فهرست مطالب

پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی - پیاپی 6 (بهار 1398)
 • پیاپی 6 (بهار 1398)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1398/03/04
 • تعداد عناوین: 5
|
 • محمود رییسی پور زمانی صفحات 1-16
  از عوامل مهمی که بر کیفیت حسابرسی، تاثیرگذار است، اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی هست. در این تحقیق بهمنظور بررسی این رابطه از تعریفهای عملیاتی متفاوتی برای اندازه موسسه حسابرسی، گستردگی عملکرد و تعداد کارکنان موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی، نسبت به تحقیقات پیشین استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه موردنظر تعداد 110 شرکت در صنایع متفاوت است که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب شده اند. روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا توصیفی-همبستگی بوده و داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی و رگرسیون تک متغیره و چند متغیره مبتنی بر روش پانل دیتا مورد واکاوی قرار گرفته است. سه فرضیه تحقیق عبارت بودند از الف- بین اندازه موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد، ب- تعداد کارکنان موسسه حسابرسی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. ج- بین تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد) و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحقیق در فرضیه اول نشان داد که بین متغیر اندازه موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد از طرفی علامت ضریب این متغیر در مدل مثبت میباشد بنابراین رابطه بین این دو متغیر مثبت میباشد به عبارتی با افزایش متغیر اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی افزایش و با کاهش متغیر اندازه موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی کاهش مییابد. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه اول این پژوهش تائید گردید، همچنین در فرضیه دوم مشخص شد بین متغیر تعداد کارکنان موسسه حسابرسی با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه دوم این پژوهش تائید نمیگردد. بررسی فرضیه سوم مشخص شد که بین متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد) با کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد از طرفی علامت ضریب این متغیر در مدل مثبت میباشد بنابراین رابطه بین این دو متغیر مثبت میباشد به عبارتی با افزایش متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد)، کیفیت حسابرسی افزایش و با کاهش متغیر تعداد قراردادهای موسسه حسابرسی (گستردگی عملکرد)، کیفیت حسابرسی کاهش مییابد. لذا با توجه به نتایج مدل، فرضیه سوم این پژوهش تائید میگردد.
 • محمدرضا بزرگ زاده صفحات 17-27
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد با نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی میباشد. در این پژوهش از دو متغیر محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقد به عنوان متغیرهای اصلی و متغیر سهامداران نهادی به عنوان متغیر تعدیل کننده استفاده شده است. در همین راستا 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک انتخاب گردید؛ در طی سال های 91 الی 95 مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق دارای یک فرضیه میباشد که با استفاده از مدل رگرسیون خطی و مدل داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت. پژوهش حاضر دارای 1 مدل اصلی برای برآورد فرضیه پژوهش می باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود نقش تعدیل کننده سهامداران نهادی در رابطه بین محافظه کاری حسابداری و ارزش وجه نقدی می باشد.
  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، ارزش وجه نقد، سهامداران نهادی
 • صادق حجتی، پرویز سعیدی صفحات 29-35
  این مقاله به دنبال شواهدی درباره دیدگاه حسابرسان، حسابداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان (بانک ها) از انجام خدمات غیر حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی میباشد؛ که آیا کیفیت حسابرسی موسسات حسابرسی از طریق انجام خدمات غیر حسابرسی آسیب میبیند و یا خیر؟ و اگر آسیب میبیند چه نوع خدماتی باعث مخدوش شدن استقلال حسابرسی می شود و تا چه اندازه بر کیفیت حسابرسی تاثیر میگذارد. هم جنین میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی و اثر آن بر کیفیت حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام این تحقیق با در نظر گرفتن آئین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی ایران به دنبال این موضوع است که به استاندارد گذاران در ممنوعیت یا محدودیت انجام برخی خدمات غیر حسابرسی و میزان حق الزحمه های غیر حسابرسی راهنمایی لازم را انجام دهد.
  کلیدواژگان: کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرسی، خدمات غیر حسابرسی، حق الزحمه غیر حسابرسی و موسسات حسابرسی
 • هادی فرحی*، سیده شایسته واردی صفحات 37-44
  متغیرهای زیادی، رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند که یکی از متغیرهای تاثیرگذار بر رشد اقتصادی، جهانی شدن است. جهانی شدن به مفهوم باز بودن اقتصاد، به تجارت و سرمایه گذاری آزاد و تقویت عوامل رشد کمک می کند. یکی از عوامل رشد اقتصادی، هدایت نهاده ها به سوی مطلوبترین فعالیت های اقتصادی است. در فرایند جهانی شدن، منابع داخلی با توجه به مزیت های نسبی اقتصاد و میزان اثربخشی سرمایه گذاری ها، به مطلوبترین فعالیت های اقتصادی منجر می شود. آزادسازی، اقتصاد را به بازارهای بزرگتر پیوند میدهد. از آدام اسمیت تا اقتصاددانان دیگر بر این باورند که اندازه بازار در رشد موثر است. بازار بزرگتر دسترسی به دیدگاه های بیشتر، امکان فعالیت های با هزینه ثابت بزرگتر و تقسیم کار مطلوبتر را فراهم می کند. بازار بزرگتر در نهایت رقابت را بهبود میبخشد و به نوبه خود به ارتقای خلاقیت کمک می کند. ازآنجایی که جهانی شدن در مفهوم کلی آن می تواند از راه های مختلفی از جمله آزادسازی تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و جریان های سرمایه، ارتباطات فردی و گردشگری بین المللی، جریان اطلاعات و روابط سیاسی، بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد. در این پژوهش برای نشان دادن جهانی شدن، از شاخص KOF که 3 بعد اصلی جهانی شدن(اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) را در نظر می گیرد، استفاده شده است. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته می باشد. بدین منظور اطلاعات مربوط به 15 کشور توسعه یافته در بازه زمانی 2002-2013 جمع آوری گردید. نتایج نشان میدهد که شاخص جهانی شدن دارای رابطه مثبت و معناداری با نرخ رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته بوده است.
 • زهره حاجیها، سمیرا سادات هاشمی *، امیر صبوری صفحات 45-56
  این پژوهش تاثیر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل را بررسی می کند. این پژوهش اولین مقاله ای است که شواهدی را در مورد اثر حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل فراهم میسازد. ویژگی های ثابت کمیته حسابرسی همچون استقلال، تخصص مالی و آموزش ازجمله ویژگی های موثر بر اثربخشی فعالیت کمیته حسابرسی است ویژگی های رفتاری چون وجود زنان در این کمیته نیز میتواند باعث تغییر این اثربخشی شود. پژوهش حاضر در فضایی منحصربه فرد و خاص پژوهش ایران، صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1391 الی 1395 است. با در نظر گرفتن روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد حضور زنان در کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرس و نوع اظهارنظر حسابرس مستقل تاثیر معناداری دارد و شرکت هایی که در ترکیب اعضای کمیته حسابرسی خود از زنان استفاده میکنند، نسبت به سایر شرکت ها حق الزحمه حسابرسی کمتری پرداخت مینمایند و همچنین نوع اظهارنظرشان نسبت به سایر شرکت ها غیرمقبول می باشد.
  کلیدواژگان: حضور زنان در کمیته حسابرسی، حق الزحمه حسابرسی، نوع اظهارنظر حسابرس مستقل، بورس اوراق بهادار تهران