فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرگس ایمانی پور*، علیرضا جهاندیده، علی داوری صفحات 1-19
  از آنجا که بسیاری از کسب وکارها به دلایل مختلف درونی و محیطی با افول مواجه می شوند، مبحث استراتژی های بازگشت در ادبیات کسب وکار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. استراتژی های بازگشت، آن دسته از استراتژی هایی هستند که سازمان را برای مواجهه با شرایط افول و خروج از آن آماده می سازند. در این مقاله هدف، شناسایی استراتژی های بازگشت در کسب وکارهای کوچک و متوسط فناورانه است. شیوه انجام پژوهش از منظر هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، کیفی با رویکرد موردپژوهی چندگانه است. جامعه آماری نیز متشکل از کسب وکارهای کوچک و متوسط تثبیت شده فناورانه در شهرستان تهران است. داده های موردنیاز با استفاده از ابزار مصاحبه عمیق واقعه محور با مدیران 7 کسب وکار کوچک و متوسط فناورانه که دچار افول شده اند، جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحلیل داده های کیفی نشان می دهد، استراتژی های بازگشت در دو دسته کلی محتوامحور و فرایندمحور و در پنج طبقه محوری مستحکم سازی دارایی و هزینه، تمرکز بر فعالیت های کلیدی، رشد و بازیابی، تغییر ساختار سازمانی و تغییر فرهنگ و رهبری دسته بندی می شوند.
  کلیدواژگان: استراتژی، استراتژی بازگشت، افول سازمانی، کسب وکارهای کوچک و متوسط فناورانه
 • هستی چیت سازان*، ساره کولجی، افسانه باقری صفحات 21-40
  تامین مالی جمعی روشی نوین برای کارآفرینان به منظور تامین مالی، تحقق و پیشبرد ایده ها و پروژه های کارآفرینانه آن ها است و امکان جمع آوری منابع مالی از عموم را برای آن ها فراهم می‏سازد. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا با تمرکز بر جویندگان سرمایه، عوامل پیش‏برنده استفاده از تامین مالی جمعی توسط کارآفرینان در صنعت گردشگری شناسایی شوند. این پژوهش، کیفی و از نوع تجزیه و تحلیل تم است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه‏ساختاریافته با 22 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های خدمات گردشگری/مسافرتی شهر تهران و کارشناسان بخش گردشگری سازمان میراث فرهنگی که در زمینه تامین مالی دانش و تجربه داشتند، با به کارگیری تکنیک گلوله برفی گردآوری شد و با استفاده از کدگذاری باز و محوری مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با توجه به نتایج به دست آمده، عوامل پیش برنده استفاده از تامین مالی جمعی از دیدگاه جویندگان سرمایه را می توان در قالب شش محور مجزا طبقه بندی نمود که عبارتند از: عوامل مرتبط با جویندگان سرمایه، عوامل مرتبط با تامین کنندگان سرمایه، عوامل مرتبط با پلتفرم، عوامل مرتبط با پروژه و ایده، عوامل مرتبط با روش تامین مالی جمعی و عوامل مرتبط با محیط و زمینه. هر یک از این محورها خود شامل مقولات و زیرمقولاتی هستند که در این پژوهش به آن ها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: تامین مالی جمعی، جذب سرمایه، جویندگان سرمایه، صنعت گردشگری، عوامل پیش برنده تامین مالی جمعی
 • محمدرضا پارسانژاد*، سید مصطفی رضوی، زینب فروتن صفحات 41-59
  این پژوهش با هدف  مدل سازی یکپارچه عوامل  موثر بر شکست و پیامدهای آن بر کارآفرینان صورت گرفته است. روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی و برحسب گردآوری اطلاعات، توصیفی-همبستگی است.  همچنین براساس اطلاعات گردآوری شده از  استارت آپ های دانشگاهی مستقر در تهران، میزان تاثیر دلایل شکست و پیامدهای آن را می سنجد. از این رو، نظرات 257 نفر از کارآفرینان دانشگاهی که  به صورت تصادفی انتخاب شده اند، در قالب  پرسش نامه محقق ساخته گردآوری شد.  با استفاده از روش  مدل سازی معادلات ساختاری نیز، عمق  تاثیرگذاری هر یک از عوامل در شکست و پیامدهای آن استخراج  شد.  به طور خلاصه بر اساس نتایج  به دست آمده، ضعف در تیم استارت آپی  به عنوان مهم ترین عامل شکست کارآفرینی شناسایی شد، و پس از آن به ترتیب استراتژی های اشتباه، بازاریابی نادرست، دشواری صنعت، محصول ضعیف و عوامل مالی در رتبه های بعدی اهمیت قرار گرفتند. در میان پیامدهای شکست نیز بیشترین هزینه تحمیل شده بر کارآفرین، هزینه های روانی و سپس اجتماعی و مالی بوده است.
  کلیدواژگان: پیامدهای شکست، عوامل شکست، کارآفرین، کسب وکار نوپا
 • کمال سخدری*، سیما سجادی، محمدحسن مبارکی صفحات 61-80
  این پژوهش با هدف  تاثیر  مهارت های اکتشافی تیم موسس بر پیشرفت فرآیند ایجاد کسب وکار نوپا صورت گرفته است. روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد کمی است. روش  جمع آوری  داده ها همبستگی و با استفاده از ابزار  پرسش نامه محقق ساخته انجام شده که   در اختیار 210 نفر در 101 تیم موسس  در شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری شهر تهران قرار گرفت. روش تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی نیز با استفاده از  نرم افزارSPSS25  صورت گرفته است. نتایج نشان  می دهد که  مهارت های  پرسش گری و مشاهده گری تیم موسس، بر پیشرفت فرآیند ایجاد کسب وکار تاثیرگذار است. بررسی تاثیر تعدیل گر درجه تازگی ایده نیز نشان می دهد که مشاهده گری،  به ویژه زمانی که نوآوری ایده پائین است، پیشرفت فرآیند ایجاد  کسب وکار را تقویت  می کند. این نتایج  بینش های ارزشمندی در جهت فهم رشد فرآیند ایجاد  کسب وکار برای  محققان و کارآفرینان ارائه  می دهد
  کلیدواژگان: آزمایشگری، پرسشگری، رفتار اکتشافی، شبکه سازی، مشاهده گری
 • مهران شایان، علی شائمی برزکی*، هادی تیموری صفحات 82-100
  این پژوهش به بررسی تاثیر دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در میان کسب وکارهای حوزه فست فود در شهر اصفهان می پردازد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری شامل 1366  مالک واحدهای فروش فست فود در شهر اصفهان است. نمونه ی مورد بررسی با استفاده از جدول مورگان 297 کسب وکار است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها  پرسش نامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن بررسی و تایید شده است. به هر کسب وکار فست فود یک  پرسش نامه داده شد که توسط مالک آن تکمیل گردید برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش معادلات ساختاری و نرم افزار3  Smart PLS استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دانش پیشین و تمامی ابعاد آن (دانش پیشین بازار، دانش پیشین فناوری، دانش پیشین پیرامون مشکلات مشتری، دانش پیشین نحوه خدمت به بازار)، بر موفقیت کارآفرینانه با سطح اطمینان 95/0 تاثیر مثبت و معنادار دارند. هم چنین نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه در تاثیرگذاری دانش پیشین بر موفقیت کارآفرینانه  با ضریب تاثیر 53/0 موردتایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: دانش پیشین، موفقیت کارآفرینانه، واحدهای فست فود شهر اصفهان، هوشیاری کارآفرینانه
 • کامبیز طالبی*، سیدهادی فرحزادی، سید رضاحجازی، سید مجتبی سجادی صفحات 101-120
  با توصیف کارآفرین به عنوان خالق کسب وکار جدید، مطالعات این حوزه بر رفتار کارآفرین یا همان «سازماندهی سازمان جدید» متمرکز می‎شوند. مطالعات بسیاری در این حوزه به فرآیند کارآفرینی پرداخته‎ و تنها چند مطالعه معدود به پیش‎سازمان به عنوان آنچه در ابتدای مسیر خلق کسب وکار جدید توسط کارآفرینان ساخته می‎شود، اشاره کرده‎اند. این مطالعات با تاکید بر اینکه پیش‎سازمان‎ها هنوز ویژگی های یک سازمان را ندارند، آن ها را چیزی بیشتر از یک الگوی تصادفی نمی‎دانند. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی است. همچنین با استفاده از رویکرد آمیخته - اکتشافی، در جامعه کسب وکارهای اینترنتی استان تهران اجرا شده است. بخش کیفی با استفاده از روش‎های دلفی (با حضور 5 نفر از خبرگان)، مدیریت تعاملی و مدل‎سازی ساختاری- تفسیری، با هدف استخراج روابط میان فعالیت‎ها از دید خبرگان انجام شد. در بخش کمی با هدف تایید روابط استخراج شده در بخش کیفی، براساس نمونه‎ای با حجم 124 مورد و با استفاده از تحلیل مسیر، 10 فعالیت کلیدی تشکیل دهنده پیش‎سازمان و روابط میان آن ها شناسایی شد. این فعالیت ها عبارتند از: ایجاد تیم، تامین پول هوشمند، راه‎اندازی فروش، تخصصی‎سازی، یادگیری تاملی، شناسایی نیازهای بازار، تنظیم ارزش پیشنهادی، ایجاد هویت مشترک، تسهیم منافع احتمالی و توسعه ساختار سازمانی؛ فعالیت‎هایی که انتظار می‎رود کارآفرینان برای سازماندهی کسب وکار جدید انجام دهند.
  کلیدواژگان: پیش‎سازمان، خلق کسب وکار جدید، سازماندهی، مدل‎سازی ساختاری- تفسیری، مدیریت تعاملی
 • شهرام کوسه غراوی، سعید صفاریان همدانی* صفحات 121-140
  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک در صنعت ساختمان با رویکرد آمیخته اکتشافی در شرکت های ساختمانی شمال کشور (استان های گلستان، مازندران و گیلان) است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی-توسعه ای، از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر روش گردآوری داده ها، آمیخته-اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، تیم مشارکت کننده شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران شرکت های ساختمانی، به شیوه غیرتصافی (هدفمند) و روش گلوله برفی به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل 252 شرکت ساختمانی شمال کشور با رتبه های 4 و 5 و 180 حجم نمونه به به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد  شد. در بخش کیفی، اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Nvivo نسخه8 تحلیل و در قالب مدل مفهومی داده بنیاد تدوین  شد. در آزمون مدل، ابتدا فرضیه های پژوهش تدوین شده و سپس با روش تحلیل مسیر و استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه25 و Smart-PLS نسخه2/3 صورت  مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج مرحله کمی نشان داد، شرایط علی اثرگذار بر بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شامل قابلیت ارتباطی، قابلیت سازمانی، استراتژی سازمان، حمایت مدیریت و سازمان و سیستم های سازمانی است. شرایط مداخله گر شامل رابطه مداری، قابلیت محیطی و حاکمیت شرکتی، و شرایط زمینه ای نیز شامل تفکر سیستمی، به کارگیری فناوری و فرهنگ سازمانی است. همچنین راهبردهای ارائه شده شامل مدیریت سرمایه فکری، هم راستایی استراتژیک و دانش افزایی برای بهبود عملکرد راهبردی، تاکتیکی و کارایی شرکت به عنوان پیامدهای بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک شناخته می شود
  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه استراتژیک، صنعت ساختمان، رویکرد آمیخته
 • راحیل کردحیدری، فرشته منصوری موید*، سید حمید خدادادحسینی صفحات 141-160
  نقش کلیدی کارآفرینی و کسب وکارهای فناورانه نوپا در روند رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها روشن است. به عنوان یک قاعده کلی، شکل گیری و عملکرد مناسب چنین کسب وکارهایی در گرو عملکرد مطلوب مقوله ای با عنوان اکوسیستم کارآفرینی معرفی می شود. ازاین رو، توجه به عوامل موجود در این اکوسیستم و تاثیرگذاری آن ها بر کسب وکارهای فناورانه نوپا، ضروری و هم سو با معانی افزایش توسعه اقتصادی و صنعتی و ایجاد مشاغل گوناگون در جوامع است. روش پژوهش حاضر برحسب هدف، بنیادی و برحسب روش گردآوری اطلاعات، فراترکیب است. همچنین جامعه آماری، مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش در مجلات Scopus و Web of Science بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات داده های ثانویه کتابخانه ای است. در فرآیند این تحقیق، ابتدا با استفاده از روش فراترکیب، ابعاد و مولفه های محتمل اکوسیستم یادشده شناسایی شد. سپس با بهره گیری از نظر خبرگان، نتایج حاصل از این روش مورد تحلیل و راستی آزمایی قرار گرفت. بر این اساس 12 مولفه سیاست گذاران، موسسه های آموزش عالی و دانشگاه ها، حمایت گران، بازارها، عوامل سازمانی، انکوباتورها، شتاب دهندگان، سرمایه گذاران، نهادها، بازیگران و ذی نفعان، فرهنگ و اجتماع، و عوامل فردی با در برداشتن 36 مفهوم در 3 بعد خرد، میانی و کلان نتیجه گیری شده است
  کلیدواژگان: اکوسیستم کارآفرینی، شرکت های نوپا، فراترکیب، کسب وکارهای فناورانه
|
 • Narges Imanipour *, Alireza Jahandideh, Ali Davari Pages 1-19
  Since most of the businesses face the organizational decline due to internal and environmental causes, the concept of turnaround strategies is one of the important concerns among business scholars and practitioners. Turnaround strategies are those which prepare the organization for facing the decline situation. Decline means, deterioration of organizations performance and resources in a specific period of time. In this article, we seek to explore different turnaround strategies among high-tech SMEs. We used a qualitative approach to address the articles main question. The sample was driven by high-tech SMEs which have experienced decline situation in their organizational life cycle. The survey data was gathered by depth interviews with 7 cases. The result shows that turnaround strategies can be divided into two main categories: Content-Oriented and Process Oriented. These strategies include Cost/Asset Retrenchment, Focusing on main activities, Growth and Recovery, Change in Organizational Structure and Change in Culture and Leadership.
 • Hasti Chitsazan *, Sarah Koolaji, Afsaneh Bagheri Pages 21-40
  Crowdfunding is a new way for entrepreneurs to fund-raise, implement, and promote their entrepreneurial ideas and projects, and gives them a means to collect their financial resources from crowd. This study attempts to identify drivers of using crowdfunding by entrepreneurs in the tourism industry. The data for this qualitative (thematic analysis) research were collected through semi-structured interviews with 22 managers and experts with fundraising knowledge and experience from tourism/travel agencies in Tehran and experts from the tourism sector of the Cultural Heritage Organization. The snowball sampling technique was applied. The data were analyzed using open and axial coding. According to the results, drivers of using crowdfunding by the entrepreneurs were classified into six factors including the factors related to the capital seekers, to the capital providers, the platform, the projects and ideas, the method of crowdfunding and the context and environment. Furthermore, this study explored the dimensions of each crowdfunding driving factors that are discussed in this study.
  Keywords: Crowdfunding, Fundraising, Capital Seekers, tourism industry, Crowdfunding Drivers
 • Mohammadreaza Parsanejad *, Razavi Seyyed Mostafa, Zeinab Foroutan Pages 41-59
  This study aimed at integrated modeling of effective factors on failure and its consequences on entrepreneurs. This is an applied research and it analyses the effects of failure and its consequences based on data collected from university-based startups in Tehran. Therefore, the responses of 257 randomly selected academic entrepreneurs were collected by questionnaire, and using structural equation modeling method, the effect of each factor in failure and its consequences is extracted. In short, based on the results, weaknesses in the team were identified as the most important factor in the failure of entrepreneurship and then the incorrect strategies, wrong marketing, industry difficulty, weakness in product and financial factors were followed. Among the consequences of failure, the highest imposed cost was mental and then social and financial costs.
  Keywords: Antecedents, Consequences, Entrepreneur, Objective Failure, Startup
 • Kamal Sakhdari *, Sima Sajadi, Hassan Mobaraki Pages 61-80
  This research was aimed at identifying the founding team's exploratory skills on the progress of the business creation process. The method of this research was applied in terms of objective with a quantitative approach, survey method, and a closed-ended questionnaire tool from 210 founders in 101 teams of technology-based companies operating in Tehran's science and technology parks, and a hierarchical regression analysis method using Version 25 of SPSS software. The results show that the founder team's questioning and observing skills positively affect the progress of the business creation process. The test of the moderating effect of the idea novelty in the exploratory skills-progress of venture creation process link also suggests that the observatory skills are in particular important for the progress of the business creation when the idea of innovation is low. This provides valuable insights into a better understanding of the venture creation process.
  Keywords: Entrepreneurial team, Observing, Questioning, Networking, Experimenting
 • Mehran Shayan, Ali Shaemi, Barzaki *, Hadi Teimouri Pages 82-100
  This research considers the effect of entrepreneurial knowledge on entrepreneurial success with the mediating role of entrepreneurial alertness in fast food businesses in the city of Isfahan. This research is an applied research in respect to its purpose and correlational descriptive in respect to its methodology. The population of this study comprise of 1366 fast food businesses and by simple sampling and using Morgan table 297 businesses are selected. The instrument of data collection was the standard questionnaire that the reliability and validity of the questionnaire was approved and one questionnaire has been given to per business and it has been answered by the owner of business. For testing hypothesizes, the way of Partial Least Squares and SPSS software was used. The result of testing hypothesizes shows that entrepreneurial knowledge and all its dimensions have positive effect on entrepreneurial success. The mediating role of entrepreneurial alertness also is confirmed in effecting entrepreneurial knowledge on entrepreneurial success.
  Keywords: Prior knowledge, Entrepreneurial success, Entrepreneurial alertness
 • Kambiz Talebi *, S. Hadi Farahzadi, S. Reza Hejazi, S. Mojtaba Sajadi Pages 101-120
  Conceptualizations of entrepreneurship phenomena as "New Venture Creation" explain it as an organizational phenomenon and more specifically, an organizing process. In this view, organizing is the coordination and establishment of routines, structures and systems; but there is no clear consensus on the answer to the question: what are those routines, structures and systems which must be organized by the entrepreneur? In this paper, using mixed method of research, ten activities which should be carried out to organize the new organization (preorganization) were identified. Moreover, the enhancement relations between these activities were clarified using interpretive structural modeling method and verified by path analysis quantitative method.
  Keywords: Preorganization, Organizing, New Venture Creation, Interactive Management, Interpretive structural modeling
 • Shahram Kouseh Gharavi, Saeid Safariyan Hamedani * Pages 121-140
  The purpose of this study wad to design strategic entrepreneural marketing model in building industry with exploratory hybrid approach in construction companies in the north of Iran (Golestan, Mazandaran, Guilan provinces). The present research is applied-developmental in terms of the purpose, and is explanatory regarding nature. In terms of collecting data, it is a descriptive-survey with exploratory blended approach in which the qualitative approach is base on theory of data base. In the qualitative part of the research, the participant team included academic experts and executives of construction companies in a non selective (targeted) way and a snowball method of 30 people. The statistical population in the quantitative part of the research included construction companies in the north of the country with grade 4 and 5. In the qualitative section, the collected data was analyzed using the Nvivo software and formulated in the form of conceptual data base model. In the model test, the research hypotheses were formulated and confirmed by factor analysis and path analysis methods using SPSS and PLS software. The results of the quantitative phase indicated that the causal conditions affecting strategic entrepreneurial marketing include communication capabilities, organizational capability, organizational strategy, management support and organization and organizational systems. Interventive conditions include interrelationship, environmental capability, corporate governance, and ground conditions include system thinking, using technology and organizational culture.
  Keywords: Strategic Entrepreneurial Marketing, Building Industry, mixed approach
 • Rahil Kordheydari, Fereshteh Mansouri Moayyed *, Hamid Khodadad Hoseini Pages 141-160
  The key role of entrepreneurship and Startups in New Technology-Based Firms is clear in the process of economic growth and sustainable development of countries. As a general rule, the formation and proper operation of such businesses depends on the desirable performance of the basis titled Entrepreneurial Ecosystem. Therefore, it is necessary to pay attention to the factors in this ecosystem and their impact on the businesses; this is consistent with the implications of increasing economic and industrial development and creating various occupations in societies. The method of this research is based on the purpose of developmental theoretical and in terms of the method of data collection is Metasynthesis; also, the statistical community is researches related to the research topic in Scopus and Web of Science journals, and the data collection tool is secondary data studies In the process of this research, first, by using Metasynthesis, the dimensions and probable components of the ecosystem were identified, then by using experts' opinion, the results of this method were analyzed and verified. Based on the thesis’ results, consequently, 12 components - Policy makers, Higher education institutions and universities, Supporters, Markets, Organizational factors, Incubators, Accelerators, Investors, Institutions, Actors and stakeholders, Culture and society, and Individual factors - including 36 concepts in 3 dimensions of micro, meso and macro are presented.
  Keywords: Entrepreneurial Ecosystem, Startups, New Technology-Based Firms, Meta synthesis