فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 45 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مهدی یوسف وند*، فضل اله میردریکوندی، محمدعلی سپهوندی سپهوندی، علی اصغر فرخ زادیان صفحات 13-30
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی بر تغییر سطح تاب آوری تحصیلی و تفکر ارجاعی دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر خرم آباد بود. این پژوهش به صورت شبه تجربی بود که در آن از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. نمونه پژوهش 40 آزمودنی بود که از میان دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر خرم آباد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش(آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی) و گواه گمارده شدند. در مرحله مداخله گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته تحت آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی قرار گرفتند. در طی این مدت گروه کنترل هیچ نوع مداخله ای دریافت نکرد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تفکر ارجاعی ارینگ(2010) و تاب آوری تحصیلی ساموئل(2003) در مراحل پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شدند. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار(SPSS.21) انجام گرفت. نتایج تحلیل کوواریانس تفاوت معنی داری بین دو گروه نشان داد. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی در افزایش سطح تفکر ارجاعی و میزان تاب آوری تحصیلی دانش آموزان، اثربخش است
  کلیدواژگان: آموزش راهبردهای شناختی - فراشناختی، تفکر ارجاعی، سطح تاب آوری تحصیلی
 • پیمان یارمحمدزاده، کبری فخیمی حسین زاد صفحات 31-50

  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر تدریس به روش مونته‎سوری بر خودانگاره و انگیزش در دانش‎آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر تبریز می باشد. روش تحقیق نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش‎آزمون - پس‎آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش‎آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهر تبریز از 665 مدرسه در سال تحصیلی 1395-1394 تشکیل می‎دهد. نمونه این پژوهش شامل 40 نفر دانش‏آموز پسر پایه اول ابتدایی(20 نفر گروه آزمایش و 20 نفر گروه کنترل) می باشد که با روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‎ای چند مرحله‎ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‎ها از پرسشنامه خودانگاره و انگیزش لیو، ونگ و پارکینس که برای ارزیابی خودانگاره و انگیزش برای گروه سنی پیش دبستان و دبستان به صورت خود گزارش‎دهی طراحی شده است استفاده شد. جلسات تدریس به روش مونته‎سوری(به تعداد 40 جلسه) بر روی گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل در معرض آموزش رایج و سنتی قرار گرفتند. پس از برگزاری جلسات تدریس به روش مونته‎سوری و تحلیل داده‎ها با روش تحلیل کوواریانس، نتایج نشان داد که تدریس به روش مونته‎سوری بر خودانگاره و انگیزش دانش‎آموزان پسر پایه اول ابتدایی موثر بوده است و این روش توانسته است باعث تقویت خودانگاره و افزایش انگیزش در دانش‎آموزان پسر شود.

  کلیدواژگان: تدریس به روش مونته سوری، خودانگاره، انگیزش
 • محمد آزاد عبداله پور*، امید شکری صفحات 51-75
  پژوهش حاضر با هدف آزمون روایی عاملی نسخه فارسی پرسشنامه تعامل معلم (QTI؛ لارداسمی و کنی، 2001) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی حاضر، 200 معلم (100 مرد و 100 زن) به نسخه کوتاه پرسشنامه تعامل معلم پاسخ دادند. در این مطالعه، به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تعامل معلم به ترتیب از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی پرسشنامه تعامل معلم بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که در نمونه معلمان ایرانی ساختار هشت عاملی پرسشنامه تعامل معلم مشتمل بر رهبری، رفتار کمک کننده/دوستانه، درک کردن، مسئولیت پذیری/آزادی فراگیر، نامطمئن بودن، ناراضی بودن، تنبیه کردن و سختگیر بودن با داده ها برازش قابل قبولی داشت. ضرایب همسانی درونی مقیاس های چندگانه پرسشنامه تعامل معلم بین 55/0 تا 70/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که پرسشنامه تعامل معلم برای سنجش مدل رفتار رابطه بین فردی در نمونه معلمان ایرانی، ابزاری روا و پایا است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، روایی عاملی، پرسشنامه تعامل معلم، همسانی درونی
 • سحر میرقباد خدارحمی، اصغر آقایی جشوقانی، محسن گل پرور صفحات 71-84

  میزان رو به افزایش فرار دختران از خانه، نشان دهنده لزوم مطالعه بیشتر این پدیده و بررسی علمی با رویکرد مداخله ای برای درمان آن است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش مهارت های روانی-اجتماعی بر افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش احساس تنهایی در دختران فراری ارجاع شده به مراکز ارشاد سازمان بهزیستی استان اصفهان بوده است.این مطالعه یک پژوهش نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بوده است.  نمونه و روش نمونه گیری شامل 40 نفر از دختران فراری  14 تا 20 سال ساکن در مراکز ارشاد وابسته به سازمان بهزیستی استان اصفهان است که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند.ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش بسته آموزشی مهارت های روانی - اجتماعی ویژه دختران  فراری و پرسشنامه صمیمیت اجتماعی)آقا محمدی و همکاران،1390)  و مقیاس احساس تنهایی)راسل ، رپلو و فرگوسن، 1978 (بوده است. این بسته آموزشی که با تکیه  بر روش کیفی(تحلیل موضوعی) تدوین شده است برای اولین بار در ایران اجرا شد. نتایج کمی تحلیل کواریانس نشان داد آموزش مهارت های روانی -اجتماعی در 7 بعد و 13 جلسه آموزشی تاثیر معناداری بر افزایش صمیمیت اجتماعی وکاهش احساس تنهایی دختران فراری در گروه آزمایش داشته است (001/0>p).

  کلیدواژگان: مهارت های روانی- اجتماعی، صمیمیت اجتماعی، احساس تنهایی، دختران فراری
 • مرضیه رجبی زاده، بدرالسادات دانشمند*، اصغر سلطانی صفحات 85-110
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگوی برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی از دیدگاه معلمان زن ناحیه ی یک کرمان بود. این پژوهش از بعد هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش را دبیران زن درس دینی دوره ی متوسطه دخترانه که در سال تحصیلی 95-96 در مدارس ناحیه ی یک شهر کرمان مشغول به تدریس بوده اند (188 نفر) تشکیل می دادند. نمونه ی پژوهش برابر با 126 نفر بود که با نمونه گیری تصادفی خوشه ای تک مرحله ای مدارس و سپس معلمان دینی زن انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ی محقق ساخته بود که پایایی آن با روش کرونباخ 95% محاسبه شد. روایی صوری ابزار نیز با نظر متخصصان علوم تربیتی تایید شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از  نرم افزار SPSS23 و روش الگو یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS23 انجام گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که قدرت رابطه بین عامل(برنامه درسی تربیت دینی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی) و متغیرهای قابل مشاهده آن (اهداف، محتوا، فعالیت های یاددهی- یادگیری و ارزشیابی مبتنی بر یادگیری هیجانی- اجتماعی) مطلوب است. لذا می توان گفت این چهار مولفه توانسته اند متغیر پنهان را به خوبی بسنجند. در این میان از بین چهار مولفه، فعالیت های یاددهی- یادگیری، با بیشترین ضریب مسیر (95/0) و اهداف با کمترین ضریب مسیر (51/0) تبیین کننده مدل است
  کلیدواژگان: برنامه درسی، تربیت دینی، دوره متوسطه، یادگیری هیجانی اجتماعی، معلمان
 • نوری براری، فرنوش اعلامی*، مرتضی رضایی زاده، اباصلت خراسانی صفحات 111-132
  با وجود اهمیت ارزشیابی برای ایجاد بازخورد و بهبود فرایند یادگیری، هنوز طراحان نظام های یادگیری الکترونیکی نتوانسته اند یک چارچوب منسجم را برای اطمینان از دسترسی یادگیرنده به اهداف برنامه درسی و به کارگیری آن ها، ارائه دهند. هدف پژوهش حاضر تدوین استانداردهای آموزشی و شاخص های آنهاست تا بر پایه آن ها بتوان چارچوبی را طراحی نمود که از دست یابی یادگیرنده به سطوح عالی اهداف یادگیری اطمینان پیدا نمود. رویکرد پژوهش کیفی و از راهبرد طرح پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. جامعه پژوهش کلیه متخصصین و مدرسین مراکز یادگیری الکترونیکی دانشکده های علوم تربیتی دانشگاه های دولتی شهر تهران و سه مرکز یادگیری الکترونیکی ایلینویز، خان و هاروارد در آمریکا هستند. که تعداد 12 نفر از آن ها به روش نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع داده انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از شیوه مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده شد. برای تحلیل داده ها و تعیین مقوله ها و استانداردها از الگوی کدگذاری کیفی کراسول با استفاده از نرم افزار ماکس کیودا اقدام شد. نتایج حاصل از پژوهش به تدوین 4 استاندارد آموزشی و 27 شاخص ضروری بر اساس طبقه بندی بلوم - اندرسون، برای طراحی یک ارزشیابی جامع در حوزه یادگیری الکترونیکی انجامید. نتایج پژوهش می تواند به عنوان راهنمای عمل در طراحی ارزشیابی های پایانی در محیط های یادگیری الکترونیکی مورد استفاده طراحان و فناوران آموزشی قرار گیرد و یا بر اساس نتایج بدست آمده می توان به ارزیابی دوره های یادگیری الکترونیکی در بعد ارزشیابی پرداخت
  کلیدواژگان: استانداردهای آموزشی، ارزشیابی، یادگیری الکترونیکی، طبقه بندی بلوم-اندرسون
 • آذر محمدی کرکانی، فریبرز درتاج*، علی رضا کیامنش صفحات 133-150

  در این مطالعه، به بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های اجتماعی- عاطفی بر مولفه‏های عملکرد تحصیلی یعنی خودکارآمدی، برنامه‏ریزی، تاثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش در دانش‎آموزان پرداخته شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش‎آزمون - پس‏آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش‎آموزان دختر منطقه 1 تهران بودند که در سال تحصیلی 97-1396 در پایه هشتم تحصیل می‎کردند و با روش نمونه‎گیری خوشه‏ای انتخاب و به روش تصادفی در گروه‎های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در پیش‎آزمون و پس‎آزمون آزمودنی‏ها، با استفاده از سیاهه‏ی مهارت اجتماعی ایندربیتزن و فوستر (1992)، و پرسشنامه‏ی عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گروه آزمایشی در یازده جلسه مهارت‏های اجتماعی- عاطفی با روش YCDI آموزش داده شد. در حالی‎که، در این مدت، گروه‏ کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که مداخله آموزشی بر روی همه مولفه‎های عملکرد تحصیلی (خودکارآمدی، برنامه‏ریزی، تاثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش) موثر است. از بین مولفه‎های عملکرد تحصیلی، آموزش مهارت‎های اجتماعی - عاطفی بر روی مولفه انگیزش بیشترین اثر و بر روی مولفه‏های اثر هیجانی و فقدان کنترل پیامد کمترین اثر را داشته است. توصیه می‎شود معلمان در کنار آموزش مهارت‎های شناختی به دانش‎آموزان به آموزش مهارت‎های عاطفی-اجتماعی نیز اقدام نمایند

  کلیدواژگان: مهارت‎های اجتماعی- عاطفی، خودکارآمدی، برنامه‏ریزی، تاثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش
 • هاشم هوشیار، علی دلاور*، نورعلی فرخی، جلیل یونسی صفحات 151-166
  اعداد اعشاری یکی از موضوعات مهم و پرکاربرد در آموزش ریاضی است. با این وجود، دانش آموزان در کار با اعداد اعشاری با سختی هایی مواجه هستند. یک روش جهت بررسی علت سختی کار با اعداد اعشاری برای دانش آموزان، تحلیل خطاهای آنها است؛ اما تشخیص خطاها در مهارت های رویه ای به خاطر ذات بی ثباتشان کار دشواری است. این مطالعه، مسئله تشخیص خطاهای رویه ای دانش آموزان را در زمینه جمع و تفریق اعداد اعشاری، توسط پیشنهاد و ارزیابی یک رویکرد مبتنی بر احتمال با استفاده از شبکه های بیزی مورد بررسی قرار می دهد. این رویکرد، یک شبکه علی بین خطاهای رویه ای در جمع و تفریق اعداد اعشاری با سوالات آزمون در نظر می گیرد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، کمی می باشد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان پایه ششم شهر بیرجند در سال تحصیلی 97-96 بودند که از بین آنها تعداد 407نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. عملکرد شبکه با استفاده از دو نوع از موقعیت های آزمون، یکی استفاده از داده های دوتایی (نمره گذاری صحیح - غلط) و دیگری استفاده تشخیصی از پاسخ های غلط توسط یک آزمون چندگزینه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد شبکه بیزی با استفاده از داده های دوتایی عملکرد ضعیفی در تشخیص خطاها داشت اما استفاده تشخیصی از پاسخ های غلط دانش آموزان، عملکرد شبکه را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید که ضریب توافق کاپا برای آن در جمع و تفریق اعداد اعشاری به بالای 90 درصد رسید. این نتایج پیشنهاد می کند تشخیص قابل اعتماد خطاهای رویه ای در جمع و تفریق اعداد اعشاری می تواند با استفاده از چارچوب شبکه های بیزی با استفاده از پاسخ های غلط دانش آموزان به دست آید.
  کلیدواژگان: شبکه های بیزی، خطاهای رویه ای، جمع اعداد اعشاری، تفریق اعداد اعشاری
|
 • Mahdi Yousefvand *, Fazlollah Mirdereikvandi, Mohammadali Sepahvandi, Aliasghar Farokhzadian Pages 13-30
  The aim of this study was to determine the Effectiveness of Cognitive – metacognitive strategies training the difference of academic resiliency and referential thinking in high school female students in the second Khorramabad. This quasi-experimental study in which the pretest - posttest control group was used. The sample consisted of 40 subjects among female high school students of Khorramabad were selected and randomly assigned to experimental groups (Cognitive – metacognitive strategies training) and control group were assigned. Intervention in the experimental group for 8 sessions of 2 hours of teaching cognitive strategies - were metacognitive. During this period, the control group received no intervention. To collect the data from the questionnaire referred thinking Aryng (2010) and resiliency academic Samuel (2003) in the pre-test and post-test for both test and control groups were used. Data were analyzed using analysis of covariance. Data analysis software program (SPSS.21) was performed. Covariance analysis showed significant differences between the two groups. Results showed that Cognitive – metacognitive strategies training in increasing the level of referential thinking and academic Resiliency is effective
  Keywords: academic resilience, Cognitive – metacognitive strategies training, referential thinking
 • Peyman Yar Mohammadzadeh, Kobra Fakhimi Hosseinzadeh Pages 31-50

  The aim of this study was to determine the effect of teaching Montessori Method on self –concept and motivation of elementary first-grade students in Tabriz. Information was collected on the basis of semi-experimental pretest-posttest research with control group. The population consists of all elementary first grade male students of Tabriz which were 665 schools in 2015-2016 school years. The sample includes 40 primary school pupils (20 in the experimental group and students 20 in the control group) who were selected by multistage cluster random sampling. To collect data, self-motivation Liu, Wang and Parkyn’s questionnaire was used to assess self-concept and motivation for preschool and elementary school age groups. The Montessori method teaching sessions (40 sessions) were conducted on the experimental group and the control group was exposed to traditional and traditional education. After holding Montessori classes sessions and analyzing data with Covariance method, results showed that teaching Montessori Method has been effective on self-concept and motivation of elementary school students. And this method has been able to boost self-image and increase motivation in male students

  Keywords: Montessori teaching method, self-concept, Motivation
 • Mohammad Azad Abdollahpour *, Omid Shokri Pages 51-75
  The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Questionnaire of Teacher Interaction (QTI, Lourdusamy & Khine, 2001) among Iranian teachers. In this correlation study, 200 teachers (100 males, 100 female) completed the Questionnaire of Teacher Interaction (QTI). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the QTI's factorial validity and reliability, respectively. The results of confirmatory factor analysis, based AMOS software, indicated that multidimensional structure of the QTI consisted leadership, helpful/friendly behavior, understanding, student responsibility and freedom, uncertain, dissatisfied, admonishing and strict behavior had acceptable fit to data in the Iranian teacher’s sample. Internal consistencies for the scales of Questionnaire of Teacher Interaction ranged from 0/55 to 0/70. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the QTI as an instrument to measure model of interpersonal relation behavior among Iranian teachers
  Keywords: confirmatory factor analysis, factor validity, Questionnaire of Teacher Interaction (QTI), internal consistency
 • Sahar Mirghobad Khodarahmi, Asghar Aghaei Jeshvaghani Aghaei Jeshvaghani, Mohsen Golparvar Pages 71-84

  Increase of runaway incidence among girls needs to scientific investigation with regards to an interventional approach for etiology and treatment of this phenomenon in the country. This study is purposed to examine the efficacy of psychosocial skills training on improvement of social intimacy and decline of loneliness among refereed runaway girls to guidance centers of welfare organization in Isfahan province. This is a quasi-experimental design with two experimental and control groups and pre and post test assessment. Sample included 40 runway girls with a purposive sampling method which recruited in experimental and control groups randomly. The Psychological Rehabilitation Training Package, the Social Intimacy Inventory (SSI; Aghamohammadi, et al., 2011) and the Loneliness Questionnaire (UCLQ; Russell, Peplau & Ferguson, 1978) were used in the present study. The results of covariate analysis showed that training of psychosocial skills significantly improved social intimacy and decline of loneliness among of runaway girls during pre test of in comparison to their performance on post test. Findings showed that psychosocial skills training with seven dimensions during thirteen sessions have significant effect on improvement of social intimacy and decline of loneliness among runaway girls in the experimental group. Teaching of psycho-social training special for runaway girls can improve social intimacy and decrease loneliness in them (p<0/001).

  Keywords: Psychosocial skills, Social Intimacy, Loneliness, Runaway Girls
 • Marziyeh Rajabizadeh, Badrosadat Daneshmand *, Asghar Soltani Pages 85-110
  The aim of the present study is to provide a pattern of religious training curriculum the aim of this paper is study of attributes curriculum based on the Social-Emotional learning from the perspective of female teachers in region one in Kerman city. This study is an applied research which has been performed with descriptive-survey method. The statistical population of this study included female teachers of religion in high schools during 95-96 in Kerman (188 persons). The study samples equal to 126 persons. Schools were selected by random single-stage cluster sampling. Research tools included curriculum researcher-made questionnaire based on Social-Emotional learning that is acceptable reliability of 0.94. Validity of the instrument confirmed through experts’ point of views. Research data analysis in descriptive statistic and inferential statistic level was done by using SPSS23 software and structural equation modeling method was administered by using AMOS23 software. The results of this study indicate that the strength of relation between factor (religious curriculum based on Social-Emotional intelligence) and perceptible variable (goals, contents, teaching-learning activities and assessment) are optimum. There fore it can be said that these four components were well capable of measuring hidden variable. Among these four components, teaching-learning activities with the highest process coefficient of 0.95 and goals with lowest process coefficient of 0.51 and among four sun-components are model explaining.
  Keywords: Curriculum, Religious education, Secondary education, Social-emotional learning, Teachers
 • Nouri Barari, Farnoush Alami *, Mortaza Rezaeizadah, Abasalt Khorasani Pages 111-132
  Despite evaluation is important to create feedback and improve the learning process, but yet e-learning system are unable to create a coherent framework to ensure that learner access to curriculum objectives and applied them. The purpose of this study was to compilation the educational standards and their indicators based on the Bloom-Anderson’s taxonomy. Qualitative research approach is used and based this approach, the phenomenological design strategy has been used. The population included 12 people of subject matter and faculty member in academic e-learning centers which were selected through purposeful sampling. Qualitative data generated from interviews were coded and analysis by Creswell Quality Coding Pattern and Maxquda software. The results of the study led to the development of 4 educational standards and 30 indicators based on the Bloom-Anderson’s taxonomy to design a comprehensive evaluation in the field of e-learning. According to the results of this study, educational technologists can evaluate or design more effective E- learning environments
  Keywords: Educational standards, Evaluation, e-learning, Bloom-Anderson’s taxonomy
 • Azar Mohamadikarkani, Fariborz Dortaj *, Alireza Kiamanesh Pages 133-150

  The study aims to examine the impact of social - emotional skills training on the components of educational performance (self - efficacy, planning, emotional effects, lack of outcome control and motivation). The research method was the experimental design and the research design was pre and post-test with control group. The study population consisted of all female students of the eighth - grade school of district 1 of Tehran who studied in the 1396 - 97, and they selected by cluster sampling and replaced by random sampling in the experiment and control groups. In the pre-posttest participants, using the Teenage Inventory of Social Skills (TISS) and the Educational performance Pham-Taylor Questionnaire (EPT) was evaluated. The experimental group was taught in 11 sessions of social-emotional skills in the YCDI method. Whereas, the control group did not receive any training. The results of the study using the covariance analysis showed that educational intervention affects all components of academic performance (self - efficacy, planning, emotional effects, lack of outcome control and motivation). Among the components of academic performance, education of social - emotional skills training on motivation component has the greatest effect and emotional effects and the lack of impact control has the least effect. It is recommended that teachers provide students with cognitive skills to train emotional and social skills

  Keywords: Social - emotional skills, self - efficacy, planning, emotional effects, lack of outcome control, motivation
 • Hashem Hooshyar, Ali Delavar *, Noorali Farrokhi, Jalil Younesi Pages 151-166
  Decimal numbers are one of the most important and useful topics in mathematical education. However, students have trouble with decimal numbers. One way to investigate the reason of difficulty in working decimals for the students is through error analysis. Diagnosis of errors in procedural skills is difficult because of their unstable nature. This study investigates the diagnosis of procedural errors in students’ decimals addition and subtraction performance, by proposing and evaluating a probability-based approach using Bayesian networks. This approach assumes a causal network relating hypothesized decimals addition and subtraction errors to the observed test items. This study is practical and quantitative. The population of this study included all the sixth-grade students of Birjand city in academic year 2017 – 2018. A sample consisted of 407 students was selected through multi-stage sampling method. Network performance was evaluated by two types of testing situations: using binary data (scored as correct or incorrect) and diagnostic use of wrong answers by a multi-choice test. Results showed Bayesian network with binary data had poor performance in errors diagnosis but diagnostic use of students’ wrong answers improved network performance. The Kappa agreement rate for the Bayesian network with wrong answers reached above 90%. Our results suggest that reliable diagnosis of errors can be achieved by using a Bayesian network framework with students’ wrong answers.
  Keywords: Bayesian networks, procedural errors, addition of decimals, subtraction of decimals