فهرست مطالب

مدیریت زنجیره تامین - پیاپی 61 (پاییز 1397)
 • پیاپی 61 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر صفایی*، علیرضا عامری نسب صفحات 4-16
  مدیریت زنجیره تامین مجموعه ای از روش های مورد استفاده برای یکپارچگی موثر و کارای تامین کنندگان، تولیدکنندگان، انبارها و فروشندگان است که به منظور حداقل کردن هزینه های سیستم و تحقق نیازهای خدمات و همچنین کالاها به تعداد صحیح در مکان و زمان مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این پژوهش شناسایی، بررسی و رتبه بندی آسیب های زنجیره تامین در شرکت گلستان است. ابتدا آسیب ها در چهار خوشه تامین، تولید، عرضه و پشتیبانی مورد شناسایی قرار گرفته و سپس با رویکرد تحلیل فرآیند شبکه ای تاثیرگذاری آسیب ها بر یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند. در انتها نیز وزن هر یک از آنها محاسبه شده و رتبه بندی می گردند. استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره تحلیل فرآیند شبکه ای که در برگیرنده تاثیرات متقابل عوامل بر یکدیگر است از جمله ویژگی های این تحقیق محسوب می شود. براساس نتایج به دست آمده مهم ترین این آسیب ها به ترتیب شامل لجستیک، توزیع، رقابت و تغییر سلیقه بازار است. در نتیجه همان طور که پیش بینی می شود؛ آسیب های لجستیک و توزیع بیشترین تاثیرگذاری بر زنجیره تامین را دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل فرآیند شبکه ای، زنجیره تامین، شناسایی و رتبه بندی آسیب ها
 • حمیدرضا کوشا*، سهی تبری صفحات 17-28
  در دنیای چالشی امروزه که مشتریان مزیت رقابتی محسوب می شوند، یکی از اساسی ترین عوامل پیروزی سازمان ها در رقابت؛ مدیریت ارتباط با مشتری موفق است. شناخت درست و ارزیابی عملکرد ناشی از به کارگیری این ابزار دغدغه محققان و مدیران شرکت های جهانی است. در شرکت های خدماتی نظیر شرکت های گاز استانی، شرکت آب و فاضلاب و شرکت برق، از آن جایی که ارتباط با مشتری ملموس تر و نزدیک تر می باشد، مدیریت آن از حساسیت بیشتری برخوردار است. مضمون عمومی در مدل ها یا چارچوب های جدیدتر ارزیابی عملکرد، تلاش برای اتصال سنجه های عملکرد به راهبرد و چشم انداز بلند مدت سازمان است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی عملکرد شرکت گاز استان خراسان شمالی در فرآیند مدیریت ارتباط با مشتری برپایه مدل کارت امتیازی CRM است. پس از استخراج عوامل اولیه از پیشینه پژوهش و مصاحبه با خبرگان، معیارها و زیرمعیارهای نهایی استخراج شد. برای رتبه بندی معیارها از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) استفاده شده و به منظور تعیین روابط میان متغیرهای اصلی فن دیمتل (DEMATEL) به کار برده شده است. طبق نتایج حاصله، در شرکت گاز استان خراسان شمالی منظر مشتری در بین مناظر چهارگانه کارت امتیازی CRM با اولویت اول و منظر عملکرد سازمانی با اولویت کمتر شد.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، ارزیابی عملکرد، کارت امتیازی CRM
 • مهدی عرفانیان*، بهنام بیانی صفحات 29-33
  یکی از مباحث مهم در یکپارچگی اجزاء زنجیره تامین، مدیریت موجودی ها است. تحقیقات نشان می دهد که مدیریت موجودی زنجیره تامین در مقایسه با مدیریت موجودی مستقل هریک از اجزاء، کارایی بیشتری دارد. در این مقاله یک مدل شبیه سازی برای مسئله کنترل موجودی چندسطحی در زنجیره تامین با نرم افزار ارنا ایجاد شده است. زنجیره تامین مورد نظر شامل خرده فروش، مرکز توزیع، تولیدکننده و تامین کننده می باشد. در این مقاله با فرض اینکه مدل به صورت چندمحصولی و با اولویت متفاوت بین محصولات تشکیل شده و پارامترهای تقاضا و موعد تحویل دارای عدم قطعیت می باشد. همچنین سیاست سفارش دهی همه سطوح به غیر از تولیدکننده (r,Q) است. تولیدکننده به دلیل محدودیت فضای انبار از سیاست (r,R) استفاده می کند. با توجه به اینکه زنجیره تامین مورد نظر دارویی است، حداکثر نمودن سطح سرویس به مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است. برای نشان دادن کاربردی بودن این مدل، زنجیره تامین داروسازی ثامن مشهد به عنوان مطالعه موردی مورد تحقیق قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره تامین، مدیریت موجودی چندسطحی، بهینه سازی برمبنای شبیه سازی
 • زهرا ایزانلو*، فرزاد دهقانیان، حسین کریمی صفحات 34-46
  عملکرد مناسب زنجیره تامین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم ارزیابی زنجیره تامین برای شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن توصیه می شود. پیش از شروع فرآیند بهبود، داشتن تصویر واضح و شناخت کاملی از ساختار زنجیره تامین موجود و همچنین روش فعلی انجام کلیه رویه ها و فعالیت های مرتبط با آن امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین به ابزاری قوی و کامل احتیاج است تا فاز شناخت و ارزیابی زنجیره تامین را پشتیبانی کند. در این زمینه مدل های مختلفی وجود دارد که مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) ابزاری ارزشمند برای این منظور محسوب می شود]1[. مدل SCOR به عنوان نوعی مدل مرجع فرآیند معرفی گردیده و شامل واژگان فنی، مجموعه تعاریف و اصطلاحات و معیارهای اندازه گیری است که با تبیین فرآیندهای استاندارد و تطبیق فعالیت های زنجیره تامین با بهترین شیوه های تجربه شده می باشدکه امروزه به عنوان تکنیکی بسیار سودمند در اختیار مدیران قرار گرفته است. در این مقاله به ارزیابی زنجیره تامین شرکت کیا الکترود شرق براساس مدلSCOR  پرداخته می شود. براین اساس ابتدا لازم است تا جنبه های مختلف ارزیابی مبتنی بر مدل SCOR مطالعه و تبیین شوند. در ادامه شاخص های ارزیابی تدوین شده و سپس به ارزیابی زنجیره تامین شرکت کیا الکترود شرق پرداخته می شود. در این تحقیق طراحی سوالات پرسشنامه ها براساس شاخص های سطح سوم مدل SCOR صورت گرفته شده و مقادیر شاخص ها توسط طیف لیکرت به صورت کیفی سنجیده شده است. پرسشنامه ها با همکاری کارشناسان و کارکنان شرکت کیاالکترود شرق، مشتریان و تامین کنندگان شرکت تکمیل گردید. سپس داده های به دست آمده از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل واقع شدند. در انتها نتایج حاصل از تحلیل آماری داده ها مشخص شد شرکت کیاالکترود شرق از نظر عملکرد ارزیابی در سه شاخص قابلیت اطمینان، چابکی و هزینه  وضعیت مناسب و در دو شاخص پاسخگویی و مدیریت دارایی وضعیت نامناسبی دارد و باید بهبود یابد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، زنجیره تامین، مدل SCOR، شرکت کیاالکترود شرق
 • امیرطه جلالی*، رضا احتشام راثی صفحات 47-61
  از آنجا که سلامتی انسان درگرو برخورداری از محیط زیست و محیط اجتماعی سالم و به دور از مخاطرات است، مفهومی به عنوان پایداری برای تمرکز بر بهبود موضوعات زیست محیطی و اجتماعی (منابع طبیعی، آب و انرژی، ایجاد زیرساخت های کاهش آلایندگی ها، حذف ناهنجاری های اجتماعی نظیر فقر، معلولیت ها، حقوق کودکان، زنان و اقلیت ها) هم زمان با نگاه های اقتصادی، به عنوان بحثی بسیار تاثیرگذار در آینده بشریت، توسط محققان مطرح گردید. زنجیره های تامین با ایجاد رفتار مسئولانه در تمام مراحل و اعضای زنجیره، می توانند به عنوان بستری مناسب برای توسعه پایداری مورد استفاده قرار گیرند و با توجه به نقش انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین، در این تحقیق با به کارگیری روش های پژوهش توصیفی- پیمایشی، با مطالعه ادبیات موضوع، دریافت نظر خبرگان و با به کارگیری روش بهترین- بدترین، یک سیستم برای انتخاب تامین کننده پایدار برتر با درک ماهیت محصول و پیش بینی وضعیت آلایندگی زیست محیطی، دغدغه ها و مخاطرات اجتماعی فعالیت ها از حلقه های زنجیره تامین پوشاک پیشنهاد شده است. مدل ارائه شده براساس دغدغه های ابعاد پایداری، رویه خاص و متناسب برای انتخاب تامین کننده در هر بخش زنجیره تامین پوشاک را ارائه می کند تا با توسعه پایداری حاصل از انتخاب برترین تامین کننده، بتوان مفهوم پایداری را در کل زنجیره تامین پوشاک گسترش داد.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، روش بهترین- بدترین، زنجیره تامین پایدار، زنجیره تامین پوشاک
 • ثنا دنگ کوب*، امیرحسین انضباطی صفحات 62-78
  یکی از بزرگ ترین چالش هایی که مدیران و تولیدکنندگان با آن روبه رو هستند، شناسایی عارضه ها در حوزه لجستیک و زنجیره تامین است. واضح است که با شناسایی شکاف ها و مشکلات موجود و ارائه پیشنهاد در زمان مناسب می توان عملکرد زنجیره تامین را بهبود بخشید. در این پژوهش، سعی شده با به کارگیری رویکرد چارچوب طبقه بندی فرآیند (PCF) که سازمان بهره وری و کیفیت آمریکا (APQC) ارائه کرده بتوان، زنجیره تامین سازمان را براساس فرآیندها، بخش بندی کرده و برای هر بخش به طور جداگانه حداقل نیازمندی های استاندارد تعیین گردد. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل میدانی و ابزار پرسش نامه، آن دسته از نیازمندی هایی که رعایت نمی شوند شناسایی شوند. نتایج حاصل از این پژوهش شامل فهرستی از انواع عارضه های موجود در سازمان بوده تا مدیران در راستای بهبود آنها اقدامات اصلاحی مناسب را در نظر بگیرند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، طبقه بندی فرآیند، استانداردهای زنجیره تامین، ارزیابی عملکرد
|
 • Naser Safaie *, Alireza Ameri Nasab Pages 4-16
  Supply chain management is a set of used methods for the efficient integration of suppliers, manufacturers, warehouses, and sellers to reduce system costs, satisfy service needs, and place the appropriate number of products at the right place and right time. The present study aimed to identify and rank the supply chain damages using the analytic network process. In this study, first the damages were identified in four clusters of supply, production, supply, and support of Golestan Company's suppliers. Then, the effectiveness of the damages on each other and their weight was obtained and ranked using the analytic network process. Using the multi-criteria decision-making technique of network process analysis, which includes the interaction of factors on each other, is one of the characteristics of this research. Based on the obtained results, the most significant supply chain damages included logistics, distribution, competition, and changing market tastes. As predicted, logistic damages and distribution had the maximum effect on the supply chain.
  Keywords: Analytic Network Process, Supply Chain, Identifying, Ranking the Damages
 • Hamid‌Reza Koosha *, Soha Tabari Pages 17-28
  In today's competitive world in which customers are thought of as competitive advantages, customer relationship management is one of the most fundamental determinants of organizational success. Correct knowledge and evaluation of performance resulting from using this model is a concern of scholars and corporate managers around the world. Since relationship with customers in service organizations such as Iranian Gas Company is more tangible and relevant, customer relationship management enjoys greater significance. The general theme of newer models and frameworks of performance is an attempt to connect performance indices to organizations long-run strategy and landscape. The aim of this paper is to evaluate the performance of North Khorasan Gas Company in the process of customer relationship management on the basis of CRM Balanced Scorecard as a based model on balanced Scorecard framework using multiple-criteria decision-making. In this study, in order to determine these factors in each of the four perspectives of CRM Scorecard, after extracting the primary factors from literature review and interviewing experts, an Analytic Network Process (ANP) model was used to rank criteria and DEMATEL was employed to identify the relationships among main variables. The analysis of resulting data was performed in software (EXCEL and Superdesision software) environment. According to the obtained results, in North Khorasan Gas Company the customer perspective among the four perspectives of CRM Scorecard is a high rank aspect.
  Keywords: Customer Relationship Management, Evaluating Performance, Using Multiple-Criteria Decision-Making
 • Mahdi Erfanian *, Behnam Bayani Pages 29-33
  Inventory management is one of the key issues in the integration of supply chain components. Research has shown that when it comes to a component, supply chain management is more efficient in comparison with the independent inventory management. In this paper, a simulation model with the Arena software has been created for multilevel inventory control in the supply chain. The supply chain in question includes retailers, distribution center, manufacturer and supplier. In this paper, it is assumed that the model is multi-product with varying priority between the products. The demand and delivery parameters are uncertain here. Also, the ordering policy of all levels except the manufacturer is (r, Q). The manufacturer uses (r, R) policy due to the storage space limitations. Considering that the target supply chain is medicinal, maximizing the level of delivering service to the customers is of utmost importance. In order to demonstrate the applicability of this model, the supply chain of Samen Pharmaceutical in Mashhad has been investigated as a case study.
  Keywords: Supply Chain Management, Multi-level Inventory Management, Simulation Based Optimization
 • Zahra Izanloo *, Farzad Dehghanian, Hossein Karimi Pages 34-46
  Proper supply chain performance plays a key role in the success of an organization and the sustainable achievement of its goals, and in particular its profitability. In this regard, the establishment of a supply chain assessment system is recommended to identify the weaknesses and continuous improvement. Before starting the recovery process, having a clear picture of the existing supply chain structure as well as the current method of carrying out all of the procedures and related activities is essential. Therefore, there is a need for a strong and complete instrument to support the identification and evaluation phase of the supply chain. In this context, there are several models in which the Supply Chain Reference Model (SCOR) is a valuable tool for this purpose. The SCOR model has been introduced as a reference process model that includes technical terms, definitions and terms, and measurement metrics that explain the standard processes and adapt supply chain activities to the best practices that are nowadays a very useful technique for managers. In this paper, we evaluate the supply chain of the Kia Electrode Shargh Company based on the SCOR model. Based on this, it is first necessary to study and explain the various aspects of the evaluation based on the SCOR model. The evaluation indicators are developed and evaluated by the Kia Electrode East Company. In this research, questionnaires were designed based on the third level indicators of the SCOR model and the values ​​of the indicators were measured by qualitative Likert scale. The questionnaires were completed in cooperation with the experts and staff of the Kia Electrode Shargh Company, customers and suppliers of the company. Then, the data obtained from the questionnaires were analyzed using SPSS software. Finally, the results of the statistical analysis of the data indicate that Kia Electrode Shargh has an appropriate status in terms of performance evaluation in three indexes of reliability, agility and cost, and in two indicators of accountability and asset management is inappropriate and should be improved.
  Keywords: Assessment, Supply Chain, SCOR Model, kia Electrode Shargh Co
 • Amir Taha Jalali *, Reza Ehtesham Rasi Pages 47-61
  Since the health of today and tomorrow is related to risks environmental and safety social, Concept as sustainability to focus on improving environmental and social issues (natural resources, water and energy, creating infrastructure for reducing emissions, removing social anomalies such as poverty, disabilities, children's rights, women, minorities) along with economic perspectives , As a major discussion in the futurity, was raised by the researchers. supply chains by creating responsible behavior at all stages and chain members Can be used as a suitable adjuvant for sustainability development.In this research, using descriptive-survey research methods, by studying the subject literature, receiving expert opinion and using the best-worst, a system for selecting the best sustainable supplier with an understanding of the nature of the product and the prediction of the environmental pollution, the concerns and the social risks of each of the Clothing supply chain rings has been proposed. The proposed model, based on sustainability concerns, provides a specific and appropriate procedure for selecting a supplier in each Clothing supply chain rings WITH the choice of the best supplier sustainable, can be extended to enhance the concept of sustainability throughout the apparel supply chain.
  Keywords: upplier Selection, Best-worst Method, Sustainable Supply Chain, Clothing Supply Chain
 • Sana Dangkoub *, Amir Hossein Enzebati Pages 62-78
  Identifying the incidents and problems in the field of logistic and supply chain is one of the biggest challenges, which managers and manufacturers are facing now. Hence, by determining the gaps and problems related to above-mentioned issues and by offering proper solutions at the exact time, we can improve the performance of a supply chain. This study by using the ‘Process Classification Framework’ approach (PCF) provided by American Productivity and Quality Center (APQC), attempts to classify the organization based on the procedure and determine minimum standard requirements for each section. Then by utilizing the appropriate data gathering methods and interview, those requirements, which were not taken into account in each section, are distinguished. The results of this study include a list of all types of existing problems in an organization, so the managers could fully recognize the process events of their company and make best decisions to modify them.
  Keywords: Supply Chain, Process Classification, Supply Chain Standards, performance evaluation