فهرست مطالب

دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی - سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، بهار 1398)
 • سال هفدهم شماره 1 (پیاپی 65، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسیم احمدی، سیاوش طالع پسند*، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 1-14
  زمینه و هدف
  هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه امید و رضایت از زندگی با قلدری و قربانی شدن دانش آموزان با نقش واسطه ای ارتباط با مدرسه بود.
  روش کار
  طرح پژوهش حاضر از نوع مقطعی بود. جامعه آماری دانش آموزان متوسطه دوم شهر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند. نمونه 300 دانش آموز بودند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری مقیاس امید اسنایدر، رضایت از زندگی داینر و همکاران، مقیاس ارتباط با مدرسه واترز و کراس، و مقیاس قلدری ایلی نوی اسپلاگه و هولت بودند. مدل فرضی با تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار LISREL8.57 آزمون شد.
  نتایج
  یافته ها حاکی از آن بود که امید و رضایت از زندگی بر ارتباط با مدرسه اثر ساختاری مستقیم در جهت مثبت داشت. رضایت از زندگی بر قلدری اثر ساختاری مستقیم در جهت منفی داشت، قلدری بر قربانی شدن اثر ساختاری مستقیم در جهت مثبت داشت. ارتباط با مدرسه بر قلدری و قربانی شدن اثر مستقیم ندارد. اثر غیرمستقیم امید و رضایت از زندگی بر قلدری و قربانی از طریق ارتباط با مدرسه تائید نشد. رضایت از زندگی بر قربانی شدن به واسطه قلدری اثر غیرمستقیم داشت.
  نتیجه گیری
  رضایت از زندگی یک عامل تسهیل کننده ارتباط با مدرسه بود و به عنوان یک عامل محافظت کننده علیه قلدری عمل می کرد. امید و ارتباط با مدرسه به عنوان عوامل محافظت کننده برای پیشگیری از قلدری عمل می کردند.
  کلیدواژگان: قلدری، قربانی، رضایت از زندگی، امید، ارتباط با مدرسه
 • حمیرا سلیمان نژاد، حمید پورشریفی*، جهانشا محمدزاده، کورش سایه میری صفحات 15-28
  زمینه و هدف
  نگرش به خودکشی در نوجوانان یکی از مشکلات عمده سلامت روانی محسوب می شود. لذا انجام پژوهش هایی از این دست حائز اهمیت می باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر اثربخشی پروتکل یکپارچه نگر در کاهش نگرش منفی به حل مساله به عنوان تعیین کننده گرایش به خودکشی در نوجونان و جوانان 15 تا 24 ساله می باشد.
  روش کار
  در یک طرح نیمه آزمایشی به شیوه پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل تعداد 40 نفر از نوجوانان و جوانان 15 تا 24 ساله شهر ایلام به روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. همه آن ها پرسشنامه های نگرش به خودکشی و نگرش منفی به حل مساله را تکمیل کرده اند. پس از اجرا و جمع آوری اطلاعات، داده ها با روش تحلیل کواریانس چندمتغیری MANCOVA به کمک نرم افزار SPSSV19 تحلیل شده اند.
  نتایج
  نتایج آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد تفاوت معنی داری در نمرات دو گروه وجود دارد (01/0p<، 748/10 =F،              506/0= اثر لاندای ویلکز). در همه مولفه های نگرش منفی به حل مساله بین دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد. آموزش مهارت های مبتنی بر رویکرد یکپارچه نگری بر نگرش منفی به حل مساله افراد نمونه اثربخش بوده و نمرات پس آزمون گروه آزمایش در متغیرهای گرایش-اجتناب به مسائل و کنترل شخصی کاهش یافته و در متغیر اعتماد به حل مسائل افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  در نهایت می توان گفت آموزش مبتنی بر رویکرد التقاطی (یکپارچه نگری) در نگرش منفی به حل مساله نوجوانان و جوانان 15 تا 24 ساله که گرایش به خودکشی داشته اند، موثر بود. از این رو آموزش برنامه هایی از قبیل حل مساله، تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و مواردی از این قبیل به روانشناسان، والدین، نوجوانان، متخصصان حوزه سلامت و آسیب شناسی اجتماعی جهت کاهش و جلوگیری از خودکشی نوجوانان می تواند اثربخش واقع شود.
  کلیدواژگان: پروتکل یکپارچه نگر، نگرش منفی به حل مساله، گرایش به خودکشی، نوجوانان
 • آمینه نادری، شهرام فتاحی*، سمیه اعظمی صفحات 29-46
  زمینه و هدف
  بده-بستان بین ثروت پولی و خطرات مرگبار توسط مفهوم ارزش آماری زندگی بیان می شود. ابزاری کارآمد که بطور گسترده برای ارزیابی پروژه ها و تخصیص مناسب منابع در جهت ایمنی جاده ای به کار می آید. در این راستا این مطالعه با استفاده از روش انتخاب بیان شده ارزش آماری زندگی را در جهت بهبود ایمنی جاده های درون شهری اردبیل برآورد کرده است.
  روش کار
  داده های این تحقیق در سال 1396 با استفاده از پرسشنامه از بین 300 راننده که بنا به اهداف خاصی روزانه در سطح شهر تردد دارند، جمع آوری شده و نتایج مطالعه با استفاده از متد ترجیحات بیان شده و مدل لاجیت ادغامی برآورد شده است. در این راستا، ابتدا هدف مصاحبه به رانندگان توضیح داده شده و بعد از اعلام رضایت آن ها، مصاحبه انجام گرفته است. هم چنین، نویسندگان متعهد شده اند که اطلاعات افراد به صورت محرمانه باقی بماند.
  نتایج
  بر اساس نتایج، ارزش آماری زندگی و ارزش آماری مصدومیت در جهت بهبود ایمنی جاده های درون شهری اردبیل به ترتیب 1077551000 و 1178570 ریال برآورد شده است. هم چنین، افراد ثروتمندتر، مسن ترو دارای تحصیلات دانشگاهی تمایل بیشتری برای پرداخت هزینه در جهت بهبود ایمنی جاده ای دارند.
  نتیجه گیری
  یکی از راهکارها برای سرمایه گذاری اقتصادی در بهبود ایمنی جاده می تواند اجرای طرح های پژوهشی مشترک با سایر نهادها و استفاده از تجربیات دیگر کشورهای موفق در این زمینه باشد و نیز پروژه های بهبود ایمنی به منظور افزایش جذب سرمایه می توانند افراد ثروتمندتر را هدف بگیرند.
  کلیدواژگان: ارزش آماری زندگی، تمایل به پرداخت، کاهش ریسک مرگ و میر، مدل لاجیت ادغامی
 • محمد ولایت زاده*، سینا دوازده امامی صفحات 47-60
  زمینه و هدف
  ردپای کربن یکی از مباحث و مسائل مهم ایمنی، بهداشت و محیط زیست می باشد که در دهه اخیر مورد مطالعه بسیاری از محققان بوده است. این تحقیق با هدف ارزیابی ردپای کربن و بررسی ارتباط دی اکسیدکربن انتشار یافته در اتمسفر منطقه با مصارف انرژی در میدان نفتی یادآوران در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  با توجه به ساعات کاری اداری و عملیاتی، جمع آوری داده ها و اطلاعات، طی ساعت های کاری و اداری روز در فصل بهار و ماه خرداد از 64 مناطق عملیاتی و بهره برداری، کمپ های مسکونی، دفاتر اداری، اجرایی و واحد بهره برداری انجام شد. میزان مصارف انرژی با استفاده از فرم جمع آوری اطلاعات، بازدید میدانی و مصاحبه از پیمانکاران 3 بار (جهت دقت و صحت نتایج) طبقه بندی و ثبت شدند.
  نتایج
  مجموع انتشار دی اکسیدکربن حاصل از مصرف برق، مصرف ژنراتورها، حمل و نقل در یک ماه به ترتیب KgCO2/Kwh 24/1072794، KgCO2/L 5435478 و KgCO2/L 36/9342704 به دست آمد. میزان کل انتشار دی اکسیدکربن در یک سال در میدان نفتی یادآوران KgCO2/Year 2/190211719 برآورد گردید. میزان کل مصرف انرژی در یک سال GJ 92/5229043 محاسبه گردید. شدت مصرف انرژی ماهیانه و سالیانه به ترتیب (BOE) GJ/Tone 60/8 و 20/103 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود که سرویس ایاب و ذهاب پرسنل در میدان نفتی یادآوران فراهم شود. دوره های مصرف بهینه انرژی در بین پیمانکاران میدان نفتی یادآوران برگزار شود. مدیریت مصرف سوخت های فسیلی و حمل و نقل در میدان نفتی یادآوران اجرایی شده و تمامی مناطق مختلف در میدان نفتی یادآوران به برق شهری متصل شوند.
  کلیدواژگان: ردپای کربن، دی اکسیدکربن، میزان مصرف انرژی، میدان نفتی یادآوران
 • ثریا قبادیان، فهیمه کاظمی*، پروانه نظر علی صفحات 61-70
  زمینه و هدف
  ارکسین، هورمون موثر بر اضافه وزن و چاقی و نیز تنظیم گر متابولیسم گلوکز است. هدف از تحقیق حاضر، تاثیر یک دوره تمرین تناوبی شدید (HIIT) بر سطوح پلاسمایی ارکسین-A (OXA) و مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن بود.
  روش کار
  در یک مطالعه نیمه تجربی، 24 زن دارای اضافه وزن (دامنه سنی: 20 تا 25 سال، شاخص توده بدن (BMI): 25 تا 30 کیلوگرم بر متر مربع) به دو گروه کنترل (12 نفر) و تمرین (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین، HIIT منتخب شامل 6 حرکت را به مدت 6 هفته به صورت 3 جلسه در هفته انجام دادند. مارکرهای خونی، 24 ساعت پس از آزمون جمع آوری و اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تی همبسته و تی مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معنی داری 05/0p< در نظر گرفته شد.
  نتایج
  در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، تفاوت معنی داری بین وزن،BMI ، سطوح پلاسمایی گلوکز و انسولین و مقاومت به انسولین گروه کنترل و تمرین یافت نشد (05/0<p). همچنین، بین سطوح پلاسمایی گلوکز، انسولین، OXA و مقاومت به انسولین دو گروه کنترل و تمرین پس از 6 هفته تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0<p).
  نتیجه گیری
  یافته های تحقیق حاضر نشان داد که دوره 6 هفته ای HIIT، بر OXA پلاسما و مقاومت به انسولین زنان دارای اضافه وزن اثر ندارد.
  کلیدواژگان: ارکسین-A، اضافه وزن، مقاومت به انسولین، تمرین تناوبی، زنان
 • رحیمه عبدلی، محمد مهدی صداقت، محمد علی عشاقی، حمیده عدالت، زکیه تلمادره ای، سحر آذرمی، جواد رفیع نژاد* صفحات 71-82
  زمینه و هدف
  کنه های سخت از مهمترین انگل های خون خوار اجباری و خارجی مهره داران می باشند که باعث پراکنش انتقال بسیاری از عوامل بیماری زا از جمله بیماری های آربو ویروسی، بورلیایی، ریکتزیایی و...می شوند. این مطالعه به منظور تعیین وضعیت کنه های سخت ناقلین تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه به صورت توصیفی-مقطعی در شهرستان های اهر و کلیبر استان آذربایجان شرقی انجام شد. با توجه به وجود دو منطقه کوهستانی و جنگلی مناطق مورد مطالعه به صورت خوشه ای-تصادفی انتخاب و نمونه گیری به روش مستقیم و با پنس از روی حیوان انجام شد، نمونه های جمع اوری شده با استفاده از کلید های شناسایی معتبر تشخیص داده شدند.
  نتایج
  در این مطالعه 1400 دام (1000 راس گوسفند ،200 راس بز، 180 راس گاو، 20 راس گاومیش) مورد بررسی قرار گرفت که از این تعداد دام 2022 عدد کنه سخت جدا گردید که به طور متوسط میزان آلودگی کنه در هر راس دام 44/1 عدد بود و به تفکیک دام، در هر راس گاو (25/9)، گاومیش (9/0)، (گوسفند (32/0) و بز (11/0) عدد بود. کنه های صید شده شامل 498 عدد (63/24%) نر، 741 عدد (65/36%) ماده و 782 عدد (67/38%) نمف و یک عدد لارو بودند. از نظر تنوع کنه های صید شده مرکب از چهار جنس هیالوما (82/88%)، ریپی سفالوس(8/8%)، درماسنتور(58/1%) و همافیزالیس (8/0%)، بودند که از جنس هیالوما سه گونه هیالوما آناتولیکوم (22/39%)، هیالوما مارژیناتوم (15/9%)، هیالوما آسیاتیکوم (69/0%)، سایر هیالوما (04/1%)، نمف هیالوما (67/38%) و یک عدد لارو (05/0%)، از جنس درماسنتور گونه مارژیناتوس (58/1%)، از جنس ریپی سفالوس دو گونه ریپی سفالوس بورسا (19/5%) و ریپی سفالوس سانگینوس (61/3%)، از جنس همافیزالیس3 گونه همافیزالیس سولکاتا (59/0%)، همافیزالیس پونکتتا (15/0%) و همافیزالیس کانسینا (05/0%) شناسایی گردیدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که کنه هیالوما فون غالب منطقه بوده و این جنس در انتقال انواع عوامل بیماریزا از جمله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو، بابزیوز، تیلریوز، آناپلاسما و... نقش مهمی را ایفا می نماید. لازم است مرکز مدیریت بیماریهای واگیر استان و اداره دامپزشکی با همکاری سایر ارگان ها تمهیدات لازم را جهت مبارزه با آنها انجام دهند.
  کلیدواژگان: کنه های سخت، ناقل، تب خونریزی دهنده کریمه - کنگو، شمال غرب، ایران
 • جعفر کردزنگنه، هاشم محمدیان* صفحات 83-94
  زمینه و هدف
  تاخیر در فرزند آوری علاوه بر داشتن مخاطرات بهداشتی برای مادر و کودک ممکن است منجر به بی فرزندی دائمی نیز شود. این مطالعه با هدف روان سنجی نسخه فارسی ابزار نگرش به باروری و فرزند آوری در زنان بدون سابقه ی بارداری انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش 235 نفر از زنان بدون سابقه بارداری مناطق جنوب کشور به شیوه نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و پرسشنامه نگرش به باروری و فرزندآوری در بین آن ها اجرا شد. جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه، از آزمون آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  نتایج
  میانگین سنی زنان 1/4 ± 47/24 سال بود. ضریب کلی آلفای کرونباخ معادل 88/0 بود. مقدار آزمون کیزر میر اولکین پرسشنامه 890/0 و مقدار آزمون کرویت بارتلت در سطح معنی دار قرار داشت (001/0 p ≤). در این مطالعه علاوه بر مولفه های اصلی ابزار، مولفه ی موکول کردن به آینده استخراج گردید که درمجموع 63% از واریانس نگرش به باروری و فرزند آوری را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی پرسشنامه نگرش به باروری و فرزند آوری 4 مولفه ای دارای ویژگی های روان سنجی قابل قبولی بود. پیشنهاد می شود در مطالعات آتی این ابزار 4 مولفه ای نگرش به باروری و فرزند آوری مدنظر محققین جهت انجام مداخلات و برنامه ریزی های بهداشتی - جمعیتی در زنان بدون سابقه ی بارداری قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نگرش به باروری و فرزند آوری، روان سنجی، تحلیل عامل اکتشافی
 • رابعه حسامی، رسول انتظار مهدی*، حمیدرضا خلخالی، امید اثنی عشری صفحات 95-109
  زمینه و هدف
  سرطان معده پنجمین سرطان شایع و سومین علت مرگ ناشی از سرطان در جهان است. این سرطان همچنین رتبه اول و چهارم را به ترتیب در مردان و زنان ایرانی دارد. تعیین میزان بقاء و عوامل موثر بر آن، بار بیماری در جامعه و ارتباط بین عوامل مختلف با میزان بقاء را بررسی می کند و این مطالعه باهدف برآورد میزان بقاء و تعیین عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به سرطان معده در استان آذربایجان غربی انجام گرفت.
  روش کار
  در این مطالعه 930 مورد بروز سرطان معده در سال های 1390، 1391 و نیمه اول 1392 تحت بررسی قرار گرفت. جهت تعیین میزان بقا از روش کاپلان- مایر و مقایسه بین توابع بقا از آزمون لگ رتبه ای و مدل سازی داده ها از مدل مخاطره متناسب کاکس استفاده شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار Stata نسخه 11 انجام شد.
  نتایج
  میانگین سنی بیماران 49/12±4/66 سال و بیش از 69% بیماران مرد بودند. میزان بقا یک، سه و پنج ساله به ترتیب 37%، 14% و    11 % به دست آمد. در آنالیز چند متغیره، متغیرهای سن (01/0p=) و متاستاز تومور (001/0p=) مهم ترین عوامل پیش آگهی دهنده بقا بیماران بودند.
  نتیجه گیری
  میزان بقا بیماران مبتلا به سرطان معده در استان آذربایجان غربی بسیار پایین بود و به طور معنی داری میزان بقا بالاتری در بیماران جوان تر و فاقد متاستاز دوردست تومور مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، میزان بقا، عوامل پیش آگهی دهنده، استان آذربایجان غربی
|
 • Nasim Ahmadi, Siavash Talepasand*, Eshagh Rahimianboogar Pages 1-14
  Background and Aim
  The aim of the present study was to investigate the relationship of hope and life satisfaction with students bullying and bullying victimization with the mediating role of school connectedness.                                    
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional study, the statistical population being high school students of Tehran city in the school year 2015-16. A sample of 300 students was selected using the stratified random sampling method. The data collection tools were the Snyder’s hope scale, Diener et al. life satisfaction scale, Waters and Cross School Connectedness scale and the Espelage and Holt Bullying scale. The hypothetical model was analyzed using path analysis with the LISREL8.57 software.  
  Results
  Analysis of the data showed the following: 1. Hope and life satisfaction had a structural positive direct effect on school connectedness; 2. Life satisfaction had a direct negative effect on bullying; 3. Bullying had a direct effect on bullying victimization; 4. School connectedness had no direct effect on students bullying and bullying victimization. 5. Life satisfaction had an indirect effect on bullying victimization through bullying; 6. Finally, the indirect effects of hope and life satisfaction on bullying and bullying victimization through school connectedness were not confirmed.
  Conclusion
  In can be concluded that life satisfaction is a facilitating factor for the school connectedness, serving as a protective factor against bullying. Hope and school connectedness may act as protecting factors in the prevention of bullying.
  Keywords: Bullying, Bullying Victimization, Life Satisfaction, Hope, School Connectedness
 • Homeira Soleimannejad, Hamid Poursharifi*, Jahansha Mohammadzadeh, Kourosh Sayemiri Pages 15-28
  Background and Aim
  Adolescents' attitude to suicide is one of the major problems in mental health.  Thus, research in this area is of utmost importance. The objective of this study was to determine the effectiveness of an integrated protocol in reducing the negative attitude toward problem solving as a determinant of suicidal tendency in adolescents and young people 15-24 years old in Ilam, Iran.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental pretest-posttest study with a control group, a sample of 40 adolescents 15-24 years old were selected by random cluster sampling in Ilam city, Iran. All of the participants completed a suicidal attitude questionnaire, as well a negative- attitude-toward-problem solving questionnaire. Data were analyzed using the SPSS-V19 software, the statistical test being the multivariate covariance analysis (MANCOVA).
  Results
  Multivariate analysis of variance analysis showed that there was a significant difference in the attested scores of the two groups (P <0.01, F = 0.408, Wilk's Lambda = 0.506). The differences between the experimental and control groups were significant as regards all of the components of the negative attitude. The training based on the integrated approach to negative attitude in problem solving was found to have been effective. The post-test scores of two variables, namely, problem tendency-avoidance and personal control, decreased in the experimental group; however, one other variable, namely, trust in problem-solving, increased.
  Conclusion
  Based on the findings it can be concluded that education based on an eclectic (integrated) approach towards the negative attitude to problem solving can be effective in adolescents and the youth 15-24 years old with suicidal tendencies ─ suicidality. Hence, it is recommended to administer training programs such as problem-solving, emotional regulation and mindfulness to help psychologists, parents, adolescents, health professionals and social pathologists to reduce and prevent suicide in adolescents.
  Keywords: Integrated Protocol, Negative Attitude to Problem Solving, Suicidal Tendency, Adolescents
 • Amineh Naderi, Shahram Fattahi*, Somayeh Azami Pages 29-46
  Background and Aim
  The trade-off between monetary wealth and fatal safety risks is explained by the value of statistical life, an efficient tool widely used to evaluate projects and allocate appropriate resources for road safety. The objective of this study was to estimate the statistical significance of life in order to improve road safety in the city of Ardabil, Iran.
  Materials and Methods
  Data were collected, in 2017, using a questionnaire for interviewing 300 drivers traveling daily in the city and analyzed using the stated choice method and the mixed logit model. First the purpose of the interview was explained to the drivers and, after they agreed to collaborate, the interviews were conducted. The authors pledged to keep the information confidential.
  Results
  The statistical value of life and of the injury for road safety improvement were estimated to be 1,077,551,000 and 1,178,570 Iranian Rials, respectively. The richer people, older people and those with university education were more willing to pay for road safety improvements.
  Conclusion
  One of the strategies for economic investment in improving road safety can be conducting collaborative research projects with other institutions, as well as using the experiences of countries successful in this field. In addition, road safety improvement projects can, in order to absorb capital, target richer people.
  Keywords: Value of Statistical Life, Willingness to Pay, Mortality Risk Reduction, Mixed Logit Model
 • Mohammad Velayatzadeh*, Sina Davazdah Emami Pages 47-60
  Background and Aim
  Carbon footprint is an important health, safety and environmental issue that has received much attention by many researchers and studied during the last decade. This research was conducted to assess the carbon footprint and investigate the relationship between carbon dioxide emissions released in the atmosphere and energy consumption in Yadavaran oil field, Iran in 1396.
  Material and Methods
  Data were collected during the working hours and office hours in the spring and during the month of June, in 64 area offices, operating units, residential camps, and administrative and executive offices. Data for determination of energy consumption were collected and classified using an information-gathering form and field surveys, as well as interviewing the contractors (three interviews to ensure accuracy and precision of the results).
  Results
  Based on the data analysis the following results were obtained: 1. The total carbon dioxide emissions resulting from electricity consumption, generators consumption and transportation during one month were 1072794/24 KgCO2/Kwh, 5435478 KgCO2/L and 9342704/36 KgCO2/L, respectively; 2. The total amount of carbon dioxide emissions was estimated in the Yadavaran oil field to be 190211719.2 KgCO2/year; 3. The total energy consumption in one year was 52229043.92 GJ; 4. The monthly and annual energy consumption levels (BOE) were found to be 8.60 and 103.20 GJ/tone, respectively.
  Conclusion
  Based on the findings, it is recommended to do the following: 1. Provision of a transportation service for the personnel in Yadavaran oil field; 2. Training of the Yadavaran oil field contractors in the area of optimum energy consumption; 3. Proper management of fossil fuels and transportation in the Yadavaran oil field; 4. Connecting all the regions in the Yadavaran oil field to the city electricity system.
  Keywords: Carbon Footprint, Carbon Dioxide, Energy Consumption, Yadavaran Oil Field, Iran
 • Soraya Ghobadian, Fahimeh Kazemi*, Parvaneh Nazarali Pages 61-70
  Background and Aim
  Orexin is a hormone involved inoverweight and obesity and a regulator of glucose metabolism. The purpose of this study was to determine the effects of a high-intensity interval training (HIIT) on plasma levels of orexin-A (OXA) and insulin resistance in overweight women.
  Materials and Methods
  In a semi-experimental study, 24 overweight women (aged 20-25 years; body mass index (BMI), 25-30 kg/m2) were divided into 2 groups, namely, a control (n=12) and a training (n=12) group. The training group performed selective HIIT including 6 movements for 6 weeks (3 sessions/week). Initial and final blood markers were measured in blood samples collected 24 hours after the test. The data were analyzed using the paired and independent sample t-tests; a p<0.05 was considered to show statistical significance.
  Results
  There were no statistically significant differences between body weight, BMI, plasma levels of glucose, insulin and insulin resistance before and after the period in either the training or control group (p>0.05). Neither were there any significant differences between the training and control groups after the 6-week period as regards plasma levels of glucose, insulin, OXA or insulin resistance (p>0.05).
  Conclusion
  The findings of this study show that a 6-week high-intensity interval training has no influence on plasma OXA or insulin resistance in overweight women.
  Keywords: Orexin-A, Overweight, Insulin Resistance, Interval Training, Women
 • Rahimeh Abdoli, Mohammad Mehdi Sedaghat, Mohammad Ali Oshaghi, Hamideh Edalat, Zakieh Telmadarraiy, Sahar Azarmi, Mohammad Javad Rafinejad* Pages 71-82
  Background and Aim
  Ixodidae (hard ticks) are obligate blood-feeders of vertebrates with major roles in transmission of pathogenic microorganisms including theileriosis, babesiosis and CCHF virus, as well as relapsing fever, to domestic animals and humans. This study was conducted to determine the distribution of ixodidae  species, vectors of Crimean-Congo hemorrhagic fever (CCHF), in the border areas in North West of Iran.
  Materials and Methods
  This was a descriptive cross-sectional study conducted in Ahar and Kaliybar Counties, East Azarbaijan Province, Iran. Randomized cluster sampling was done in villages in the forest and mountainous regions. Ticks were isolated by forceps from the animals, kept in sampling tubes and transferred to the laboratory. Then the tick samples were identified using taxonomical keys.
  Results
  A total of 2022 hard ticks were isolated from 1400 head of livestock (1000, 200, 180 and 20 head of sheep, goat, cow and buffalo, respectively).  On the average, the infestation rate was 1.44 per head of cattle ─ 0.11% in goats, 0.32% in sheep, 0.90% in buffaloes, 9.25% cows. Out of the ticks isolated, 498 (24.63%) were male, 741 (36.65%) were female and 782 (38.67%) nymph, plus one larva. The ticks belonged to the lxodidae family, including four genera:               Hyalomma (88.82%, with the following three species: Hyalommaanatolicum (39.22%), Hyalommamarginatum (9.15%) and Hyalommaasiaticum (0.69%)); Rhipicephalus (8.8%); Dermasentor (1.58%); and Haemaphisalis (0.8%). The others identified were Hyalomma nymph (38.67%), Hyalomma sp. (1.04%) and Hyalomma larva (0.05%), Rhipicephalus bursa (5.19%), Rhipicephalussanguineus (3.61%), Dermasentor marinates(1.58%), Haemaphisalissulcata (0.59%), and Haemaphisalispunctata (0.15%), as well as Haemaphisalisconcinae (0.05%).  Hyalommaanatolicum was the dominant species.                                                                                                                                            
  Conclusion
  The dominant tick species in the regions studied was Hyalommaanatolicum, a tick having a major role in transmission of many disease vectors including CCHF, ovin babesiosis, theileriosis, anaplasmosis, ehrlichiosis, etc. It is essential that the provincial Contagious Disease Center and Veterinary Department take appropriate action with the collaboration of other relevant departments to combat the tick.
  Keywords: Hard Tick, Vector, Crimean-Congo Hemorrhagic Fever, North West, Iran
 • Jafar Kordzanganeh, Hashem Mohamadian* Pages 83-94
  Background and Aim
  Delays in childbearing, in addition to creating health risks for the mother and the child, may lead to permanent parental bereavement. The purpose of this study was psychometric assessment of the validity and reliability of the Iranian version of attitude toward reproductive and childbearing inventory (ATRCI) in women without a history of pregnancy.
  Materials and Methods
  This study was done on 235 women without a history of pregnancy selected by multi-stage sampling in the South of Iran. They completed a fertility and childbearing attitude questionnaire. The validity and reliabilty of the ATRCI were determined using SPSS-16 software, the statitical tests being Cronbach's alpha coefficient and exploratory factor analysis.
  Results
  The mean age of the women was 24.47 ± 4.1 years, and the Cronbach's alpha total coefficient was 0.888. The KMO and Bartlett's test of sphericity value (0.890) was  significant.
  In this study, in addition to the main components of the questionnaire, the childbirth postponement component was also extracted; they explained  63.01% of the total variance related the attitude toward fertility and childbearing. 
  Conclusion
    The 4-component Iranian version of the attitude toward fertility and childbearing inventory was found to have acceptable psychometric validity and reliability. It is recommended that in the future studies this inventory be used in intervantional studies and heath and demographic programs for women without a history of pregnancy.
  Keywords: Attitude Toward Fertility, Childbearing, Psychometric Validation, Explaratory Factor Analysis
 • Rabeae Hesami, Rasoul Entezar Mahdi*, Hamid Reza Khalkhali, Omid Asnaashari Pages 95-109
  Background and Aims
  Gastric cancer is the fifth most common cancer and the third cause of cancer death globally. This cancer ranks first and fourth in Iranian men and women, respectively. Assessment of survival rate and factors influencing it will make it possible to determine the burden of disease in the population and the relationships between different factors and the survival rate. The present study was performed to estimate the survival rate and determine its prognostic factors in patients with gastric cancer in West Azerbaijan Province, Iran.
  Materials and Methods
  In this study 930 cases of gastric cancer were investigated during the period 2011-2012 and the first half of 2013. The Kaplan-Meier method and Log-rank test were used to determine the survival rate and compare survivor functions, respectively; for data fitting A Cox’s proportional hazards model was used. The data were analyzed using the Stata v.11 software
  Results
  The average age of the patients (more than 69% males) was 66.43±12.5 years. The one-, three- and five-year survival rates were 37%, 14% and 11%, respectively. Multivariate analysis revealed that age (p=0.01) and tumor metastasis (p=0.001) were the most important prognostic factors.
  Conclusion
  While the survival rates in gastric cancer patients in the West Azarbaijan province, Iran were very low, a significantly higher survival rate was observed in younger patients with no tumor metastasis.
  Keywords: Gastric Cancer, Survival Rate, Prognostic Factors, West Azarbaijan Province, Iran