فهرست مطالب

خون - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1398)
 • سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 64، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نصرتاللهمسینایی نژاد، عبدالغنی عبدالهی محمد، جاسماللهیاری، منصور زمانی افشار* صفحات 75-81
  سابقه و هدف
  ماهیت مزمن بیماری تالاسمی باعث تاثیر بر جنبه های مختلف زندگی این بیماران و افزایش افسردگی می گردد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان افسردگی و عوامل موثر بر آن در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تالاسمی شهرستان سراوان در سال 1396 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 60 نفر از بیماران مبتلا به تالاسمی با محدوده سنی 10 تا 17 سال مراجعه کننده به مرکز تالاسمی شهرستان سراوان در سال 1396، به صورت در دسترس انتخاب و وارد مطالعه گردیدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه افسردگی کودکان استفاده گردید. اطلاعات بعد از جمع آوری با استفاده از نرم افزار 23 SPSS و آزمون های واریانس یک طرفه و تی مستقل تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  60% افراد شرکت کننده در مطالعه حاضر مونث و 40% آن ها مذکر بودند. میانگین سنی و نمره افسردگی بیماران به ترتیب: 89/1 ± 55/13 و43/5 ± 75/33 سال بود. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد 100% بیماران از درجات مختلف افسردگی رنج می برند. آزمون های آماری واریانس یک طرفه و تی مستقل ارتباط آماری معناداری را بین نمره افسردگی و اطلاعات دموگرافیک نشان نداد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد بیماران تالاسمی از درجات مختلفی از افسردگی رنج می برند. لذا برنامه و راه کارهایی در جهت سازگاری با اثرات منفی بیماری توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی ماژور، افسردگی، شیوه زندگی
 • محمدرضا محمدی مرام*، احمد قره باغیان، احمدرضا باغستانی، بهاره وحیدیان فر، علیرضا عبداللهی، الهام رازانی، مریم خوانساری صفحات 82-90
  سابقه و هدف
  آنتی بادی های متفاوتی وجود دارند که منجر به بروز واکنش های تزریق خون مرتبط با سیستم ایمنی می شوند. هدف از این مطالعه یافتن فراوانی آلوآنتی بادی های مرتبط با گروه خونی در بیماران نیازمند تزریق خون بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی به روش سرشماری، در طول سال 1396، بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی(ره) تهران از نظر حضور آنتی بادی علیه آنتی ژن های گروه خونی غربالگری شدند. سپس هویت آنتی بادی ها در بیماران تعیین و در انتها آلوآنتی بادی های تشخیص داده شده براساس گروه خونی اصلی ABO و Rh تقسیم بندی شدند.
  یافته ها
  تعداد 30659 بیمار(59% مونث و 41% مذکر، با دامنه سنی85-1 سال) مورد مطالعه قرار گرفتند. از بین 30659 بیمار، 123 نفر(4/0%) غربالگری آنتی بادی مثبت داشتند. شایع ترین آلوآنتی بادی ها عبارت بودند از anti-E(7/31%)، anti-K (8/30%) و anti-D (6/14%). هم چنین از 4364 بیمار بخش زایمان، 20 نفر(46/0%) غربالگری آلوآنتی بادی مثبت داشتند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، anti-E و anti-K شایع ترین آلوآنتی بادی ها می باشند که این موضوع می تواند در تصمیم گیری جهت ذخیره سازی فرآورده های خونی با گروه خونی نادر مفید باشد. هم چنین در بررسی آلوآنتی بادی های شایع در این مطالعه در بیماران بخش زایمان، نکته چشمگیر این مسئله است که تجویز رگام در بیماران بخش زایمان جهت پیشگیری از بیماری همولیتیک نوزاد و جنین به تنهایی ممکن است کافی نباشد، بلکه آلوآنتی بادی های دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ناسازگاری گروه خونی، آلوآنتی بادی ها، اتوآنتی بادی ها، بیماری همولیتیک نوزادی، واکنش های انتقال خون
 • محبوبه مستخدمین حسینی، شهرام سمیعی، مژگان شایگان*، سعید محمدی، حسن جلایی خو، پردیس طباطبایی پناه، سارا مدرسی صفحات 91-102
  سابقه و هدف
  مقاومت پلاکتی ایمیون از عوارض انتقال خون در بیماران با تزریق مکرر پلاکت می باشد. در این عارضه آنتی بادی بر علیه آنتی ژن های سطحی پلاکت شامل آنتی ژن های اختصاصی و آنتی ژن های سازگاری بافتی ایجاد می شوند که می توانند باعث تخریب پلاکت های تزریق شده به وسیله سلول های بیگانه خوار و ماکروفاژ گردند. در مطالعه حاضر، آنتی ژن ها و آنتی بادی های ضد آنتی ژن های اختصاصی و آنتی بادی های ضد HLA-I  در بیماران مبتلا به مقاومت پلاکتی بررسی شد[WU1] .
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی، بررسی هم زمان آنتی ژن ها HPA-1/-2/-3-4-5-15 (به روش مولکولی  PCR-SSP)، غربالگری حضور آنتی بادی های پلاکتی(به روش فلوسیتومتری) و بررسی آنتی بادی های ضد  HLA-I  به روش پانل راکتیو آنتی بادی در سرم 49 بیمار مبتلا به مقاومت پلاکتی انجام شدند[WU2] . یافته ها توسط نرم افزار فلومکس و نرم افزار محاسبه گر خودکار هاردی وینبرگ تجزیه، تحلیل شدند.  
  یافته ها
  از 49 بیمار مبتلا به مقاومت پلاکتی، 18 بیمار زن و31 بیمار مرد بودند. شمارش پلاکتی در زنان 3202 ± 6457 در محدوده(10000-1000سلول در میکرولیتر) با شمارش پلاکتی در مردان 2518 ± 7283 در محدوده (10000-3000) اختلاف معنادار نداشت. هیچ موردی ازHPA-4b  ، HPA -5b در این مطالعه دیده نشد. آنتی بادی های ضد HLA در2/61% و آنتی بادی های ضد HPA در 4% بیماران مورد بررسی مشاهده شدند.
  نتیجه گیری
  اطلاعات حاصل از مطالعه حاضر نشان داد که فراوانی آلل a برای HPA-1/ -3/ -4 /-5 و آلل b برای HPA-2/ -15 در جمعیت مورد مطالعه بیشتر بود. وفور آللی و ژنوتیپی بین گروه بیمار مورد مطالعه و جمعیت اهداکنندگان ایرانی می تواند توضیح دهنده وقوع مقاومت پلاکتی در آن ها باشد.
  [WU1]اصلاح شد

  [WU2]اصلاح شد
  کلیدواژگان: پلاکت ها، فلوسیتومتری، آنتی بادی ها، آنتی ژن ها
 • ماهان محمدی پور، ناصر امیری زاده*، پژمان مرتضوی، علیرضا جهاندیده صفحات 103-115
  سابقه و هدف
  ژل پلاکتی تهیه شده از پلاسمای غنی از پلاکت با دارا بودن فاکتورهای رشد، باعث تسریع بازسازی لایه های پوست، تحریک رگ زایی و افزایش سنتز کلاژن در روند ترمیم زخم ها می شود. در این مطالعه، تاثیر ژل پلاکت انسانی بر میزان بیان فاکتور رشد عروقی در زخم های تجربی پوست در موش صحرایی بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، ژل پلاکتی با افزودن ترومبین به پلاسمای غنی از پلاکت تهیه شد. در 24 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار، یک زخم 5/1 در 5/1 سانتی متری در قسمت پشتی بدن بین دو کتف ایجاد شد. موش ها به طور تصادفی به دوگروه 12تایی شاهد و درمان(استفاده موضعی از ژل پلاکتی در محل زخم) تقسیم شدند. درمان از ژل پلاکتی جهت پانسمان زخم استفاده گردید. نمونه های زخم پوستی با رنگ آمیزی H&E و ماسون تریکروم برای هیستوپاتولوژی و فلورسنت ایمنوهیستوشیمی جهت ارزیابی فاکتور رشد عروقی بررسی شدند.
  یافته ها
  میزان تشکیل بافت پوششی در روز پنجم در گروه درمان شده با ژل پلاکتی 3/0 ± 2 و در گروه شاهد 1/0 ± 1 بود. نتایج هیستوپاتولوژی نشان دهنده افزایش میزان تشکیل کلاژن و افزایش نفوذ سلول های التهابی در گروه درمان نسبت به گروه شاهد به ویژه در مراحل ابتدایی روند ترمیم زخم بود. هم چنین نتایج ایمنوهیستوشیمی نشان داد که میزان بیان فاکتور رشد عروقی در گروه درمان بیشتر از گروه شاهد بوده است.
  نتیجه گیری
  استفاده موضعی از ژل پلاکتی بر روی زخم های پوستی، اثرات مثبتی بر روند بهبود به ویژه در مراحل ابتدایی ترمیم دارد.
  کلیدواژگان: پلاسمای غنی از پلاکت، موش صحرایی(رت)، VEGF
 • عنایتاللهشادمند، کاووس صلح جو، اکبر هاشمی طیر* صفحات 116-123
  سابقه و هدف
  ژل پلاکتی غنی از فاکتورهای رشد با ماهیت ترمیمی می باشد و در اکثر جراحی ها برای درمان انواع نقائص بافتی استفاده می شود. در این مطالعه تاثیر ژل پلاکتی اتولوگ در ترمیم زخم های لیشمانیوز جلدی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 15 بیمار مبتلا به لیشمانیوز جلدی به طور تصادفی وارد مطالعه شدند و به مدت 2 ماه مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیماران دارای بیش از یک زخم جلدی بودند که یکی از زخم ها به عنوان کنترل و دیگری را به عنوان مداخله مورد بررسی قرار دادیم. گروه کنترل تحت درمان روتین گلوکانتیم قرار گرفته و گروه مداخله علاوه بر درمان معمول، فرآورده ژل پلاکتی را نیز دریافت نمودند. ژل پلاکتی به صورت هفته ای یک بار و تا حداکثر 7 بار در محل زخم مورد استفاده قرار گرفت. اساس پاسخ به درمان به صورت تشکیل نسج گرانولاسیون قابل مشاهده توسط پزشک معالج و اپیتلیزاسیون بود.
  یافته ها
  استفاده از ژل پلاکتی اتولوگ در زخم های گروه مداخله، در 66% موارد با بهبودی کامل و سریع تر زخم همراه بود و 34% زخم ها نیز بهبودی نسبی داشتند. در طول 2 ماه ارزیابی، هیچ کدام از زخم های گروه کنترل با بهبودی کامل همراه نبود. در گروه مداخله، میانگین مساحت زخم در هفته اول 9/148 ± 6/160 میلی متر مربع و در هفته هشتم به میزان 6/121 ± 9/86 میلی مترمربع رسید که این تغییر نزولی از نظر آماری معنادار بود (001/0>p).
  نتیجه گیری
  ژل پلاکتی می تواند در ترمیم زخم و رفع اسکار زخم های ناشی از لیشمانیوز جلدی موثر باشد.
  کلیدواژگان: پلاکت ها، فاکتورهای رشد، لیشمانیوز، ترمیم زخم
 • سجاد کرمی*، فرشته شهیدی، حمید رجبی، فرشته گلاب صفحات 124-132
  سابقه و هدف
  اختلال در عملکرد سلول های اندوتلیال با ایجاد آترواسکلروز و بیماری های قلبی عروقی مرتبط دانسته شده است. سلول های پیش ساز اندوتلیال بزرگسالان از سلول های بنیادی خونساز مشتق شده و قادر به تشکیل عروق خونی جدید از طریق یک فرآیند رگ زایی هستند. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین مقاومتی بر بیان ژن HIF-1α و فراخوانی سلول های پیش ساز اندوتلیال بافت خون به دنبال یک جلسه فعالیت مقاومتی در افراد سالمند بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه نیمه تجربی حاضر، 24 مرد سالمند از بین 100 سالمند به صورت در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. نمونه خون قبل و بعد از دستورالعمل یک جلسه فعالیت مقاومتی در قبل و بعد از 8 هفته تمرین مقاومتی گرفته شد. روش فلوسیتومتری به منظور شمارش سلول های پیش ساز اندوتلیال و روش Real Time PCR به جهت بیان ژن، مورد استفاده قرار گرفت. تفاوت مقادیر متغیرها در دو گروه با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر میکس دیزاین ارزیابی شد.
  یافته ها
  مقادیر بیان ژن HIF-1α گروه تمرین، در مراحل پس آزمون اولیه، پیش آزمون ثانویه و پس آزمون ثانویه معنادار بود. هم چنین تعداد فاکتورهای رشد عروقی گروه تمرین در مراحل پیش آزمون ثانویه و پس آزمون ثانویه و تعداد CD34+ در مراحل پیش آزمون ثانویه و پس آزمون ثانویه افزایش داشت(001/0 p=).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که 8 هفته تمرین مقاومتی در سالمندان، می تواند فراخوانی EPCs و هم چنین بیان ژن  HIF-1αرا در بافت خون افزایش دهد و در واقع منجر به ترمیم و نگهداری از لایه سلول های اندوتلیال و آنژیوژنز گردد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، عامل قابل القاء هیپوکسی-1 آلفا، سلول های پیش ساز اندوتلیال
 • معصومه شهبازی، مینو احمدی نژاد* صفحات 133-148
  سابقه و هدف
  هپارین یکی از شایعترین داروهای ضد انعقاد مورد استفاده برای پیشگیری و درمان حوادث ترومبوآمبولیک است که توسط پزشکان تجویز می گردد. ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین یا HIT ، عارضه ای نادر ولی تهدید کننده حیات، ناشی از مصرف هپارین می باشد. تشخیص HIT بر اساس دو پایه اصلی، ارزیابی بالینی و بررسی های آزمایشگاهی بنا شده است. هدف از این مقاله مروری، بررسی فاکتورهای خطر، علائم بالینی، پاتوفیزیولوژی، روش های تشخیصی و درمان HIT بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه به جستجوی مقالات مرتبط در پایگاه های اطلاعاتی مانند Pub Med با استفاده از کلید واژه های هپارین، ترومبوسیتوپنی ناشی از هپارین، پاتوفیزیولوژی، تشخیص و درمان در بازه زمانی 1997 تا 2018 پرداخته شد.
  یافته ها
  این بیماری هم چنان یک رخداد تهدیدکننده حیات بوده که در اثر ایجاد آنتی بادی علیه کمپلکس هپارین-PF4 ایجاد می شود و در صورت فعال سازی پلاکت ها می تواند منجر به رخدادهای ترومبوتیک خطرناکی در بیماران گردد. هم چنین روش های تشخیصی آزمایشگاهی اهمیت فراوانی در رد یا تایید تشخیص این بیماری کشنده داشته و لذا انجام آن ها در بیمارانی که به لحاظ بالینی مشکوک به این عارضه هستند، ضروری است.
  نتیجه گیری
  امروزه با شناخت بهتر پاتوفیزیولوژی بیماری و هم چنین با پیشرفت های حاصله در سرعت و دقت روش های تشخیصی آزمایشگاهی، تحولی مهم در تشخیص سریع تر این بیماری به وجود آمده  است.
  کلیدواژگان: هپارین، ترومبوسیتوپنی، تشخیص
 • عصمت نوشادی، اصغر عرشی*، اسماعیل محمودی، حسن جمشیدیان، مینا دهقانی سامانی، رسول هاشم زهی، مهدی فدایی صفحات 149-159
  سابقه و هدف
  بیوژنز میتوکندری یک چرخه پیچیده است که شامل هماهنگی بین بیان ژن های میتوکندری و ژن های هسته ای، سپس ورود محصولات به اندامک و تداوم گردش این چرخه می باشد. نقص میتوکندری و یا نقص در هر یک از مسیرهای درگیر در بیوژنز میتوکندری، می تواند منجر به بیماری های تحلیل برنده شود و گاها نقش مهمی در فرآیند پیری داشته باشد.
  مواد و روش ها
  به دلیل اهمیت ارتباط میتوکندری با عواملی از جمله پروتئین های ماتریکس، چرخه سلولی و تکامل، در این مقاله مروری به بررسی ارتباط میتوکندری با این عوامل و هم چنین مطالعه های پیرامون آن ها که بالغ بر 52 مقاله می باشد، پرداخته شد. برای جستجوی مقاله ها از پایگاه های خارجی و داخلی مورد اطمینان نظیر NCBI و SID استفاده شد.
  یافته ها
  تغییرات و جهش ها در میتوکندری در اکثر فرآیندهای مولکولی و بیماری های مهم از جمله سرطان شایع است اما این جهش ها منجر به غیرفعال شدن میتوکندری نمی شوند، بلکه بیوسنتز و بیوانرژتیک آن را تغییر می دهند و منجر به تغییر در مسیرهای ارسال سیگنال، رونویسی و حتی ساختار کروماتین می گردند. بررسی این ارتباطات به شناخت و درمان بیماری هایی مانند سرطان کمک می کند.
  نتیجه گیری
  میتوکندری مهم ترین منبع تامین انرژی سلول است و آسیب میتوکندری، سبب ایجاد اختلال در فعالیت چرخه های سلولی شده و میزان تولید انرژی کاهش و تولید رادیکال های آزاد افزایش پیدا می کند. بیوژنز میتوکندری یکی از روش های دفاعی سلول در برابر استرس اکسیداتیو است که نقش محافظتی برای سلول دارد.

  کلیدواژگان: میتوکندری، بیوژنز، DNA
|
 • N. Masinaienejad, A. Abdollahi Mohammad, J. Allahyari, M. Zamani Afshar* Pages 75-81
  Background and Objectives
  The chronic nature of thalassemia affects different aspects of patients' life and increases depression.The goal of the study was to determine depression and the affecting factors in patients with thalassemia major reffered to Saravan thalassemia center.
  Materials and Methods
  The population of this descriptive analytic study consisted of 60 thalassemic patients with the age range between 10 to 17 referred to Saravan thalassemia center; they were selected using the cenus sampling method. To collect data, the demographic and CDI questionnaires were used. Then, the data was analyzed by SPSS 23 with t-independent, one way anova test.
  Results
  Out of the total number of participants, 60% were female and 40% male. The mean age and and the depression score were 13.55 ± 1.89, 33.75 ± 5.43, respectively. The data analysis showed that all patients suffered from the varying range of depression. T independent test and one way anova test did not show a significant correlation with demographic information (p > 0.05).
  Conclusions 

  Thalassemia patients suffer from varying degrees of depression. Therefore, programs and strategies are recommended for adaptation with the negative impacts of depression and its reduction.
  Keywords: beta-Thalassemia Major, Depression, Life Style
 • M.R. Mohamadimaram*, A. Gharehbaghian, A.R. Baghestani, B. Vahidianfar, A.R. Abdollahi, E. Razani, M. Khansari Pages 82-90
  Background and Objectives
  There are many antibodies and antigens that cause blood group related transfusion reactions. In this study we aim to find the prevalence of blood group antibodies in patients at different ages and with different gender.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, we screened 30659 patients (59% female and 41% male, age range 1-85) referring to different wards of Imam Khomeini complex hospital during 2017-2018 for presence of any antibodies against blood group antigens. Then, for those patients with screened positive antibody we identified the antibody in each patient. Finally we categorized the antibody positive patients based on their main ABO and Rh blood group of all wards such as cancer, hematology, general and also separately for postpartum ward.
  Results
  Out of 30659 patients in all wards, 123 and  out of 4364 just in postpartum ward, 20 patients had positive antibody. The most prevalent alloantibodies were detected to be anti-E(31.7%), anti-K(30.8%), and anti-D(14.6%) in order.
  Conclusions 

  Anti-E and anti-K are the most likely antibodies presenting in patients with positive antibody screening results awareness of which can be helpful in storing blood components with rare blood groups. Moreover,  the evaluation of common alloantibodies in the postpartum ward shows that the administration of RhoGAM might not be adequate in HDFN prevention and other antibodies should be considered in this regard.
  Keywords: Blood Group Incompatibility, Alloantibodies, Autoantibodies, Hemolytic Disease of Newborn, Transfusion Reaction
 • M. Mostakhdemin Hosseini, Sh. Samiee, M. Shaiegan*, S. Mohammadi, H. Jalaiekhoo, P. Tabatabiepanah, S. Modarresi Pages 91-102
  Background and Objectives
  Immune platelet refractoriness is a complication of blood transfusion in patients with multiple platelet transfusions. Antibodies against surface antigens, including human platelet antigens (HPAs) and human leukocyte antigens (HLAs), can be produced which can cause the degradation of transfused platelets by macrophages. In this study, the frequency of platelet antigens and antibodies against both HPAs and HLAs is evaluated in patients with platelet refractoriness.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, the simultaneous analyses of antigens of HPA-1/ -2/ -3/ -4/ -5/ -15 by molecular method (PCR-SSP), screening of platelet antibodies by flow cytometry, and anti-HLA-I antibodies by panel reactive antibody (PRA) assay were evaluated in 49 patients with platelet refractoriness.
  Results
  Out of 49 patients (including 18 females and 31 males) with platelet refractoriness, the platelet count in women was 6400 ± 3202 (range  of 1000-10000 cells/μl) and in men 7283 ± 2518 cell/μl (range of 3000-10000) showing no significance (p = 0.055). No case of HPA-4b, HPA-5b was found in this study. Anti-HLA antibodies and anti-HPA antibodies were detected in 61.2% and 4% of the patients, respectively.
  Conclusions 

  The data from our study showed that the frequencies of the allele a for HPA-1 / -3 / -4 / -5 and the allele b for HPA-2 / -15 were higher in the studied population. The frequencies of alleles and genotypes between the studied group and Iranian blood donors were different and can explain the occurrence of platelet resistance among the patients.
  Keywords: Platelets, Flow Cytometry, Antibodies, Antigens
 • M. Mohammadipour, N. Amirizadeh*, P. Mortazavi, A.R. Jahandideh Pages 103-115
  Background and Objectives
  Platelet gel prepared from platelet-rich plasma, containing growth factors, accelerates reconstruction of skin layers, stimulation of angiogenesis and increase of collagen synthesis in wounds healing process. In this study, the effect of human platelet gel on was investigated VEGF expression in experimental skin wounds in rat.
  Materials and Methods
  In this experimental study, platelet gel was prepared by adding thrombin to platelet-rich plasma. 1.5×1.5 cm wound was created on back of the body in 24 male Wistar rats. Then, the rats were divided into two control and treated groups with the application of platelet gel on the wound. Then, each group was divided into 4 subgroups with three rats for sampling on the 3rd, 5th, 7th, and 14th days. Skin wound samples were studied by using H & E staining and Mason Trichrome methods for histopathological examination. Furthermore, fluorescent immunohistochemistry method was used to measure the expression level of VEGF.
  Results
  The rate of epithelial tissue formation in the fifth day was 2 ± 0.3 and 1 ± 0.1 in the treated and control groups, respectively. The results of this study revealed that angiogenesis, epithelial tissue formation and collagen formation and inflammatory cells infiltration, in the treated group were higher than the control group, especially at the early stages of wound healing. Moreover, IHC findings showed that VEGF expression level is higher in the treated group than the control.
  Conclusions 

  The topical application of platelet gel on skin lesions has a positive effect on the healing process, especially in the early stages.
  Keywords: Platelet-Rich Plasma, Rats, VEGF
 • E. Shadmand, K. Solhjo, A. Hashemi Tayer* Pages 116-123
  Background and Objectives
  Platelet Gel (PG) is rich in growth factors with healing properties and is used in most surgeries to treat various types of tissue defects. In this study, the effect of autologous platelet gel (APG) was evaluated on healing of cutaneous leishmaniasis wounds.
  Materials and Methods
  This randomized clinical trial was done on 15 patients with cutaneous leishmaniasis; the follow-up assessment lenghthened for two months. The patients had more than one cutaneous ulcer with one of the wounds evaluated as the control and the other as the intervention group. The control group was treated with glucantime routine treatment and the intervention group received a platelet gel in addition to routine treatment. PG was used once a week and up to 7 times in the wound site. Granulation tissue formation and epithelialization were the tokens of wound recovery and positive response to treatment.
  Results
  The use of APG in the intervention group was associated with a complete and faster wound healing in 66% of the cases and 34% of the wounds had a relative improvement. During the two months of assessment, none of the wounds of the control group was associated with complete recovery. In the intervention group, the mean area of the wound was 160.6 ± 148.9 mm2 in the first week and changed to 86.9 ± 121.6 mm2 in the eighth week with descending change being statistically significant (p < 0.001).
  Conclusions 

  Platelet gel can be effective in wound healing and scar removal in the wounds caused by cutaneous leishmaniasis.
  Keywords: Platelets, Growth Factors, Leishmaniasis, Wound Healing
 • S. Karami*, F. Sdahidi, H. Rajabi, F. Golab Pages 124-132
  Background and Objectives
  Dysfunction of endothelial cells is associated with the development of atherosclerosis and cardiovascular disease. Adult endothelial progenitor cells are derived from hematopoietic stem cells capable of forming new blood vessels through a process of angiogenesis. This study was to investigate the effect of resistance training on HIF-1α gene expression and recall of Endothelial Progenitor Cells following an exercise session in the elderly.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 24 elderly men were selected from among 100 elderly people and were randomly divided into two control and training groups. Blood samples were taken once before and after the protocol of one session of resistance training and once more before and after 8 weeks of resistance exercise. The flowcytometric and the RT-PCR methods were used for the enumaration and gene expression levels, respectively. The analysis of variance with repeated measurements of design was used.
  Results
  The values ​​of HIF-1α expression in the training group were significant at the initial post-test (p = 0.048), secondary pre-test (p = 0.038) and post-test (p = 0.034). Also, the number of VEGFR2+ in the training group in the pre-test (p = 0.024) and secondary post-test (p = 0.002) and CD34+ in the pre-test (p = 0.019) and secondary post-test (p = 0.006) showed an increase.
  Conclusions 

  Eight weeks of resistance training in the elderly can increase both the call of EPCs and expression of HIF-1α gene in the blood tissue leading to repair and maintenance of the layer of Endothelial cells and angiogenesis.
  Keywords: Resistance Training, Hypoxia-Inducible Factor 1, Endothelial Progenitor Cells
 • M. Shahbazi, M. Ahmadinejad* Pages 133-148
  Background and Objectives
  Heparin is still a commonly used anticoagulant in prophylaxis and treatment of thromboembolic events. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT) is a life-threating adverse drug reaction of heparin. The diagnosis of HIT is made based on two important criteria, firstly clinical evaluation and secondly laboratory testing. In this comprehensive review, the authors will emphasize the risk factors, clinical presentation, pathophysiology, diagnostic principals and treatment of HIT.
  Materials and Methods
  Our study method was based on the search in the PubMed Database by related key words like: "heparin", "heparin induced thrombocytopenia", "pathophysiology", "diagnosis" and “treatment” published during 1997 to 2018.
  Results
  The disease is still a life-threatening event caused by the creation of an antibody against the heparin-PF4 complex and, if platelets are activated, can lead to thrombotic events in patients. Laboratory diagnostic methods are important in excluding or confirming the diagnosis of HIT, especially in patients who are moderate or highly clinical probability of HIT suspected.
  Conclusions 

  Today, with a better understanding of the pathophysiology of the disease as well as the advances made in the speed and precision of laboratory diagnostic methods, an important development has occurred in the diagnosis of HIT.
  Keywords: Heparin, Thrombocytopenia, Diagnosis
 • E. Noshadi, A. Arshi*, E. Mahmoudi, H. Jamshidian, M. Dehghani, Samani, R. Hashemzehi, M. Fadaei Pages 149-159
  Background and Objectives
  Mitochondrial biogenesis is a complex process involving the coordinated expression of mitochondrial and nuclear genes, the import of the products of the latter into the organelle and turnover of this process. Mitochondrial malfunction or defects in any of the many pathways involved in mitochondrial biogenesis can lead to degenerative diseases and possibly play an important part in aging.
  Materials and Methods
  Because of the mitochondrial relationship with some factors such as matrix proteins, cell cycle and evolution, in this review article we examined the mitochondrial relationship with these factors and mechanisms. The data were extracted from NCBI and SID databases.
  Results
  Changes and mutations in mitochondria are common in most of the molecular processes and important diseases including cancer, but these mutations do not result in mitochondria deactivation. Investigating these pathways helps us to identify and treat diseases such as cancer.
  Conclusions 

  The mitochondria is the most important source of cellular energy supply, and mitochondrial damage can interfere with cellular activity and reduce the amount of energy produced and increase the production of free radicals. Mitochondria biogenesis is one of the protective methods of the cell against oxidative stress, which has a cell protective role.
  Keywords: Mitochondria, Organelle Biogenesis, DNA