فهرست مطالب

مطالعات دانش شناسی - پیاپی 17 (زمستان 1397)
 • پیاپی 17 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهاب بهرامی* صفحات 1-18
  هدف
  هدفاز پژوهش حاضر تاثیر سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران می باشد.
  روش پژوهش
  روش تحقیق توصیفی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود که به لحاظ هدف، کاربردی و بصورت میدانی در جامعه آماری انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان ایران به تعداد 965 نفر تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 276 نفر بصورت تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های سرمایه اجتماعی فرجی (1389)، مدیریت دانش همتی (1389) و ظرفیت سازمانی مقیمی (1390) استفاده شد و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (82/0، 80/0، 78/0) به دست آمد.
  یافته ها
  برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری Spss نسخه 20، و Amos نسخه 22 استفاده شد. نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش و ظرفیت سازمانی تاثیر مستقیم و معناداری داشته است. مدیریت دانش نیز اثری مثبت و مستقیم بر ظرفیت سازمانی داشته است. درنهایت نتایج حاصل از مدل پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی سازمانی به واسطه مدیریت دانش بر ظرفیت سازمانی تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  بطور کلی یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش بر ارتقای سطح ظرفیت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان است. بنابراین پیشنهاد می شود که وزارت ورزش و جوانان با استفاده از برنامه های دانش محور و مدیریت آنها و تبدیل کارکنان به سرمایه های اجتماعی موجبات افزایش و تقویت ظرفیت سازمانی کارکنان را فراهم نماید
  کلیدواژگان: ظرفیت سازمانی، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش، وزارت ورزش و جوانان
 • آیدین اصغرزاده کرمشاهلو*، علی غلام زاده، سعید اصغرزاده کرمشاهلو صفحات 19-37
  در این مقاله به بررسی جریان دانشی و محتوایی سه فصلنامه اصلی حوزه مدیریت فناوری و نوآوری که شامل فصلنامه سیاست علم و فناوری، فصلنامه مدیریت نوآوری و فصلنامه مدیریت توسعه فناوری است، پرداخته شده است . هدف این مقاله بررسی و مقایسه جریان های دانشی فصلنامه ها و شناسایی ویژگی های اصلی آن در طی پنج سال انتشار فصلنامه ها از سال 1392 تا 1396 است. در این مقاله تلاش شده است تا جریان دانشی فصلنامه، ویژگی های اصلی فصلنامه و مقالات چاپ شده در آن و همچنین ویژگی های محتوایی آن مفاهیم و موضوعات مقالات و شمایی کلی از این مقاله را در اختیار پژوهشگران این حوزه دانشی قرار دهد. بررسی این سه فصلنامه در دو بخش صورت پذیرفته است. در بخش نخست به بررسی جریان دانشی و دسته بندی موضوعی مقالات هریک از سه فصلنامه و مقایسه آن ها با یکدیگر پرداخته شده است؛ و در بخش دوم به تحلیل و مقایسه حوزه صنعتی که به آن پرداخته اند مبادرت گردیده است. بررسی ها نشان می دهد که سه فصلنامه ذکر شده در این سال ها به موضوعات مختلف این حوزه پرداخته و خوشه هایی که هر کدام از فصلنامه ها در مجموع بیشتر از سایر فصلنامه ها به آن پرداخته بودند به این شکل بود که در فصلنامه سیاست علم و فناوری آموزش عالی، سیاست و قتصاد؛ در فصلنامه مدیریت نوآوری مدیریت نوآوری، مدیریت دانش و استراتژی؛ و در فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، مدیریت فناوری، صنعت و تکنولوژی بیشتر مورد نشر قرار گرفته بود.
  کلیدواژگان: علم سنجی، ویژگی محتوایی، جریان دانشی، تحلیل محتوایی، مدیریت فناوری
 • نیرسادات سیدعلی* صفحات 39-66
  با ورود به هزاره ی سوم و عصر نوآوری شاهد تغییرات سریع در فناوری ها و شدت پیچیدگی های محیط می باشیم. امروزه گسترش شبکه ها و محاسبات رایانه ای جزء لاینفک فعالیت موسسات گوناگون، جهت دستیابی به اهداف تعیین شده سازمان ها می باشند. اغلب مطالعات انجام شده در رابطه با فناوری مجازی سازی، حالتی توصیفی- تحلیلی دارند و از دیدگاه انفورماتیکی به این مقوله ورود کرده اند. در مطالعه حاضر با یک رویکرد تجربی عوامل کلیدی برای اجرای سیستم های مجازی سازی در مراکز داده سازمان ها از دیدگاه متخصصان فناوری اطلاعات، شناسایی و تاثیر هفت عامل: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، تسهیل در مدیریت و نگهداری، کاهش هزینه، سهولت پیاده سازی، آزمایش و توسعه، ادغام منابع و اجماع سارمانی، مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی است و با توجه به استفاده از روش های مطالعه کتابخانه ای و روش های میدانی نظیر پرسشنامه، بر اساس ماهیت، توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. بدین معنی که ابتدا با بررسی ادبیات موجود، معیارها و شاخص های مطالعه شناسایی شده و بر اساس آن، فرضیات تحقیق تدوین گردیده و متناسب با فرضیات، مدل مفهومی تحقیق توسعه داده شده و در نهایت برای آزمون فرضیات تحقیق، از روش مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است.
  کلیدواژگان: محاسبات رایانه ای، فناوری مجازی سازی، عوامل کلیدی، فناوری اطلاعات، مراکز داده
 • لیلا خلیلی* صفحات 67-89
  هدف این پژوهش مطالعه وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی است. این پژوهش کاربردی و کمی به روش پیمایشی انجام شد. ابزار اندازه گیری پژوهش، خرده مقیاس اعتیاد به شبکه های اجتماعی، از پرسشنامه ارسلان و کریک (2013) بود. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ 932/0 بود. روایی محتوایی با نظر متخصصان و روایی سازه بر اساس تحلیل عاملی محاسبه شد. جامعه آماری پژوهش، 4771 دانشجوی کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و نمونه مورد مطالعه 368 مورد بود که به روش نمونه گیری طبقه-ای تصادفی انتخاب شدند. در تحلیل های آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار اس پی اس اس استفاده شد. بر اساس آزمون پیرسون، رابطه بین وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی و میزان استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی با اطمینان 99 درصد مثبت و معنی دار بود. بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت معنی داری در میانگین وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی برحسب نوع اقامت آنان (زندگی با خانواده و خوابگاه) وجود داشت. بر اساس آزمون تحلیل واریانس وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی برحسب حوزه تحصیلی با اطمینان 95 درصد معنی دار بود. وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی در حد متوسط بود. دانشجویانی که استفاده روزانه بیشتری از اینترنت و شبکه های اجتماعی داشتند، وابستگی بیشتری نیز به این شبکه ها نشان دادند. وابستگی دانشجویان به شبکه های اجتماعی با سطوح پیشرفت تحصیلی متفاوت، تقریبا مشابه بود. وابستگی به شبکه های اجتماعی در میان دانشجویان ساکن در خوابگاه و دانشجویان حوزه علوم انسانی بیشتر بود.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، وابستگی، دانشجویان، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، متغیر های جمعیت شناختی
 • محمود مرادی*، صالح رحیمی، فروزان کرمی صفحات 91-124
  هدف
  هدف این پژوهش، تعیین میزان استفاده از منابع الکترونیکی و چاپی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان دانشگاه رازی و آزاد کرمانشاه است.
  روش شناسی
  این پژوهش،به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است، و جامعه آماری، دانشجویان دانشگاه رازی و آزاد کرمانشاه در سال تحصیلی 96-95 است، که تعداد آنها35014 نفر و تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شده است. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای استفاده شده است، و آزمون های آماری توصیف، میانگین، انحراف معیار، و آمار استنباطی کا اسکوار،واریانس، وآنالیز واریانس بکار گرفته شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که 45/63 درصد دانشجویان از منابع الکترونیکی و 55/36 درصد از منابع چاپی.استفاده کرده اند. از بین منابع الکتونیکی پایگاه های اطلاعاتی با 6/92 درصد بیشترین و میزان استفاده از منابع الکترونیکی در حد خیلی زیاد، و منابع چاپی در حد متوسط ارزیابی شده اند. میزان برآورده شدن نیازهای اطلاعاتی توسط پایگاه های اطلاعاتی با میانگین 66/4 در بالاترین سطح قرار دارد و وب سایت ها با میانگین 37/2 دارای کمترین سطح در برآورده کردن نیاز اطلاعاتی دانشجویان قرار دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که با وجود اینکه استفاده از منابع الکترونیکی به دلیل مزایایی که دارند، نسبت به منابع چاپی بیشتر است، اما منابع چاپی همچنان به میزان قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرند، بنابراین منابع الکترونیکی نمی توانند به طور کامل جایگزین منابع چاپی شوند، بلکه به عنوان مکمل همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: منابع الکترونیکی، منابع چاپی، دانشجویان، دانشگاه رازی
 • کیوان برنا، فرهاد فتحی*، عصمت مومنی صفحات 125-164
  اینترنت اشیاء، به طور چشمگیری زندگی ما را در آینده ای نزدیک تغییر خواهد داد و بسیاری از ناممکن ها را ممکن خواهد ساخت. حجم عظیم داده ی تولید شده یا گرفته شده توسط تجهیزات اینترنت اشیاء ، حاوی اطلاعات ارزشمند و قابل استفاده است. با رواج دستگاه های توسعه یافته فناوری بی سیم مانند بلوتوث، شناسایی با فرکانس رادیویی (RFID)، Wi-Fi، و خدمات داده برروی تلفن و همچنین سنسور و محرک و نودهای تعبیه شده در وسایل، شبکه های حسگر بی سیم، اینترنت اشیاء مراحل ابتدایی خود را پشت سر گذاشته و در آستانه تبدیل اینترنت ایستای کنونی، به اینترنت کاملا یکپارچه در آینده است. کشف دانش از طریق داده کاوی و متن کاوی نیز بدون شک نقش زیادی در زمینه هوشمندسازی سیستم ها و در نتیجه ارائه خدمات و محیط مناسب برای ارائه خدمات خواهد داشت. همچنین از روش های داده کاوی برای خوشه بندی تجهیزات در شبکه های حسگر بی سیم و تعیین سرخوشه استفاده بسیاری می شود. در این مقاله به معرفی اینترنت اشیاء، معماری، کشف دانش ، نقش وکاربرد داده کاوی و متن کاوی در این حوزه پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: اینترنت اشیاء، کشف دانش، داده کاوی، متن کاوی، داده های حجیم
|
 • Shahab Bahrami * Pages 1-18
  Objective
  The main purpose of this study was to investigate the effect of social capital and knowledge management on organizational capacity among employees of the ministry of sports and youth of the Islamic Republic of Iran.
  Methodology
  The statistical population of this study was all employees of the Ministry (N=965). For determining the statistical sample, 276 people were selected using the Cochran formula. For gathering data, Farajis social capital questionnaires (2010), Hemmatis Knowledge of Management (2010), and Moghimis Organizational Capacity (1390) were used and their reliability was obtained in a preliminary study (0.82, 0.80, 0.78) respectively. Data were analyzed using SPSS, 20 and Amos, 22.
  Results
  The results showed that social capital has a direct and significant effect on knowledge management and organizational capacity. Knowledge management has also had a positive and direct effect on organizational capacity. Finally, the results show that organizational social capital through mediator role of knowledge management has a significant effect on organizational capacity.
  Conclusion
  The research findings indicate the importance of the role of social capital and knowledge of managers on organizational capacity. Therefore, it is suggested that the Ministry of Sport and Youth to create and strengthen the capacity building of employees by using knowledge-based programs and social capital.
  Keywords: Organizational Capacity, Social Capital, Knowledge Management, Ministry of Sports, Youth
 • Aidin Asgharzadeh *, Ali Gholamzadeh, Saeed Asgharzadeh Pages 19-37
  In this article, we studied knowledge and content flows of the three main journals in technology and innovation management field that includes the journal of science and technology policy, journal of innovation management, and technology development management. The purpose of this paper was to investigate knowledge flows of journals and identification their main properties during five years, publications from 1392 to 1396. We attempt to provide for researchers in this field: knowledge flows, main properties in journals and published articles, and also content features of concepts and subjects. This study was done in two sections. At first, we examined knowledge flows and classified subjects of each journals and compared together. In two section we analyzed the data, and compared in industrial field. In during these years, journals have addressed various issues in this fields but the most subject clusters in each journals are; in the journal of science and technology policy journal, politics and economics; in journal of innovation management journal, knowledge management and strategy; and in technology development management journal, industry and technology.
  Keywords: Scientometrics, Content feature, Knowledge flow, Technology management, content analysis
 • Nayersadat Seyedali * Pages 39-66
  By entering the third millennium and the age of innovation, we are witnessing rapid changes in technology and the intensity of the complexity of the environment. Today, the expansion of networks and computer computing is an integral part of the activities of various institutions to achieve the goals of the organizations. Most studies in virtualization technology have a descriptive-analytical state and have entered the subject from an informal point of view. In the present study, with an empirical approach, key factors for the implementation of virtualization systems in data centers of organizations from the point of view of IT specialists, identified and influenced seven factors: system quality, information quality, management and maintenance, cost reduction, ease of implementation , Testing and development, integration of resources and Sarmay consensus has been studied. The present study is applied in terms of its purpose and is based on the use of library study methods and field methods such as questionnaires, based on their nature, descriptive-survey. This means that firstly, by studying existing literature, the criteria and indicators of the study have been identified and based on that, the research hypotheses have been developed and, according to the assumptions, the conceptual model of the research has been developed. Finally, to test the hypotheses of the research, the method of structural equation modeling SEM).
  Keywords: Computer Computing, Virtualization Technology, Key Factors, Information Technology, Data Centers
 • Leila Khalili * Pages 67-89
  The aim of this research is to study the dependency of students on social networks based on demographic variables. This applied and quantitative research carried out in survey design. The measurement tool for the study was a social networks addiction subscale adopted from questionnaire of Arslan & Kırık (2013). The reliability of tool based on Cronbach's alpha was 0.932. The content validity of tool was measured by view of specialist and construct validity was measured by factor analysis. The population of the study was 4771 undergraduate students at Azarbaijan Shahid Madani University and the sample size was 368 cases based on stratified random sampling method. SPSS software was used in descriptive and inferential statistics. Based on Pearson correlation test, the relationship between students’ dependency on social networks and Internet/social network rate of usage at 99 percent confidence level was positive and significant. Based on independent t-test, there was a significant difference in students’ social network dependency based on accommodation type. Based on ANOVA test, there was significant difference at 95 percent confidence level based on domain of study. Students’ dependency on social networks was in midpoint level. The students, who had further daily Internet or social network usage, had more dependency on networks. Students’ dependency on social networks with different levels of academic achievement was moderately similar. Dependency on social networks among two groups of students (dormitory/humanities domain) was more.
  Keywords: Dependency, Social networks, Azarbaijan Shahid Madani University, demographic variables, Undergraduate Student
 • Mahmoud Moradi *, S. Rahimi, F. Karami Pages 91-124
  Purpose
  The purpose of this research is to determine the amount of electronic and printed resources and its effective factors among students of Razi and Azad University of Kermanshah.
  Methodology
  This research is applied in terms of its purpose and in terms of survey method. The data gathering tool is a questionnaire. The statistical population is the students of Razi and Azad University of Kermanshah in the academic year 1995-96, of which 35014 people and the sample number are estimated using 380 Cochran formulas. A stratified random sampling method was used for sampling, and descriptive statistics mean, standard deviation, and inferential statistics, variance, and ANOVA were used.
  Findings
  The results of the study showed that 63.45% of the students used electronic resources and 36.55% of printed materials. Among the sources of electronic sources, the databases with the highest of 92.6 percent and the rate of use of electronic resources are very high, and print resources are moderately evaluated. The extent to which information needs are met by databases with an average of 4.66 at the highest level and the websites with the average of 2.37 have the lowest level of satisfying the information needs of the students.
  Conclusion
  The results of the research showed that, while using electronic resources due to their advantages, they are more than printed sources, but print resources are still used remarkably, so electronic resources can not be obtained. They are completely replaced by print sources, but used as complementary material.
  Keywords: Usage, electronic resources, print resources, students, Razi University
 • Keivan Borna, Farhad Fathi *, Esmat Momeni Pages 125-164
  The internet of things will change our life in future significantly and will make the impossible, possible. A large volume of big data which is produced or taken by Internet of Things (IOT) contains valuable and useful information. By the prevalence of the wireless apparatuses technology such as Bluetooth, detection of radio frequency (RFID), Wi-Fi and data services on telephone, sensor, actuators and nodes embedded in the equipment, Wireless Sensor Networks (WSN) the internet of things has already passed its primary stages and is in the threshold of changing the current static internet into a fully integrated internet. Data mining; too, with no doubt plays a large role in smartness of the system and subsequently, provides suitable services and environment in offering services. Also, data mining techniques are used to cluster nodes and determine cluster head, in wireless sensor networks. This paper introduces the internet of things, architecture and its applications.
  Keywords: Internet of Things, Knowledge Discovery, Data mining, Big Data, Wireless sensor networks (WSN)