فهرست مطالب

 • پیاپی 110 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/04/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • نرگس علیزاده، عباس درجانی *، دکترمونا پورعباس صفحات 1-7
  مقدمه
  پسوریازیس بیماری التهابی مزمن با پدیداری بالینی در پوست و مفاصل با واسطه ایمنی است که می تواند از دید روانی و اجتماعی آثار منفی برای بیمار همراه داشته باشد . شیوع آن، به طور چشمگیر بین مناطق مختلف جهان ناهمسان است.
  هدف
  بررسی اپیدمیولوژی و نمای بالینی بیماران پسوریازیس در بیماران بستری در بخش پوست بیمارستان رازی رشت .
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی و سرشماری بر همه بیماران دچار پسوریازیس بستری در بخش پوست بیمارستان رازی از اسفند 1390 تا اسفند 1395 انجام شد. از 234 پرونده بیمار با پسوریازیس 14 مورد به علت کاستی درثبت اطلاعات از مطالعه حذف شد. در این بررسی اطلاعات متغیرهای سن، جنس، نوع پسوریازیس، محل درگیری، زمان آغاز، پیشینه خانوادگی، بیماری های همراه، همراهی با آرتریت، دچار شدن ناخن، نوع درمان، فصل مراجعه و عوامل تشدید کننده در چارچوب چک لیست توسط پژوهشگر گرد آوری و ثبت شد. تشخیص بیماری بر پایه معاینه بالینی و هیستوپاتولوژی توسط متخصص مربوطه بوده است. داده ها با نرم افزار SPSS 18  واکاوی شد.
  نتایج
  از 220 بیمار، 2/53 درصد مرد و 8/46 درصد زن بودند. بیشترین درصد پسوریازیس، نوع ولگاریس (55 درصد) ، سپس، نوع پوستولار (8/26 درصد) اریترودرمی (7/12 درصد) بودند و نوع فلکسورال با 5/5 درصد در رده بعدی قرار داشت . بیشترین درصد بیماران پسوریازیس سن شروع بیماری خود را پیش از 20 سالگی باز نمودند و 4/26 درصد افراد پیشینه پسوریازیس در خانواده را داشتند. فشار خون و دیابت هر یک با 7/20 درصد ، هیپرلیپیدمی با 4/15 درصد و بیماری های قلبی_ عروقی با 11 درصد به ترتیب بیشترین درصد ابتلای به انواع بیماری های همراه را تشکیل می دادند. 4/26 درصد بیماران ، ضایعه جلدی با آرتریت همراهی داشت.
  نتیجه گیری
  نوع پسوریازیس ولگاریس بیشترین شیوع را داشت ، از نظر جنس شمار مردان بیش از زنان بوده . بیشتر افراد پیش از 20 سالگی شروع بیماری داشته و فشار خون و دیابت شایع ترین بیماری همراه بوده است.
  کلیدواژگان: آرتریت، اپیدمیولوژی، پسوریازیس
 • دکترالهه عبدالهی، دکترسمیه شکرگزار*، دکترربابه سلیمانی، دکترکیومرث نجفی، دکترمریم محمدپور، دکترمهسان حبیبی صفحات 8-16
  مقدمه
  30 تا60 درصد بیمارانی که در بخش های طبی (غیر روانپزشکی) بستری می شوند دست کم یک اختلال روانپزشکی چشمگیر دارند.
  هدف
  بررسی فراوانی، علل وکیفیت مشاوره های روانپزشکی درخواستی از بیمارستانهای آموزشی.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی وگذشته نگر بود . جامعه آماری بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی رشت ازسال 91 تا سال 93 بود که از آن میان افرادی که مشاوره روانپزشکی برای آنان درخواست شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها برپایه چک لیست فراهم شده برون آوری شد کیفیت درخواست مشاوره و نیز پاسخ دهی مشاوره ارزیابی شد. داده ها توسط SPSS21 واکاوی شد.
  نتایج
  فراوانی درخواست مشاوره روانپزشکی 3/0درصد بدست آمد. روی هم رفته 905 برگه مشاوره بررسی شد. 1/51 درصد افراد زن و 9/48 درصد مرد بودند. میانگین سن 7/45 ساله بود. برای 7/54 درصد بیماران مشاوره اورژانس و 3/45 درصد، مشاوره غیر اورژانسی درخواست شده بود. بیشترین بخش های درخواست دهنده مشاوره، جراحی و داخلی (6/14 و 12درصد) بودند و کمترین فراوانی درخواست مشاوره مربوط به بخش بیهوشی (1/0درصد) و بیشترین سبب درخواست ، بی قراری با فراوانی 75/26 درصد و پس از آن تنظیم دارو با فراوانی60/14درصد بود. بیشترین گمان تشخیصی در پاسخ به مشاوره ها دلیریوم و میانگین مدت درخواست مشاوره 9/2 روز پس از بستری بیمار بود. میانگین نمره کیفیت مشاوره ها 37/20 از 25 نمره بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که فراوانی و کیفیت مشاوره ها در این مطالعه کمابیش پایین ارزیابی شد، لزوم توجه بیشتر به بهره گیری از مشاوره روانپزشکی در بیماران طبی و آموزش هماهنگ دستیاران برای بهبود کیفیت مشاوره ها بایسته به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، بیماران بستری، بیمارستان های عمومی
 • مهدی غریب‬پور، بهمن اکبری*، عباس ابوالقاسمی صفحات 17-23
  مقدمه
  خشم و پرخاشگری با پیامدهای فردی و اجتماعی بسیاری همراه است. شیوع این اختلال در بعضی از جوامع از جمله زندانیان بیشتر دیده می شود.
  هدف
  بررسی شیوع نشانه های اختلال خشم انفجاری متناوب در زندانیان زندان مرکزی رشت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت زمینهیابی مقطعی بر 1801 زندانی زندان مرکزی رشت به روش نمونه گیری تصادفی منظم انجام شد. داده ها با پرسشنامه دموگرافی و پرسشنامه اختلال خشم انفجاری متناوب کوکارو و همکاران (2017) گردآوری شد.
  نتایج
  2/18 درصد (327 نفر) زندانیان دچار نشانه های اختلال خشم انفجاری متناوب بودند. نتایج کای دو نشان داد که بین سن و تحصیلات پایین، تاهل و بیکاری با خطر ابتلای به اختلال خشم انفجاری متناوب رابطه معنی داری وجود دارد.
  نتیجهگیری
  نتایج این پژوهش تلویح مهمی در زمینه پیشگیری از رخداد رفتارهای پرخاشگرانه در زندان دارد.
  کلیدواژگان: اختلال، زندانی
 • دکترسنبل طارمیان، لیدا محفوظی*، مصطفی سودمند صفحات 24-29
  مقدمه
  باتوجه به اهمیت غربالگری برای تشخیص ابتلای به عفونت سل در دانشجویان و بایستگی ارزیابی سالانه ابتلای به سل و اثربخشی برنامه های پیشگیرانه، پژوهش هایی برای بررسی تاثیر حضور در بخش های بالینی بیمارستان بویژه بخش عفونی و سل بر ابتلای به عفونت سل دانشجویان و برنامه ریزی های راهبردی در کاهش و کنترل سل بایسته است.
  هدف
  بررسی گمانه ابتلای به عفونت سلی در دانشجویان پزشکی در طی آموزش بالینی دوره های کارآموزی و کارورزی در بخش عفونی و سل
  مواد و روش ها
  این یک مطالعه ی مقطعی از نوع مقایسه ای بود که در سال های 2015 تا 2017 بر 70 نفر از دانشجویان رشته ی پزشکی به روش سر شماری انجام شد . برای پژوهش نخست یک بار تست پوستی توبر کولین و بررسی واکنش آن برای دانشجویان در دوره کارآموزی بخش عفونی و بار دیگر در همان دانشجویان هنگام گذراندن دوره کارورزی بخش عفونی انجام شد. در این مطالعه میزان ابتلا به عفونت سل در هنگام دوره کارآموزی و کارورزی سنجیده شد. اطلاعات گرد آوری شده در نرم افزار SPSS20 و با بهره گیری از آماره های توصیفی (فراوانی و میانگین، انحراف معیار) و آزمون های آماری فیشر و رگرسیون لجستیک مورد بررسی شد.
  نتایج
  میزان مثبت شدن آزمون ابتلای به عفونت سل در دانشجویان پزشکی پیش از حضور در بخش عفونی و سل در هنگام کار آموزی 13درصد و در هنگام حضور در دوره کارورزی 16درصد بود.  ارتباط معنی دار بین متغیرهای جنس و مدت حضور در بخش های بالینی و ابتلای به عفونت سل دیده نشد. اما بین سن و ابتلای به عفونت سل ارتباط معنی داری بدست آمد (01/0 P=).
  نتیجه گیری
  ابتلای به عفونت سل در دانشجویان پزشکی در بخش های بالینی به میزان چشمگیر وجود داشته و پایش پیاپی دانشجویان از دید ابتلای به عفونت سل و اقدام ضروری برای پیشگیری از ابتلا به عفونت جدید سل و همچنین بیماری سل در افراد با عفونت جدید باید درنگر آورده شود.
  کلیدواژگان: تست توبرکولین، دانشجویان پزشکی، سل
 • ندا کرمی، دکترمهدی شیرزاد سیبنی، دکترآزیتا محققیان* صفحات 30-40
  مقدمه
  فنل یکی از ترکیب های آلاینده هراس انگیز محیط زیست است که به سبب بودن در پساب صنایع، باید نسبت به زدایش آن دست زد.
  هدف
  ارزیابی کارایی ازن زنی کاتالیستی با استفاده از گوش ماهی کلسینه شده در حذف فنل .
  مواد و روش ها
  گوش ماهی از ساحل دریای خزر در استان گیلان (ایران) گرد آوری شد و پس از کلسینه کردن به عنوان کاتالیست مورد استفاده قرار گرفت. آزمایش ازن زنی و ازن زنی کاتالیستی در راکتوری ناپیوسته و آنالیز فنل برپایه روشD5530 کتاب استاندارد متد انجام شد. برای بررسی کارایی ازن زنی کاتالیستی در حذف فنل، اثر متغیرهای مختلف همچون pH محلول، مقدارکاتالیست، غلظت نخستین فنل، گازهای اکسیژن و نیتروژن، ترکیبات آلی و بدام انداز رادیکال هیدروکسیل بررسی شد.
  نتایج
  در شرایط بهینه که دربرگیرنده،7 =pH، g/L 25/0 =مقدارکاتالیست، mg/L 200 =غلظت فنل و مدت 60 دقیقه ازن زنی بود، کارایی حذف فنل به 55/95 درصد رسید. در حضور گازهای نیتروژن و اکسیژن و ترکیبات آلی، کارایی حذف فنل کاهش یافت. افزون بر آن الگوی سینتیکی درجه اول برای فرانمود تخریب فنل مناسبت تر بود. همچنین، میزان انرژی مصرفی در شرایط بهینه  kWh/m387/49 بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به هزینه کم، تهیه آسان و در دسترس بودن گوش ماهی، استفاده از آن در فرایند ازن زنی کاتالیستی برای حذف آلاینده های مختلف از محیط پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: آلاینده های محیط زیست، آلودگی آب، اکسید روی، نانوکامپوزیت
 • دکترفردین مهرابیان، مریم دفاعی *، پریسا کسمایی، زهرا عطرکار روشن، مرجان مهدوی روشن صفحات 41-50
  مقدمه
  با توجه به نقش موثر رفتارهای تغذیه ای در سلامت فرد، خانواده و جامعه و با آگاهی به ارزش جایگاه رابطان بهداشت همچون یکی از مهم ترین حلقه های دستگاه مراقبت بهداشتی در ارایه آموزش به افراد، توجه به افزایش شایستگی های این لایه از اجتماع در راستای پیشرفت سلامت جامعه اهمیت زیادی دارد.
  هدف
  تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر الگوی پرسید پروسید بر رفتار تغذیه ای رابطان بهداشتی .
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کارآزمایی شاهد دار تصادفی و بر 153 رابط بهداشتی شهر رشت انجام شد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودایفای روا و پایا و بر پایه الگوی پرسید پروسید بود و در دو برش زمانی پیش و دو ماه پس از مداخله آموزشی توسط گروه ها پر شد. در این ابزار، عوامل مستعد کننده (آگاهی و نگرش)، قادرکننده، تقویت کننده و رفتار تغذیه ای سنجیده شد. پس از پیش آزمون، 4 نشست آموزشی برای گروه مداخله برگزار شد. داده ها با نرم افزار SPSS18 و آزمون های کولموگروف_اسمیرنف یک و دو نمونه ای، کای دو، تی مستقل و زوجی، من ویتنی یو و ویلکاکسون واکاوی شد .
  نتایج
  آزمون رگرسیون خطی نشان داد که سازه های الگوی پرسید پروسید روی هم رفته فرانمود 40 درصد تغییر رفتار تغذیه ای بود (0001/0>P، 400/0=R2). در بین سازه ها، نگرش (0001/0>P، 396/0=β) بیشترین توان پیشگویی را داشت. میانگین نمره های آگاهی (0001/0>P)، نگرش (0001/0>P)، عوامل قادر کننده (0001/0>P) و رفتار تغذیه ای سالم (0001/0>P) در گروه مداخله بعد از آموزش با گروه کنترل تفاوت معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت برنامه آموزشی بر اساس الگوی پرسید پروسید و اجزای آن (عوامل مستعد کننده و عوامل قادر کننده) در ارتقای رفتار های تغذیه ای رابطان بهداشتی است.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت، (الگوی پرسید پروسید)، (رفتارهای تغذیه ای)
 • احمد قربانی، مهدی یوسفی، حسن رخشنده* صفحات 51-60
  گل محمدی گیاهی متعلق به گیاهان خانواده رز است. در ایران از سال های دور از گل های این گیاه برای تهیه گلاب استفاده می شد . در پزشکی سنتی ایران، گل محمدی برای درمان انواع مختلف بیماری ها مانند اختلال گوارشی، خونروی لثه، سردرد، اختلال حافظه، زخم ها و بیماری های قلبی عروقی کاربرد داشته است. در دهه ی گذشته، مطالعات گسترده ای برای تایید استفاده های آینیی این گیاه، یافتن خواص فارماکولوژی جدید و تعیین ترکیب شیمیایی مسئول آثار بیولوژی آن انجام شده است. آلکان ها، فلاونوئیدها، ترپن ها و ترپنوئیدها از مهم ترین ترکیبات شناسایی شده در گل محمدی هستند. مطالعات تجربی و بالینی آثار فارماکولوژی متعددی در گل محمدی شناسایی کرده اند که از آن میان می توان اثر ضد صرع ، ضد التهاب ، ضد درد ، ضد میکروب ، گشاد کنندگی مجاری هوایی، نیروبخش قلبی، افزایش حافظه و خواب آوری را نام برد. این مقاله ی مروری اطلاعات به روز در مورد ترکیبات موثره ی گل محمدی ارائه می کند و در مورد کاربردهای سنتی و یافته های فارماکولوژی جدید این گیاه گفتگو می کند.
  کلیدواژگان: طب سنتی، فارماکولوژی، گل محمدی
|
 • N Alizadeh, A Darjani*, M Porabbas Pages 1-7
  Introduction
  Psoriasis is a chronic, immune-mediated, inflammatory disease which affects primarily the skin and joints. It occurs worldwide, but its prevalence varies considerably between different regions of the world.
  Objective
  To determine of epidemiologic aspects and clinical features of psoriasis among the patients admitted to a tertiary referral hospital.
  Materials and Methods
  This was a descriptive study reviewing all psoriasis patients hospitalized from March 2012 to March 2017 at the dermatology ward of tertiary Razi Hospital in Rasht, northern Iran. Of 234 patients 14 cases were excluded from the study due to paucity of data. Demographic and clinical data such as age, gender, location, type of psoriasis, time of onset, family history, comorbidities, accompanied by arthritis, nail involvement and type of treatment were gathered. Diagnosis of disease was based on clinical and histopathologic findings. Data were analyzed by SPSS version 18 software
  Results
  Among 220 patients entered into this study, 53.2% were men and 46.8% were women. The most popular types of psoriasis were psoriasis vulgaris (55%), pustular (26.8%), erythrodermic (12.7%) and flexural (5.5%). 199(90.5%) patients were under 20 years at the time of the onset of psoriasis and 26.4% having a positive family history of psoriasis. Hypertension and diabetes with 20.7% each, hyperlipidemia (15.4%) and cardiovascular disease (11%) were the most frequent comorbidities. 26.4% had arthritis.
  Conclusion
  Psoriasis vulgaris was the most prevalent type of the disease and men were more affected than women. The age of onset in most patients was under 20 years. Hypertension and diabetes were the most comorbidities among these patients
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Arthritis, Epidemiology, psoriasis
 • E Abdollahi, S Shokrgozar*, R Soleimani, K Najafi, M Mohammadpour, M Habibi Pages 8-16
  Introduction
  30 to 60% of patients admitted to non-psychiatric wards have at least one significant psychiatric illness.
  Objective
  The aim of this study was to investigate the frequency, causes, and quality of psychiatric counseling requested.
  Materials and Methods
  This descriptive study was carried out on all patients admitted to educational hospitals in Rasht, Iran from 2012 to 2014, for which psychiatric consultation was requested and their counseling sheets were available. Data were extracted based on the checklist. Assessment of the quality of the consultation request and the response quality of the counseling were done. Data were analyzed by SPSS21.
  Results
  The frequency of psychiatric counseling application in this study was calculated to be 0/3%. A total of 905 counseling papers were reviewed. According to the data, 51/1% of patients were female and 48/9% were male, with the mean age of 45/7 years. For 54/7% of the patients, emergency counseling and for 45/3%, of them non-emergency counseling was requested. The most requesting counseling departments were surgery and internal medicine (14/6% and 12%, respectively). The lowest frequency of consultation requests was for anesthesiology department (0/1%). The most common reason for requesting psychiatric counseling was restlessness (26/75%) and then medication setting (14/45%). The most common diagnostic suspicion in response to counseling was delirium and the average duration for requesting counseling was 2.9 days after admission.
  Conclusion
  Considering the relatively low frequency and quality of counseling in this study, more attention to the use of psychiatric counseling in medical patients and coherent training of assistants to improve the quality of counseling seem necessary.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Inpatients, Hospitals Public, Mental Disorders
 • M Gharibpour, B Akbari*, A Abolghasemi Pages 17-23
  Introduction
  Anger and aggression are associated to many personal and social outcomes. The prevalence of this disorder is seen in some communities, including prisoners.
  Objective
  Investigating the prevalence of intermittent explosive disorder symptoms in prisoners in central Rasht Prison.
  Materials and Methods
  This cross-sectional survey was conducted on 1801 prisoners in central Rasht prison recruited through systematic random sampling. Data were collected using a demographic questionnaire and intermittent explosive disorder questionnaire by Coccaro et al (2017).
  Results
   The results showed that 18.2 percent (327 people) of prisoners are suffering from intermittent explosive disorder symptoms. The results of Chi-square test showed a significant relationship between low age and education, marriage and unemployment with the risk of intermittent explosive disorder.
  Conclusion
  The results of this study have important implications for the prevention of aggressive behavior in prison.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Disorder, Prisoner
 • S Taramian, L Mahfoozi*, M Soodmand Pages 24-29
  Introduction
  Considering the importance of screening for diagnosis of tuberculosis (TB) infection among medical students and the necessity of annual TB tests and effectiveness of preventive programs, there is an ever increasing need for undertaking research to investigate the effect of residence in hospital on the risk of tuberculosis infection among students, and planning strategies for reducing and controlling the risk.
  Objective
  this study was undertaken to investigate the probability of tuberculosis infection in medical students during clinical education at infectious disease wards..
  Materials and Methods
  This is a cross-sectional comparative study performed on 70 medical students selected via census sampling method during 2015-2017. In this research, Tuberculin skin test was done on the students once in the first week of externship rotation at infectious diseases ward and the second test on that students with negative results in the internships course at the infection diseases ward, with the results analyzed accordingly. Collected data were analyzed using SPSS v.20 Software and investigated based on descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and Fisher’s exact and logistic regression tests.
  Results
  In the present study, the rate of positive PPD reaction at the first clinical rotation in infectious disease ward was 13% and the rate of PPD conversion during internship was 16%.  No significant relationship was found between any of the considered variables and the results of the second tuberculin test. However, a significant relationship was observed between age and positive result of the second tuberculin test (p = 0.01).
  Conclusion
  There is a significant risk of tuberculosis infection in medical students during clinical education.It is recommended not only monitor the students periodically in terms of TB infection but also in case of infection prophylactic interventions to prevent new infection and active TB disease in those with PPD conversion seems necessary.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Tuberculin Test, Tuberculosis, Medical Students
 • N Karami, M Shirzad, Siboni, A Mohagheghian* Pages 30-40
  Introduction
  Phenol is amongst the dangerous environmental pollutants, which due to its presence in the industrial effluents, should be removed.
  Objective
  The aim of this study was to evaluate the efficiency of catalytic ozonation by calcined scallop shell as a catalyst in the removal of phenol
  Materials and Methods
  Scallop shells were collected from the coast of Caspian Sea in Guilan (Iran) Province and used as catalysts after calcination. ozonation and catalytic ozonation experiments were performed in batch reactor. Also, phenol analysis was carried out according to standard method 5530 D. To evaluate the performance of catalytic ozonation in phenol removal, the effects of different parameters such as solution pH, catalyst dosage, initial bentazon concentration, oxygen and nitrogen gas, organic compounds and hydroxyl radical scavenger were examined.
  Results
  It was found that under the optimum conditions: pH= 7, catalyst doses= 0.25 g /L and initial phenol concentration= 200 mg/L the removal efficiency reached 95.55% after 60 min of ozonation. In the presence of nitrogen and oxygen gas and organic compounds, lower bentazon was degraded. Further, the kinetic results showed that first-order model was more desirable for explaining phenol degradation. Also, under the optimum conditions, the electrical energy per order (EEO) was to 49.87 kWh/m3.
  Conclusion
  Due to the low cost, availability and high performance of scallop shell as a catalyst, use of it in catalytic ozonation processes for the removal of different pollutants is suggested.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Environmental Pollutants, Nanocomposites, Water pollution, Zinc Oxide
 • F Mehrabian, M Defaei*, P Kasmaie, Z Atrkar, Roushan, M Mahdvi, Roshan Pages 41-50
  Introduction
  Considering the effective role of nutritional behaviors in the health of individuals, the family and society also importance of the health volunteers as a one of the most important circles of community health care system in providing education to individuals; developing of these volunteers’ competence in order to promote public health is critical.
  Objective
  This study aimed to determine the effectiveness of educational intervention based on PRECEDE PROCEED Model on Nutritional Behavior in Health Volunteers.
  Materials and Methods
  This research was a randomized controlled trial conducted on 153 health authorities in Rasht. The research instrument was a self-report, reliable and valid and based on the PRECEDE PROCEED model, completed in two periods before and two months after intervention by the groups. Using this tool, predisposing factors (knowledge and attitude), enabling factors, reinforcing factors and nutritional behavior were measured. After pre-test, 4 educational session classes were performed in intervention group. Data were analyzed by SPSS18 and one-sample and two-sample Kolmogrof-smirnov, Chi-square, T-Test, Paired T-Test, Mann-Whitney U and Wilcoxon.
  Results
  Linear regression test showed that PRECEDE PROCEED Model structures altogether account for 40 percent of healthy dietary behavior changes (R2=0.400, P<0.0001). Among the structures, Attitude (β=0.396, P<0.0001) was the most important predicting factor. The mean scores of Knowledge (P<0.0001), Attitude (P<0.0001), Enabling factors (P<0.0001) and health nutritional behavior (P<0.0001) in the intervention group were significantly different from those of control group after the educational intervention.
  Conclusion
  The study results indicate a positive effect of educational intervention program based on PRECEDE PROCEED Model and components (Predisposing and Enabling factors) on the promotion of health Nutritional Behavior of Health Volunteers.
  Conflict of interest: non declared
  Keywords: Health Education, (Nutritional Behavior), (Precede proceed model)
 • A Ghorbani, M Yousefi, H Rakhshandeh* Pages 51-60
  Rosa damascene Mill is a plant in the family of Rosaceae. Since many years ago, its flowers have been used in Iran for obtaining rose water. In traditional medicine of Iran, R. damascene was suggested for the treatment of different kinds of illnesses such as gastrointestinal dysfunction, gum bleeding, headache, memory disorders, wounds, and cardiovascular diseases. In the past decade, this plant has been a subject of rigorous studies to confirm its traditional therapeutic uses, to find new pharmacological effects, and to determine chemical constituents responsible for its biological actions. Alkanes, flavonoids, terpenes, and terpenoids are among the most important compounds identified in R. damascene. The experimental and clinical studies have revealed several pharmacological effects for R. damascene extracts including antiepileptic, anti-inflammatory, antinociceptive, antimicrobial, bronchodilatory, inotropic, memory-enhancing, and sleep-prolonging actions. This review presents up to date information on chemical constituents of R. damascene and discusses traditional uses and new pharmacological findings about this plant.
  Keywords: Medicine Traditional, Pharmacology, Rosa