فهرست مطالب

اندیشه آماد - پیاپی 68 (بهار 1398)
 • پیاپی 68 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/31
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیاوش نصرت پناه * صفحات 1-33
  در این مقاله عوامل و متغیرهایی که باعث ایجاد بروز مشکلاتی در فرآیند نظام تعیین تکلیف اقلام بلا استفاده در سازمان مورد مطالعه شده اند، شناسایی و با اولویت بندی و ارائه پیشنهاداتی در جهت کاهش آنها و بهبود فرآیند، باعث ارتقای کمی و کیفی سیستم مذکور اقدام می گردد، معرفی شده اند. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد و روش آن پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد آسیب های ساختار و سازمان، فرایندها و نیز روش های تعیین تکلیف سازمان از 114 نفر از مسئولان، کارشناسان و خبرگان مورد تحقیق قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده کارکنان شاغل در تعیین تکلیف از دوره های تخصصی ویژه در داخل و خارج از سازمان، ارتقای میزان تحصیلات کارکنان سیستم تعیین تکلیف، استفاده از ابزار و تجهیزات روزآمد و پیشرفته، دقت لازم و کافی مسئولین در نگهداری بهینه اقلام بلااستفاده تا تعیین تکلیف نهایی، مدیریت صحیح به منظور استفاده بهینه از فضای موجود در بارگیری و تخلیه اقلام، تعمیر، بازسازی و بهینه سازی به منظور تحقق عمر انقلابی اقلام و هماهنگی لازم بین فرماندهی و مسئولین رده در روند واگذاری اقلام به رده های دیگر دارای آسیب می باشد که در انتها پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت سازمان ارائه گردیده است
  کلیدواژگان: تعیین تکلیف، اقلام عمومی، آسیب های ساختار و سازمان، آسیب های فرایندها، آسیب های روش ها
 • محمد باقری منش* صفحات 35-55
  این مطالعه باهدف آسیب شناسی سیستم انبارداری اقلام آماد همگانی در یک واحد صنعتی دفاعی بر اساس الگوی سه شاخگیانجام گرفته است. لذا ازنظر نتیجه، یک تحقیق کاربردی، ازنظر هدف از نوع تحقیقات توصیفی و ازنظر زمان جزو تحقیقات مقطعی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود و شکل گیری چهارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید؛ که روایی محتوای آن توسط خبرگان تاییدشده و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه نیز برای سنجش پایایی محاسبه شد. نمونه موردمطالعه در این تحقیق شامل 127 نفر از کارکنان آمادی شاغل در واحد صنعتی دفاعی بود، که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک آزمون تی تک نمونه ای و فریدمن نشان دهنده مناسب بودن وضعیت عوامل ساختاری و نامناسب بودن وضعیت عوامل رفتاری و زمینه ای می باشد. مهم ترین آسیب عوامل ساختاری شامل پیچیدگی سازمانی شناخته شد. مهم ترین آسیب عوامل زمینه ای شامل فرهنگ سازمانی، منزلت و اعتبار، فناوری و عملکرد گذشته و مهم ترین آسیب عوامل رفتاری نیز مدیریت و رهبری، سیستم اطلاعات، جذب، جامعه پذیری، آموزش، حفظ و نگهداشت، ارزیابی عملکرد، به کارگیری و رسیدگی به شکایات می باشد. درنهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد ها و راه کارهایی به مدیران و محققان بعدی پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: مدل سه شاخکی، عوامل ساختاری، عوامل رفتاری و عوامل زمینه ای
 • سید وحید حسینی* صفحات 57-71
  بدون تردید یکی از ابزارهای قدرتمند در مدیریت دانش، سامانه نت مکانیزه نگهداری و تعمیرات (CMMS) می باشد که با ایجاد بستر ثبت و مستندسازی داده ها، امکان تولید اطلاعات و دانش را بوجود می آورد تا در نهایت با گسترش این دانش از تکرار خرابی ها جلوگیری به عمل آید. سامانه CMMS بصورت آزمایشی بر روی موتورهای برون نصب دریایی بنزینی بصورت محدود به اجرا درآمد تا نتایج آن برای تصمیم گیری های بعدی مشخص تر شود. در این مقاله ابتدا سامانه تعمیر و نگهداری CMMS معرفی شده و سپس مراحل پیاده سازی آن شرح داده می شود. سپس با ارائه رویه تعمیر موتور برون نصب دریایی، وضعیت خرابی موتورهای برون نصب دریایی ارزیابی و علل آنها ریشه یابی می شود. نتایج نشان می دهد که دو عامل ورود آب به داخل موتور و گرفتگی مسیر خنک کاری به علت عدم اجرای فرآیند بهینه شیرین شویی موتورها حدود 70 درصد علل خرابی موتورها را بخود اختصاص می دهد که نسبتا با قانون پارتو مطابقت دارد. درنهایت ارائه روش های پیشگیری فنی به همراه آموزش باعث شد که متوسط عمر موتورها بیش از درصد 350 افزایش داده شود.
  کلیدواژگان: نگهداری و تعمیرات، موتور برون نصب دریایی، سیستم مکانیزه، مدیریت دانش، بهبود عمر
 • مهدی اجلی* صفحات 73-85
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل درون سازمانی موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز با تکنیک دیمتل فازی و استخراج عوامل تاثیرگذار و تاثیرپذیر و مهم ترین عامل درون سازمانی موثر بر مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان قزوین انجام گرفته است. بدین منظور پس از شناسایی عوامل درون سازمانی کلیدی و موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز بامرور ادبیات و جمع آوری نظراتمتخصصانشرکت گاز، مدلی مفهومی شامل چهار عامل ارائه شد. سپس تاثیر این عوامل در شرکت از طریق جمع آوری عقاید 70 نفر از خبرگان با پرسشنامه و تایید پایایی داده ها با ضریب آلفای کرون باخ در نرم افزار اس پی اس اس موردبررسی قرار گرفت و با استفاده از آزمون آماری کولموگوروف- اسمیرنوف، نرمال بودن داده ها تاییدشده و با به کارگیری آزمون میانگین، مطلوبیت عوامل در شرکت گاز ارزیابی و نهایتا تمامی عوامل مورد تایید واقع شد. در پایان، با توجه به حساسیت و اهمیت اولویت بندی عوامل از نظر تاثیرگذاری و تاثیرپذیری در شرکت، از طریق توزیع پرسشنامه میان 15 نفر از متخصصان و مدیران و با بکارگیری تکنیک دیمتل فازی در نرم افزار اکسل، عوامل مذکور مورد ارزیابی قرار گرفتند. خروجی نهایی تکنیک دیمتل فازی نشان از استخراج عامل درون سازمانی "یکپارچگی فرآیند"، به عنوان تاثیرگذارترین عامل در مدیریت زنجیره تامین سبز شرکت و "مدیریت عملکرد مشترک" در جایگاه دوم داشت. همچنین عامل "مدیریت ارتباط" از نظر میزان مجموع تاثیرگذاری و تاثیرپذیری به عنوان مهم ترین عامل و "مدیریت عملکرد مشترک" در اهمیت بعدی قرار گرفته است. بدین ترتیب عوامل با اهمیت بیشتر نیازمند توجه بیشتری توسط مدیران شرکت در آینده به منظور دستیابی به مزایای رقابتی خدمات سبز و ارضای هر چه بیشتر نیازهای مشتریان می باشند.
  کلیدواژگان: عوامل درون سازمانی، مدیریت زنجیره تامین سبز، آزمون میانگین، دیمتل فازی
 • پروانه قلی پور*، محمد مهدی مظفری صفحات 87-105
  یکی از الزامات عصر اطلاعات، چابکی در صنایع تولیدی است. رسالت فن آورهایی تولیدی نوین منسوخ سازی روش های و تکنو لوژی های فعلی ست. ضرورت و اهمیت چابکی سازی در اکثر صنایع در پاسخ گویی به خواسته و نیاز جدید مشتریان, تغییرات روزا فزون بازار در رابطه با محصولات و خدمات جدید در یک بخش زمانی کوتاه مشهودست. بنابراین هدف پژوهش حاضر به منظور شناسایی و رتبه بندی شاخص های مهم در چابکی سازی زنجیره تامین در صنعت تولیدی قطعات خودروسازی در استان تهران و ارائه راهکاری عملی برای افزایش کسب مزیت رقابتی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت شیوه پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده های به طور کتابخانه ای، مراجع داخلی و لاتین است. جامعه آماری شامل 120 نفر از مدیران و کارشناسان ارشد تولیدی در استان تهران می باشند و و ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته در مقیاس لیکرت با بازه (1-5) بوده و در این تحقیق، از روش نمونه گیری تصادفی ساده به منظور انتخاب آزمودنیها استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، حجم نمونه اولیه شامل 30 نفر با بهره گیری از نظرات متخصصان می باشد و برای تعیین مقدار پایایی از آلفای کرونباخ با استفاده از اس پی اس اس محاسبه گردیده و مقدار آلفای کرونباخ بیشتر از 87/0 می باشد برای تجزیه و تحلیل داده های از فرایند تحلیل شبکه ای و ویکور استفاده شده تا روابط درونی بین شاخص ها مشخص گردد تا تاثیر گذاری و رتبه بندی آن ها تعیین شود یافته های حاصله گویای آن است که شاخص پیچیدگی فرایند و تقاضای بازار نسبت به سایر عوامل در بالاترین اولویت قرار دارند. نتایج نشان می دهد مدیران قادرند تمرکز لازم را بر روی شاخص های مهم داشته باشند تا در هنگام مواجه با مشکلات و احتمال وقوع ورشکستگی اقدام لازم را نمایند.
  کلیدواژگان: چابکی سازی، زنجیره تامین، فرایند تحلیل شبکه ای، ویکور
 • هرمز مهرانی *، منصوره صادقی، مجید صفدری صفحات 107-141
  اهمیت تفکر سیستمی در سازمان و نقش آن در تجارت و رقابت باعث شده است که در بسیاری از پژوهش ها مورد توجه قرار گیرد. تفکر سیستمی به مدیران کمک می کند تا سازمان ها را به عنوان الگوهای باثبات همراه با مرزهای مشخص ببینند و در خصوص اینکه چرا سازمان ها در برابر تغییرات از خود مقاومت نشان می دهند اطلاعاتی کسب کنند. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسب وکار و هوش رقابتی مدیران شرکت های صنعتی است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن، کلیه مدیران شرکت های صنعتی به تعداد 120 نفرمی باشد. تعداد نمونه بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان،92 نفر بوده است. ابزار گرداوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه است که از سه پرسشنامه تفکر سیستمی گلدمن، هوش کسب وکار پروویچ و هوش رقابتی فاهی استفاده شده است که ضریب آلفای کرونباخ همه آن ها بالای 7/0 بوده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که ابعاد تفکر سیستمی سه درصد از واریانس متغیر هوش کسب وکار و 41 درصد از واریانس متغیر هوش رقابتی را پیش بینی می کند. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن است که ابعاد تفکر سیستمی با هوش کسب وکار و به ویژه هوش رقابتی مدیران رابطه مثبت و مستقیم دارد.
  کلیدواژگان: تفکر سیستمی، هوش کسب وکار، هوش رقابتی
|
 • siavash nosratpanah * Pages 1-33
  In this paper, the study of factors and variables that cause problems in the process of determining unused items in the organization have been identified and through prioritization and suggestions, measures were taken to reduce these problems and improve the process resulting in quantitative and qualitative improvement of the system. This research is descriptive-analytic in the field of applied ones based on survey method and research-made questionnaire was used to collect information. Structural and organizational damages, processes and methods of determining the organization were researched by asking 114 people, including experts and authorities. Results showed that not using employed staff in determining specialized courses inside and outside the organization, lack of efforts to improve the level of education of the staff in the system, proper use of modern tools and equipment, lack of precision of authorities to maintain the optimal use of unused items until final determination, lack of proper management for optimal use of available space for loading and unloading items, lack of repair, rehabilitation and optimization in order to improve the life of items and lack of coordination between commanders and authorities in the process of assigning items to other classes inflict damage that, finally, suggestions were put forward to improve the status of the organization.
  Keywords: determination, public items, structural, organizational damage, process damage, method damage
 • Mohammad Bagherimanesh * Pages 35-55
  The present study has been made with the aim of damage identification of storekeeping system of common logistics items in a defense industrial unit based on trifurcation pattern. Therefore, it is considered applied in terms of conclusion, descriptive in terms of aim and sectional in terms of time. After studying the history of issues and reviewing available patterns  and formation of theoretical framework, important variables of the research were identified and the conceptual model and  research hopotheses were recognized. To measure the variables, a researcher-made questionnaire has been used that the validity of its contents has been approved by intelligentsia  and its Cronbach's alpha coefficient has been measured to evaluate its reliability. The case study in this research consists of 127 logistics personnel of industrial defense unit chosen by random sampling method. The result of research hypotheses, with the help of single-dimensional T-test and Fridman, shows the convenience of structural factors situation and inconvenience of contextual and behavioral factors situation.  The most important damage of structural factors was identified as institution complexity. The most important damage of contextual factors consist of institutional culture, status, and credit, past turnover and the most important damage of behavioral structure are management and leadership, information system, absorption, sociability, education, protection and conservation, performance evaluation, exerting and investigating complaints. Finally, based on achieved results, suggestions and solutions were given to subsequent managers and researchers.
  Keywords: trifurcation pattern, Structural Factors, contextual, behavioral factors
 • Seyyedvahid Hoseyni * Pages 57-71
  Computerized Maintenance Management Systems (CMMS) software is an incredibly valuable tool for organizations that perform maintenance across various industries to decrease repeatable failures using knowledge management system. In this paper CMMS software is properly set up to investigate maintenance of gasoline outboard engines. Firstly new CMMS concept is introduced with its implementation method. Then failure status of outboard engines are evaluated for root causes analysis. Results show that 70% of failures were done due to two factorsthat have good agreement with Pareto principle. Finally life of outboard engine is improved more that 350% using some technical prevention with training activities.
  Keywords: maintenance management, Marine Outboard Engine, CMMS, knowledge management, Life Improvement
 • Mahdi Ajali * Pages 73-85
  The present research has been done with the aim of anyalyzing inner-organization factors affecting Green supply chain management using DimtelFuzzi’s technique and extraction of affecting and affected factors and the most significant inner-organization factors affecting supply chain management of gas company of Qazvin province. Therefore, after identifying key inner-organization factors affecting Green supply chain management through the review of its literature and collection of experts’ opinions, a conceptual model containing four factors were presented. Then, the effect of these factors on the company were verified by collecting the opinions of 70 experts accompanied by a questionnaire and confirming the reliability of data using coefficient cronbach’s alpha in SPSS software. The normality of the data were verified  by using a statistical test called Kolmogorof-Smirnof and the favourability of factors were evaluated by using mean test and finally all the factors were confirmed. In the end, regarding the sensitivity and importance of priotization of factors from the aspect of affecting and being affected in the company, the aforesaid factors were evaluated through distributing questionnaires among 15 people, including experts and managers and using DimitelFuzzi's technique in Excel software. The final output of DimitelFuzzi's technique shows the extraction of inner-organization factors "Process Integration" as the most effective element in Green supply chain management company and " Common Operation Management" as less effective one in the second place. Also, the factor "Communication Management" is considered as the most important factor according to the extent of its affecting and affected feature and "Common Operation Management" as the next important one. Therefore, more important factors are required to receive more attention by the managers in the future in order to achieve competitive advantage of Green services and meet the needs of customers.
  Keywords: Inner-organization factors, green supply chain management, Mean Test, DimitelFuzzi
 • parvaneh Gholi pour*, Mohammad Mahdi Mozaffari Pages 87-105
  Agility is one of the necessities of information era in producing industries. The message of modern producing technologies is to abolish current methodologies. The necessity and importance of having agility in most industries is to meet new customers’ needs and respond to their requests. The increasing change of new products and services in markets is obvious in short periods. Therefore, the present paper aims at identifying and ranking important indices in making the supply chain active in automotive component manufacturing industry in Tehran province and presenting a workable solution to gain more advantages in competitions. This research is pragmatic in terms of purpose and surveying in terms of method. Data collection has been done using library, Latin and internal references. The statistical population includes 120 people from managers and senior staff in Tehran province. The research measurement instrument is a developed questionnaire on Likert scale spanning (1-5) and simple random sampling has been used to choose the test material. To determine the questionnaire, the first sample volume is 30 people based on experts' opinions To determine the reliability, Cronbach's alpha has been applied using SPSS software with the value of more than 0.87. To analyze the data, networking analysis process and Vicor has been used to specify the internal relationship among indices in order to determine their influence and ranking. Findings show that complexity index process and market demands have the highest priority in proportion to other factors. Results show that managers are capable of concentrating on significant indices to implement necessary measures in case of any problem or possible bankruptcy.
 • Hormoz Mehrani Pages 107-141
  The importance of system thinking in the organization and its role in business and competition has encouraged many researchers to consider it in their researches. System thinking helps managers to see organizations as stable models with specific boundaries and gain information about their resistance towards changes. The objective of this research is to survey on the relationship between system thinking dimensions with managers' business and competitive intelligence of industrial companies. The research methodology is descriptive – survey of correlation type and the research population consists of managers of industrial companies who are 120 people. According to Kerjcey and Morgan table and simple random sampling method, the sample size is 92 people. Data gathering instrument in this research is Questionnaire which uses 3 questionnaires of Goldman's system thinking, Prowiche's business intelligence, and Fahi's competitive intelligence. Cronbach's alpha of all variables was over 0.7. For analyzing data, SPSS software was used. Research findings showed that system thinking dimensions predict the variance of 3% of business intelligence variable and 41% of competitive intelligence variable. Research findings also showed that system thinking dimensions have a direct and positive relationship with business intelligence and specifically managers'competitive intelligence
  Keywords: System Thinking, Business Intelligence, Competitive intelligence