فهرست مطالب

نشریه حقوق داوری
پیاپی 4 (خرداد 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/04/16
 • تعداد عناوین: 4
|
 • سپیده رحمانی صفحات 7-33
  امروزه در عرصه تجارت بین الملل درج شرط داوری در قراردادهای بین المللی یکی از شروط ثابت در این گونه قراردادها می باشد.یکی از مزایای داوری سرعت در رسیدگی می باشد.یکی از شیوه های که به منظور حصول به این شیوه توسعه پیدا کرده است داوری آنلاین می باشد.در خصوص داوری آنلاین مباحث متعددی در حقوق داوری مطرحه شده است  که از جمله آن می توان به ادله در داوری انلاین و اعتبار داوری آنلاین به عنوان شیوه رسیدگی حل اختلاف اشاره نمود. در این مقاله تلاش گردیده است اعتبار و مشروعیت داوری آنلاین مورد بحث و بررسی قرارگیرد.
 • بهاره حافظی صفحات 35-65
  یکی از ویژگی های داوری تحصیل یک رای لازم الاجرا توسط طرفین اختلاف می باشد.رای داوری هر چند که به نفع محکوم له می باشد ولی همیشه این امکان وجود دارد که رای داوری صحیح صادر نشده باشد و یا محکوم علیه مدعی عدم صحت ان باشد.به همین دلیل است که در مقررات مربوط به داوری این حق برای طرفین پیش بینی شده است که نسبت به رای صادره اعتراض نمایند. البته اعتراض به رای داوری با اعتراض نسبت به آرای دادگاه ها متفاوت می باشد و در خصوص داوری تنها در موارد احصا شده می توان نسبت به رای داوری اعتراض و تقاضای ابطال ان را از دادگاه درخواست کرد.
 • یعقوب اسکندری صفحات 67-82
  چکیده:داوری توافق طرفین برای حل و فصل اختلاف خود  از طریق عدم مراجعه به مراجع قضایی و حل و فصل آن به صورت خصوصی می باشد.اما این توافق طرفین برای شخصی سازی حل اختلاف خود  به معنای عدم رعایت قواعد و مقررات نمی باشد  و در واقع اصول و قواعدی در رسیدگی به اختلاف می بایست وجود داشته  باشد و در رجوع به داوری برای حل و  فصل اختلاف و در خلال رسیدگی به اختلاف می بایست رعایت شودو در صورت عدم راعایت  این اصول باعث می شود که رای داوری معتبر نبوده و به تقاضای ذینفع و یا حتی در مواردی توسط دادگاه رای داوری ابطال گردد.در این مقاله تلاش گردیده است ابطال رای داوری در حقوق ایران مورد بررسی قرارگیرد.
 • شاپور فرهنگ پور صفحات 83-128
  داوری توافق طرفین یک قرارداد یا اختلاف برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری می باشد. در واقع توافق یا بعبارتی قرارداد طرفین برای رجوع به داوری که در حقوق داوری موافقت نامه داوری نامیده می شود ایجاد کننده داوری است.به همین دلیل صحت تنظیم این توافق از اهمیت خاصی برخوردار است و آشنایی با شرایط تنظیم موافقتنامه داوری از اهمیت خاصی برخوردار است.برای تنظیم موافقتنامه داوری در حقوق داخلی و بین المللی شرایط خاصی پیش بینی شده است. در این مقاله تلاش ما بر این است که شرایط تنظیم موافقتنامه داوری در حقوق تجارت بین الملل و تحت مقررات قانون داوری تجاری بین المللی ایران 1376 مورد بحث و بررسی قرارداده شود