فهرست مطالب

عدل و انصاف - سال دوم شماره 4 (بهار 1398)
 • سال دوم شماره 4 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 3
|
 • محمدظاهر محمدی*، محمد روشن صفحات 7-25
  اعمال انسان به سه بخش عبادات و معاملات و عادات تقسیم می گردد. دستورات دین عبارتند از واجب، مستحب، مکروه، مباح و حرام. در این مقاله به موضوع عبادات که سبب نزدیکی انسان به خدا و اجر اخروی می گردد؛ می پردازیم. زیرا مکلف باید بداند که آیا میتواند در موضوع عبادت تغییر ایجاد نماید یا خیر و نیز در صورت ایجاد شک در موضوع عبادات باید به چه اصلی استناد نمود تا مکلف از شک خارج شود. فقهاء اصاله الصحه را در معاملات و عادات قابل اجرا می دانند که در این مقاله امکان استناد به این اصل در عبادات از دیدگاه فقهای اهل سنت مورد بررسی قرار می گیرد و اختلاف نظر مذاهب اهل سنت در زمینه بطلان و فساد در عبادت و نظرات گوناگون در این خصوص و نیز اقسام و شروط عبادت و آثار مرتبط بر فساد در عبادت را بررسی نموده و با استناد به منابع موجود به عدم امکان استناد به اصاله الصحه و دلایل فقهای مذاهب اهل سنت در زمینه عبادات خواهیم پرداخت و در پایان اصل مورد تبعیت آنان در عبادت که عبارت است از اصاله المنع می باشد مورد بررسی و مناقشه قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: صحت، فساد، عبادت، اصله الصحه، اهل سنت
 • بهمن مجرد آیلار* صفحات 44-66
  عملیات حفظ صلح ملل متحد به عنوان ارکان فرعی شورای امنیت از مزایا و مصونیت ملل متحد برخوردار است. در برخی از ماموریت ها گزارش هایی از نقض حقوق بشر و بشر دوستانه توسط نیروهای حافظ صلح به گوش می رسد، اما مصونیت آنان مانع از تعقیب کیفری در دادگاه دولت میزبان می باشد و تنها دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم این نیروها، علاوه بر دادگاه ملی دولت فرستنده، دیوان کیفری بین المللی می تواند باشد. هرچند در دیوان کیفری بین المللی، مصونیت مانع از رسیدگی نمی شود، اما این دیوان هم در رسیدگی به جرایم حافظان صلح با موانع و محدودیت هایی مواجه است که از آن جمله می توان صلاحیت دیوان در رسیدگی به جرایم اشاره کرد، زیرا دیوان کیفری صلاحیت رسیدگی به همه جرایم حافظان صلح را ندارد و صلاحیت دیوان کیفری بین المللی محدود به مهمترین جرایم بین المللی مربوط به جامعه بشری است. همچنین مطابق بند دوم ماده 98 اساسنامه رم، برخی کشورها به معاهدات دو جانبه با دیگر دولت ها روی آورده اند. این نوع موافقت نامه ها که به " موافقت نامه های ماده 98" معروف هستند، در جلوگیری از تعقیب و تحقیق اتباع برخی دولت ها توسط دیوان کیفری بین المللی منجر شده است. علاوه بر آنها دیوان تنها می تواند نسبت به دولت های عضو اساسنامه اعمال صلاحیت نماید ولی در صورتی که وضعیت از سوی شورای امنیت به دیوان ارجاع شده است، رضایت هیچ دولتی اعم از عضو و غیر عضو شرط اعمال صلاحیت دیوان نیست.
  کلیدواژگان: موانع و محدودیت، دیوان کیفری بین المللی، حافظان صلح سازمان ملل
 • نسیم خداخواه* صفحات 67-79
  معیار نظام دموکراتیک در جامعه بین المللی به طوری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده ، از طرفی مظهر تمدن دولت - ملت هاست و از سوی دیگر ضرورتی متعالی است که اساس آن ، آزادی جامعه مدنی کشورهاست ، ولیکن ابراز آزادی به اشکال مختلف که نوع بارز آن آزادی مطبوعات است به طور کلی نیازمند ایجاد فضای مطلوب مبتنی بر حاکمیت قانون می باشد . اما جایگاه مطبوعات با توجه به محدودیت های پیش رو در نظام بین المللی حقوق بشر کجاست . آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران، اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . مقاله حاضر به دنبال بررسی ابعاد حق بر ازادی مطبوعات و محدودیت های ناظر بر آن در پرتو آموزه های حقوق بشری است ، هدف از این پژوهش ، گسترش ادبیات حقوق مطبوعاتی در حوزه حقوق بین الملل بشر و توجه به محدودیت ها ، آسیب ها و چلش های پیش روی اجرای ان است .
  کلیدواژگان: محدودیت قانونی، مطبوعات، نظام بین المللی حقوق بشر، محدودیت قانونی آزادی مطبوعات
|
 • Mohammadzaher Mohammadi *, Mohammad Roshan Pages 7-25
  Human actions are divided into three parts: worships, traditions, and habits. The religion commandments are wajeb, mustahab, Makruh, Mabah, and Haram. In this article, we are dealing with the worship subject which leads to the man's proximity to God and future life reward. Because, a charged person must know whether he can change the worship subject or not and if doubts are raised in the subject of worship, which principle should be cited in order to put the charged person out of doubt. The jurisconsults believe that the "Esalatossehhe" is applicable in transactions and habits which in this article the possibility of citation to this principle in worship from the Sunnis jurisconsults point of view will be studied. Also, different Sunnis religion disagreements over the issue of invalidity and corruption in the worship and various opinions on this issue and also types and conditions of worship and corruption-related effects in worship is discussed. Then with the citation to available sources, we will be dealing with the citation Impossibility to the "Esalatossehhe" and the Sunnis jurisconsults reasons In the field of worship. In the end, their obeyed principle in worship which is “Esalatol man” will be disputed.
  Keywords: Correctness, Corruption, worship, Principle of Correctness, Sunni
 • Bahman Mojarrad Aylar * Pages 44-66
  United nation peacekeeping operation as subsidiary organs of the United Nations Security Council enjoys the privileges and immunity. In some peacekeeping operation there are reported violations of human rights and humanitarian right abuses committed by peacekeepers. But their immunity prevents them from prosecuting in court of host state and the only competent court to hear their crimes is national court of sending state as well as ICC. Though the immunity is not obstacle for ICC in prosecution peacekeepers, but there are some other Obstacles and limitations for ICC in prosecution of crime such as jurisdiction of the Court, because the court does not have jurisdiction to hear all crime and its jurisdiction is for the most serious crimes of international concern. And according Rome Statute of the International Criminal Court article 98(2) some states have bilateral agreement. This agreement calls “Article 98 agreements “which prevent some state national from ICC prosecution. In addition the ICC can prosecute member of the Rome Statute but if the cases were sent from security council of UN the consent of any state, whether member or non-member, in not condition for ICC jurisdiction.
  Keywords: Obstacles, limitations, International Criminal Court, peacekeepers
 • Nasim Khodakhah * Pages 67-79
  The criterion of the democratic system in the international community , as set out in the Universal Declaration of Human Rights , is , on the other hand , a manifestation of the civilization of the nation-state and , on the other hand , a supreme necessity based on the freedom of civil society of the countries , but the expression of freedom in various forms , That freedom of the press generally requires the creation of a desirable atmosphere of rule of law . But the position of the press is in keeping with the constraints on the international human rights system . Freedom of the press in the Iranian legal system was first recognized in the Constitutional Constitution , and then , like the British legal system , the law was restricted by the law . The present article seeks to investigate the dimensions of the right to freedom of the press and its constraints in the light of human rights doctrines . The purpose of this research is to expand the literature on the rights of the press in the field of international human rights and to pay attention to the limitations , damage and challenges facing its implementation .
  Keywords: legal constraint, Press, international human rights system, legal restriction of press freedom