فهرست مطالب

پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز - سال چهل و یکم شماره 3 (پیاپی 141، مرداد و شهریور 1398)
 • سال چهل و یکم شماره 3 (پیاپی 141، مرداد و شهریور 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • علیرضا استاد رحیمی، بهرام جمالی قراخانلو*، اکرم آمقانی، علی ضرغامی خامنه صفحات 7-15
  زمینه
  در طب سنتی، از شوید برای درمان اختلالات دستگاه گوارشی و اثرات کاهنده قندخون و چربی آن استفاده می شود. هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثرات ترکیبی مکمل دهی عصاره شوید به تنهایی و همراه با تمرینات منظم هوازی بر شاخص های پروفایل لیپیدی در سرم مردان مبتلا به هیپرلیپیدمی بود.
  روش کار
  تعداد 60 مرد مبتلا به هیپرلیپیدمی پس از اخذ رضایت نامه بطور تصادفی به چهار گروه همگن شامل: کنترل، تمرین هوازی، عصاره شوید و تمرین هوازی همراه با عصاره شوید تقسیم شدند. مصرف خوراکی اسانس شوید (mg.kg-1.d 2) به مدت هشت هفته همراه با پروتکل تمرینی (3 جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه دویدن روی نوارگردان) بود. نمونه های خونی در طی دو مرحله (48 ساعت پیش و پس از آخرین جلسه تمرین) جمع آوری شدند. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مکرر، پس تعقیبی بونفرونی و تی مستقل در سطح معنی داری 05/0 بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سطوح کلسترول تام و تری گلیسرید در هر سه گروه تجربی کاهش معنی داری در مقایسه با قبل از دوره مداخله دارد (032/0=P). به علاوه، میزان تغییرات کلسترول LDL و HDL به ترتیب 75/22-% کاهش و 76/49+% افزایش تنها در گروه تمرین هوازی همراه با عصاره شوید در مقایسه با گروه کنترل معنی دار بود (001/0=P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که ترکیب تمرینات منظم هوازی و مکمل یاری شوید به دلیل دارا بودن اثرات تجمعی نسبت به درمان با مصرف مکمل شوید و تمرین هوازی به تنهایی، روش درمانی موثرتری جهت بهبود شاخص های لیپیدی در ارتباط با هایپرلیپید می باشد.
  کلیدواژگان: شوید، تمرین هوازی، هیپرلیپیدمیا
 • رامین امیرساسان، مصطفی آرمان فر، جواد حصاری صفحات 16-23
  زمینه
  microRNA (miRNA) دسته جدیدی از شاخص های زیستی هستند که در بسیاری از فرآیندهای زیستی و بیان ژن درگیر هستند. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی شدید (High Intensity Intermittent Training, HIIT) بر غلظت miRNA-1 و miRNA-21 پسران نوجوان انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه نیمه تجربی، 22 پسر نوجوان (17-15 ساله) انتخاب و پس از همگن سازی بر اساس سن، برخی شاخص های پیکرشناختی و میزان آمادگی هوازی به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و تمرین جایگزین شدند. سپس، هشت هفته (هر هفته 4-3 جلسه) تمرین HIIT را اجرا کردند که هر جلسه تمرین شامل 8-6 تکرار دویدن 60-30 ثانیه ای با شدت تمام و 4-5/3 دقیقه استراحت بین هر تکرار بود. در نهایت، مقادیر هر یک از شاخص های فوق الذکر، 24-18 ساعت قبل و بعد از مداخله تمرینی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  پس از هشت هفته تمرین HIIT، غلظت پایه miRNA-1 نسبت به دوره پیش از تمرین افزایش یافت (05/0>P)، در حالی که غلظت miRNA-21 کاهش یافت (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج مطالعه حاضر به نظر می رسد استفاده از تغییرات miRNA-1 و miRNA-21، ممکن است شاخص مناسبی برای ارزیابی سازگاری های مرتبط با تمرینات ورزشی باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات تناوبی شدید، miRNA-1، miRNA-21، پسران نوجوان
 • شهروز امین مظفری، رویا بزاز دهخوارقانی، فاطمه رمضانی، ناصر صمدی صفحات 24-30
  زمینه
  در این مطالعه به بررسی فعالیت آنزیم N- استیل گالاکتوز امین ترانسفراز 11 در لوسمی میلویید و تاثیر سیکلوفسفامید و سیتارابین بر بیان این آنزیم در AML و CML پرداخته شده است.
  روش کار
  میزان فعالیت و بیان 11 GALNTدر سلول های انسانی 562K (سلول های لوسمی میلوژنوس مزمن) و 1THP (سلول های لوسمی مونوسیتیک حاد)، پس از انکوباسیون با غلظتهای مختلف سیکلوفسفامید و سیتارابین ارزیابی گردید. بررسی اثرات آنتی پرولیفراتیو سیکلوفسفامید و سیتارابین با استفاده از تکنیک MTT انجام شد و جهت ارزیابی بیان و فعالیت 11GALNT، از Real Time PCR و روش ELISA استفاده گردید.
  یافته ها
  مقادیر50IC برای سیکلوفسفامید در سلول های 1 THPو 562K بترتیب μm23/0±16/36 و μm12/0±73/34 بوده و در مورد سیتارابین این مقادیر بترتیبμm 18/0±52/0 برای سلولهایTHP1 و μm15/0±38/0 برای سلولهای 562K بود.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج حاصل از این مطالعه، فعالیت و بیان آنزیم 11GALNT در لوسمی حاد و مزمن افزایش می یابد که بیانگر اختلال در گلیکوزیلاسیون می باشد. همچنین سیکلوفسفامید و بویژه سیتارابین منجر به کاهش فعالیت آنزیمی و بیان ژن 11GALNT می گردند. این عمل باعث مهار گلیکوزیلاسیون و آغاز مسیر سیگنالینگ تومورزایی را می گیرد.
  کلیدواژگان: سیکلوفسفامید، سیتارابین، لوسمی، N - استیل گالاکتوز آمین- ترانسفراز11
 • علی اوصالی صفحات 31-37
  زمینه
  پپتید ناتریورتیک مغزی (BNP) به لحاظ پاتولوژیک یک نشانگر مهم در بررسی و تشخیص اختلال عملکرد سیستولیک بطن چپ می باشد. به نظر می رسد فعالیت بدنی و ساعات شبانه روزی بر تغییرات غلظت BNP اثرگذار است. هدف از مطالعه ی حاضر بررسی زمان انجام فعالیت بی هوازی بر تغییرات غلظت BNP زنان مبتلا به سندرم متابولیک بود.
  روش کار
  17 زن 30 تا 40 ساله مبتلا به سندرم متابولیک به صورت داوطلبانه و هدفمند انتخاب و در مطالعه شرکت کردند. سپس در دو جلسه ی مجزا (به فاصله 6 روز) فعالیت بی هوازی را در صبح و عصر و به صورت میدانی اجرا کردند. نمونه ی خونی قبل و بلافاصله بعد از اجرای فعالیت در صبح و عصر جمع آوری گردید. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تی تست و تی جفتی استفاده گردید. سطح معنی داری (05/0≥P) در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری در تغییرات BNP صبح و عصر در پیش آزمون و پس آزمون وجود داشت (000/0˂P). همچنین غلظت BNP بعد از تمرین هوازی در وهله صبح نسبت به عصر بیشتر بود و این اختلاف به لحاظ آماری معنی دار می باشد (002/0˂P).
  نتیجه گیری
  باتوجه به وجود تفاوت معنی دار در میانگین غلظت BNP صبح و عصر، به دلیل کمتر بودن میانگین غلظت BNP در عصر به نظر می رسد فعالیت در عصر استرس کمتری را بر دیواره میوکارد وارد می کند.
  کلیدواژگان: پپتید ناتریورتیک مغزی، فعالیت بی هوازی، سندرم متابولیک
 • خدیجه بازویی، محبوبه نصیری*، هاجر کامفیروزی صفحات 38-43
  زمینه
  بیماری عروق کرونری آترواسکلروتیک (CAD) با درگیر کردن بیش از 20% جمعیت بالای 35 سال، یکی از علل عمده مرگ و ناتوانی محسوب می شود. Lnc-Ang362، رونوشت غیرکدکننده طویل با افزایش بیان در پاسخ به آنژیوتانسین II، تکثیر سلول های ماهیچه صاف عروق را با هدف گذاری miR-221 و miR-222 تنظیم می کند. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ارتباط پلی مورفیسم rs2858060 در رونوشت Lnc-Ang362 با خطر بیماری CAD آترواسکلروتیک بود.
  روش کار
  این مطالعه مورد- شاهدی شامل 150 فرد مبتلا به CAD و 149 فرد کنترل سالم غیرمبتلا به CAD بود. روش T-ARMS PCR برای تعیین ژنوتیپ های هر نمونه برای مارکر پلی مورفیک rs2858060 در ژن Lnc-Ang362 استفاده شد.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ هموزیگوت CC در گروه کنترل (3/42%) بالاتر از گروه بیماران (3/31%) بود. افراد با ژنوتیپ CC خطر کمتری برای CAD نشان دادند (05/0=P، 01/1-36/0:CI95 درصد، 61/0:OR). فراوانی آلل پلی مورف C در گروه کنترل 51/0% و در بیماران 43/0% بود (02/0=P، 94/0-49/0:CI 95 درصد، 68/0:OR).
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم rs2858060 در ژن Lnc-Ang362 احتمالا با خطر بروز بیماری عروق کرونری (CAD) ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونری آترواسکلروتیک، رونوشت غیرکدکننده طویل، Lnc-Ang362، غربالگری، rs2858060
 • الهه پیرعلایی، معرفت سیاه کوهیان، سعید نیکوخصلت، لطفعلی بلبلی، ناصر اصلان آبادی، محبوب شیخعلی زاده، سعید فتح الهی صفحات 44-52
  زمینه
  نوروپاتی اتونوم قلبی عروقی (CAN) یک عارضه شایع در دیابت می باشد. آسیب اعصاب اتونوم توزیع شده در قلب و عروق خونی در بیماران دیابتی، ممکن است منجر به CAN و افزایش خطر مرگ در آنها شود. بنابراین پیشگیری از CAN برای بیماران دیابتی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات ورزشی هوازی با شدت متوسط بر تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) در بیماران دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی بود.
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی نیمه تجربی، 23 مرد دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی به طور تصادفی به دو گروه تمرینی (11 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. تمرین هوازی به مدت دوازده هفته (سه جلسه تمرین در هفته با شدت 50 تا 80 درصد ضربان فلب ذخیره، به مدت 25 تا 45 دقیقه در هر جلسه) اجرا شد. تغییر پذیری ضربان قلب (HRV) بیماران، توسط دستگاه هولترمانیتورینگ در حالت استراحت و خوابیده به پشت برای 20 دقیقه، قبل و بعد از 12 هفته تمرینات هوازی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در گروه تمرینی، پارامترهای زمان محور شامل SDNN و rMSSD بعد از اتمام دوره تمرینی افزایش معناداری نسبت به مقادیر قبل از تمرین داشتند. همچنین از پارامترهای فرکانس محور، HF به طور معنی داری افزایش یافته بود و نسبت LF/HF به طور معناداری کاهش یافته بود، ولی در پارامتر LF تفاوت معناداری مشاهده نشد. در گروه کنترل پارامترهای زمان محور و فرکانس محور تغییر معناداری نداشتند. نتایج تحلیل تفاوت های بین گروهی نیز نشان داد که کلیه مقادیر پارامترهای زمان محور و فرکانس محور (به غیر از پارامتر LF Power) گروه های تمرینی با گروه کنترل تفاوت معناداری داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرین هوازی با شدت متوسط می تواند از طریق بهبود عملکرد سیستم اتونوم قلبی منجر به بهبودی ریتم های قلبی و در نهایت افزایش تغییر پذیری ضربان قلب در بیماران دیابتی مبتلا به نوروپاتی محیطی شود.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، دیابت نوع 2، تغییر پذیری ضربان قلب (HRV)
 • فاطمه خیرالهی، معصومه انوری صفحات 53-60
  زمینه
  باکتریوسینها مواد ضد میکروبی با ماهیت پروتئینی هستند که از رشد سویه های حساس جلوگیری می کنند. هدف از این تحقیق بررسی تولید محصولات ضد میکروبی توسط باکتری های های اسید لاکتیک جدا شده از ماست پاستوریزه کم چرب و بررسی اثر ضدمیکروبی آنهاست.
  روش کار
  در این مطالعه ابتدا باکتریوسین توسط لاکتوباسیلوس جدا شده از دو نوع ماست پاستوریزه تولید و سپس اثر آن روی دو باکتری E.coli و Staphylococcus aureus با دو روش دیسک و ژل دیفیوژن علیه دو گونه باکتری گرم مثبت و منفی بررسی شد. همچنین اثر فاکتورهای مختلف فیزیکوشیمیایی در تولید باکتریوسین ارزیابی گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بیشترین قطر هاله و تولید باکتریوسین علیه باکتری E. coli (17 میلی متر) در 5= PHو میزان تلقیح 20% و دمای 25 سانتیگراد و منبع کربن و ازت کمکی به ترتیب گلوکز و عصاره مخمر مشاهده شد. آنالیز واریانس نتایج نشان داد. منبع کمکی ازت و کربن اثر معناداری در تولید داشته اند.
  نتیجه گیری
  مقایسه قطر هاله حاصل از باکتریوسین تولید شده در محیط MRS broth بهینه شده نشان داد که تولید باکتریوسین در محیط بهینه سازی شده تقریبا 70 (تقریبا 5/1 برابر) درصد دارای افزایش می باشد و به خوبی از رشد باکتری های بیماری زا جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، باکتریوسین، بهینه سازی، اعضای جنس لاکتوباسیلوس
 • زیبا رضوانی سیچانی، سیدعلی اصغر مشتاقی صفحات 61-67
  زمینه
  با توجه به اهمیت آنزیم الکالن فسفاتاز جهت رشد سلول های کبدی و با توجه به وجود عنصر روی در ساختمان این آنزیم و با وجود خاصیت آنتاگونیستی و تاثیر احتمالی آرسنیک براین فرآیند، هدف اجرای این پروژه منظور گردیده است.
  روش کار
  تعداد 48 سرموش صحرایی نر از نژاد ویستاردر 8 گروه آزمایشی تقسیم بندی شدند. گروه های تقسیم شده به ترتیب در دوره ی کوتاه مدت شامل گروه های کنترل، آرسنات سدیم به مقدار l mg/40، روی به میزان l mg/40 و mg/l 40 آرسنات سدیم و روی را به صورت همزمان دریافت کردند و در دوره ی بلند مدت شامل گروه کنترل، آرسنات سدیم به مقدارmg/l 20، روی به میزانmg/l 20 و mg/l 20 آرسنات سدیم و روی به صورت تجویز خوراکی دریافت کردند. و خون گیری بعد از اتمام یک دوره ی 30 و 60 روزه انجام شد و سطح سرمی آنزیم آلکالین فسفاتاز مربوط به عملکرد کبد اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بررسی نتایح نشان می دهد که دوز های مختلف آرسنات سدیم باعث کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز نسبت به گروه کنترل می شود. همچنین استفاده همزمان آرسنات سدیم – روی باعث افزایش فعالیت این آنزیم می شود. (05/0 P <).
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت در حالی که آرسنات سدیم منجر به کاهش فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز در کبد می شود، روی می تواند اثرات سمی این عنصر را خنثی کند.
  کلیدواژگان: آرسنات سدیم، روی، آلکالین فسفاتاز، کبد
 • حامد علیزاده پهلوانی، حمید رجبی، محمد نبیونی، پژمان معتمدی، ندا خالدی صفحات 68-77
  زمینه
  هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین بی هوازی با مصرف ملاتونین بر بیان نشانگرهای BAX و BCL2 میوکارد رت پس از ایسکمی ریپرفیوژن می باشد.
  روش کار
  28 رت صحرایی نر ویستار دو تا سه ماهه با وزن تقریبی 200-250 گرم به پنج گروه، پایلوت (14n=)، کنترل (4n=)، ملاتونین (4n=)، تمرین بی هوازی (4n=) و تمرین بی هوازی و ملاتونین (4n=) تقسیم شدند. گروه پایلوت به دو گروه ایزوپرنالین (ایسکمی ریپرفیوژن) و سالم تقسیم گردیدند. گروه ایزوپرنالین در دو روز متوالی با فاصله 24 ساعت با دوز 150 و 125 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تحت تزریق ایزوپرنالین قرار گرفتند؛ و گروه سالم هیچگونه تیماری نداشتند. سپس با رنگ آمیزی تری کروماسون میزان فیبروز بیشتر در گروه ایزوپرنالین نسبت به گروه سالم تایید شد. گروه های ملاتونین یک ماه هر روز با دوز 10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تیمار شدند؛ و گروه های تمرین بی هوازی و تمرین بی هوازی ملاتونین تحت تمرین یک ماهه با تواتر سه جلسه در هفته روی تردمیل قرار گرفتند. اما گروه کنترل در پایان یک ماه فقط تحت تزریق ایزوپرنالین قرار گرفتند. در نهایت رت ها تشریح شدند و اندازه گیری بیان ژن bax و bcl2 به روش ریل تایم انجام شد. نتایج تحقیق با فرمول 2-∆∆ct و روش آماری تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و تعقیبی توکی با نرم افزار spss تحلیل شد.
  یافته ها
  تیمار ملاتونین و تمرین بی هوازی به تنهایی بر بیان ژن bax و bcl2 تاثیر ناچیزی دارد. اما تمرین بی هوازی با مصرف ملاتونین نیز می تواند بیان ژن BAX و BCL2 را به ترتیب کاهش و افزایش دهند؛ و نسبت به تیمار ملاتونین به تنهایی تاثیر معنی داری نشان دهند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرین بی هوازی با مصرف ملاتونین نسبت به مصرف ملاتونین به تنهایی می تواند از میزان حجم سکته میوکارد احتمالی ناشی از بی تحرکی بکاهد.
  کلیدواژگان: آپوپتوز، تمرین بی هوازی، ملاتونین، ریپرفیوژن، BAX، BCL2
 • علی محمدیان اردی، مهزاد یوسفیان، میرحسین موسوی، عاطفه شادمان صفحات 78-84
  زمینه
  یکی از دغدغه های جراح و متخصص بیهوشی در عمل جراحی تثبیت ستون مهره ها معروف به عمل CD گذاری، میزان زیاد خونریزی در حین جراحی است که علاوه بر مزاحمت برای جراح، عوارض خونریزی و تزریق خون برای بیمار را نیز به همراه دارد. راه های مختلفی برای کاستن از میزان خونریزی حین جراحی استفاده شده است که یکی از آنها استفاده از داروهای آنتی فیبرینولیتیک از جمله ترانگزامیک اسید می باشد. در این مطالعه، تاثیر دو روش مختلف تزریق ترانگزامیک اسید بر کاهش مقدار خونریزی بیماران تحت عمل جراحی تثبیت ستون مهره ها، مورد بررسی قرار گرفت..
  روش کار
  در این کارآزمایی بالینی دو سوکور تعداد 75 بیمار داوطلب جراحی تثبیت ستون فقرات با ASA کلاس I یا II وارد مطالعه شدند. بیماران به طور تصادفی به 3 گروه تقسیم و با روش یکسان تحت بیهوشی قرار گرفتند. به یک دسته از بیماران داروی ترانگزامیک اسید فقط بصورت تک دوز تزریق و به گروه دوم علاوه بر آن، انفوزیون نگهدارنده دارو در طول جراحی ادامه یافت. به گروه شاهد نرمال سالین به عنوان دارونما تزریق شد. میزان خونریزی در طول عمل و تا 24 ساعت بعد، میزان رضایت جراح و میزان خون تزریق شده به بیمار در اتاق عمل و پس از جراحی در بخش بستری، ارزیابی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان خونریزی اگر چه با تزریق داروی ترانگزامیک اسید کاهش یافته بود، (934 سی سی در گروه بدون دارو و 664 سی سی در گروه تک دوز و 746 سی سی در گروه تک دوز و انفوزیون نگهدارنده) اما از نظر آماری معنی دار نبود (05/0>P). میزان کیفیت موضع جراحی، رضایت جراح از محل عمل و میزان خون تزریق شده به بیماران در 3 گروه تفاوت آماری معناداری نشان ندادند.
  نتیجه گیری
  کاهش میزان خونریزی بدنبال تزریق داروی ترانگزامیک اسید در جراحی تثبیت ستون مهره ها در این مطالعه، گرچه از نظر بالینی قابل توجه بود ولی از نظر آماری معنادار نبود. یکی از دلایل آن می تواند کمبود تعداد نمونه ها باشد. توصیه می شود تحقیق مشابه با تعداد بیشتری از نمونه ها انجام شود.

  کلیدواژگان: ترانگزامیک اسید، جراحی تثبیت ستون مهره ها، خونریزی
 • فوزیه مختاری، محمدحسن زاده، احد مختارزاده، نسرین شادجو صفحات 85-94
  زمینه
  پراکسداسیون لیپیدی یک شاخص مهم فعالیت رادیکال های آزاد در سیستم های بیولوژیک است و در ایجاد بیماری های مختلف مانند سرطان، بیماری های قلبی و عروقی و کبدی مشارکت دارد. مالون دی آلدهید یکی از فراورده های مهم پراکسیداسیون لیپیدی است و به عنوان بیومارکر تشخیصی استرس اکسیداتیو به صورت جهانی پذیرفته شده است. با توجه به اهمیت مالون دی آلدهید به عنوان یک بیومارکر تشخیصی پراکسیداسیون لیپیدها و به دلیل جایگاه آن در بیماری های مختلف، تشخیص مالون دی آلدهید با ابزار ساده کار ضروری است.
  روش کار
  در این مطالعه کاربرد الکتروشیمیایی الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با نانو کامپوزیت پلی آرژینین/کیتوسان/ نقاط کوانتومی گرافن به عنوان پلیمری زیست سازگار و با سمیت کم برای اندازه گیری مالون دی آلدهید در نمونه های بازدم انسانی بررسی شد. نانو کامپوزیت پلی آرژینین/کیتوسان/ نقاط کوانتومی گرافن به روش ترسیب خارج از محل بر سطح الکترود تهیه شد. برای تایید ترسیب نانوبیوپلیمر سنتز شده، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی ثبت گردید. جهت تشخیص و بررسی رفتار مالون دی آلدهید از تکنیکهای الکتروشیمیایی همچون ولتامتری چرخه ای و ولتامتری پالس تفاضلی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تصاویر میکروسکوپ الکترونی ثابت می کند که پراکندگی نقاط کوانتومی گرافن و کیتوسان بر روی سطح پلی آرژینین با موفقیت انجام شده است. الکترود اصلاح شده فعایت الکتریکی مناسبی برای تشخیص مالون دی آلدهید نشان می دهد. کمترین حد تعیین مقدار برای مالون دی آلدهید در شرایط pH فیزیولوژیک و پتانسیل حدود 1 ولت نسبت به Ag/AgCl برای سنسور طراحی شده، 94/5 میلی مولار محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که الکترود کربن شیشه ای اصلاح شده با پلی آرژینین/کیتوسان/ نقاط کوانتومی گرافن، فعالیت الکتریکی خوبی برای الکترواکسیداسیون مالون دی آلدهید نشان می دهد که می تواند ناشی از اثر هم افزایی پلی آرژینین، نقاط کوانتومی گرافن و کیتوسان در ایجاد سایت های فعال فراوان برای این منظور باشد.
  کلیدواژگان: مالون دی آلدهید، بیومارکر، پلی آمینواسید، کیتوسان، نقاط کوانتومی گرافن، نانو حسگر، الکتروشیمی
 • محمد رضایی نهایی، حسن امینی، اتابک اسودی کرمانی، نیره دیده ور، بهنام امیری، محمد اکبری دیباور صفحات 95-100
  زمینه
  همه ی میکروارگانیسم ها به دلیل داشتن گروه های سولفات در اسید موکوپلی ساکاریدها و نیز گروه های فسفات یونیزه در فسفولیپیدها و برخی گروه های شیمیایی دیگر دارای بار الکتریکی منفی در سطح خود هستند و از طرفی پژوهش های رو به گسترش در خصوص تاثیر میدان های الکتریکی بر روی زندگی بیولوژیک از اثرات ضد التهابی گرفته تا اثرات کارسینوژن، بستر مناسبی را جهت بررسی این سوال که آیا این میدان ها می توانند موجب جذب یا دفع میکروارگانیسم ها گردند، فراهم می سازد. لذا در این مطالعه جذب الکتریکی استافیلوکوکوس اورئوس در محیط کشت مایع مورد تجسس قرار گرفت.
  روش کار
  جهت ایجاد میدان الکتریکی از تانک پلاستیکی استفاده شد که در دو طرف آن الکترود مثبت (کاتد) و الکترود منفی (آند) تعبیه گردید. پس از استریل سازی، تانک تهیه شده با محیط کشت مایع نوترینت براث پر شد و باکتری مورد مطالعه (S.aureus ATCC 29213) در آن کشت گردید و جهت پخش یکسان باکتری در قسمتهای مختلف بوسیله لوپ، مایع درون تانک بهم زده شد. سپس با اتصال به جریان الکتریسیته شارژ مثبت و منفی در دو قطب تانک ایجاد شد. بعد از 24 ساعت از رشد باکتری از مناطق مختلف تانک نمونه برداری شده و نسبت به شمارش باکتری ها از مناطق مختلف نمونه برداری بعمل آمده و در محیط کشت نوترینت آگار کشت گردید. آزمایش فوق سه بار در شرایط یکسان تکرار و میانگین نتایج بدست آمده محاسبه گردید.
  یافته ها
  نتایج میانگین شمارش باکتری بر روی نمونه های برداشته شده از مناطق مختلف تانک با میدان های الکتریکی با شدت 20 نیوتن بر کولون، در سه بار آزمایش بعمل آمده نشان داد که تعداد باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در سمت الکترود مثبت CFU/ml 103× 2/8، در وسط تانک CFU/ml 103× 2/6 و در سمت الکترود منفی CFU/ml 103× 6/3 بود.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتایج بدست آمده بر روی تعداد باکتری ها در سمت الکترود مثبت، الکترود منفی و وسط تانک نشانگر تاثیر مستقیم این میدان ها در جابجایی و جذب باکتری ها به سمت الکترود مثبت بود.

  کلیدواژگان: پتانسیل الکترواستاتیک (پتانسیل زتا)، شارژ سطحی منفی، اختلاف پتانسیل الکتریکی، منبع تغذیه الکتریکی، استافیلوکوکوس اورئوس
 • جواد یزدانی، علی مرتضوی، عرفان عباسی صفحات 101-105
  زمینه
  بیس فسفونات ها معمولا برای درمان عوارض اسکلتال بیماری های متاستاتیک استخوان٬ هایپرکلسمی بدنبال بدخیمی و استئوپروز استفاده می شوند. از پیامدهای استفاده از این داروها، استئونکروز استخوان می باشد (Bisphosphonate-associated Osteonecrosis). هدف از این مطالعه تعیین آگاهی دندانپزشکان شهر تبریز-ایران درخصوص نکروز استخوان فک ناشی از مصرف بیس فسفونات ها (BRONJ)Bisphosphonate-Related Osteonecrosis of the Jaw بود.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی-مقطعی در سال 1394 انجام شد. 270 پرسشنامه جهت تعیین آگاهی دندانپزشکان در خصوص BRONJدر بین دندانپزشکان شاغل در شهر تبریز توزیع شد. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از اعضا هیات علمی و محققین دانشگاهی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامه توسط 10 نفر از دندانپزشکان عمومی پایائی پرسشنامه بر اساس آزمون آلفای کرونباخ تعیین و تایید شد. داده های بدست آمده توسط روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون تی برای گروه های مستقل و آزمون همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. نرم افزار مورد استفاده برای این آزمونها spss ویرایش 18 بوده و سطح معنی دار برای P value در این آزمون ها کمتر از 05/0 تلقی گردید.
  یافته ها
  نتایج ما نشان داد میانگین نمره دندانپزشکان شرکت کننده در خصوص BRONJ 52/2±47/8 بود. کمترین نمره 2 و بیشترین نمره 12 بود. رابطه آماری معنی داری بین نمره آگاهی با سن وجود نداشت. خانمها بطور معنی داری آگاهی بیشتری داشتند.
  نتیجه گیری
  بررسی ها نشان داد میزان آگاهی دندانپزشکان تبریز در حد مطلوبی است.
  کلیدواژگان: آگاهی، استئونکروز، بیس فسفونات، استئوپروز
|
 • Alireza Ostadrahimi, Bahram Jamali Qarakhanlou*, Akram Ameghani, Ali Zarghami Khameneh Pages 7-15
  Background
  In traditional medicine, Dill has been used for the treatment of gastrointestinal disorder and also for its hypoglycemic and lipid lowering effects. So, the aim of this study was to determining effect of long-term dill extract supplementation alone and along with regular aerobic training on lipid profile in serum of men hyperlipidemic patients.
  Methods
  60 male patients with hyperlipidemia after completing consent forms were randomized divided into four homogeneous groups; control, aerobic training, dill extract, and aerobic training along with dill extract. Furthermore, consumption of oral dill essential oil (2 mg.kg-1.day) along with aerobic exercise training protocol for 8-weeks performed (sessions were conducted 3 times a week, each lasting 45 minutes running on the treadmill). Blood samples were taken at two phases (48 hours before and after the last training session protocol) were collected.
  Results
  The levels of the total cholesterol and triglyceride in the experimental groups significantly decreased in compared the pre-intervention period (P<0=032). In addition, -22.75% decreasing in LDL-cholesterol and +49.76% increasing in HDL-cholesterol levels just in the aerobic exercise training along with dill extract was significant in comparison with the control group (P=0.001).
  Conclusion
  The combination effects of regular aerobic training and dill supplementation, due to having additive effects in compared to treatment with dill supplementation and aerobic activity alone, more effective treatment methods to improve the lipid profile factors in associated with hyperlipidemia.
  Keywords: Dill, Aerobic Training, Hyperlipidaemia
 • Ramin Amirsasan*, MostafaArmanfar, Javad Hesari Pages 16-23
  Background
  The microRNA (miRNA) is a new class of biomarkers that are involved in many biological processes and gene expression. The present study examined the effect of eight weeks of high intensity intermittent training (HIIT) on the levels of miRNA-1 and miRNA-21 in adolescent boys.
  Methods
  In this experimental study, 22 adolescent boys in a randomly were allocated in two equal groups: HIIT group and control group. Training programs were conducted 3-4 times per week for 8 weeks. The HIIT program consisted of 6-8 running sprints (30-60 seconds) with a 3.5-4 min recovery. Mentioned indicators assessments were performed 18-24 hours pre and post intervention.
  Results
  The miRNA-1 was significantly higher after 8 week HIIT than they were pre-exercise training (pre-HIIT vs. post-HIIT) (P<0.05). However, miRNA-21 was significantly lower after the training period (P<0.05) ‏.
  Conclusion
  The miRNA-1 and miRNA-21 can be used as an indicator to assess the adaptations associated with exercise training.
  Keywords: High Intensity Intermittent Training, Mirna-1, Mirna-21, Adolescent Boys
 • Shrooz Amin Mozaffari, Roya Bazzaz Dehkharghani, Fatemeh Ramezani, Nasser Samadi Pages 24-30
  Background
  We investigated the activation of N-acetylgalactosamine-transferase11 (GALNT11) and the role of cyclophosphamide and cytarabine in expression of this enzyme in AML and CML patients.
  Methods
  GALNT11 activity and expression levels were evaluated in human chronic myelogenous leukemia cells (K562) and human acute monocytic leukemia cells (THP1) after incubation with different concentrations of cyclophosphamide (Cyclo) and cytarabine (Cyta). Anti-proliferative effects of Cyclo and Cyta were examined by MTT assay. Real time-PCR and ELISA assays were applied to investigate the expression and activity of GALNT11, respectively.
  Results
  The IC50 values for Cyclo were 34.73±0.12 μM for K562 and 36.16±0.23 µM for THP1 cells. These valuses for Cyta were also 0.38±0.15 μM for K562 and 0.52±0.18 µM for THP1 cells.
  Conclusion
  The activation and expression of GALNT11 increased in acute and chronic leukemia as glycosylation disorders. Also cyclophosphamide and specially cytarabine cause significant increase in activation and expression of GALNT11 which inhibits glycosylation and tumorogenesis dependent signaling pathway.
  Keywords: Cyclophosphamide, Cytarabine, Leukemia, N-acetylgalactosamine-transferase11
 • Ali Osali Pages 31-37
  Background
  Brain natriuretic peptide (BNP) in terms of pathological is an important indicator for evaluation and detection left ventricular systolic dysfunction. It seems that physical activity and circadian rhythms are effective on BNP concentration. The aim of this study was to investigate the acute effects of anaerobic exercise in the morning and evening on brain natriuretic peptide in women with Syndrome Metabolic.
  Methods
  17 women 30-40 years of age with Metabolic Syndrome were selected voluntarily and purposefully participated in the study. Then in two separate sessions (within 6 days) anaerobic exercise perfoemed in the morning and evening. Blood samples were collected before and immediately after exercise in the morning and evening.
  Results
  The BNP concentrations significantly increased after exercise in the morning and evening (P˂0.000). There was significant difference between morning and evening in BNP concentration after exercise (P˂0.002).
  Conclusion
  Considering the significant difference in the mean BNP concentration in the morning and evening, due to the lower average of BNP concentration in the evening it seems activity in the evening have less stress on the myocardial wall.
  Keywords: Brain natriuretic peptide, anaerobic exercise, Syndrome Metabolic
 • Khadijeh Bazooei, Mahboobeh Nasiri*, Hajar Kamfiroozi Pages 38-43
  Background
  Atherosclerotic coronary artery disease (CAD) is the major cause of death and disability by affecting more than 20% of the individuals over age 35. Lnc-Ang362, an AngII-upregulated long non-coding RNA transcript, regulates the vascular smooth muscle cell proliferation by targeting miR-221 and miR-222. The present study aimed to evaluate the association of the rs2858060 polymorphism in Lnc-Ang362 transcript with the risk of the atherosclerotic CAD.
  Methods
  This case-control study included 150 affected individuals with CAD and 149 healthy controls. T-ARMS PCR method was used to determine the genotypes of each sample for the polymorphic marker rs2858060 in Lnc-Ang362 gene.
  Results
  The frequency of the homozygote genotype CC in control group (42.3%) was higher than patient group (31.3%). Individuals with CC genotype were shown to have lower risk of CAD (OR: 0.61; 95%CI: 0.36- 1.01; p= 0.05). The frequency of the polymorphic allele C was 0.51% in control group and 0.43% in patients (OR: 0.68; 95%CI: 0.49- 0.94; p= 0.02).
  Conclusion
  The long non-coding RNA transcript Lnc-Ang362 may involve in the pathogenesis of the CAD and could consider as a molecular target for prognosis and screening of the patients with CAD.
  Keywords: atherosclerotic coronary artery disease, screening, long non-coding transcript, Lnc-Ang362, rs2858060
 • Elaheh Piralaiy*, Marefat Siahkuhian, Saeed Nikokheslat, Lotfali Bolboli, Naser Aslan Abadi, Mahboub Sheikhalizadeh, Saeed Fathollahi Pages 44-52
  Background
  Cardiac autonomic neuropathy (CAN) is a common diabetes complication. Damage of the autonomic nerves distributed in the heart and blood vessels in patients with diabetes may result in CAN and increase their risk of death. Therefore, CAN prevention is of considerable important for these patients. The purpose of this study was to determine the effect of moderate aerobic exercise on heart rate variability (HRV) in type 2 diabetic neuropathy patients.
  Methods
  In this quasi-experimental clinical trial study, 23 men with diabetic neuropathy were randomly placed at two groups: aerobic training (n=11) and control (n=12). Aerobic training was accomplished for 12 weeks (3 sessions per week, intensity 50%-80% of the reserved heart rate, duration of each session 25-45 min). Heart rate variability of patients was recorded for 20 min at rest and in the supine position before and after 12 weeks of aerobic training.
  Results
  In aerobic training group, time domain parameters contains SDNN and rMSSD were significantly increased after exercise compared to pre test values. Also in frequency domain parameters, HF was significantly increased and LF/HF ratio was significantly decreased. But in LF parameter was not observed any significantly different. In the control group was not significantly change in time domain and frequency domain parameters. Analysis of inter -group differences showed that changes in all time domain and frequency-domain parameters values (except for the LF Power parameter) in the exercise groups were significantly different from those in the control group.
  Conclusion
  It seems that moderate intensity aerobic training improved the function of the cardiac autonomic system and hence, improved cardiac rhythm and eventually increased HRV in diabetic neuropathy patients.
  Keywords: Aerobic Training, Type-2 Diabetes, Heart Rate Variability (HRV)
 • Fatemeh Kheirollahi, Masoumeh Anvari Pages 53-60
  Background
  Bacteriocins are antimicrobial proteins which prevent the growth of sensitive strains. The aim of study is to produce antimicrobial products using the lactic acid bacteria separated from low fat yogurt and survey on their antimicrobial activity.
  Methods
  At the first bactobacillus separated from two kinds of pasteurized yogurt of Gilan and then its effect on E.coli and a staphylococcus aureus was studied by disc and gel diffusion methods. Also effect of different physicochemical factors on bacteriocin production was evaluated، using Taguchi methodology.
  Results
  The greatest zone diameter and the highest rate of production and E.coli (17 mm). This diameter was observed in PH 5، inoculation size 20%, temperature 25oC, Glucose and yeast extract as the carbon and nitrogen sources. The result analysis of varians showed that carbon and nitrogen type had significant product.
  Conclusion
  The results in optimized MRS broth medium show that the best bacteriocin production in the optimized environment was 70% greater and it could be prev the bacterial growth property .
  Keywords: Probiotic, Bacteriocin, Optimization, Lactobacillus
 • Ziba Rezvanie Sichanie, Seyed Ali Asghar Moshtaghie Pages 61-67
  Background
  Considering the importance of the alkaline phosphatase enzyme for growth of liver cells and the presence of zinc in this regard the purpose of this project was to evaluate the Protective effect of zinc on the Alkaline Phosphatase Activity in rats exposed to Arsenic.
  Methods
  In this experimental study, a total of 48 male Wistar rats were randomly allocated into 8 sub-groups and were categorized as two short and long term evaluation: in a short-term period: group 1 control, group 2 received 40 mg/l As sodium, group 3 received 40 mg/l As sodium and zinc simultaneously and group 4 received 40 mg/l Zn. in a long-term period groups group 1 control, group 2 received 20 mg/l As sodium, group 3 received 20 mg/l As sodium and zinc simultaneously and group 4 received 20 mg/l Zn with oral administration. Blood samples were taken over a 30-day and 60-day period and serum enzyme alkaline phosphatase was measured.
  Results
  Administration of 2 different doses of as sodium decreased the activity of alkaline phosphatase compared to the control group. Moreover, the simultaneous use as sodium with zinc increased the activity of alkaline phosphatase (P<0/05).
  Conclusion
  The arsenate sodium reduced the activity of alkaline phosphatase, and zinc can be able to reduce the toxic effects of arsenate sodium.
  Keywords: Arsenic sodium, Alkaline phosphatase, Zinc, Liver
 • Hamed Alizadeh Pahlavani*, Hamid Rajabi, Mohammad Nabiuni, Pezhman Motamedi, Neda Khaledi Pages 68-77
  Background
  The present research aims to examine the effect of anaerobic exercise with melatonin consumption on the expression of Bax and Bcl-2 markers in rat myocardium after ischemic-reperfusion by isoprenaline.
  Methods
  In the present experimental study, 28 male Wistar rats weighing approximately 200-250 g with two to three months old were divided into five groups: pilot (n=14), control (n=4), melatonin (n=4), anaerobic (n=4) and melatonin anaerobic (n=4). Pilot group were divided into two groups, isoperalin (n=7) and normal (n=7): isoperalin group injected isoprenaline with dose of 150 and 125 mg/kg BW with 24 hours in two consecutive days; and normal group has no injection. Then more fibros level was confirmed in isopernalin into normal groups used Masson-trichrom tanique. In the following Rats in melatonin group were gavaged every day for one month using a dose of 10 mg/kg BW. Meanwhile, rats in anaerobic group and melatonin anaerobic group were exposed training course with frequency of three times weekly for one month. But control group were injected only with isopernalin in the end of one month. Finally, rats were sacrificed after confirmation of infarct and expressions of bax and bcl2 gene were studied by real-time method.
  Results
  Melatonin treatment and anaerobic training have negligible effect on Bax and Bcl-2 gene expression. In the other hand, anaerobic exercise with consuming melatonin can decrease and increase Bax and Bcl-2 gene expression respectively and show significant effect, compared to treatment with melatonin alone.
  Conclusion
  The anaerobic exercise with consuming melatonin into consuming melatonin alone can reduce inactive induced-Infarction level.
  Keywords: Apoptosis, Anaerobic Exercise, Melatonin, Reperfusion, Bax, Bcl2
 • Ali mohamadian Erdi, Mahzad Yousefian*, Mir Hossein Mossavi, Atefeh Shadman Pages 78-84
  Background
  One of the problems that influenced surgeon and anesthesiologist in strumental spinal fusion surgery (CD surgery) is the excessive bleeding during surgery. There are different ways for reducing bleeding during surgery such as the intravenous administration of tranexamic. In this study the effect of two doses of tranexamic acid for reducing of bleeding in spinal fusion surgery was evaluated.
  Methods
  This clinical trial study was performed on 75 patients with class I and II ASA patients scheduled for strumental spinal fusion surgery under the same general anesthesia. The patient’s randomly divided into 3 groups. One group received single dose of tranexamic acid and another group received single dose of tranexamic acid plus maintenance dose of tranexamic acid that continued during surgery and the control group received normal saline as a placebo. The blood loss during surgery and until 24 hours later was documented. Bleeding score and surgeon satisfaction scores were recorded.
  Results
  The amount of blood loss was reduced in both groups receiving the tranexamic acid (934 cc in control group, 664cc in single dose group and 758 cc in single dose plus maintenance dose group). But the difference was not statistically significant. (P value>0.05).
  Conclusion
  The quality of surgery field, surgeon satisfaction scores and blood transfusion to patients in 3 groups was not significantly different.
  Keywords: Tranexamic Acid, Bleeding, Spinal Fusion Surgery
 • Fozieh Mokhtari, Mohammad Hasanzadeh*, Ahad Mokhtarzadeh, Nasrin Shadjou Pages 85-94
  Background
  Lipid peroxidation is a prominent manifestation of free radical activity in biological systems, and it is involved in the development of different diseases such as cancer or cardiovascular and liver diseases. Malondialdehyde (MDA) is globally recognized as a scientifically accepted biomarker of oxidative stress. Due to the significance of MDA as a marker of lipid peroxidation and because of its elevations in various diseases, the assessment of MDA with new and reliable assays, the development of a fast, sensitive, and selective method to detect MDA with simple instruments is necessary.
  Methods
  This study used the electro polymerization of a low toxic and biocompatible polymer with entitle poly arginine-graphene quantum dots-chitosan (PARG-GQDs-CS) as a novel strategy for surface modification of glassy carbon (GC) surface and preparation a new interface for measurement of MDA in human exhaled breath condensate (EBC). Nanocomposite PARG/CS/GQDs the method of precipitation out of place (ex situ) on the electrode surface was prepared. To verify sequestration nanobiopolymer synthesized Scanning electron microscope images (SEM) were recorded. To identify and study the behavior of malondialdehyde electrochemical methods such as cyclic voltammetry and differential pulse voltammetry were used.
  Results
  The scanning electron microscopy (SEM) images indicated immobilization of uniformly CS and GQDs onto PARG film. The modified electrode appeared as an effective electro activity for detection of MDA. Under the optimized analysis conditions and physiological pH, the prepared sensor showed one oxidation processes for MDA at potentials about 1 V vs. Ag/AgCl with a low limit of quantification (LLOQ) 5.94 nM.
  Conclusion
  The Glassy carbon electrod modified by poly-arginine/chitosan/graphene quantum dots, has good electrical activity for Electro-oxidation malondialdehyde that could be due to synergistic effect poly-arginine, graphene quantum dots and chitosan to create many active sites for this purpose.
  Keywords: Malondialdehyde, Biomarker, Poly amino acid, Chitosan, Graphene quantum dots, Nanosensor, Electrochemistry
 • Mohammad Reza Nahaei, *, Hassan Amini, Atabak Asvadi Kermani, Naiereh Didevar, Behnam Amini, Mohammad Akbari Dibavar Pages 95-100
  Background
  All microorganisms are negatively charged using the sulfate groups in acid mucopolysaccharids , ionized phosphate groups of the phospholipids and some other chemical groups on the their surfaces. Recent researches concerning the effect of electrical fields on the biologic processes, anti-inflammatory and carcinogenic effects provides a good opportunity to investigate whether these fields can gravitate or repel the microorganisms or not, therefore in this experimental study electrical gravitation of Staphylococcus aureus in liquid culture medium was investigated.
  Methods
  To make the electrical field a plastic tank with positive electrode (cathode) and negative electrode (anode) was constructed on the either sides. Afterwards the tank was filled with sterile nutrient broth medium and S. aureus ATCC 29213 was cultured. For homogenization of the bacteria in all parts of the medium, the medium was stirred and positive and negative charges were generated in the poles of the tank. After 24 hours, sampling was performed from different parts of the tank and the samples were cultured in nutrient agar medium. This experiment repeated three times in the same manner and the average results were calculated.
  Results
  Average results of bacterial counts on samples taken from different parts of the tank with an electrical field intensity of 20 Nm/colon in all three experiments showed that the numbers of S. aureus near the positive electrode was 8.2×103 CFU/ml, in the middle of the medium was 6.2×103 CFU/ml and near the negative electrode was 3.6×103 CFU/ml ‏.
  Conclusion
  The electrical fields caused S. aureus gravitation towards positive electrode.
  Keywords: Electrostatic potential (zeta potential), Negative surface charge, Electric potential difference, Electric power supply, Staphylococcus aureus
 • Javad Yazdani¹, Ali Mortazavi¹*, Erfan Abbasi² Pages 101-105
  Background
  Bisphosphonates are commonly used in the management of skeletal complications such as metastatic bone disease, hypercalcemia of malignancy and osteoporosis. However, these chemicals may have an adverse side effect called BON (Bisphosphonate-associated osteonecrosis). The objective of this study was to assess the awareness among dentists in Tabriz, Iran about the bisphosphonate-related Osteonecrosis of the Jaw (BRONJ).
  Methods
  In this descriptive, cross-sectional study a total of 270 dentists were involved to determine their knowledge about the BRONJ. The questionnaire was already validated by ten faculty members and university researchers.
  Results
  The average knowledge scores of participating dentists about BRONJ was 8.47± 2.52. The lowest score was 2 and the highest score was 12.There was no significant relationship between knowledge scores with age, university of graduation and the duration of clinical work experience. Women and recent graduates were found to have statistically significant more knowledge.
  Conclusion
  The dentists working at Tabriz city have good knowledge regarding the BRONJ.
  Keywords: Knowledge, Osteonecrosis, Bisphosphonates, Osteoporosis