فهرست مطالب

انتظام اجتماعی - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هادی فدایی*، روح الله سلار، محمد فدایی، آرزو اروجی صفحات 1-16
  زمینه و هدف

  اقدام تامینی و تربیتی واکنشی است مبتنی بر حمایت پیشگیرانه و به وسایل و تدابیری اتلاق می شود که در خصوص افراد خطرناک به کار می برند. هدف از این پژوهش تاثیر اقدامات تامینی و تربیتی در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه دار در زندان مشهد می باشد.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه زندانیان خطرناک به استعداد 36 نفر که بصورت صورت تمام شمار انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. برای تعیین روایی پرسشنامه از روایی صوری استفاده گردید، برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آن 85/0 بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن، استفاده شده است.

  یافته ها

  مولفه های شناسایی شده موثر در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه دار در زندان مرکزی مشهد، فعالیت های بازپروری، فرهنگی، مذهبی و ورزشی است. در این بین فعالیت های بازپروری با میانگین (16/4) بیشترین تاثیر و فعالیت های فرهنگی با میانگین (24/3) کمترین تاثیر را دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان می دهد، اقدامات تربیتی و تامینی اگر به حکم قانون و توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم، متناسب با استعداد، منش و سوابق افراد خاطی و خطرناک به کاربرده شود می تواند در پیشگیری از تکرار جرم مجرمین خطرناک و سابقه دار عامل مهم و اساسی باشد.

  کلیدواژگان: اقدامات تامینی، زندان، پیشگیری، مجرمین خطرناک، سابقه کیفری
 • رضا جوادیان*، صادق کثیر، هادی فراست، داوود چگینی صفحات 17-35
  زمینه و هدف

  عوامل متعددی از جمله عوامل انسانی، راه، وسیله نقلیه و محیط در ترافیک تاثیر دارند که در این بین، عامل انسانی بیشترین نقش را دارد و یکی از مهم ترین عوامل انسانی اخلاق ترافیک شهروندی رانندگان است پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر دشواری های تنظیم هیجان و تکانشگری ناکارآمد بر اخلاق ترافیک شهروندی رانندگان تاکسی های درون شهری، مطالعه گردید.

  روش شناسی

   این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش رانندگان تاکسی های درون شهری خرم آباد در سال 1397 بودند، که از میان آنها 129 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسشنامه های اخلاق ترافیک شهروندی، دشواری های تنظیم هیجان و تکانشگری ناکارآمد جمع آوری گردید. داده ها با روش های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با مدل همزمان تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می دهد که دشواری های تنظیم هیجان (0.55-=r) و تکانشگری ناکارآمد (0.42-=r) با اخلاق ترافیک شهروندی رانندگان تاکسی همبستگی منفی، معکوس و معنادار داشتند. همچنین متغیرهای دشواری های تنظیم هیجان30/0و تکانشگری ناکارآمد 18/0 درصد از تغییرات اخلاق ترافیک شهروندی رانندگان را پیش بینی کردند (01/0>p).

  نتیجه گیری

  دشواری های تنظیم هیجان و تکانشگری ناکارآمد با اخلاق ترافیک شهروندی رانندگان تاکسی های درون شهری همبستگی مثبت و معنادار داشتند و متغیرهای پیش بین به طور معناداری توانستند اخلاق ترافیک شهروندی را پیش بینی کنند. بنابراین نتایج حاکی از اهمیت متغیرهای دشواری های تنظیم هیجان و تکانشگری ناکارآمد در پیش بینی اخلاق ترافیک شهروندی رانندگان تاکسی های درون شهری می باشند.

  کلیدواژگان: دشواری های تنظیم هیجانات، تکانشگری ناکارآمد، اخلاق ترافیک شهروندی
 • حسن مفخمی شهرستانی*، اکبر ابوالفتحی صفحات 37-54
  زمینه و هدف

  سرقت لوازم داخل خودرو جزء جرایمی است که امنیت عمومی را به مخاطره انداخته و به احساس امنیت عمومی، آرامش ذهنی و سلامت افراد آسیب می رساند. این تحقیق با هدف، «نقش طراحی محیطی بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ ها و معابر در شهرستان زنجان» انجام گردیده است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی- پیمایشی و به شیوه نمونه گیری تصادفی از طریق توزیع پرسشنامه محقق ساخته در بین جامعه آماری انجام شده است. داده های آماری، توسط نرم افزار Spssمورد تحلیل قرار گرفت. جامعه آماری به صورت تمام شمار و تعداد 100 نفر از کارشناسان اجرایی در ستاد انتظامی استان و شهرستان زنجان و متخصصین پارکینگ های شهرداری زنجان، می باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید و مقدار پایایی، توسط شاخص آماری آلفای کرونباخ، برابر با 921/0و بسیار بالا می باشد.

  یافته ها

  براساس آزمون کولوموگروف-اسمیرنوف، وضعیت داده ها نرمال بود. برابر آزمون t تک نمونه ای با سطح معنی داری کوچک تر از 05/0 و اطمینان 95 درصد، فرضیه های اصلی و فرعی تحقیق تایید گردید و بر اساس آزمون رتبه ای فریدمن میانگین مولفه های کنترل دسترسی(49/4)، سخت کردن آماج جرم (14/4)، قلمرو سازی (61/3)، نظارت (40/3) فعالیت پشتیبانی (74/2) و مراقبت و نگهداری از فضا (63/2)، تاثیر بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو دارند.

  نتیجه گیری

  براساس نتیجه گیری از یافته ها، طراحی محیطی (متغیر مستقل) و مولفه های آن بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ ها و معابر تاثیر دارند. بیش از 50 درصد اعضای جامعه اعتقاد به تاثیر زیاد گویه ها (قلمروسازی، نظارت، کنترل دسترسی، مراقبت و نگهداری از فضا و...) بر پیشگیری از سرقت داخل خودرو در پارکینگ ها و معابر دارند.

  کلیدواژگان: طراحی محیطی، پیشگیری جرم، سرقت داخل خودرو، معابر، پارکینگ ها
 • حامد گیوتاج*، حسین رحمتی صفحات 55-75
  زمینه و هدف

  در جامعه امروزی و با توجه به ساخت اجتماعی آن، مقوله امنیت روانی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت بوده و بسیاری از مشکلات و مفاسدی که جامعه امروز ما را تهدید می کند ریشه در مواردی چون چگونگی استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تاثیر آن بر جامعه دارد. لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان ساکن در شهر جهرم است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه تحقیق را دانشجویان ساکن شهر جهرم تشکیل داده  و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 375  نفر محاسبه شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته استفاده شده است و  برای تحلیل توصیفی داده ها از نرم افزار SPSS و برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده گردید.

  یافته ها

  از آنجا که مقدار t-value در همه این روابط مقداری بیشتر از 96/1 را ایجاد نمود، می توان گفت که استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان تاثیر دارد و بالاترین تاثیر مربوط به کاهش رعایت اصول اخلاقی (58/0 درصد) است.

  نتیجه گیری

  استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر امنیت اجتماعی دانشجویان و مولفه های آن (ایجاد فرآیند نامناسب در اجتماعی شدن فرد، متزلزل شدن بنیان خانواده، کاهش رعایت اصول اخلاقی، انزوای اجتماعی و آسیب های جسمانی) تاثیر مثبت داشته و رابطه معناداری بین آن ها وجود دارد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که فرضیه های پژوهش تایید شد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، امنیت اجتماعی، شهر جهرم، انزوای اجتماعی، آسیب های جسمانی
 • عزت اله سام آرام*، اکبر شریفیان، فاطمه یزدانپور صفحات 77-96
  زمینه و هدف

  توانمندسازی نوعی مصون سازی در برابر مشکلات روانی- اجتماعی است و کارکرد مثبت زندگی را افزایش می دهد و می تواند به وسیله فراهم نمودن افزایش مهارت های اجتماعی تقویت گردد. هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون الگوی توانمندسازی اجتماعی زنان مصرف کننده مواد مخدر در محله فوتبال اراک است.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر به روش آزمایشی با دو گروه آزمایش و گواه و مداخله آموزش در گروه آزمایش برای انتخاب الگوی مداخله با بررسی الگوهای مختلف موجود در جهان «الگوی توانمندسازی» انتخاب و اجرا شد. به منظور توصیف و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و استنباطی (آزمون یومن ویت-نی و آزمون تی) استفاده شده است. جامعه ی مورد پژوهش، زنان معتاد محله فوتبال اراک است که برای آزمون، 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش روایی پرسشنامه از اساتید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی استفاده گردید و برای سنجش پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که از پایایی قابل قبولی 89/0 برخوردار بوده است.

  یافته ها

  یافته های حاصل از مقایسه دو گروه گواه و آزمایش نشان داد که انگیزه ی گرایش به مصرف مواد مخدر با 274/0 در گروه گواه تفاوت معناداری با گروه آزمایش دارد. بین دو گروه آزمایش و گواه در مولفه ی انگیزه ی گرایش به مصرف موادمخدر تفاوت معناداری وجود دارد، تفاوت بین دو گروه به این صورت است که میانگین رتبه ی انگیزه ی گرایش به مصرف موادمخدر در گروه گواه با میانگین (50/93) بیشتر از انگیزه ی گرایش به مصرف موادمخدر در گروه آزمایش با میانگین (50/31) می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاضر نشان داد که الگوی توانمندسازی در جهت مثبت باعث کاهش انگیزه ی گروه آزمایش به گرایش مصرف مواد مخدر شده است. بنابراین با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان استدلال نمود که تمامی زنان معتاد نیاز به آموزش با الگوی توانمندسازی در خصوص انگیزه دهی به ترک مواد مخدر دارند، آنان نیاز دارند در این خصوص و طبق الگوی آزمایش شده در این تحقیق به آن ها آموزش داده شود و نیاز دارند بدانند که در جامعه می توانند موثر واقع شوند، نیاز دارند توانمند شوند و شیوه های توانمند شدن را یاد بگیرند، بعد از این همان گونه که نتایج نشان داد، آن ها با انگیزه به سمت ترک موادمخدر رفته و قصد دارند بعد از ترک مواد، فردی مفید و بهتر از قبل باشند. در پایان می توان بیان نمود که نتایج این پژوهش می تواند اطلاعاتی را فراهم آورد که زمینه ساز برنامه ریزی بهتر مدیران جهت ایجاد فضاهای مناسب برای ترک اعتیاد و جلوگیری از بازگشت به اعتیاد باشد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، موادمخدر، حاشیه نشینی، اعتیاد زنان
 • محمد مهدی مظفری، کلثوم روشن قیاس*، محرمعلی بلباسی صفحات 97-117
  زمینه و هدف

  یکی از مهم ترین پدیده های حیات انسانی و اجتماعی، ارتکاب افراد به جرم و بزهکاری است، که از دیرباز گریبان گیر جوامع انسانی بوده و سلامت افراد جامعه را به خطر می اندازد. افرادی که منحرف شناخته می شوند، نتوانسته اند خود را با موازین و قوانین اجتماعی جامعه وفق دهند. این عدم توازن و ناهماهنگی، علل متعددی دارد که ریشه و علل آن را باید هم در فرد و هم در جامعه جستجو نمود. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بی سازمانی اجتماعی، بی نظمی و ناهنجاری اجتماعی در بزهکاری نوجوانان شهر قزوین نگاشته شده است.

  روش شناسی

  روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی می باشد، جهت انتخاب نمونه پژوهش از بین کلیه دانش آموزان متوسطه دوم شهر قزوین که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده اند، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، تعداد 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، که روایی آن از طریق متخصصان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ(71/0) محاسبه شد.

  یافته ها

  باتوجه به ضریب همبستگی پیرسون در سطح معناداری(05/0) ارتباط بسیار قوی بین بی سازمانی اجتماعی و مدیریت ناهنجاری و بی نظمی اجتماعی(25/0) بر بزهکاری وجود دارد. همچنین یافته های بدست آمده از آزمون رگرسیون چندگانه، نشان دهنده این واقعیت است، تعامل با همسالان بزهکار و یافتن همدست(68/0)، نگرش مساعد (71/0) و شبکه و نحوه روابط بین افراد (72/0) با مقدار بتا (47/0)، در سطح بالا در بزهکاری نوجوانان دارد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که کاهش روابط بین خانواده و دوستان، نگرش مثبت نوجوانان به بزه و جرم و وجود همدستان مشکل دار شرایط را برای بی نظمی و ناهنجاری اجتماعی فراهم نموده، که زمینه بی سازمانی اجتماعی و بزهکاری نوجوانان را محیا می کند.

  کلیدواژگان: بی سازمانی اجتماعی، نگرش مساعد، وجود همدست، شبکه روابط، نوجوانان
 • نرجس سادات حسینی نصرابادی*، نعمت اله ناروقه صفحات 119-142
  زمینه و هدف

  در شهرهای بزرگ زمینه و شرایط ارتکاب جرم در برخی فضاها به دلیل نظارت کمتر  بیشتر شده است. در واقع، این فضاها(حفره های دولت) باید با روش های پیش رفته تحت کنترل قرار گیرد. از ابزارهای عصر جدید که با تکیه بر تکنولوژی بر امنیت اجتماعی تاثیر قابل توجهی دارد؛ سیستم نظارت هوشمند است. هدف اصلی این پژوهش، نقش سیستم نظارت هوشمند در افزایش امنیت اجتماعی می باشد.

  روش شناسی

  پژوهش حاضر از نظر هدف، تحقیقی کاربردی است و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری مورد نظر، جمعیت 350هزار نفری منطقه 20 شهر تهران می باشد. روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم نمونه 110 نفر می باشد. روایی پرسشنامه توسط خبرگان تایید و مقدار پایایی، توسط آلفای کرونباخ، برابر با « 821/0» می باشد.

  یافته ها

  تاثیر متغیر مستقل (دوربین مداربسته) بر متغیر وابسته (افزایش امنیت و انتظام اجتماعی) با سطح اطمینان 95/0 مورد تایید است. همین طور می توان گفت، متغیرهای کمک به کشف جرم و مجرم و کاهش تخلفات رانندگی با میانگین های 2/8 و 02/8، دارای بیشترین میانگین ها نسبت به میانگین های متغیرهای دیگر هستند؛ بنابراین، بیشترین تاثیر دوربین های مداربسته، در بهبود عملکرد نیروهای انتظامی و کاهش سرقت می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد سیستم های هوشمند نظارتی از قبیل دوربین های مداربسته در افزایش امنیت اجتماعی شهر و افزایش عملکرد دولت ها در کنترل محیط های خارج از نظارت (حفره های دولت) حائز اهمیت قابل توجهی است.- دوربین مداربسته احساس امنیت کاذب را در مردم ایجاد می کند. دوربین مداربسته سبب تقویت گزارشات پلیس و ثبت جرم می شود؛ توانایی پلیس با بررسی تصاویر دوربین مداربسته از طریق به کارگیری روش ها و فنون دقیق تر برای شناخت مکان ایده آل نصب دوربین مداربسته، می تواند بهبود یابد.

  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، نظارت، سیستم هوشمند، حفره های دولت
 • تقی بختیاری*، اکبر رضازاده صفحات 143-168
  زمینه و هدف

  اهمیت و نقش امنیت در توسعه صنعت زمینه ساز استقرار و توسعه آن می باشد. در سطح  ملی بطور کلی امنیت به دو بخش داخلی و امنیت خارجی تقسیم می گردد. که هر کدام از این دو بخش نیز در حوزه خود قابل تقسیم به ابعاد دیگری هستند که به عنوان مثال امنیت داخلی خود دارای ابعادی شامل: بعد اقتصادی، بعد سیاسی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی می باشد. بنابراین هدف اصلی در پژوهش حاضر، بررسی نقش نیروی انتظامی در تامین ابعاد دوگانه اجتماعی و فرهنگی امنیت در حوزه صنعت است.

  روش شناسی

  این پژوهش از نظر نوع کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی و کمی) می باشد، جامعه آماری آن فرماندهان انتظامی ذی نقش در بخش تامین امنیت در صنعت و همچنین مدیران و مسئولین بخش صنعت درحد دسترس محقق می باشد، که حجم نمونه در بخش کیفی 30 نفر بوده است که به روش قضاوتی هدفمند انتخاب شده اند و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفته است. در بخش کمی نیز تعداد90 نفر از صاحب نظران بخش امنیت در صنعت از نیروی انتظامی و صنعت کشور که به صورت غیراحتمالی انتخاب شده اند، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته باز و بسته بوده است که روایی آن به کمک خبرگان و پایایی آن بوسیله ضریب آلفای کرونباخ (89/.) تامین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا و آزمون رتبه ای فریدمن استفاده گردید.

  یافته ها

  در بخش کیفی تحقیق در بعد اجتماعی 12 شاخص، در بعد فرهنگی 18 شاخص و در رویکرد تهدید محوری پلیس 8 شاخص احصاء شد. در بخش کمی از بین مولفه های بعد اجتماعی شاخص «تامین امنیت شهروندان» با میانگین 59/7 و در بعد فرهنگی شاخص «مبارزه با تهدیدات و آسیب های ناشی از جرائم سایبری در مراکز صنعتی» با میانگین 48/8 و در رویکرد تهدیدمحوری شاخص «ناتوان ساختن اخلال گران امنیت» با میانگین 12/4 در اولویت اول قرار گرفته اند. 

  نتیجه گیری

  شرکت کنندگان در این پژوهش رویکرد تهدیدمحوری پلیس را در تامین ابعاد مختلف امنیت در صنعت مهم و تاثیرگذار دانستهاند. همچنین دو بعد اجتماعی با 95/6 درصد و بعد فرهنگی با 87/8 درصد به ترتیب اهمیت، ارتباط نقش پلیس در تامین امنیت در صنعت را تبیین میکنند.

  کلیدواژگان: نیروی انتظامی، ابعاد امنیت، صنعت، تهدیدمحوری، جامعه محوری
|
 • Hadi Fadaei *, Roholah Salar, Mohammad Fadaei, Arezzoo Orooji Pages 1-16
  Background and Aim

  Respiratory and educational interventions are based on preventive measures and measures that apply to dangerous people. The purpose of this research is to provide educational and training support in preventing the repetition of the perpetrators' offense in Mashhad Prison.

  Methodology

  This research from the viewpoint of the purpose of is applied and from the viewpoint of the method is descriptive of survey type. The statistical population of all prisoners was 36 people who were selected in all countable. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was used to determine the formal validity. For reliability of the questionnaire, the Cronbach's alpha coefficient was 0.85. To analyze the data, one-sample t-test and Friedman test were used.

  Findings

  Identified components are effective in preventing repeat offending offenders in Mashhad Central Prison, rehabilitation, cultural, religious, and sports activities. In the rehabilitation activities with an average of (4.16) have the most impact and cultural activities with an average of (3.24) has the least impact.

  Results

  The results of the research show that educational and custodial measures should be applied if the law and by the judge are based on the occurrence of a crime, in accordance with the talent, character and background of the perpetrators and the dangerous. It can be a major factor in preventing repeat offenders from being dangerous and persistent.

  Keywords: Security measures, Prison, Prevention, dangerous offenders, criminal record
 • Reza Javadian *, Sadegh Kasir, Hadi Ferasat, Davood Chegini Pages 17-35
  Background and objectives

  Several factors such as human factors, road, vehicle and environment are effective in traffic. In this regard, human factor plays the most role and is one of the most important human factors in citizenship traffic ethics of drivers. The present study was conducted to determine the effect of difficulty in adjustment of excitement and dysfunction impulsivity on the citizenship traffic ethics of taxi drivers.

  Methodology

  In terms of its objectives this study is of an applied research and in terms of its nature, it is a descriptive and correlational type. The research population was Khorram Abad city taxi drivers in 2018, of which 129 individuals were selected using simple random sampling method. The data were collected using citizenship traffic ethics questionnaires, difficulty in adjusting excitement and inefficient impulsivity. Data were analyzed by Pearson correlation and multiple regression models. 

  Findings

  The findings indicated that the difficulties of adjusting excitement (r = -0.55) and inefficient impulsivity (r = -0.42) had a negative, inverse and significant correlation with the citizenship traffic ethics of taxi drivers. Also, variables of excitement adjustment difficulties (0.30) and inefficient impulsivity predicted 0.18% of changes in citizenship traffic ethics of drivers (p <0.01).

  Results

  Difficulties in adjusting excitement and inefficient impulsivity with the citizenship traffic ethics of drivers were positive and significant, and predictive variables could significantly predict citizenship traffic ethics. Thus, the results indicate the importance of the difficulty of the adjustment of excitement and inefficient impulsivity in predicting the citizenship traffic ethics of the city taxi drivers.

  Keywords: Difficulties in adjusting excitement, Inefficient impulsivity, Citizenship traffic ethics
 • Hassan Mofakhami Shahrestani *, Akbar Abolfathi Pages 37-54
  Background and objectives

  Theft of inside vehicle accessories is a crime that endangers public safety and damages public safety, mental health, and people's health. This research was conducted with the main objective of exploring "The role of environmental design in preventing theft of inside cars in parking lots and roads in Zanjan city".

  Methodology

  In terms of its objectives this study is of an applied research and in terms of methodology it is a descriptive-survey study, which was conducted using random sampling method through distribution of a researcher-made questionnaire among the statistical population. The data was analyzed using SPSS software. The statistical population consisted of all 100 executives in provincial police and Zanjan city and Zanjan municipality car park experts. Validity of the questionnaire was confirmed by the experts and the reliability coefficient (Cronbach's alpha) was very high and equal to 0.921. 

  Findings

  According to the Kolmogorov-Smirnov test, the status of the data was normal. Based on one sample t-test with a significant level of less than 0.05 and 95% confidence, the main and the secondary hypotheses were investigated. According to Friedman rank test, the mean factors of access control (4.49), hardening of offense target (4.14), zoning (3.61), monitoring (40.3) support activities (2.74) and space maintenance (2.63), have an impact on the prevention of car theft.

  Results

  Based on the conclusions of the findings, the environmental design (independent variable) and its components affect the prevention of inside car theft in parking lots and passages. More than 50% of the members of the community believe in the high impact of items (zoning, monitoring, access control, care and maintenance of space, etc.) on preventing inside car theft in parking lots and passages.

  Keywords: environmental design, Crime Prevention, Inside car theft, passages, Parking lots
 • Hamed Givtaj *, Hossein Rahmati Pages 55-75
  Background and objectives

  In today's society and with regard to its social construction, the category of psychological and social security is very important and many of the problems and frustrations that threaten our society today are rooted in such cases as the use of virtual social networks and their impact on society. Therefore, the purpose of this study was to examine the effect of using virtual social networks on social security of students residing in Jahrom city.

  Methodology

  In terms of its objectives this study is of an applied research and in terms of methodology it is a descriptive-survey study. The research population comprised of students living in Jahrom, and the sample size was calculated using the Cochran formula as 375 individuals. A researcher-made questionnaire was employed for data collection. For descriptive analysis of data SPSS software was employed. To test the hypotheses, the structural equation modeling and LISREL software were employed. 

  Findings

  Since the value of t-value in all of these relationships is greater than 1.96, it can be said that the use of virtual social networks affects students' social security and has the highest impact on decreasing ethical principles (0.58%).

  Results

  The use of virtual social networks on social security of students and its components (creating an inappropriate process of socializing, breaking the foundation of the families, decreasing ethical principles, social isolation and physical harms) have a positive effect and there is a significant relationship among them. Therefore, it can be concluded that the research hypotheses were confirmed.

  Keywords: virtual social networks, Physical harms. Virtual social networks, Social security, Jahrom City, Social isolation, Physical harms
 • Ezzatollah Sam Aram *, Akbar Sharifian, Fatemeh Yazdanpour Pages 77-96
  Background and objectives

  Empowerment is a form of immunization against psychosocial problems and increases the positive functioning of life and can be enhanced by providing social skills enhancement. The purpose of this study was to design and test the social empowerment model of women using narcotics in the Football neighborhood of Arak.

  Methodology

  The present study was conducted in a pilot study with two experimental and control groups. The educational treatment was given to the experimental group to select an intervention model by examining different existing models in the empowerment model. In order to describe and analyze the data, descriptive and inferential statistics (Mann Whitney and t-test) have been employed. The target population of this study included addicted women in Football neighborhood of Arak. 120 subjects were selected as the sample. The validity of the questionnaire was confirmed by the professors of the information and knowledge science group. Cronbach's alpha was used for reliability measurement, which has an acceptable reliability (0.89). 

  Findings

  The findings of the comparison of the two control and experiment groups showed that the motivation for drug use tendency with 0.274 in the control group had a significant difference with the experimental group. There is a significant difference between the two experimental and control groups in the component of motivation for drug use tendency. The difference between the two groups is that the average rank of the motivation of tendency toward drug use in the control group with the mean (93.50) is greater than the motivation of tendency toward drug use in the experimental group with an average of (31.50).

  Results

  The results showed that our empowerment model in the positive direction decreased the motivation of the experimental group to the tendency towards drug use. Therefore, according to the results of this study, it can be argued that all addicted women need to be trained in an empowerment model regarding the motivation to quit drugs, they need to be trained in this regard according to the tested model in this research. And they need to know that they can be effective in society, they need to be empowered and learn how to become empowered, then, as the results show, they are motivated to quit the drug and intend to become more effective and someone better than before. In the end, it can be argued that the results of this study could provide information that would lead to better planning of managers to create suitable spaces for the discontinuation of addiction and to prevent the return to addiction.

  Keywords: Empowerment, Narcotics, Marginalization, Women's addiction
 • Mohammad Mahdi Mozaffari, Kolsom Roshan Ghias *, Moharram Ali Balbasi Pages 97-117
  Background and objectives

  One of the most important phenomena of human and social life is the people committing crime and delinquency, which has long been a threat to human societies and endangers the health of people in society. People who are distracted cannot adapt themselves to the social rules and standards of society. This imbalance and inconsistency have several causes, the root causes of which must be sought both in the individual and in society. Therefore, the present study aims to investigate the relationship between social disorder, social disorder and abnormality in juvenile delinquency in Qazvin.

  Methodology

  The research method is descriptive-survey. A sample of 450 students was selected from all second grade high school students in the city of Qazvin, who were studying in the academic year of 2016-2017 using a multi-stage cluster sampling method. A researcher-made questionnaire was employed for data collection. Its validity was examined through the panel of experts and its reliability was calculated using Cronbach's alpha (0.71). The data were analyzed using Pearson correlation, bivariate regression and multivariate regression.

  Findings

  Considering the Pearson correlation coefficient (0.05), there is a significant relationship between social disorder and social abnormality and disorder management (0.25) on delinquency. Also, the findings from the multiple regression test show that the interaction with delinquent peers and finding an accomplice (0.68), favorable attitude (0.71) and network and the relationship between individuals (0.72) has a high level with beta value (0.47) in juvenile delinquency.

  Results

  The results showed that reducing the relationship between family and friends, the positive attitude of adolescents to crime and delinquency, and the presence of problematic contributors to social disorder and social anomalies provide the ground for social exclusion and juvenile delinquency

  Keywords: Social disorder, Favorable attitude, Accomplice, Network of relationships, adolescents
 • Narjessadat Hosainy *, Nematollah Narougheh Pages 119-142
  Background and objectives

  In the big cities, the grounds and conditions for committing crime in some areas have been reduced due to less supervision. In fact, these spaces (government gaps) should be controlled by advanced methods. Among the new era of technology that has a significant impact on social security based on technology, is the Smart Surveillance System. The main goal of this research is the role of Smart Surveillance System in increasing social security.

  Methodology

  In terms of its objectives the present study is of an applied research type, and in terms of methodology it is a descriptive-survey study. The statistical population included 350,000 people in the district 20 of Tehran. The sampling method is simple random sampling and the sample size is 110 individuals. Validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability value was calculated by Cronbach's alpha (0.821).

  Findings

  The effect of the independent variable (CCTV) on the dependent variable (social order and security enhancement) with a confidence level of 0.95 is confirmed. It can also be said that variables of contributors for crime detection and offenders and reducing driving violations with averages of 8.2 and 8.02 have the highest means compared to the average of other variables; therefore, the greatest impact of CCTV is on improving the performance of law enforcement and reducing theft.

  Results

  Smart surveillance systems, such as CCTV, are of great importance in increasing the city's social security and increasing the performance of governments in controlling non-monitored environments (government gaps). The results of the research show that the CCTV creates a false sense of security in people. Surveillance improves police reporting and crime recordings; the ability of police can be improved by camera scanning through examining camera images and using more precise methods and techniques to identify the ideal location for camera surveillance.

  Keywords: Social security, Surveillance, Smart system, Government gaps
 • Taghi Bakhtiari *, Akbar Rezazadeh Pages 143-168
  Background and objectives

  The importance and role of security in the development of the industry is the basis for its deployment and development. At the national level, security is generally divided into two parts: internal security and external security. Each of these two sections can be divided into other dimensions, for example, their internal security has dimensions such as economic dimension, political dimension, social dimension and cultural dimension. Therefore, the main issue in this study is to investigate the role of law enforcement in providing the social and cultural dual dimensions of security in the field of industry.

  Methodology

  In terms of its type this research is of an applied study and in terms of its method it is a mixed method (qualitative and quantitative) study. The statistical population of the study included law enforcement officers in the sector of security in the industry as well as managers and officials of the industry sector who are available to the researcher. The sample size in the qualitative section was 30 individuals who have been selected through targeted judgmental method and interviews were continued to reach a theoretical saturation. In the quantitative part, 90 experts in the security sector involved in the industry from the law enforcement and industry sector of the country were selected using non-probability sampling method. The data gathering tool was a researcher-made open and closed questionnaire whose validity was confirmed by the experts and its reliability was determined by the Cronbach's alpha coefficient (0.89). Content analysis and Friedman rank test were employed for analyzing the data.

  Findings

  In the qualitative section of the research, 12 indicators in the social dimension, 18 indicators in the cultural dimension, and 8 indicators in police threat-oriented approach were identified. In the quantitative part, among the components of the social dimension, the indicator of "Securing Citizens" with an average of 7.59 and in the cultural dimension the indicator of "Fighting against Threats and Damages Caused by Cybercrime in Industrial Centers" with an average of 8.48 and in the threat-oriented approach the "Incapacitating Security Disrupters" with an average of 4.12 were placed in top priority.

  Results

  Participants in this study have considered the police threat-oriented approach in providing different dimensions of security in an industry as important and influential. Also, the two social dimensions (with 95.6%) and cultural dimension (with 8.87%) in order of importance, explain the role of police in providing security in the industry.

  Keywords: Law Enforcement, Dimensions of security, Industry, Threat-oriented, Social-oriented