فهرست مطالب

توسعه ی آموزش جندی شاپور - سال دهم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1398)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 29، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا ترشیزی، اعظم حسین نژاد، طاهره قلی پور، ایمان شریفی کیا* صفحات 1-11
  مطالعه حاضر به منظور بررسی مسائل و مشکلات مربیان پرستاری با سابقه بیش از 5 سال انجام شده است. البته در دهه اخیر پیشرفت های چشمگیری در زمینه آموزش عالی به خصوص در زمینه پزشکی و پرستاری رخ داده ولی در ظاهر موانع و مشکلات زیادی در امر آموزش پرستاری وجود دارد که شناخت و پیدا کردن راه حل مناسب می تواند از اثرات نامطلوب آن ها پیشگیری کند. مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی است، که بر روی 40 مربی پرستاری با سابقه بیش از 5 سال دانشگاه های دولتی شهر تهران و در ارتباط با مشکلات کاری مرتبط با آموزش در بالین در سال 1394_1395 انجام گرفته است. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه مشکلات ویژه مربیان در 5 بخش مشکلات فردی، ایفای نقش، ساختاری، تعاملی و تسهیلات بود. تجزیه و تحلیل دیدگاه های مربیان در ارتباط با مشکلات آموزش بالین نشان داد: در ارتباط با مشکلات فردی، مشکل مربوط به « توجه ناکافی مسوولان به سابقه کار مربی و تقلیل واحد کارآموزی »، در ارتباط با مشکلات مربوط به ایفای نقش « اطلاع ناکافی مسوولان بخش ها از کیفیت ایفای نقش و اختیارات مربیان» و درارتباط با مشکلات مربوط به امکانات و تجهیزات « امکانات رفاهی ناکافی در بیمارستان برای مربیان » به عنوان اولویت اول معرفی شدند. در مجموع مشکلات مربوط به تسهیلات میانگین امتیاز بالاتری را نسبت به 4 بخش دیگر کسب کردند که بذل توجه به این بخش از مشکلات می تواند به ارتقای کیفیت آموزشی مربیان منجر گردد.
  کلیدواژگان: مربیان پرستاری، مشکلات، آموزش بالینی، آموزش پرستاری
 • محمد صاحب الزمانی، فرهاد ادهمی مقدم*، شیوا احمدی، محمد زارع، هیرو حمزه پور صفحات 12-20
  هدف از این مطالعه تعیین ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران بیمارستان های کرمانشاه بود. مطالعه از نوع همبستگی و به روش مقطعی  بود که روی 65 دستیار بالینی به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای، به صورت انتساب متناسب انجام گردید. ابزار گرد اوری داده ها پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری وارک و پرسشنامه محقق ساخته بررسی آگاهی و نگرش نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد بود. پژوهشگر پس از مراجعه به بیمارستانها، پرسشنامه ها را در اختیار نمونه ها قرار داد و بعد از تکمیل شدن نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمود. داده ها با ابزار تحلیلی سبک یادگیری وارک و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سبک یادگیری غالب، تک  مدله(75%)،  از نوع شنیداری با فراوانی نسبی(2/49%) بود. میزان آگاهی در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد دستیاران (6/64%) خوب بود. نگرش (7/67%)دستیاران نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد مثبت بود. (1/43%) عملکرد مبتنی بر شواهد درسطح مطلوب داشتند. آزمون کای دو نشان داد ارتباط معناداری  بین آگاهی و عملکرد مبتنی بر شواهد(01/0=p)، نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد وجود داشت(001/0>p). بین سبک یادگیری و عملکرد مبتنی بر شواهد ارتباط وجود نداشت(639/0=p). با افزایش سطح آگاهی و مثبت بودن نگرش،  به افراد دارای سطح عملکرد مبتنی بر شواهد مطلوب، اضافه گردید. لذا نیاز به آموزش مدون و اصولی در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد از ضروریات به نظر میرسد.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، عملکرد مبتنی بر شواهد، دستیاران بالینی
 • آذر مستوفی*، محمدرضا شوشی زاده، ناهید دارستانی، شهین سلمان زاده، زهره بارونی پور، منا عابدینی، عبدالله امینیان صفحات 21-28
  از آنجا که مباحث درسی مربوط به زمینه شیمی آلی در دوره دبیرستان از کتاب های درسی شیمی حذف وخیلی خلاصه به آن پرداخته شده است، با توجه به سختی  و سنگینی مطالب، دانشجویان در گذراندن واحدهای  شیمی آلی در ترم دوم  و سوم دچار مشکل شده و از انجا که واحدهای پیش دانشگاهی نیز مانند شیمی پیش دانشگاهی مدتهاست که از لیست واحدهای دانشگاهی  حذف شده است لذا دانشجویان در گذراندن واحد های شیمی آلی دچارمشکل شده که باعث عقب ماندن دانشجو از امتحان علوم پایه و از بقیه همکلاسی های خود  و یا مشروط شدن همچنین بدنبال آن باعث ایجاد اثرات روانی می گردد.
  با توجه به اهمیت دروس شیمی آلی که پایه ای برای دروس مختلف داروسازی مانند شیمی دارویی  و کنترل فیزیکو شیمیایی و بقیه دروس مربوطه (که در امتحان جامع نیز عنوان می شوند)بر آن شدیم که واحدی به نام شیمی آلی مقدماتی در ترم اول(به میزان 2 واحد درسی) برای دانشجویان جدیدالورود اضافه شود که تا حد خوبی مشکلات بیان شده را برطرف کرده وپایه محکمی برای دروس اختصاصی داروسازی  برای ترم های آینده باشد.
  بدین منظور نمرات واحدهای شیمی آلی 1و 2 در ترم دوم و سوم که مستقیما از نظر موضوع با واحد شیمی آلی مقدماتی در ارتباط هستند،  بصورت میانه ، میانگین و آزمون T-Test مقایسه و ارزیابی می شوند.
  کلیدواژگان: شیمی آلی، میانگین، داروسازی
 • حسین کریمی مونقی، سیدمصطفی محسنی زاده* صفحات 29-40
  استفاده از یک الگوی تدریس، به تنهایی قادر به پیشبرد یادگیری نیست و به منظور ایجاد دوره های فعال یادگیری و ایجاد زمینه فکر کردن در یادگیرندگان، باید تلفیقی از طیف های آموزشی و الگوهای تدریس استفاده کرد. یادگیری تلفیقی، رویکردی جدید در طراحی آموزشی است که به عنوان به کارگیری بیش از یک روش، استراتژی، تکنیک یا رسانه در آموزش تعریف می شود. هدف از این مطالعه مروری، بررسی و ارائه ی منسجم موضوعات مرتبط با مبحث یادگیری تلفیقی، با تکیه بر آموزش پرستاری است. مقاله حاضر یک مطالعه مروری است که محتوای لازم برای نگارش آن از طریق جستجوی پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Science Direct، SID، IranMedex، Magiran به دست آمده است. کلید واژه های مورد استفاده شامل Blended، Integrated، Teaching، Learning و Nursing به صورت مجزا و ترکیبی بودند. تعداد 80 محتوای مستند منتشر شده بین سال های 2000 تا  2017 مرتبط با موضوع یادگیری تلفیقی انتخاب و بررسی گردید و از این میان 20 مقاله مرتبط با موضوع مورد استفاده قرار گرفت. پس از بررسی متون مرتبط با یادگیری تلفیقی، به موضوعاتی مانند مفهوم، اهداف، مزایا و چالش های یادگیری تلفیقی در علوم پزشکی و به خصوص آموزش پرستاری پرداخته شده است. همچنین در بسیاری از این مطالعات استراتژی استفاده از برنامه های آموزشی تلفیقی، حمایت شده و شواهد نشان می دهند که این روش ها باعث افزایش سطح دانش و مهارت فراگیران می شوند. یادگیری تلفیقی بر شیوه های آموزش سنتی ارجحیت دارد و با در نظرگرفتن مزایای شیوه آموزش سنتی در کنار سایر روش های نوین، امکان تحقق یادگیری عمیق و فعال را فراهم خواهد کرد.
  کلیدواژگان: آموزش تلفیقی، یادگیری تلفیقی، آموزش ترکیبی، اثر بخشی، آموزش پرستاری
 • مریم نیکان مهر، کاوه اسلامی*، لیلا کوتی، ارمغان اسلامی صفحات 41-48
  برای بررسی تحقق هدف های هر نظام آموزشی از روش های مختلف استفاده می شود. روش مرسوم استفاده از چند کوییز کلاسی و آزمون میان ترم است. نوع دیگری از ارزشیابی، انجام پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای جلسات است. هدف از این پژوهش، مقایسه دو روش برگزاری پیش_پس آزمون و کوییز بر یادگیری درس دارو درمانی، رضایت سنجی و بررسی اثرات جانبی آن (مانند استرس، تمرکز و...) در دانشجویان داروساز و مقایسه با روش مرسوم می باشد. جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی تمامی دانشجویان ورودی 89 داروسازی این دانشکده(جمعا به تعداد 40 نفر) هستند. در این مطالعه دو ترم متوالی از دو نوع ارزشیابی تکوینی متفاوت (یک ترم پیش و پس آزمون و ترم بعدی کوییز و میان ترم) استفاده شد و نمرات پایان ترم و نظرات دانشجویان با استفاده از پرسشنامه مقایسه گردید. در مقایسه میانگین نمرات نهایی دانشجویان در گروه پیش و پس آزمون (80/13 ± 87/1) و گروه کوییز و میان ترم (55/12±25/2) نمرات گروه اول به صورت معنی داری بیش تر بود. همچنین نتایج حاصل از رضایتمندی دانشجویان نشان داد 51/65% از روش پیش_پس آزمون به نسبت کوییز و میان ترم رضایت دارند. از روش پیش و پس آزمون می توان به عنوان یک آزمون تکوینی مناسب استفاده نمود و این روش اثربخشی بیش تری از روش متداول کوییز و میان ترم بر یادگیری دانشجویان دارد. همچنین این روش موجب رضایت بیش تری در دانشجویان می شود و اثرات منفی مانند استرس و کاهش تمرکز در کلاس را ندارد.
  کلیدواژگان: پیش آزمون، پس آزمون، ارزشیابی تکوینی، داروسازی، یادگیری
 • امین باقری کراچی*، علیرضا قاسمی زاد صفحات 49-57
  هدف این تحقیق شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه های علوم پزشکی بود. این پژوهش ،به روش آمیخته انجام شد. در ابتدا روش تحلیل محتوا کیفی برای شناسایی مولفه های فرهنگ سازمانی استفاده، و بر مبنای آن مرحله کمی تحقیق انجام گردید. جامعه تحقیق در بخش کمی اعضای اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی فارس بود که 152 نفر از آن ها به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کیفی نیز به روش نمونه گیری هدفمند 25نفر برای انجام مصاحبه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در بخش کمی، پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب پایایی آن به روش آلفای کرانباخ83/0بدست آمد و اعتبار محتوایی آن نیز با نظر خواهی از  متخصصان تایید شد. یافته های تحقیق نشان داد که تفکر و نواندیشی، مشتری محوری، روحیه کار تیمی،  مسئولیت پذیری، قداست کار و کسب دانش بنیان، تعامل و شراکت، مولفه های فرهنگ سازمانی مطلوب در دانشگاه ها هستند ،  میانگین نظر پاسخگویان  در خصوص بکارگیری این 6 مولفه در دانشگاه های علوم پزشکی  در حد متوسط است. دانشگاه های علوم پزشکی  بایستی  نسبت به انطباق فرهنگ سازمانی خود با این این مولفه ها اقدام نمایند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، دانشگاه، آموزش پزشکی
 • امیر جهان بین، فرزانه محمدی، محمدرضا رضایتمند* صفحات 58-70
  بالا بودن هزینه ها در بخش بهداشت و درمان باعث شده است تا سیاست گذران برای مدیریت صحیح تر هزینه ها به اجرای سیستم ارجاع بپردازند. با توجه به اینکه پزشک عمومی در سیستم ارجاع اهمیت زیادی دارد، می توان با تعیین ارتباط بین متغیرهای مختلف وابسته به مراجعه کنندگان (دموگرافیک، اقتصادی اجتماعی و مرتبط با سطح سلامت) با تقاضای ویزیت پزشک عمومی، به ارائه اطلاعات مفید برای سیاست گذار نسبت به تنظیم نقش پزشک خانواده و دستیابی به یک نظام ارجاع کارآمد اقدام کرد. این مطالعه، یک مطالعه کاربردی،کمی و مقطعی می باشد. جامعه آماری افراد مراجعه کننده به پزشک عمومی در سال 95-94 در شهر اصفهان بود. 425 نفر اندازه نمونه برای این مطالعه محاسبه و با استفاده از  ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اقدام شد. با توجه به اینکه متغیر پاسخ کمی گسسته می باشد، از مدل داده های شمارشی برای تحلیل استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 22 استفاده گردید.  میزان مراجعه خانم ها نسبت به آقایان به طور متوسط 15 درصد بیشتر، میزان مراجعه در افراد مجرد به طور متوسط 17 درصد کمتر از افراد متاهل و سطح درآمدی خانوار بر روی تقاضای ویزیت پزشک عمومی تاثیری معنادار داشت. سطوح سلامتی و تعداد بیماری قبلی هر دو با مقدار احتمال (P-Value)، 0001/0>  معنادار بودند. با توجه به اینکه افراد دارای سطح سلامتی بدتر و دارای بیماری مزمن قبلی، خانم ها و متاهلین بیشتر به پزشک عمومی مراجعه کرده اند، می توان پیشنهاد نمود تا آموزش کافی برای افراد دارای بار مراجعه بالا از طرف پزشک خانواده برای کاهش مراجعه داده شود.
  کلیدواژگان: تقاضا، ویزیت پزشک عمومی، مدل داده های شمارشی
 • جعفر بهادری خسروشاهی، رامین حبیبی کلیبر* صفحات 71-81
  مشغولیت تحصیلی می تواند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله سبک های هویت و مشغولیت تحصیلی قرار گیرد. هدف مطالعه حاضر، بررسی رابطه سبک های هویت و انگیزش پیشرفت تحصیلی با مشغولیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز بود. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل دادند که از این جامعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایتعداد 210 دانشجو انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سبک های هویت برزونسکی، انگیزش پیشرفت تحصیلی هرمنس و مشغولیت تحصیلی زرنگ استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان در نرم افزار آماریSPSS.22 تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها نشان داد که مشغولیت تحصیلی با سبک های هویت اطلاعاتی، سبک هویت هنجاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری دارد. همچنین بین مشغولیت تحصیلی با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. از سویی نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که سبک های هویت اطلاعاتی و هنجاری و انگیزش پیشرفت تحصیلی قادر به پیش بینی مشغولیت تحصیلی دانشجویان هستند؛ اما سبک هویت سردرگم/ اجتنابی بر مشغولیت تحصیلی دانشجویان تاثیری نداشت. بنابراین مشغولیت تحصیلی با کاربرد سبک هویت اطلاعاتی و هنجاری و انگیزش پیشرفت افزایش و با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: مشغولیت تحصیلی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، سبک های هویت
|
 • Lila Torshizy, Azam Hosseinnezhad, Tahereh Gholipour, Iman Sharifikia * Pages 1-11
  Despite considerable progresses in medical and nursing education in the last decade, there are many problems in nursing education especially in clinical settings. To prevent the harmful effects, finding and solving those problems seems to be crucial. Hence, the aim of this study was to determine the nursing educators’ problems. This study was done on 40 nursing educators who had more than 5-year educational experience in Tehran universities in 2015. A descriptive problem-solving oriented method was used. Moreover, tools included a demographic questionnaire and educators’ problems in 5 domains were comprised individual, role playing, structural, interactional, and facility related problems. The results of study showed that paying no attention to the educator experience and not decreasing their workload, insufficient knowledge of ward managers about educators roles and authorities, inequality of the course units with clinical training hours, inappropriate professional communication between physicians, nursing educators and students, and insufficient welfare facilities in hospitals were respectively the most important problems in each of the above-mentioned domains. According to the results, paying attention to this domain may improve the quality of education.
  Keywords: Nursing educators, problems, Clinical Education, Nursing Education
 • Mohammad Sahebalzamani, Farhad Adhami Moghadam *, Shiva Ahmadi, Mohammad Zare, Hero Hamzepour Pages 12-20
  The current study was conducted to determine the relationship between learning style and EBP. In a cross sectional- correlational study, 65 individuals of clinical assistance were recruited to the study as stratified random and proportional assignment. The tools were learning style of Vark scale and evaluation of knowledge and attitude towards evidence-based performance. Data were collected by referring of the researcher to the hospitals and offering the questioners to subjects and completing by them, thereafter data were analyzed by SPSS software. The dominant learning style was one-mode (75%) of auditory style with frequency percent of (49.2%). The attitudes (67.7%) of the clinical assistance regarding EBP were positive and 43.1% of them had an appropriate level of EBP. The chi square test showed a significant relationship between awareness and EBP (P=0.01), as well as between attitude and EBP (P<0.001). There was no relationship among EBP and learning style (P=0.639). With increasing the awareness level, and positive attitude, EBP level was raised in clinical assistances, so, it is essential to provide some systematic and disciplined educational programs about EBP.
  Keywords: Learning Style, Evidence Based Practice, clinical assistances
 • Azar Mostoufi *, Mohammad Reza Shooshizadeh, Nahid Darestani, Shahin Salmanzadeh, Zohre Baroonipoor, Mona Abedini, Abdollah Aminian Pages 21-28
  As respects, organic chemistry course topics in highschool books and preuniversity chemistry have been deleted or briefly discussed, in spite of hard and muchtopics, students get into trouble of passing organic chemistry courses in second and third terms.
  This problem is caused that students can not be passed the basic sciences exams and also it causes educational backwardness and psychological effects.
  According to importance of organic chemistry courses for basic different pharmacy courses such as medicinal chemistry, pharmaceutical analysis, organic chemistry and so on, we decided to add preliminary organic chemistry as a new course in first term (2 course) for new beginner students. It can be solved their related problems.
  For this purpose, the scores of organic chemistry 1 and 2 courses in second and third terms with median, average and T-Test is evaluated and investigated
  Keywords: organic chemistry, mean, Pharmacy
 • Hossein Karimi Moonaghi, Seyed Mostafa Mohsenizadeh * Pages 29-40
  Using a teaching model is not affective enough to advance learning alone. A compilation of the educational and teaching models should be used to create active learning courses and thinking in learners. In addition, blended learning is a new approach to the instructional designthat is defined as applying more than one method, strategy, technique, or media in education. Hence, the purpose of this review was to present topics related to the subject of blended learning with an emphasis on nursing education. This study was a review that required content for writing it was obtained from searching databases PubMed, Science Direct, SID, IranMedex, and Magiran. The applied keywords included blended, integrated, teaching, learning, and nursing separately and in combination. 80 documentary content were published  in 2000 to 2017 related to blended learning were selected and evaluated, then only 20 related papers were used. After reviewing the relevant literature about blended learning, issues such as objectives, benefits, and challenges of blended learning have been discussed in medicine, especially nursing education. Using the strategy of blended educational programs was supported by plenty of these studies. The evidence indicated that these methods increase students' knowledge and skills. Blended learning has been preferred over traditional training methods, therefore, it will provide the possibility of realizing deep and active learning by considering the benefits of traditional training methods along with other new methods.
  Keywords: Blended Teaching, blended learning, Integrated Teaching, Effectiveness, Nursing Education
 • Maryam Nikanmehr, Kaveh Eslami *, Leila Kuti, Armaghan Eslami Pages 41-48
  To achieve the objectives of any educational system, different methods are used. The conventional method of evaluation is mid-term exams and quizzes. Another method of evaluation is formative assessment by taking pre/posttests at the beginning and the end of each learning session. Hence, the aim of this study was to assess the effect of pre/posttest evaluations on pharmacotherapy learning among pharmacy students and studying its side effects (stress, altered concentration, so on) on students. We also compared the results with the conventional methods of evaluation. For this purpose, all pharmacy students taking pharmacotherapy (40 students) were enrolled in this study. We compared their grades of pharmacotherapy in two consecutive semesters. At the first semester they took pre/posttests at each session, and at the next semester they had three quizzes and a mid-term instead. We analyzed the mean of final exam grades of these semesters and asked the students’ view on this subject via a questionnaire. The mean of final scores of students in pre- and post-test semester and next semester were 13.80 ± 1.87 and 12.55 ± 2.25, respectively. The scores in the first group was significantly higher. 85.75% of students thought pre/post-tests increased their concentration in class. The results showed that pre and post-tests were a good way to assess knowledge of pharmacotherapy; moreover, in comparison to the conventional methods, it had a positive effect on learning. Therefore, it is claimed this method had a high satisfaction rate among students and neither show stress among the students nor interferes with their concentration in class.
  Keywords: Pre-test, Post-test, Developmental Evaluation, Pharmacy, Learning
 • Amin Bagherikerachi *, Alireza Ghasemizad Pages 49-57
  The aim of the current research was to Identification of an optimal Organizational Culture Components in Medical Sciences Universities. The methods of this study was mixed method research. At first, a qualitative content analysis method was used to identify the components of an optimal organizational culture and based on that, a quantitative study was carried out. The statistical population in the quantitative part were all faculty members of Fars University of medical sciences, the sample consist of 152 faculty members who were selected through stratified sampling. In the qualitative part, 25 members were selected using purposive sampling. Researcher made questionnaire was used to collect the data quantitative. The reliability of the questionnaire was estimated through Cronbach's alpha coefficient .83, its content validity was also confirmed by expert comments. Findings of research showed that thinking and innovation, customer orientation, structure and teamwork spirit, accountability, knowledge-based acquisition, interaction and partnership are the components of optimal organizational culture in universities, the average of respondents' opinion about using these six components in medical universities is moderate. Universities of medical science have to adapt their organizational culture to these components.
  Keywords: Organizational Culture, university, medical education
 • Amir Jahanbin, Farzaneh Mohammadi, Mohammadreza Rezayatmand * Pages 58-70
  High costs in the health sector have led policy-makers to implement referral systems for more cost-effective management. Considering the importance of general practitioners in the referral system, it is possible to determine the factors affecting demand for general practitioners’ visits, regulation of the role of family physicians and achievement of an effective referral system can be possible. This study is an applied, quantitative, and cross-sectional study. The statistical population of consisted of the individuals referring to general practitioners in Isfahan in 2015-2016. A sample of 425 participants were selected for this study and copies of a questionnaire was used to collect data. Considering that the response variable is quantitative discrete, a count data model was employed for the analysis. Data were analyzed using SPSS-22 software.          The average rate of women referring to general practitioners was 15% higher than that of men. The average number of visits of single individuals was 17% lower than that of the married ones. Household income significantly affected the demand for GPs. Health levels and the number of previous illnesses were both significant with the probability value (P-Value), 0.0001. Considering that individuals who have worse health conditions with previous illnesses, women and married individuals have referred to general practitioners higher than other groups, it can be suggested that family physicians should provide adequate training for individuals with a high rate of referring to general practitioners to reduce their rate of referral.
  Keywords: demand, general practitioner visit, count data model
 • جعفر Bahadorikhosroshahi, Ramin Habibi, Kaleybar * Pages 71-81
  Academic engagement can be affected by many factors, including identity styles and achievement motivation. Hence, this study aimed to investigate the relationship between identity styles and academic achievement motivation with academic engagement at the University of Medical sciences that itwas descriptive-correlation research. The study included statistical community of male and female students at the University of Medical Sciences Tabriz in the academic year 2016-2017; then with the use of cluster random sampling method, 210 students of this community were chosen and investigated. To collect the data, identity styles Berzonsky, Herman's academic achievement motivation and academic engagement Zerang were utulized. Data correlation and multiple regressions were analyzed by statistical software SPSS.22. Afterwads, the result showed that academic engagement had a significant positive relationship with informational identity styles, normative identity style and academic achievement motivation and the academic engagement. Although, there was a significant negative relationship with diffuse / avoidant identity. In addition, regression analysis showed that informational and normative identity styles and academic achievement motivation on students' academic engagement had a positive effect; however, it was observed no effects of the style diffuse / avoidant identity on students' academic engagement. Based on conclusive evidences, academic engagement and academic achievement motivation were increased by the use of informational and normative identity styles and reduced by identity styles confused / avoidance, respectively.
  Keywords: academic engagement, Academic achievement motivation, Identity Styles