فهرست مطالب

پرستار و پزشک در رزم - سال ششم شماره 21 (زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 21 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محسن جعفری*، دانیال امامیان صفحات 5-10
  مقدمه
  هوموسیستئین و پروتئین واکنشگر سی (CRP) دو عامل خطرزای جدید قلبی عروقی هستند که از طریق مکانیزم های التهابی موجب افزایش خطر آتروسکلروز و سکته قلبی می شوند. هدف از انجام این تحقیق مقایسه میزان این دو ماده بین جانبازان فعال و غیرفعال بود.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی دو گروه جانباز ورزشکار (هشت نفر) و غیرورزشکار (هشت نفر) مورد مقایسه قرار گرفتند. میزان هوموسیستئین با روش الایزا و میزان CRP با روش ایمونوتوربیدیمتریک در حالت ناشتا ارزیابی شدند. داده ها با آزمون های کولموگروف اسمیرنوف (برای بررسی میزان طبیعی بودن توزیع داده ها) و تی مستقل (برای مقایسه بین گروهی) مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان داد که میزان هوموسیستئین و CRP در آزمودنی های ورزشکار نسبت به غیرورزشکار کمتر بود که این تفاوت در مورد هوموسیستئین معنی دار (0.03=P) و در مورد CRP غیرمعنی دار بود، که البته میزان تفاوت CRP نزدیک به معنی داری بود (0.07=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه کمتر بودن میزان هوموسیستئین و CRP نشان دهنده کاهش خطر آتروسکلروز است، لذا به مردان جانباز توصیه می شود برای کاهش خطر رویدادهای قلبی عروقی فعالیت بدنی منظم داشته باشند
  کلیدواژگان: هوموسیستئین، پروتئین واکنشی سی، فوتبال، جانباز، آتروسکلروز
 • محمد درویشی، محمدرضا ناظر، مجید نوری، مژگان فروتن* صفحات 11-17
  مقدمه
  زخم پای دیابتی، یکی از شایع ترین مشکلات بیماران بستری در بخش دیابتی می باشد. با توجه به عوارض جانبی متعدد بسیاری از آنتی بیوتیک ها، تعیین دقیق نوع آنتی بیوتیک مصرفی با کمترین عوارض جانبی از اهمیت بالینی بالایی برخوردار است. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثربخشی لووفلوکساسین تزریقی در برابر سیپروفلوکساسین تزریقی و کلیندامایسین در درمان عفونت زخم پای بیماران دیابتی بستری در بیمارستان بعثت طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 46 بیمار با زخم پای دیابتی درجه 2 در قالب دو گروه 23 نفره شامل گروه درمان با لووفلوکساسین (مونوتراپی) تزریقی و گروه سیپروفلوکساسین تزریقی و کلیندامایسین (درمان ترکیبی) صورت گرفت. نمونه های خون و بافت برای انجام آزمایش های سرولوژی و میکروب شناسی جمع آوری شدند. در ادامه مطالعه پارامترهای مهم درمانی نظیر میزان کاهش ترشحات اکسودایی، فعالیت پاتوژنی زخم ، کاهش تعداد سلول های التهابی طول دوره و هزینه درمان و سایرموارد در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  تمامی باکتری های ایزوله شده گرم مثبت بوده و در  این میان گونه های استافیلوکوکوس بیشترین سهم را به خود اختصاص داده بودند. میزان کاهش ترشحات اکسودایی، فعالیت پاتوژنی زخم پای دیابتی، میزان کاهش تعداد سلول های التهابی در زخم در گروه مونوتراپی نسبت به درمان ترکیبی افزایش بیشتری نشان داد.  میزان افزایش دبریدمنت بافتی و جمع شدگی سطح زخم پای بیماران دیابتی نیز در گروه مونوتراپی بیشتر بود . موارد ترمیم بافت آسیب دیده در زخم پای بیماران دیابتی در هر دو گروه به میزان مساوی مشاهده گردید. طول دوره آنتی بیوتیک تراپی در گروه مونوتراپی به نسبت گروه درمان ترکیبی 8/22% کاهش داشت  داشته است، که از نظر بالینی بسیار چشمگیر بود.
  نتیجه گیری
  در ارزیابی های بالینی صورت گرفته، موفقیت ها و هزینه های درمانی در گروه درمان با لووفلوکساسین به عنوان منوتراپی، نسبتا از گروه درمان ترکیبی با سیپروفلوکساسین تزریقی و کلیندامایسین مطلوب تر بوده است.
  کلیدواژگان: لووفلوکساسین، کلیندامایسین، سیپروفلوکساسین، دیابت ملیتوس، زخم پای دیابتی
 • محمد امین صفری، مریم کوشکی جهرمی، عباس فروغی پردنجانی* صفحات 18-25
  مقدمه
  در طب سنتی ایران مزاج کیفیتی است که در نتیجه کنش و واکنش بین کیفیت های متضاد عناصر به وجود می آید. هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین مزاج و شاخص توده بدنی و فاکتور های آمادگی جسمانی در بین دانش آموختگان منتخب دانشگاه های آجا بود.
  روش کار
  این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود که بدین منظور 100 نفر از دانشجویان منتخب ورزشکار دانشگاه های نیرو زمینی امام علی(ع) و نیرو هوایی شهید ستاری که به صورت داوطلبانه در تحقیق شرکت کردند، و به صورت هدفمند در دسترس بوسیله پرسشنامه تعیین مزاج و بر اساس نوع مزاج به دو گروه سرد و گرم تقسیم شدند. سپس از همه آزمودنی ها در سه جلسه در سه روز با فاصله یک هفته بین هر جلسه، آزمون های رست، نشستن و رسیدن اصلاح شده هوگو، دوی سرعت 36 متر، آزمون پرش سارجنت، آزمون ایلی نویز و آزمون کوپر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و از نرم افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین BMI  و سرعت در دانشگاه نیروزمینی امام علی (ع) (014/0p=)، بین BMI و قدرت انفجاری در دانشگاه نیروهوایی شهید ستاری (026/0p=)، بین BMI و توان بی هوازی در گروه گرم (019/0p=)، بین BMI و توان بی هوازی در دانشگاه نیروزمینی امام علی (ع) (013/0p=)، بین BMI و چابکی در دانشگاه نیروزمینی امام علی (ع) (013/0p=)، بین BMI و انعطاف پذیری در گروه سرد (020/0p=) و بین BMI و انعطاف پذیری دانشگاه نیروهوایی شهید ستاری (016/0p=) رابطه معنا داری وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان اظهار داشت که مزاج فرد به عنوان یک عامل خارجی بر فاکتور های آمادگی جسمانی دانشجویان آجا تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: مزاج، ورزشکار نظامی، فاکتورهای آمادگی جسمانی
 • احمدرضا کیانی، شهریار درگاهی، سلیمان احمد بوکانی*، منیره ماهانی صفحات 26-31
  مقدمه
    توجه به ادراک های روانشناختی جانبازان در محیط خانواده که در معرض بیماری های روانی مرتبط با جنگ و آثار آن قرار دارند ضرورت دارد.  بنابرین پژوهش حاضر در رابطه با نگرش به زندگی در احساس سربار بودن و تعلق پذیری خنثی در جانبازان انجام شد.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 120 جانباز در شهر اردکان در زمستان1396 است. شیوه انتخاب نمونه در دسترس بود. انتخاب نمونه بدین شکل بود که از طریق اداره بنیاد شهید با جانباز دیدار به عمل آمد و پرسشنامه های تحقیق با مدت زمانی معین برای پاسخدهی در اختیار آنها قرار گرفت. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار spss22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که همه ابعاد نگرش به زندگی  به جز پذیرش مرگ با احساس سربار بودن جانبازان رابطه معنی داری دارد. همچنین همه ابعاد نگرش به زندگی  به جز مسئولیت پذیری با تعلق پذیری خنثی جانبازان رابطه معنی داری دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد  که از بین متغیر های پیش بین، فقط خلاء وجودی، هدفمندی و جستجوی معنا می تواند 18 درصد از واریانس مربوط به احساس سربار بودن و 16 درصد از واریانس تعلق پذیری خنثی را به طور معناداری پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  فهم تجربه معنوی و نگرش به زندگی جانبازان می تواند جهت توسعه مداخلات جامع از سوی روانشناسان و مشاوران برای ارتقاء کیفیت و رضایت از زندگی آنان کارساز باشد.
  کلیدواژگان: نگرش به زندگی، احساس سربار بودن، تعلق پذیری خنثی، جانباز
 • تینا محمدی، علیرضا سالمی خامنه*، امیر محسن راه نجات، وحید دنیوی صفحات 32-40
  مقدمه
  این مطالعه به منظور مقایسه اثر روش درمانی پاسخ محور و درمان یکپارچگی حسی در کاهش علائم کودکان پسر مبتلابه اوتیسم شامل اختلال در تعاملات اجتماعی، اختلال در ارتباط و رفتارهای خود تحریکی انجام شد.
  روش کار
  این کار آزمایی بالینی روی 27 نفر از پسران 8 تا 12 ساله مبتلابه اوتیسم در مدرسه پیک هنر در کلینیک توان بخشی ذهن زیبا تهران انجام شد. بیماران از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب و به طور تصادفی در سه گروه 9 نفری درمان پاسخ محور، درمان یکپارچگی حسی و کنترل در انتظار درمان قرار گرفتند. گروه های مداخله به مدت 2 ماه تحت 20 جلسه درمان قرار گرفتند. سه حوزه اصلی اختلال در کودکان مبتلابه اوتیسم شامل تعاملات اجتماعی، اختلال در ارتباط و نیز رفتارهای خود تحریکی و کلیشه ای با استفاده از آزمون
  ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) به عنوان پیش آزمون و پس آزمون ارزیابی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) تجزیه وتحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین های گروه کنترل و میانگین های گروه های آزمایش در مولفه های متغیر وابسته کیفیت غیرعادی تعاملات اجتماعی، کیفیت غیرعادی ارتباط و رفتارهای خود تحریکی تفاوت وجود دارد. همچنین بین گروه های PRT و Si که تحت تاثیر برنامه درمانی بودند و گروه کنترل در انتظار درمان که درمان دریافت کردند، تفاوت معنادار وجود دارد و با توجه به (597/0: Eta 000/0 p =، 98/17 = (26، 6) F) این تفاوت با توجه به میانگین های تعدیل شده به سود گروه های آموزش دیده است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد هر دو روش موثرتر از عدم درمان بودند و بین میانگین گروه  درمان پاسخ محور و درمان یکپارچگی حسی در مورد کیفیت غیرعادی تعاملات اجتماعی و کیفیت غیرعادی تفاوت معناداری وجود دارد و این تفاوت به سود گروه درمان یکپارچگی حسی است. در مورد اثربخشی رفتارهای خودتحریکی، بین گروه های آزمایش تفاوت معناداری مشاهده نشد و هر دو درمان نسبت به گروه کنترل در انتظار درمان موثر بودند.
  کلیدواژگان: اوتیسم، درمان پاسخ محور، درمان یکپارچگی حسی، مشکلات ارتباطی، تعاملات اجتماعی، رفتار خود تحریکی
 • علی رمضان خانی، حسین حاتمی، پیمانه مالکی* صفحات 41-46
  مقدمه
  فشار خون و شاخص توده بدنی یک مشکل و پدیده ای مخرب است که سلامت کودکان را به خطر می اندازد. لذا این پژوهش به منظور تعیین رابطه فشار خون و شاخص توده بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه از نوع کمی است که به روش توصیفی- تحلیلی اجرا شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 بوده اند. تعداد نمونه 400  نفر با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده (184 نفر دختر و 216 نفر پسر) انتخاب گردیدند. پرسشنامه بین نمونه ها توزیع گردید. روایی محتوایی پرسشنامه و پایایی آن با آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار spss-21 وارد و با آزمون تی و ضریب همبستگی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میزان فشار خون با شاخص توده بدنی در دانش آموزان بدو ورود به دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران رابطه معنا دار وجود دارد (001/0 >p).
  بحث و نتیجه گیری
  بنابر این باید با کنترل بر میزان فشار خون چاقی را در دانش آموزان دبستان در منطقه شمال غرب شهر تهران کاهش داد تا کودکان با سلامت بیشتر به زندگی و تحصیل ادامه دهند.
  کلیدواژگان: فشار خون، شاخص توده بدنی، دانش آموزان
 • علی بنایی، علیرضا سالمی خامنه، حسین زندی فر، شهربانو قهاری* صفحات 47-52
  مقدمه
  افزایش میزان خسارت و مرگ های ناشی از تخلفات رانندگی موجب توجه پژوهشگران به این موضوع شده است در این راستا هدف از انجام این پژوهش مقایسه تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله ای در رانندگان مختلف و غیر متخلف می باشد.
  روش کار
  روش پژوهش از نظر نوع علی - مقایسه ای بوده ،جامعه آماری این پژوهش کلیه رانندگان منطقه سه راهنمایی و رانندگی شهر تهران بودند و نمونه آماری 160 نفر بودند 80 تن از رانندگان متخلف و 80 راننده غیر متخلف . روش نمونه گیری خوشه ایبود. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های راهبردهای مقابله ایاز پرسشنامه لازاروس و فولکمن (1988) ، پرسشنامه تنظیم هیجانی گرانفسکی (2001) ، پرخاشگری باس و پری(1992)، پرسشنامه استرس ادراک شده (PSQ)  کوهن و همکاران(1983) استفاده گردید ، داده های بدست آمده با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) و کولموگوروف اسمیرنوف و با استفاده از نرم افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده در این پژوهش نشان داد که بین رانندگان متخلف و غیرمتخلف حداقل در یکی از  متغیرهای تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری و راهبردهای مقابله ای تفاوت معنی داری وجود دارد.(01/0P<)
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های بدست آمده می توان گفت که متغیرهای  استرس ، پرخاشگری، و در بین مولفه های راهبردهای مقابله ای(گریز اجتناب)و نیز در بین مولفه های تنظیم هیجانی(نشخوار فکری و فاجعه انگاری) در رانندگان متخلف بیشتر از رانندگان غیرمتخلف است.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی، استرس، پرخاشگری، راهبردهای مقابله ای، رانندگان مختلف و یر متخلف
 • اباسط میرزایی*، عباس گمار، غلام رضا ابراهیمی، مائده تفضلی، لیلا سلطانی، زهره فکری، لیلا برنا صفحات 53-59
  مقدمه
  ساز و کار بازپرداخت هزینه های درمان یکی از عوامل مهمی است که به طور مستقیم و غیرمستقیم در مدیریت مالی و کنترل هزینه های بیمارستان تاثیرگذار است. این مطالعه به منظور بررسی رابطه بین اجرای نظام پرداخت سیستم گروه های تشخیص مرتبط و کاهش هزینه های درمانی در بیمارستان نظامی شهر تهران انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه توصیفی تحلیلی حاضر در یک بیمارستان نظامی شهر تهران در سال 1397انجام شد. در این پژوهش ابتدا هزینه واقعی خدمات و مدت اقامت پرونده ها از سیستم اطلاعات بیمارستانی استخراج سپس متوسط هزینه و اقامت بیمار برای هر یک از اعمال جراحی تعیین و با هزینه و متوسط اقامت بیمار تعیین شده در نظام گلوبال ایران مقایسه گردید. در نهایت معناداری تفاوت میانگین هزینه و متوسط اقامت بیمار با استفاده از آزمون  tدرنسخه 16 نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  حدود یک چهارم از پرونده های بیماران بستری در بیمارستان مورد مطالعه، پرونده های گلوبالی بودند. در این بیمارستان 64 درصد موارد گلوبال در گروه اعمال زنان و زایمان، 16 درصد موارد در گروه اعمال جراحی عمومی و 20 درصد موارد در گروه اعمال جراحی چشم بود. در 95 درصد پرونده ها، احتساب هزینه عمل جراحی با گلوبال به سود بیمارستان بوده است، که 97درصد از این اختلاف هزینه ها معنادار بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به کاهش مدت اقامت بیماران در اعمال جراحی گلوبال، بازنگری در سیستم بازپرداخت فعلی و پیاده سازی سیستم بازپرداخت آینده نگر برای سایر تشخیص ها و اعمال جراحی پیشنهاد میگردد.
  کلیدواژگان: سیستم های بازپرداخت آینده نگر، گروه های مرتبط تشخیصی، نظام گلوبال ایران
 • حمید بیضایی، سید هادی هاشمی، عباس جمشیدیان، بهزاد قاسمی*، محمدرضا مقدم منش صفحات 60-66
  مقدمه
  رادیکال های آزاد موجود در منابع غذایی و محیط زندگی، و گسترش سویه های مقاومت دارویی در عوامل بیماری زا از معضلات جدید حوزه بهداشت هستند. عوارض جانبی داروهای شیمیایی، محققین را به سمت استفاده از ترکیبات طبیعی سوق داده است. در این مطالعه، اثر ضد باکتریایی، ضد قارچی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی کندر بررسی شده است.
  روش کار
  عصاره کندر از محلول 1:1 اتانول-آب استخراج گردید. اثرات بازدارندگی آن بر باکتری های سودوموناس آئروژینوزا گرم-منفی و استافیلوکوکوس اورئوس گرم-مثبت، و قارچ های آسپرژیلوس فومیگاتوس و کاندیدا آلبیکنس توسط روش های انتشار در دیسک و براث میکرورقیق سازی بررسی شد. خواص آنتی آکسیدانی این عصاره همچنین با استفاده از روش به دام اندازی رادیکال های آزاد DPPH تعیین گردید.
  یافته ها
  هیچ گونه فعالیت مهارکنندگی شاخصی از عصاره کندر بر سودوموناس آئروژینوزا، آسپرژیلوس فومیگاتوس و کاندیدا آلبیکنس مشاهده نشد. این عصاره بر استافیلوکوکوس اورئوس با قطر هاله مهار رشد 83/9 میلی متر، MIC 512 و MBC 1024 میکروگرم بر میلی لیتر موثر بود. همچنین IC50  93/22 میکروگرم بر میلی لیتر برای آن ثبت گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره کندربا مهار استافیلوکوکوس اورئوس می تواند جایگزین مناسبی برای داروهای رایج که سویه های این باکتری به آنها مقاوم شده است باشد. اثرات آنتی اکسیدانی قابل قبول عصاره کندر می تواند آن را به عنوان یک عامل بازدارنده دیابت و سرطان معرفی کند.
  کلیدواژگان: عصاره هیدروالکلی کندر، اثرات ضد میکروبی، اثرات آنتی اکسیدانی
 • مژگان محمدی مهر*، حسن ملکی صفحات 67-74
  مقدمه
  در دنیای امروز با حجم گسترده اطلاعات و دانش، دانشجویان پزشکی باید چگونه آموختن را بیاموزند تا پزشکانی موثر و حاذق باقی بمانند. لذا بایستی شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در برنامه درسی در نظر گرفته شود. هدف از این مطالعه ارایه الگوی مطلوب برنامه درسی پزشکی عمومی با تاکید بر یادگیری مادام العمر بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر مطالعه کاربردی از نوع آمیخته بود. ویژگی های عناصر برنامه ی درسی دوره ی پزشکی عمومی با رویکرد یادگیری مادام العمر با استفاده از تحلیل داده های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته با متخصصان و صاحب نظران و مرور نظام مند منابع علمی مشخص شد. بر اساس یافته ها، مدل مفهومی برنامه ی دوره ی پزشکی عمومی برای توانمندسازی دانشجویان با تاکید بر یادگیری مادام العمر با الهام از الگوی اکر طراحی گردید. برای اعتبارسنجی الگوی طراحی شده، از نظرات متخصصان طی مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید.
  یافته ها
  الگوی طراحی شده دارای رویکرد تلفیقی به تمام شایستگی های پزشک یادگیرنده مادام العمر در برنامه درسی دوره پزشکی عمومی است. در طراحی الگو، به مبانی الگو، اصول کلی، اهداف الگو، فلسفه ی الگو، مقاطع دوره ی پزشکی عمومی و عناصر برنامه ی درسی توجه شده است.  بر اساس نظرات متخصصان، الگو بازبینی شد و  با توجه به نتایج تجزیه و تحلیل داده های کیفی و کمی الگوی نهایی مورد تایید قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  به مسئولان و برنامه ریزان درسی دانشکده های پزشکی پیشنهاد می گردد، به منظور توانمندسازی دانشجویان پزشکی عمومی، از الگوی ارائه شده در تدوین و ارائه برنامه ی درسی به دانشجویان استفاده نمایند.
  کلیدواژگان: الگو، یادگیری مادام العمر، آموزش پزشکی، برنامه ی درسی پزشکی عمومی
 • احسان کاشانی، زهرا پارسایی مهر، مصطفی روشن زاده، علی تاج آبادی* صفحه 75
|
 • Mohsen Jafari Pages 5-10
  Background
  homocysteine and highly sensitive C-reactive protein (CRP) are two novel cardiovascular risk factors that induce atherosclerosis and myocardial infarction through inflammatory mechanisms. The aim of this study was to comparison of levels of these variables among athlete and nonathlete veterans.
  Methods
  in this cross-sectional study two groups of athletes (N=8) and nonathlete (N=8) veterans were compared. Fasting levels of homocysteine and CRP determined using Elisa and immunoturbidimetric methods respectively. Data were analyzed using Kolmogorov-smirnov (for normality of data) and independent T-test (for comparison of groups) methods.
  Results
  analysis of data showed that levels of homocysteine and CRP were lower in the athlete’s group and this difference were significant for homocysteine (P≤0.05) and non-significant for CRP (P>0.05) levels, although difference of CRP between groups was almost significant (P=0.07).
  Conclusion
  considering low levels of homocysteine and CRP lowers risk of atherosclerosis, thus it is advised to male veterans to have regular physical activity for reduction of cardiovascular events.
  Keywords: homocysteine, C-reactive protein, football, veteran, atherosclerosis
 • Mojgan Forotan Pages 11-17
  Introduction
  Diabetic foot ulcer is one of the most common problems in diabetic patients, hospitalized in infectious ward. Given various side effects of many antibiotics, the precise determination of the type of antibiotic used with the least side effects has great clinical importance. In this regard, the present study was conducted to compare the effectiveness of injectable levofloxacin with that of injectable ciprofloxacin and clindamycin in the treatment of leg ulcer infection in diabetic patients, hospitalized in the infectious ward.
  Material and Methods
  This research was conducted on 46 patients with grade 2 diabetic leg ulcer in two groups of 23 patients, including a group treated with injectable levofloxacin (mono-therapy) and a group treated with combination of injectable ciprofloxacin and clindamycin (combined therapy). Blood and tissue samples were collected for serological and microbiological studies. Then, important treatment parameters, including reduction in oxidative secretion, pathogenic activity of the ulcer, reduction in the number of inflammatory cells duration of treatment, and cost of treatment and other cases were studied in two groups.
  Results
  All isolated bacteria were Gram positive and Staphylococcus species had the highest frequency. The level of reduction in oxidative secretion, the pathogenic activity of diabetic leg ulcer, and the reduction in the number of inflammatory cells in the ulcer in the mono-therapy group increased more than that in combined therapy. The rate of increase in tissue debridement and shrinkage of ulcer surface of diabetic patients were also higher in the mono-therapy group.
  The rate of recovery in the ulcer of the diabetic patients was similar in both groups. The duration of antibiotic therapy in the mono-therapy group was reduced by 22.8% in mono-therapy group in comparison to that in the combined treatment group, which this difference was clinically highly significant.
  Conclusion
  In clinical evaluations, the success and cost of treatment in the group treated with levofloxacin as mono-therapy were better than those in the group treated with combinition of ciprofloxacin and clindamycin.
  Keywords: Levofloxacin, Clindamycin, Ciprofloxacin, Diabetes Mellitus, Diabetic foot Ulcer
 • Abas Foroughi Pages 18-25
  Introduction
  The aim of this study was to examine the relationship between BMI and Temperament and physical fitness factors between Students the Islamic Republic of Iran Army.
  Methods
  This research was a descriptive-correlational study. For this purpose, 100 students selected from athletic students of Imam Ali University and Shahid Sattari Air Force who participated voluntarily in the study were selected based by temperament questionnaire on the type of Temperament was divided into two groups: cold and hot. Then, all subjects were taken in three sessions in three days, one Week interval between each session, Rast test, Sit and reach Hugo corrected test, 36m speed test, Sargent jump test, Illinois Test and Cooper test. In order to determine the mean and standard deviation of descriptive statistics, Pearson correlation coefficient were used in inferential statistics. Data were analyzed using SPSS version 22 software.
  Results
  he result showed that between BMI and Speed in the Emam Ali university (p=0/014), between BMI and Explosive power in the Shahid Sattari university (p=0/026), between BMI and Anearobic power in hot group (p=0/019),  between BMI and Anearobic power in the Emam Ali university (p=0/013),  between BMI and Agility in the Emam Ali university (p=0/013),  between BMI and Flexibility in cold group (p=0/020),  between BMI and Flexibility in the Shahid Sattari university (p=0/016) There is a significant relationship.
  Conclusion
  According to the results, it can be concluded that the Temperament of an individual can affect physical fitness factors as an external factor.
  Keywords: Temperament, Military athlete, Physical Fitness Factors
 • Soleyman Ahmad Bokani Pages 26-31
  Introduction
  It is necessary to pay attention to the psychological perceptions of devotees in the family environment exposed to the mental illness associated with the war and its effects. The present research performed on the attitudes to life in the thwarted belongingness and perceived burdensomeness in veterans.
  Methods
  The method of this research is correlational. The statistical population includes 120 amputated vaterans in the city of Ardakan in 2017. The sample was selected through a department of the martyr Ardakan municipality in presence of defender and the research questionnaires were provided with a given time period to answer. Interpersonal need Questionnaires (INQ) and attitude towards life were completed by devotees. The data was analyzed by SPSS-22 software.
  Results
  The results show that all dimensions of attitude towards life, except accepting of death has a significant relationship with the feeling of being overwhelmed by veterans, Also, all dimensions of attitude towards life, except responsibility, have a significant relationship with the neutral attachment of devotees. The results of stepwise regression show that predictive variables, only existential vacuum, purposefulness and meaning search can predict 18% of the variance associated with the feeling of overhead and 16% of the variance of neutral attachment.
  Conclusion
  Understanding spiritual experience and attitudes toward veterans' lives can be used to develop comprehensive interventions by psychologists and counselors to improve their quality and satisfaction with their lives.
  Keywords: Attitudes to Life, Thwarted Belongingness, Perceived Burdensomeness, Veterans
 • Alireza Salemi Pages 32-40
  Background
  This study was conducted to compare the effect of Pivotal Response treatment and sensory integration treatment in reducing the symptoms of male autistic children, including abnormal quality of social interactions, abnormal quality of communication and self-stimulatory behaviors.
  Methods
  The clinical trial study was done on 36 boys with autism between 8-12 years’ old in pediatric rehabilitation clinic in Tehran, Iran. Patients randomly divided into three groups: control and pivotal response treatment (PRT) and sensory integration (SI). The interventional groups were received 20 sessions of PRT and SI during the two months, but the control group did not receive any intervention. All patients were examined in the field of social communicative, interactive disorder and self-stimulatory behavior, using autism diagnostic interview revised. Data were analyzed by using SPSS-16 and MANCOVA test.
  Results
  The results showed that there is a difference between the means of the control group and the means of the experimental groups in the components of abnormal quality of social interactions, abnormal quality of communication and self-stimulatory behaviors are different. Also, there was a significant difference between the PRT and SI groups affected by the treatment program and the control group who received treatment, and according to (F (6, 26) =17/98, P = 0.000, Eta = 0.597). Regarding to moderate averages, this difference has advantages for trained groups.
  Conclusion
  The results of this study showed that both methods were more effective than non-treatment. There was a significant difference between the mean of Pivotal Response training group and sensory integration treatment regarding to the abnormal quality of social interactions and abnormal quality of communication which was in the benefit of Pivotal Response group. And regarding to the effectiveness of self-stimulatory behaviors, no significant difference found out and both treatments were effective compared to the control group.
  Keywords: Autism, Pivotal Response Training, Sensory Integration therapy, Social Interactions, Self-Stimulatory behaviors
 • Peymaneh Maleki Pages 41-46
  Introduction
  Blood pressure and body mass index are a problem and a destructive phenomenon that endangers the health of children. The aim of this study was to determine the relationship between blood pressure and body mass index in primary school students in north-west of Tehran.
  Methods
  A quantitative study was conducted using descriptive-analytical method. The statistical population of the study included all male and female students entering the primary school in the north west of Tehran during the academic year of 2011-2012. A sample of 400 people was selected using simple random sampling (184 girls and 216 boys). The questionnaire was distributed among the samples. Content validity of the questionnaire and its reliability were confirmed by Cronbach's alpha. The data were collected in SPSS22 software and analyzed by related tests.
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between the amount of blood pressure and BMI in primary school students in north west of Tehran (p <0.001).
  Conclusion
  Therefore, by controlling the level of blood pressure, obesity was reduced in elementary school students in the northwestern region of Tehran so that children with higher health could continue to live and study.
  Keywords: blood pressure, body mass index, student
 • Shahrbano Ghahari Pages 47-52
  Introduction
  increasing rate of deaths and losses caused by driving violations has drawn attention of researchers. In this regard, this study was conducted to compare offenderdrivers with non-offender drivers in Tehran considering their emotion regulation, stress, aggression and coping strategies.
  Method
  this was a causal-comparative study; statistical population consisted of all drivers in driving restrict 3 of Tehran during 2017 and statistical sample consisted of 100 aggressive drivers that were selected using convenient sampling method. The selected members were similar to 100 non-aggressive drivers in terms of age, education, and job status. Both groups filled out Lazarus and Folkman coping strategies questionnaire (1988), Garnefski’sEmotion Regulation Questionnaire (2001), Buss-Perry Aggression Questionnaire (1992), and Cohen et al Perceived Stress Questionnaire (PSQ) (1983). The obtained data were analyzed using MANCOVA and Kolmogorov-Smirnovtests through SPSS20 Software.
  Results
  The results of study showed a significant difference between aggressive and non- aggressive drivers considering variables of emotion regulation, stress, aggression, and coping strategies (P<0.01).
  Conclusion
  variables stress, aggression, avoidance and avoidance among coping strategies components, rumination and catastrophizing among components of emotion regulation were more among aggressive drivers compared to non- aggressive drivers.
  Keywords: Emotion Regulation, Stress, Aggression, Coping Strategies, offender, Drivers
 • Abasat Mirzaye Pages 53-59
  Introduction
  The mechanism to reimburse the cost of treatment is one of the important factors that directly and indirectly in financial management and cost control, the hospital is impressive. This study was conducted to investigate the relationship run the system of payments, DRG and reduce the cost of treatment in military hospitals in Tehran city is done.
  Methods
  A descriptive - analytical Study was conducted at Tehran Military Hospitals in 2018. In this study, first, the actual cost of services and the length of residence of the records were extracted from the hospital information system, then the average cost and residence of the patient for each
  surgical procedure were determined and compared with the cost and average of the patient's residence determined in the global system of Iran. Finally, Significance difference between mean cost and average patient's residence was evaluated using t-test in version 16 of SPSS software.
  Results
  About a quarter of the records of patients admitted to the study, the records of global. In the hospitals 64% cases Global, Group actions, etc 16% cases in the group of surgical procedures, and 20% of the cases in Group surgery eye. In 95% records, including the cost of surgery with Global to
  benefit the hospital, that 97% of this difference is the cost, were significantly meaningful.
  Conclusions
  According to reduce the duration of stay of patients in Surgery Global, reload in current repayment system and implement a system of repayment prospective for other diagnosis, and surgery is recommended.
  Keywords: Systems repayment prospective, Diagnostic Related Groups, System Global Iran
 • Behzad Ghasemi Pages 60-66
  Introduction
  Free radicals in food sources and living environments, and the spread of drug-resistant pathogenic strains, are new problems of the health area. The side effects of chemical drugs have led the researchers to use natural products. In this study, the antibacterial, antifungal and antioxidant effects of the hydroalcoholic extract of frankincense have been investigated.
  Methods
  Extract of frankincense was collected from 1:1 ethanol-water solution. Its inhibitory effects on Gram-negative Pseudomonas aeruginosa and Gram-positive Staphylococcus aureus, Aspergillus fumigatus and Candida albicans fungi were evaluated using disk diffusion broth microdilution methods. The antioxidant properties of this extract were also determined by scavenging DPPH free radicals.
  Results
  No inhibitory activity was observed with the extract of frankincense on Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus fumigatus and Candida albicans. This extract was effective against Staphylococcus aureus with diameter of the zone of inhibition = 9.83 mm, MIC = 512 μg/ml and MBC = 1024 μg/ml. IC50 was also recorded at 22.93 μg/ml.
  Conclusion
  Extract of Frankincense by inhibiting S. aureus, it can be a good alternative to commonly used drugs that the strains of this bacterium have been resistant to. The acceptable antioxidant effects of the frankincense extract can be introduced it as an inhibitor of diabetes and cancer.
  Keywords: Hydroalcoholic Extract of Frankincense, Antimicrobial effects, Antioxidant effects
 • Mojgan Mohammadi Mehr Pages 67-74
  Introduction
  In today's world with a vast amount of information and knowledge, medical students should learn how to become effective physicians. Therefore, the competencies required for lifelong learning in the curriculum must be considered. The purpose of this study was to present a desirable general medical curriculum with emphasis on lifelong learning.
  Methods
  The present study was Mixed method (qualitative, quantitative). Characteristics of elements of general medical course curriculum with a lifelong learning approach was determined by using semi-structured interview data analysis with experts and scholars and a systematic review of scientific resources. Based on the findings, the conceptual model of the general medical program was designed with a lifelong learning approach inspired by the Akker pattern. The designed model was validated by expert opinion through a semi-structured interview and a researcher-made questionnaire.
  Results
  The designed pattern has a integrated approach to all competencies of the lifelong learning practitioner in the general medical curriculum. In pattern design, the principles of model, general principles, pattern objectives, pattern philosophy, general medical courses and curriculum elements are considered. The based on result of data quantitative analysis, Model was validated. Regardless to content analysis data qualitative, model was reviewed and presented ultimate of model.
  Conclusion
  Officers and planners of medical schools are recommended in order to empower general medical students, they will use the model presented in the formulation and presentation of students' curriculum.
  Keywords: Model, Life long learning, Medical Education, General Medical Curriculum