-Monitoring and then interpersonal communication. Regarding the decision-making Styles, the greatest change was observed respectively in Spontaneous, rational, and then Intuitive decision-making Style of students. Moreover, no meaningful difference between post-test and follow-up was detected, which reveals the stability of learning effects.
  Conclusions
  Self-determination educational package has the potency to promote Self-Directed learning skills, as well as reduce the level of Spontaneous decisions and increase the level of logical decisions of high school students.
  Keywords: self-determination educational package, content validity, Self-Directed learning, decision-making styles
 • Zahra Ebrahimi, Sakineh Sabzevari, Nasrin Khajeali, Khalil Borhanzehi, Hajareh Ebrahimi, Saeideh Dadpisheh, Esmat Nuhi* Pages 68-73
  Introduction
  Clinical education is the heart of nursing education. One of the challenges of clinical education is the lack of clarity of the relationship between theoretical education and clinical training. On the other hand, peer teaching can be a supplementary tool in clinical skills training. Therefore, this study examine the effect of early clinical exposure in peer assisted learning on the clinical practice of nursing students.
  Methods
  In this semi-experimental study, 28 freshmen nursing students studying in Iranshahr University were selected and assigned to two groups of instructor teaching and peer teaching. The data collection tool was a clinical skill checklist which was completed based on observations before and after training. The collected data were analyzed using descriptive statistics, chi-square test, and independent and paired samples t-tests.
  Results
  No significant difference was found between two groups regarding the age, sex and grade of point
  (P = 0.08). After training, the score of clinical skills was 5.63 ± 0.45 in instructor group and 6.11±0.5 in peer group, and there was found a significant difference between groups (P < 0.05). The results of this study showed that students in peer teaching group performance better in comparison instructor group. Students' satisfaction with attendance in hospital with peer teaching was higher.
  Conclusions
  Exposing students with a real clinical environment will allow students to get a better view of nursing. If this experience is brought about by peers, they will improve their clinical education.
  Keywords: peer teaching, clinical education, early exposure, nursing students
 • Firouz Nouri Kalkhoran, Kourosh Fathi Vajargah*, Abasalt Khorasani, Amir Reza Asnafi Pages 74-83
  Introduction
  The cloud computing and services, as a technological solution for developing educational services, can accelerate the provision and expansion of these highly useful services. This study intended to provide an overall picture of practical areas of learning services based on cloud computing teaching and learning equipment.
  Methods
  This was a theoretical hybrid research study in which a series of semi-structured interviews were conducted on organizational teaching and learning experts in order to identify the collection and elements of cloud-computing-based learning services. The participants were selected during the interviews via the theoretical sampling.
  Results
  The interviews were organized using the open coding method. The test-retest reliability method was used to calculate the coding reliability of specialized interviews, and the PAQ was equal to 0.83, indicating the high internal consistency. In the second stage, the IM and ISM methods were used to cohere data and determine the relationship of the teaching and learning services based on cloud computing. In the third (quantitative) stage, the analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice were used to weight these series of teaching and learning services.
  Conclusions
  Based on the consensus of opinions, a comprehensive model of cloud-computing-based learning services was developed. Its major components in order of importance were learning management support (0.247), teaching support (0.208), teaching and learning tools (0.207), secondary teaching and learning support (0.206), and pre-teaching and pre-learning support and learner analysis (0.066).
  Keywords: Training, Cloud computing, Learning, training services
 • Fateme Rasouli Khorshidi, Gholamreza Sarami*, Habibollah Naderi, Ali Asghar Shojaei Pages 84-91
  Introduction
  What influences the student's academic achievement and success, or the extent of the contribution and participation of each factor, has always been an area of interest to scholars and educational psychologists. This study investigated Achievement Motivation as a mediator of the relationship between Test Anxiety and Academic Procrastination with Academic Achievement between Test Anxiety and Locus of Control.
  Methods
  Correlation studies based on structural equation modeling technique, in particular regression equations (combining path analysis and factor analysis second). A total of 508 students (255 boys and 253 girls) were selected by simple random sampling. Herman’s achievement motivation inventory, Test Anxiety Questionnaire and Academic Procrastination Scale (Solomon & Rohblum) were used to collect data. GPA was as academic achievement.
  Results
  The results showed that the research model was confirmed and in general, 0.31 of academic achievement can be explained by achievement motivation, test anxiety and Academic Procrastination.
  Conclusions
  So with decrease of Test Anxiety and Academic Procrastination Scale can increase achievement motivation in students and improve academic achievement.
  Keywords: Achievement Motivation, Test Anxiety, Academic Procrastination, Academic Achievement
 • Mohammad Haidar Yaqubi*, Majid Aliasgari, Effat Abbasi, Zahra Niknam Pages 92-101
  Introduction
   The importance and necessity of designing a conceptual model of curriculum is one of the important issues in the educational system of a country. Given the current status of the education system, which does not use a comprehensive model concept at all levels to design and formulate a curriculum, therefore, this descriptive study provides a comprehensive conceptual framework.
  Methods
   In this research, a qualitative research method and type of research synthesis which is one of the methods of research in the curriculum is used. Three main steps have been used in this method. The sources studied are all books and other resources that have an impact on the design of the conceptual model.
  Results
   In this study, the definitions of the curriculum, its levels, the role of decision makers and the curriculum stages (design, implementation and evaluation) that have been studied with regard to the research questions have been studied. Each key word and its role in designing the conceptual model of curriculum has been addressed.
  Conclusions
   At the end, a conceptual model of curriculum is designed in which all the important elements and components of a curriculum pattern are studied. On the other hand, the use of this template for all formal and informal, long-term and short-term, fixed and variable periods is subject to use by general and specific audiences.
  Keywords: conceptual model, curriculum levels, curriculum decision-makers, curriculum design, curriculum implementation, curriculum evaluation
 • Rahim Badri Gargari*, Shahrooz Nemati, Sahram Vahedi, Azam Taheri Pages 102-109
  Introduction
  Educational life is one of the most important periods of life that is associated with well-being, with greater growth and progress. The purpose of this study was to investigate the effectiveness of school-based positive-positive psychological interventions on the social and behavioral levels of students' educational well-being.
  Methods
  64 female primary school students of Arak high school were randomly selected and randomly assigned to the experimental and control groups. The research method was semi-experimental with pretest-posttest design with control group. The experimental group received 10 sessions for 1.5 hours of positive school-based intervention. The subjects responded to active participation (Wang &Vilt & skeletal), compatibility (Sinha & Singh) and Academic burnout (Scafelli& Bersu & Salanova) questionnaires, before and after the intervention.
  Results
  The results of covariance analysis showed that the results of active participation in school, adaptability and academic efficiency in the experimental group were more than the control group, and the emotional exhaustion, pessimism and burnout scores in the experimental group were less than the control group.
  Conclusions
  The effectiveness of teaching the concepts of school-based positive psychology on the social and behavioral levels of educational well-being, adolescents are advised to develop these concepts for improving interpersonal relationships and adapting to the educational environment and preventing dropping or leaving to study.
  Keywords: School-based Positive Psychology, Educational Well-being, Students
 • Sara Moradi Kelardeh, Seifollah Aghajani, Reza Ghasemi Jobaneh*, Iman Baharvand Pages 110-115
  Introduction
  Test anxiety is one of the Psychological-educational problems that has a higher prevalence in female students. Psychological factors can play a role in explaining the test anxiety. The aim of current research was to investigate the Role of Integrative Self-knowledge, Experiential Avoidance and Self-Compassion in Test Anxiety of female Students.
  Methods
  This research method was correlation. 171 female Students of Shahid Chamran University of Ahvaz were selected through Voluntary sampling method and responded to Test Anxiety, Integrative Self-knowledge, Experiential Avoidance and Self-Compassion Questionnaires. The gathered data were analyzed by Pearson correlation coefficient and stepwise regression.
  Results
  The findings showed that there is a negative correlation between Integrative Self-knowledge and Self-Compassion with Test Anxiety (P>0.01). There is a positive correlation between Experiential Avoidance with Test Anxiety (P < 0.01). Also Among the predictor variables, Integrative Self-knowledge and Experiential Avoidance had the predictive power for test anxiety in female students (P<0.01).
  Conclusions
  The findings of this study indicate the importance of psychological factors in explaining the test anxiety. Therefore, paying attention to these factors, especially Integrative Self-knowledge and Experiential Avoidance play an important role in reducing the test anxiety of female students.
  Keywords: Integrative Self-knowledge, Experiential Avoidance, Self-Compassion, Test Anxiety, Students
 • Fatemeh Faghernejad*, Mohammad Fatahi Pages 116-122
  Introduction
  The proper communication and interaction with the human resources in the organization for the purpose of carrying out the planned activities will lead to the achievement of goals and the survival and balance and organizational development. One of the most important factors influencing the integrated activities of human resources in organizations is the level of trust and acceptance that employees have towards their managers and organizations. The purpose of this study was to investigate the effect of genuine leadership on organizational virtue with the mediation of psychological capital among employees of Lorestan University.
  Methods
  The research method is descriptive correlation model based on structural equation modeling. The statistical population consisted of all the staff of Lorestan University. The sample size was 210 using random sampling using Krejcy and Morgan tables. Data were collected using standard questionnaire of genuine leadership, organizational virtue and psychological well-being. Data was analyzed using software spss18 and Pearson Correlation Coefficient, lisrel software.
  Results
  The direct effect of genuine leadership on organizational virtue (β = 0.32, t = 72.3) was significant at the level (P = 0.5). Also, the direct effect of the original variable on psychological capital (β =.33, t = 33.6) was significant at the level (P = 0.5). The direct effect of psychological capital on organizational virtue (β = 0.40, t = 0.44) was significant at the level (P = 0.5). The indirect effect of the noble leadership on organizational virtue with the mediating role of psychological capital (β = 55.16, t = 0.28) was significant at the level (P =. 5). The fitting of the prediction model for research variables is relatively good (X2/DF = 2.133), indicating the alignment of the fitted model with the research community. Because the Chi-Square/Df of less than 3 represents the fit of the model.
  Conclusions
  Based on research findings, the noble leadership influences organizational virtue with the role of mediator of psychological capital among the staff of the University of Lorestan. Therefore, it is suggested that university administrators develop and strengthen the attitude of genuine leadership in the organization and emphasize the virtue and promotion and self-awareness of their employees, and their employees as a major organizational capital.
  Keywords: genuine leadership, organizational virtue, psychological capital
 • Maurice Sheikhi*, Moris Sheykhi, Hamdollah Habibi, Firouz Mahmoudi Pages 123-129
  Introduction
  Professional ethics has always been one of the main goals of the educational system. Educational instructors found that professional-level planning is a way to prepare graduates for a changing field.
  Methods
  This current qualitative study was conducted with a grounded theory approach in the fall of 1397 on 24 educators and teachers of the University of Farhangian by targeted sampling and up to saturation data and observing the confidentiality of the information and the possibility of leaving the study whenever Willing to continue, the data collection method was carried out through a semi-structured interview; Huber data was analyzed based on Strauss & Corbin method.
  Results
  Generally, seven main categories and eight subclasses were created. Finally, six themes from these classes were extracted under the titles of individual factors, organizational factors, social factors, global factors, and scientific factors affecting professional ethics.
  Conclusions
  Findings of this study showed that considering different factors in the formation of professional ethics, a special attention is paid to professional ethics as one of the main pillars of the growth and excellence of work efficiency in different sectors. Education officials and educators have taken great care to highlight future plans for education and universities. This should be given special attention to the students of the University of Cultural Sciences, because these students will enter the Jirga of Education in the near future and if they are not trained and undeveloped, they will have irreparable blows on generations. Next will arrive.
  Keywords: Teacher Training, Teacher Training, Professional Ethics
 • Bahman Kord*, Monirah Mohammadi Pages 130-134
  Introduction
  Anxiety is a psychological disorder, which cognition of its causes is essential. The aim of this study was to examine of emotional regulation difficulties and negative automatic thoughts in the prediction of students' anxiety Islamic Azad University, Bukan Branch.
  Methods
  The method used is descriptive- correlation. The statistical population of this study includes all of college students Islamic Azad University, Bukan Branch city in the academic year of 2017-2018, from which a sample of 325 students were selected by convenience sampling. In the present study, difficulty of emotion regulation Scale (DERS), negative automatic thoughts and anxiety inventory were employed to gather the required data. Data was analyzed in SPSS 20 software using Pearson Correlation Coefficient, and Stepwise Regression test.
  Results
  According to the results of Pearson correlation coefficient, there is a positive and significant relationship between emotional regulation difficulties and negative automatic thoughts with students' anxiety (P <0.01). As well as the results indicated that predicted 23% of the variance of Anxiety by negative automatic thoughts and emotional regulation difficulties.
  Conclusions
  Regarding the results, Anxiety is predictable based on the emotional regulation difficulties and negative automatic thoughts. Therefore, teaching emotional regulation strategies and control of negative automatic thoughts is necessary to increase mental health and reduce students' anxiety.
  Keywords: anxiety, emotional regulation difficulties, negative automatic thoughts
 • Hadis Nejad Moghadam, Mahtab Salimi* Pages 135-143
  Introduction
  The goal of this investigation is the study of role of lifestyle raises health in the quality of school life and academic adaptation of secondary students of Karaj education from forth area.
  Methods
  Statistical population included 14906 secondary students of Karaj education from forth area that they used Kokaran formula and 370 people were selected. The method of sampling was random cluster. The research method is descriptive from kid of correlational. The data gathering tool is includes Three standard questionnaire lifestyle raises health questionnaire they walker and colleagues (1987), and also the quality of school life of soltanis and colleagues (1390), and then academic adaptation questionnaire Bayker and Seryak (1984) was used.
  Results
  The data of this research showed that there is a positive and meaningful relationship between the lifestyle raises health and its proportions like (nutrition, sport, acceptance of responsibility about health, managing stress, interpersonal support, and self actualisation) in the quality of school life and academic adaptation of secondary students from forth area of Karaj.
  Conclusions
  The result showed that all of these proportions; (nutrition, sport, acceptance of responsibility about health, managing stress, interpersonal support, and self-actualization) are able to predict the quality of life school 81 and academic adaptation 86 of secondary students from forth area of Karaj. Hence it is recommended that of results this research applid in promotion of the quality of life school and academic adaptation of secondary students.
  Keywords: lifestyle raises health, quality of school life, academic adaptation
 • Omidali Mohammadverdi, Massoud Sharifi*, Jalil Fathabadi, Vahid Nejati Pages 144-151
  Introduction
  The purpose of this study was to determine the effect of training of self-regulation strategies on students' mathematical and memory performance.
  Methods
  The research method was semi-experimental with the design of non-equivalent control groups. The statistical population of this study was all 167 female students of the 11th grade of human science major in high school of Khodabandeh in the academic year of 1396-1397, of which 40 students were random cluster selected as a sample and were divided into two groups: experimental and witness. The evaluation equivalent form tests of verbal and mathematical memory were used to evaluate the mathematical and memory performance. The experimental group was trained for 13 sessions by self-regulatory strategies, but the witness group did not receive any training on self-regulation strategies. Both groups respond to the examinations immediately before training, immediately after training and follow up stage of 4 months. The mixed variance was used to analyze the data.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the experimental and witness groups in the post-test and follow-up stages in terms of math and memory tests. The experimental group had maintained its superiority in math and memory performance after 4 months.
  Conclusions
  Self-regulation strategies have learning and teaching capabilities and their effects are sustainable over time.
  Keywords: self-regulation strategies, memory, math performance
 • Mohammad Mahmodi Meymand*, Samaneh Kamali, Omid Shahabazi Pages 152-158
  Introduction
  In the competitive business environment, organizational performance is tied with modern methods of marketing and branding. On the other hand, researchers admit that observance of ethical considerations by organizations is a critical factor in positive perception of the organization and its performance. Accordingly, this study was conducted to evaluate the role of ethical branding on performance indicators of Kerman University of Medical Science and Faculty members.
  Methods
  The research method is descriptive and correlation. The research population includes faculty members of Kerman University of Medical Sciences is 402.with using Morgan table, 196 people were selected by stratified random sampling method. Data analysis done in two level of descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (correlation coefficient and regression) and structural equation modeling using SPSS and smart PLS software.
  Results
  The results showed a significant positive correlation between ethical branding & performance indicators in Kerman university of Medical Sciences.
  Conclusions
  Also the regression analysis and structural equation modeling showed that ethical branding and its components effect on organizational performance and the impact of ethical branding in the service level and in the corporate level on performance indicators is almost identical.
  Keywords: branding, ethic, ethical branding, performance indicators
 • Seyed Mehdi Poorseyed, Farhad Khormaei* Pages 160-167
  Introduction
  In recent years, educators and educational psychologists have come to believe that students' expectations and beliefs about their abilities play a key role in their academic achievement. The purpose of this study was to explain the academic self-efficacy based on personality traits that mediates academic stress in students.
  Methods
  The present research is descriptive and correlational. The research community is the second-grade secondary school students of Yazd, of which 474 Students (186 boys and 288 girls) were selected by cluster random sampling and responded to a questionnaire of academic self-efficacy, a short form of a questionnaire of five major factors and a questionnaire on academic stress. Data were analyzed using structural equation modeling.
  Results
  The results of the direct effect of agreement and openness on experience on academic self-efficacy and the direct effect of psychosocialism, task-orientedness and openness to experience on academic stress and the effect of academic stress on academic self-efficacy were confirmed. These results also showed that academic stress has a mediator role between personality traits, task-orientedness, openness to experience and psychosocialism and academic self-efficacy.
  Conclusions
  In general, it can be concluded that personality traits lead to an increase in academic self-efficacy in students by reducing academic stress in facing stressful issues.
  Keywords: Academic Self-Efficacy, Personality Traits, Academic Stress