فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غلامرضا ملک زاده *، وسن کامل عفلوک الحسناوی، مرضیه ادیب زاده صفحات 9-28
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی اخلاقی و احساس همبستگی معنوی بر رفتار انحرافی با توجه به نقش واسطه ای تعهد عاطفی است.
  روش
  پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل600 نفر از کارشناسان دانشگاه فردوسی مشهد می باشد وحجم نمونه مطلوب با استفاده از فرمول کوکران242 نفر تعیین شد که با توجه به پیش بینی عدم بازگشت تعدادی از پرسش نامه ها، 300 پرسش نامه به صورت تصادفی طبقه ای بین کارکنان توزیع گردید. از این تعداد پرسشنامه، 252 پرسش نامه برگشت داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد عاطفی، احساس همبستگی معنوی در محیط کار، مسئولیت اجتماعی اخلاقی و رفتارهای انحرافی استفاده شد که همه آن ها از پایایی و روایی مناسبی برخوردار بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها مدل یابی معادله ساختاری برای بررسی برازش الگوی معادله ساختاری استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهند که احساس همبستگی معنوی بر تعهد عاطفی تاثیر مستقیم و مثبت و بر بروز رفتارهای انحرافی تاثیر منفی و معناداری دارد. همچنین یافته های حاصل نشان داد که مسئولیت اجتماعی اخلاقی در تبیین تعهد عاطفی و کاهش بروز رفتارهای انحرافی نقش زیادی را ایفا می کند. این یافته ها بر نقش احساس همبستگی معنوی، مسئولیت اجتماعی اخلاقی و نقش واسط و اهمیت تعهد عاطفی در پیش بینی بروز رفتارهای انحرافی تاکید دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان می دهد که توجه به احساس همبستگی معنوی، تعهد عاطفی و مسئولیت اجتماعی اخلاقی بر کاهش رفتار انحرافی اثرگذار است.
  کلیدواژگان: تعهد عاطفی، رفتار انحرافی، مسئولیت اجتماعی اخلاقی، احساس همبستگی معنوی
 • رضا سپهوند، محسن عارف نژاد *، ندا شاه سیاه صفحات 29-52
  در دنیایی که هرساله میلیون ها شغل به دلیل تغییرات تکنولوژی از بین رفته و میلیون ها شغل جدید ایجاد می شود، مسئله اشتغال و افزایش بهره وری شغلی به یکی از مهم ترین مسائل برای افراد تبدیل شده است؛ ازآنجاکه مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع به عنوان یکی از عوامل مهم در افزایش بهره وری شغلی شناخته شده اند، در این مقاله به بررسی نقش انگیزاننده جهت گیری هدف بر مسیر شغلی بدون مرز و مسیر شغلی متنوع پرداخته شده است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی، ازنظر رویکرد و ماهیت پژوهش علی-معلولی، ازنظر روش جمع آوری داده، توصیفی پیمایشی و ازنظر نوع داده، کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران پروژه های شرکت مپنا به تعداد 414 نفر است. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 201 نفر برآورد شد. چهار فرضیه این پژوهش با استفاده از روش تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که گرایش به یادگیری تاثیر مثبت و معناداری بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز داشته و بدین ترتیب مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز شامل توسعه مهارت ها بوده و گرایش به یادگیری به افراد کمک می نماید تا به توسعه و تقویت مهارت های موردنیاز محیط شغلی بپردازند. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که گرایش به عملکرد تاثیر منفی بر مسیر شغلی متنوع و مسیر شغلی بدون مرز دارد. دغدغه اصلی افراد عملکرد محور حفظ موفقیت در شغل فعلی بوده و یادگیری اهمیت خاصی ندارد نگرانی در مورد حفظ شغل ممکن است باعث تمایل به حفظ ثبات شده و به امنیت شغلی کمک نماید. افراد با گرایش به عملکرد ممکن است به دلیل تجربه کردن عدم امنیت شغلی در جستجوی ثبات سازمانی باشند.
  کلیدواژگان: مسیر شغلی متنوع، مسیر شغلی بدون مرز، گرایش به یادگیری، گرایش به عملکرد، شرکت مپنا
 • مهدی کاظم زاده بیطالی *، محمد حسنی، بهناز مهاجران صفحات 53-88
  رفتار شهروندی سازمانی یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد موسسات آموزش عالی می باشد. ظهور و بروز مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تحولی عمده در حوزه رفتار سازمانی ایجاد نموده است بعبارتی نقش مهمی که این سازه در تبیین رفتار سازمانی ایفا می کند و جایگاه آن در نظریه های مدیریت آموزشی سبب شد که نقش آن بر عوامل شغلی و رفتاری مورد مطالعه قرار بگیرد. همچنین به علت تاثیرات مهمی که برخی از متغیرها بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دارند، نقش این عوامل همچون ویژگیهای شخصیتی، اخلاق کار اسلامی، رهبری خدمتگزار و رهبری اخلاقی در رفتار شهروندی سازمانی آنها مورد بررسی قرار گرفت. بطور روشن تر هدف پژوهش حاضر ارزیابی روابط ساختاری پیشایندها و پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بود. در این راستا از جامعه کارکنان دانشگاه ارومیه تعداد 232 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. داده های پژوهش حاضر با استفاده از 12 پرسشنامه استاندارد گردآوری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی روابط بین متغیرها و ارائه مدل ساختاری از روش های تحلیل عاملی تائیدی و مدل معادلات ساختاری بر پایه نرم افزارهای SPSS 22 و LISREL 8.54 استفاده شد. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که ویژگیهای شخصیتی، اخلاق کار اسلامی، رهبری اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار دارند و عامل پیش بین برای رفتار شهروندی سازمانی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که احساس و افزایش رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان همراه با افزایش سرمایه اجتماعی، کارآفرینی، مشارکت، توانمندسازی و بهره وری نیروی انسانی و کاهش فرسودگی شغلی می باشد. در الگوی مورد نظر، تمام وزنها– به غیر از رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رهبری خدمتگزار و ترک شغلی - از نظر آماری معنی دار بودند.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی، پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی، سیستمهای آموزشی، کارکنان
 • هاله تاجی، علی مهداد * صفحات 89-112
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی از طریق تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی، در بین کارکنان کارخانه روشنایی گلنور اصفهان در سال 1396 انجام شد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان کارخانه روشنایی گلنور اصفهان به تعداد 527 نفر تشکیل داده اند که از میان آنها تعداد 220 نفر به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش, پرسشنامه های تعالی یابی شغلی (اسلمپ و لابرودریک، 2013)، ادراک حمایت سازمانی (آیزنبرگر و همکاران، 1986), اشتیاق شغلی (سالانوا و شافلی ، 2001) و ادراک خودکارآمدی (گل پرور و صادقی،1395) مورد استفاده قرار گرفتند. داده های حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان داد که بین تعالی یابی شغلی با اشتیاق شغلی و خودکارآمدی؛ ادراک حمایت سازمانی با اشتیاق شغلی و خودکارآمدی همبستگی مثبت و معنادار (p<0/01) وجود دارد. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که طی گام اول تعالی یابی شغلی 2/8 درصد و طی گام دوم ادراک حمایت سازمانی 6/2 درصد از واریانس ادراک خودکارآمدی و همچنین ادراک حمایت سازمانی 7/43 درصد و تعالی یابی شغلی 5/8 درصد از واریانس اشتیاق شغلی را توانستند، تبیین نمایند. با توجه به یافته های پژوهش، می توان چنین نتیجه گیری نمود که تعالی یابی شغلی و ادراک حمایت سازمانی به عنوان پیش بین های مهم ادراک خودکارآمدی و اشتیاق شغلی می باشند.
  کلیدواژگان: تعالی یابی شغلی، ادراک حمایت سازمانی، اشتیاق شغلی، ادراک خودکارآمدی، کارخانه گلنور
 • سارا محمدی * صفحات 113-136
  این مطالعه با هدف ارزیابی و گونه شناسی فرهنگ سازمانی و بررسی اثر آن بر سلامت سازمانی کارکنان انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها یا طرح تحقیق در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بوده است که به دلیل بزرگی و دشواری دسترسی به همه اعضای جامعه اقدام به نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای شده است. برای تعیین حجم نمونه با مراجعه به جدول نمونه گیری مورگان، تعداد 260 نفر از میان کارکنان انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های معتبر دارای روایی و پایایی بوده بدین ترتیب برای سنجش فرهنگ سازمانی از پرسشنامه دنیسون و همکاران (2006) و برای سنجش سلامت سازمانی از پرسشنامه کلینگل و لایدن (2001) استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها به روش مدلسازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل (Lisrel) نشان داد که دانشگاه از نظر فرهنگ و سلامت سازمانی کارکنان از وضعیت متوسطی و نسبتا مناسبی برخوردار است. همچنین نتایج تاثیر مثبت و معنادار فرهنگ سازمانی بر سلامت سازمانی کارکنان را تایید نمود. البته از میان ابعاد فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معنادار دو مولفه درگیر شدن در کار (مشارکتی بودن) و انطباق پذیری بر سلامت سازمانی به طور نسبتا قوی تایید گردید. ولی دو مولفه دیگر فرهنگ یعنی تاثیر سازگاری و ماموریت بر سلامت سازمانی به طور معنادار تایید نگردید. از میان ابعاد فرهنگ سازمانی، مشارکتی بودن و انطباق پذیری دارای رتبه بیشتری نسبت به سایر ابعاد بودند، براین اساس می توان فرهنگ سازمانی دانشگاه را فرهنگی مشارکتی و انطباق پذیر تلقی نمود.
  کلیدواژگان: انطباق پذیری، درگیرشدن در کار، سازگاری، سلامت سازمانی، فرهنگ سازمانی
 • فرنوش اعلامی *، حامد حسینی ضرابی صفحات 137-156
  هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی و میزان اهمیت هر یک از مولفه های دلبستگی شغلی از دیدگاه کارکنان است. علاوه بر این نیز همبستگی دلبستگی شغلی کارکنان با وفاداری آن ها نسبت به سازمان و میزان تحصیلات و سابقه خدمت کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان آموزشی، پژوهشی و مالی دانشگاه شهید بهشتی می باشد که نمونه آماری این پژوهش از طریق فرمول کوکران به تعداد 124 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان دلبستگی شغلی کارکنان و اهمیت هریک از عوامل آن از دیدگاه کارکنان مورد بررسی قرار گرفت این پرسشنامه در دوبخش 20 گویه ای طراحی شد که در مجموع ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه محقق ساخته 0.797 می باشد. این مطالعه نشان داد که اختلاف معناداری در میانگین نمره دلبستگی شغلی کارکنان دانشگاه شهید بهشتی بین وضع موجود و مطلوب آنها وجود دارد و میانگین وضع موجود دلبستگی شغلی کارکنان به میزان 83/0 کمتر از وضعیت مورد مطلوب آنهاست. میانگین دلبستگی شغلی در مجموع به میزان 12/0 پایین تر از میانگین نظری قرار دارد که آماره t برای آن 620/2- بوده و مقدار معناداری آن در سطح کمتر از 05/0 تایید شده است و فقط میانگین دلبستگی شغلی در مولفه «شرایط شغل و تناسب شاغل با آن» بر خلاف دیگر مولفه ها به مقدار 13/0 بالاتر از میانگین نظری قرار دارد. در خصوص میزان اهمیت هریک از عوامل دلبستگی شغلی از دیدگاه کارکنان مولفه «شرایط شغل و تناسب شاغل با آن» از بیشترین اهمیت برخوردار است، پس از آن مولفه «رهبران و مدیران» جایگاه دوم، مولفه «نظام جبران خدمات و پاداش» جایگاه سوم و مولفه «فرصت های یادگیری و رشد کارکنان» از کمترین اهمیت برخوردار است. همچنین در اندازه گیری دلبستگی شغلی کارکنان بین مولفه رهبران و مدیران با سابقه خدمت کارکنان همبستگی معناداری در سطح آلفای کمتر از 05/0 وجود دارد و بقیه ضرایب همبستگی معنادار نشده اند.
  کلیدواژگان: دلبستگی کارکنان، وفاداری سازمانی، دانشگاه شهید بهشتی
 • کاظم گرام * صفحات 157-170
  مقدمه
  رضایت و معنا در زندگی هدف برتر در زندگی افراد بشر به شمار می رود؛ لذا افراد در تمام طول زندگی خود در تلاش برای دستیابی به آن هستند.
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل بر اساس متغیرهای خشنودی شغلی، رسالت مسیر شغلی و رضایت از زندگی می باشد.
  روش
  این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کارمندان یک شرکت دولتی در استان تهران تشکیل داد که بر اساس نمونه گیری در دسترس و آسان تعداد 210 نفر از آن ها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های رسالت مسیر شغلی هگمایر و ایبل(2012)، رضایت از زندگی داینر(1985)، معنای زندگی استگر(2006) و خشنودی شغلی بریفیلد و روث(1951)استفاده شد. سپس داده های پژوهش در دو سطح توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی(همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر) و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وAMOS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
   نشان دادند که رسالت مسیر شغلی با رضایت از زندگی، خشنودی شغلی، معنای زندگی و رضایت از زندگی رابطه مثبت معناداری دارد و مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که رسالت مسیر شغلی تاثیر مثبت معناداری بر خشنودی شغلی ، معنای زندگی و رضایت از زندگی در زوجین دو سر شاغل دارد لذا توجه به متغیر رسالت مسیر شغلی در زوجین دو سر شاغل می تواند باعث بهبود رضایت از زندگی در آن ها شود.
  کلیدواژگان: رضايت از زندگي، رسالت مسير شغلي، زوجين دو سر شاغل
|
 • G. Malekzadeh *, W.K.A.Al. Hasanawi, M. Adibzadeh Pages 9-28
  The main purpose of this study was to investigate the impact of ethical social responsibility and spiritual community on the occurrence of deviant behaviors in the workplace by considering the mediating role of affective commitment. This study was an applied and descriptive research and the study's statistical population was comprised of six hundred Ferdowsi University of Mashhad employees. Two hundred and forty-two used the Cochran formula to determine the sample size. Three hundred questionnaires were distributed among the staff by random stratified sampling method based on the prediction of non-return of some of the questionnaires and 252 questionnaires were returned. Data collection was carried out using ethical social responsibility, spiritual community, deviant behaviors, and affective engagement questionnaires. All these questionnaires are highly valid and reliable. Modeling structural equation was used to analyze data and examine the structural equation model's fitness. The results showed that the spiritual community has a direct and positive impact on affective engagement, but a negative and significant impact on deviant behaviors. The results also showed that ethical social responsibility plays a key role in explaining emotional commitment and reducing deviant behavior. These findings highlight the role of ethical social responsibility, spiritual community, the role of mediator, and the importance of affective engagement in predicting deviant behaviors. The results of this research show that in reducing deviant behavior, focusing on the feeling of spiritual correlation, emotional commitment, and ethical social responsibility is effective.
  Keywords: Affective Commitment, Deviant Behaviors, Ethical Social Responsibility, Spiritual Community
 • Reza Sepahvand, mohsen arefnezhad *, neda shahsiah Pages 29-52
  Purpose
  In a world where every year millions of jobs lost because of changes in technology and millions of new jobs to be created, employment and increased productivity for the job to one of the most important issues has become. Since the Career without Borders and varied career path as an important factor in increasing the productivity of work have been identified, This paper explores the motivation and goal orientation on career path Without Borders has been varied career path.
  Method
  The purpose of this study, in terms of approach and the nature of the causal-effect, in terms of data collection methods, descriptive and in terms of the type of data is small. The target population included all managers participating projects Mapna to 414 people. The sample size was calculated using the formula Cochrane 201.
  Results
  Four hypotheses of this study were tested using factor analysis and structural equation modeling. The results of the research indicate that the tendency to learning has a positive and significant effect on a diverse career path and job path without borders, and thus a diverse career path and a career path without boundaries include the development of skills and the tendency to learn helps people to To develop and strengthen the skills required in the work environment. The results also showed that the tendency toward performance has a negative impact on a diverse career path and career path without borders. The main concern of individuals is to ensure that success is attained in the current job and that learning is not important. Concerns about job preservation may tend to maintain stability and help to provide job security. People with a tendency to work may be due to experiencing job insecurity Look for organizational stability.
  Keywords: protean careers, boundaryless careers, learning orientation, Performance orientation, MAPNA
 • mehdi kazemzadehbeytali *, Mohammad Hassani, Behnazz mohajeran Pages 53-88
  Organizational citizenship behavior is one of the most important factors affecting the performance of higher education institutes. The emergence and development of the concept of organizational citizenship behavior, has created a major change in the field of organizational behavior. The important part played by this component constructin explaining the organizational behavior and its status in educational administration theories led to the study of its effect on job and individual factors.The role of these factors, such as personality traits, Islamic work ethic, servant leadership, and ethical leadership in their organizational citizenship behavior were examined. To put it clearer, the objective of the present study was to evaluate the structural relationships among antecedents, consequences of academic staff's Organizational citizenship behavior. In this regard, 232 people were selected from the staff of the University of Urmia through stratified random sampling. The data of the present study were gathered through 12 standard questionnaires.The methods of conformity factor analysis and the structural equations model were used by SPSS 22 and LISREL 8.45 software in order to analyze the data, study the relationships among the variables and present a structural model. The results of the structural equations modeling indicated that personality traits of Islamic ethics, ethical leadership, and organizational citizenship behavior have a direct and significant relationship. And a prerequisite for organizational citizenship behavior. The results also showed that feeling and increasing organizational citizenship behavior among employees with increasing social capital, entrepreneurship, participation, empowerment and productivity of manpower and reducing job burnout. In the model, all weights - except for the relationship between organizational citizenship behavior with servant leadership and job cracks - were statistically significant.
  Keywords: Organizational Citizenship Behavior, antecedents of Organizational Citizenship Behavior, consequences of Organizational Citizenship Behavior, educational systems, staff
 • Haleh Taji, Ali Mahdad * Pages 89-112
  The main purpose of this research was to study the prediction of self-efficacy' perception and work engagement through job crafting and perceived organizational support among employees of Isfahan Golnoor factory. The study was correlational and the target populations included all employees of the Goner factory in the Isfahan, out of which 220 employees were selected through convenience sampling method. The research instruments consisted of job crafting questionnaire (Slamp & labroderick, 2013), percived organizational support questionnaire (Ezenberger et al, 1986), work engagement questionnaire (salonova & schaufly, 2001) and self-efficacy' perception questionnaire (Golparvar & sadeghy, 1395). The data were analyzed with the correlation coefficient Pearson and use of multiple regression Stepwise method. The results revealed that there were positive significant relationships between job crafting with self-efficacy' perception and work engagement, and perceived organizational support with work engagement and self-efficacy' perception (p<0/01). Moreover, results of Stepwise regression show that, In the first step job crafting could predict %8/2 and in the second step perceived organizational support could predict %6/2 of self-efficacy' perception Variances. Moreover, perceived of organizational support could predict %43/7 and job crafting could predict %8/5 of work engagement Variances. According to the results job crafting and perceived of organizational support are more important causes of self-efficacy' perception and work engagement among employees of the Golnoor factory.
  Keywords: job crafting, perceived of organizational support, work engagement, self-efficacy' perception, Golnoor factory
 • Sara Mohammadi * Pages 113-136
  The aim of this study is evaluation and typology the organizational culture and its impact on Employees' organizational health. The statistical population of this research is all employees of Shahid Chamran University of Ahvaz, Because of the great and difficult access to all members of the community, classify random sampling is done. To determine the sample size, 260 employees were selected by referring to the Morgan sampling table. Data collection is done through valid and reliable questionnaires in two parts of organizational culture and organizational health. The results of data analysis showed that the university has a moderate status in terms of organizational culture and organizational health. Also, the results confirmed the positive and significant impact of organizational culture on organizational health. Of course, among the dimensions of organizational culture, the effect of involvement and adaptability on organizational health were confirmed to be relatively strong, Therefore, but the effect of two other components (compatibility and mission) on organizational health was not significantly confirmed. Among the dimensions of organizational culture, participation and adaptability were more than other dimensions. In this way, the organizational culture of the university can be regarded as cooperative and adaptive culture.
  Keywords: Adaptability, Involvement, Organizational Health, Compatibility, Organizational Culture
 • Farnoosh A´lami *, Hamed Hosseini Zarrabi Pages 137-156
  The main purpose of this study was to investigate the analysis of Job Engagement factors among Shahid Beheshti University’s staffs and the importance of components of Job Engagement from staffs' point of view. The method of research is descriptive-correlational. The statistical population of this research was all educational, research and financial staffs of Shahid Beheshti University. The sample of this study was selected through Cochran formula in 124 people by stratified random sampling. A researcher-made questionnaire was used to measure the level of staffs' Job Engagement and the importance of each factor from the perspective of staffs. This questionnaire was designed in two parts of 20 items that total Cronbach's alpha coefficient for the researcher-made questionnaire was 0.79. This study showed that there is a significant difference in the mean of Job Engagement scores of staffs of Shahid Beheshti University between their present and desirable status and the average status of Job Engagement of staffs is 0.83 less than their desired situation. The average of Job Engagement is lower than the theoretical average of 0.20 that was t-statistic of -2.620 and its significant level was confirmed less than 0.05, and only the mean of "working conditions" in the Job Engagement unlike other components is 0.13 higher than the theoretical average. “Working conditions" has the utmost importance then the element of "leaders" has the second component, "system of compensation and rewards" had a third place and the component of "learning and growth opportunities of staffs" had of paramount importance. Also, there is a significant correlation between the staffs’ involvement between the components of managers and managers with staffs’ years of service at significance level less than 0.05, and the other correlation coefficients are not significant.
  Keywords: Staffs’ Job Engagement, Organizational Loyalty, Shahid Beheshti University
 • kazem geram * Pages 157-170
  Introduction
  Satisfaction with and meaning in life are the ultimate goals in human life; therefore, individuals are striving to achieve it throughout their lives.
  Objectives
  The purpose of this study was to provide a model of life satisfaction in two-career couples based on job satisfaction, career calling, and life satisfaction variables.
  Method
  The research statistical population consists of a staff members of a government company in Tehran Province. 210 of them were selected as sample size via the convenience sampling method. To collect the data, the questionnaire of the Career Calling Scale (Hagmaier & Abele, 2012), Life Satisfaction Scale (Diener, 1985), the Meaning in Life Questionnaire (Steger, 2006), and Brayfield's & Rothe's job satisfaction questionnaire (1951). Subsequently, the data were analyzed using descriptive and inferential statistics via SPSS software And AMOS.
  Findings
  The findings showed that career calling has a positive relationship with life satisfaction, job satisfaction, meaning of life and life satisfaction, and the research model has a suitable fit.
  Conclusion
  According to the findings of the research, it can be concluded that career calling has a significant positive effect on job satisfaction, meaning in life and life satisfaction in two-career two couples. Therefore, paying attention to the career calling variables in two-career couples can cause improvement in their satisfaction of life.
  Keywords: Life Satisfaction, Career Calling, Dual-career couples