فهرست مطالب

گردشگری و توسعه - سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • قاسم زارعی*، زینب محمودی پاچال صفحات 1-19
  یکی از نیازهای هر زمینه مطالعاتی شناسایی روندهای موجود و بررسی شکاف نظری در مطالعات قبلی است تا از این طریق بتوان مسیر مطالعات آتی را مشخص نمود؛ مطالعات گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا هدف پژوهش حاضر این است که ضمن بررسی پژوهش های صورت گرفته در حوزه گردشگری از بعد موضوعی و روش شناسی، شکافت های موجود را شناسایی نمونه و مسیر پژوهش های آتی حوزه گردشگری را شفاف نماید. رویکرد اصلی پژوهش حاضر کیفی و بر پایه ی مطالعات اسنادی و جامعه ی آماری آن کلیه ی مقالات علمی- پژوهشی چاپ شده از سال 1391 تا 1395 نشریات پژوهشی گردشگری (373 مقاله) بود. نتایج نشان داد که از بین انواع گردشگری بر مبنای مکان مقصد، گردشگری شهری؛ از بین انواع گردشگری بر مبنای نوع (ماهیت) فعالیت، گردشگری طبیعت گرا؛ و از بین انواع گردشگری بر مبنای موضوع، گردشگری فرهنگی و هنری(گردشگری میراث) بیش ترین مطالعات را به خود اختصاص داده است. همچنین از بعد روش شناسی، مطالعات کمی، کاربردی، داده های حاصل از پرسشنامه، مطالعه میان گردشگران داخلی بیش ترین مطالعات را به خود اختصاص داده است. بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می شود مجلات گردشگری با اختصاص شماره هایی برای موضوعات خاص در جهت رفع شکاف موجود در مطالعات گردشگری داخلی گام بردارند. همچنین پیشنهاد می شود پژوهشگران و مجلات حوزه گردشگری به سمت استفاده از رویکردهای کیفی و ترکیبی و نیز ابزارهایی همچون مصاحبه و مشاهده سوق داده شوند.
  کلیدواژگان: مطالعات گردشگری، موضوعات گردشگری، روش شناسی، تعیین مسیر مطالعات آتی
 • علی اصغر شالبافیان* صفحات 20-40
  شکل گیری اتحادهای استراتژیک در صنایع خدماتی همچون گردشگری از یک سو بنا به شتاب گرفتن رقابت در دنیای تجارت و از سوی دیگر، بنا به ویژگی های خاص چنین صنایعی، در حال گسترش است. در این میان، در برخی از شاخه های گردشگری نظیر گردشگری پزشکی -که خود از دو صنعت مجزای گردشگری و پزشکی تشکیل شده و همکاری میان این دو الزامی می باشد - ضرورت شکل گیری چنین اتحادهایی دو چندان می باشد. این در حالی است که به نظر می رسد مطالعات چندانی در خصوص ایجاد اتحادهای استراتژیک در این صنعت صورت نگرفته است. یکی از موضوعات مهمی که در این زمینه مغفول مانده، تاثیر ویژگی های سازمانی بر شکل گیری اتحادهای استراتژیک می باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر شناسایی شبکه مضامین مرتبط با ویژگی های سازمانی موثر بر شکل گیری اتحادهای استراتژیک گردشگری پزشکی در کشور بود. در این راستا، 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه گیری گلوله-برفی شناسایی، داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم افزارMaxqda10 براساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. تحلیل نتایج مصاحبه ها، نشان داد که ویژگی های سازمانی اثرگذار را می توان در سه مضمون سازمان دهنده ی دیدگاه استراتژیک سازمان، مدیریت سازمان و ویژگی ساختاری سازمان، دسته بندی کرد.
  کلیدواژگان: گردشگری پزشکی، اتحادهای استراتژیک، ویژگی های سازمان، تحلیل مضمون
 • عادل زنگانه، ابوالقاسم صادقی نیارکی*، مسعود ورشوساز صفحات 41-64
  گردشگری الکترونیکی یکی از جدیدترین انواع گردشگری است. تور مجازی بخشی از گردشگری الکترونیکی است که هدف از ارائه آن از بین بردن محدودیت های زمانی و مکانی می باشد. عکس های پانوراما یکی از اجزای اصلی برای ساخت تورمجازی هستند. امروزه با توجه به اینکه تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است اما تعداد کمی عکس های پانوراما از مناطق مختلف وجود دارد و معمولا افراد خاص برای کاربری خاص عکس های پانوراما را تولید می کنند. از طرفی دیگر با توجه به کیفیت بالا عکس-ها معمولی توسط تکنولوژی پیشرفته، این عکس ها پتانسیلی را برای تولید عکس های پانوراما ایجاد کرده اند. با الحاق کردن چند عکس در کنار هم توسط الگوریتم های تناظریابی می توان عکس های پانوراما را تولید کرد. هرکدام از این الگوریتم ها دقت متفاوتی در شرایط مختلف دارد و بیشتر این روش ها برای عکس های پانوراما ارزیابی نشده اند. هدف از این مقاله، بررسی روش ها و الگوریتم های مختلف تناظریابی عوارض و طبقه بندی این روش ها و یافتن روش مناسب برای تهیه پانوراما در تورمجازی گردشگری است. در این راستا نحوه عملکرد این الگوریتم ها در شرایط مختلف بین تصاویر مانند انتقال، دوران، مقیاس برای به دست آوردن عکس های پانورامای هم منطقه و انتخاب بهترین روش سنجش موردبررسی قرارگرفته است. برای این منظور، ابتدا روش های مختلف تناظریابی را موردبررسی قرار داده و سپس چهار الگوریتم SURF، FAST، MSER، BRISK بر روی عکس های پانوراما در شرایط مختلف مانند اعوجاج چشم ماهی، نویز نمک و فلفل، مقیاس مختلف و... ارزیابی شد. نتایج نشان می دهد که الگوریتم SURF در بیشتر شرایط نتیجه بهتری را در زمان کمتری نسبت به دیگر الگوریتم ها به دست اورد.
  کلیدواژگان: گردشگری، تورمجازی، پانوراما، روش های تناظریابی، الگوریتمهای توصیفگر
 • حسین محمدی*، سید محمد میرتقیان رودسری صفحات 65-81
  ارتباط صنعت هتلداری با آب وهوا، مانند رابطه ی نوزاد و آغوش می باشد. تحقیق حاضر با هدف سنجش نگرش مدیران صنعت هتلداری در مقصد گردشگری رامسر نسبت به اقدامات کاهشی/سازگاری انجام شده در برابر تغییرات آب وهوا و اولویت بندی این اقدامات صورت پذیرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی بوده است. جامعه ی آماری تحقیق تمامی مدیران عالی اماکن اقامتی بودند که حجم نمونه آنها 384 نفر محاسبه گردید و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. دادها از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی پرسشنامه به صورت صوری و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ (879/0) تایید گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS24 انجام شد. نتایج مشخص ساخت که مدیران اماکن و تاسیسات اقامتی مقصد گردشگری رامسر تنها به اقدامات کاهشی نسبت تغییرات آب وهوا دیدگاه مثبتی دارند. در این راستا اولویت مدیران به ترتیب با اقدامات کاهشی و سپس اقدامات سازگاری بود. همچنین در اقدامات کاهشی اولویت اجرا با عامل "استفاده منطقی از انرژی و بهبود بهره وری انرژی در هتل ها" بود.
  کلیدواژگان: صنعت هتلداری، تغییر آب و هوا، اقدامات کاهشی، اقدامات سازگاری، مقصد گردشگری رامسر
 • الهام حبیبی*، محمدصادق مهدوی، مصطفی ازکیا صفحات 82-101
  اشتغال زنان به بعنوان نیمی از نیروی کار فعال در فرایند توسعه بسیار ضروری و با اهمیت در نظر گرفته می شود. از دیگر سو گردشگری به عنوان صنعتی سود آور زمینه ساز ایجاد شغلهایی متنوع در زمینه های مختلف است . با توجه به نقش موثر صنعت گردشگری در ایجاد اشتغال زنان ، در این پژوهش برآنیم تا با بهره گیری از تجربیات زنان راهنمای تور به فرصتهایی که این شغل برای ایشان فراهم آورده است را بررسی نمائیم. روش این پژوهش کیفی و با استفاده از روش نظریه بنیانی (گرندد تئوری) بوده و داده ها از طریق مصاحبه و مشاهده گردآوری شده است. روش نمونه گیری، هدفمند با حداکثر تنوع (زنان راهنمای تور ورودی، خروجی، داخلی و مجرد، متاهل، متاهل دارای فرزند، مطلقه) و با معیار اشباع نظری بوده است. اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ها کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده تجزیه و تحلیل شده اند مقوله محوری این بررسی «پدیده فرصتهای اجتماعی ناشی از شغل راهنمای تور برای زنان » است، به طوری که مقولات دیگر را در برمی گیرد. یافته های پژوهش حاکی از تدوین10گزاره در خصوص پدیده" فرصت های اجتماعی ناشی از اشتغال زنان راهنمای تور" است بطور خلاصه می توان گفت که فضای باز محیط شغلی، امکان دور شدن از برساختهای زنانگی و رهایی از شرایط بحرانی زندگی را فراهم ساخته و موجب رهایی از روزمرگی، کسب امتیازات مالی، خودشکوفایی، افزایش منزلت و کاراریی اجتماعی، تعدیل کلیشه های جنسیتی و بازتعریف نقش مادری و همسری می گردد.
  کلیدواژگان: زنان راهنمای تور، اشتغال، فرصتهای اجتماعی، گردشگری، گرندد تئوری
 • شهرام خلیل نژاد*، امید سلیمان زاده، مرضیه کراقلی صفحات 102-119
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده میهمانان و قوت برند هتل صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی، توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه میهمانان ایرانی هتل های 4 ستاره شهر شیراز در تابستان سال 1397 هستند. روش های نمونه گیری در این پژوهش نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری در دسترس است. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری مدل سازی معادلات ساختاری (5q≤n≤15q) استفاده شد که با توجه به 26 سوال پرسشنامه بر این اساس حجم نمونه حداقل 130 و حداکثر 390 نفر از میهمانان تعیین شد و در نهایت تعداد 310 پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده مالی، ارزش ادراک شده کارکردی و ارزش ادراک شده اجتماعی تاثیر دارد. اما، تجربه برند هتل بر ارزش ادراک شده فردی تاثیر ندارد. ارزش ادراک شده مالی، ارزش ادراک شده کارکردی و ارزش ادراک شده اجتماعی بر ارزش ادراک شده فردی تاثیر دارند. در نهایت ارزش ادراک شده فردی بر قوت برند هتل تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: تجربه برند، ارزش ادراک شده، قوت برند، گردشگری
 • علیرضا امینی*، پیمان دولتشاه، حمیدرضا فتاحی، مژگان دانش صفحات 120-139
  امروزه با وجود رقابت شدیدی که در صنعت رستوران وجود دارد، اتخاذ نوآوری های بازاریابی جهت کسب رضایت مشتریان امری اجتناب ناپذیر است. اکثر شرکت ها بدنبال تعاملات توصیه ای شفاهی و اینترنتی که توسط مشتریان راضی صورت می گیرد، جهت بهبود و توسعه ارزش ویژه برند خود هستند. لذا در این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت نوآوری بازاریابی و نقشی که رضایت مشتری می تواند بر تعاملات توصیه ای شفاهی و اینترنتی داشته باشد، بدنبال ایجاد و بهبود ارزش ویژه برند در صنعت رستوران هستیم. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان رستوران های سطح شهر کاشان هستند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای و سپس نمونه گیری اتفاقی، 185 نفر از آنها انتخاب و پرسشنامه بین آن ها توزیع گردید. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شد. نتایج آزمون نشان داد که نوآوری بازاریابی بر تعاملات توصیه ای شفاهی و اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین رضایت مشتری توانسته نقش تعدیلگر در رابطه ی نوآوری بازاریابی و تعاملات توصیه ای شفاهی و اینترنتی داشته باشد. همچنین نتایج نشان داد تعاملات توصیه ای شفاهی و اینترنتی تاثیر مثبت و معناداری بر ارزش ویژه برند داشته است. از دیگر نتایج این پژوهش تایید نقش میانجی بازاریابی توصیه ای شفاهی و اینترنتی در رابطه ی بین نوآوری بازاریابی و ارزش ویژه برند می باشد.
  کلیدواژگان: نوآوری بازاریابی، رضایت مشتری، تعاملات توصیه ای شفاهی، تعاملات توصیه ای اینترنتی، ارزش ویژه برند
 • پریا قاسمی*، محمد نجفیان، علیرضا اسلامبولچی، مصطفی رضایی راد صفحات 140-153
  هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثر تاثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده به واسطه تجربه مصرف کننده به منظور نیل به رضایت مراجعه کنندگان هتل های شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، در گروه تحقیقات کاربردی قرار گرفته و از جهت روش، تحقیق توصیفی و در زمره تحقیقات پیمایش و همبستگی قرار می گیرد. در این پژوهش تلاش های عرضه کننده و مصرف کننده به عنوان متغیرهای مستقل و رضایت مصرف کننده به عنوان متغیر وابسته و تجربه مصرف کننده بعنوان متغیر میانجی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل مراجعه کنندگان هتل های شهر اهواز می باشد. حجم نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد که تعداد 384 نفر به صورت خوشه ای دردسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد که پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی، و روایی پرسشنامه با استفاده از روایی همگرا و روایی محتوا با استفاده از نظر متخصصان آشنا به موضوع پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین برای تعیین همبستگی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 و AMOS22 استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تایید همه ی فرضیه های پژوهش گردید: تلاش عرضه کننده بر تجربه مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ تلاش مصرف کننده بر تجربه مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد؛ تجربه مصرف کننده بر رضایت مصرف کننده تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج بیان می کند که تجربه مصرف کننده ارتباط میان تلاش های عرضه کننده و مصرف کننده با رضایت مصرف کننده را تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: تلاش عرضه کننده، تلاش مصرف کننده، تجربه مصرف کننده، رضایت مصرف کننده
 • محمد باقر فلاحی، سید محمد طباطبایی نسب*، مهدی سبک رو صفحات 155-172
  مدیریت منابع انسانی می تواند نقش مهمی در موفقیت برندسازی سازمان ایفا کند، اما کمتر به آن پرداخته شده است. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر مدیریت منابع انسانی برند محور بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با نقش میانجی تناسب فرد-برند و رفتار شهروندی برند انجام شد، که از نظر روش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری را کارکنان و مشتریان 20 هتل سه، چهار و پنج ستاره شیراز تشکیل دادند، که بر اساس حجم نمونه محاسبه شده با استفاده از فرمول کوکران، 142 سرپرست و مدیر، 346 کارمند و 384 مشتری از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد، که به ترتیب ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب مدیریت منابع انسانی برند محور(75/0، 85/0)، تناسب فرد-برند(79/0، 88/0)، رفتارشهروندی برند(73/0، 84/0)، و ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری(74/0، 86/0) حاصل گردید. آزمون یک عاملی هارمن نیز نشان داد، تهدید واریانس روش مشترک متوجه روایی سنجه نمی گردد. آزمون فرضیه ها از طریق مدل سازی خطی سلسله مراتبی (HLM) انجام شد. نتایج نشان داد، مدیریت منابع انسانی برند محور بر تناسب فرد-برند و رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت دارد. در سطح فردی تناسب فرد-برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر مثبت دارد. همچنین رفتار شهروندی برند سطح سازمانی در رابطه بین مدیریت منابع انسانی برند محور و ارزش ویژه برند نقش میانجی ایفا می کند. بنابراین مسئولین هتل ها بایستی در انتخاب، آموزش، توسعه، ارزیابی و پاداش دهی کارکنان، به برند و ارزش های آن توجه ویژه داشته باشند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی برند محور، تناسب فرد-برند، رفتار شهروندی برند، ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، مدل سازی خطی سلسله مراتبی
 • منوچهر جهانیان*، محمد آقایی، الهام واحدی صفحات 172-209
  ارزش آفرینی برای مقصد اهرمی است که انتخاب را برای مقاصد رقم میزند. با توجه به اهمیت موضوع فوق، در پژوهش حاضربه بررسی مدل های موجود در خصوص برند سازی، مدیریت برند، توسعه برند و دوباره سازی برند در صنعت گردشگری پرداخته شد. در ابتدا با روش تحلیل محتوی حدود 50 مدل مورد بررسی قرار گرفت. پس از استخراج سازه ها ، با روش تئوری داده بنیاد مفاهیم و بعد مقوله بندی آنها صورت گرفت که در نهایت مدل پاردایمی شامل 5 محور اصلی: علل (شرایط علی)، بستر(شرایط اختصاصی) لازم، راهبرد های (کنش و واکنش) خلق ارزش برند مقاصد، مقوله های مداخله گر (شرایط عمومی)، پیامدهای حاصل از راهبرهای خلق ارزش برند مقاصد استخراج شد. در ادامه استراتژی های مستخرج از مدل در شهر یزد با روش معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان، اساتید و خبرگان در حوزه برند مقصد یزد است که به دلیل بزرگ بودن جامعه آماری و عدم دسترسی به همه با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس حدود 385 پرسشنامه توزیع گردیدکه ازروش آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی وروش روایی صوری برای بررسی روایی پرسشنامه استفاده گردیدو در ادامه با استفاده از روش معادلات ساختاری مدل مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاصل از آزمون بیانگر تایید تمامی فرضیه ها و شاخص های نیکویی برازش مدل حاکی از مناسب و سازگار بودن مدل با داده های به دست آمده بودند.
  کلیدواژگان: ارزش برند، استراتژی خلق ارزش، برند مقصد گردشگری، نظریه داده بنیاد
 • حامد فلاح تفتی*، مجید حیدری کوشکنو صفحات 210-230
  سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که از آغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگر بر سفر نام گردشگری نهاده و آن را از منظر اقتصاد مطالعه کنیم با یکی از سودآورترین صنایع در عرصه بین المللی روبرو می شویم. در همین راستا دفاتر گردشگری سهم به سزایی در این عرصه دارند. این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت خدمات دفاتر گردشگری با استفاده از روش سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می باشد، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 384 نفر از مراجعه کنندگان به دفاتر خدمات گردشگری در شهر یزد تعیین شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین خدمات مورد انتظار و خدمات ارائه شده به مشتریان از سوی این دفاتر، در کلیه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات شکاف معناداری وجود دارد. با این نتایج دفاتر خدمات گردشگری نتوانسته اند سطح انتظارات مشتریان را در این ابعاد پوشش دهند؛ بنابراین این دفاتر باید تلاش کنند تا این فاصله ها را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: خدمات گردشگری، مدل کیفیت خدمات، دفاتر گردشگری، شهر یزد
 • سمیه صمدی، حمیدرضا ایرانی*، حمیدرضا یزدانی صفحات 231-249
  یکی از مشکلات استفاده از اینترنت برای انجام کارها و خرید اجزاء بسته سفر گردشگری، سردرگمی مصرف کننده در هنگام خرید است که حتی ممکن است نتایج منفی، مانند رها کردن خرید، نیز داشته باشد. ازاین رو هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر سردرگمی خریداران در وب سایت های گردشگری است. این عوامل شامل ویژگی های مشتری، ویژگی های محصول و ویژگی های سایت می باشند. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از تکنیک مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart Pls انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان آنلاین آژانس امید پرواز اوج هستند. 382 پرسشنامه سالم دریافت شد. نتایج حاکی از تاثیر معنادار ویژگی های محصول، فرد و سایت بر سردرگمی است و در این میان ویژگی محصولات و خدمات گردشگری بیشترین تاثیر را بر سردرگمی دارد. از پیشنهاد ات اصلی این پژوهش در نظر گرفتن ویژگی های فردی بخش های مختلف بازار هدف و اتخاذ استراتژی برای افزایش اعتبار سایت و ایجاد حس اعتماد به سایت است.
  کلیدواژگان: سردرگمی مصرف کننده، ویژگی های وب سایت، ویژگی های محصول، ویژگی های فردی، صنعت گردشگری
|
 • Ghasem Zarei *, Zeinab Mahmoodi Pachal Pages 1-19
  One of the needs of any field of study is to identify existing trends and to examine the theoretical gap between previous studies in order to identify future studies of each field. Study on tourism is also no exception. Therefore, the aim of the present study is to investigate the research done in the field of tourism from thematic and methodological aspects, to identify the existing fissures and identify the direction of future research in the field of tourism. The main approach of the present study is qualitative and based on documentary studies and its statistical community, all articles of scientific and research published from 2012-2017 were tourism research journals (373 articles). The results showed that from among all types of tourism based on destination, urban tourism; from all kinds of tourism based on the type (nature) of activity; natural tourism; and from all types of tourism based on the subject, cultural and artistic tourism (heritage tourism) Most studies have been devoted to it. Also, methodologically, quantitative, applied studies, data from the questionnaire, a study between the domestic tourists most studies have been devoted to itself. Based on the results of the research, It is suggested that tourism journals, with the allocation of numbers for specific topics, aim to bridge the gap in the domestic tourism studies.
  Keywords: Tourism Studies, Tourism Issues, methodology, Future Studies
 • Ali Asghar Shalbafian * Pages 20-40
  Strategic alliance formation in the service industries like tourism, in on hand, based on accelerating competitiveness in commerce world and on other hand, due to the special industrial features, are expanding. Meanwhile, the formation of such alliances in some tourism branches like medical tourism is more important because of two fields are engaged here; Tourism and medical. However, there seems to be little research about strategic alliances formation in this industry. Here, one of the important ignored issue is organizational features impact on medical tourism strategic alliance formation. Hence, the purpose of this study was to identify a network of themes related to organizational characteristics affecting the medical tourism strategic alliances formation at Iran. To this end, 17 medical tourism experts have been recognized by snowball sampling. Data have been gathered through semi-structured interviews and analyzed with Maxqda10 software based on theme analysis. Interview’s results analysis shows influential organizational features can be recognize in the three organizing themes including organization strategic view, organization management, and organization structure features
  Keywords: Medical tourism, Strategic Alliance, Organization Features, Theme analysis
 • Adel Zanganeh, Abolghasem Sadeghi Niaraki *, Masoud Varshosaz Pages 41-64
  Electronic tourism is one of the newest types of tourism. The virtual tour is part of the e-tourism, which aims to eliminate temporal and spatial constraints. Panoramic photos are one of the main components for making virtual tours. Nowadays, given the fact that technology has made a lot of progress, there are few panoramic photos from different regions, and usually special people create panoramic photos for the particular usage. On the other hand, given the high quality of photos by advanced technology, these photos have created the potential for producing panoramic photos. Panoramic photos can create by combining multiple images together by matching algorithms. Each of these algorithms has a different accuracy in different situations, and most of these methods are not evaluated for panoramic photos. The purpose of this paper is to investigate various methods and algorithms for categorization of these methods and to find the appropriate method for the preparation of panoramas in tourism. In this regard, how these algorithms function in different situations between images such as transition, rotation and scaling is investigated in order to get the panoramic photos of the same region and choose the best method of evaluation. For this purpose, different matching methods were first investigated. Then, four algorithms were evaluated on panoramic photographs in imposed by different conditions such as fish eye distortion, salt and pepper noise and various scaling. The results show that the SURF algorithm in most situations obtained better results in less time compare to the other three algorithms.
  Keywords: Tourism, virtual tour, Panorama, matching algorithms, Descriptor Algorithms
 • Hossein Mohammadi *, Seyyed Mohammad Mirtaghian Rudsari Pages 65-81
  Interaction of hotel industry with the climate is like a relationship between the baby and the hug. The present research aims to Measure the attitude of hotel industry managers in Ramsar tourism destination regarding mitigation-adaptation Measures toward climate change and prioritizing these measures. This research is applied in terms of purpose and in terms of method is descriptive. The statistical population of the survey was the managers of Ramsar tourist destinations. The required sample size was 384 by the Cochran formula. To sampling was used convenience sampling method. Data were collected through a questionnaire. The validity of the questionnaire was confirmed by formal validity and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (0.887). Data analysis was performed by using SPSS24 software. The result showed that hospitality industry managers in ramsar tourist destination have only a positive attitude to mitigation measures against climate change. In this regard, managers' priority was, respectively, with mitigation measures and then adaptation measures. Also, in mitigation measures, priority was given to implementing "the rational use of energy and improving energy efficiency in hotels.
  Keywords: Hospitality Industry, Climate change, Mitigation Measures, Adaptation Measures, Ramsar Tourism Destination
 • Elham Habibi *, Mohammad Sadegh Mahdavi, Mostafa Azkia Pages 82-101
  Women employment is considered necessary and important as the half of the workforce. On the other hand, tourism as a profitable industry provides the basis for creating different jobs in various fields. According to the effective role of tourism in women employment and in achieving sustainable development in the country, in this study, we investigate the opportunities provided by this job by using the experiences of women tour guide. The methodology in this study is qualitative and by using the Grounded Theory. Data are collected by interviews and observations. Sampling method is targeted with maximum diversity (women tour guides, input, output, internal, single, married, single-parent, divorced) with theoretical saturation criterion. The collected information is analyzed by coded interviews (open, selective, and pivotal) and the collected concepts and categories. The most important category in this investigation is “job Opportunities of tour leader's Phenomenon for women” which covers other categories. The findings indicate that 10 propositions on the phenomenon of "social opportunities caused by the employment of women in the tour guide" can show that the open work environment provides to free from femininity infrastructures and from the critical conditions of life and from everyday life and to obtain financial advantages, self-fulfillment, and to increase social efficiency, dignity, Redefine of motherhood and wife roles and gender modification.
  Keywords: Women Tour Guide, employment, social Opportunities, Tourism, Grounded theory
 • Shahram Khalil Nezhad *, Omid Soleymanzadeh, Marziye Koraghli Pages 102-119
  The purpose of this study is to investigate the effect of hotel brand experience on tourists’ perceived value and brand strength. This research is descriptive and of survey type. The statistical population of this research consists of Iranian tourists of 4 star hotels in Shiraz in summer 2018. Available and clustering sampling methods have been used. The structural equations modeling sampling formula (5q≤n≤15q) has been used to determine sample size. According to 26 question of questionnaire and this formula, minimum sample size was 130 and maximum sample size was 390, and finally 310 questionnaires were collected. To analyze the data and test the research hypotheses, structural equations modeling using Smart PLS software has been used. The findings of this research show that hotel brand experience effect on financial perceived value, functional perceived value and social perceived value. But, hotel brand experience doesn’t effect on individual perceived value. Financial perceived value, functional perceived value and social perceived value effect on individual perceived value. Eventually, individual perceived value effect on brand strength.
  Keywords: Brand Experience, perceived value, brand strength, Tourism
 • Alireza Amini *, Peyman Dolatshah, Hamidreza Fattahi, Mojgan Danesh Pages 120-139
  Today, despite the intense competition that exists in the restaurant industry, it is inevitable to adopt marketing innovations for customer satisfaction. Most companies are looking for interactive, words of mouth and internet-based advices from their customers to improve their brand equity. Therefore, in this research, according to the importance of marketing innovation and the role that customer satisfaction can have on oral and online advice, we seek to create and improve brand equity in the restaurant industry. The population of this research is customers of Kashan's restaurants who were selected by cluster sampling of 185 people and distributed among them. Structural Equation Modeling (SEM) with partial least squares (PLS) was used for data analysis. The results of the test of hypothesises showed that marketing innovation has a positive and significant effect on the interactions of oral and online advice. Also, customer satisfaction has been able to play a moderator role in the relationship between marketing innovation and interactions with the oral and the Internet. Also, the results showed that oral and online advice interactions had a positive and significant effect on brand equity. The other results of this research confirm the role of the mediator of oral marketing and internet marketing in the relationship between marketing innovation and brand equity.
  Keywords: marketing innovation, Customer Satisfaction, oral counseling interactions, online advisory interactions, brand equity
 • Paria Ghasemi *, Mohammad Najafian, Alireza Slambolchi, Mostafa Rezai Rad Pages 140-153
  The purpose of this study was to analyze the effect of supplier's effort and consumer effort through consumer experience in order to reach the satisfaction of hotel visitors in Ahvaz. The purpose of the present research is to apply in applied research group. It is descriptive and descriptive in the field of survey scrutiny and correlation. In this research, the supplier and consumer efforts are considered as independent variables and consumer satisfaction as a dependent variable and consumer experience as an intermediary variable. The statistical population of this study is the visitors of hotels in Ahvaz city. The sample size of the study was obtained using Cochran's formula. 384 people were selected by cluster sampling.The data collection tool was a questionnaire. The reliability of the questionnaire was determined using Cronbach's Alpha coefficient and combined reliability, and the validity of the questionnaire was confirmed using convergent validity and content validity using the knowledge of experts familiar with the subject. SPSS22 and AMOS22 software were used to determine the correlation and analysis of data. The results of data analysis have led to confirmation of all research hypotheses: the supplier's quest has a positive and significant effect on consumer experience; consumer efforts have a positive and significant effect on consumer experience; consumer experience has a positive and significant effect on consumer satisfaction. Also, the results indicate that consumer experience facilitates the relationship between consumer and supplier efforts with consumer satisfaction.
  Keywords: Supplier's effort, consumer effort, consumer experience, Consumer Satisfaction
 • Mohammad Bagher Fallahi, Seyed Mohammad Tabatabai Nasab *, Mehdi Sabokro Pages 155-172
  Human resource management can play an important role in successful branding, but little attention is paid to it. The present study was aimed to investigate the effect of brand-centred human resource management on consumer based brand equity with mediating roles of person-brand fit and Brand citizenship behavior. This study is a descriptive-correlation one from research methodology perspective. The statistical population includes employees and customers of 20 hotels in Shiraz city. The sample size has been calculated through Cochran formula and a sample of 142 supervisors, 346 employees, and 384 customers has been selected through convenience method. In order to collect the research data, the standard questionnaires were used, that Cronbach's alpha coefficient and composite reliability were calculated for brand-oriented human resources management (0.75, 0.85), person-brand fit (0.79, 0.88), brand citizenship behaviour (0.73, 0.84), and consumer based brand equity was obtained from the customer (0.74, 0.86) respectively. Harman’s single-factor test show that the measures are free of common method variance. Hypotheses were tested using hierarchical linear modeling. The results indicate that brand-centred human resource management has positive effects on person-brand fit and brand citizenship behavior. At the individual level Person-brand fit has positive effect on brand citizenship behaviors. In addition, organizational-level brand citizenship behavior mediates the relationship between brand-centred human resource management and consumer based brand equity. Therefore, hotel officials should pay particular attention to the brand and its values when selecting, training, developing, evaluating and rewarding employees.
  Keywords: Brand-centred human resource management, Person-brand fit, Brand citizenship behaviour, Consumer based brand equity, Hierarchical linear modeling
 • Manouchehr Jahanian *, Mohammad Aghaei, Elham Vahedi Pages 172-209
  Value creation for destinations works as a leverage that increase the entrance of tourists. Considering the importance of the above issue, the present study examined the existing models on branding, brand management, brand development and re-branding in the tourism industry. At first, content analysis of about 50 models was investigated. After extraction of structures, the grounded theory method was used to construct the concepts and their subsequent categorization. Finally, the paradigmatic model consists of five main axes: the causal and context conditions, strategies, intervening conditions, and the consequences were designed. In the following, strategies of the model in Yazd were investigated using structural equation method. The statistical population consisted of all students, professors and experts in the field of Yazd brand. Due to the large size of the statistical community and the lack of access to all by Non-random sampling method availablel, about 385 questionnaires were distributed. Cronbach's alpha method was used to assess the reliability of the questionnaire and the face validity method was used to assess the validity of the questionnaire. Then, by using the structural equation model, the model was examined and the results of the test confirmed the appropriateness of all the hypotheses and indicators of good fit of the model indicating the suitability and compatibility of the model with the obtained data.
  Keywords: Brand value, strategy of creating value, brand of destination, Grounded theory
 • Hamed Fallah Tafti *, Majid Heydari Kooshkeno Pages 210-230
  Travel is a small but meaningful word that has been associated with humanity since the beginning of creation. If you travel to the name of a tourist and study it from an economics perspective, we will face one of the most profitable industries in the international arena. In this regard, tourism offices have a significant share in this area. This research was conducted to evaluate the quality of service of tourist offices using the SERVQUAL methodology, which is a tool for measuring the quality of services and identifying and analyzing existing gaps between expectations and perceptions of service recipients. The statistical population of this study was 384 people who were referred to tourism service offices in Yazd city. The results of the research indicate that there is a significant gap between the expected services and the services provided to customers by these offices in all five dimensions of service quality. With these results, the tourist service offices have not been able to cover the expectations of customers in this dimension, so these offices should try to reduce these distances.
  Keywords: Tourist Services, Service Quality Model, Tourism Offices, Yazd city
 • Somayyeh Samadi, Hamid Reza Irani *, Hamid Reza Yazdani Pages 231-249
  While the contributions of online technologies to tourism industry and consumers have been largely researched, little research attention has been paid to the possible negative aspects, such consumer confusion in the website. Consumer confusion has negative consequences such as abandon the purchase that is the worst case for tourism website. The purpose of this study was to identify and investigate the potential antecedents of consumer’s online confusion focusing on online purchasing tourism products. Data for this study were collected through questionnaires from 382 tourism website users that buy tourism product from this website and Structural Equation Modeling was used in order to test model using smart PLS software. The findings confirm the influence of individual characteristics, website characteristics and services and product characteristics on consumers’ confusion. The main recommendation of this research is that the marketers and managers of the website should concentrate on security of the site and improve it.
  Keywords: Consumer Confusion, individual characteristics, website characteristics, services, product characteristics, tourism industry