فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال پنجاه و سوم شماره 1 (بهار 1398)
 • سال پنجاه و سوم شماره 1 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقایسه اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر
  صبا سعدین، جواد عباس پور* صفحه 1
  هدف
  سامانه های پیشنهاددهنده ی منابع علمی با این هدف بوجود آمدند تا به کاربر منابعی را پیشنهاد دهند که به نیاز اطلاعاتی او نزدیک است. هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسه میزان اثربخشی سامانه های پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط در پایگاه های وب آو ساینس و گوگل اسکالر در چهار حوزه موضوعی از دیدگاه کاربران است.
  روش
  پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، توصیفی از نوع مقایسه ای است. نمونه پژوهش به دو گروه نمونه انسانی و مقالات تقسیم می شود. نمونه انسانی شامل 120 نفر از دانشجویان مقطع دکتری بود. این افراد از 4 حوزه موضوعی علوم انسانی، علوم پایه، فنی-مهندسی و کشاورزی و دام پزشکی بودند و از هر حوزه 30 نفر. نمونه مقالات، 2400 مقاله مرتبط متشکل از 1200 مقاله مرتبط پیشنهاد شده در هر یک از دو پایگاه بود. داده های این پژوهش توسط دو ابزار پرسشنامه و نرم افزار شبیه سازی محیط پایگاه ها گردآوری شد.
  نتایج
  یافته ها نشان داد از دید کاربران، سامانه پیشنهادهنده پایگاه های وب آوساینس و گوگل اسکالر در پیشنهاد مقاله های مرتبط اثربخش عمل نموده است، همچنین، بین اثربخشی مقاله های مرتبط در چهار حوزه تفاوت معنا دار وجود داشت و هر دو پایگاه در حوزه موضوعی علوم انسانی نسبت به سایر حوزه ها، کمترین تعداد مقاله های مرتبط و بیشترین تعداد مقاله های نامرتبط را به کاربران بپیشنهاد داده بودند.
  اصالت
  علیرغم اهمیت سامانه های پیشنهادهنده مقاله ها، پژوهشی که اثربخشی سامانه های پیشنهاد دهنده مقالات مرتبط در پایگاه وب آوساینس و گوگل اسکالر را از دیدگاه کاربران مورد بررسی قرار داده باشد، مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: ربط کاربرمدار، اثربخشی، سامانه پیشنهاددهنده مقاله های مرتبط
 • رویکرد سوم در روش پژوهش با تاکید بر پژوهش های بازیابی اطلاعات: یگانش دو روش کمی و کیفی
  محسن نوکاریزی*، مهدی زینالی تازه کندی صفحه 2
  هدف
  هدف از این پژوهش مرور نظرات مختلف درباره روش پژوهش ترکیبی، و کسب شناختی نسبتا جامع از آن است.
  روش
  این یک مقاله مفهومی است که با استفاده از متون مرتبط و مفاهیم مرتبط علم شیمی، منظور از آمیختن دو روش کمی و کیفی پژوهش مشخص می شود تا این امر منجر به شناخت بیشتر روش پژوهش ترکیبی ‎شود.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که پژوهشگران مختلف روش ترکیبی، در نوع آمیختن دو روش کمی و کیفی پژوهش با همدیگر اختلاف نظر دارند. برخی از پژوهشگران، آمیختن را در داده ها، روش ها، یافته ها، و در مقابل، برخی از پژوهشگران در مبانی نظری و فلسفی و برخی از پژوهشگران در هرکدام از موارد یاد شده می دانند. آمیختن دو ماده با همدیگر یکی از موضوعات اساسی علم شیمی است. در علم شیمی وقتی با آمیختن دو ماده با همدیگر، ماهیت فیزیکی مواد تغییر کند، آن را مخلوط و اگر به هنگام آمیختن دو ماده با همدیگر افزون بر تغییر ماهیت فیزیکی، ساختمان شیمیایی مواد تغییر یابد و ماده جدیدی با ساختمان شیمیایی جدید (ماهیت شیمیایی جدید) تولید شود، آن را ترکیب می نامند. براین اساس تغییر در نوع داده ها، روش ها و یافته ها را می توان تغییر ماهیت فیزیکی در علم شیمی و تغییر در مبانی فلسفی و نظری را، تغییر ماهیت شیمیایی در علم شیمی تلقی نمود. در نهایت استفاده از رویکرد دیالکتیکی به عنوان رویکرد ترکیبی در پژوهش های بازیابی اطلاعات پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: روش پژوهش، بازیابی اطلاعات، روش ترکیبی، چندروشی، ترکیب و مخلوط
 • بررسی وضعیت مدیریت دانش شخصی کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز بر اساس مدل اوری
  شهناز خادمی زاده*، فرزانه عبداللهی، زاهد بیگدلی صفحه 3
  هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان برخورداری کارکنان دانشگاه شهید چمران اهواز از مهارت ها و توانمندی-های مدیریت دانش شخصی بر اساس مدل اوری و همکاران (2001) به منظور ارائه راهکارهایی برای بهبود عملکرد فردی و سازمانی مدیریت دانش در این دانشگاه است.
  روش
  پژوهش حاضر پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی و همچنین از روش کیفی و مصاحبه نیمه ساخت یافته با استفاده از روش تحلیل تفسیری اطلاعات استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه پیش ساخته بر اساس مدل اوری و همکاران است. جامعه ی پژوهش شامل 404 نفر از کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 97-1396 است که با مدارک (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) در 7 حوزه مختلف دانشگاه مشغول به کار هستند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی- مورگان 196 نفر محاسبه شد و با روش تصادفی طبقه ای نسبت به هر حوزه انتخاب شدند که از 196 پرسشنامه ی تحویل داده شده 155 عدد عودت داده شد.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده های کمی نشان داد که، میانگین مدیریت دانش شخصی برابر با 64/3 می باشد که با توجه به نمره گذاری طیف لیکرت در سطح مطلوب ارزیابی شده است اما با توجه به نتایج مصاحبه انجام شده، به نظر می رسد که کارکنان در مهارت های تجزیه و تحلیل اطلاعات و اشتراک دانش و اطلاعات و انتشار دانش و اطلاعات دچار سردرگمی می باشند و به خوبی قادر نیستند این مفاهیم را بیان کنند.
  کلیدواژگان: دانش شخصی، مدیریت دانش، مدیریت دانش شخصی، کارکنان، مدل اوری و همکاران
 • وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی تهران و رابطه آن با منابع خودکارآمدی
  پیام کیهان فر، سعید اسدی*، حمزه علی نورمحمدی صفحه 4
  هدف
  در این پژوهش وضعیت توانمندسازی روانشناختی کتابداران کتابخانه های دانشگاهی شهر تهران و ارتباط آن با منابع خودکارآمدی به عنوان یک عامل موثر بر توانمندسازی روان شناختی بررسی شده است.
  روش/ رویکرد
  این پژوهش که به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش اجرا یک تحقیق پیمایشی است، به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه های استاندارد توانمندسازی روان شناختی 109 کتابدار کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن بود که وضعیت توانمندسازی روان شناختی کتابداران به عنوان یک کل با میانگین 065/5 در سطح مطلوب و در سایر ابعاد آن به ترتیب در بعد شایستگی با میانگین 09/6 در سطح بسیار مطلوب، در بعد احساس معنی داری با میانگین 01/6 در سطح بسیار مطلوب، در بعد احساس موثر بودن با میانگین 48/5 در وضعیت مطلوب و در بعد احساس اعتماد با میانگین 04/5 در سطح مطلوب قرار داشتند. همچنین میان عامل منابع خودکارآمدی و توانمندسازی روان شناختی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون مشخص گردید که رابطه معناداری وجود داشت.
  اصالت/ ارزش
   این مقاله یکی از اولین مطالعات مروری است که بر عوامل روانشناختی انتصاب مدیران کتابخانه های دانشگاهی تمرکز می کند. همچنین، مدل مفهومی ارائه شده در این مقاله نیز یکی از ارزش های این مقاله به شمار می آید.
  کاربرد اجرایی
  مدل مفهومی می تواند برای سیاست گذاری های انتصاب مدیران کتابخانه های ایران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی، کتابداران دانشگاهی، کتابخانه های دانشگاهی، خودکارآمدی
 • بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین: مطالعه موردی دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز
  سمیرا مرادی، رسول زوارقی*، افشین حمدی پور صفحه 5
  زمینه و هدف
  رفتار اطلاع یابی همان تعامل بین کاربران با نظام منابع اطلاعاتی و هدف از پژوهش حاضر، بررسی رفتار اطلاع یابی دانشجویان در فضای مجازی بر اساس بعد تعامل نظریه تغییر بنیادین است.
  روش شناسی
  این پژوهش کیفی و روش مورد استفاده نظریه زمینه ای است. جامعه پژوهش دانشجویان جدیدالورود کارشناسی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه تبریز بودند که با روش گلوله برفی فرآیند نمونه گیری انجام شد و پس از مصاحبه با 21 نفر داده های مورد نیاز به اشباع رسید. برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار مکس کیو. دی .ای. استفاده شد.
  یافته ها
  پس از سه مرحله کدگذاری باز، محوری، و انتخابی 9 طبقه مفهومی مرتبط به مقوله تعامل در فرآیند اطلاع یابی در بستر فضای مجازی شناسایی شد. این طبقات مفهومی عبارتنداز: میزان استفاده از فضای مجازی در طول روز، انگیزه و هدف استفاده از فضای مجازی، استراتژی های جستجوی اطلاعات، تاثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام استفاده، تاثیر فضای مجازی بر احساسات درونی افراد هنگام یافتن اطلاعات، تاثیر محیط بر نحوه کسب اطلاعات، تاثیر خصیصه های فردی بر نحوه کسب اطلاعات، کارکردهای جالب و جذاب فضای مجازی و نحوه ذخیره و استفاده از منابع اطلاعاتی.
  نتیجه گیری
  یکی از مراحل فرایند پیچیده رفتار اطلاع یابی در فضای مجازی تعامل است که فرد به هنگام استفاده از اطلاعات و مواجهه با سامانه های اطلاعاتی از خود بروز می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که اصلی ترین عوامل تاثیر گذار در این مرحله عبارتند از محیط و احساسات درونی فرد.
  کلیدواژگان: فرایند اطلاع یابی، بعد تعامل اطلاع یابی، نظریه تغییر بنیادین، رفتار اطلاع یابی دانشجویان در فضای مجازی
 • بررسی تاثیر اطلاع درمانی غیرحضوری بر کاهش میزان اختلالات اضطرابی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان
  حسین وکیلی مفرد، راضیه بهرامیان*، نسیم انصاری، سهیلا پناهی، لیلا معصومی صفحه 6
  هدف
  اضطراب یکی از شایع ترین اختلالات عصبی است و در بین درمان های هزینه بر ، اطلاع درمانی به دنبال کاهش علائم اختلالات اضطرابی در بین دانشجویان می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر اطلاع درمانی بر اختلالات اضطرابی دانشجویان علوم پزشکی همدان پرداخته شده است.
  روش ها
  مطالعه حاضر، از نوع کاربردی است، که به روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون و پس آزمون صورت گرفت. جامعه پژوهش، دانشجویان مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی همدان با اختلالات اضطرابی بودند که از بین آن ها، 80 نفر انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد بک گردآوری گردید. مداخله نیز از طریق ارسال بسته های آموزشی به افراد مورد بررسی انجام گرفت. داده ها، با استفاده از نرم افزار spss20 تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  بر طبق نتایج، پس از مداخله، میزان اضطراب دانشجویان گروه آزمون نسبت به قبل از مداخله کاهش معناداری داشت، در حالی که این تفاوت در گروه شاهد مشاهده نشد. همچنین مقایسه دو گروه نشان داد که میزان اضطراب در گروه آزمون، بعد از مداخله دارای تفاوت معناداری با گروه شاهد بود. نتایج نشانگر عدم وجود ارتباط معنادار بین میزان اضطراب دانشجویان با سن، مقطع تحصیلی و ترم تحصیلی بود. اما دانشجویان دختر اضطراب بیشتری داشتند.
  اصالت
  پیگیری آموزش به دانشجویانی که دارای اضطراب هستند از طریق بسته های آموزشی ، اثرات مثبتی بر کنترل اضطراب این دانشجویان دارد و از آنجایی که این روش، روشی موثر است، به کادر درمانی در خصوص کنترل اضطراب توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: اطلاع درمانی، دانشجویان، اختلالات اضطرابی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 • تاثیر دیجیتال سازی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی بر اثربخشی سازمانی
  فاطمه زندیان*، محمدحسن زاده، اکرم سادات سجادیان صفحه 7
  هدف
  هدف پژوهش بررسی سطح دیجیتال سازی کتابخانه های دانشگاهی و تاثیر آن بر اثربخشی سازمانی بر اساس مدل نظری کارکردهای چهارگانه ی ضروری نظام اجتماعی پارسونز است.
  روش
  این پژوهش تحلیلی- کاربردی از نوع توصیفی و پیمایشی است و ابزار پژوهش چکلیست محقق ساخته است که به بررسی خط مشی کتابخانه، امکانات و خدمات دیجیتال، مجموع دیجیتال و قابلیت های جستجوی مجموعه کتابخانه می پردازد. پرسشنامه استاندارد برای سنجش اثربخشی سازمانی است. جامعه پژوهش شامل 12 کتابخانه دانشگاهی شهر تهران و 128 نفر از کتابداران این کتابخانه ها می باشد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که از نظر سطح دیجیتال سازی مجموعه کتابخانه های دانشگاهی 50 درصد «سطح متوسط» هستند، 33 درصد «سطح بالا» و 17 درصد «سطح پایین» هستند. به لحاظ آماری ارتباط معنادار مثبتی بین دیجیتال سازی کتابخانه های دانشگاهی و مولفه های اثربخشی سازمانی وجود دارد. دیجیتال سازی مجموعه به ترتیب اولویت بر مولفه های نوآوری، سلامت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی کتابداران بیشترین تاثیر را دارد. به لحاظ آماری بین کتابخانه های «سطح متوسط» و «سطح پایین» از نظر مولفه های نوآوری کتابداران و تعهد سازمانی تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دیجیتال سازی، کتابخانه های دانشگاهی، اثربخشی سازمانی، مدل کارکردهای اجتماعی پارسونز
|
 • Comparing the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar
  Saba Sasein, Javad Abbaspour * Page 1
  Aim
  Scientific recommender systems have been developed to provide users with resources that are close to their information needs. The main objective of the present study was to compare the effectiveness of the related articles recommender systems in Google Scholar and Web of Science databases from the users’ perspectives.
  Methods
  This is an applied research with comparative approach. The samples included both human and paper ones. The human samples consisted of 120 Ph.D. candidates at Shiraz University. From among each field, thirty students (i.e., totally 120 students) participated in the study. The paper samples consisted of 2,400 related papers, 1200 of which were retrieved from Google Scholar, and 1,200 of which were retrieved from Web of Science database. The data were collected by a questionnaire and software.
  Results
  The results showed that users considered both Google Scholar and Web of Science databases as effective in retrieving the related articles. There were significant differences between each of the four areas of humanities, basic sciences, engineering, agriculture and veterinary science in terms of the effectiveness of the related articles function. In addition, both databases represented the least number of related articles and the largest number of unrelated articles in the area of humanities.
  Originality
  Despite the importance of related articles recommender systems, there was no evidence that measures the effectiveness of related articles recommender systems in Web of Science and Google Scholar.
  Keywords: user-oriented Relevance, effectiveness, Related articles recommender systems
 • Third approach in research method with emphasis on information retrieval research: composing quantitative and qualitative methods
  Mohsen Nowkarizi *, Mahdi Zeinali Tazehkandi Page 2
  Purpose
  The purpose is to review various views about the composed research method, and to obtain a relatively comprehensive cognitive knowledge.
  Method
  This is a conceptual paper in which, using related literature and concepts of chemistry, the intention of composing the two quantitative and qualitative research methods is identified so that it leads to a better understanding of the composed research method.
  Results
  Findings show that different researchers of the composed method disagree with each other over the kind of mixing the two quantitative and qualitative research methods. Some scholars find it blended into data, methods, and findings, on the contrary, some consider a composition of theoretical and philosophical foundations and some other know a mixture by combining each of these items. Mixing the two substances together is one of the basic subjects of chemistry. In chemical science, when mixing the two substances changes the physical nature of the material, it is mixed up, but if, in addition to change their physical nature, the chemical structure of the material is changed, and a new material is produced with a new chemical structure (the new chemical nature), it is called a composition. Accordingly, a change in the type of data, methods, and findings can be regarded as a change in the physical nature in chemistry and a change in the theoretical and philosophical foundations can be considered as a change in the chemical nature in chemistry. using the dialectical approach as a composed approach in the information retrieval studies is suggested.
  Keywords: research method, information retrieval, hybrid method, combination, mixture
 • The Study of Personal Knowledge Management Status of Shahid Chamran University (of Ahvaz) Staff
  Shahnaz Khademizadeh *, Farzaneh Abdolahi, Zahed Bigdeli Page 3
  Purpose
  This study intends to explore the personal knowledge management (PKM) skills and capabilities of staff of Shahid Chamran University of Ahvaz (PKM) based on Avery et al model (2001) in order to provide strategies for improving individual and organizational knowledge management performance in this university.
  Method
  The present study is descriptive-analytical survey and qualitative and semi-structured interview methods have been used through interpretational data analysis. The research instrument was predesigned questionnaire based on Avery et al model. The statistical population includes 404 staffs of Shahid Chamran University of Ahvaz who are not faculty member and having Bachelor and Master of Arts and PhD degrees working in 7 different areas at university in 2017-2018. Based on Krejcie- Morgan Table, the sample size was determined as 196 subjects who were selected through random stratified sampling method in respect to each working area and 155 out of 196 questionnaires were returned back.
  Findings
  Quantitative data analysis showed that mean PKM is 3.64 which is evaluated as desired concerning Likert scale scoring; however, the results of interview indicated that staffs are confused in data analysis, data and knowledge sharing and dissemination and are not well able to express such concepts.
  Keywords: Personal knowledge, Knowledge management, Personal Knowledge Management (PKM), Staff, Avery et al model
 • A study on psychological empowerment of academic librarians and its relation with self-efficacy resources
  Payam Keihanfar, Saeid Asadi *, Hamzehali Nourmohammadi Page 4
  Purpose
  In this study, the psychological empowerment of the librarians who work in the libraries of the universities of Tehran city and it’s relation with efficacy resources was examined.
  Design/methodology/approach
  This research is an applied study with a descriptive survey. In this research 109 librarians of central libraries in Tehran universities were examined with standard questionnaires of psychological empowerment and the tools for analysis of data were SPSS and Excel.
  Findings
  The results showed that the status of psychological empowerment of the librarians was good with an average of 5.65. Also in other aspects of that, in competence factor it was desirable with an average of 6.09. in meaning factor it was desirable with the average of 6.01. in impact factor it was good with the average of 5.48 and in trust factor it was good with the average of 5.04. Also the Pearson test showed that there was a significant relation between efficacy resources and psychological empowerment.
  Originality/value
  This paper is one of the first studies to seek a general review on appointment of managers in academic libraries. Furthermore, the provided conceptual model is another value of this paper.
  Practical implications
  Using the provided conceptual model, the policy of appointment of library managers can be formed in academic libraries.
  Keywords: Appointment, Academic librarians, academic libraries, Empowerment, Self-efficacy
 • Investigating the Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory: The case study of newcomer bachelor degree students of faculty of Education and Psychology of the University of Tabriz in cyberspace
  Samira Moradi, Rasoul Zavaraqi *, Afshin Hamdipour Page 5
  Aim
  The aim of the research is investigating Interaction category in information seeking process based on Radical Change Theory by studying the communications of newcomer bachelor students in Cyberspace.
  Methodology
  The general approach of the research is Qualitative and the method is Grounded Theory. The population of the research was newcomer bachelor-degree-students of the faculty of Education and Psychology (University of Tabriz). The sampling method was snowball. Finally, the data was matured by points of 21 students. The data analyzed by MaxQDA.
  Findings
  After three levels of open, axial and selective coding, 9 conceptual categories, was identified. The identified conceptual categories were: the time of daily usage of virtual space, the motivation and aim of usage of virtual space, information search strategy, the impact of virtual space on internal emotion of people during usage and during information finding process, impact of environment on the way of information obtaining, the impact of personal characteristics on the way of information obtaining, interesting and attractive characteristics functions Internet, and the way of storing and usage of information resources.
  Result
  One level of the complicated process of Information seeking is interaction which user during information stage and encountering with the system is demonstrated. The result of the research showed that that the main effective factors of the level are the environment and internal emotions of the user.
  Keywords: Information-Seeking Process, Interaction Category in Information-Seeking, Radical Change Theory, Information-Seeking Behavior of Students in CyberSpace
 • The Effect of Distant Information Therapy on decreasing anxiety disorders of students of the hamadan University of Medical Sciences
  Hossein Vakilimofrad, Razieh Bahramian *, Nasim Ansari, Soheila Panahi, Liyla Masoumi Page 6
  Introduction
  Anxiety is one of the most common neurological disorders And among costly treatments, medical information is aimed at reducing the symptoms of anxiety disorders among students. Therefore, in this research, the effect of health information on anxiety disorders in Hamadan University of medical sciences has been studied
  Methodology
  This is a applied research, which was done by semi-experimental and two groups design with pre-test and post-test. The research population consisted of students who referred to Hamedan University of Medical Sciences counseling center with anxiety disorders. Among them, 80 were selected. Data was collected using a standard Beck questionnaire. The intervention was also carried out by sending educational packages to the subjects. Data were analyzed using spss20 software.
  Results
  According to the results, after the intervention, the anxiety level of the students in the experimental group was significantly decreased before the intervention, while the difference was not observed in the control group. Also, the comparison of the two groups showed that the anxiety level in the experimental group had a significant difference in the control group after the intervention. The results indicated that there was no significant relationship between the students' anxiety with age, educational level and academic term. gender and the female students were more anxious.
  Originality
  Following the education of students with anxiety through educational packages, have a positive effect on the anxiety control of these students. Since this method is effective method, it is advised and supervised by the medical staff Anxiety are recommended.
  Keywords: information therapy, anxiety disorder, Hamadan University of medical sciences
 • The impact of digitization of academic librarieson organizational effectiveness
  F Zandian *, Mohammad Hassanzadeh, Akram Sadat Sajadian Page 7
  Purpose
  The aim of the present research is to study the effects of the digitalization of the system on the organizational effectiveness of academic libraries based on Parsons' theoretical model of the four functions of social systems.
  Methodology
  The research population consisted of 12 academic libraries in Tehran, which were studied in three levels of high, average and low based on the degree of digitalization. This analytical-practical research employs the survey research method and uses a researcher-created checklist and a standard questionnaire to collect data. Excel, SPSS16, and Smart PLS software were used to describe and analyze data.
  Findings
  The results of the study support its general conceptual framework and its assumptions. The findings show that in general, there is a significant positive correlation between the digitalization of academic libraries and factors determining organizational effectiveness. Digitalization of the system has the highest impact on innovation, organizational health or morale, organizational commitment and the job satisfaction of librarians in order of priority. In terms of the level of digitalization, 50% of academic libraries were at" level average", 33% were at "level high" and 17% were at "level low. The highest digitalization score earned by academic libraries was 65.21% and the lowest score was 22.22%. F-test results show that statistically, there is a significant difference between «level average» and «level low» libraries in terms of the librarians' innovation and organizational commitment. The average organizational commitment and innovation is higher in "level low" libraries than "level average" libraries.
  Keywords: digitalization, academic libraries, organizational effectiveness, Parsons' theoretical, model of the four functions of social systems