فهرست مطالب

ناتوانی های یادگیری - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، بهار 1398)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 30، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • شهروز نعمتی*، مریم اسدالهی صفحات 7-25
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی بر نگرش نسبت به مدرسه در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه بود. در این راستا، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه دوره ابتدایی شهر تبریز در سال تحصیلی 97 - 1396 بود. نمونه پژوهش 30  نفر (15 نفرگروه آزمایش و 15 نفرگروه کنترل) دارای اختلال یادگیری ویژه بود که از میان دانش آموزان دارای اختلال یادگیری دوره ابتدایی شهر تبریز انتخاب شدند. آموزش راهبردهای خودتنظیمی برای گروه آزمایش در 8  جلسه یک ساعته به مدت  2  ماه ارائه گردید. ابزار مورد استفاده برای متغیر نگرش نسبت به مدرسه پرسشنامه نگرش به مدرسه می باشد. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی نگرش نسبت به مدرسه را در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه به طور معنی داری بهبود می بخشد. این یافته ها حاکی از آن است که آموزش راهبردهای خودتنظیمی به دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه روش موثری برای بهبود نگرش این دانش آموزان نسبت به مدرسه می باشد.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری ویژه، آموزش راهبردهای خودتنظیمی، نگرش نسبت به مدرسه
 • علی افشاری*، رسول رضایی صفحات 26-48
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی نرم افزار ساند اسمارت بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی انجام شد. روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل  کلیه دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی مراجعه کننده به مرکز اختلالات یادگیری بودند که از بین آنها  نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش به مدت 20 جلسه با نرم افزار آموزشی ساند اسمارت، آموزش های مرتبط را دریافت کردند در حالیکه به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. ابزار استفاده شده در این پژوهش، آزمون عملکرد پیوسته، آزمون برج لندن  و آزمون حافظه کاری وکسلر بودند.  اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری، با استفاده از نسخه 24 نرم افزارآماری SPSS  تحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش نرم افزار ساند اسمارت بر کارکردهای اجرایی توجه متمرکز و توانایی سازماندهی و برنامه ریزی اثر مثبت و معناداری داشت (01/0p<) ولی اثربخشی آن بر حافظه کاری شنیداری و دیداری معنادار نبود. با توجه به یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که برنامه ریزی جهت استفاده از نرم افزارهای آموزشی در بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به نارساخوانی دارای اهمیت ویژه ای می باشد..
  کلیدواژگان: نرم افزار ساند اسمارت، کارکردهای اجرایی، نارساخوانی
 • حمیده پورتقی آبادی، سیاوش طالع پسند*، مرتضی نظیفی صفحات 49-73
  ناتوانی های یادگیری و بخصوص ناتوانی نوشتن یکی از موانع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر عملکرد املای دانش آموزان ابتدایی با ناتوانی نوشتن صورت گرفت. از یک طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. شرکت کنندگان 41 نفر از دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا، پایه سوم ابتدایی شهرستان راور بودند که با ملاک های ورود انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. راهبرد کپی، پوشش و مقایسه طی 10 جلسه، به مدت4هفته،3 بار در هفته و هر جلسه 5/1 ساعت برای گروه آزمایش اجرا شد. پس از پایان مداخله و یک ماه پس از آن آزمون املا اجرا شد. داده ها با مدل تحلیل واریانس چند متغیری اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. یافته ها حاکی از آن بود که در بعد حافظه دیداری، حساسیت شنیداری، تمییز دیداری و یادآوری نمرات خطای گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معنادار کاهش داشته است. افزون برآن، یافته ها نشان داد گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل عملکرد بالاتری در آزمون تعمیم املایی داشته اند. با توجه به اهمیت دانش آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری به خصوص در پایه ابتدایی و مشکلات املایی آنها و با توجه به نتایج این مطالعه و تاثیرات راهبرد کپی، پوشش و مقایسه بر دانش آموزان دارای ناتوانی املا، می توان از مجموعه تمرین ها و آزمون های این راهبرد به منظور حل مشکلات املایی و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری املا بهره برد.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری، ناتوانی املا، راهبرد کپی، پوشش و مقایسه
 • میرسبحان سادات*، الهه یدالهی، جواد حاتمی صفحات 74-90
  اختلال های یادگیری بار سنگینی را بر کودک، خانواده و جامعه تحمیل می کند. مقایسه و شناخت مولفه های خواندنی موثر در محیط مدرسه ی کودکان عادی و مبتلا به اختلالات یادگیری، می تواند  به ارتقاء و غنای محیط کودکان کمک نماید. این پژوهش با هدف مقایسه ی این عوامل در کودکان دختر و پسر 9 تا 12 ساله عادی و نارساخوان شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش علی-مقایسه ای و با مشارکت 50 دانش آموز مبتلا به اختلال یادگیری و 102 دانش آموز عادی است. مهارت های خواندن کودکان با استفاده از تست نما و خرده تست های آن و متغیر غنای محیطی خواندن در مدرسه با استفاده از پرسشنامه غنای محیطی خواندن در خانه مورد سنجش قرار گرفت. طبقه اجتماعی اقتصادی نیز متغیر کنترل بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد: تفاوت در مولفه ی غنای محیطی مدرسه در دو گروه عادی و نارساخوان با 95 درصد اطمینان معنادار ست. بر اساس یافته های پژوهش، غنای محیطی مدرسه در جلوگیری از بروز و پیشرفت اختلال یادگیری نقش مهمی دارد و لازم است در زمینه پرورش کودکان به این موضوع توجه شود.
  کلیدواژگان: غنای محیط، مدرسه، مهارت های خواندن، نارساخوان، تست نما
 • فریبا عیار رضایی، مریم سامری* صفحات 91-111
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تاثیر آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم انجام شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه دانش آموزان پسر نارساخوان پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه بودندکه به شیوه نمونه گیری هدفمند 30 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب و با روش تصادفی در گروه های 15 نفره آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس به مدت 12 جلسه آموزش دقت بر روی گروه آزمایش اجرا شد و از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. ابزار جمع آوری اطلاعات فهرست نشانگان نارساخوانی بود. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس و با نرم افزار  SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش دقت بر توانایی خواندن دانش آموزان نارساخوان پسر پایه سوم ابتدایی شهر ارومیه تاثیر مثبت و معنی دار دارد. نتیجه می شود که از آموزش دقت می توان به عنوان رویکردی موثر در اصلاح نارساخوانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش دقت، نارساخوانی، توانایی خواندن
 • محمد نریمانی، جمال رشیدی*، بهمن زردی صفحات 112-133
  هدف این مطالعه، بررسی نقش خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری در پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان پسر دارای ناتوانی یادگیری خاص بود. این پژوهش از نوع همبستگی است. نمونه این پژوهش 110 نفر از دانش آموزان پسر دارای اختلال ناتوانی یادگیری خاص دوره چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان بوکان در سال تحصیلی 94-1395 بودند که از میان دانش آموزان شهرستان بوکان به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردیدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه مشکلات یادگیری کلرادو (CLDQ)، مصاحبه بالینی ساختاریافته بر اساس علائم مندرج در DSM-5، خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی، والدگری و سرزندگی تحصیلی استفاده شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که خودپنداره کودکان (75/0=r)، حمایت اجتماعی خانواده (42/0=r) و سبک والدگری (59/0=r) با سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص رابطه معنادار دارند (01/0>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه متغیری نیز نشان داد که خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی خانواده و سبک والدگری برای پیش بینی سرزندگی تحصیلی دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص معنادار هستند (001/0>P). این نتایج بیان می کنند که با افزایش خودپنداره کودکان و حمایت اجتماعی خانواده و همچنین با سبک والدگری مثبتی که تنبیه بدنی و نظارت ضعیف در آن کاهش یابد، باعث افزایش سرزندگی تحصیلی این دانش آموزان خواهد شد.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری خاص، خودپنداره کودکان، حمایت اجتماعی، سبک والدگری، سرزندگی تحصیلی
 • ابوالقاسم یعقوبی*، بیان نسائی مقدم صفحات 134-151
  هدف از این پژوهش، بازتوانی ادراک شنیداری یک دانش آموز پایه سوم ابتدایی با مشکل اختلال املا به روش مطالعه ی موردی با طرح A-B بود. نمونه ی این پژوهش یک دانش آموز پسر پایه سوم ابتدایی با مشکل اختلال یادگیری(اختلال املا با مشکل ادراک شنیداری) بود که ابتدا از میان دانش آموزانی که در سال تحصیلی 97-96 به هسته مشاوره ی سریش آباد ارجاع داده شده بودند، دانش آموزان با تشخیص اختلال یادگیری گزینش گردید و از میان این مراجعان، دانش آموزان با اختلال نوشتن انتخاب شدند، بدین ترتیب یک نفر به عنوان نمونه به طور تصادفی از میان این دانش آموزان برگزیده شد. ابزارهای پژوهش عبارت از آزمون هوش وکسلر، آزمون اختلال املا ، چک لیست ارزیابی رفتاری کودکان بود. سپس به مدت 12 جلسه ی یک ساعته بازتوانی ادراک شنیداری جهت کاهش اختلال املای دانش آموز انجام شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تمرینات بازتوانی ادراک شنیداری در کاهش نرخ اشتباهات املای دانش آموز طی 12 جلسه اثر داشته است.
  کلیدواژگان: بازتوانی، ادراک شنیداری، اختلال املا
|
 • SH Nemati *, M Asadollahi Pages 7-25
  The aim of the current research was to determine the effectiveness of self-regulation strategies training on attitude toward school in students with special learning disorder in city of Tabriz in the 2017-2018 academic year. The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design and a control group. The statistical population included of all 3rd to 6th grade elementary school students in Tabriz who have been introduced to learning disability centers as eligible for learning disabilities.Thirty students with a learning disability were identified and assigned into two groups of control and experiment (15 in each). The experimental group received self-regulation strategies for 10 forty-nine-minute sessions. The control group did not receive instruction. The results of ANCOVA and MONCOVA showed that the performance of the experimental group significantly outperformed the control group. Therefore, it can be concluded that teaching self-regulation strategies helps improve attitudes towards school. Accordingly, self-regulation strategies for students with special learning disabilities are effective methods for improving students' attitudes towards school.
  Keywords: Special Learning Disorder, Self-Regulatory Strategies Training, Attitude toward School
 • A Afshari *, R Rezaei Pages 26-48
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of Sand Smart software on executive functions of students with dyslexia. The research method was experimental with pretest-posttest design and a control group. The statistical population of this study included all students with dyslexia referred to the center of learning disorder. Of these, a sample of 30 were selected by available sampling method and randomly divided into two groups (15 subjects in each). Both groups sat for a pre-test and the experimental group received syllabus training for 20 sessions with Sand Smart Training software, while the control group did not receive this training. At the end of the course, both groups sat for the post-test. The instruments used in this study were the Continuous Performance Test, London Tower Test and Wechsler Working Memory Test. Data were analyzed using multivariate covariance analysis using SPSS version 24 software. The results of multivariate analysis of covariance showed that software training had a positive and significant effect on the executive functions of focused attention and the ability to organize and plan (p <0.01), but its effectiveness on auditory and visual working memory was not significant. Regarding the findings of this research, it can be concluded that planning for using educational software to improve the performance of students with dyslexia is very important.
  Keywords: sand smart software, Executive Functions Profile, Dyslexia
 • H Poortaghiabadi, S Talepasand *, M Nazifi Pages 49-73
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of copy, cover and comparison strategies on the spelling performance of elementary students with writing disabilities. A pre-test and post-test design with a control group was used. Participants were 41 students with spelling learning disabilities in the 3rd grade elementary school in Rawor city, selected by inclusion criteria and divided into two experimental and control groups. Copy, cover and comparison strategies were performed for 10 sessions, for 4 weeks, 3 times per week and 1.5 hours for each session. After the end of the intervention and a month later, a spell test was carried out. Data were analyzed using repeated measure multivariate analysis of variance analysis. The findings showed that in the visual memory dimension, auditory sensitivity, visual differentiation and reminder of the error scores of the experimental group significantly decreased in the control group. In addition, the findings showed that the experimental group had a higher performance in the spell-checking test compared to the control group. Considering the importance of students with learning disabilities, especially in elementary school and their spelling problems, and considering the results of this study and the effects of copying strategies, coverage and comparisons on spelling disability students, a set of exercises and tests of this strategy can be used to solve spelling problems and improve the academic achievement of students with spelling learning disabilities.
  Keywords: Learning disabilities, Spelling disability, Copy, cover, and comparison strategies
 • M.S Sadat *, E Yadollahi, J Hatami Pages 74-90
  Learning disorders impose heavy burdens on the child, family, and community. Comparing and recognizing effective reading components in the school environment of ordinary children and children with learning disabilities can help to improve the environments of children. The aim of this study was to compare these factors in normal and dyslexic children with age range of 9-12 year in Tehran. The present study was conducted in a causal-comparative study including 50 students with learning disabilities and 102 normal students in Tehran elementary schools in the academic year 2016-2017. In this study, the School literacy environment questionnaire and Nama test were used. The socio-economic class was also a control variable.  Data analysis was performed using covariance analysis. Differences in the environmental enrichment component of school in two groups of normal and dyslexic were significant with 95% confidence. According to the research findings, school enrichment plays an important role in preventing the emergence and progression of learning disabilities, and it is necessary to pay attention to this issue in the context of children's development.
  Keywords: Environments enrichment, school, reading skills, dyslexic, Nama test
 • F Ayarrezaie, M Sameri * Pages 91-111
  The purpose of this study was to investigate the effect of accuracy training on reading ability of dyslexic boy students in third grade. The research method was a quasi-experimental design with pretest-posttest. The statistical population of this study was all third grade boy students that have learning disabilities in Urmia city from which a sample of 30 people were chosen through targeted sampling and were randomly divided into two 15-member control and experimental groups. Both groups sat for the pretest and the experimental group received accuracy training in 12 sessions, while the control group did not receive this treatment. At the end, both groups sat for the posttest. The instrument used in this study was Dyslexia syndrome list scale. The collected data was analyzed using covariance through SPSS software, version 21. The results showed that accuracy training had a positive and significant effect on reading ability in dyslexic students of the third grade elementary school of Urmia. Overall, it can be concluded that paying attention to teaching accuracy as basic reading skills can be an effective approach to dyslexic modification.
  Keywords: accuracy training, reading ability, dyslexic students
 • M Narimani, J Rashidi *, B Zardi Pages 112-133
  The present study was aimed at examining the role of children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles in predicting academic vitality among male students with specific learning disability. The present study was a correlational research. The study sample consisted of 110 elementary fourth- and fifth-grade male students with specific learning disabilities in the academic year of 2015-2016 in Boukan. They were selected from Boukan’s students using a multistage cluster sampling method. To collect the required data, Colorado Learning Difficulties Questionnaire (CLDQ), Structured Clinical Interview Based on the Symptoms in DSM-5, Children’s Self-Concept Scale, Social Support, Parenting Style, and Academic Buoyancy were employed. The results of Pearson correlation coefficient indicated that children’s self-concept (r=0.75), family’s social support (r=0.42), and parenting style (r=0.59) were significantly correlated with academic vitality among students with specific learning disabilities (P<0.01). The results of multivariate regression analysis showed that children’s self-concept, family’s social support, and parenting styles were significant in predicting academic vitality among students with specific learning disabilities (P<0.001). These results show that an increase in children’s self-concept, family’s social support, and a parenting styles in which physical punishment and poor supervision decrease can lead to an increase in academic vitality among those students.
  Keywords: specific learning disability, children’s self-concept, family’s social support, Parenting styles, academic buoyancy
 • A Yaghoobi *, B Nesai Moghadam Pages 134-151
  The aim of this study was to re-evaluate the auditory perception of a third-grade elementary student with dictation disorder in a case study with A-B design. The sample of this study was a third-grade elementary school student with a learning disability problem (dictation disorder with auditory perception) who was randomly selected among the students diagnosed as having learning disorder and referred to the Serishabad Counseling Center in the academic year 2017-2018. The research tools were Wechsler Intelligence Test, dictation disorder Test, and Child Behavioral Checklist. For 12 an-hour sessions, an auditory rehabilitation program was conducted to reduce student's dictation disorder. The results of the research indicate that rehearsal exercises of auditory perception in reducing the rate of student dictation mistakes during 12 sessions have been effective.
  Keywords: rehabilitation, auditory perception, dictation disorder