فهرست مطالب

پژوهش های اعتقادی کلامی - پیاپی 34 (تابستان 1398)
 • پیاپی 34 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عباس اسدآبادی* صفحات 7-25

  مقاله حاضر در پی آن است تا مسئله عصمت  انبیاء را ازمنظر علامه طباطبایی (ره) با محوریت تفسیرگرانسنگ  المیزان، تبیین ودیدگاه این مفسر بزرگ امامیه در این راستا را تشریح نماید. مفسر بزرگوار مساله عصمت راازدومنظر دنبال کرده است: یکی ازمنظر دلالت آیات قرآن کریم ودیگری ازمنظرشبهاتی که با خدشه وارد کردن به دلالت آیات نسبت به عصمت انبیاء مطرح شده است. ازنظرعلامه طباطبایی آیه های:فتح: 1و2، توبه :32، ص : 82و 83.، نساء: 64 ، احزاب: 33، انبیاء: 27-26 ،دلالت روشن برعصمت انبیاء دارندوشبهاتی که برخی بر آیات یاد شده وارد کرده ویا آیات دیگری برای نفی ونقص عصمت  مطرح کرده اند، مردود است. روش پژوهشی در این مقاله توضیفی تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای می باشد.

  کلیدواژگان: علامه طباطبایی، عصمت، ادله عصمت، شبهات، پاسخ
 • علی اکبر افراسیاب پور* صفحات 27-42

  «قسط و عدل» از مهمترین ارکان و ارزش های چند جانبه و متعالی اسلامی است که در قرآن کریم و آموزه های پیشوایان دین، در حوزه زندگی فردی و اجتماعی، مورد تاکید فراوان قرار گرفته است. میر سیدعلی همدانی (786-714ق) به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان تاثیرگذار بر شبه قاره و بخش عمده ای از آسیا، در آثار خود به اهمیت عدالت از چند جنبه جداگانه پرداخته است. و بر اساس نظریه سیاسی و اجتماعی و مبنای اعتقادی او عدالت در مرکز جهان بینی و انسان شناسی و فلسفه سیاسی او قرار می گیرد. در این مورد عقایدی ابراز داشته که در حقیقت تحلیلی عمیق از دیدگاه اسلام در مورد عدالت به شمار می آید و بر محور تکیه بر «حاکم عادل» و «مصلح عادل» استوار است. وی بسیاری از احکام چون «امر به معروف و نهی از منکر» را هم بر همین اساس تحلیل می کند.

  کلیدواژگان: قسط، عدالت، سیدعلی همدانی، حاکم عادل، مصلح، امر به معروف، عدالت اجتماعی
 • عمران پناه لو*، محسن احتشامی نیا صفحات 43-72

  از مهمترین ودشوارترین آزمون های الهی پس از رحلت رسول خدا که مردم با آن روبرو شدند، پذیرش ولایت و امامت امیر مومنان% بود. امامت از مسائل اعتقادی ابلاغ شده از سوی پیامبراسلام در طول مدت رسالت ایشان بود که از یوم الدار یعنی همان روز آغازین تبلیغ اسلام که پیامبر اکرمحضرت علی را به عنوان وصی خود معرفی نمود، تا روز غدیر که از مسلمانان بر آن بیعت ستاند، همواره مورد اهتمام آن حضرت بود و بعد از ایشان نیز به عنوان اصلی اعتقادی در میان امامیه مطرح و ممیز شیعه از پیروان مکتب خلفا بوده است. اعتقاد به امامت اوصیای معصوم(، نخستین رکن ولایت باوری و محور اصلی تفکر شیعه به شمار می رود. حافظ رجب برسی از عالمان شیعه ی سده های میانی مکتب حله است. او خود را معتقد به اعتقادات مشهور امامیه و طریقش را «نمط اوسط» و جدا از افراط و تفریط دانسته است. برسی با طرح روشمند مباحث اعتقادی و بویژه امامت کوشید نیازهای عصر خویش را پاسخ دهد. در مقاله پیش رو برآنیم تا دیدگاه او را در حوزه امامت با تکیه بر کتاب «مشارق انوار الیقین فی حقایق اسرار امیر المومنین» بر اساس مباحثی که متکلمین شیعه در بحث از مسئله امامت در دو بخش امامت عامه وخاصه مطرح نموده اند، بررسی وتحلیل نماییم.

  کلیدواژگان: رجب برسی، مشارق انوارالیقین، اعتقادات امامیه، امامت، حله
 • سید حسین تقوی* صفحات 73-92

  تمدن بشری منجر به بحران‎های کنونی شده است که یکی از آنها، بحران معنویت و نادیده گرفتن رابطه انسان با خداست و انسان مغرور از دستاوردهای علمی، تمام همت خویش را صرف کار، سرمایه و رفاه کرده است. اینک پس از گذشت پنج قرن، دریافته که رفاه و آسایش مادی نمی تواند به او آرامش دهد و برای پر کردن این خلاء، به عرفان‎های کهن و نوظهور اعم از آنها که مدعی دین جدید یا بی‎دینی بوده به عرفان‎های هندی، آمریکایی، سرخپوستی و... روی آورده‎اند. این مقاله در پی آن است که با روش تحلیلی و توصیفی و تطبیقی، به بررسی خردورزی و خردستیزی در عرفان حقیقی و عرفان‎های نو ظهور پرداخته، از این رو جنبه‎های متفاوت و متشابه آنها را بیان نموده است. در حوزه مشترکات عرفان، در پی التیام رنج‎های روانی و زیبا دیدن جهان و قابل تحمل بودن همه چیز و صلح کل و عشق و شادی و آرامش است؛ ولی پاسخ به نیازهای اصلی انسان بجای نیازهای حیوانی، خردورزی بجای خرد ستیزی، معرفت توحید و موحد بجای انکار خدا و شریعت پذیری بجای شریعت ستیزی، از ممیزات عرفان حقیقی در مقایسه با عرفان‎های نو ظهور است و منظور از پایین بودن جایگاه عقل در سخن عارفان، عقل جزوی و دنیوی است نه عقل کلی و اینکه راه دل و عشق را بالاتر از عقل شمرده‎اند نه اینکه آن را تحقیر نمایند.

  کلیدواژگان: عرفان، خردستیزی، خردورزی، حقیقی، نوظهور
 • علی ذات علی، محمد رضا زمان احمدی، محمد رضا قاری صفحات 93-110
  بحث در خصوص دنیای پس از مرگ از مسایل مهم اعتقادی است.شعرا در اعصار مختلف ادب فارسی از این موضوع غفلت نداشته اند.فردوسی از جمله شعرایی است که در شاهنامه به این موضوع نگاه خاصی داشته است؛ از آنجا که سراینده علاوه بر جنبه های  داستان سرایی و...جنبه تنبه و آگاهی بخشی در ارتباط با زندگی و دنیای پس از آنرا به خواننده و مخاطب شعرخود در نظر داشته است،آدمی را از دوستی و دل سپردن به دنیا برحذر می دارد و به مساله ی مرگ و حیات اخروی نیز با دیدی حکیمانه نگاه می کند.از جمله مباحث قابل توجهی که در شاهنامه مد نظر قرار گرفته و سراینده آن در فراز و فرودها و شادی ها و ناکامی ها، در جنگها و آشتی ها و...به آن پرداخته است و این تحقیق به آن پرداخته، بحث مرگ آدمی و قطعیت جهان پس از مرگ و تطبیق آن با آیات قرآن است.

   
  کلیدواژگان: تروریسم شاهنامه، معاد اندیشی، مرگ، فردوسی، قرآن
 • سید حمیدرضا سید وکیلی صفحات 111-131
  یکی از اصول اعتقادی مسلمانان، اصل معاد و زندگی پس از مرگ است. این اصل در دین اسلام از چنان جایگاهی برخوردار است که عدم اعتقاد به آن، موجب کفر و خروج از اسلام می گردد. اثبات تجرد نفس و بقای آن، زیر بنای معاد را تشکیل میدهد.مسئله معاد و همچنین نوع و چگونگی حیات برزخی، پیش از ملاصدرا از مسائل علم کلام و یکی از شاخه های مسئله نفس و فنا یا خلود آن پس از مرگ بوده است که ملاصدرا آن را در غالب مساله فلسفی مطرح کرد و در  دنباله مباحث مربوط به حرکت جوهری  نفس انسانی و قوا و ادراکات او قرار داد. وی قائل است که ادراکات جزئی پس از مرگ توسط قوه خیال صورت می گیرد. این قوه همراه با نفس، پس از مرگ باقی می ماند، از این رو در این جا به تبیین این اصل و آراء فلاسفه در باب آن پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: برزخ، حیات پس از مرگ، معاد، بهشت، جهنم، ملاصدرا
 • علیرضا شریفی، محمد مولودی، فرزاد حیدری صفحات 133-156
  مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت در حقوق مالی یکی از حوزه های مهم مسولیت مدنی است. افراد از طریق تصرفاتی که در ملک خود انجام می دهند و یا در جریان اجرای حق خود، ممکن است باعث ایجاد مزاحمت و ورد ضرر به غیر گردند. این بحث محل تلاقی حقوق اموال و مسولیت مدنی است. ازسوی مالک حق هرگونه تصرف وانتفاع در ملک خود را دارد (ماده 30 ق.م) ازطرفی دیگر حق مالکیت، محدود به این حق طبیعی وقانونی است که به مالکیت دیگری خسارتی وارد نشود (ماده 132 ق. م و اصل 40 ق.ن ا) قانون مدنی راجع به مسئولیت مدنی مالک حکم صریحی ندارد؛ شرایط وارکان آن را نیز بیان ننموده است؛ لذا با بررسی تطبیقی موضوع   به  روش  تحلیلی – توصیفی  این نتیجه  حاصل  شد که تصرف زاید بر متعارف اگربا عث ایجاد مزاحمت درحقوق مالی و زیان همسایه گردد، خواه مورد نیاز متصرف باشد یا مورد نیاز وی نباشد، موجب مسئولیت مدنی متصرف است. ومطلق بودن حق، متعارف بودن فعل ورفع حاجت، رافع مسئولیت نیست. ودر هرحال قاعده  لاضرر بر روابط ناشی از مجاورت وهمسایگی  حاکم است و  تصرفات  متصرف  تاحد عرفی  ناشی از مجاورت قابل تحمل  است. برای اینکه مصادیق خاص دستورهای اخلاقی را به دست آوریم به دین نیازمندیم و این وحی است که می تواند دستورهای مبتنی بر باور و اعتقاد را در مورد خاصی با حدود خاص و شرایط و لوازمش تبیین کند.

  کلیدواژگان: اندیشه دینی، تصرف، مزاحمت، حقوق مالی، ضرر، مسئولیت مدنی
 • عبدالمجید طالب تاش صفحات 157-176
  طبق گزارش مورخان در مقطعی از دوران نبوت پیامبر اکرم، نزول جبرئیل قطع شد که در اصطلاح متکلمان، فترت وحی نام دارد. مساله همسانی زمانی میان دعوت پنهانی با قول مشهور در باره فترت وحی، انگیزه تحقیق حاضر شد که به روش توصیفی تحلیلی، سه دیدگاه در باره فترت وحی را به عنوان یک مساله اعتقادی کلامی بررسی کرد. قول مشهور، به فترت سه ساله اعتقاد دارد. نوع برخی گزارشها، حاکی از عدم انقطاع وحی است، و گروه سوم به انقطاع سه تا چهل روزه معتقدند. استنادات قول مشهور که منشا طعن مستشرقان شده و از تردید پیامبر در نزول وحی سخن گفته اند، ضعیف بود؛ در نتیجه نادرستی و  فرضیه همسان انگاری آن با سه سال دعوت پنهانی اثبات شد. عدم انقطاع، تایید نشد؛ اما مستندات روایی و تاریخی، موید انقطاع وحی برای چند روز است که در فرایند نزول، امری طبیعی است و با نزول تدریجی سازگاری دارد.

  کلیدواژگان: فترت، وحی قرآن، یامبر اکرم، روایات، نقد
 • اصغر عابدزاده صفحات 177-197
  انسان به لحاظ وجدان درونی و ترقیات برونی، خواهان خوشبختی و سعادتمندی است و براین اساس می خواهد در یک جامعه ایده آل و در کنار انسان های مترقی و متعالی به حیات خود ادامه دهد. انسان هایی که آزاده ، وظیفه شناس ، خداشناس ، منصف و منطقی باشند. آنچه ارتباط انسان ها را به هم نزدیک می کند اطاعت از قوانین الهی و شریعت نبوی و علوی است. امر به معروف و نهی از منکر از جمله این قوانین و دستور شریعت است که موجب سلامتی جسمی و روحی انسان ها ، آبادی و عمارت سرزمین ها ، امنیت شهرها و در نهایت موجب تشیید خلافت انسان از سوی خدا بر روی زمین است.
  اما عواملی مانند ضعف اعتقادات ، مسائل اقتصادی ، تبلیغات منفی و... می توانند به عنوان مخلات و آسیب های این امر، موجب تعطیلی و کم رنگی فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر گردند. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، این مبحث را تحقیق نموده است.

  کلیدواژگان: قرآن، احادیث، امر به معروف، نهی از منکر، عصر حاضر
 • حسین عشاقی صفحات 199-220
  در باره این سوال که آیا بی ایمانان در قیامت گرفتار عذاب جاودانه هستند؟ (چنانکه مفاد برخی نصوص دینی است) یا این که عذابشان منقطع می شود؟ (که مفاد برخی ادله دیگری است)؛ و این سوال که آیا اصلا بین این دو ادعا تعارضی هست؟ انظاری از سوی صاحب نظران مطرح شده است؛ ولی به نظر نگارنده جاودانگی عذاب و انقطاع آن هر دو درست و حق اند؛ و تعارض بدوی بین این دو دیدگاه، بدین صورت قابل حل است که موضوع جاودانگی عذاب،  بی ایمانانی هستند که بی ایمانیشان محفوظ است و موضوع انقطاع عذاب، بی ایمانانی هستند که در قیامت از بی ایمانی توبه می کنند و مومن می شوند؛ بنابراین بدون نیاز به عقب نشینی از ظواهر نصوص، تعارض منتفی است؛ و جاودانگی عذاب و انقطاع آن هر یک در موضوع خود حق و درست است. 

  کلیدواژگان: جاودانگی عذاب، انقطاع عذاب، توبه جهنم یان، نجات از عذاب، عذاب کفار، عذاب یا عذب
 • محسن مومن صفحات 221-237

  معرفت شناسان بر آن بودند تا در خلال مصنفاتشان با ارشادات خویش، طرق ناشناخته، ناپیموده و رازآمیز را به مبتدیان و سالکان طریق واشناسند. تعداد قابل توجهی ازاین دست آثار، سمت نشر یافته ولیکن هنوز نسخه های فراوانی در کنج خمول، خاک غریبی می خورند و انتظار ذوق و همتی والا را می کشند. این مقاله بر آن است تا ضمن معرفی کتاب «ریاض العارفین و منهاج السالکین» تصنیف میرزا محمد بن سلطان محمد اردبیلی معروف و متخلص به محقق عالم و عارف شیعی سده یازدهم هجری، به بیان احوال، افکار و آثار وی بپردازد. تعلیم صوفیانه او جمع بین طریقه اهل زهد و اهل کشف است؛ ولی در رویکرد شریعتمدارانه، حال و حضور را، در بالاترین درجه، در اثنای ادای مراسم عبادی همچون نماز می بیند. همچنین دقایق ادبی و زبانی وی نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. متاسفانه از او اطلاعات بسیار ناچیزی به ما رسیده است ولیکن مباحث قابل طرح بسیار است.

  کلیدواژگان: ریاض العارفین و منهاج السالکین، محقق اردبیلی بیدگلی، نسخ خطی، مسائل ادبی، افکار
 • سید محمد علی نوری، علی آقانوری صفحات 239-264
  در جهان اسلام، وحدت میان شیعه و سنی نقش اساسی ایفا می کند و از اهمیت خاصی برخوردار است.اما بدون شناخت عوامل اختلاف میان شیعه و سنی نمی توان به وحدتی پایدار رسید. بنابر این باید به صورت علمی به شناخت ریشه های عقیدتی،تاریخی و سیاسی اختلافات میان شیعه و سنی پرداخت.
  مسئله اصلی این نوشتار، تحلیل و نقد عوامل اختلاف بین شیعه و سنی از نظر نو معتزلیان است . سئوال اصلی پژوهش حاضر اینست که تحلیل و نقد عوامل اختلاف بین شیعه و سنی از نظر نو معتزلیان  چیست؟ با توجه به تحقیقاتی که نو معتزلیان از عوامل اختلاف بین شیعه و سنی انجام داده اند، هدف این پژوهش فهم و بررسی عوامل اختلاف بین شیعه و سنی از نظر این اندیشمندان می باشدکه در نهایت به نقد عقاید آنان خواهیم پرداخت.روش انجام این پژوهش تحلیلی- توصیفی است.
  پژوهش حاضر درصدد نقد و تحلیل و نمایان ساختن عوامل و ریشه های اختلافات میان شیعه و سنی از دیدگاه نو معتزلیان است. دید گاه نو معتزلیان مثل هر اندیشمند دیگری دارای نقاط قوت و ضعف است.بنابر این دیدگاه آنان را مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد.
  در این پژوهش ابتدا به تقسیم بندی اختلافات میان شیعه و سنی پرداخته شده و در ادامه به بررسی دیدگاه های نو معتزلیان در مورد ریشه های اختلاف شیعه و سنی پرداخته و سپس به عوامل اختلاف میان شیعه و سنی می پردازیم و در ادامه به تجزیه و تحلیل عوامل مذکور خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: نو معتزلیان، عوامل اختلاف، شیعه، سنی
|
 • Abbas Asad Abadi* Pages 7-25

  This writing is intended to discuss the issue of the prophets' infallibility from the point of view of Allamah Taba'-e-Baha'i, centered on the interpretation of the meaning of Al-Mizan, and the explanation and implications of this great Imam's commentator in this regard. This great commentator has followed the question of infallibility: one from the point of view of the implications of the Qur'anic verses and the other Which has been raised with the distortion of the signification of the verses concerning the infallibility of the prophets. Consideration of the Prophet Taba'tabi verses: Fath: 1 and 2, toubah: 32, p. 82 and 83, nesa` : 64, ahzaab : 33, anbiah: 27-26, signification It is clear on the verses of the prophets that some of the verses mentioned have been mentioned or other verses for negating and defamation of infallibility.

  Keywords: Infallibility, Proof of Infallibility, Doubts, Answer
 • Ali Akbar Afrasiab pourc* Pages 27-42

  Justice is an important part of the great Islamic values and multilateral that in the Holy Quran and the teachings of religious leaders, in the area of individual and social life is considerable approved. Mir Seyyed Ali Hamadani as one of the most influential thinkers on the subcontinent and much of Asia, in his work, the importance of justice in several aspects is addressed separately. On the basis of social and political theory and principles and justice in the world and placed his anthropology. The opinions expressed in the fact that in-depth analysis of Islam is about justice and on the basis of relying on just ruler and reformer based Adel. His many punishments such as enjoining good and forbidding wrong both on the basis of the analysis.

  Keywords: Justice, Seyyed Ali Hamadani, Public ruling, Safety, Enjoining good, Social justice
 • Omran Panah lou*, Mohsen Ehteshami nia Pages 43-72

  One of the importance and difficulties of goodness test after death of prophet Mohammad which people faced with it was accepting province and   pontificate   of Imam Ali . pontificate has been one of the most respecting issue which significated  by prophet Mohammad along his prophecy that from first time means in the beginning that respectful prophet has choosen  Imam Ali instead of his executor and all of the muslims have been swear allegiance . also it was the noticing by that prophet . after that holiness it was the main respectful subject between pontification which was on the carpet . and most of Shia was the member of vicegerent academy . accepting and  belief in holiness executor is the first step of provinces and main point of Shia thought . Hafez Rajab Porsi that his one of the member of priestly vestment academy in middle of century who is a scientist he names him who respect pontificate academy and he called his ways median manner and also  separate of exorbitance and wasting all stuff . Hafez Porsi with designing matters about belief and pontification has trying to answer his people range . in next of tract we are going to define and search about the view of pontification with helping Masharegh  Anvar Yaghin tract that its subject is about Shia petitioner which they discussing about pontification in two part of public pontificate and specialist pontificate.

  Keywords: Rajab Porsi, Masharegh Anvar Yaghin, pontificate belief, priestly vestment
 • Seyyed Hossein Taghavi* Pages 73-92

  Human civilization has led to the current crisis, one of them, the crisis of spirituality and the neglect of human relationship with God, and the proud man of scientific achievements, has devoted all his efforts to work, capital and prosperity. Now, after five centuries, he has realized that material well-being can not calm him, and he has turned to ancient and emerging mysticism, including Hindus, Buddhists, Indians and ... to fill this vacuum. This article seeks to find that by analytical, rational and comparative method, the study of Islamic mysticism and emerging mysticism and adapted to the view of the rivals who expressed the theory of objectivity and contradiction, and the aspect They express their differences and similarities, and in the context of their common interests, they seek to heal the psychic and beautiful sufferings of seeing the world and tolerance of everything and peace and talk of love and joy and peace, but the subtlety Neither the nature of the escape, the orbital task instead of the inertia, the response to the basic needs of man instead of the animal's needs, rationalism instead of anti-rationalism, truth-seeking instead of superstition, Zaat of Islamic mysticism is comparable to the emerging mysticism.

  Keywords: Mysticism, Islamic mysticism, emerging mysticism
 • Ali Zat Ali, Mohammad Reza Ahmadi, Mohammad Reza Qari Pages 93-110
  The debate about the post-death world is one of the most important issues. Poets and writers have not neglected this subject in different periods of Persian literature and paid attention to it in their works. Among these poets, Ferdowsi is a prominent poet and epic poet of Iran, who has paid attention to this issue in the place of Shahnameh. Although this valuable book has more mythological aspect and the sources used by the poet (mostly) of pre-Islamic oral stories, which have been transmitted from one generation to the next by chest to Ferdowsi and his followers , But since his poet, in addition to the aspects of storytelling and artistic creation, ... has considered the aspect of the torture and awareness of life in the world and then of the reader and the audience Prevents people from having friendship and heartfelt . He looks at the problem of death and the life of the future with a wise vision. Among the significant issues considered in the Shahnameh, and its speaker in ups and downs and happiness and failures, in wars and reconciliations, and ... has addressed it And this research is intended to investigate and address it. The discussion of human death and the certainty of the world after death (resurrection of thought) is in the eyes of the author of Shahnameh and its adaptation to the verses of the Qur'an. This research was conducted in a library study method and descriptive analytical method.
  Keywords: Shahnameh, Resurrection of Thought, Death, Ferdowsi, Quran
 • Seyyed Hamid Reza Seyyed Vakily Pages 111-131
  resurrection and afterlife are two main principles of Islamic belief among Muslims. This principles are of such a paramount importance that non-belief in them leads to infidelity and exclusion from Islam. The immateriality and immortality of soul form the foundation of resurrection. Before Mulla Sadra’s time, Resurrection as well as the type and quality of afterlife had been discussed from the perspective of Kalām and as one of its sub-branches dealing with soul, its mortality and immortality after death. Mulla Sadra discussed the afore-mentioned points from philosophical viewpoint and somehow links them to the Movement on the Transcendence of Human Soul as well as its powers and perceptions. He holds that partial perception takes place after death through imagination. Imagination power remains attached to soul after death. Thus, in the present study attempts are made to discuss this principle and the views of the philosophers in this regard.
  Keywords: Barzakh, Afterlife, Resurrection, Paradise, Hell, Mulla Sadra
 • Alireza Sharifi, Mohammad Moloodi, Farzad Heidari Pages 133-156
  Civil liability from nuisance in property laws is one of the major areas in civil liability. People may cause nuisance or inflict harms to the latter through exercising their rights of occupation in properties. This subject matter is the area at which property rights and civil liability converge. On the one hand, the proprietor reserves an unlimited right of occupation in his/her property (Article 30 of the Civil Law). On the other hand, the right to property is restricted to this natural and legal right that the latter's property receives no damage (Article 132 of the Civil Law, and Principle 40 of the Islamic Code). The Civil Law does not have an explicit decree as to the civil liability of the proprietor and has not enumerated its provisions or elements either. Therefore, by comparative study of the subject, and via the analytical-descriptive method, it was concluded that the extra occupation of the reasonable would have the result of civil liability, if it would create nuisance in the property law and damage to the neighbor, whether it is intended or unintended for the proprietor. The absoluteness of the right, reasonableness of the act and satisfaction of needs shall not remove liability. However, the rule of "Prohibition of Detriment" governs the relations arising from vicinity and neighborhood, and the occupation by the occupier is customarily endurable by the vicinity law.
  Keywords: Occupation, Nuisance, Property Laws, Damage, Civil Liability
 • Abdol Majid Taleb Tash Pages 157-176
  Historians reported that during a period of the Prophetic of the The Prophet Muhammad, Gabriel did not descend which in the term of theologians is called the FATRAT. This period is as length as the secret invitation. This similarity was motivated for this research. This research performed through Descriptive and analytical method.Three views as theological problems obtained. The famous promise is believed that time of FATRAT is three years. The second promise says that Gabriel’s downfall did not stop. The third promise says: Gabriel’s descending was stopped for three till forty days. Reference of the first group, that was the source of blame of Orientalists, and has concluded that the Prophet hesitated, was week. The second view was not correct either. The third view is acceptable which is agreeing with the narrative and historical reasons and in the process of descending is normal.
  Keywords: FATRAT, Revelation of the Qur'an, Prophet, traditions, Criticism
 • Asghar Abedzadeh Pages 177-197
  In terms of internal conscience and human advancement, man wants happiness and happiness, and on this basis
  He wants to live in an ideal society alongside progressive and uplifting people. Humans who are free, conscientious, godly, fair and reasonable. It is obedient to divine laws and the Prophetic and Alawite Shari'a, which brings together human beings. The law of the good and the prohibition of evil is one of these laws and the law that promotes the physical and mental well-being of humans, villages and landscapes, the security of the cities and ultimately leads to the caliphate of mankind by God on earth.(Majma' al-Bayan , c4 , p484)
  But factors such as the weakness of beliefs, economic issues, negative propaganda, and so on can lead to the closure and diminution of the important promise of good and forbidding negativity as a result of the damage and disadvantages of this.
  Keywords: Quran, Hadith, Immortality, Prohibition of Denial, Present Age
 • Hossein Eshaghi Pages 199-220
  is the torment of Hellish endless or it will terminate? I think both of them are correct.
  And if we believe that both of termination of torment and endlessness of torment for Hellish are correct then is there any inconsistency between termination of torment from hellish and endlessness of torment for them? I think there is not any inconsistency between termination and endlessness of torment because the subject of endlessness of torment is infidel with permanence of his infidelity, and the subject of termination of torment is infidel without permanence of his infidelity. I think that Hellish can repent in hell, and kind God will accept their repentance, so if Hellish will not repent in hell they will be in hell for endlessness, and their torment is for endlessness, and if they repent in hell, and kind God accept their repentance they will exit from hell and their torment is terminated.
  Keywords: termination of torment, endlessness of torment, torment of Hellish
 • Mohsen Momen Pages 221-237
  Epistemologists have sought to introduce the unknown and mysterious ways to the beginners and seekers through their instructions and writings. A considerable number of works have been published, but still many copies are in the vacancy rooms of loneliness, waiting for being investigated by some with passionate of learning. This article tries to introduce “Riaz al-Arifin” and “Manghaj al-Salikin” written by Mirza Muhammad bin Sultan Muhammad Ardabili, a famous scholar of  Shiite universe and scholar of the 11th century, expressing his views, thoughts and works. His Sufism instructions are a combination of the path of the wise and the path of descendants, but in the Shari'a-minded frame. He sees present and presence, at its highest level during praying ceremony like Namaz. His literary and linguistic intuition have also been discussed and analyzed. Unfortunately, we know very little  about him, but discussable issues are a lot.
  Keywords: Riaz al-Arifin, Manghaj al-Salekin, researcher Ardebili Bidgoli, manuscripts, literary affairs, thoughts
 • Seyyed Mohammad Ali Nouri, Ali Agha Nouri Pages 239-264
  In the Muslim world, the unity between Shi'a and Sunni plays an essential role and it has particular importance. But without recognizing the factors of conflict between Shi'a and Sunni, cannot getting to a lasting unity. Therefore, it must scientifically recognize the ideological, historical and political origins of the differences between Shiite and Sunni.
  The main subject of this paper is to analyze and critique the differences between Shi'a and Sunni in the New Motazalian. The main question of this study is what is analyzed and criticize of differences between Shiite and Sunni in point of new Mu'tazilites? Regarding the researches have done that by new Motazalians about the differences between Shiite and Sunni, the purpose of this study is to understand and study the factors of difference between Shiite and Sunni in terms of these scholars, which we will finally criticize their ideas. The method of this research is Analytical-Descriptive.
  The present study aims at criticizing and analyzing the factors and roots of Shiite and Sunni differences from the new Motazalian perspective. The new view of the Mu'tazilites, like any other thinker, has the strengths and weaknesses. Therefore, we will criticize these views.
  In this research, we at first studied the division of Shi'a and Sunni differences and then studied new views of the Mu'atzelians about the roots of Shiite and Sunni differences, and then we discuss the factors of difference between Shi'a and Sunni, and then analyze the factors we will discuss them.
  Keywords: New Motazaliyan, roots of difference, Shiite, Sunni