فهرست مطالب

 • پیاپی 35 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فضل الله باقرزاده*، فاطمه میرآخوری، مرتضی پورآذر صفحات 1-16
  بازخورد خودکنترل نوعی بازخورد افزوده است که براساس درخواست خود یادگیرنده به وی ارائه می شود. هدف تحقیق حاضر مقایسه بازخورد خودکنترلی و آزمونگرکنترلی پس از کوشش های خوب و ضعیف بر اکتساب و یادگیری تکلیف پرتابی در کودکان فلج مغزی بود. به این منظور 60 کودک مبتلا به فلج مغزی اسپاستیک با دامنه سنی 12-7 سال به صورت در دسترس از بین مدارس استثنایی شهر تهران انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی به سه گروه بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوشش های خوب، بازخورد آزمونگرکنترلی پس از کوشش های ضعیف و بازخورد خودکنترلی تقسیم شدند. در پایان مرحله اکتساب، گروه خودکنترل به دو زیرگروه خودکنترل پس از کوشش های خوب و خودکنترل پس از کوشش های ضعیف تقسیم شدند. از آزمون تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح 05/0P< استفاده شد. در مرحله اکتساب، گروه ها تفاوت معناداری با یکدیگر نداشتند (64/0P=). اما عملکرد گروه بازخورد خودکنترلی پس از کوشش های خوب از تمامی گروه ها در مرحله یادداری (001/0P=) و انتقال (001/0P=) بهتر بود. همچنین در شرایط آزمونگرکنترلی، آزمودنی های دریافت کننده بازخورد پس از کوشش های خوب و در شرایط دریافت بازخورد پس از کوشش های ضعیف، آزمودنی های خودکنترلی پیشرفت بیشتری را از خود نشان دادند. بنابراین، به دلیل ظرفیت پایین پردازش اطلاعات در کودکان، نقش انگیزشی بازخورد در شرایط خودکنترلی و پس از کوشش های موفق سبب یادگیری بهتر آزمودنی ها می شود.
  کلیدواژگان: بازخورد آزمونگر کنترل، بازخورد خودکنترل، تکلیف پرتابی، کوشش های خوب و ضعیف، فلج مغزی
 • فرانک پورحسینی، مهدی شهبازی*، شهزاد طهماسبی بروجنی صفحات 17-33
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی ظهور مهارت برجسته در پرتاب آزاد بسکتبال در سطوح مختلف مهارتی طبق مدل یادگیری نیوول بود.شرکت کنندگان در سه گروه مهارتی (10=n)، مرحله هماهنگی، مرحله کنترل هماهنگی و مرحله بهینه سازی قرار گرفتند و تعداد 350 شوت ثابت را از هفت نقطه پارامتری (74/2، 35/3، 96/3، 57/4، 18/5، 79/5، 4/6)، هر نقطه 50 شوت انجام دادند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد دقت افرادی که در مرحله سوم نیوول قرار داشتند، در نقطه 57/4 متری که همان خط پنالتی است، به طور معنی داری از پیش بینی معادله رگرسیون بالاتر بود و از ظهور مهارت برجسته حمایت کرد (05/0>P)، ولی سایر نقاط از اصول تغییرپذیری نیرو پیروی کردند و با افزایش پارامتر مسافت دقت اجرا کاهش یافت. همچنین بررسی رگرسیون چندگانه نشان داد که سایر نقاط مشارکتی در ظهور مهارت برجسته ندارند و این نتیجه شاید دلیلی باشد برای رد کردن دیدگاه عمومی بودن در به وجود آمدن مهارت برجسته.
  کلیدواژگان: اختصاصی بودن تمرین، عمومی بودن تمرین، مدل نیوول، مهارت برجسته، نظریه طرحواره
 • علی پشابادی*، علیرضا فارسی، عباس بهرام، افخم دانشفر صفحات 35-52
  پیش بینی موفقیت آمیز از کلیدی ترین عوامل موفقیت در مهار ضربه پنالتی در فوتبال برای دروازه بانان است و معرفی مداخله های بهینه برای بهبود این توانایی می تواند در ارتقای سطح عملکرد مفید باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرینات مبتنی بر چشم آرام بر پیش بینی ضربه پنالتی توسط دروازه بان های خبره و رفتارهای خیرگی آنها در حین پیش بینی بود. شرکت کنندگان پژوهش حاضر، 20 دروازه بان خبره شاغل در مسابقات لیگ برتر تهران بودند که به صورت تصادفی در دو گروه تمرین و مداخله نما قرار گرفتند و آزمون ها و مداخله های تمرینی را پشت سر گذاشتند. از دستگاه ردیاب چشم پاپیل برای ثبت داده های خیرگی و از تکنیک انسداد زمانی برای سنجش پیش بینی استفاده شد. فیلم 30 ضربه پنالتی توسط بازیکنان خبره فوتبال در شرایط واقعی فیلم برداری شده و در لحظه تماس پا با توپ تصویر مسدود شد که دروازه بان ها با نگاه به فیلم ها باید پیش بینی خود از مسیر ضربه را اعلام می کردند. نتایج آزمون تحلیل واریانس مرکب 2×4 نشان داد که با وجود یکسان بودن گروه تمرین و مداخله نما در پیش آزمون (05/0P>)، گروه تمرین در سایر مراحل برتری داشت و این برتری را در شرایط فشار نیز حفظ کرد (05/0P<). تمرینات موجب بهبود میزان موفقیت در پیش بینی و تغییر در رفتار خیرگی متناسب با پیش بینی موفقیت آمیز شد و تغییرات به وجودآمده در فاصله 72 ساعت یادداری و آزمون انتقال تحت فشار نیز پایدار بود. از مداخلات تمرینی مبتنی بر چشم ساکن، می توان به عنوان یک بسته تمرینی در کنار برنامه های تمرین جسمانی و مهارت های دروازه بان های فوتبال استفاده کرد و به این ترتیب به بهبود قابلیت های ادراکی و استفاده بهینه از نشانه های بینایی به آنها کمک کرد
  کلیدواژگان: ادراک، پیش بینی، پنالتی، دروازه بانی، خبرگی، خیرگی
 • ولی الله کاشانی، منصوره مکبریان*، بهروز گل محمدی، محمدرضا سلمان زاده صفحات 53-69
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی آزمون ارزیابی سیستم های تعادل در سالمندان بود. به منظور اجرای این پژوهش، نسخه نهایی آزمون ارزیابی سیستم های تعادل در سالمندان، پس از طی کردن روند بازترجمه و بهره مندی از نظر استادان متخصص در حوزه سالمندان تدوین شد و 100 نفر از زنان و مردان سالمند به صورت داوطلبانه از خانه سالمندان سمنان (حکیم الهی) انتخاب شدند. در این زمینه از آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد، به طوری که در بخش آمار استنباطی، از تحلیل عاملی تاییدی و ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برای بررسی روایی سازه عاملی و پایایی درونی استفاده شد. نتایج نشان دهنده برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی نسخه فارسی آزمون ارزیابی سیستم های تعادل در سالمندان بود. همچنین نتایج ضریب آلفای کرونباخ، نشان دهنده همسانی درونی مطلوب این ابزار بود. احتمالا ترجمه مطلوب و انتخاب نمونه نامتجانس، زمینه ساز برازش مطلوب مدل تحلیل عاملی بوده است.
  کلیدواژگان: آزمون برگ، بیماران ام اس، تعادل، سالمندان، سیستم های تعادلی
 • حمید صالحی*، زهرا زارعی، پریسا کلانتری صفحات 71-86
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی این موضوع بود که آیا وضعیت های قامت مشابه خطای ادراکی مولر-لایر دروازه بان می تواند بر ادراک  و مکان پرتاب های پنالتی زن اثرگذار باشد یا خیر. تصویری از یک دروازه بان روی صفحه ای خالی (بدون تیرهای عمودی و دیرک افقی دروازه) تابانده شد. این دروازه بان با وضعیت دست ها بالا (45 درجه بالاتر از افق)، دست ها کشیده به طرفین (افقی، به عنوان کنترل)، و دست ها پایین (45 درجه زیر افق) به نمایش درآمد. شرکت کنندگان (11 پسر هندبالیست جوان) دو تکلیف را انجام دادند. آنها در فاصله پنج متری صفحه موردنظر ایستادند و مدل دروازه بان را که در یکی از سه وضعیت به نمایش درآمد، نگاه کردند. از شرکت کنندگان درخواست شد یک توپ تنیس را به دست دروازه بان در وضعیت افقی پرتاب کنند، یا با لیزر به همین نقطه هدف گیری کنند. فواصل افقی مکان پرتاب و هدف گیری از راستای میانی اندام دروازه بان مدل اندازه گیری شد. وضعیت های دروازه بان روی مکان های پرتاب و هدف گیری اثرگذار بود. هدف گیری و پرتاب در وضعیت دست ها پایین و دست ها بالا در برابر وضعیت دست ها کشیده به ترتیب به میزان معناداری دورتر و نزدیک تر بود. این آزمایش نشان داد دروازه بانی که وضعیت های مانند مولر-لایر اتخاذ می کند، می تواند ادراک حریف از بیشترین میزان دسترسی خود و نیز رفتار حرکتی او را متاثر کند.
  کلیدواژگان: ادراک، دروازه بان، عمل، مسیرهای بینایی
 • مریم شجاع، سید محمد کاظم واعظ موسوی*، عبدالله قاسمی صفحات 87-101
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات بازی محور بر رشد حرکتی کودکان دارای اضافه وزن با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون است. 50 کودک 10-8 سال، دارای اضافه وزن و با اختلال هماهنگی رشدی انتخاب شدند و پس از انجام پیش آزمون به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (n=30) و گروه کنترل (n=20) قرار گرفتند. گروه آزمایش هر هفته 3 جلسه و به مدت 3 ماه در پروتکل تعیین شده شرکت کردند. ابزار اندازه گیری آزمون MABC-2 بود و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 21  استفاده شد. نتایج آزمون MANCOVA نشان داد که بین گروه تجربی و کنترل حداقل در یکی از متغیرهای تحقیق تفاوت وجود دارد. براساس نتایج  تحلیل کوواریانس یکطرفه با سطح معناداری 05/0 مشخص شد که بین گروه کنترل و گروه تحت مداخله در مولفه های رشد حرکتی و خرده مقیاس های آن (چالاکی دست، هدف گیری و تعادل) تفاوت معناداری وجود دارد و گروه آزمایش نمره های بهتری کسب کردند. بنابراین توصیه می شود با طراحی تمرینات مختلف و مداخله زودهنگام از پیشرفت این اختلال در افراد دارای اضافه وزن جلوگیری کنیم و ثاثیر مثبتی بر رشد حرکتی این افراد داشته باشیم.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشد، اضافه وزن، تعادل، چالاکی دست، هدف گیری
 • هانیه قاسمیان مقدم، مهدی سهرابی*، حمیدرضا طاهری صفحات 103-121
  تعادل از اصول پایه ای مهم در یادگیری کودکان است، و اختلال در آن می تواند بر یادگیری اثر منفی بگذارد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر بازی های حرکتی منتخب بر تعادل کودکان با اختلال یادگیری خاص بود. پژوهش حاضر، از نوع نیمه تجربی و از حیث هدف، کاربردی، با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. در این مطالعه، 24 کودک پسر 97 ساله مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهر مشهد انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل جایدهی شدند. گروه تجربی، به مدت 20 جلسه، هر جلسه 30 دقیقه و با تکرار پنج روز در هفته بازی های حرکتی منتخب را انجام دادند. گروه کنترل نیز در طی این دوره به فعالیت های عادی روزمره خود پرداختند. تغییرات در تعادل ایستا آزمودنی ها، قبل و بعد از دوره تمرین، به وسیله آزمون لک لک و آزمون شارپند رومبرگ و در تعادل پویا به وسیله آزمون راه رفتن پاشنه به پنجه و آزمون زمان دار برخاستن و راه رفتن سنجیده شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آزمون تحلیل واریانس با اندازه های تکراری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که بازی های حرکتی منتخب موجب بهبود تعادل ایستا و پویا در گروه تجربی می شود. تمامی این تغییرات در مقایسه با گروه کنترل معنادار بود (05/0P<). براساس نتایج پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که بازی های حرکتی منتخب به بهبود تعادل ایستا و پویا در کودکان مبتلا به اختلال یادگیری خاص کمک می کند.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری خاص، بازی های حرکتی هدفدار، بازی های حرکتی منتخب، تعادل ایستا، تعادل پویا
 • حسن محمدزاده، پریسا پارسافر*، جلال دهقانی زاده صفحات 123-133
  مکانیزم های درگیر در خبرگی در دهه اخیر به شدت مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. آنها به دنبال کشف این مطلب هستند که چگونه افراد برای کسب مهارت بیشتر با تکالیف پیچیده روبه رو می شوند و بر محدودیت ها غلبه می کنند. هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رفتارهای خیرگی و مهارت تصمیم گیری در فوتبالیست های ماهر (12 نفر) و مبتدی (12 نفر) بود. شرکت کنندگان در این پژوهش 24 فوتبالیست پسر 19 تا 25 ساله بودند که در دو گروه ماهر و مبتدی قرار گرفتند. بازیکنان ماهر و مبتدی تصاویری از موقعیت های مختلف را مشاهده کردند و پیش بینی خود را در مورد ضربه موردنظر با انتخاب کلید مناسب در حداقل زمان ممکن ارائه دادند. تعداد و مدت تثبیت ها از طریق دستگاه ردیابی حرکات چشم به همراه دقت و سرعت تصمیم گیری برای هر آزمودنی ثبت شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس در مورد مهارت تصمیم گیری نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در سرعت و دقت تصمیم گیری وجود دارد؛ اما نتایج حاصل از رفتارهای خیرگی نشان داد که تفاوت معناداری بین تعداد و مدت تثبیت های دو گروه وجود ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازیکنان ماهر براساس ادراک چشمگیری قادر به انتخاب نشانه های مربوطه از صفحه نمایش هستند. علاوه بر این نتایج نشان می دهد که بازیکنان ماهر ادراک بینایی بالاتر و تصمیم گیری بهتری را در مقایسه با بازیکنان مبتدی نشان می دهند.
  کلیدواژگان: تعداد تثبیت، خیرگی، ردیابی حرکات چشم، مهارت تصمیم گیری، مدت تثبیت
|
 • Fazlollah Bagherzadeh *, Fatemeh Mirakhori, Morteza Pourazar Pages 1-16
  Self-controlled feedback is a kind of augmented feedback which is represented by the request of learner. The aim of the present study was to compare self–control and instructor-control feedbacks after good and poor trials on acquisition and learning of a throwing task in children with cerebral palsy. 60 children with cerebral palsy (age range: 7-12 years old) were selected by convenience sampling method from special schools in Tehran city. Participants were randomly divided into three groups: instructor-control feedback after good trials, instructor-control feedback after poor trials, and self-control feedback. At the end of the acquisition phase, participants of self–control group were divided into 2 groups (self–control feedback after good trials and self–control feedback after poor trails). One-way ANOVA test and Tukey post hoc test were used at (P<0.05). In the acquisition phase, no significant differences were observed among the groups (P=0.64). But self-control feedback group after good trials outperformed all groups in retention (P=0.001) and transfer (P=0.001) phases. In instructor-control condition, among those participants receiving feedback after good trials and in feedback received after poor trials condition, self-control subjects showed more progress. Thus, due to the low capacity of information processing in children, motivational role of feedback in self-control condition and after good trials leads to their better learning.
  Keywords: Cerebral palsy, good, poor trials, instructor-control feedback, self-control feedback, throwing task
 • Faranak Poorhosseini, Mehdi Shahbazi *, Shahzad Tahmasebi Boroujeni Pages 17-33
  The aim of this study was to investigate the emergence of special skill in basketball free throw at different skill levels based on Newell's model of learning stages. Participants were assigned to three skill groups (n=10): coordination group, coordination control group, and optimization group. They threw 350 fixed shots from 7 parametric points (2.74, 3.35, 3.96, 4.57, 5.18, 5.79, 6.4), carrying out 50 shots in each point. Regression analysis showed that the accuracy of those who were in the third stage of Newell's model in 4.57 m point, which is the same line of penalty, was significantly higher than the anticipated regression equation and supported the emergence of special skill (P>0.05), but the rest of the points did not follow the principles of force variability and performance accuracy decreased by increasing distance parameter. Moreover, multiple regression analysis showed that the rest of the points had no contribution to the emergence of special skill and this conclusion may be the reason for rejecting generalized theory in the creation of special skill.
  Keywords: Generalization of practice, Newell model, schema theory, special skill, specificity of practice
 • Ali Pashabadi *, Alireza Farsi, Abbas Bahram, Afkham Daneshfar Pages 35-52
  Successful anticipation is a key factor for success in saving soccer penalty kick for goalkeepers and introducing optimal interventions to enhance this ability can be useful for improving the level of performance. The aim of the present study was to examine the effect of quiet eye training on anticipation of penalty kick by expert goalkeepers and their gaze behaviors during this anticipation. Participants were 20 expert goalkeepers working in Tehran pro league matches who were randomly assigned to training and placebo groups and passed tests and training interventions. Gaze data were registered using Pupil eye tracker and penalty kick anticipation was recorded using temporal occlusion paradigm. 30 videos of real penalty kicks by expert soccer players were recorded and ball-foot contact moments were occluded so that goalkeepers could anticipate the direction of ball kicking in those videos. Results of 2*4 mixed ANOVA showed that despite of homogeneity of training and placebo groups in pretest (P>0.05), training group had advantage in other phases and this advantage was maintained under pressure (P<0.05). The training enhanced successful anticipation and changed gaze behaviors proportional to successful anticipation and these changes were sustained during 72 hours of retention and transfer test under pressure. Training interventions based on quiet eye can be used as a training package along with physical training and skills of soccer goalkeepers and therefore help them to improve perceptual capabilities and to optimally use visual signs.
  Keywords: Anticipation, expertise, goalkeeping, gaze, penalty, perception
 • Vali Ollah Kashani, Mansoureh Mokaberian *, Behroz Gol Mohamadi, Mohammadreza Salmanzade Pages 53-69
  The aim of this study was to determinate the validity and reliability of the Persian version of the Brief-BES Test in the elderly. The final version of the Brief-BES Test in the elderly was retranslated and developed based on the viewpoints of experts in elderly studies. 100 elderly men and women were voluntarily selected from Hakim Elahi nursing home in Semnan city. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics: confirmatory factor analysis (CFA) and Cronbach’s alpha coefficient to examine factorial and construct validity and internal consistency respectively. Findings indicated good fit of the factor analysis model over the Persian version of the Brief-BES Test in the elderly. In addition, the results of Cronbach’s alpha coefficient demonstrated the acceptable internal consistency of this tool. Proper translation and selecting a heterogeneous sample may have contributed to the good fit of the factor analysis model.
  Keywords: Balance, balance systems, Berg test, multiple sclerosis patients, the elderly
 • Hamid Salehi *, Zahra Zareie, Parisa Kalantari Pages 71-86
  The main aim of the present study was to investigate whether the goalkeepers’ postures that mimic the Müller–Lyer illusion can influence penalty-takers’ perceptions and the location of throws. A representation of a goalkeeper was projected onto a blank screen (without goalposts and crossbar). The goalkeeper was displayed in arms-up (45 degrees above horizon), arms-out (horizontal, as control), and arms-down (45 degrees below horizon) postures. Participants (11 young male handball players) performed two tasks. They stood in front of the screen at a distance of 5 m and observed the goalkeeper displayed in one of the three postures. The participants were asked either to throw a tennis ball, or aim a laser pointer at, the horizontal position of the goalkeeper’s hand. The horizontal distances of throwing and aiming locations were measured from the midline of the body of the goalkeeper model. The goalkeeper postures affected the locations of the throwing and aiming. The participants’ aiming and throwing tasks were found to be significantly farther from and closer in the arms-up and arms-down postures compared with the arms-out posture respectively. The experiment demonstrated that a goalkeeper adopting Müller–Lyer postures can influence his opponent’s perception of maximum reach and his motor behavior.
  Keywords: Action, goalkeeper, perception, visual pathways
 • Maryam Shoja, Seyed Mohammad Kazem Vaez Mousavi *, Abdollah Ghasemi Pages 87-101
  The aim of this study was to investigate the effect of game-oriented exercises on motor development of overweight children with developmental coordination disorder. The research method was semi-experimental with pretest and posttest. 50 overweight children aged between 8 and 10 with developmental coordination disorder were selected and were randomly assigned to experimental (n=35) and control (n=15) groups after pretest. The experimental group participated in the protocol for 3 sessions per week during 3 months. MABC-2 test was used and SPSS 21 software was used for data analysis. The results of MANCOVA showed a difference between the experimental and control groups in at least one of the variables. Based on the results of one-way covariance analysis with a significance level of 0.05, there was a significant difference between the control and the intervention groups in motor development components and its subscales (hand speed, targeting and balance) and the experimental group got better scores. Therefore, it is recommended that the development of this disorder should be prevented in overweight individuals by designing different exercises and early intervention, and have a positive effect on their motor development.
  Keywords: Balance, developmental coordination disorder, hand speed, overweight, targeting
 • Hanieh Ghasemian Moghadam, Mahdi Sohrabi *, Hamidreza Taheri Pages 103-121
  Balance is one of the basic important principles of learning in children, and its disorder can negatively affect learning.The aim of this study was to investigate the effect of selected motor games on balance in children with specific learning disorder. This study was semi-experimental and application in terms of aims with pretest-posttest and a control group. 24 boys (7-9 years old) with specific learning disorder in Mashhad city were selected and assigned randomly to experimental and control groups. The experimental group performed selected motor games for 20 sessions, 30 minutes each sessions, 5 sessions per week. During this period, the control group performed its routine activities. Changes in the static balance of the subjects were measured by the Stork balance test and Sharpened Romberg test and dynamic balance of the subjects were measured by the heel-to-toe walk test and timed up-and-go test before and after the intervention. For statistical analysis, analysis of variance with repeated measures was used. Findings showed that selected motor games improved the static and dynamic balance of the experimental group. All these changes were significant in comparison with the control group (P<0.05). Based on these findings, it can be concluded that selected motor games help to improve static and dynamic balance in children with specific learning disorder.
  Keywords: Dynamic balance, selected motor games, specific learning disorder, static balance, targeted motor games
 • Hassan Mohammadzade, Parisa Parsafar *, Jalal Dehghanizade Pages 123-133
  The mechanisms involved in expertise in the last decade have received a great deal of attention of researchers. They try to understand how performers are able to deal with complex tasks and overcome limitations to become highly skilled. The aim of this study was to compare gaze behaviors and decision making skill among skilled (n=12) and novice (n=12) football players. 24 male football players (age range: 19-25 years old) took part in the study and were divided into two groups of experts and novices. Participants watched images of different situations and provided their prediction of the desired kicks by choosing the right key in the shortest time possible. The number and duration of fixations and the accuracy and speed of decision making were recorded using Eye Tracking and Reaction Time device. The results of ANOVA on decision making skill showed a significant difference between the two groups in their decision making speed and accuracy, but the results of the gaze behaviors showed no significant difference in the number and duration of fixations between the two groups. These results showed that expert players are able to select the appropriate signs of the screen based on a considerable amount of perception. In addition, the results of this study showed that expert players show higher perception of vision and better decision making than novice players.
  Keywords: Decision making skill, eye tracking, fixation duration, gaze, number of fixations