فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و ششم شماره 4 (پیاپی 144، زمستان 1397)
 • سال سی و ششم شماره 4 (پیاپی 144، زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/23
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید مرجانی*، مهشید ناصحی، افشین منیری، پیام طبرسی، علی اکبر ولایتی صفحات 191-202
  در کنترل بیماری سل در جامعه، حذف مخازن انتشار از طریق بیماریابی و درمان افراد مسلول اهمیت بسزایی دارد. هرچند جهت رسیدن به اهداف تعیین شده توسط سازمان جهانی بهداشت و نزدیک شدن به مرحله حذف بیماری، ضروری است افراد غیر بیمار آلوده به میکروب سل هم درمان پیشگیرانه دریافت کنند. با توجه به فراوانی شیوع عفونت نهفته سلی در جوامع کمتر توسعه یافته و محدودیت موجود در منابع، الویت باید با کسانی باشد که در صورت آلودگی با میکروب سل احتمال بیشتری برای بیمار شدن داشته باشند. این گروه ها عبارتند از: افراد در معرض تماس نزدیک با موارد واگیردار سل، افراد مبتلا به HIV، مصرف کنندگان داروهای آنتی TNF، افراد کاندید دریافت عضو پیوندی، بیماران تحت دیالیز و مبتلایان به سیلیکوزیس. در این مقاله به تفضیل در رابطه با تعاریف و جزییات تشخیصی و درمانی مرتبط با سل نهفته در ایران در چارچوب برنامه کشوری سل بحث خواهد شد.
  کلیدواژگان: سل، عفونت نهفته، پیشگیری، تماس نزدیک
 • فاطمه منجذبی*، بابک شریفی کاشانی، مجید ملک محمد، حمیدرضا جماعتی، ضرغام حسین احمدی، سید رضاسیدی، هادی رضایی صفحات 203-212
  زمینه
  پرفشاری شریان ریه به دلیل ترومبوآمبولی مزمنChronic thromboembolic pulmonary hypertension یا به اختصار CTEPH نتیجه انسداد بستر عروق ریوی با لخته خون حل نشده در یک یا اپیزودهای تکرار شونده آمبولی ریه بوده و علت برخی از پرفشاری های شریان ریوی است. اتیولوژی بیماری هنوز در حال بررسی است و آمار دقیقی از تعداد مبتلایان به آن در دست نیست. هدف از این مطالعه تعیین مشخصه های بالینی و اثر بخشی درمان دارویی در بیماران مبتلا به CTEPH بوده است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع مقطعی و بر روی بیماران مبتلا به CTEPH مراجعه کننده به بیمارستان دکتر مسیح دانشوری در فاصله سالهای 1396-1389  انجام شد. در زمان شروع و حین دوره درمان کلاس عملکردی، تست پیاده روی شش دقیقه، فشار شریان ریوی و سطح سرمی NT-ProBNP اندازه گیری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد درمان با آنتی کوآگولانت ها، دیورتیک ها، آنتاگونیست های گیرنده اندوتلین، پروستاسایکلین ها، مهار کننده های فسفودی استراز و اکسیژن باعث کاهش کلاس عملکردی، فشار شریان ریوی و افزایش مسافت پیموده شده در تست پیاده روی شش دقیقه ای شد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد درمان با داروهای رایج در ایران منجر به کاهش کلاس عملکردی و فشار شریان ریوی شده و مانع پیشرفت بیماری و بدتر شدن شرایط بیماران در طول دوره درمان می شود.
  کلیدواژگان: پرفشاری شریان ریه به دلیل ترومبوآمبولی مزمن، پرفشاری شریان ریه، درمان دارویی
 • علیرضا سالمی خامنه*، سارا قربانی، علیرضا متحدی صفحات 213-220
  زمینه
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیک بر تنظیم هیجان، عاطفه مثبت و منفی، رفتار پرخاشگرانه و خودزنی در دانش آموزان دختر بود.
  روش کار
  روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان دختر 13 تا 16 ساله مقطع متوسطه اول شهرستان کرج در سال 1396 بود. از میان جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس نمره پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران، پرسشنامه پرخاشگری باس و پری، پرسشنامه آسیب به خود سانسون و همکاران و پرسشنامه تنظیم هیجانی گروس در پیش تست، 30 نفر که دارای ملاک های ورود بودند نمونه آماری ما را تشکیل دادند. این 30 نفر به طور کاملا همتا در 2 گروه 15 نفره (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل) گزینش شدند که برای گروه آزمایش، رفتاردرمانی دیالکتیک اجرا شد و گروه کنترل در لیست انتظار قرار داشت و هیچ درمانی دریافت نکرد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و برای تسریع در نتایج حاصله از نرم افزار SPSS- 21 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که پس از اجرای رفتار درمانی دیالکتیک در گروه آزمایش، نمرات پس آزمون متغیرهای تنظیم هیجان و عاطفه مثبت گروه آزمایش به صورت معنی داری (001/0>P)نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است (به ترتیب از43/30 و 93/30 در گروه کنترل به 27/46 و 80/32 در گروه آزمایش). همچنین نمرات پس آزمون در متغیرهای عاطفه منفی، رفتار پرخاشگرانه، و خودزنی نیز پس از اجرای رفتار درمانی دیالکیتک به صورت معنی داری (001/0>P) کاهش یافته بود (به ترتیب از 32/29 و 67/100 و 14/29 در گروه کنترل به 19/13 و 43/74 و 33/21 در گروه آزمایش).
  نتیجه گیری
  بنابر یافته های این مطالعه رفتار درمانی دیالکتیک بر افزایش تتنظیم هیجان و عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی، رفتار پرخاشگرانه و خودزنی موثر است.
  کلیدواژگان: رفتاردرمانی دیالکتیک، تنظیم هیجان، عاطفه مثبت و منفی، رفتار پرخاشگرانه، خودزنی، دانشآموزان
 • فرحناز حشمت*، محبوبه والیانی صفحات 221-226
  زمینه
  افسردگی پس از زایمان، یک اختلال جدی و پایدار روان شناختی است که گاهی باعث ناتوانی در عملکرد روزانه و فعالیت فرد، می شود. هدف این مطالعه، بررسی میزان افسردگی در دو گروه زایمان طبیعی و سزارین انتخابی و پیامدهای نوزادی آن ها است.
  روش کار
  مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی - تحلیلی دوگروهی و دومرحله ای است. نمونه گیری تصادفی ساده در دسترس و با رضایت از 80 نفر خانم باردار نخست زا، ترم و بارداری تک قلو، بدون سابقه مصرف دارو و سابقه بیماری مزمن و عوارض بارداری، انجام شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد بک استفاده شد. آنالیز داده ها در سطح معنی داری 05/0>p تحت نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره افسردگی در گروه سزارین انتخابی (09/8)، بیشتر از گروه زایمان طبیعی (70/7)، بود. این تفاوت، به طور قابل توجه معنی دار نبود. بین مشخصات دموگرافیک و میزان افسردگی نیز ارتباط معناداری یافت نشد. بین میانگین نمره افسردگی و انجام تمرینات بدنی مادر در دوران بارداری ارتباط معنادار مشاهده شد (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  اگرچه میانگین افسردگی بعد از زایمان در دو گروه، تفاوت معناداری نداشت، اما بالا بودن میانگین نمره افسردگی در گروه سزارین ما را به انجام تمرینات بدنی، فرصت دادن به مادر برای شروع دردهای خودبه خود و انجام زایمان طبیعی رهنمون ساخته و می توان شاهد بهبود وزن جنین نیز بود.
  کلیدواژگان: زایمان طبیعی، سزارین انتخابی، پیامد نوزادی
 • امیررضا چایچی*، شهناز باکند، رسول یار احمدی، عباس مزینانی صفحات 227-232
  زمینه
  نظر به اهمیت نقش آرامش و عدم وجود تنش در محیط کار و متعاقبا افزایش بازده کاری، یافتن راهکارهایی همراه با بهترین گزینه ها برای کاهش استرس شغلی ضروری بنظر میرسد. شهرداری تهران با داشتن خیل عظیم نگهبانان و دغدغه حذف استرس شغلی و افزایش بازده کاری، بطور جدی در پی انجام مطالعات کاربردی میباشد. هدف این مطالعه بررسی و مقایسه میزان استرس شغلی در بین نگهبانان ثابت و شیفتی شهرداری های مناطق 18 و 20  تهران میباشد.
  روش کار
  جامعه آماری این پژوهش را نگهبانان ساختمان های شهرداری شهر تهران تشکیل می دهد. از میان مناطق 22گانه شهر تهران، 160 نفر (شامل 2 گروه، 88 نفر از نگهبانان منطقه 18 و 72  نفر از نگهبانان منطقه 20) به روش تصادفی در دسترس از بین شیفت های کاری تمام وقت (24ساعت کار و24 ساعت استراحت)، شیفت روز (12 ساعت) و شیفت شب (12 ساعت) به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه استرس شغلی Osipow، مقادیر استرس در خرده مقیاس ها و متغیرهای دموگرافیک بدست آمد. تفاوت استرس شغلی و خرده مقیاس های بارکاری نقش، بی کفایتی نقش، دوگانگی نقش، محدوده نقش، مسئولیت و محیط فیزیکی  نگهبانان مناطق 18 و 20 با در نظر گرفتن گروه های سنی،  میزان تحصیلات، وضعیت تاهل، سابقه شغلی، شیفت کاری و منطقه خدمت  مورد بررسی قرار گرفت. داده های تحقیق با استفاده از نرم افزار SPSS (نسخه17) و روش محاسباتی Manova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  رابطه بین متغیر سن و نمرات حاصله از تست اسیپو در خرده مقیاس های "بارکاری نقش" و "بی کفایتی نقش" آزمودنی ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود (05/0 >P). ولی بین سایر خرده مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد . همچنین رابطه بین میزان استرس شغلی و هیچ یک از خرده مقیاس ها با در نظر گرفتن  میزان تحصیلات، وضعیت تاهل و سابقه شغلی آزمودنی ها تفاوت معناداری نداشت. رابطه بین نمرات استرس شغلی و خرده مقیاس های "بی کفایتی نقش" و "دوگانگی نقش"  با در نظر گرفتن شیفت کاری آزمودنی ها در سطح اطمینان 95 درصد معنادار بود (05/0 >P). ولی در سایر خرده مقیاس ها تفاوت معناداری مشاهده نشد. در آخر رابطه بین نمرات استرس شغلی در خرده مقیاس های "محدوده نقش" و "مسئولیت" با در نظر گرفتن منطقه خدمت آزمودنی ها در سطح اطمینان 95 درصد بین نگهبانان دو منطقه معنادار بود (05/0 >P). در حالیکه در رابطه بین سایر خرده مقیاس ها با در نظر گرفتن همین متغیر تفاوت معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص گردید استرس شغلی با بالا رفتن سن نگهبانان کاهش می یابد. همچنین شیفت کاری نقش مهمی در میزان استرس شغلی دارد، به گونه ای که کمترین مقدار استرس در شیفت شب و در گروه 24-24 ساعت به میزان متوسط و در نهایت در شیفت روز بیشترین میزان استرس بدست آمد. البته منطقه خدمتی نیز در میزان ایجاد استرس دخیل بوده و بنظر می رسد سطح استرس حداقل در دو خرده مقیاس در منطقه 18 پایین تر می باشد.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، نگهبان، شیفت کاری، پرسشنامه اسیپو
 • سیما قدرتی*، رقیه وزیری نکو صفحات 233-240
  مقدمه
  در هر جامعه ای دانش آموزان، به عنوان منابع انسانی با ارزش، چنانچه تحت شرایط و تعلیمات صحیح قرار بگیرند می توانند در راه رسیدن به برنامه ها و افق های بلند آینده ی جوامع، گام های موثری بردارند. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان فعال سازی رفتاری بر انعطاف پذیری و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر بود.
  روش کار
  در یک طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل، تعداد 30 نفر از دانش آموزان دختر متوسطه شهر تهران به شکل نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه درمان فعال سازی رفتاری (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه درمان هفتگی فعال سازی رفتاری را دریافت کردند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف، و پرسشنامه انعطاف پذیری روانشناختی بوند- ویرایش دوم، بودند، که در دو مرحله قبل از مداخله، و پایان مداخله تکمیل شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که درمان فعال سازی رفتاری بر بهزیستی روانشناختی و انعطاف پذیری روانشناختی بصورت معناداری (838/7 = F و 05/0 >P) در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده از این مطالعه، می توان نتیجه گیری کرد که درمان فعال سازی رفتاری می تواند برای سلامت روان و ارتقا سطح کیفیت زندگی و تحصیلی دانش آموزان، مفید و موثر باشد و جهت استفاده در مدارس و مراکز مشاوره دانش آموزی گزینه پیشنهادی مناسبی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: رویکرد فعالسازی رفتاری، بهزیستی روانشناختی، انعطاف پذیری روانشناختی، دانشآموزان
 • سمیه موخواه*، فیروزه احمدی، فرناز اخباری صفحات 241-245
  آی یو دی، یک روش کارآمد جلوگیری از بارداری می باشد. محل نامناسب در رحم سبب کاهش کارایی آن در جلوگیری از بارداری می شود. خروج آی یودی از رحم و نفوذ آن به داخل میومتر، یکی از عوارض آی یو دی می باشد. در مواردی که وجود آی یو دی توسط روش سونوگرافی شناسایی نشود، علاوه بر احتمال دفع آی یو دی، احتمال جابجایی آی یو دی و یا جایگذاری نامناسب آن مطرح می شود.
  در مورد حاضر، پس از قرار دادن آی یو دی بدنبال زایمان با روش سزارین، بدلیل مشاهده تصویری مبهم از آی یو دی در کانال سرویکس و عدم رویت آن در کاویته رحم در سونوگرافی دوبعدی، سونوگرافی سه بعدی انجام شد و با این روش خروج آی یو دی از محل اسکار سزارین زایمان قبلی مشاهده گردید. این یافته توسط لاپاراسکوپی به تایید رسید.
  در پیگیری جایگذاری مناسب محل آی یو دی داخل کاویته رحم خصوصا در مواردی که سابقه زایمان سزارین وجود دارد، در صورت عدم رویت آی یو دی در کاویته رحم و یا جابجایی آن، انجام سونوگرافی سه بعدی برای بررسی دقیق توصیه می شود. زیرا سونوگرافی سه بعدی در مقایسه با  دو بعدی دقت بیشتری در تعیین محل آی یو دی دارد و علاوه بر آن مانند لاپاراسکوپی یک روش تهاجمی نیست. همچنین بدلیل تهیه تصویر در مقطع کرونال، قادر به شناسایی آی یو دی در موارد خروج آن از محل اسکار سزارین می باشد.
  کلیدواژگان: سونوگرافی سه بعدی، سونوگرافی دو بعدی، جایگذاری نا مناسب آی یو دی در رحم
|
 • Majid Marjani Pages 191-202
  Although screening, finding and treatment of active cases of tuberculosis is very important for control of disease in the community, for reaching to the goals planed by world health organization and approaching to elimination of the disease, it is necessary to find and treat persons with latent infection. Concerning to high prevalence of latent TB in developing countries and resource limitations, priorities should be assigned to infected persons with higher probability for conversion to active disease. These high risk groups are: close contacts of active TB, HIV infected persons, patients under treatment of anti-TNF drugs, candidates of organ transplantation, under dialysis patients, and cases of silicosis. In this article we review definitions, indications and details about diagnosis and treatment of latent TB in Iran in accordance to national TB program.
  Keywords: Tuberculosis, Latent TB, Prevention, Close contact
 • Fatemeh Monjezbi Pages 203-212
  Background
  Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension (CTEPH) results from the obstruction of predominantly major pulmonary vessels by organized blood clots and is one of the causes of pulmonary hypertension. The disease is still underdiagnosed and the true prevalence is not clear. The objective of this study was to determine the clinical characteristics and current management of patients with CTEPH.
  Methods
  This cross sectional study was conducted in 2011till 2017 on 70 patients with CTEPH at Masih Daneshvari Hospital. World Health Organization (WHO) functional class, six minute walking test (6MWT), pulmonary artery pressure (PAP) and plasma NT-ProBNP level were measured, before, during and after treatment.
  Results
  Results showed that in Patients which were treated with prostanoids, Endothelin receptor antagonist (ERAs), phosphodiesterase type 5 inhibitors (PDE-5i) and soluble guanylate cyclase (sGC) stimulators, NYHA score, PAP, NT-ProBNP and the distance walked in 6MWD significantly improved.
  Conclusion
  our results suggest that drug therapy in patients with CTEPH leads to a reduction in the functional class and pulmonary arterial pressure and prevents progression of the disease of the patients during the course of treatment.
  Keywords: Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension, CTEPH, Pulmonary hypertension, Drug therapy
 • Alireza Salemi Pages 213-220
  Background
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Dialectical Behavioral Therapy (DBT) on emotion regulation, positive and negative affection, aggressive behavior and self-harm in female students.
  Methods
  The research method was experimental with pretest-post-test design with experimental and control groups. The statistical population of the study included all 13- to 16-year-old female students from the first level high schools in Karaj city in 2017. Among the study population, using the purposeful sampling method, based on the positive and negative affects questionnaire, Buss & Perry, self-injury inventory questionnaire and the emotional adjustment questionnaire Gross at the forefront, 30 people who had entry criteria formed our statistical sample. The 30 subjects were chosen completely in 2 groups of 15 subjects (experimental and control groups). The experimental group received DBT, while the control group was on the waiting list and did not receive any treatment. To analyze the data, multivariate covariance analysis (MANCOVA) was used to accelerate the results of the SPSS-21 software.
  Results
  The findings revealed that after being treated by DBT in the experimental group, post-test scores increased significantly in emotion regulation and positive affect variables of the experimental group (P<0.001) compared to the control group (respectively from 30.43 and 30.93 in the control group to 46.27 and 32.80 in the experimental group). Post-test scores also decreased significantly in negative affect, aggressive behavior and self-injury variables after being treated by DBT (P <0.001) (from 29.32, 100.66 and 29.14, respectively, in the control group to 13.19 and 74.43 and 21.33 in the experimental group).
  Conclusion
  According to the findings of this study, DBT is effective in reducing negative affect, aggressive and self-injury behavior and increasing emotion regulation and positive affect.
  Keywords: : Dialectical behavioral therapy, Emotion regulation, Positive, negative affection, Aggressive behavior, Self-injury
 • Farahnaz Heshmat Pages 221-226
  Background
  Postpartum depression is a serious and persistent psychological disorder that sometimes causes disability in the daily functioning and activity of the individual. The aim of this study was to evaluate the rate of depression in both normal and selective delivery cesarean groups and their neonatal outcomes.
  Methods
  The present study was a two-stage, descriptive-analytic study. A simple random sampling was available with satisfaction from 80 pregnant nursing mothers, single term pregnancies, without history of drug use and history of chronic disease and complications of pregnancy. Demographic questionnaire and standard Beck questionnaire were used to collect data. Data analysis was performed at the significant level of p <0.05 using SPSS software version 20.
  Results
  The mean depression score in the selected cesarean section (8.09) was higher than the normal delivery group (7.70). This difference was not significant significantly. No significant relationship was found between demographic characteristics and depression. There was a significant relationship between mean depression score and physical activity during pregnancy (p <0.05).
  Conclusion
  Although the mean postpartum depression in the two groups did not differ significantly, the high mean depression score in our cesarean section led us to physical exercises, giving the mother the opportunity to initiate spontaneous pain and normal delivery. We will also see improvement in fetal weights.
  Keywords: Normal delivery, Elective cesarean section, Neonatal outcomes
 • Amir Reza Chaychi Pages 227-232
  Background
  Considering the important role of rest and absence of tension in working environment and consequently promotion of working efficiency, finding ways with the best choices to reduce job stress, seems necessary. Municipality of Tehran with a huge number of employees and with the aim to reduce stress and promote work efficiency is studying this matter seriously. The aim of the present study was to evaluate and compare the level of job stress among fixed and shift workers of regional municipalities 18 and 20 of Tehran city.
  Methods
  Data population of this research included building security officers of Tehran municipality. From 22 municipality regions of Tehran, two groups (88 persons from region 18 and 72 persons from region 20) were chosen randomly for exam from full time shift ( 24 hrs work, 24 hrs rest ), day-shift and night-shift workers. Osipow’s job stress test was used to determine demographic variables. The differences of job stress and mini-factors of workload role, insufficiency role, ambiguity role, limitation of role, responsibility and physical environment of security officers considering their age groups, educational level, marital status, job background, shift work and region of duty were assessed. Data were analyzed by SPSS software and processed by a professional test, MANOVA.
  Results
  Relation between age variable and scores obtained in Ospiow’s test in regard to workload role and insufficiency role in examiners was significant with confidence 95% (p<0.05); however significant difference was not seen with other mini-factors. Also there was no statistically difference between level of job stress and other mini-factors, considering educational grade, marital status and job background of examiners. Relation between scores in job stress and mini-factors of insufficiency role, and ambiguity role while considering work shifts in confidence 95% were statistically significant (p<0.05), however significant difference was not seen with other mini-factors. At the end, relation between scores in mini-factors of role limitation and responsibility while considering job regions in confidence 95% were statistically significant (p<0.05); however significant difference was not seen with other mini-factors and the same variable.
  Conclusion
  This survey determined that stress decreased with increasing age. Also work shift had important role in the amount of stress. Therefore, the lowest level of stress was among night-shift workers and the highest stress level was among day-shift workers and 24-24 group was in between. Also, the municipality region of workers was related with job stress. It seems that level of stress, at least in two mini-factors, in region 18 was less than region 20.
  Keywords: Stress, Securities, Work shift, Osipow’s questionnaire
 • Sima Ghodrati Pages 233-240
  Background
  The aim of this study was to examine the effectiveness of Behavioral Activation (BA) on psychological well-being and psychological flexibility in girl students in Tehran city.
  Methods
  In a pretest-post-test test and follow-up with a control group, 30 girl students from Tehran city were selected through Multi-stage cluster and randomly divided to either BA (n=15) and  control group (n=15). The case group underwent 10-weeks BA session. The Reef Psychological Well-Being test (RSPWB) Inventory, and the Acceptance and Action Questionnaire-ᴨ (AAQ-II) were used as outcome measures, before and after the intervention. Data were analyzed with multivariate analysis of covariance.
  Results
  The result of this study showed that BA approach on psychological well-being and psychological flexibility was significantly effective as compared to control group ( P<0/05, F= 7.838).
  Conclusion
  According to these finding we can conclude that BA could be beneficial for mental health, raising the quality of life and education of students, and it is suggested to use this approach in schools and student counseling centers.
  Keywords: Behavioral activation, Approach, Psychological well-being, Psychological, Flexibility, Students
 • Somayeh Mokhah Pages 241-245
  Intrauterine Devices (IUDs) are used as an efficient and inexpensive method of contracep tion. Contraceptive efficacy depends on the intrauterine location of IUD and intrauterine displacement of the IUD leads to decreased contraceptive efficacy. Expulsion of IUD and its penetration into myometrium is one of the complications of IUD. In cases where IUDs are not detected by ultrasound method, in addition to expulsion of IUD, risk of displacement or improper placement of the IUD arises.
  In the present case, following cesarean section IUD was inserted. However, due to ambiguous observation of the IUD in the cervical canal and in the uterus cavity on two-dimensional ultrasound, three-dimensional ultrasound was performed.  By using this method, expulsion of IUD from the previous cesarean section scar was visible. This finding was confirmed by laparoscopy.
  Three-dimensional ultrasound is recommended for precise assessment and tracking the placement of the IUD into the uterine cavity, particularly in cases where there is a history of cesarean delivery, especially if IUD is not visible in the uterine cavity or when it is displaced. Three-dimensional ultrasound has more accuracy as compared to two-dimensional ultrasound in determination of the location of IUD and it is not an invasive method such as laparoscopy. Also as three-dimensional ultrasound provides images in coronal plane; it is more efficient in detecting IUDs expelled through cesarean section scars.
  Keywords: Three-dimensional ultrasound, Two-dimensional ultrasound, Displacement of IUD in the uterine