فهرست مطالب

Schooling - Volume:1 Issue: 2, Summer 2019
 • Volume:1 Issue: 2, Summer 2019
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 5
|
 • زهرا قاسمیان، سکینه جعفری * صفحات 1-12
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی حرفه ای شدن معلمان بر اساس نقش رهبری مدیران با میانجی گری اعتماد و همکاری بین معلمان مدارس شهرستان بابل می باشد.
  روش شناسی
  پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام معلمان دوره های اول و دوم ابتدایی و متوسطه اول و دوم (3100 نفر) شهرستان بابل در سال تحصیلی 98-1397 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 200 نفر به عنوان نمونه پژوهش (85 نفر مرد و 115 نفر زن) انتخاب شدند. همه معلمان نمونه پژوهش پرسشنامه های رهبری حرفه ای مدیران، حرفه ای شدن معلمان، اعتماد و همکاری بین معلمان را تکمیل کردند. برای بررسی پایایی این ابزارها از آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از محاسبه پایایی ابزارها، داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که: بین حرفه ای شدن معلمان با رهبری حرفه ای مدیران، اعتماد و همکاری بین معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. رهبری حرفه ای مدیران بر حرفه ای شدن معلمان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین رهبری حرفه ای مدیران با میانجی گری اعتماد و همکاری بین معلمان بر حرفه ای شدن معلمان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت نقش رهبری حرفه ای مدیران در رشد حرفه ای معلمان دارد.
  کلیدواژگان: رهبری حرفه ای، حرفه ای شدن، اعتماد، معلمان
 • محمد مشکانی *، اسماعیل شیردل، حسین ملک محمدی صفحات 13-22
 • میثم قویدل باجگیران *، کاظم نصیرپور، علی عسگری صفحات 23-36
  منابع انسانی امروزه مهمترین عامل موفقیت سازمان ها می باشند، در این زمینه یکی از عواملی که منابع انسانی سازمان را نسبت به رقبا برتری می بخشد عامل استعداد و توانایی های کارکنان می باشد و مدیریت استعداد در سازمان برای استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری می باشد. هدف این پژوهش شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت استعداد معلمان مدارس ابتدایی استان خراسان رضوی بود. این پژوهش از نظر جهت گیری، اکتشافی، و از نظر هدف بنیادی است. نوع پژوهش کیفی و راهبرد کاربردی نظریه پردازی داده بنیاد می باشد. در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و بکارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته با 7 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی انجام شد، برای اعتبار بخشی به داده ها از معیار مقبولیت استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها در طی سه مرحله، کدگذاری باز، کدگذاری نظری و کدگذاری انتخابی حاکی از 12 مقوله کلی است که این پژوهش یافته های مطالعه را در چارچوب مدل پارادایمی شامل: شرایط علی(کنجکاوی فکری، تفکر استراتژیک، ایجاد ارزش)، شرایط زمینه ای(عمده ارتباط حرفه ای، ایجاد چشم انداز، ریسک پذیری)، شرایط مداخله گر(مربیگری، خودانگیزشی، انعطاف پذیری)، راهبردها(رهبری استراتژیک، تفویض اختیار) و پیامدها(افزایش بهره وری سازمانی) تحلیل کرده است.
  کلیدواژگان: داده بنیاد، معلمان، مدیریت استعداد
 • سینا پیغمبری، غلامرضا خوش فر*، مریم پیغمبری، اسماعیل شیردل صفحات 37-44
  مقدمه
  اینترنت به عنوان یک ابزار اجتماعی به طور خاص، یک بخش کوچک از پژوهش های مرتبط با ارتباطات مجازی و احساس تنهایی را در بر می گیرد. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه بین احساس تنهایی با سطوح اعتیاد به اینترنت انجام گرفته است.
  روش
  این مطالعه به صورت مقطعی با استفاده از روش توصیفی از نوع پیمایشی انجام شد. جامعه ی آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه های مرکز استان گلستان بودند که تعداد آن ها 16532 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه، با روش برآورد حجم بر اساس جدول کرجسی و مورگان 385 نفر (251 زن، 134مرد) تعیین شدند. برای انتخاب نمونه ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین احساس تنهایی با سطوح اعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری وجود دارد، به طوری که با افزایش سطوح اعتیاد به اینترنت، میزان احساس تنهایی کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  مقایسه نتیجه اصلی حاصل از این پژوهش با نتایج تحقیقات دیگر، نشان دهنده ی سازگاری نتایج با یکدیگر می باشد، لکن در مجموع نتایج حاکی از پیدایش یک روند ظاهرا غیر قابل انتظار است، به طوری که در اذهان عمومی نتیجه ی متفاوتی مورد انتظار بوده، بدین مضمون که استفاده افراطی و اعتیادگونه از اینترنت غالبا موجب افزایش انزوای اجتماعی و احساس تنهایی می شود؛ در حالیکه نتیجه ی این پژوهش و سایر پژوهشهای مشابه، عکس این انتظارات می باشد.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اعتیاد به اینترنت، دانشجویان، دانشگاه های گرگان
 • عباس زاهدیان *، علی عسکری، محمود قربانی، امیر رفسنجانی صفحات 45-56
  امروزه دانش به عنوان منبع خلق ارزش تلقی می‏ شود لذا کاربست آن از اهمیت ویژه‏ ای برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی میزان کاربست مدیریت دانش با استفاده از مدل جاشپارا در آموزش و پرورش خراسان جنوبی انجام گرفته ‏است. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش، 260 نفر از مدیران ستادی آموزش و پرورش خراسان جنوبی در سال تحصیلی 1394 بودند که حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با استفاده از نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ ای نسبتی، تعداد 158 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته‏ شامل 39 گویه و در چهار مولفه تنظیم گردید، برای تعیین ویژگی‏ های روانسنجی پرسش‏نامه، روایی محتوا با نظر خبرگان و روایی سازه با تحلیل عاملی تایید شد. نتایج نشان داد که تمامی مولفه ‏های مدیریت دانش به غیر از سازماندهی در سطح معنی‏ داری (05/0p<) بالاتر از متوسط هستند. همچنین بین سابقه کار مدیران و تمامی مولفه ‏های مدیریت دانش رابطه معنی‏ داری وجود ندارد، اما بین مولفه اکتساب و خلق دانش با سابقه کار رابطه مثبت و معنی داری تایید گردید. نتایج نشان داد که در بین سطوح مختلف مدیران با کاربست مدیریت دانش و مولفه ‏های آن، تفاوت معنی‏ داری وجود ندارد. یافته‏ ها نشان داد که وضعیت کاربست مدیریت دانش در سطح نسبتا مطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدل جاشپارا، کاربست مدیریت دانش، مدیران ستادی
|
 • Zahra Ghasemiyan, Sakineh Jafari * Pages 1-12
  Objectives
  The current research aims to predict the professionalization of teachers based on the role of professional leadership of managers by mediating trust and cooperation among teachers in the city of Babol, Mazandaran, Iran.
  Methods
  The purpose of the current study is applicable, and according to its data collection method it has a descriptive-correlational research design. The statistical population of the study includes all teachers of the first and second grade in both the primary and high schools (N=3100) in the city of Babol in the school year of 2018-19 that a sample of 200 teachers (Female=115 and Male=85) were chosen using stratified random sampling method. All of the participants completed the surveys: professional leadership of managers, professionalization of teachers, trust and cooperation among teachers. To test the reliability of these tools, Cronbach's alpha was applied. Then, data were analyzed through correlation and path analysis using SPSS and LISREL software.
  Results
  The findings indicated that there is a positive significant relationship between the professionalization of teachers and the professional leadership of managers. Professional leadership of managers has a direct and significant effect on the professionalization of teachers. In addition, professional leadership of managers by mediating trust and cooperation among teachers has an indirect and significant effect on the professionalization of teachers.
  Conclusions
  The results of this research indicate the importance of the professional leadership role of managers in the professional development of teachers.
  Keywords: professionalization of teachers, professional leadership of managers, trust, cooperation among teachers
 • Mohammad Moshkani *, Esmail Shirdel, Hossein Malekmohammadi Pages 13-22
  Background
  The wisdom is dependent on the unique integration of personality structure which enables people to transcend their personal perspectives and accept collective and public concerns. Fundamental ties between wisdom and growth of youth personality have been recently discussed by personality theories including Erikson, Jung and Kohut. These theories suggest that there is a lot of relation between the growth of personality and wisdom.
  Objectives
  The aim of this study is to predict based on personality traits.
  Methods
  The research design is correlation. The research sample was consisted of 150 available subjects (convenience sampling). Their average age was 20 (16-24) who 70% (105 people) of them were female and 30 % (45) were male. NEO Five-Factor test (NEO-PI-R) was used to collect data from three-dimensional scale of wisdom (3D-WS). Pearson correlation and backward regression analysis were used to analyze the data.
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between personality traits and wisdom. Given the importance of internal and external factors associated with wisdom, understanding these factors will contribute to a better understanding of wisdom structures.
  Conclusions
  Big five factors of personality (neuroticism, conscientiousness, agreeableness, openness and extroversion) are correlated with wisdom. Also neuroticism, agreeableness, openness and extroversion among big 5 factors of personality can significantly predict wisdom variance. Although the personality factors are predictive of Wisdom, but based on research, a complete unification between the factors of prediction is more precise.
  Keywords: wisdom, personality traits, Youth
 • Meysam Ghavidel Bajgiran *, Kazem Nasirpour, Ali Asgari Pages 23-36
  Background
  Today, human resources are the most important factor in the success of organizations. In this regard, one of the factors that makes the organization's human resources superior to competitors is the factor of employee talents and abilities, and talent management in the organization is essential for the optimal use of human resources.
  Objectives
  The purpose of this study was to identify and explain the dimensions of talent management of elementary school teachers in Khorasan Razavi province. This research is exploratory in terms of orientation, and fundamental in terms of purpose.
  Methods
  The type of research is qualitative and applied strategy is the grounded theory. In this regard, semi-structured interviews with 7 professors in the field of educational management were conducted using a targeted approach and applying theoretical saturation criterion, and the acceptance criterion was used to validate the data.
  Results
  The results of data analysis in three stages called open coding, theoretical coding and selective coding, represent 12 general categories. In this study, the findings are analyzed in the framework of the paradigmatic model including: causative conditions (intellectual curiosity, strategic thinking, value creation), field conditions (major professional communication, perspective, risk-taking), interventionist conditions (coaching, self-motivation, flexibility), strategies (strategic leadership, delegation), and outcomes (increasing organizational productivity).
  Conclusions
  based on the study, it seems that Educational managers need to review and change the approach to talent management style, and five factors must be considered for successful management of talent in schools
  Keywords: Grounded theory, Teachers, Talent Management
 • Sina Peighambari, Gholamreza Khoshfar *, Maryam Peighambari, Esmail Shirdel Havar Pages 37-44
  Objective
  The Internet, as a social tool is a small part of research on virtual communication and loneliness. Therefore, the aim of this study was to identify the difference between levels of Internet addiction and loneliness.
  Method
  This cross-sectional study was conducted using descriptive survey method. The population of this study was the students of the universities of Golestan, who number was 16532. To determine the size of sample, 385 people were determined by volume estimation method according to Krejces & Morgan table. A proportional stratified random sampling method was used to select samples.
  Results
  Findings of the research indicate that there is a significant negative relationship between loneliness and levels of internet addiction, as with increasing levels of Internet addiction, the feeling of loneliness is reduced.
  Conclusion
  Comparing the main result of this study with other research results indicates that the results are consistent with one another, but overall, the results indicate an apparently unexpected trend, so that public opinion is expected to have a different outcome. The point is that extreme and addictive use of the Internet often increases social isolation and loneliness, while the result of this research and other similar studies is invers of these expectations.
  Keywords: Loneliness, addiction to the Internet, Students, Gorgan Universities
 • Abbas Zahediyan *, Ali Askari, Mahmood Ghorbani, Amir Rafsanjani Pages 45-56
  Background
  nowadays, the creation of knowledge is considered as a source of value, so its application has a particular importance.
  Objective
  the primary goal of this study is to identify the degree of employment of knowledge management in education of south Khorasan province by using the Jashpara’s model.
  Methods
  the research was descriptive and perfomed in surveying method. In this study, 158 people from 260 people of South Khorasan province education’s staff managers were selected using Krejcie and Morgan table and stratified random cluster in the year 2015. The research instrument was a research-made questionnaire which consisted of 39 items and 4 components. For determining the psychological peroperties of questionnaire, the validity of content was confiremed by experts’s opinions and structural validity was confirmed by factor analysis.
  Results
  The results showed that all knowledge management components except organization were significantly higher (p<0/05) than average. Also, there is no meaningful relationship between the manager’s work experience and all knowledge management components, but there is a positive and meaningful relationship between acquired component and knowledge creation and work experience.
  Conclusions
  the results depicted that there is no significant relationship between different levels of managers and the application of knowledge management and its components and also revelead that the application of knowledge management is approximately on good level.
  Keywords: knowledge management, Jashpara’s Model, the application of knowledge management, staff manageres