فهرست مطالب

جنگل و فرآورده های چوب - سال هفتاد و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال هفتاد و دوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهرام ناصری، مسعود طبری کوچکسرایی*، مهدی عابدی، شیام فارتیال صفحات 1-8
  به منظور بررسی اثر کاهش رطوبت بذر و دمای محیط نگهداری بر تغییرات زنده مانی بذر افرای هیرکانی، آزمایشی با بذرهای این گونه با سه محتوای رطوبتی 12، 8 و 4 درصد در سه محیط نگهداری شامل اتاق (°C 25)، یخچال (°C 4) و فریزر (C20-) به مدت 48 هفته انجام شد. نتایج نشان داد تاثیر رطوبت بذر، دمای محیط نگهداری و تلفیق این دو بر زنده مانی بذر معنادار بود. زنده مانی بذرها با هر سه سطوح رطوبت، در یخچال، تا پایان دوره (48 هفته) همواره در حد بالا باقی ماند (حدود 98 درصد)؛ در فریزر از هفته 8 اندکی کاهش یافت و تا پایان دوره در حد 80 درصد ثابت ماند. در اتاق، زنده مانی از هفته 24 به شدت کاهش یافت، طوری که در پایان دوره، بذرهای با رطوبت 4 درصد فقط 18 درصد زنده مانی داشتند اما بذرهای با رطوبت های 12 و 8 درصد زنده مانی شان متوقف شد. یافته های این تحقیق آشکار ساخت که نگهداری به نسبت موفق بذر افرای هیرکانی با محتوای رطوبتی 12-4 درصد تا 6 ماه در دمای اتاق، و نزدیک به یک سال در محیط یخچال و فریزر امکان پذیر است. . از این رو، می توان گفت، بذرهای این درخت رفتاری مشابه با بذرهای مقاوم به خشکی (ارتدکس) را به نمایش می-گذارند. ادامه آزمایش در محیط های یخچال و فریزر، قابلیت نگهداری بذر این گونه را برای دوره های طولانی تر آشکار می کند. . از این رو، می توان گفت، بذرهای این درخت رفتاری مشابه با بذرهای مقاوم به خشکی (ارتدکس) را به نمایش می-گذارند.
  کلیدواژگان: دما، ذخیره سازی، رطوبت بذر، زنده مانی، سفید کرکو
 • مطهره اسفندیاری، حمید سودایی زاده*، محمد حسین مختاری صفحات 9-20
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی کارآیی درخت کاج تهران در کاهش آلاینده های فلزات سنگین موجود در محیط، از طریق تعیین غلظت فلزات سنگین در برگ و پوست درخت کاج تهران و مقایسه آن با گردوغبارریزشی می باشد. بعد از آماده-سازی نمونه های غبار ریزشی و گیاهی با استفاده از روش هضم اسید مقدار عناصر سنگین موجود در عصاره آنها با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. طبق نتایج بدست آمده مقدار فلزات آهن، منگنز، روی و سرب در گردو غبار رسوب کرده در تله های رسوبگیر دارای بیشترین مقدار بودند و کمترین میزان مربوط به فلز کادمیم بود. اثرات متقابل فاصله از بزرگراه و غلظت فلزات سنگین در برگ و پوست درخت کاج تهران معنی دار شد (01/0(p≤ . غلظت فلزات کادمیم، کبالت، آهن و نیکل با افزایش فاصله از بزرگراه به دلیل وزش بادهای چند جهته و وجود سایر منابع آلاینده در منطقه افزایش داشت. تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون بین فلزات سنگین موجود در غبار ریزشی و درخت کاج تهران نشان داد که مقدار این عناصر در درخت کاج تهران با گردوغبار ریزشی همبستگی معنی داری دارد. نتایج بدست آمده نشان داد که پوست درخت کاج تهران با مقدار شاخص انباشت فلزات برابر با 18/7261 میلی گرم بر کیلوگرم توانایی بیشتری در جذب همزمان فلزهای مختلف نسبت به برگ های آن دارد بنابراین انتظار می رود مقدار قابل توجهی از فلزات سنگین توسط درختان کاج موجود در کمربند سبز بزرگراه یزد جذب گردد.
  کلیدواژگان: شاخص انباشت فلزات، غبار ریزشی، فلزات سنگین، کاج تهران
 • شادی حبیبی کیلک، سیدجلیل علوی*، امید اسماعیل زاده صفحات 21-31
  با تعیین عوامل محیطی اثرگذار بر گونه گیاهی در یک رویشگاه ویژه می توان حضور گونه موردنظر را پیش بینی نموده یا اینکه با حضور آن در یک رویشگاه به طور غیرمستقیم به شرایط محیطی پی برد. هدف از پژوهش حاضر تحلیل منحنی پاسخ گونه شمشاد نسبت به برخی متغیرهای محیطی و تعیین مقدار بهینه آن با استفاده از تابع HOF است. به روش انتخابی، تعداد 834 رولوه (400 مترمربعی) در رویشگاه های بزرگ شمشاد در جنگل های هیرکانی شامل جنگل حفاظت شده خیبوس در حوزه تالار، جنگل های شیرگاه در حوزه تالار، ذخیره گاه سی سنگان، جنگل های فریم، جنگل های حوزه غرب هراز، جنگل های سری یک بخش 3 حوزه نکا- ظالم رود، جنگل آموزشی پژوهشی خیرود و تربیت مدرس پیاده شد و در هر قطعه نمونه حضوروغیاب گونه شمشاد، عوامل توپوگرافی و خاکی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که منحنی پاسخ گونه شمشاد نسبت به متغیرهای ارتفاع از سطح دریا و درصد رس تک نمایی چوله به راست، برای متغیر درصد شن تک نمایی چوله به چپ، برای متغیر نیتروژن تک نمایی متقارن و برای دیگر متغیرها هم نوا افزایشی یا کاهشی می باشد. به کارگیری معیار انحراف توجیه شده نشان داد که pH، ارتفاع از سطح دریا و رس مهم ترین متغیر برای حضور گونه شمشاد می باشند. بر اساس مقدار بهینه هریک از متغیرها می توان بیان داشت که شمشاد گونه ای است آهک دوست و رطوبت پسند که در ارتفاعات پایین و شیب های تند و خاک های سبک با نیتروژن بالا حضور دارد. بر مبنای پژوهش حاضر می توان این فرض که گونه شمشاد نسبت به متغیرهای محیطی رفتاری تک نمایی و گوسی دارد را رد کرد.
  کلیدواژگان: تابع HOF، منحنی پاسخ، گرادیان اکولوژیکی، مقدار بهینه، دامنه اکولوژیک، شمشاد هیرکانی
 • عادل کاظمی طالکویی، مقداد جورغلامی*، جهانگیر فقهی صفحات 33-45
  این مطالعه با هدف ارائه مدل توان اکولوژیکی ویژه چند عامله بر پایه عوامل اکولوژیک واحد های عکس العمل هیدرولوژیکی جهت تعیین توان اکولوژیک کاربری های مختلف در حوزه آبخیز جنگلداری 23 ذیلکی رود گیلان انجام شد. ابتدا با ArcSWAT تعداد 608 واحد عکس العمل هیدرولوژیکی در قالب 39197 پلی گون مستقل از هم در حوزه ذیلکی رود بدست آمد. سپس با سنجش واحد های عکس العمل هیدرولوژیکی با مدل های ویژه توان اکولوژیک، بازدهی زمین های حوزه از نظر تولید، آسیب پذیری کیفی و نیازمندی های مدیریت سنجش شد. در گام بعدی آسیب پذیری نهایی واحد های عکس العمل هیدرولوژیکی در مقابل تخریب ناشی از بهره برداری با شاخص های هیدرولوژیکی سنجش شد. برای ارزیابی شاخص های هیدرولوژیکی، با اجرای مدل SWAT و واسنجی و تحلیل حساسیت، پارامترهای موثر در شبیه سازی رواناب و رسوب را بدست آورده و در هر واحد عکس العمل هیدرولوژیکی مقدار کمی شاخص های هیدرولوژیکی برآورد شد و واحد های عکس العمل هیدرولوژیکی دارای توان تولید و بهره برداری خارج از حد مجاز شاخص، به کاربری حفاظتی و حمایتی تغییر یافتند. به طوری که کاربری های توان 1 جنگلداری و توان 1 اکوتوریسم متمرکز بدون تغییر مساحت، کاربری های توان 2، 3 و 4 جنگلداری و توان 2 اکوتوریسم متمرکز کاهش سطح پیدا کردند و کاربری کارکرد حفاظتی و حمایتی با مساحت 14083 هکتار افزایش سطح داشتند. از آنجا که فاکتورهای شیب، خاک و کاربری اراضی بیشترین تنوع را در سطح منطقه داشتند و بیشترین محدودیت را سبب می شوند، بنابراین استفاده از واحد های عکس العمل هیدرولوژیکی برای طبقه بندی توان اکولوژیک کاربری ها و شبیه سازی پارامترهای مدیریتی، امکان ارزیابی آسیب پذیری کاربری را بصورت کمی فراهم کرده و ابزار مناسبی برای ارزیابی توان سرزمین است.
  کلیدواژگان: عملکرد اکوسیستم، شاخص های هیدرولوژیکی، آسیب پذیری کمی، واحد عکس العمل هیدرولوژیکی
 • عاطفه کریمیان بهنمیری، کامبیز طاهری آبکنار*، یحیی کوچ، علی صالحی صفحات 47-56
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی تاثیر ترکیب تاج پوشش درختان راش با گونه های همراه (راش-ممرز-پلت، راش-ممرز، راش-پلت و راش خالص) بر مبنای مشخصه های لاشبرگ و خاک در استان مازندران صورت پذیرفت. نمونه های لاشبرگی با استفاده از کیسه لاشبرگ و نمونه های خاک (با ابعاد 30×30×30 سانتی متر) در هریک از توده ها با پنج تکرار از زیر تاج پوشش درختان مرکزی راش برداشت شد. به منظور تاثیر فصول مختلف بر حضور و فعالیت جانداران خاکزی، نمونه برداری علاوه بر فصل تابستان، در بهار، پاییز و زمستان نیز انجام پذیرفت. مشخصه های کیفی لاشبرگ (کربن آلی، نیتروژن کل، نسبت کربن به نیتروژن)، مشخصه های فیزیکوشیمیایی و زیستی خاک (رطوبت، pH، کربن آلی، نیتروژن کل، تراکم و زی توده کرم خاکی، نماتدهای خاکزی و تنفس میکروبی) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که مقدار نیتروژن خاک (48/0 درصد)، pH (43/7)، زی توده (88/56 میلی گرم در متر مربع) و تراکم کرم خاکی (05/57 عدد در متر مربع)، نماتدهای خاکزی (8/54 درصد گرم خاک) و تنفس میکروبی (02/52 میلی گرم دی اکسیدکربن در گرم خاک در روز) در توده های راش-ممرز-پلت بیشتر از دیگر توده مورد بررسی بوده است. در همه ترکیب های تاجی مورد بررسی، بیشترین تراکم (12/45)، زی توده کرم خاکی (08/46) و نماتدهای خاکزی (78/56) در فصل پاییز بود، در حالی که بالاترین تنفس میکروبی خاک(5/58) در فصل تابستان ثبت شد. بر اساس نتایج، توده راش-ممرز-پلت تاثیر قابل توجهی بر مشخصه های آلی و معدنی خاک دارد. از نتایج کاربردی این پژوهش می توان در خصوص انتخاب گونه پهن برگ جهت احیای مناطق تخریب یافته شمال کشور اشاره کرد.
  کلیدواژگان: لاشبرگ، کرم خاکی، نماتد، تنفس میکروبی، نیتروژن، کربن، pH
 • امید حسین زاده*، مجید عزیزی، مهدی فائزی پور فائزی پور، یحیی همزه، محمد رضا عبدی صفحات 57-65
  امروزه توسعه خوشه های صنعتی به عنوان یکی از رویکردهای موفق در زمینه توسعه صنعتی مطرح هستند. رویکرد توسعه خوشه ای در صورتی که با در نظر گرفتن برنامه های راهبردی مناسب توسعه یابد نه تنها باعث توسعه صنعتی خاص می شوند بلکه توسعه منطقه ای را رقم خواهند زد. با توجه به اینکه صنعت مبلمان در ایران اصولا متشکل از شرکت های کوچک و متوسط است، توسعه خوشه ای می تواند برای توسعه آن راهگشا باشد. این مطالعه با هدف اولویت بندی محصولات صنعت مبلمان برای 8 خوشه مبلمان شناخته شده در ایران انجام شده است. در مرحله اول شاخص ها و زیرشاخص های مدل شبکه ای شناسایی شد، سپس مدل تصمیم گیری بر اساس فرآیند تحلیل شبکه ای در نرم افزار سوپردسیژن تهیه شد. پس از وزن دهی شاخص ها و زیرشاخص ها برای مشخص شدن وزن گزینه ها برای هر یک از خوشه ها بصورت جداگانه نتایج مقایسات زوجی از پرسشنامه ها استخراج و در نرم افزار اجرا شد. نتایج نشان داد در خوشه های مبلمان تهران و اسلام شهر گزینه پروژه های دکوراتیو به ترتیب با اوزان 35/0 و 334/0 در اولویت است. در خوشه های مبلمان شاندیز، بابلسر، تبریز و رودسر گزینه مبلمان صفحه ای و اداری به ترتیب با اوزان 271/0، 287/0، 284/0 و 293/0 اولویت اول را داشت و در خوشه های مبلمان قم و ملایر گزینه مبلمان استیل به ترتیب با اوزان 32/0 و 354/0 در اولویت بود. اولویت های بدست آمده نشان داد که هر یک از خوشه-های مورد مطالعه از توان رقابتی بیشتر برای تولید کدام دسته از محصولات برخوردارند. نشان داد که هر یک از خوشه-های مورد مطالعه از توان رقابتی بیشتر برای تولید کدام دسته از محصولات
  کلیدواژگان: پروژه های دکوراتیو، مبلمان، خوشه صنعتی، صنایع کوچک
 • هادی غلامیان* صفحات 67-76
  در این پژوهش میزان تغییرات رنگی و مقاومت به چسبندگی پوشش ها بر بافت تنه نخل در دو مقطع طولی و عرضی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونه هایی به ابعاد 2×7×15 (طولی) میلیمتر و 2×5×5 (عرضی) میلیمتر بریده شد. سپس با استفاده از دستگاه فیلم کش پوشش های سیلروکیلر و سیلرونیم پلی استر پوشش داده شد و جهت یکسان سازی رطوبت، نمونه ها در اتاق کلیما با شرایط دمای 20±2 سانتی گراد و رطوبت نسبی 1±65 درصد به مدت 15 روز نگه داری شدند. همچنین، کیفیت پوشش دهی با استفاده از آزمون های رنگ سنجی و چسبندگی کششی در دو مقطع طولی و عرضی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج رنگ سنجی نشان داد در اثر پوشش دهی با سیلروکیلر و سیلرونیم-پلی استر میزان روشنی کاهش و میزان قرمزی و زردی نسبت به نمونه شاهد افزایش یافت. بعلاوه پوشش دهی در مقطع طولی تغییر رنگ بیشتری نسبت به مقطع عرضی نمود. به ترتیب پارامتر اشباع رنگ و فام رنگی در پوشش دهی نسبت به نمونه شاهد افزایش و کاهش یافت، که نشان دهنده آن است که میزان شفافیت و براقیت افزایش و سطح رنگ شده تمایل به قرمزی از خود نشان داده است. نتایج آزمون چسبندگی کششی نشان داد، مقاومت چسبندگی پوشش سیلروکیلر کمتر از پوشش سیلرونیم پلی استر بود و میزان مقاومت چسبندگی در مقطع عرضی به طور کلی 2 برابر بیشتر از مقطع طولی مشاهده گردید. افزایش مقاومت چسبندگی در مقطع عرضی نسبت به مقطع طولی ناشی از نفوذ بهتر پوشش و جدا شدن آن از سطح نخل بوده ولی در مقطع طولی به علت جدا شدن بافت نخل می باشد.
  کلیدواژگان: پوشش دهی، نخل، رنگ سنجی، چسبندگی، پلی استر، مبلمان
 • امین ملکانی، محراب مدهوشی*، قنبر ابراهیمی، علیمراد رشیدی صفحات 77-87
  مطالعه حاضر با هدف بهبود خواص مقاومتی به خصوص مقاومت به ضربه کامپوزیت های چوب-پلاستیک پلی پروپیلن-باگاس با افزودن نانو ذرات کربن کروی شکل جهت استفاده در صنعت خودرو سازی انجام شد. برای این منظور نانوکامپوزیت ساخته شده می بایست دانسیته کم و مقاومت به ضربه بالا داشته باشد. در این تحقیق از دو سطح 40 و 55 درصد آردباگاس با مش 40، چهار سطح نانوذره کربن کروی شکل در مقادیر صفر، 25/0، 5/0 و 1 درصد، پلیمر پلی پروپیلن و 2 % مالئیک انیدرید پلی پروپیلن شده به عنوان جفت کننده استفاده شد. نانوکامپوزیت ها با استفاده از دستگاه مخلوط کن داخلی تولید شده و سپس با استفاده از پرس دو مرحله ای گرم و سرد نمونه های دانسیته، مقاومت به ضربه فاق دار و مقاومت خمشی ساخته شدند. بعد از بررسی نتایج آزمون های فیزیکی و مکانیکی مشخص شد که افزایش مقدار آرد باگاس دانسیته، مدول الاستیسیته خمشی و جذب آب محصول را افزایش، ولی مقاومت به ضربه فاق دار و مقاومت خمشی را کاهش می دهد. در مقابل، افزایش مقدار نانوذره کربن سبب افزایش مقاومت به ضربه و مقاومت خمشی نانوکامپوزیت می گردد. بررسی تصاویر میکروسکوپی SEM نیز توزیع یکنواخت نانو ذره کربن کروی شکل را در سطح شکست نمونه های ضربه نشان داد و بهبود اتصال بین آرد باگاس و پلیمر پلی پروپیلن را با افزایش مصرف نانو ذره تایید کرد. همچنین، افزایش مقدار مصرف نانوذره کربن دمای انتقال شیشه نانوکامپوزیت ها را افزایش داد. بررسی مدول ماده در آزمون DMTA مشخص کرد که با افزایش مقدار باگاس مقدار مدول افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: نانوکامپوزیت، نانوکربن کروی (GNPR)، مقاومت به ضربه، خواص فیزیکی و مکانیکی
|
 • B. Naseri, M. Tabari Kouchaksaraei *, M. Abedi, S. Phartyal Pages 1-8
  This experiment was conducted to survey the effect of desiccation and storage temperature on Balkan maple (Acer hyrcanum Fisch & Meyer) seed viability. The seeds were hermetically stored at three moisture content levels (12%, 8% and 4%) and stored in three storage temperatures including -20 °C (freezer), 4 °C (refrigerator) and 25 °C (room) up to 48 weeks in order to record the loss variability in viability. Results showed that effect of seed moisture content, storage temperature and their interaction on seed viability was significant. Seeds were viable (98%) at refrigerator until week 48. Viability at freezer reduced to 80% on week 8 and was constant till week 48. At room temperature, viability sharply reduced from week 24, so that on week 48 all of the seeds (12% and 8% moisture content) were found dead, but the seeds with 4% moisture content had weak viable (18%). This research revealed that Balkan maple seed with 4-12% moisture content can be successfully stored up to 6 months at room temperature and up to a year at refrigerator and freezer. Continuing the experiment in refrigerator and freezer will reveal the storage capability of this seed for longer periods.This research revealed that Balkan maple seed with 4-12% moisture content can be successfully stored up to 6 months at room temperature and up to a year at refrigerator and freezer. Continuing the experiment in refrigerator and freezer will reveal the storage capability of this seed for longer periods.
  Keywords: Balkan maple, seed moisture content, storage, Temperature, viability
 • M. Esfandiari, H. Sodaiezadeh *, M. Mokhtari Pages 9-20
  The purpose of this study was to investigate the ability of Mondell Pine tree) Pinus eldarica (in decreasing heavy metal contaminants within the environment by determining the concentration of heavy metals in the leaves and bark of P. eldarica and comparing their concentrations on falling dust. to reduce the concentrations of heavy metals in the environment compared with the concentration of these pollutants in falling dust. After the preparation of falling dust and plant samples, the heavy elements of them have been extracted by acid digestion method and then measured by flame atomic absorption spectrophotometry. The results showed that the concentration of Iron, Manganese, Zinc, Lead, and Cadmium in falling dust respectively were the highest to the lowest. Concentrations of Cadmium, Iron, Cobalt, and Nickel, increased with increasing distance from the road due to multi-directional winds and the presence of other contaminants. The Pearson correlation analysis between heavy metals found in the falling dust and Mondell Pine tree showed that the input and controlling factors of these elements in the Mondell Pine tree are probably the same as the dust. The results showed that the P. eldarica bark with the amount of accumulation index of 7261 mg/kg has more ability to simultaneously absorb different metals. As a result, since this green belt surrounds the Yazd urban area, it is hoped that a significant amount of heavy metals will be absorbed by these trees.
  Keywords: Falling dust, Heavy metals, Metal accumulation index (MAI), Pinus eldarica
 • S. Habibi Kilak, S. J. Alavi *, O. Esmailzadeh Pages 21-31
  By determining the environmental factors affecting the plant species in a particular site, the presence of the species in the site can be predicted. The aim of this study was to investigate the response of Buxus to environmental variables individually and to extract its ecological optimum and amplitude in relation to the most important environmental factors using HOF function. This study has been done in the major sites of Buxus hyrcana in the Hyrcanian forests. 834 sample plots (400 m2) were established by systematic-selective method and within each plot, the presence of this species, topographic factors and some soil variables were recorded and measured. Fitting the response curve to the environmental variables with HOF function showed that pH, altitude, and clay were the most important variables on the performance of box tree. The results of this study showed that the response curves of Buxus species relative to the elevation and clay are unimodal and right-skewed, for sand variable is left- skewed, for nitrogen is symmetric and for the remaining variables are monotonically increasing or decreasing. The general conclusion based on the ecological optimum amount for each variable showed that the Buxus tree is lime- and moisture-demanding species, which is present in low altitudes, steep slopes and light soils with high nitrogen content. Since simultaneously more than one factor affects the behavior of species, it is recommended that the shape of the Buxus response curve is studied by taking into account the environmental variables in combination and by using other models.
  Keywords: HOF function, response curve, optimum, ecological amplitude, box tree (Buxus hyrcana Pojark)
 • A. Kazemi Talkouyee, M. Jourgholami *, J. Feghhi Pages 33-45
  The aim of this study was to provide a multi-factor ecological power model based on the ecological factors of hydrological response units in order to assessing the ecological potential of different uses in the Zailakirood Basin, northern Iran. First, by employing ArcSWAT 608 units of hydrologic response in 39197 independent polygons were found in the study area. Then, by measuring the hydrological response units by using special ecological capability models, the yield of the studied lands was measured in terms of production, quality of vulnerability and management requirements. In the next step, the final vulnerability of the hydrological response units was assessed against the degradation caused by forest utilization by employing hydrological indicators. In order to evaluate hydrologic indexes, by applying the SWAT model, calibration and sensitivity analysis, the effective parameters in runoff and sediment simulation have been obtained and in each of hydrological response unit, the numerical value of the hydrologic indexes estimated then the hydrological response units which were capable of producing sediments more than the determined limit of the index was changed to protective and supportive usage. So, the usage of potential of utilization 1 of forestry and centralized ecotourism capacity 1 remained without changing the area, potential of utilization 2,3 and 4 of forestry and centralized ecotourism capacity 2 reduced in area. And finally protection and supportive function with an area of 14083 hectares increased. Since slope, soil and land use have the highest variation in the region and cause the most limitation.
  Keywords: Ecosystem performance, Hydrologic indexes, Quantitative vulnerability, Hydrologic response unit
 • A. Karimiyan, K. Taheri Abkenar *, Y. Kooch, A. Salehi Pages 47-56
  The present study aimed to assess the effect of canopy combination of beech trees and associated species (beech-hornbeam- maple, beech-hornbeam, beech- maple and pure beech) on basis of litter and soil characteristics in Mazandaran Province, northern Iran. Litter and soil sampling was made at each beech stand composition, using litter bags and plastic bags (30 × 30 × 30 cm), respectively by five replicates beneath Canopy of central beech trees. Also, in order to effect different seasons on the presence and activity of fanua, were done sampling in addition to summer season in spring, autumn and winter. Characteristics of litter quality (carbon, nitrogen, carbon to nitrogen ratio), Physicochemicaland biological properties of soil (water content, pH, organic carbon, total nitrogen, carbon to nitrogen ratio, earthworm density and biomass, nematodes and microbial respiration) was investigated. The results showed that nitrogen content of soil ( 0.48%), pH (7.43), biomass (56.88 mg m-2) and density (57.05 nm-2) of earthworm, total nematodes (55.02 in 100 gr soil) in beech-hornbeam-maple stand was higher than other studied stands. In all the studied combinations, dansity (45012) and biomass (46.08) of earthworms and nematodes (56.78) had the maximum activities in autumn while the highest of soil microbial respiration (58.5) was recorded in summer season. The based on findings, the stand of beech-hornbeam-maple has significantly impact on the soil organic and mineral characteristics. of the applied results of this research can be to prioritize in the selection of broad-leaved species for revive of degraded areas of the country North.
  Keywords: litter, earthworms, nematodes, microbial respiration, Carbon, Nitrogen, pH
 • O. Hosseinzadeh *, M. Azizi, M. Faezipour, Y. Hamzeh, M. R. Abdi Pages 57-65
  Today, the development of industrial clusters is considered as one of the successful approaches to industrial development. The cluster development approach, if developed in conjunction with the development of appropriate strategic plans, will not only promote specific industrial development but also regional development. Due to the fact that the furniture industry in Iran is mainly composed of small and medium enterprises, cluster development can be used to develop it. This study aimed to prioritize the furniture industry products for eight known furniture clusters in Iran. In the first stage, criteria and sub-criteria of ANP model were identified, and then the decision model was prepared based on ANP in the Superdecitions software. After weighing the criteria and the sub-criteria, we used the results of the questionnaire to determine the weight of the alternatives for each cluster separately. The results showed that in the furniture clusters of Tehran and Islamabad city, the option of decorative projects is about 0/35 and 334/0, respectively. In furniture clusters of Shandiz, Babolsar, Tabriz and Rudsar, the furniture and office furniture options with the weights of 271/0, 287/0, 284/0 and 293/0 were the first priority, respectively, and in furniture clusters of Qom and Malayer classic furniture with a weight of 0/32 and 0/304 respectively. The prioritized results showed that each of the studied clusters has more competitive ability to produce which products. . The prioritized results showed that each of the studied clusters has more competitive ability to produce
  Keywords: Decorative projects, furniture, Industrial cluster, Small industries
 • H. Gholamiyan * Pages 67-76
  In this study, the effect of alkyd coatings on the color changes and adhesion strength in parallel and perpendicular to fibers of date palm trees was investigated. For this purpose, the boards with the dimensions of 2 × 7 × 15 mm (parallel) and 5 × 5 × 5 (perpendicular) were prepared. Then, acid catalyzed and nitrocellulose lacquers (SC) and polyester (SP) coatings were applied and all specimens were then transferred to conditioning room (20±1 ºC, and 65 ± 1 % RH) for 15 days. Also, the quality coatings was evaluated by colorimetric and adhesion strength with pull-off test in parallel and perpendicular to fibers. The results of colorimetric showed that, after coating with acid catalyzed and nitrocellulose lacquers the . Also, coating in parallel direction caused a greater change in color than the perpendicular direction. Also, by parameter color saturation and hue of coating compared to the control sample increased and decreased, indicating that the transparency and gloss increases and the color tends to red-show have given. The results pull-off test showed that, the adhesion resistance of acid catalyzed and nitrocellulose lacquers (SC) was less than the polyester (SP) coating and the adhesion resistance in the perpendicular to fibers was generally 2 times higher than the parallel to fibers. Increasing adhesion resistance in cross section than the longitudinal section is due to better penetration of the coating into the fibers of palm, but in the longitudinal section it is due to the separation of the palm tissue.
  Keywords: coating, palm, colorimetric, adhesion, polyester, furniture
 • A. Malakani, M. Madhoushi *, G. Ebrahimi, A. Rshidi Pages 77-87
  This research was carried out to investigate the possibility of improving the strength properties, especially the impact resistance of plastic wood composites by adding carbon nanoparticles GNPR to using the automotive industry. For this purpose, the nanocomposite must have a low density and high impact resistance. In this research used 40% and 55% of bagasse particles with 40 meshes, four GNPR 0, 0.25, 0.5 and 1%, polypropylene polymer and 2% maleic anhydride polypropylene. in this study Nanocomposites were produced by using an internal mixer and then samples of density test, impact and flexural strength were produced by two-stage hot and cold press. After reviewing the results of physical and mechanical tests, it was found that increasing the consumption of bagasse particles in the composition of nanocomposite increases the density, flexural modulus and water absorption of the product, but decreases the impact resistance and bending strength. Also, Increasing carbon nanoparticles GNPR also increases the impact strength and flexural strength of the nanocomposite. SEM microscopic examination revealed the uniform distribution of carbon nanoparticles GNPR at the fracture surface of the impact specimens and improved bonding between bagasse and PP particles, Also, by increasing the use of carbon nanoparticles GNPR.with increasing carbon nanoparticle consumption, the glass transition temperature of nanocomposites increased. The study of the material modulus in the DMTA test indicated that the value of the modulus increases with increasing bagasse quantity.
  Keywords: Nano-composite, (GNPR), Impact strength, Physical, mechanical Properties