فهرست مطالب

مطالعات زبان فارسی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1398)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زینب سرمدی*، تراب جنگی قهرمان صفحات 1-38
  در این مقاله نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در قصه های عامیانه با توجه به آثار مهدی آذریزدی و بر اساس نظریه پراپ مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به دسته بندی یا الگو قراردادن قهرمانان و شریران و تحلیل و تبیین نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در آثار مذکور پرداخته شده است. مهدی آذریزدی نویسنده ای معاصر در حوزه ادبیات کودک است که به بازنویسی داستان هایی پرداخته است که ریشه در ادبیات کهن ایران دارد و یکی از آثار او در این زمینه کتاب قصه های تازه از کتاب های کهن است که از نوع تعلیمی و پندآموز است و مجموعه کاملی از ده دفتر است. از آن جایی که در قصه های عامیانه ساختار متن در جهت نوعی تقابل بین قهرمان و شریر هویت پیدا می کند و نقش قهرمانان در قصه ها مبارزه و سرکوبی شخصیت های شریر است و نقش شریران در قصه ها به هم زدن آرامش خانواده خوشبخت و ایجاد یک نوع مصیبت و یا وارد آوردن صدمه و زیان است، بر این اساس نقش و کارکرد داستانی قهرمانان و شریران در آثار مهدی آذریزدی توصیف و تحلیل شده است. با توجه به بررسی های انجام شده می توان نتیجه گرفت قهرمانان و شریران در این آثار حالت ساده و یکسانی دارند که کمتر دگرگونی می یابند و قهرمانان بیشتر به کمک عوامل بیرونی به اهداف خود می رسند، همچنین می توان گفت در مواردی هم پوشانی نقش شریر و یاریگر نیز وجود دارد.
  کلیدواژگان: نقش و کارکرد داستانی، قهرمانان و شریران، مهدی آذریزدی
 • لطیفه سلامت باویل* صفحات 39-61
  هدف پژوهش حاضر خوانش دوباره یکی از داستان های شاهنامه به عنوان یکی از متون ادبی کهن از دیدگاه کارل گوستاو یونگ(1961-1875) روانشناس و نظریه پرداز قرن بیستم است. تحقیقات و یافته های او در قلمرو اساطیر، دستمایه منتقدان بسیاری برای بررسی آثار ادبی قرار گرفته است. در این پژوهش اسطوره زال براساس نظریات یونگ به روش توصیفی- تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته و مفاهیم اساسی اندیشه یونگ مانند: فرآیند فردیت، خود، خودآگاه، ناخودآگاه همچنین کهن الگوهایی نظیر قهرمان، سایه، پرسونا، پیردانا، آنیما، آنیموس و مادر ارزیابی شده و چگونگی تبلور هریک در این داستان به عنوان مسئله اصلی تحقیق مشخص و به موقعیت های کهن الگویی نظیر تولد دوباره نیز اشاره شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که طبق نظریات یونگ اسطوره ها شاید دستخوش تحول و دگرگونی شوند، اما هرگز از بین نمی روند و محتوای آنها به صورت مستمر در شکل های گوناگون ظهور می یابد. در اسطوره زال، سیمرغ بیانگر کهن الگوی مادر، سام نمود کهن الگوی سایه، که تحول او را به پرسونا شاهد هستیم، رودابه نمود آنیما و زال تبلور کهن الگوی قهرمان است که پس از دشواری ها و گذر از آزمون های فراوان تولدی دوباره می یابد و در نیمه دوم زندگی اش کهن الگوی پیر دانا محسوب می شود. ضمن آنکه شخصیت زال در چارچوب فرآیند فردیت قابل تاویل است. نتیجه نشان می دهد که با استفاده از این شیوه تحلیل می توان درک بهتری از اسطوره ها داشت.
  کلیدواژگان: اسطوره، یونگ، شاهنامه، زال
 • محمود کرمی* صفحات 63-86
  این مقاله با هدف بررسی ابعاد زندگی انسان و دغدغه های سهراب سپهری و در نتیجه پیام ها و راهکارهایی که این شاعر بزرگ معاصر برای انسان دارد، نوشته شده است؛ چرا که به حق می توان گفت: سپهری یکی از بزرگ شاعرانی است که متمایز زیسته و ممتاز اندیشیده و افکار و سبک زندگی خویش را بی چشم داشت با هم عصران خویش در میان نهاده و در این راستا، گفتار، زندگی و آرامش بی بدیل او شاهدی بر این مدعا است. پیداست که عامل اصلی تمایز او با انسان امروزی در این گفتار و نیز در آثارش، جدای از اثر پذیرفتن از عرفان غنی ایرانی- اسلامی، علاقه مندی سهراب به آیین های شرق دور، مطالعات و سفرهای طولانی او و هم زیستی مسالمت آمیز او با طبیعت و در نتیجه ، شاعرانه زیستنی جامعه پسند با اطرافیان خویش می باشد. در این نوشته پس از تامل فراوان و خوانش های زیاد بر آثار او و نیز بسامد نمونه هایی گران قدر از انسان و مسائل مربوط به او در اشعار این بزرگ مرد، شاهد مثال هایی برای هر یک آمده است.
  کلیدواژگان: سهراب سپهری، انسان، زندگی، خدا، طبیعت، عشق
 • احمد کنجوری* صفحات 87-101
  اخوان ثالث (م. امید)، گاه، برای تسکین خاطر آتش خیز خویش، به موضوعات و مضامین عاشقانه روی می آورد. موضوع جهان شمول «عشق» دریچه ای می شود تا برای لحظاتی، از تنفس در درون مایه های سیاسی-اجتماعی که برای اخوان سرشار از تعفن و اختناق است، در امان بماند؛ دریغا که این گونه سروده ها نیز یاس آلودند. محبوب و منظور او نیز یا از اهالی «زمستان» است که سرمای سخت و سوزان، عاطفه اش را افسرده و منجمد کرده است یا در سفر و هجران است؛ بدین گونه عشق یاس آلود، دردی بر دردهای ژرف اخوان، افزوده است. مثنوی «دریچه ها» که محتوایی غنایی و غزل گون دارد، چنین است. در این مقاله، عناصر ساختاری شعر «دریچه ها» به روش تحلیل و توصیف متن بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که قالب شعر، تعیین کننده قطعی و نمودار بی چند و چون یک اثر نیست، بلکه معنا، قالب را به دنبال خود می کشاند. شعر دریچه ها که حاصل تجربه های عینی و بیرونی سراینده است و در بحر «هزج مسدس اخرب مقبوض» سروده شده، از مترنم ترین و مطبوع ترین وزن و آهنگ ها، برخوردار است که این امر، خلاف نظر پیشنیان درباره این بحر است. در این سروده، معنا، زبان و تصویر هماهنگ جلوه می کنند. شفافیت و سادگی و صمیمیت معنایی، سبب شفافیت و سادگی زبان و تصاویر شده است.
  کلیدواژگان: اخوان ثالث، دریچه ها، ساخت، عناصر ساختاری
 • سیدحامد موسوی جروکانی* صفحات 103-126
  یکی از مباحثی که در دستورهای تاریخی زیر عنوان واژه سازی مطرح می شود، مساله "پیشوندها" و "پسوندها" است. این نامگذاری به اعتبار جایگاه آنان در کلمه است. عده ای از دستورنویسان، مقوله "میانوند" را نیز به این دو اضافه کرده اند. در تقسیم بندی دیگر، عده ای از دستور نویسان، مقوله وندها را به وندهای اشتقاقی و تصریفی طبقه بندی می کنند. پژوهش حاضر، گزارش و تحلیلی است از کاررفت وندها در یکی از ترجمه های قرآن که از قرن سوم هجری به جای مانده است. وندها در این ترجمه کهن، گاهی کارکرد دستوری داشته، نقش هایی مثل صفت و قید را می سازند. گاهی نیز حوزه معنایی فعل را تغییر می دهند. مترجم با استفاده از وندها، توانسته در به کارگیری فعل ها قدرت بیشتری داشته باشد. البته وندها در بعضی مواقع هیچ تغییر دستوری و معنایی ایجاد نمی کنند. لازم به ذکر است در این زمینه و با این رویکرد، پژوهشی با عنوان "قرآن قدس و کارکرد وندها" اثر مریم شعبانزاده و محمود براتی، انجام شده است، اما در خصوص اثر مورد نظر، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. روش تحقیق نیز کتابخانه ای و تحلیل بر اساس بسامد بوده است.
  کلیدواژگان: دستورتاریخی، وندها، نقش دستوری، کارکرد معنایی
 • محمد اسماعیل ناصری* صفحات 127-142
  علم عروض در میان زبان های عربی و فارسی دری از کاربردهای ویژه خود برخوردار است؛ زیرا دارای خصوصیات مخصوص به خود است. طوری که بر همه آشکار است که کاشف علم عروض خلیل بن احمد نحوی است، ولی به مرور ایام علم عروض در زبان فارسی گونه ای را به خود اختصاص داده و کم و بیش تغییراتی را نسبت به علم عروض در زبان عربی به خود راه داده است که این همه را می باید از توانمندی های شاعران و بزرگان فارسی زبان دانست؛ به گونه ای که بعد از خلیل بن احمد نیز سه بحر دیگر را دانشمندان زبان فارسی به وجود آوردند. در میان زحافات عروض زبان فارسی وعربی تفاوت‎های آشکاری وجود دارد. تغییرات در تفاعیل عروضی زبان عربی به دوگونه زحاف و علت نامیده شده است که زحاف نیز به نوبه خود به دو گونه مفرد و مزدوج تقسیم گردیده است که هریک از آنها نیز دارای تقسیمات دیگری می باشند، ولی تغییراتی که به اسم علت خوانده شده است از جمله تغییراتی است که اگر درتفاعیل رخ دهد، متابعت اش بر شاعر حتمی است، تغییر دیگری به اسم علت جار و مجرایی زحاف دارد که اگر در تفاعیل آمد تکرارش الزامی نیست و برعکس تغییرات تفاعیل در عروض زبان فارسی به اسم زحاف خوانده شده که تمامی آن تغییرات درتفاعیل عروضی زبان عربی را دربرمی گیرد.
  کلیدواژگان: زحاف عربی و فارسی، ادبیات تطبیقی، عروض زبان عربی و فارسی دری
 • احمدرضا نظری چروده*، معصومه نظری چروده صفحات 143-180
  نادر نادرپور یکی از محبوب ترین شاعران معاصر دهه سی و چهل است و می توان او را از مهم ترین میراث داران شعر کلاسیک، در عین حال، نوپرداز به حساب آورد. لطافت، زیبایی و ویژگی های زیبایی شناختی شعر او، وام دار شناخت وی از شعر گذشته است؛ بنابراین در پژوهش حاضر کوشیده ایم که آثار این شاعر برجسته را براساس یکی از مهم ترین نظریه های ادبی معاصر یعنی فرمالیسم روسی بررسی کنیم. هدف ما در این پژوهش معرفی زبان شعری نادر نادرپور از منظر فرمالیست های روسی و کشف ساختار و زبان شعری در اشعار این شاعر معاصر و یافتن پاسخی برای این سوالات است که «ادبیت» آثار و اشعار نادر نادرپور، زاده و حاصل چه روند و فرآیندی است؟ آیا عدول از هنجار(اعم از هنجار موسیقیائی، دستوری و...) در شعر او بسامد بالایی دارد؟ نتایج نشان می دهد در حدود یک سوم اشعار نادرپور طبیعت گرایی است. شعر «گیاه و سنگ نه آتش» بیشترین طبیعت گرایی را به خود اختصاص داده است. هنجارگریزی آوایی و نحوی، توازن نحوی، وزن، اختیارات عروضی، جناس و موارد دیگری نشان می دهد که شعر نادر نادرپور از جهت آرای فرمالیست های روسی دارای ساختار سنجی می باشد
  کلیدواژگان: فرمالیسم روسی، هنجارگریزی، آشنایی زدایی، برجسته سازی
|
 • Zeinab Sarmadi *, Torab Jangi Ghahreman Pages 1-38
  This study examine the fictional role and functions of heroes and villains in folk tales according to the works of Mehdi Azar Yazdi and according to Propp’s theory and also examine classification or idolize of heroes and villains and analyze and explain the role and fictional role of heroes and villains in mentioned works.
  Mehdi Azar Yazdi is a contemporary writer in the field of child literature who rewrites stories that are rooted in the ancient Persian literature and one of his works in this area is the book of fresh tales of ancient books which is a kind of educated and adventurous book and a complete collection of ten notebooks and since in folk tales structure of text fined identity in confrontation between the hero and villain and the role of heroes in the stories is fighting and suppression of the evil characters and the role of the wicked in the tales is to stir the calm of a happy family and create a kind of tragedy or cause harm, accordingly, the fictional role and functions of heroes and villains in the works of Mehdi Azar Yazdi are described and analyzed and also some tables have been drawn.
  Keywords: fictional role, function, heroes, villains, Mehdi Azar Yazdi
 • Latifeh Salamatbavil * Pages 39-61
  The purpose of present research re-reading one of the stories in the shahnameh, the ancient literary texts from the perspective of psychologist  and theorist  of  the twentieth  century , carl Gustav Jung(1875 -1961) . His research in the realm of mythology motivation for the study of literature  has many critics . In the research myth of zal based on jung’s theories has studied Descriptive – analytical.  Basic concepts of thoughts like: the process of individuation  , self (ego) , unconscious personal , unconscious collective and archetypes like hero, shadow , persona , the wise old man , anima, animus, and mother have rated and manner reflection  one of them has been identified as a major issue of research .Plus the archetypal situation mentioned like rebirth too. The results of this research show that his views the myths may be changed but never waste and their content is constantly emerging in various forms. In myth of zal phoenix represents the archetype of the mother, Sam the archetype of shadow that transform into persona , roodabeh represents the anima and zal the hero that after passing tests  and may difficulties  finds rebirth , and in the second half of his life is archetype of the wise old man. His character is reviewed in the process of individuation. The result shows using this method of analysis , we can better understand  the myths.
  Keywords: myth, Jung, Shahnameh, zal
 • Mahmood Karami * Pages 63-86
  This article is written with the sole purpose of examining the dimensions of human life and the concerns in Sohrab Sepehri, which leads to the messages and solutions that this great poet of our age has for mankind, hence it is right to say: Sepehri is one of the great The poets who lived and thought uniquely and shared their fellows and their friends his life styles and his speech without any expectations, and his peace of mind are proof of this claim. It is apparent that the main reason for this self-portrait in this article and in his written texts, is not only his inspiration from Islamic Iranian rich mysticism but also Sohrab Sepehri’s interests in Far East religions, his researches, studies and long travels as well as living peacefully with nature so that make them social friendly poet among people in his life. We will be demonstrated in this article that after a lot of studies and researches in Sohrab Sepehri’s literatures we will lead to a valuable depicts of human and their concerns in sepehri’s poems as a result.
  Keywords: Sohrab Sepehri, Human, living, God, nature, love
 • Ahmad Kanjoori * Pages 87-101
  Akhavan Thaleth (M.Omid) sometimes to relief his fire inside, turned to love subjects. Worldwide subject “Love” becomes a gate to secure him for a moment from social-politics context which are greatly suffocation to him. Alas that these such poems are also disappointing. His mistress is either from “Winter” whose wild cold has ruined and freezed his affection, or she is in travel and far from him. Therefore disappointing love has put another pain to Akahavan’s deep pains. The poet “Daricheha” which is musical, is written the way mentioned. In this article, structural elements of the poem “Daricheha” is examined in a analytic and descriptive manner. The results show that Pattern used in a poem, is not determinative and representative to the whole text. But, meaning, pulls the patterns by itself. The poem “Daricheha” which is the consequences of its author external experiences and is written in Bahr “Hazag mosadas-e akhrab maghbooz”, is one of the most satisfactory of songs and weights, which is in contradictory to past acceptable opinion. In this poem, Meaning, Language and Imagination, are all in consistence. Clearance, simplicity and intimacy are the reasons to clearance, simplicity and imagination.
  Keywords: Akhavan Thaleth, Daricheh, structure, Structural elements
 • Sayyed Hamed Mosavi * Pages 103-126
  One of the topics used in historical grammar under the field of word making, is “Prefixes” and “Postfixes”. This naming is due to their positions in words. Some of the grammarians have introduced “Midfixes” as well. In another divisions, some of the grammarians, have categorized Prefixes and postfixes as derivatives and dedicatives. This research is an analysis of usage of post fixes and prefixes in translation of one of the Holy Quran which is found in third century. Prefixes and Postfixes in this old translation, sometimes have grammar usage which in turns constitutes adjectives and verbs. Sometimes they will change the meaning of words. The translator by the help of prefixes and postfixes has became able to use verbs with more strength. Of course prefixes and postfixes in sometimes make no changes to the meaning of words. It needs to say that in this regards, there is a research titled by “Holy Quran and Postfix and Prefix usage” written by Maryam Shabanzadeh & Mahmoud Barati. But there has been no research done to that subject of matter alone and the research is done by means of research in library and analysis based on frequency.
  Keywords: Historical grammar, affix, grammar function, semantic function
 • Mohammad Ismail Naseri * Pages 127-142
  Aroz among Arabic and Persian Dari has special applications, since it has some special unique properties, so that it is apparent that the founder of Aroz is Khalil-ibn-Ahmad-Nahvi, but in Persian and during the development days of Aroz in Persian, some of the differences have been introduced to it compared to Arabic version of Aroz, which must be taken as authority and strength of Persian Poets and literature, so that after Khalil-ibn-Ahmad-Nahvi, they introduced three other Bahr in Persian Aroz. Among Zahafat Aroz in Arabic and Persian versions, there are some clear differences. Variations in Tafaeel in Arabic Aroz, are called Zahaf and Cause which in turn, Zahaf is divided to Odd and Even and each are divided to other sections consequently. But variations in Cause are variations that are done in Tafaeel and its functionality is a most to The Poet. Another variation which is called Jar Cause and Channel Cause and if it is used in Tafaeel, the repetition become an option. Inversely, variation in Tafaeel in Persian version of Aroz, are called Zahaf which inherits all variations from Arabic version.
  Keywords: Arabic, Persian prosody, comparative literature, Zahav in Arabic, Persian Dari
 • Ahmadreza Nazaricharvadeh *, Masoumeh Nazaricharvadeh Pages 143-180
  Nader Naderpour is one of the most recent popular poets in 30th and 40th decades and we can call him the one of the most important classical poems heritage but yet modern. The beauty, elegance and Aesthetic aspects of his poems are results of his knowledge about past poems. Therefore in this current research, we have tried to study this outstanding Poet’ literatures by the help of one of the most important recent literature theories i.e Russian formalism. In this research, our goal is to introducing Nader Naderpour’s versicular language from the Russian formalism point of view and discover the structure and versicular language in this contemporary poet’s literatures as well as find an answer to questions such as “Which process is being done to construct Nader Naderpour’s poets and literatures?”, Does breaking law (whether phonetic, musical or grammar) in Nader Naderpour’s poems and literatures frequently happen? The results show that about one over three of Nader Naderpour’s poems are naturalism. The poem “plant and rock but no fire” is among the most naturalism in his poems. Breaking phonetic law and grammar, balance in grammar, beat, beat options, pun and other aspects, show that Nader Naderpour’s poems are among Russian formalism structure.
  Keywords: Russian formalusm, Anormality, Ununderstandability, Highlightibg