فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال سی و دوم شماره 1 (پیاپی 98، بهار 1398)
 • سال سی و دوم شماره 1 (پیاپی 98، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • معصومه حسنی طباطبایی، سیده نفیسه مومنی* صفحات 1-4
 • علیرضا پرهیز، فروغ فدوی*، سیاوش جعفری سمنانی صفحات 5-10
  زمینه و هدف
  هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه نتایج حاصل از جایگذاری ایمپلنت های کوتاه (طول کم تر از 8 میلی متر) برای اجتناب از انجام sinus lift و جایگذاری ایمپلنت های با طول استاندارد (10 تا 12 میلی متر) برای بازسازی ناحیه خلف ماگزیلای آتروفیک، بود.
  روش بررسی
  در این کار آزمایی بالینی آینده نگر 26 بیمار که میزان ریج باقیمانده آن ها در ناحیه خلف ماگزیلا 6 تا 7 میلی متر بود انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه 13 نفره تقسیم شدند. برای گروه آزمایشی ایمپلنت های با طول کوتاه بدون جراحی سینوس لیفت قرار داده شد در حالی که بیماران گروه کنترل ایمپلنت های با طول استاندارد را پس از انجام بازسازی کف سینوس ماگزیلا دریافت کردند. میزان استخوان از دست رفته پس از 1 تا 2سال پس از loading ایمپلنت ها با استفاده از رادیوگرافی ها در دو گروه آزمایشی و کنترل ارزیابی و با استفاده از آزمون chi_square مورد قیاس و ارزیابی آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  پس از یک سال 2 بیمار (4/15%) در گروه آزمایشی و 1 بیمار از گروه شاهد (7/7%) تحلیل استحوان داشتند (0/5P=). پس از 2 سال 4 بیمار از گروه آزمایشی (8/30%) و 2 بیمار از گروه کنترل (4/15%) تحلیل استخوان داشتند (0/4P=).
  نتیجه گیری
  2 سال پس از بارگذاری ایمپلنت ها میزان استخوان از دست رفته به طور معنی داری متفاوت نبود و بر اساس نتایج این مطالعه به نظر می رسد که ایمپلنت های با طول کوتاه جایگزین مناسبی برای درمان جراحی سینوس لیفت و جایگذاری ایمپلنت های با طول استاندارد می باشد.
  کلیدواژگان: بازسازی سینوس، خلف ماگزیلا، ایمپلنت های استاندارد، ایمپلنت های کوتاه
 • پونه محمودی، کیومرث امینی*، پرویز امینی صفحات 11-21
  زمینه و هدف
  کاندیدا، پاتوژن فرصت طلبی است که در افراد با سیستم نقص ایمنی و تضعیف شده ایجاد بیماری می کند. بیماری های پریودنتال، حالت التهابی و مخرب کمپلکس دندانی- لثه ای است که رشد بیوفیلم ناشی از گونه های کاندیدا گلابراتا، پاراپسیلوزیس و تروپیکالیس نسبت به کاندیدا آلبیکنس در آن کمتر است. جلبک قهوه ای سارگاسوم به علت داشتن منشاء طبیعی نسبت به داروهای شیمیایی سازگاری بیشتری باانسان دارد و عوارض جانبی کمتری ایجاد می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی مولکولی گونه های کاندیدا جدا شده از عفونت های پریودنتال و تاثیر عصاره جلبک قهوه ای Sargassum glaucescens بر بیان ژن تشکیل دهنده بیوفیلم با روش Real-Time-PCR بود.
  روش بررسی
  نمونه های دهانی عفونت پریودنتال از بیماران مراجعه کننده جمع آوری شد. جهت ایزولاسیون گونه های کاندیدا از نمونه ها روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (SDAc) کشت شد. از کلنی های رشد یافته با روش کیت و پرل شیشه ای استخراجDNA  انجام شد. کلنی های رشد یافته با پرایمرهای اختصاصی به روش PCR-RFLP شناسایی گردید. به منظور شناسایی بیان ژن های als در ایزوله های کاندیدا استخراج RNA با روش فنل- کلروفرم و پرل شیشه ای و برای ارزیابی تاثیر عصاره سارگاسوم گلسیسنس از دستورالعمل CLSI-M27-A2 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل نشان داد که میزان بیان ژن als در عفونت پریودنتال در سنین مختلف نسبت به سایر ژن ها بیشتر است. نقش دیگر  alsدر تشکیل بیوفیلم کاندیدا آلبیکنس است. حداقل غلظت مهارکنندگی رشد قارچ توسط عصاره جلبک 256 میکروگرم بر میلی لیتر بود. سارگاسوم گلوسنس حدود 62% بیان ژن als را در نمونه های مورد بررسی کاهش داد.
  نتیجه گیری
  سارگاسوم گلوسنس دارای ویژگی های خاص فارماکولوژیک و اثرات ضد قارچی و ضد میکروبی قابل توجهی است. بررسی نتایج با
  روش
  Real Time PCR نشان داد که بیان ژن als در ایزوله های تحت مطالعه تیمار شده با عصاره جلبک سارگاسوم نسبت به ایزوله های تیمار نشده پایین تر بوده و نشان دهنده نقش مثبت عصاره در کاهش بیان ژن مولد بیوفیلم در ایزوله ها بود.
  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، بیوفیلم، سارگاسوم گلوسنس، Real time PCR
 • مرضیه علی خاصی، نرگس عامری*، حکیمه سیادت، احمدرضا شمشیری، محمدرضا نجاتی صفحات 22-28
  زمینه و هدف
  خطاهایی که در هر یک از مراحل ساخت فریم ورک زیرکونیایی ایجاد می شود، ممکن است باعث از بین رفتن تطابق رستوریشن نهایی گردد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات ابعادی فریم ورک های زیرکونیایی بریج سه واحدی متکی بر ایمپلنت، در طی مراحل مختلف ساخت توسط سیستمCAD/CAM ، Zirkonzahn بود.
  روش بررسی
  مدل اصلی با مانت کردن دو اباتمنت ایمپلنتی به عنوان پایه های بریج سه واحدی (کانین تا پره مولر دوم ماگزیلا) ساخته شد. توسط اسکنر سیستمZirkonzahn ، مدل اصلی 12 بار اسکن شده و 12 فریم ورک در اندازه مدل اصلی تراشیده شد (نمونه های تراش) و 12 فریم ورک با احتساب میزان انقباض در ابعاد بزرگتر تراشیده و سپس سینتر شد تا به ابعاد مدل اصلی برسد (نمونه های سینتر). ابعاد مدل اصلی و فریم ورک های مرحله تراش و سینتر در مناطق مشخصی توسط دستگاه VMS (Video Measuring System) اندازه گیری شد. همچنین این ابعاد در داده های اسکن توسط نرم افزار CATIA
  اندازه گیری شد. اختلاف ابعاد در هر یک از مراحل ساخت نسبت به مدل اصلی محاسبه شد. تاثیر دو فاکتور (مرحله ساخت و اندازه اباتمنت) بر میزان تغییرات ابعادی فریم ورک ها توسط Two-Way ANOVA ارزیابی شد. در صورت وجود Interaction بین فاکتورها، از Paired t test (اباتمنت) و Repeated measures ANOVA (مراحل) استفاده شد. حد معنی داری آماری 0/05 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  طبق نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر، در تمام ابعاد، تغییرات در مرحله تراش بیشتر از دو مرحله دیگر بوده است. همچنین در تمام مراحل، تغییرات ارتفاع پره مولر نسبت به کانین بیشتر بود (0/001>P).
  نتیجه گیری
  با وجود محدودیت های این مطالعه به نظر می رسد، مراحل ساخت و نیز اندازه اباتمنت بر میزان تغییرات ابعادی فریم ورک های زیرکونیایی تاثیرگذار می باشند.
  کلیدواژگان: زیرکونیا، تطابق داخلی، CAD-CAM
 • فاطمه انصافی، تبسم هوشمند، مریم پیرمرادیان* صفحات 29-39
  زمینه و هدف
  امروزه رزین کامپوزیت ها یکی از رایج ترین مواد مورد استفاده در دندانپزشکی ترمیمی است. این در حالی است که شکست در ترمیم های رزینی نیز به دلیل ماهیت شیمیایی و استعداد بالایش به وقوع پوسیدگی ثانویه نیز بسیار رایج است. با توجه به رویکردهای محافظه کارانه در دندانپزشکی، طرح درمان های اصلاحی بیش از انواعی که مبتنی بر تعویض کامل ترمیم های آسیب دیده هستند، مورد توجه قرار دارند. هدف از مطالعه حاضر مقایسه متدهای آماده سازی سطحی مختلف بر روی سطوح کامپوزیتی، برای نیل به بالاترین استحکام باند بین کامپوزیت های قدیمی و جدید بعد از فرآیند پیر سازی بود.
  روش بررسی
  چهارگروه آزمایشی در این مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفتند. در ابتدا استوانه کامپوزیتی با قطر 6 وارتفاع 5 میلی متر با استفاده از یک کامپوزیت میکرو هیبرید به روش Incremental آماده شدند. نمونه ها پس از نگهداری به مدت 6 ماه در آب مقطر، در دمای 37 درجه سانتی گراد تحت 4 نوع آماده سازی سطحی مختلف قرارگرفتند. سطح همه نمونه ها با استفاده از فرز الماسی خشن سازی شده و پس از اچینگ با اسید فسفریک، با ترکیبات زیر مورد آماده سازی سطحی قرار گرفتند. گروه 1: Composite primer شرکت GC. گروه 2: باندیگ یونیورسال حاوی سایلن شرکت Kuraray گروه 3: سیستم باندینگ Self-etching (SE bond) از شرکت Kuraray گروه 4: سایلن شرکت Ivoclar Vivadent به همراه باندینگ هیدروفوب (بطری دوم سیستم باندینگ SE bond) از شرکت Kuraray. گروه 5: گروه کترل بدون آماده سازی سطحی. سپس مجددا به روش Incremental، 5 میلی متر کامپوزیت مشابه کامپوزیت اولیه (تنها با رنگ متفاوت) بر روی سطح نمونه ها قرار داده شد و پس از برش و تحت 3000 دور ترموسایکل، ارزیابی استحکام باند ریزکششی در Universal testing machine انجام گرفت. نمونه ها پس از شکست با استفاده از استریومیکروسکوپ بررسی شدند. داده ها به روش آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون Tukey مورد ارزیابی آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین مقدار عددی استحکام باند ریزکششی در گروهی که در آن از ماده باندینگ SE bond و سایلن جهت آماده سازی نمونه ها استفاده شده بود و کمترین در گروهی که در آن ماده باندینگ یونیورسال مورد استفاده قرار گرفته بود، مشاهده شد که با هم تفاوت معنی دار داشت (02/0=P). تمام نمونه ها در همه گروه ها دچار شکست کوهزیو شدند و درصد شکست در کامپوزیت های قدیمی و جدید تفاوت محسوسی با یکدیگر نداشت (0/69=P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده همه روش های آماده سازی سطحی مورد استفاده در این مطالعه برای تامین یک باند با کیفیت به رزین کامپوزیت های قدیمی می تواند مناسب باشد و استحکام باند ریزکششی میان کامپوزیت های قدیمی و جدید بیشتر از استحکام کوهزیو کامپوزیت ها بود. با این حال میزان عددی استحکام باند گروه باندینگ یونیورسال ازگروه سایلن به همراه باندینگ هیدروفوب به طور معنی داری پایین تر بود.
  کلیدواژگان: استحکام باند، عملیات پیر سازی، ترمیم، رزین کامپوزیت دندانی
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، فرناز فراهت، فاطمه کوهستانی* صفحات 40-51
  زمینه و هدف
  علیرغم افزایش تقاضای ترمیم های هم رنگ دندان مانند کامپوزیت، ایجاد باند با ثبات کامپوزیت با عاج همچنان چالشی در دندانپزشکی می باشد. فعال شدن پروتئازهای عاجی از دلایل از دست رفتن باند می باشد. هدف این مطالعه تعیین بهترین ماده پیش درمانی عاج پس از اسید اچ جهت مهار آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز جهت افزایش ثبات باند رزین عاج بود.
  روش بررسی
  پس از جمع آوری 24 مولر سوم بدون پوسیدگی، از عاج زیر DEJ استفاده شد. پس از اسید اچ دو نوع ماده شامل کلرهگزیدین 2% (CHX)، کربودی ایمید 3/0 مول(EDC)  به مدت 60 ثانیه و آب (گروه کنترل) به کار رفت. سپس در تمام نمونه ها از باندینگ  Single bondاستفاده و با کامپوزیت
  XT Filtek Z250 ترمیم شدند. تعداد 48 نمونه برش عاجی از دندان ها حاصل و نمونه ها به سه گروه CHX و  EDCو کنترل که هر گروه به دو زیر گروه 8n= (جمعا 6 گروه) تقسیم شدند. نیمی از نمونه ها فورا و نیمی پس از 6 ماه، تحت تست استحکام باند ریزکششی قرار گرفتند. سپس نمونه ها زیر استریومیکروسکوپ و میکروسکوپ الکترونی ارزیابی شدند. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار SPSS23 و آزمون های تحلیل واریانس دو طرفه و مقایسه های چندگانه توکی و T زوجی انجام شد و 05/0>P به عنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین استحکام باند کششی فوری گروه ها (CHX-EDC - کنترل) تفاوت آماری معنی داری نداشت (97/0P=). میانگین استحکام باند کششی پس از 6 ماه CHX و  EDCتفاوت معنی داری با کنترل داشتند (0/001P≤). در مقایسه استحکام باند فوری و پس از 6 ماه تنها در گروه EDC استحکام باند فوری و پس از 6 ماه تفاوت معنی داری نداشت (0/64P=).
  نتیجه گیری
  محلول های CHX و EDC تآثیری بر استحکام باند فوری نداشتند. در CHX پس از 6 ماه کاهش استحکام باند مشاهده شد. اما EDC باعث ثبات استحکام باند پس از 6 ماه شد.
  کلیدواژگان: لایه هیبرید، آنزیم های ماتریکس متالوپروتئیناز، استحکام باند ریزکششی، کلرهگزیدین، کربودی ایمید
 • رکسانا صادق عمل نیک رفتار، مریم رضایی دستجردی، همت قلی نیا، بابک عموییان* صفحات 52-60
  زمینه و هدف
  پروتز پارسیل متحرک (RPD) روش درمانی متداولی برای بازسازی بیمارانی با بی دندانی پارسیل است، در حالی که RPD می تواند زمینه ساز مشکلات پریودنتالی شود. هدف از این پژوهش، بررسی اثر RPD های ساخته شده در دانشکده دندانپزشکی بابل بر وضعیت پریودنتال دندان های پایه و غیر پایه بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی،70 بیمار که کاندیدای دریافت RPD بودند بر اساس کلاس بندی کندی به چهار گروه تقسیم شدند. پارامترهای پریودنتالی شامل شاخص پلاک دندانی (PI)، شاخص جرم دندانی (CI)، عرض لثه کراتینیزه، خونریزی هنگام پروب کردن (BOP)، عمق پاکت پریودنتال (PPD)، تحرک دندان (TM) و تحلیل لثه برای دندان های پایه و غیر پایه در قبل از تحویل پروتز و 1، 3، 6 ماه بعد اندازه گیری شدند. این پارامتر ها با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، تی تست مستقل، کوواریانس و کای اسکوار مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در کلاس یک میانگین عرض لثه کراتینیزه (0/001P<)، PPD (0/002=P) و BOP (0/001P<) بین دندان های پایه و غیر پایه بعد از یک ماه اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. بعد از سه ماه تفاوت معنی داری در PI (0/01=P)، عرض لثه کراتینیزه (0/001P<)،BOP  (0/001P<) و PPD (0/001P<) مشاهده شد. شش ماه بعد فقط پارامترهای PI، CI،  TMاز لحاظ آماری تفاوت معنی داری نشان ندادند. در کلاس دو میانگین PI (0/002=P) و عرض لثه کراتینیزه (0/001P<) بعد از یک ماه، عرض لثه کراتینیزه (0/001P<)، BOP (0/03=P)، PPD (0/05=P) و  TM(0/03=P) بعد از سه ماه، عرض لثه کراتینیزه (0/001P<)، PI (0/04=P)، BOP (0/001P<) و TM (0/03=P) در شش ماه بعد تفاوت معنی داری نشان دادند. در کلاس سه فقط تحلیل لثه در 1 و 3 ماه بعد تفاوت معنی داری نشان نداد. پارامترهای عرض لثه کراتینیزه (0/001P<)،PI  (0/001=P)، BOP  (0/001P<) و TM (0/03=P) بعد از شش ماه تفاوت معنی داری نشان دادند.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که RPD بر وضعیت پریودنتال دندان های پایه و غیر پایه تاثیر گذار است که می توان با طراحی دقیق تر پروتز، پیگیری های دوره ای پریودنتال و بهداشت دهان خوب این اثرات را کاهش داد.
  کلیدواژگان: پایه های دندانی، بیماری های پریودنتال، پروتز پارسیل متحرک
 • سمیه عظیمی کنگرشاهی، سید جواد قاضی میرسعید*، زهرا گنجی پور صفحات 61-68
  زمینه و هدف
  ظهور وب اجتماعی و تاثیر گذاری که در ارتباطات افراد و فعالیت های علمی جوامع مختلف داشت، باعث ایجاد ارتباطات جدی پژوهشی بین محققان شد. این مسئله که پژوهشگران ایرانی تا چه اندازه خود را با فناوری های جدید به روز نگه می دارند و از آن ها جهت تعامل بر سر مسائل علمی بهره می گیرند، چالشی است که با توجه به تغییرات در دنیای رقومی همواره مطرح می شود. بنابراین هدف از این مطالعه بررسی میزان تولیدات علمی دندانپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران در شبکه های ResearchGate و Mendeley با استفاده از پایگاه استنادی Scopus در فاصله سال های 2015 و 2016 بود.
  روش بررسی
  جامعه پژوهش شامل کلیه مقالات علمی حوزه دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد که در طی سال های مذکور در پایگاه Scopus نمایه شده اند. در نهایت نتایج با استفاده از آمار توصیفی در قالب نمودار و جداول ارائه گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص شد تولیدات علمی نمایه شده محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران طی سال های 2015 و 2016 رو به افزایش بوده است. همچنین مشخص گردید میزان پوشش مقالات حوزه دندانپزشکی منتشر شده توسط محققان دانشگاه های علوم پزشکی تهران در پایگاه استنادی Scopus طی سال های مذکور توسط هر دو شبکه Mendeley و ResearchGate در حد مطلوبی قرار دارد. به علاوه تعداد دفعات استناد به مقالات محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران در شبکه ResearchGate در حوزه دندانپزشکی در طی سال های مورد بررسی بیشتر از شبکه Mendeley بوده است.
  نتیجه گیری
  با استناد به نتایج این مطالعه می توان اینگونه نتیجه گیری کرد که عملکرد محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران در حوزه دهان و دندان و میزان پوشش مقالات آن ها در شبکه های اجتماعی ResearchGate و Mendeley در حد بالایی قرار دارد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دندانپزشکی، Mendeley، ResearchGate، پایگاه Scopus
 • فاطمه شاهسواری، مریم جولهر*، محمد جواد خرازی فرد، شاهرخ عرفان منش صفحات 69-74
  زمینه و هدف
  استفاده از کامپیوتر و اینترنت در جامعه مدرن و دیجیتالی امروزه یک ابزار کارآمد برای به روز شدن و حذف شکاف اطلاعاتی است. هدف این مطالعه، بررسی استفاده از کامپیوتر و اینترنت در میان دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تهران در سال 1395 بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی جهت بررسی میزان دسترسی و بهره گیری از کامپیوتر و اینترنت در دانشجویان دندانپزشکی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر روی 401 دانشجوی دندان پزشکی انجام شد. روایی و اعتبار پرسشنامه بررسی و تایید شد (کاپا=82/0). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و آنالیز رگرسیون لجستیک و آمار توصیفی بررسی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه بیش از (95%) دانشجویان به کامپیوتر و اینترنت دسترسی داشتند. مهارت استفاده از کامپیوتر در (6/45%) دانشجویان پایه ای بود. عمده ترین کاربرد کامپیوتر، استفاده از اینترنت بود و تنها (2/13%) دانشجویان از برنامه های Microsoft Office استفاده می کردند (9/34%). دانشجویان به صورت ماهانه و (4/29%) هفتگی از اینترنت برای مطالعه مباحث دندانپزشکی استفاده می کردند. تنها (7/9%) از دانشجویان در کارگاه های آموزشی در رابطه با نحوه جستجو، شرکت کرده بودند. بیشترین محدودیت در استفاده از اینترنت محدودیت سرعت بود. ارتباط مثبت و معنی داری بین وضعیت سکونت افراد (001/0P<)، وضعیت اقتصادی (0/05=P)، ترم تحصیلی (0/038=P) و استفاده از کامپیوتر و اینترنت (چه به لحاظ دسترسی بیشتر و چه به لحاظ استفاده جهت بهبود اطلاعات و دانش خود) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، سطح اقتصادی بالاتر، ترم تحصیلی بالاتر و مالکیت ملک شخصی، دسترسی بهتر و استفاده بهینه از کامپیوتر و اینترنت را فراهم می آورد. گرچه پیشنهاد می گردد در برنامه های آموزشی تمرکز بیشتری بر روی آموزش مهارت های کامپیوتری در میان دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: کامپیوتر، اینترنت، آموزش دندانپزشکی
|
 • Tabatabaie, Nafiseh Momeni* Pages 1-4
 • Alireza Parhiz, Forough Fadavi*, Siavash Jafari Semnani Pages 5-10
  Background and Aims
  The aim of this study was to assess the outcome of short implants (<8 mm length) as an alternative to sinus lift surgery and placement of standard-length implants (10-12 mm length) for rehabilitation of atrophic posterior maxilla.
  Materials and Methods
  In this prospective clinical trial, 26 patients with 6-7 mm of residual alveolar bone height in their atrophic posterior maxilla were randomly divided into two groups (n=13). The test group received short implants without sinus lift surgery while the control group received standard-length implants after maxillary sinus floor augmentation. The bone loss was evaluated at 1 to 2 years after loading of implants on radiographies and the comparison between the two groups was done using chi-square test.
  Results
  At 1 year, two patients (15.4%) in the short implant and one patient (7.7%) in the standard implant group experienced bone loss (P=0.5). At 2 years, four patients (30.8%) in the short implant and two patients (15.4%) in the standard implant group showed bone loss (P=0.4).
  Conclusion
  At 2 years after loading, the bone loss was not significantly different around short and standard-length implants. Short implants appeared to be a suitable alternative to sinus lift surgery and placement of standard-length implants for rehabilitation of atrophic posterior maxilla. However, further studies with longer follow ups are still required to cast a final judgment in this respect.
  Keywords: Sinus augmentation, Posterior maxilla, Standard implants, Short implants
 • Pooneh Mahmoudi, Kiumarss Amini*, Parviz Amini Pages 11-21
  Background and Aims
  Candida is an opportunistic pathogen that causes illness in people with a defective or weakened condition. Infectious diseases (periodontal diseases) are inflammatory and malignant inflammation of the dental-gum complex, in which the growth of biofilms caused by Candida glabrata, Parapseilosis and Tropikalis is less than Candida albicans. Brown algae Sargasum is more compatible with human medicines due to having a natural origin than chemical drugs and has less side effects. The aim of the present study was to investigate the molecular characteristics of Candida species isolated from periodontal infections and the effect of Sargassum glaucescens extract on biofilm gene expression using Real-Time-PCR.
  Materials and Methods
  Oral samples of periodontal infection were collected from the referred patients. To isolate the candidate species, the specimens were cultured on a Sabouraud dextrose agar containing chloramphenicol (SDAc). The extracted DNA was extracted from colonies grown from Kit and Glass pearl. Grown chickens were identified by specific primers by PCR-RFLP method. In order to detect the expression of als genes in Candida isolates, RNA extraction was performed using Phenol-Chloroform and Pearl glass, and the CLSI-M27-A2 method was used to evaluate the effect of Sargasum glaucescens extract of algae.
  Results
  The results showed that the expression of als gene in periodontal infection is higher than other genes. Another role is als in the formation of Candida albicans biofilm. The minimum inhibitory concentration of fungal growth was 256 μg/ml by algae extract. Sargasum glaucescens reduced the expression of als gene expression by about 62% in the sample.
  Conclusion
  Sargasum glaucescens algae possesses specific pharmacological properties and antimicrobial and antimicrobial effects. The results of the study using Real Time PCR showed that expression of als gene in isolated studied with Sargasum algae extract was lower than untreated isolates. Thus, this indicated the positive role of treatment by sargasum glaucescens extract in reducing the expression of biofilm gene in isolates.
  Keywords: Candida albicans, Biofilm, Sargassum glaucescens, Real time PCR
 • Marzieh Alikhasi, Narges Ameri*, Hakimeh Siadat, Ahmad Reza Shamshiri, Mohammadreza Nejati Pages 22-28
  Background and Aims
  Passive fitness of implant frameworks are important factors for long-term success of dental implant restorations. The aim of this in vitro study was to evaluate the dimensional changes of implant supported zirconia frameworks fabricated by Zirkonzahn CAD/CAM system during fabrication stages.
  Materials and Methods
  The master model of 3-unit FDP was made of two implant abutments. The master model was scanned 12 times and data were saved as STL files (scanning groups). Using semi-sintered zirconia,
  12 real-size frameworks (milling groups) and 12 enlarged frameworks which were then sintered (sintering group) were made in this system. Dimensions of master model and specimens of each stage were measured. The dimensional changes in respect to master model were calculated. Data were analyzed using Repeated measures ANOVA, independent t-test, and paired sample t-test at α=0.05 of significance.
  Results
  The milling stage showed greater dimensional changes comparing to the other stages (P<0.05). At all stages, the dimensional changes of premolar abutment height were greater than canine (P<0.001).
  Conclusion
  Within the limitations of this study, the results suggested that the fabrication stages and size of abutments had significant effects on the dimensional changes of zirconia frameworks.
  Keywords: Zirconia, Internal adaptations, CAD-CAM
 • Fatemeh Ensafi, Tabassom Hooshmand, Maryam Pirmoradian* Pages 29-39
  Background and Aims
  Today, resin composites are one of the most commonly used materials in restorative dentistry. However, failure in resin treatments is also common due to its chemical nature and its high talent for decay recurrence. According to conservative approaches, "conservative" treatments are more likely to be considered than "Replacement" of damaged remedies. The purpose of this study was to compare different surface preparation methods on composite surfaces to achieve the highest bond strength between the old and new composites after accelerated aging.
  Materials and Methods
  First, composite cylinders with a diameter of 6 and a height of 5 mm were prepared using an incremental technique and a microhybrid resin composite. The specimens were stored in distilled water for 6 months at 37°C and then the surfaces of all aged compsites were roughened using diamond milling followed by phosphoric acid etching. The specimens were randomly subjected into five groups. Group 1: GC Composite Primer. Group 2: Universal bonding containing silane (Kuraray). Group 3: Self etching adhesive (SE bond; Kuraray) Group 4: silane (Ivoclar Vivadent) + Second bottle of SE bond bonding system (Kuraray). Group 5: control group with no treatment. Then, 5 mm incremental of new composite (similar to the aged composite with different color) were placed on the surfaces of specimens, sectioned, and thermocycled for 3000 cycles for the microtensile bond strength evaluation. The specimens were evaluated using a stereomicroscope after failure. Data were analyzed by one-way ANOVA and Post Hoc Tukey test.
  Results
  The specimens in which silane and SE bond were used showed the highest mean microtensile bond strength and those treated by universal bond showed the least bond strength which were significantly different (P=0.02). All samples had cohesive failure patterns in all groups and the percentage of failures in old and new composites did not differ significantly (P=0.69).
  Conclusion
  : Based on the results, all surface preparations used in this study could provide an appropriate bond strength for repair of old composite restorations. Also, the microtensile bond strength between the old and new composites was higher than the cohesive strength of resin composite itself. However, the mean microtensile bond strength value for the group treated by universal bond was significantly lower than those treated by silane and hydrophobic containing bonding system.
  Keywords: Bond strength, Aging operations, Repair, Dental composite resin
 • Abdolrahim Davari, Alireza Daneshkazemi, Farnaz Frahat, Fatemeh Kohestani* Pages 40-51
  Background and Aims
  Despite patient’s demand increased for tooth color restorations, the stable bond between dentin and composite is a challenge in dentistry. Dentin protease activation is responsible for dentin-resin bond failure. The aim of this study was to determine the best pretreatment agent to inhibit matrix metalloproteinase and increase resin-dentin bond durability.
  Materials and Methods
  After collecting 24 intact third molars, the dentin surfaces were exposed immediately under DEJ. After acid etching of dentin rewetting was done with CHX 2%, EDC 0.3 M for 60 and water (control group). Then the adhesive (Single bond, 3M ESPE, USA) and composite (Filtek Z250 XT, 3M ESPE, USA) were applied. 48 sectioned dentinal specimens were prepared. The specimens were divided into 3 groups. Each group was divided into 2 sub groups (n=8). In half of each group, the micro tensile bond strength test was done immediately and another part half 6 months. Then, the specimens were evaluated by stereomicroscope and SEM. Statistical analysis was performed using SPSS23 software, two-way ANOVA and multiple Tukey and T-test comparisons. P<0.05 was considered as a significant level.
  Results
  There were not significant differences between immediate micro tensile bond strength of CHX, EDC and control groups (P=0.97). However, there was significant differences between CHX, EDC compared with the control group (P≤0.0001). Comparison between the immediate and 6-month bond strengths in each group, only in EDC group, there was no significant after 6 months’ difference (P=0.64).
  Conclusion
  EDC and CHX t did not have any effect on the immediate microtensile bond strength. After 6 months, EDC prevented bond strength deterioration, but the bond strength was decreased after CHX usage.
  Keywords: Hybrid layer, Microtensile bond strength, MMPs enzymes, Chlorhexidin, Carbodiimid
 • Roxana Sadeghamalnikraftar, Maryam Rezai Dastjerdi, Hemat Gholinia, Babak Amoian* Pages 52-60
  Background and Aims
  Removable partial denture (RPDs) is a common therapy for rehabilitation of partialy edentulous patients while RPD causes a lot of periodontal problems. The purpose of this study was to investigate the effect of RPDs made in Babol dental school on the periodontal health of abutment and non-abutment teeth.
  Materials and Methods
  In this cross sectional study, 70 patients who were candidates for RPDs divided into four groups according to Kennedy classification. The following periodontal parameters were evaluated for abutment and non-abutment teeth, plaque index (PI), calculus index (CI), width of keratinized gingiva, bleeding on probing (BOP), periodontal pocket depth (PPD), tooth mobility (TM) and gingival recession. This clinical measurement was taken immediately before insertion of the RPD, then one, three, and six months later. These parameters were then analyzed using Mann-Whitney, Independent sample t-test, Covariance, Chi-square statistical tests.
  Results
  In Class I; the mean score for the width of keratnized gingiva (P<0.001), PPD (P=0.002), and BOP (P<0.001) of the abutment and non-abutment teeth were significantly different after 1 month. After 3 months there were significant differences with regard to the PI (P=0.01), width of keratnized gingiva (P<0.001), BOP (P<0.001) and PPD (P<0.001). After 6 months, only the PI, CI, and TM parameters were not statistically significant. In Class II; the mean score for width of keratnized gingiva (P<0.001) and PI (P=0.002) after 1 month, width of keratnized gingiva (P<0.001), BOP (P=0.02), PPD (P=0.05) and TM (P=0.03) after 3 months and width of keratnized gingiva (P<0.001), PI (P=0.04), BOP (P<0.001) and TM (P=0.03) after six months were statistically significant. In Class III; only gingival recession did not show any significant difference at 1 and 3 months later. The width of keratnized gingiva (P<0.001), PI (P=0.001), BOP (P<0.001) and TM (P=0.03) after 6 months were statistically significant.
  Conclusion
  This study showed that RPDs affect the periodontal condition of both abutment and non-abutment teeth, which can be reduced by more precise design of the prosthesis, periodontal follow ups and good oral hygiene.
  Keywords: Dental abutments, Periodontal diseases, Removable partial denture
 • Somayeh Azimi Kangarshahi, Seyed Javad Ghazi Mirsaeid*, Zahra Ganjipour Pages 61-68
  Background and Aims
  The emergence of social web and impact on the communication of the individuals and the scientific activities of various communities has created serious research links among researchers. This issue that how Iranian researchers keep up to date themselves with new technologies and use them to engage in scientific issues has been a challenge that is constantly being addressed in the digital world. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the scientific production of dentistry in Tehran University of Medical Sciences in the networks of ResearchGate and Mendeley using the Scopus citation database between 2015 and 2016.
  Materials and Methods
  The study population included all scientific articles in the field of dentistry of Tehran University of Medical Sciences which were indexed in Scopus database between 2013-2016. The results were presented using descriptive statistics in the form of charts and tables.
  Results
  In this study, it was determined that the scientific outputs of the researchers from Tehran University of Medical Sciences increased in 2015 and 2016. It was also found that the coverage of articles in the field of dentistry published by researchers at Tehran Medical Sciences Universities in the Scopus citation database in the mentioned years, were in a good position in both the Mendeley and ResearchGate networks. In addition, the number of references to the articles by researchers at Tehran University of Medical Sciences on the ResearchGate network in the field of dentistry was more than the Mendeley network.
  Conclusion
  Based on the results of this study, it can be concluded that the performance of the researchers of the Tehran University of Medical Sciences in the field of oral and dental care and the extent of their coverage in the social networks of ResearchGate and Mendeley was high and desirable.
  Keywords: Social networks, Tehran university of medical sciences, Dentistry, Mendeley, ResearchGate, Scopus
 • Fatemeh Shahsavari, Maryam Jolehar*, Mohammad Javad Kharazi Frad, Shahrokh Erfanmanesh Pages 69-74
  Background and Aims
  Use of computer and internet in our modern and digitalized society is an efficient tool to be up to date and fulfil the information gaps. The aim of this study was to evaluate the extent of computer and internet usage among dental students of Islamic Azad University, Tehran, in 2016.
  Materials and Methods
  This descriptive study for evaluating access and usage of computer and internet by dental students was done using a researcher-made questionnaire on 401 dental students. Validity and reliability (Kappa: 0.82) of the questionnaire was confirmed. Statistical analysis was done by SPSS22 using descriptive and Logistic regression analyses.
  Results
  More than 95% of the students had access to the computer and Internet. 45.6% of students reported their skills were in the basic level. The major use of computer among the students was internet but only 13.2% of students used Microsoft Office program. The students used the internet for dental subjects even monthly (34.9%) or weekly (29.4%). Only 9.7% of the students had participated in educational workshop for learning methods of research. The most limitation was internet velocity. Positive correlation was found among prospering ownership status (P<0.001), economic status (P=0.05), level of education semester (P=0.038) and the computer & internet usage (what’s more in terms of access and also in terms of improve information and knowledge).
  Conclusion
  Based on the results, a higher economic level, higher level of education, and property ownership made better access to the computer and Internet. However, computer skills should be more concerned in educational program.
  Keywords: Computer, Internet, Dental education